Parenteel van Wijpke Freerks

 

Bijgewerkt op: 21 augustus 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Wijpke Freerks.

Generatie I

(tot 1834)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1758. Het kind is afkomstig uit Hitzum.

I  Wijpke Freerks is overleden voor 29 maart 1834.

Wijpke was gehuwd met Sijbrig Tjeerds. Sijbrig is overleden voor 29 maart 1834.

Van Wijpke en Sijbrig is een kind bekend:

1  Johannes Wijpkes Elsinga is geboren rond 1758 te Hitzum, zie II.


Generatie II

(van 1758 tot 1834)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1782 en 1801. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Firdgum (7x).

II  Johannes Wijpkes Elsinga, zoon van Wijpke Freerks (I) en Sijbrig Tjeerds, schoolmeester, schoolonderwijzer, arbeider en zonder beroep, wonende te Hitzum en te Firdgum, is geboren rond 1758 te Hitzum, is overleden op 29 maart 1834 11.00 uur te Firdgum (Huis F2). Johannes werd ongeveer 76 jaar.<1>

Johannes gaat in ondertrouw (gerecht) op 29 april 1780 te Franeker, trouwt (Herv.) op 15 mei 1780 te Franeker op ongeveer 22-jarige leeftijd met Sijtske Tjeerds, dochter van Tjeerd Pieters en Tjitske Klazes. Sijtske, wonende te Firdgum en te Franeker, is overleden op 15 januari 1811 te Firdgum (akte van bekendheid).<2>

Van Johannes en Sijtske zijn zeven kinderen bekend:

1  Elske Johannes Elsinga is geboren op 23 juli 1782 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 4 augustus 1782 te Tzummarum, zie III-A.

2  Tjitske Johannes Elsinga is geboren op 21 november 1784 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 12 december 1784 te Firdgum.

3  Wijpke Johannes Elsinga is geboren op 21 maart 1787 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 8 april 1787 te Firdgum, zie III-B.<3,4>

4  Sijbrig Johannes Elsinga is geboren op 17 oktober 1789 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 6 december 1789 te Tzummarum, zie III-C.<5,6>

5  Tjeerd Johannes Elsinga is geboren op 23 oktober 1792 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 16 december 1792 te Minnertsga, zie III-D.<7,8>

6  Sipke Johannes Elsinga, wonende te Sexbierum, is geboren op 4 augustus 1795 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 20 september 1795 te Tzummarum, is overleden op 2 april 1807 te Firdgum. Sipke werd 11 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<9>

7  Freerk Johannes Elsinga is geboren op 16 februari 1801 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 5 april 1801 te Tzummarum, zie III-E.<10>


Generatie III

(van 1782 tot 1866)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1804 en 1839. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Firdgum (7x), Barradeel (4x), Minnertsga (2x), Franekeradeel (2x), Tzummarum, Ried, Leeuwarden, Franeker en Blija.

III-A  Elske Johannes Elsinga, dochter van Johannes Wijpkes Elsinga (II) en Sijtske Tjeerds, werkster en bolloopster (broodbezorgster), wonende te Tzummarum en te Franeker, is geboren op 23 juli 1782 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 4 augustus 1782 te Tzummarum, is overleden op 29 november 1866 20.00 uur te Franeker (TO 40). Elske werd 84 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Elske trouwt (Herv.) op 22 mei 1803 te Tzummarum op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Albert Kornelis Dijkstra, zoon van Cornelis Pieters Dijkstra en Sjoukje Alberts Rolsma. Albert, arbeider en kastelein, wonende te Tzummarum en te Dongjum, is geboren te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 3 november 1771 te Tzummarum, is overleden op 5 januari 1829 15.00 uur te Franeker (overleden in Huis TO 106, wonende te Tzummarum). Albert werd 57 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Albert en Elske is een kind bekend:

1  Kornelis Alberts Dijkstra is geboren op 20 februari 1804 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 18 maart 1804 te Tzummarum, zie IV-A.

III-B  Wijpke Johannes Elsinga, zoon van Johannes Wijpkes Elsinga (II) en Sijtske Tjeerds, boerenknecht en arbeider, wonende te Tzummarum, te Firdgum en te Minnertsga, is geboren op 21 maart 1787 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 8 april 1787 te Firdgum, is overleden op 24 maart 1849 te Tzummarum. Wijpke werd 62 jaar en 3 dagen.<11..13>

Kennelijk heeft Wijpke Johannes Elsinga zijn vrouw Dieuwke Martens haar kort na hun huwelijk verlaten, zoals blijkt uit een brief in het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (zie meer daarover bij Dieuwke Martens).
Dieuwke woonde bij haar overlijden in Ried, Wijpke in Firdgum.
Het huwelijk werd kennelijk nooit formeel ontbonden, want in de overlijdensakte van Dieuwke wordt Wijpke nog steeds als echtgenoot vermeld.

Wijpke trouwt op 9 mei 1813 te Minnertsga (is gescheiden (leefden gescheiden van tafel en bed)) op 26-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Dieuwke Martens, dochter van Marten Tjebbes en Tjitske Pieters. Dieuwke, arbeidster, dienstmeid en bedelaarster, wonende te Firdgum, te Tzummarum, te Schalsum en te Ried, is geboren op 20 september 1784 te Berlikum - Frl., is Herv. gedoopt op 21 september 1784 te Berlikum - Frl., is overleden op 30 september 1833 23.00 uur te Ried (Huis 12). Dieuwke werd 49 jaar en 10 dagen.<14,15>

Nadat Djieuwke Martens door hem is ontboden, rapporteert de burgemeester van de stad Franeker op 5 oktober 1815 aan de Gouverneur van Vriesland samengevat het volgende:
Djieuwke Martens is geboren te Beltrum, voor drie á vier jaren gehuwd met Wijpke Johannes Elsinga, geboren te Firdgum. Elf weken na het trouwen is zij bevallen. Haar man is over deze spoedige bevalling boos geworden, verklarende dat het zijn kind niet was en heeft haar enige tijd daarna verlaten. Daarna heeft zij zich nu hier dan daar, doch het meest in deze gemeente (Franeker) opgehouden. Op 30 oktober 1814 is zij in Franeker weer bevallen van een kind, waarvan zij zelf verklaarde dat het onecht was. Op het moment van de brief zwierf zij rond en kon eigenlijk niet gezegd worden dat zij een vaste woonplaats had, maar op dat ogenblik had zij werk te Schalsum en woonde daar. Zij kon op dat moment voor haar en haar kind de kost verdienen, maar alleen uit vrees dat zij dit gedurende de winter niet zou kunnen had zij zich tot de Armbezorgers gewend.
De burgemeester van Franeker rapporteert verder: "Omdat het nu zeer wel mogelijk is dat deze vrouw gedurende de winter met haar kind zonder ondersteuning niet zal kunnen leven en het dorp Belkum, als haar geboorteplaats, tot haar alimentatie verplicht is omdat zij nergens vijf jaar aaneengesloten heeft gewoond en de geboorteplaats van het kind in dit geval ook niet in aanmerking zal komen wordt voorgesteld om Djieuwke Martens te gelasten zich naar Belkum te begeven met haar kind en tevens de Armvoogden van dit dorp aan te schrijven voor het geval het nodig is om in het onderhoud van vrouw en kind te voorzien."
Bron:
Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland inv. 6645 stuk 860.

*.*
Ook in de geboorteakte van dochter Martentje zijn hierover aanwijzingen te vinden. De aangifte van de geboorte van Martentje wordt gedaan door de administrerend armvoogd van het Armenhuis in Blij, de twee getuigen zijn bejaarde bewoners van het Armenhuis.
Dieuke wordt in de akte vermeld als Dieukwe Martens Hanenburg, bedelaarster, verlaten huisvrouw van Wijpke Johannes Elzinga, geboren te Berlicum.
Dieuke is bevallen van een dochter aan wie de naam en toenaam van Martentje Hanenburg worden gegeven.

Van Wijpke en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Wijpkes Elsinga is geboren op 17 mei 1813 te Minnertsga, is overleden op 14 augustus 1813 te Tzummarum. Johannes werd 2 maanden en 28 dagen.<16>

2  Tjietske Wijpkes Elsinga is geboren op 29 oktober 1814 12.00 uur te Franeker, is als geboren aangegeven op 4 november 1814 te Franeker (aangever geboorte was Aafke Annes van der Molen (stadsvroedvrouw); getuigen aangifte geboorte waren Jan Tjiepkes Lamsma en Bauke van der Tuin), zie IV-B.<17,18>

3  Martentje Hanenburg is geboren op 30 oktober 1821 08.00 uur te Blija in het Armenhuis, is als geboren aangegeven op 31 oktober 1821 te Ferwerderadeel (aangever geboorte was Martinus Jans van der Mei (administererend armvoogd); getuigen aangifte geboorte waren Douwe Bokkes Kooistra (wonende in het Armenhuis) en Jakob Johannes Klok (wonende in het Armenhuis)), zie IV-C.<19,20>

Wijpke trouwt op 20 juni 1835 te Barradeel op 48-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Attje Johannes Tanja, dochter van Johannes Hilbrands Tanja en Tjitske Klazes. Attje, arbeidster, wonende te Tzummarum en te Firdgum, is geboren op 11 augustus 1805 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 6 oktober 1805 te Minnertsga, is overleden op 26 november 1873 te Barradeel. Attje werd 68 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<21..23>

Van Wijpke en Attje zijn drie kinderen bekend:

4  Sijtske Wijpkes Elsinga, wonende te Firdgum, is geboren op 18 juli 1836 te Minnertsga, is overleden op 8 oktober 1839 te Firdgum. Sijtske werd 3 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<24,25>

5  Tjitske Wijpkes Elsinga, zonder beroep, wonende te Tzummarum, is geboren op 12 juli 1839 te Firdgum, is ongehuwd overleden op 20 februari 1858 08.00 uur te Tzummarum (Huis 91). Tjitske werd 18 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<26,27>

6  Sijke Wijpkes Elsinga, wonende te Firdgum, is geboren op 12 juli 1839 te Firdgum, is overleden op 4 november 1846 te Firdgum (Huis 10). Sijke werd 7 jaar, 3 maanden en 23 dagen.<28,29>

III-C  Sijbrig Johannes Elsinga, dochter van Johannes Wijpkes Elsinga (II) en Sijtske Tjeerds, zonder beroep, wonende te Firdgum en te Oosterbierum, is geboren op 17 oktober 1789 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 6 december 1789 te Tzummarum, is overleden op 25 maart 1829 01.00 uur te Oosterbierum (Huis No. R Letter O). Sijbrig werd 39 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<30,31>

Sijbrig trouwt op 7 juni 1823 te Barradeel op 33-jarige leeftijd met de 32-jarige Pieter Sybrens Visser, zoon van Siebren Pieters en Baukjen Melles. Pieter, arbeider, wonende te Firdgum, is R.K. gedoopt op 11 maart 1791 te Makkum (doopgetuige was zijn grootvader Pieter Sipkes).<32,33>

Van Pieter en Sijbrig zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Visser is geboren op 27 augustus 1819 te Barradeel.<34>

2  Sybren Visser, wonende te Firdgum, is geboren op 23 mei 1822 te Firdgum (Huis 2).<35>

3  Sytske Visser is geboren op 4 april 1825 te Barradeel.<36>

4  Pieter Visser is geboren op 16 maart 1829 te Barradeel.

III-D  Tjeerd Johannes Elsinga, zoon van Johannes Wijpkes Elsinga (II) en Sijtske Tjeerds, boerenknecht, wonende te Schalsum, is geboren op 23 oktober 1792 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 16 december 1792 te Minnertsga, is overleden op 8 september 1828 te Franeker. Tjeerd werd 35 jaar, 10 maanden en 16 dagen.<37,38>

Tjeerd trouwt op 25 januari 1821 te Franekeradeel (huwelijksgetuigen waren Age Tjeerds War (niet verwant), Hans Rinzes Dijkstra (niet verwant), zijn zwager Albert Kornelis Dijkstra (aangetrouwde broer (zwager) van de bruid) en zijn vader Johannes Wijpkes Elsinga (zie II)) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Kornelis Prosee, dochter van Cornelis Johannes Prosé en Sijtske Pieters Visser. Trijntje, dienstmeid, wonende te Dongjum, is geboren op 28 april 1797 te Huizum, is Herv. gedoopt op 7 mei 1797 te Huizum, is overleden op 2 mei 1849 te Franeker. Trijntje werd 52 jaar en 4 dagen.<39,40>

Trijntje was later gehuwd (2) met Inte Hendriks Steenstra.<41>

Van Tjeerd en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Tjeerds Elzenga is geboren op 9 mei 1821 te Leeuwarden, is overleden op 3 november 1829 te Franeker. Johannes werd 8 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

2  Kornelis Tjeerds Elzinga is geboren op 15 juni 1822 te Franekeradeel, is overleden op 23 oktober 1829 te Franeker. Kornelis werd 7 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

3  Sytske Elsinga, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 22 mei 1824 te Ried, is overleden op 18 december 1895 14.00 uur te Bolsward. Sytske werd 71 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<42>

Sytske trouwt op 13 maart 1892 te Bolsward op 67-jarige leeftijd met Johannes van der Veen, zoon van Beint Johannes van der Veen en Jantjen Berends de Vries. Johannes is geboren te Noordwolde - Frl..

4  Aaltje Tjeerds Elzinga is geboren op 11 februari 1827 te Franekeradeel.

III-E  Freerk Johannes Elsinga, zoon van Johannes Wijpkes Elsinga (II) en Sijtske Tjeerds, arbeider, wonende te Tzummarum en te Firdgum, is geboren op 16 februari 1801 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 5 april 1801 te Tzummarum, is overleden op 17 juni 1836 te Firdgum. Freerk werd 35 jaar, 4 maanden en 1 dag.<43>

Freerk trouwt op 23 juli 1825 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Hendrikje Klases Hamersma, dochter van Klaas Ofkes Hamersma en Martje Hendriks. Hendrikje, arbeidster, wonende te Tzummarum en te Firdgum, is geboren op 23 februari 1805 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 24 maart 1805 te Tzummarum, is overleden op 15 september 1838 te Firdgum. Hendrikje werd 33 jaar, 6 maanden en 23 dagen.<44>

Van Freerk en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sytske Freerks Elsinga is geboren op 25 februari 1825 te Firdgum, is overleden op 15 september 1827 te Firdgum. Sytske werd 2 jaar, 6 maanden en 21 dagen.<45,46>

2  Maartje Freerks Elsinga is geboren op 13 maart 1827 te Firdgum, zie IV-D.

3  Johannes Freerks Elzinga is geboren op 20 juni 1829 te Barradeel, is overleden op 14 mei 1831 te Barradeel. Johannes werd 1 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

4  Syts(k)e Freerks Elsinga is geboren op 25 december 1832 te Firdgum, is overleden op 2 april 1834 te Firdgum. Syts(k)e werd 1 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

5  Sytske Freerks Elsinga, wonende te Tzummarum, is geboren op 21 juni 1835 te Firdgum, is overleden op 23 maart 1846 te Tzummarum. Sytske werd 10 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<47>


Generatie IV

(van 1804 tot 1909)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1864. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tzummarum (7x), Barradeel (6x), Sexbierum (4x) en Franeker (3x).

IV-A  Kornelis Alberts Dijkstra, zoon van Albert Kornelis Dijkstra en Elske Johannes Elsinga (III-A), arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 20 februari 1804 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 18 maart 1804 te Tzummarum, is overleden op 11 mei 1848 03.00 uur te Franeker (Wijk 68 31). Kornelis werd 44 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Kornelis trouwt op 23 mei 1830 te Franeker op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jantje Andries van der Wal, dochter van Andries Arjens van der Wal en Hinke Ernsts Beek. Jantje, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 12 september 1805 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 27 oktober 1805 te Dronrijp, is overleden op 15 september 1838 te Franeker. Jantje werd 33 jaar en 3 dagen.

Kornelis trouwt op 26 mei 1839 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Meije Jans Blooter (broer van de bruid) en zijn zwager Cornelis Jans Blooter (broer van de bruid)) op 35-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Geeske Jans Blooter, dochter van Jan Meijes Blooter en Tjeerdje Tjeerds. Geeske, zonder beroep en dienstmeid, wonende te Franeker, is geboren op 9 april 1807 te Franeker, is Herv. gedoopt op 11 mei 1807 te Franeker.

Geeske was eerder gehuwd (1) met IJbele Siezes Rodenhuis.<48>

Van Kornelis en Geeske zijn drie kinderen bekend:

1  Tetje Kornelis Dijkstra is geboren op 26 februari 1840 te Franeker.

2  Albert Kornelis Dijkstra is geboren op 4 februari 1842 te Franeker.

3  Jan Kornelis Dijkstra is geboren op 10 mei 1845 te Franeker.

IV-B  Tjietske Wijpkes Elsinga, dochter van Wijpke Johannes Elsinga (III-B) en Dieuwke Martens, arbeidster, wonende te Sexbierum, is geboren op 29 oktober 1814 12.00 uur te Franeker, is als geboren aangegeven op 4 november 1814 te Franeker (aangever geboorte was Aafke Annes van der Molen (stadsvroedvrouw); getuigen aangifte geboorte waren Jan Tjiepkes Lamsma en Bauke van der Tuin), is overleden op 4 juni 1909 te Sexbierum. Tjietske werd 94 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<49..51>

Kennelijk heeft Wijpke Johannes Elsinga zijn vrouw Dieuwke Martens haar kort na hun huwelijk verlaten, zoals blijkt uit een brief in het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (zie meer daarover bij Dieuwke Martens).
Volgens een verklaring die Dieuwke Martens heeft afgelegd, is Tjietske in onecht geboren.

Tjietske trouwt op 25 januari 1840 te Barradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Andries Jacobs Dijkstra, zoon van Jacobs Andries Dijkstra en Aaltje Pieters Wieckel. Andries, boerenknecht en arbeider, wonende te Sexbierum, is geboren op 20 juli 1816 te Pietersbierum, is overleden op 24 november 1862 te Sexbierum. Andries werd 46 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<52,53>

Van Andries en Tjietske zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Dijkstra is geboren op 23 juli 1841 te Sexbierum, is overleden op 16 november 1841 te Sexbierum. Jacob werd 3 maanden en 24 dagen.

2  Aaltje Dijkstra is geboren op 10 september 1843 te Sexbierum, is overleden op 11 november 1857 te Sexbierum. Aaltje werd 14 jaar, 2 maanden en 1 dag.

3  Jacob Dijkstra is geboren op 28 juli 1849 te Sexbierum, is overleden op 12 maart 1937 te Harlingen. Jacob werd 87 jaar, 7 maanden en 12 dagen.<54>

Jacob trouwt op 15 mei 1875 te Franekeradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Maaike Dijkstra, dochter van Rients Jelles Dijkstra en Geertje Sybrens Kuiper. Maaike is geboren op 11 april 1853 te Midlum, is overleden op 9 oktober 1880 te Franekeradeel. Maaike werd 27 jaar, 5 maanden en 28 dagen. Jacob trouwt op 2 april 1881 te Franekeradeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Gerritje van der Zee, dochter van Sybren Jacobs van der Zee en Geertje Abrahams Boonstra. Gerritje is geboren op 16 februari 1846 te Midlum, is overleden op 16 januari 1910 te Barradeel. Gerritje werd 63 jaar en 11 maanden.

4  Douwe Dijkstra, koetsier en wegwerker, is geboren op 19 februari 1853 te Sexbierum, is overleden op 2 december 1923 te Witmarsum. Douwe werd 70 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Douwe trouwt op 28 november 1878 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Eelkje de Jong, dochter van Freerk Yedes de Jong en Goikje Klazes Weisenbach. Eelkje, dienstmeid, is geboren op 21 februari 1850 te Makkum, is overleden op 9 april 1922 te Witmarsum. Eelkje werd 72 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Tjietske trouwt op 30 december 1865 te Barradeel op 51-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Hessel Heslinga, zoon van Trijntje Hessels Heslinga. Hessel, schoenmakersknecht, wonende te Tzummarum, is geboren op 13 januari 1814 06.00 uur te Leeuwarden, is als geboren aangegeven op 19 januari 1814 te Leeuwarden (aangever geboorte was Ruurdje Gerbens; getuigen aangifte geboorte waren Lucas van Dam en Sjoerd Cornelis Cattje), is overleden op 4 juni 1909 te Barradeel. Hessel werd 95 jaar, 4 maanden en 22 dagen.<55..57>

Hessel was eerder gehuwd (1) met Catharina Jansen.<58..61>

IV-C  Martentje Hanenburg, dochter van Wijpke Johannes Elsinga (III-B) en Dieuwke Martens, dienstmeid, wonende te Tzummarum, is geboren op 30 oktober 1821 08.00 uur te Blija in het Armenhuis, is als geboren aangegeven op 31 oktober 1821 te Ferwerderadeel (aangever geboorte was Martinus Jans van der Mei (administererend armvoogd); getuigen aangifte geboorte waren Douwe Bokkes Kooistra (wonende in het Armenhuis) en Jakob Johannes Klok (wonende in het Armenhuis)), is overleden op 15 november 1886 te Barradeel. Martentje werd 65 jaar en 16 dagen.<62..64>

In de geboorteakte van Martentje wordt haar moeder vermeld als Dieukwe Martens Hanenburg, bedelaarster, verlaten huisvrouw van Wijpke Johannes Elzinga.
Aan Martentje worden de naam en toenaam van Martentje Hanenburg gegeven.
Meer informatie is vermeld bij moeder Dieuwke Martens.

Martentje trouwt op 6 mei 1843 te Barradeel op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Romke Wytzes Marra, zoon van Wijtse Teunis Marra en Antje Romkes. Romke, arbeider, kooltjer en boerenknecht, wonende te Tzummarum en te Firdgum, is geboren op 26 april 1815 te Tzummarum, is overleden op 18 februari 1881 in de gem. Barradeel. Romke werd 65 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<65,66>

Romke was eerder gehuwd (1) met Tjitske Johannes de Haan.<67..70>

Van Romke en Martentje zijn acht kinderen bekend:

1  Antje Marra is geboren op 1 augustus 1843 te Tzummarum.

2  Wytze Marra is geboren op 6 november 1844 te Tzummarum.

3  Dieuwke Marra is geboren op 1 maart 1847 te Tzummarum.

4  Theunis Marra is geboren op 27 februari 1849 te Tzummarum.

5  Marten Marra is geboren op 17 januari 1854 te Barradeel.

6  Tjitske Marra is geboren op 17 februari 1856 te Barradeel.

7  Trijntje Marra is geboren op 25 september 1859 te Barradeel.

8  Sijtske Marra is geboren op 29 augustus 1863 te Tzummarum.<71>

IV-D  Maartje Freerks Elsinga, dochter van Freerk Johannes Elsinga (III-E) en Hendrikje Klases Hamersma, naaister en zonder beroep, wonende te Sexbierum en te Tzummarum, is geboren op 13 maart 1827 te Firdgum, is overleden op 10 april 1894 12.00 uur te Tzummarum. Maartje werd 67 jaar en 28 dagen.

Bij haar huwelijk in 1849 werd als enige in het Koninkrijk der Nederlanden aanwezige bloedverwant haar voogd en aangehuwde oom Willem Gerrits Wiarda genoemd.

Maartje trouwt op 29 september 1849 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Abe Jans Hiemstra, zoon van Jan Tjerks Hiemstra en Tjitske Kornelis Bansma. Abe, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren op 14 september 1823 te Oosterbierum, is overleden op 29 september 1874 07.00 uur te Tzummarum (Huis 44a). Abe werd 51 jaar en 15 dagen.

Van Abe en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Hiemstra is doodgeboren op 8 december 1849 te Barradeel.<72>

2  Jan Hiemstra is geboren op 7 januari 1851 te Tzummarum.<73>

3  Jan Hiemstra is geboren op 26 oktober 1852 te Tzummarum.<74>

4  Freerk Hiemstra is geboren op 31 december 1855 te Barradeel.

5  doodgeboren dochter Hiemstra is doodgeboren op 17 november 1864 te Barradeel.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 14 augustus 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Johannes Wypkes Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 29 mrt 1834)

2)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Visser - Elsinga, huwelijk (Barradeel 7 jun 1823)

3)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 20 jun 1835)

4)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 20 jun 1835)

5)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Visser - Elsinga, huwelijk (Barradeel 7 jun 1823)

6)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Visser - Elsinga, huwelijk (Barradeel 7 jun 1823)

7)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Elsinga - Presee, huwelijk (Franekeradeel 25 jan 1821)

8)  doop: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Elsinga - Presee, huwelijk (Franekeradeel 25 jan 1821)

9)  overlijden: Tresoar, Barradeel, Dtb. BAR011 - Sipke Johannes Elsinga, overlijden (Firdgum 2 apr 1807)

10)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Hamersma, huwelijk (Barradeel 23 jul 1825)

11)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 20 jun 1835)

12)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 20 jun 1835)

13)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Wypke Johannes Elsinga (Barradeel 26 mrt 1849)

14)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1813 H - Elsinga - Martens, huwelijk (Barradeel 9 mei 1813)

15)  overlijden: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Dieuwke Martens, overlijdensakte (Franekeradeel 3 okt 1833)

16)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Johannes Wypkes Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 14 aug 1813)

17)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1814 G. - Tjietske Elsinga, geboorteakte (Franeker 4 nov 1814)

18)  aangifte geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1814 G. - Tjietske Elsinga, geboorteakte (Franeker 4 nov 1814)

19)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Martentje Hanenburg Elsinga, geboorteakte (Marrum 31 okt 1821)

20)  aangifte geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Martentje Hanenburg Elsinga, geboorteakte (Marrum 31 okt 1821)

21)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 20 jun 1835)

22)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 20 jun 1835)

23)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 20 jun 1835)

24)  geboorte: eigen archief, prive archief - Barradeel, tienjarentafel geboorten 1833 - 1842 (Barradeel)

25)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Sytske Wypkes Elsinga, overlijdenakte (Barradeel 8 okt 1839)

26)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1839 G - Tjitske Elsinga (Barradeel 13 jul 1839)

27)  ongehuwd overleden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 ovl - Tjitske Wypkes Elsinga (Barradeel 20 feb 1858)

28)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand - Sijke Elsinga (Barradeel 13 jul 1839)

29)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Sijke Wypkes Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 4 nov 1846)

30)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Visser - Elsinga, huwelijk (Barradeel 7 jun 1823)

31)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Visser - Elsinga, huwelijk (Barradeel 7 jun 1823)

32)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Visser - Elsinga, huwelijk (Barradeel 7 jun 1823)

33)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Visser - Elsinga, huwelijk (Barradeel 7 jun 1823)

34)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Visser - Elsinga, huwelijk (Barradeel 7 jun 1823)

35)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Sybren Visser. geboorteakte (Barradeel 25 mei 1822)

36)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Sytske Visser, geboorteakte (Barradeel 7 apr 1825)

37)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Elsinga - Presee, huwelijk (Franekeradeel 25 jan 1821)

38)  doop: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Elsinga - Presee, huwelijk (Franekeradeel 25 jan 1821)

39)  huwelijk: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Elsinga - Presee, huwelijk (Franekeradeel 25 jan 1821)

40)  doop: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Elsinga - Presee, huwelijk (Franekeradeel 25 jan 1821)

41)  Trijntje trouwt op 13 september 1829 te Franeker met Inte.

42)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1895 ovl. - Sytske Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 19 dec 1895)

43)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Hamersma, huwelijk (Barradeel 23 jul 1825)

44)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Hamersma, huwelijk (Barradeel 23 jul 1825)

45)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Hamersma, huwelijk (Barradeel 23 jul 1825)

46)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Sytske Freerks Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 15 sep 1827)

47)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Sytske Freerks Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 23 mrt 1846)

48)  IJbele Siezes Rodenhuis, zoon van Sied Piers Rodenhuis en Martje Jelkes. IJbele, pannenbakker, wonende te Franeker, is geboren op 7 november 1803, is Herv. gedoopt op 14 december 1803 te Franeker, is overleden op 16 maart 1837 te Franeker. IJbele werd 33 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

49)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1814 G. - Tjietske Elsinga, geboorteakte (Franeker 4 nov 1814)

50)  aangifte geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1814 G. - Tjietske Elsinga, geboorteakte (Franeker 4 nov 1814)

51)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1909 ovl. - Tjitske Elsinga (Barradeel 4 jun 1909)

52)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Dijkstra - Elsinga (Barradeel 25 jan 1840)

53)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1865 H - Heslinga - Elsinga (Barradeel 30 dec 1865)

54)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 H - Jacob Dijkstra, geboorteakte (Barradeel 28 jul 1849)

55)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1865 H - Heslinga - Elsinga (Barradeel 30 dec 1865)

56)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1814 G. - Hessel Hessels, geboorteakte (Leeuwarden 13 jan 1814)

57)  aangifte geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1814 G. - Hessel Hessels, geboorteakte (Leeuwarden 13 jan 1814)

58)  Hessel trouwt op 16 juli 1848 te Leeuwarden met Catharina.

59)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1865 H - Heslinga - Elsinga (Barradeel 30 dec 1865)

60)  Catharina trouwt op 1 augustus 1841 te Leeuwarden met Christiaan.

61)  Catharina Jansen, dochter van Hendrik Jansen en Maria Rosa. Catharina is geboren rond 1813, is overleden op 7 januari 1860 te Leeuwarden. Catharina werd ongeveer 47 jaar. Catharina was eerder gehuwd (1) met Christiaan Merks.

62)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Martentje Hanenburg Elsinga, geboorteakte (Marrum 31 okt 1821)

63)  aangifte geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Martentje Hanenburg Elsinga, geboorteakte (Marrum 31 okt 1821)

64)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1886 ovl. - Martentje Hanenburg Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 17 nov 1886)

65)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1843 H - Marra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 6 mei 1843)

66)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1843 H - Marra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 6 mei 1843)

67)  Romke trouwt op 12 mei 1838 te Barradeel met Tjitske.

68)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1843 H - Marra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 6 mei 1843)

69)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1843 H - Marra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 6 mei 1843)

70)  Tjitske Johannes de Haan, dochter van Johannes Symens de Haan en Trijntje Jacobs Tamminga. Tjitske, zonder beroep, wonende te Tzummarum, is geboren op 17 november 1814 te Boer, is overleden op 21 april 1839 te Tzummarum (Huis 68). Tjitske werd 24 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

71)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1863 G. - Sytske Marra, geboorteakte (Barradeel 31 aug 1863)

72)  doodgeboren: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl - Levenloos kind Hiemstra - Elsinga (Barradeel 8 dec 1849)

73)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1851 G. - Jan Hiemstra, geboorteakte (Barradeel 8 jan 1851)

74)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G - Jan Hiemstra, geboorteakte (Barradeel 26 okt 1852)


Opmerkingen:
019

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Wijpke Freerks.