Parenteel van Wijbe Klases

Bijgewerkt op: 16 januari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Wijbe Klases (029)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(van 1744 tot 1807)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1780 en 1793. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Akkrum (4x) en Wirdum - Frl..

I  Wijbe Klases, boerenarbeider en arbeider, wonende te Akkrum en te Grouw, is geboren rond 1744, is overleden op 1 juli 1807 te Akkrum (nalatende 5 kinderen). Wijbe werd ongeveer 63 jaar.

Wijbe trouwt (Herv.) op 18 juni 1780 te Grouw op ongeveer 36-jarige leeftijd met de 24-jarige Jeltje Lieuwes, dochter van Lieuwe Gerrits en Grietje Wikkes. Jeltje, werkster en arbeidster, wonende te Wijtgaard, te Nijehaske, te Joure, te Grouw en te Akkrum, is geboren op 1 oktober 1755 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 5 oktober 1755 te Akkrum, is overleden op 22 november 1844 18.30 uur te Joure (Huis 187). Jeltje werd 89 jaar, 1 maand en 21 dagen.<1,2>

Van Wijbe en Jeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Wybes Steegstra is geboren rond 1780, is Herv. gedoopt op 12 mei 1805 te Wirdum - Frl. (doop op belijdenis), zie II-A.

2  Grietje Wiebes Steegstra is geboren op 29 september 1784 te Akkrum, zie II-B.<3>

3  Klaas Wijbes Steegstra is geboren op 29 oktober 1784 te Akkrum (akte van bekendheid), is gedoopt op 7 mei 1826 te Baard (doop op belijdenis), zie II-C.<4,5>

4  Lieuwe Wijbes Elsinga is geboren op 4 juli 1788 te Akkrum (akte van bekendheid), zie II-D.<6>

5  Janke Wybes Steegstra is geboren in september 1793 te Akkrum (akte van kennelijkheid), zie II-E.<7>


Generatie II

(van 1780 tot 1868)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 28 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1801 en 1833. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wirdum - Frl. (9x), Oldeboorn (9x), Baarderadeel (4x), Nijehaske (2x), Utingeradeel, Oosterlittens, Leeuwarderadeel en Akkrum.

II-A  Jantje Wybes Steegstra, dochter van Wijbe Klases (I) en Jeltje Lieuwes, wonende te Wirdum - Frl., is geboren rond 1780, is Herv. gedoopt op 12 mei 1805 te Wirdum - Frl. (doop op belijdenis), is overleden op 9 september 1858 10.00 uur te Oosterlittens (overleden in Huis no. 48 te Oosterlittens). Jantje werd ongeveer 78 jaar.<8>

Jantje trouwt (Herv.) op 24 augustus 1800 te Wirdum - Frl. op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacob Rintjes Kamstra, zoon van Rintje Jacobs Kamstra en Jarichje Oeges. Jacob, arbeider, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 14 juni 1779 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 4 juli 1779 te Wirdum - Frl., is overleden op 14 december 1853 te Leeuwarderadeel. Jacob werd 74 jaar en 6 maanden.

Van Jacob en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Jeltje Jakobs Kamstra, dienstmeid, wonende te Oosterlittens, is geboren op 22 januari 1801 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 1 februari 1801 te Wirdum - Frl..<9>

Jeltje trouwt op 19 mei 1827 te Baarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Andries Roelofs Zijlstra, zoon van Roelof Jacobs Zijlstra en Tjamke Andries Andringa. Andries, boerenknecht, wonende te Oosterlittens, is geboren in 1804 te Winsum - Frl. (akte van bekendheid).<10,11>

2  Rintze Jacobs Kamstra is geboren op 13 mei 1803, is Herv. gedoopt op 22 mei 1803 te Wirdum - Frl., is ongehuwd overleden op 21 januari 1830 te Wirdum - Frl.. Rintze werd 26 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

3  Wybe Jacobs Kamstra is geboren op 20 oktober 1805, is Herv. gedoopt op 3 november 1805 te Wirdum - Frl., is overleden op 3 januari 1880 te Wirdum - Frl.. Wybe werd 74 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Wybe trouwt op 8 december 1830 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Aaltje Alberts Lindeboom, dochter van Albert Gjalts Lindeboom en Sytske Cornelis van der Veen. Aaltje is geboren rond 1805 te Veenwouden.

4  Aaltje Jacobs Kamstra is geboren op 30 augustus 1808, is Herv. gedoopt op 11 september 1808 te Wirdum - Frl., is ongehuwd overleden op 13 januari 1860 te Oosterlittens. Aaltje werd 51 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

5  Grietje Jacobs Kamstra is geboren op 13 september 1811, is Herv. gedoopt op 22 september 1811 te Wirdum - Frl., is overleden op 22 juni 1900 te Baard weduwe. Grietje werd 88 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

6  Klaas Jacobs Kamstra is geboren op 16 juni 1814 te Wirdum - Frl., zie III-A.

7  Rinze Jacobs Kamstra is geboren op 4 december 1816 te Wirdum - Frl..

8  Antje Jacobs Kamstra is geboren op 2 oktober 1819 te Wirdum - Frl., is ongehuwd overleden op 14 juni 1845 te Wirdum - Frl.. Antje werd 25 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

9  Sjoerdtje Jacobs Kamstra is geboren op 24 april 1822 te Leeuwarderadeel.

II-B  Grietje Wiebes Steegstra, dochter van Wijbe Klases (I) en Jeltje Lieuwes, arbeidster, wonende te Oldeboorn, is geboren op 29 september 1784 te Akkrum, is overleden (verdronken) op 10 december 1846 20.30 uur te Oldeboorn ( in de rivier de Boorn). Grietje werd 62 jaar, 2 maanden en 11 dagen.<12,13>

De geboortedatum is ontleend aan de gegevens uit de memorie van aangifte successierechten wegens het overlijden van Grietje Wybes Steegstra. Deze gegevens zijn vermeld op de website van Tresoar, waar voor haar als geboortedatum 29 september 1784 is vermeld. De gegevens uit deze memorie heb ik nog niet kunnen controleren.
De geboortedatum van Klaas Wybes Steegstra is ontleend aan een akte van bekendheid, opgemaakt voor zijn huwelijk. Daar is als geboortedatum 29 oktober 1784 vermeld.
De gegevens zijn niet juist omdat broer en zus dan een maand na elkaar zijn geboren.

Grietje trouwt (Herv.) op 31 december 1809 te Oldeboorn op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Klaas Ynzes Langhout, zoon van Ynze Hendriks Langhout en Dirkje Marcus Luxwolda. Klaas, ontvanger der belastingen, wonende te Oldeboorn, is geboren op 17 maart 1788 te Oldeboorn, is Herv. gedoopt op 20 april 1788 te Oldeboorn, is overleden op 29 juni 1815 te Oldeboorn (Huis 174) of is overleden op 29 juni 1815 te Oldeboorn. Klaas werd 27 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Klaas en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Ynze Klazes Langhout, schipper, wonende te Oldeboorn, is geboren op 12 maart 1810 te Oldeboorn, is Herv. gedoopt op 1 april 1810 te Oldeboorn, is overleden op 25 juli 1889 te Haskerland. Ynze werd 79 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Ynze trouwt op 5 februari 1837 te Utingeradeel op 26-jarige leeftijd met Jeltje Reitzes Bosma, dochter van Reitze Jelles Bosma en Roeltje Jacobs.

2  Jeltje Klazes Langhout, wonende te Joure, is geboren op 10 mei 1811 te Oldeboorn, is Herv. gedoopt op 26 mei 1811 te Oldeboorn, is overleden op 9 juni 1851 te Terhorne. Jeltje werd 40 jaar en 30 dagen.

3  Dirkjen Klazes Langhout, wonende te Terhorne, is geboren op 21 mei 1813 te Oldeboorn, is overleden op 27 februari 1893 te Utingeradeel. Dirkjen werd 79 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Dirkjen trouwt op 14 mei 1837 te Utingeradeel op 23-jarige leeftijd met Pier Eizes Kuipers, zoon van Eize Piers Kuipers en Trijntje Kornelis Drukstein. Pier, kuiper, wonende te Terhorne.

II-C  Klaas Wijbes Steegstra, zoon van Wijbe Klases (I) en Jeltje Lieuwes, boerenknecht, koopman, winkelier en arbeider, wonende te Oosterlittens en te Winsum - Frl., is geboren op 29 oktober 1784 te Akkrum (akte van bekendheid), is gedoopt op 7 mei 1826 te Baard (doop op belijdenis), is overleden op 13 maart 1862 16.00 uur te Winsum - Frl. (Huis 35). Klaas werd 77 jaar, 4 maanden en 12 dagen.<14..16>

Klaas Wiebes, boerenknecht, nam in 1811 als familienaam de naam Steegstra aan.
Hij woonde toen in Rauwerd, was ongehuwd en gaf op dat noch zijn vader, noch zijn grootvader in leven waren.
Akte datum: 30-12-1811.

De geboortedatum van Klaas Wybes Steegstra is ontleend aan een akte van bekendheid, opgemaakt voor zijn huwelijk. Daar is als geboortedatum 29 oktober 1784 vermeld. De geboortedatum van zijn zuster is ontleend aan de gegevens uit de memorie van aangifte successierechten wegens het overlijden van Grietje Wybes Steegstra. Deze gegevens zijn vermeld op de website van Tresoar, waar voor haar als geboortedatum 29 september 1784 is vermeld. De gegevens uit deze memorie heb ik nog niet kunnen controleren.
De gegevens zijn niet juist omdat broer en zus dan een maand na elkaar zijn geboren.
In zijn overlijdensakte is vermeld dat hij 80 jaren was, in het lidmatenboek (doopsgezind) van Baard staat een leeftijd van 81 jaar bij overlijden vermeld.
Afgaande op die gegevens is hij wellicht ook geboren rond 1781.

Klaas trouwt op 16 november 1822 te Baarderadeel op 38-jarige leeftijd met de 26-jarige Gepke (Gepke Broers Boonstra) Broers Postma, dochter van Broer Broers Postma en Ymkjen Gerbens. Gepke, boerendienstmeid en zonder beroep, wonende te Oosterlittens, is geboren in 1796 te Baard (akte van bekendheid), is gedoopt op 7 mei 1826 te Baard (doop op belijdenis), is overleden op 30 april 1852 te Oosterlittens. Gepke werd 56 jaar.<17..20>

Van Klaas en Gepke zijn vijf kinderen bekend:

1  Imke Klazes Steegstra is geboren op 10 februari 1822 te Baarderadeel, zie III-B.

2  Jeltje Klazes Steegstra, naaister, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 1 november 1824 te Oosterlittens.

Jeltje trouwt op 10 mei 1850 te Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Lodewijk Jans Rinsma, zoon van Jan Jans Rinsma en Jildo Bouwes van Dijk. Lodewijk, kleermaker, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 10 december 1830 te Oosterend - Hennaarderadeel.<21>

3  Wybe Klazes Steegstra is geboren op 12 maart 1826 te Baarderadeel, is overleden op 8 november 1826 te Baarderadeel. Wybe werd 7 maanden en 27 dagen.

4  Wybe Klazes Steegstra is geboren op 14 januari 1831 te Baarderadeel, is overleden op 19 januari 1831 te Baarderadeel. Wybe werd 5 dagen.

5  Minke Klazes Steegstra is geboren op 31 maart 1833 te Baarderadeel, is overleden op 3 maart 1923 te Baarderadeel. Minke werd 89 jaar en 11 maanden.

II-D  Lieuwe Wijbes Elsinga, zoon van Wijbe Klases (I) en Jeltje Lieuwes, schoenmaker, wonende te Oldeboorn, is geboren op 4 juli 1788 te Akkrum (akte van bekendheid), is overleden op 28 oktober 1868 03.30 uur te Oldeboorn. Lieuwe werd 80 jaar, 3 maanden en 24 dagen.<22,23>

Lieuwe trouwt op 8 januari 1820 te Utingeradeel (huwelijksgetuigen waren haar oom Jelke Jans Koopmans en Jacob Sijbes Drijfhout) op 31-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Aukjen Reitzes Kats, dochter van Reitze Jans Kats en Jetske Arjens. Aukjen, naaister en zonder beroep, wonende te Oldeboorn, is geboren op 12 april 1798 te Oldeboorn, is overleden op 16 december 1824 13.00 uur te Oldeboorn (Huis 95). Aukjen werd 26 jaar, 8 maanden en 4 dagen.<24>

Van Lieuwe en Aukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Wiebe Lieuwes Elsinga is geboren op 3 september 1820 22.00 uur te Oldeboorn, zie III-C.

2  Jetske Lieuwes Elsinga, wonende te Oldeboorn, is geboren op 23 maart 1822 te Oldeboorn, is overleden op 14 juli 1823 00.00 uur te Oldeboorn (Huis 95) oud een en 1/4 jaar. Jetske werd 1 jaar, 3 maanden en 21 dagen.<25>

3  Jelle Lieuwes Elsinga, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Witmarsum en te Oldeboorn, is geboren op 5 juli 1823 te Oldeboorn, is overleden op 29 september 1892 te Veenhuizen - gem. Norg. Jelle werd 69 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Jelle trouwt op 11 mei 1867 te Wonseradeel op 43-jarige leeftijd met de 39-jarige Antje Reinders Politiek, dochter van Reinder Sijtses Politiek en Sjoerdje Baukes van der Meer. Antje is geboren op 22 november 1827 te Wons, is overleden op 10 mei 1904 te Wonseradeel. Antje werd 76 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Antje was eerder gehuwd (1) met Sieds Dooitzes van der Berg.<26,27>

4  Reitse Lieuwes Elsinga is geboren op 7 december 1824 16.30 uur te Oldeboorn, zie III-D.<28>

Lieuwe trouwt op 1 juni 1828 te Oldeboorn op 39-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Janke Eeuwes Riemersma, dochter van Eeuwe Jans en Wijtske Ages. Janke, naaister en zonder beroep, wonende te Irnsum en te Oldeboorn, is geboren op 29 augustus 1787 te Irnsum, is Herv. gedoopt op 16 september 1787 te Irnsum, is overleden op 23 december 1877 16.00 uur te Oldeboorn. Janke werd 90 jaar, 3 maanden en 24 dagen.<29..31>

Van Lieuwe en Janke zijn twee kinderen bekend:

5  Jan Lieuwes Elsinga, wonende te Oldeboorn, is geboren op 11 mei 1829 05.00 uur te Oldeboorn, is overleden op 12 mei 1829 14.00 uur te Oldeboorn. Jan werd 1 dag.

6  Eeuwe Lieuwes Elsinga is geboren op 8 februari 1832 te Oldeboorn, zie III-E.

II-E  Janke Wybes Steegstra, dochter van Wijbe Klases (I) en Jeltje Lieuwes, werkster, wonende te Nijehaske, te Joure, te Akkrum en te Heerenveen, is geboren in september 1793 te Akkrum (akte van kennelijkheid), is overleden op 15 november 1844 te Joure (Huis 189). Janke werd 51 jaar en 2 maanden.<32>

Janke trouwt op 20 september 1817 te Utingeradeel (huwelijksgetuige was zijn zwager Lieuwe Wijbes Elsinga (broer van de bruid) (zie II-D)) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Ale Hommes Overwijk, zoon van Homme Ales Overwijk en Antje Annes. Ale, schipper, wagenmakersknecht en timmermansknecht, wonende te Nijehaske, te Akkrum en te Heerenveen, is geboren op 19 december 1793 te Heerenveen, is overleden op 31 augustus 1833 te Heerenveen (zijn vrouw en 3 kinderen nalatende). Ale werd 39 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<33>

Van Ale en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Homme Ales Overwijk, timmerknecht, wonende te Bovenknijpe, is geboren op 11 november 1817 te Akkrum, is overleden op 28 oktober 1893 te Schoterland. Homme werd 75 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Homme trouwt op 26 januari 1840 te Haskerland op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Willems Haanstra, dochter van Willem Thijsses Haanstra en Janke Roelofs Los. Grietje is geboren op 18 mei 1818 te Heerenveen.

2  Wybe Ales Overwijk, scheepstimmerknecht, wonende te Joure, is geboren op 29 maart 1820 te Wirdum - Frl..

Wybe trouwt op 25 mei 1845 te Haskerland op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Fettje Murks Boerstra, dochter van Murk Hendriks Boerstra en Lutske Jans Horenstra. Fettje is geboren rond 1817 te Haren - Gr..

3  Thomas Ales Overwijk, grofsmidsknecht, wonende te Joure, is geboren op 7 februari 1823 te Utingeradeel, is overleden op 22 oktober 1826 te Nijehaske. Thomas werd 3 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

4  doodgeboren zoon Overwijk is doodgeboren op 20 november 1828 te Nijehaske.

5  Thomas Ales Overwijk is geboren op 20 november 1828 te Nijehaske.

Thomas trouwt op 14 mei 1851 te Workum op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Grietje Jans de Vries, dochter van Jan Klaassens de Vries en Welmoet Jurriens. Grietje is geboren rond 1817 te Zoutkamp.


Generatie III

(van 1801 tot 1923)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1845 en 1875. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kubaard (12x), Oldeboorn (6x), Heerenveen en Appelscha.

III-A  Klaas Jacobs Kamstra, zoon van Jacob Rintjes Kamstra en Jantje Wybes Steegstra (II-A), is geboren op 16 juni 1814 te Wirdum - Frl..

Klaas trouwt op 21 oktober 1837 te Baarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Japikje Jelles de Jong, dochter van Jelle Jacobs de Jong en Geertje Meinderts Miedema. Japikje is geboren op 13 januari 1803 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 6 februari 1803 te Wieuwerd, is overleden op 19 november 1876 te Baarderadeel. Japikje werd 73 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Japikje was eerder gehuwd (1) met Nanne Gerrits Visser.<34,35> Japikje was later gehuwd (3) met Klaas Jans Fopma.<36,37>

Van Klaas en Japikje is een kind bekend:

1  Anne Klazes Kamstra is geboren rond augustus 1845, is overleden op 23 juni 1846 te Baarderadeel. Anne werd ongeveer 10 maanden.

III-B  Imke Klazes Steegstra, dochter van Klaas Wijbes Steegstra (II-C) en Gepke (Gepke Broers Boonstra) Broers Postma, is geboren op 10 februari 1822 te Baarderadeel, is overleden op 24 september 1848 te Baarderadeel. Imke werd 26 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Imke trouwt op 19 juni 1847 te Baarderadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jantje Jacobs Heeringa, zoon van Jacob Douwes Heeringa en Marijke Tjitses Hesselius. Jantje, koopman, wonende te Winsum - Frl., is geboren rond 1818 te Winsum - Frl..

Van Jantje en Imke is een kind bekend:

1  Gepke Jentjes Heeringa.

III-C  Wiebe Lieuwes Elsinga, zoon van Lieuwe Wijbes Elsinga (II-D) en Aukjen Reitzes Kats, schoenmaker, wonende te Oldeboorn en te Kubaard, is geboren op 3 september 1820 22.00 uur te Oldeboorn, is overleden op 4 augustus 1879 te Amsterdam. Wiebe werd 58 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Wiebe trouwt op 31 december 1846 te Hennaarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Hotske IJpes Kingma, dochter van Yepe Jans Kingma en Gatske Sjoerds Ferwerda. Hotske, zonder beroep en schoenmaakster, wonende te Kubaard, is geboren op 30 maart 1824 te Tjerkwerd, is overleden op 13 juni 1899 te Baaium. Hotske werd 75 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<38>

Van Wiebe en Hotske zijn acht kinderen bekend:

1  Aukjen Wiebes Elsinga is geboren op 11 november 1846 15.00 uur te Kubaard, is als geboren aangegeven op 13 november 1846 te Hennaarderadeel (aangever geboorte was haar grootmoeder Gatske Sjoerds Ferwerda; getuigen aangifte geboorte waren Johannes Sjoerds Ferwerda en haar vader Wiebe Lieuwes Elsinga (zie III-C)), zie IV-A.<39,40>

2  Janke Wiebes Elsinga is geboren op 6 december 1848 te Kubaard, zie IV-B.

3  Lieuwe Wiebes Elsinga is geboren op 18 oktober 1850 te Kubaard, zie IV-C.<41>

4  Ypkjen Wiebes Elsinga is geboren op 10 januari 1853 te Kubaard, zie IV-D.

5  Sybrigje Wiebes Elsinga is geboren op 10 juni 1855 te Kubaard, zie IV-E.

6  Jan Wiebes Elsinga is geboren op 26 april 1858 te Kubaard, zie IV-F.

7  Anne Wiebes Elsinga, schoenmaker, wonende te Kubaard, is geboren op 17 april 1861 te Kubaard, is ongehuwd overleden op 8 december 1893 06.00 uur te Kubaard. Anne werd 32 jaar, 7 maanden en 21 dagen.<42>

8  Gatze Wiebes Elsinga, verwersknecht, wonende te Kubaard, is geboren op 28 november 1863 te Kubaard, is ongehuwd overleden op 17 mei 1884 00.30 uur te Kubaard. Gatze werd 20 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<43>

III-D  Reitse Lieuwes Elsinga, zoon van Lieuwe Wijbes Elsinga (II-D) en Aukjen Reitzes Kats, arbeider en boerenknecht, wonende te Kubaard en te Oldeboorn, is geboren op 7 december 1824 16.30 uur te Oldeboorn, is overleden op 12 februari 1899 te Kubaard. Reitse werd 74 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<44>

Reitse trouwt op 9 mei 1852 te Utingeradeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Angenietje Meinderts Vissia, dochter van Meindert Berends Vissia en Folkertje Lubberts. Angenietje, boerendienstmeid, wonende te Oldeboorn, is geboren op 4 januari 1825 te Beets, is overleden op 15 mei 1907 te Hennaarderadeel. Angenietje werd 82 jaar, 4 maanden en 11 dagen.<45,46>

Van Reitse en Angenietje zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Reitses Elsinga is geboren op 27 augustus 1853 te Kubaard, zie IV-G.

2  Fokjen Reitses Elsinga, zonder beroep, wonende te Bozum, is geboren op 12 oktober 1855 te Kubaard, is overleden op 12 december 1938 09.30 uur te Bozum. Fokjen werd 83 jaar en 2 maanden.

Fokjen trouwt op 9 mei 1877 te Hennaarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Rients Agema, zoon van Hylke Rientses Agema en Pietertje Pieters Boersma. Rients, zonder beroep, wonende te Kubaard, is geboren op 15 oktober 1852 te Kubaard, is overleden op 1 augustus 1929 18.30 uur te Kubaard. Rients werd 76 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

3  Aukjen Reitses Elsinga, wonende te Kubaard, is geboren op 19 maart 1858 te Kubaard, is overleden op 13 augustus 1944 12.00 uur te Kubaard. Aukjen werd 86 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Aukjen trouwt op 13 mei 1885 te Hennaarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Douwe Kooistra, zoon van Jan Douwes Kooistra en Jeltje Tjerks Dijkstra. Douwe, arbeider, wonende te Kubaard, is geboren op 19 februari 1856 te Wommels, is overleden op 1 september 1911 07.30 uur te Kubaard. Douwe werd 55 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

4  doodgeboren zoon Elsinga is doodgeboren op 27 juli 1862 te Kubaard.

III-E  Eeuwe Lieuwes Elsinga, zoon van Lieuwe Wijbes Elsinga (II-D) en Janke Eeuwes Riemersma, schipper en zeeman, wonende te Oldeboorn, is geboren op 8 februari 1832 te Oldeboorn, is overleden op 27 mei 1905 te Schellingwoude. Eeuwe werd 73 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Eeuwe trouwt op 21 mei 1857 te Utingeradeel (huwelijksgetuigen waren Jarig Wijbes Rijpkema, zijn zwager Sjoerd Dirks Albertsma, zijn zwager Lieuwe Dirks Albertsma en zijn halfbroer Jelle Lieuwes Elsinga (zie II-D.3)) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Rinske Dirks Albertsma, dochter van Dirk Thomas Albertsma en Sijtske Sjoerds de Zee. Rinske, zonder beroep, wonende te Oldeboorn, is geboren op 11 september 1833 te Oldeboorn, is overleden op 19 mei 1918 te Ransdorp. Rinske werd 84 jaar, 8 maanden en 8 dagen.<47>

Van Eeuwe en Rinske zijn negen kinderen bekend:

1  Lieuwe Eeuwes Elsinga is geboren op 30 juni 1859 te Oldeboorn, zie IV-H.<48>

2  Sytske Eeuwes Elsinga is geboren op 15 april 1862 te Oldeboorn, is overleden op 28 maart 1896 te Schellingwoude. Sytske werd 33 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

3  Janke Eeuwes Elsinga is geboren op 17 mei 1863 te Oldeboorn, zie IV-I.

4  Durkje Eeuwes Elsinga is geboren op 5 november 1864 te Appelscha.

Durkje trouwt op 3 november 1905 te Delft op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 47-jarige George Edward Arnold, zoon van George Edward Arnold en Hendrika Johanna van Schie. George is geboren rond 1858 te Delft, is overleden op 13 augustus 1936 te Delft. George werd ongeveer 78 jaar.

5  Dirk Eeuwes Elsinga is geboren op 12 juni 1866 te Oldeboorn, is overleden op 28 december 1867 te Oldeboorn. Dirk werd 1 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

6  Dirk Eeuwes Elsinga is geboren op 9 april 1868 te Heerenveen, zie IV-J.

7  Antje Euwes Elsinga is geboren op 20 april 1871 te Oldeboorn, is overleden op 25 mei 1872 te Oldeboorn. Antje werd 1 jaar, 1 maand en 5 dagen.

8  Antje Eeuwes Elsinga is geboren op 25 mei 1873 te Oldeboorn, is overleden op 10 september 1909 te Rotterdam. Antje werd 36 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

9  Reensche Eeuwes Elsinga is geboren rond 1875, is overleden op 22 december 1877 te Rotterdam. Reensche werd ongeveer 2 jaar.


Generatie IV

(van 1845 tot 1944)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1928. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tzum (14x), Kubaard (12x), Baaium (10x), Wonseradeel (8x), Ransdorp (6x), Baarderadeel (5x), Haarlem (4x), Drachten (4x), Amsterdam (4x), Hennaarderadeel (3x), Bozum (3x), Franekeradeel (2x), Wommels en Burgwerd. Er is momenteel nog 1 van de 78 kinderen in leven.

IV-A  Aukjen Wiebes Elsinga, dochter van Wiebe Lieuwes Elsinga (III-C) en Hotske IJpes Kingma, dienstmeid, is geboren op 11 november 1846 15.00 uur te Kubaard, is als geboren aangegeven op 13 november 1846 te Hennaarderadeel (aangever geboorte was haar grootmoeder Gatske Sjoerds Ferwerda; getuigen aangifte geboorte waren Johannes Sjoerds Ferwerda en haar vader Wiebe Lieuwes Elsinga (zie III-C)), is overleden op 3 februari 1927 te Baaium. Aukjen werd 80 jaar, 2 maanden en 23 dagen.<49,50>

Aukjen trouwt op 27 juni 1868 te Hennaarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Rinze Gerrits Visser, zoon van Gerrit Dirks Visser en Rinske Murks Brunia. Rinze, boerenknecht, wonende te Tzum, is geboren op 9 juni 1841 te Dongjum, is overleden op 5 januari 1923 te Baaium. Rinze werd 81 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Rinze en Aukjen zijn elf kinderen bekend:

1  Rinske Visser is geboren op 6 december 1868 te Wommels.

2  Gerrit Visser is geboren op 13 juli 1870 te Baaium, is overleden op 3 april 1874 te Baaium. Gerrit werd 3 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

3  Wybe Visser is geboren op 11 maart 1873 te Baaium.

Wybe trouwt op 26 mei 1900 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Geiske Feenstra, dochter van Hidde Feenstra en Gerlofke Winia. Geiske is geboren op 23 juli 1870 te Bolsward.

4  Hotske Visser is geboren op 29 maart 1875 te Baaium, is overleden op 14 januari 1878 te Baaium. Hotske werd 2 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

5  Gerrit Visser is geboren op 28 september 1876 te Baaium.

6  Hotze Visser is geboren op 31 maart 1880 te Baaium, is overleden op 31 maart 1880 te Baaium.

7  Hotze Visser is geboren op 7 januari 1882 te Baaium.

8  Hotske Visser is geboren op 9 februari 1883 te Baaium, is overleden op 19 augustus 1883 te Baaium. Hotske werd 6 maanden en 10 dagen.

9  Gadze Visser is geboren op 28 november 1884 te Baaium.

10  Hotske Visser is geboren op 11 april 1887 te Baaium.

11  Akke Visser is geboren op 20 juli 1891 te Baaium, is overleden op 11 december 1893 te Hennaarderadeel. Akke werd 2 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

IV-B  Janke Wiebes Elsinga, dochter van Wiebe Lieuwes Elsinga (III-C) en Hotske IJpes Kingma, dienstmeid, wonende te Kubaard, is geboren op 6 december 1848 te Kubaard, is overleden op 2 december 1929 te Tzum. Janke werd 80 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Janke trouwt op 14 mei 1873 te Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 40-jarige Tjipke Sjoerds Ypma, zoon van Sjoerd Tjipkes Ypma en Tjitske Sjoerds Rusticus. Tjipke, boerenknecht en koemelker, wonende te Kubaard, is geboren op 20 februari 1833 te Hempens, is overleden op 8 januari 1925 te Tzum. Tjipke werd 91 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Tjipke en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoerd Ypma is geboren op 30 juni 1874 te Kubaard, is overleden op 11 november 1955. Sjoerd werd 81 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

2  Wybe Ypma is geboren op 2 maart 1876 te Kubaard.

3  Hotsche Ypma is geboren op 17 januari 1878 te Tzum.

4  Tjitze Ypma is geboren op 18 september 1882 te Tzum.

5  Tjitske Ypma is geboren op 7 juni 1884 te Tzum.

IV-C  Lieuwe Wiebes Elsinga, zoon van Wiebe Lieuwes Elsinga (III-C) en Hotske IJpes Kingma, schoenmaker, wonende te Vries, te Assen en te Veenhuizen - gem. Norg, is geboren op 18 oktober 1850 te Kubaard, is overleden op 21 oktober 1930 te Norg. Lieuwe werd 80 jaar en 3 dagen.<51>

Lieuwe trouwt op 17 mei 1879 te Hennaarderadeel (is gescheiden op 27 mei 1902) op 28-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Foekje Jacobus de Wit, dochter van Jacobus Zweitzes de Wit en Jetske Alles Zandstra. Foekje, koopvrouw en dienstmeid, wonende te Assen en te Kubaard, is geboren op 27 februari 1850 te Drachten, is overleden op 7 april 1932 te Assen. Foekje werd 82 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Foekje was later gehuwd (2) met Hendrik Kroeze.<52,53>

Van Lieuwe en Foekje zijn zeven kinderen bekend:

1  Wiebe Elsinga, sigarenmaker en arbeider, wonende te Assen, te Meppel, te Franeker, te Sleen (Wijk E59) en te Dubbeldam, is geboren op 18 april 1880 te Franekeradeel, is overleden op 6 juli 1956 te Dubbeldam, is begraven te Dubbeldam (alg. begraafplaats). Wiebe werd 76 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Wiebe trouwt op 21 mei 1906 te Assen op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Roelina Hoekstra, dochter van Jouke Harmens Hoekstra en Roelfien Zwiers. Roelina, wonende te Assen, te Dubbeldam en te Sleen (Wijk E59), is geboren op 16 oktober 1877 te Kloosterveen, is overleden op 23 april 1954 te Dubbeldam, is begraven te Dubbeldam (alg. begraafplaats). Roelina werd 76 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

2  Jacobus Elsinga, stalknecht en arbeider, is geboren op 7 maart 1881 te Franekeradeel, is ongehuwd overleden op 16 oktober 1933 te Assen. Jacobus werd 52 jaar, 7 maanden en 9 dagen.<54>

3  Hotze Elsinga is geboren op 25 februari 1882 te Tzum, is overleden op 11 april 1883 te Tzum. Hotze werd 1 jaar, 1 maand en 17 dagen.

4  Hotze Elsinga is geboren op 7 augustus 1883 te Drachten, is overleden op 9 december 1884 te Drachten. Hotze werd 1 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

5  Jan Elzinga, sigarenmaker, is geboren op 6 november 1884 te Drachten, is overleden op 25 november 1913 te Assen. Jan werd 29 jaar en 19 dagen.

Jan trouwt op 30 december 1907 te Assen op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Willemina Zwiers, dochter van Willem Zwiers en Elisabeth Idema. Willemina is geboren op 9 september 1887 te Zeijerveen, is overleden op 19 mei 1954 te Assen. Willemina werd 66 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Willemina was eerder gehuwd (1) met Christiaan van Zandbergen.<55,56> Willemina was eerder gehuwd (2) met Albert Drenth.<57>

6  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 1 juni 1886 te Drachten.

7  Jetske Elsinga is geboren op 16 september 1887 te Drachten, is overleden op 6 februari 1888 te Drachten. Jetske werd 4 maanden en 21 dagen.

Lieuwe trouwt op 31 december 1902 te Vries (is gescheiden op 17 juni 1913 te Assen) op 52-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Trijntje van Essen, dochter van Enno van Essen en Albertien Ansing. Trijntje is geboren op 14 maart 1866 te Peize, is overleden op 9 november 1928 te Assen. Trijntje werd 62 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Christiaan Anthonie Munnig Schmidt.<58> Trijntje was later gehuwd (3) met Egbert Koops.<59,60>

IV-D  Ypkjen Wiebes Elsinga, dochter van Wiebe Lieuwes Elsinga (III-C) en Hotske IJpes Kingma, is geboren op 10 januari 1853 te Kubaard, is overleden op 20 oktober 1921 17.00 uur te Spannum. Ypkjen werd 68 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Ypkjen trouwt op 15 mei 1875 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieter Gerbens Hoytema Idsinga, zoon van Gerben Pieters Idsinga en Jeltje Aukes Hoekema. Pieter, arbeider, is geboren op 26 april 1854 te Spannum, is overleden op 13 juni 1901 te Spannum. Pieter werd 47 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Pieter en Ypkjen zijn dertien kinderen bekend:

1  Gerben Idsinga is geboren op 29 januari 1876 te Kubaard.

2  Hotske Idsinga is geboren op 8 april 1877 te Kubaard.

3  Jeltje Idsinga is geboren op 10 juni 1878 te Kubaard.

4  Wybe Idsinga is geboren op 26 oktober 1879 te Kubaard.

5  Siebren Idsinga is geboren op 14 december 1880 te Kubaard, is overleden op 9 januari 1881 te Tzum. Siebren werd 26 dagen.

6  Trijntje Idsinga is geboren op 31 december 1881 te Tzum.

7  Siepkje Idsinga is geboren op 16 september 1883 te Tzum.

8  Pietje Idsinga is geboren op 2 januari 1886 te Tzum, is overleden op 23 februari 1886 te Tzum. Pietje werd 1 maand en 21 dagen.

9  Pietje Idsinga is geboren op 21 oktober 1887 te Tzum.

10  Anne Idsinga is geboren op 9 november 1888 te Tzum.

11  Jan Idsinga is geboren op 14 december 1890 te Tzum.

12  Sybren Idsinga is geboren op 20 september 1893 te Tzum.

13  Sybrigje Idsinga is geboren op 5 januari 1895 te Tzum.

IV-E  Sybrigje Wiebes Elsinga, dochter van Wiebe Lieuwes Elsinga (III-C) en Hotske IJpes Kingma, is geboren op 10 juni 1855 te Kubaard, is overleden op 13 januari 1897 te Burgwerd, is begraven te Kubaard. Sybrigje werd 41 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Sybrigje trouwt op 25 februari 1874 te Hennaarderadeel op 18-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Klaas Abma, zoon van Gerrit Harmens Abma en Afke Klazes Nauta. Klaas, arbeider, is geboren op 7 mei 1836 te Kubaard, is overleden op 27 december 1876 te Burgwerd. Klaas werd 40 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Maaike Ymes Bouma.<61>

Van Klaas en Sybrigje zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Abma is geboren op 2 november 1873 te Kubaard.

2  Wiebe Abma is geboren op 23 april 1876 te Kubaard.

Sybrigje trouwt op 29 november 1877 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Bouke Oenes Syperda, zoon van Oene Baukes Syperda en Bottje Gerbens Rijpma. Bouke, arbeider, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 14 september 1838 te Bozum, is overleden op 30 augustus 1897 te Burgwerd. Bouke werd 58 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Bouke was eerder gehuwd (1) met Uilkjen Lolkes de Boer.<62,63>

Van Bouke en Sybrigje zijn acht kinderen bekend:

3  Rintje Sieperda is geboren op 8 december 1878 te Burgwerd, is overleden op 13 maart 1924 te Berkhout. Rintje werd 45 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Rintje trouwt op 2 augustus 1907 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Dieuwke de Vries, dochter van Anne de Vries en Janke Zwaan. Dieuwke is geboren op 9 mei 1885 te Workum.

4  doodgeboren dochter Sieperda is doodgeboren op 27 juli 1882 te Wonseradeel.

5  Hotze Sieperda is geboren op 24 juli 1883 te Wonseradeel, is overleden op 14 november 1889 te Wonseradeel. Hotze werd 6 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

6  Hotske Sieperda is geboren op 11 juli 1885 te Wonseradeel, is overleden op 19 november 1886 te Wonseradeel. Hotske werd 1 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

7  Ruurdtje Sieperda is geboren op 26 oktober 1886 te Wonseradeel, is overleden op 24 maart 1888 te Wonseradeel. Ruurdtje werd 1 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

8  Ruurd Sieperda is geboren op 3 september 1888 te Wonseradeel.

Ruurd trouwt op 24 december 1916 te Hoogkarspel op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Trijntje Takes, dochter van Jacob Takes en Guurtje de Vries. Trijntje is geboren rond 1888 te Hoogkarspel.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Arien Cornelis Bankersen.<64>

9  Hotze Sieperda is geboren op 20 november 1890 te Wonseradeel, is overleden op 25 februari 1892 te Wonseradeel. Hotze werd 1 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

10  Hotske Sieperda is geboren op 11 juni 1894 te Wonseradeel.

IV-F  Jan Wiebes Elsinga, zoon van Wiebe Lieuwes Elsinga (III-C) en Hotske IJpes Kingma, werkman en arbeider, wonende te Kubaard, te Tzum en te Bozum, is geboren op 26 april 1858 te Kubaard, is overleden op 14 januari 1941 te Bozum, is begraven te Bozum. Jan werd 82 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op 14 januari 1893 te Hennaarderadeel (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 30 maart 1899 te Leeuwarden) op 34-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Jantje Froukes van der Weij, dochter van Frouke Feddes van der Weij en Roelofje Klazes Bloem. Jantje, arbeider en zonder beroep, wonende te Kubaard en te Tzum, is geboren op 13 oktober 1873 te Achlum.

Van Jan en Jantje is een kind bekend:

1  Elisabeth Elsinga is geboren op 31 maart 1893 02.30 uur te Tzum, is overleden op 9 mei 1975, is begraven te Franeker. Elisabeth werd 82 jaar, 1 maand en 8 dagen.<65>

Elisabeth trouwt op 16 mei 1914 te Franekeradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Salverda, zoon van Melle Salverda en Klaaske Abma. Klaas is geboren op 25 januari 1891 te Tzum, is overleden op 28 mei 1943, is begraven te Franeker. Klaas werd 52 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Jan trouwt op 20 september 1899 te Baarderadeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Pietertje Aukes Jellema, dochter van Auke Minnes Jellema en Jeltje Ruurds Koopmans. Pietertje, arbeider en zonder beroep, wonende te Bozum, is geboren op 26 oktober 1867 te Baarderadeel, is overleden op 19 december 1922 te Bozum, is begraven op 22 december 1922 te Bozum. Pietertje werd 55 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Jan en Pietertje zijn vijf kinderen bekend:

2  Hotske Jans Elsinga is geboren op 13 april 1900 te Baarderadeel, is overleden op 14 april 1900 te Baarderadeel. Hotske werd 1 dag.

3  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 27 mei 1902 te Baarderadeel.

4  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 18 mei 1905 te Bozum.

5  doodgeboren zoon Elsinga is doodgeboren op 17 januari 1908 te Baarderadeel.

6  Auke Jans Elsinga is geboren op 19 juli 1912 te Bozum, is overleden op 29 oktober 1912 te Bozum. Auke werd 3 maanden en 10 dagen.

Jan trouwt na 1922 op minstens 64-jarige leeftijd (3) met de minstens 26-jarige Magdalena Kersten. Magdalena is geboren op 3 juni 1896 te Muiden, is overleden op 5 maart 1961, is begraven te Menaldum. Magdalena werd 64 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Magdalena was later gehuwd (2) met Aart Giesing.<66,67>

Van Jan en Magdalena zijn drie kinderen bekend:

7  doodgeboren kind is doodgeboren op 4 oktober 1925 te Bozum.

8  Jan Wibo Elsinga, wonende te Bergum, is geboren op 17 juni 1927 te Baarderadeel, is overleden op 6 juni 2006 te Leeuwarden. Jan werd 78 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Jan was sinds 13 mei 1955 gehuwd met N.N.

9  N.N.

IV-G  Lieuwe Reitses Elsinga, zoon van Reitse Lieuwes Elsinga (III-D) en Angenietje Meinderts Vissia, boerenarbeider en werkman, wonende te Kubaard, is geboren op 27 augustus 1853 te Kubaard, is overleden op 5 januari 1922 12.00 uur te Kubaard. Lieuwe werd 68 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<68>

Lieuwe trouwt op 5 april 1873 te Hennaarderadeel op 19-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Ynskjen Belksma, dochter van Johannes Meinderts Belksma en Klaaske Abrahams Kuiper. Ynskjen, zonder beroep, wonende te Kubaard, is geboren op 26 februari 1853 te Tzum, is overleden op 2 juni 1874 12.30 uur te Kubaard. Ynskjen werd 21 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Van Lieuwe en Ynskjen is een kind bekend:

1  Klaaske Elsinga is geboren op 6 mei 1873 te Tzum, is overleden op 3 november 1948 te Kubaard. Klaaske werd 75 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Klaaske trouwt op 4 augustus 1894 te Franekeradeel op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit Dijkstra, zoon van Gerben Gerrits Dijkstra en Simentje Anes Algera. Gerrit, wonende te Kubaard, is geboren op 28 juli 1867 te Tzum.

Lieuwe trouwt op 13 mei 1876 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Geertruida Grunstra, dochter van Hendrik Harmens Grunstra en Egbertje Annes Westerhof. Geertruida, zonder beroep, wonende te Kubaard en te IJlst, is geboren op 15 juli 1847 te Koudum, is overleden op 11 december 1937 13.30 uur te IJlst. Geertruida werd 90 jaar, 4 maanden en 26 dagen.<69>

Van Lieuwe en Geertruida zijn zeven kinderen bekend:

2  Angenietje Elzinga is geboren op 25 februari 1877 te Wonseradeel.

3  Reitze Elsinga, schippersknecht, schipper en turfschipper, wonende te Hommerts en te Kubaard, is geboren op 3 juli 1878 te Kubaard, is overleden op 2 december 1971, is begraven te Harlingen. Reitze werd 93 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Reitze trouwt op 2 januari 1904 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Janneke Bakker, dochter van Anthoon Bakker en Rins Visser. Janneke, naaister en zonder beroep, wonende te Hommerts en te Kubaard, is geboren op 14 februari 1880 te Hommerts, is overleden op 24 oktober 1972, is begraven te Harlingen. Janneke werd 92 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<70>

4  Eibertje Elzinga is geboren op 8 januari 1881 te Kubaard, is overleden op 11 juni 1881 23.00 uur te Kubaard. Eibertje werd 5 maanden en 3 dagen.

5  Hendrik Elzinga is geboren op 11 augustus 1882 te Hennaarderadeel.

6  Eibertje Elsinga is geboren op 31 juli 1884 te Kubaard.

Eibertje trouwt op 8 oktober 1904 te Franekeradeel op 20-jarige leeftijd met Sytze Meinsma.

7  Hendrikje Elsinga is geboren op 22 augustus 1886 te Hennaarderadeel.

8  Hendrik Elzinga, wonende te Kubaard, is geboren op 12 augustus 1888 te Hennaarderadeel, is overleden op 18 april 1967 te Kubaard, is begraven op 21 april 1967 te Kubaard. Hendrik werd 78 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<71>

Hendrik trouwt op 28 juni 1919 te Hennaarderadeel op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Jeltje Hemstra. Jeltje, wonende te Kubaard, is geboren op 16 februari 1888 te Hennaarderadeel, is overleden op 8 maart 1969, is begraven te Kubaard. Jeltje werd 81 jaar en 20 dagen.

IV-H  Lieuwe Eeuwes Elsinga, zoon van Eeuwe Lieuwes Elsinga (III-E) en Rinske Dirks Albertsma, sluiswachter, wonende te Ransdorp, is geboren op 30 juni 1859 te Oldeboorn, is overleden op 30 mei 1934 te Amsterdam, is begraven te Schellingwoude (alg. begraafplaats). Lieuwe werd 74 jaar en 11 maanden.<72>

Lieuwe trouwt op 28 april 1887 te Idaarderadeel op 27-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 27-jarige Janna Dekker, dochter van Luitzen Teves Dekker en Trijntje Dirks Albertsma. Janna, zonder beroep, wonende te Ransdorp, is geboren op 25 augustus 1859 te Idaarderadeel, is overleden op 31 januari 1951 te Amsterdam, is begraven te Schellingwoude (alg. begraafplaats). Janna werd 91 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Lieuwe en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Eeuwe Lieuwes Elsinga, dokwerker, wonende te Ransdorp, is geboren op 7 oktober 1887 te Haarlem.<73>

Eeuwe trouwt op 29 september 1915 te Assen op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaassien Woltjer, dochter van Jurjen Woltjer en Juriena Machiel. Klaassien, zonder beroep, wonende te Assen, is geboren op 9 mei 1893 te Windeweer.<74,75>

2  Reensche Elsinga is geboren rond 1892, is overleden op 5 december 1893 te Schellingwoude. Reensche werd ongeveer 1 jaar.

3  Luitsen Lieuwe Elsinga is geboren op 15 april 1894 te Ransdorp.

Luitsen trouwt op 10 april 1919 te Nieuwendam op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jannetje Peen, dochter van Jan Peen en Lijsbeth Karmelk. Jannetje is geboren op 20 juli 1891 te Nieuwendam.

4  Reensche Sijtske Elsinga is geboren op 24 september 1896 te Ransdorp.

5  Teewis Elsinga is geboren op 2 december 1898 te Ransdorp, is overleden op 20 oktober 1921 te Amsterdam. Teewis werd 22 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

IV-I  Janke Eeuwes Elsinga, dochter van Eeuwe Lieuwes Elsinga (III-E) en Rinske Dirks Albertsma, is geboren op 17 mei 1863 te Oldeboorn.

Janke trouwt op 19 mei 1897 te Haarlem op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Marinus van der Heijde, zoon van Cornelis van der Heijde en Janna Overbeke. Marinus is geboren rond 1862 te Wissenkerke.

Marinus was eerder gehuwd (1) met Grietje Nijmeijer.

Van Marinus en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  Janna van der Heijde is geboren op 24 maart 1898 te Haarlem.

2  Eeuwe van der Heijde is geboren op 5 mei 1900 te Haarlem.

3  Rinske van der Heijde is geboren op 11 oktober 1903 te Haarlem.

IV-J  Dirk Eeuwes Elsinga, zoon van Eeuwe Lieuwes Elsinga (III-E) en Rinske Dirks Albertsma, schipper, wonende te Amsterdam, is geboren op 9 april 1868 te Heerenveen, is overleden op 27 december 1920 te Delft, is begraven te Schellingwoude (alg. begraafplaats). Dirk werd 52 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Dirk trouwt op 28 augustus 1897 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje Kleine, dochter van Wolter Kleine en Lammigje Veldman. Hendrikje is geboren op 31 december 1873 te Hoogeveen, is overleden op 19 maart 1958 te Hoogeveen, is begraven op 24 maart 1958 te Hoogeveen. Hendrikje werd 84 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<76>

Van Dirk en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Eeuwe Elsinga, schipper, is geboren op 15 juni 1898 te Ransdorp.<77>

Eeuwe trouwt op 17 juli 1926 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Koster, dochter van Hendrikus Koster en Margje Strijker. Grietje, zonder beroep, is geboren op 20 april 1897 te Hoogeveen (Het Schut).

2  Wolter Elsinga, schipper, is geboren op 29 maart 1900 te Ransdorp, is overleden op 21 juni 1990 te Hoogeveen. Wolter werd 90 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Wolter trouwt op 7 juni 1930 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Roelofje van Nuil-Veldman, dochter van Klaas van Nuil-Veldman en Roelofje Scholten. Roelofje is geboren op 24 juli 1900 te Hoogeveen, is overleden op 20 augustus 1984 te Hoogeveen. Roelofje werd 84 jaar en 27 dagen.

3  Reensche Elsinga is geboren op 24 september 1902 te Ransdorp.

4  Lambertus Elsinga is geboren op 7 februari 1905 te Amsterdam.

5  Lammigje Sytske Elsinga is geboren op 15 juni 1908 te Amsterdam, is overleden op 23 maart 1998 te Deventer. Lammigje werd 89 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

6  Hendrikje Janke Elsinga is geboren op 20 januari 1911 te Amsterdam.

7  Dirkje Anna Elsinga is geboren op 8 december 1914 te Amsterdam, is overleden op 30 oktober 2006 te Beilen, is begraven op 3 november 2006 te Hoogeveen. Dirkje werd 91 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<78,79>

Dirkje trouwt op 5 april 1939 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Roelof Booy, zoon van Jan Booij en Jantina Ebelina Wever. Roelof is geboren op 5 oktober 1912 te Jutphaas, is overleden op 7 juli 1992 te Apeldoorn. Roelof werd 79 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<80..82>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 15 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  huwelijk: Tresoar, Grouw, Dtb. DTB - Wijbe Clases - Jeltje Lieuwes, huwelijk (Grouw 18 jun 1780)

2)  overlijden: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Jeltje Lieuwes, overlijdensakte (Haskerland 25 nov 1844)

3)  geboorte: website Tresoar, Heerenveen, Memories van Successie 42.8031 - Grietje Wybes Steegstra, memorie van aangifte successierechten (11 dec 1846)

4)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1822 H - Steegstra - Postma, huwelijk (Baarderadeel 16 nov 1822)

5)  doop: Tresoar, Baard, Dtb. - Klaas Wiebes Steegstra - Gepke Broers, lidmatenboek (Baard)

6)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Elsinga - Kats, huwelijk (Utingeradeel 8 jan 1820)

7)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Ale Hommes Overwijk - Janke Wybes, huwelijk (Utingeradeel 20 sep 1817)

8)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1858 ovl. - Jantje Wybes Steegstra, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 13 sep 1858)

9)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Zijlstra - Kamstra, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

10)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Zijlstra - Kamstra, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

11)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Zijlstra - Kamstra, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

12)  geboorte: website Tresoar, Heerenveen, Memories van Successie 42.8031 - Grietje Wybes Steegstra, memorie van aangifte successierechten (11 dec 1846)

13)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Grietje Wiebes Steegstra, overlijdensakte (Utingeradeel 12 dec 1846)

14)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1822 H - Steegstra - Postma, huwelijk (Baarderadeel 16 nov 1822)

15)  doop: Tresoar, Baard, Dtb. - Klaas Wiebes Steegstra - Gepke Broers, lidmatenboek (Baard)

16)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Klaas Wybes Steegstra, overlijdensakte (Baarderadeel 15 mrt 1862)

17)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1822 H - Steegstra - Postma, huwelijk (Baarderadeel 16 nov 1822)

18)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1822 H - Steegstra - Postma, huwelijk (Baarderadeel 16 nov 1822)

19)  doop: Tresoar, Baard, Dtb. - Klaas Wiebes Steegstra - Gepke Broers, lidmatenboek (Baard)

20)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11074 - Gepke Broers Boonstra, memorie van aangifte successierechten (30 apr 1852)

21)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Rinsma - Steekstra, huwelijk (Hennaarderadeel 10 mei 1850)

22)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Elsinga - Kats, huwelijk (Utingeradeel 8 jan 1820)

23)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1868 ovl. - Lieuwe Wybes Elsinga, overlijdensakte (Utingeradeel 28 okt 1868)

24)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Aukjen Reitzes Kats, overlijdensakte (Utingeradeel 17 dec 1824)

25)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1823 ovl. - Jetske Lieuwes Elsinga, overlijdensakte (Utingeradeel 14 jul 1823)

26)  Antje trouwt op 4 mei 1850 te Wonseradeel met Sieds.

27)  Sieds Dooitzes van der Berg. Sieds, arbeider, wonende te Makkum, is geboren rond 1822 te Makkum, is overleden op 17 november 1860 te Makkum. Sieds werd ongeveer 38 jaar.

28)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elsinga - Vissia, huwelijk (Utingeradeel 9 mei 1852)

29)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Elzinga - Riemersma, huwelijk (Utingeradeel 1 jun 1828)

30)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Elzinga - Riemersma, huwelijk (Utingeradeel 1 jun 1828)

31)  doop: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Elzinga - Riemersma, huwelijk (Utingeradeel 1 jun 1828)

32)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Ale Hommes Overwijk - Janke Wybes, huwelijk (Utingeradeel 20 sep 1817)

33)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Ale Hommes Overwijk - Janke Wybes, huwelijk (Utingeradeel 20 sep 1817)

34)  Japikje trouwt op 14 mei 1825 te Leeuwarderadeel met Nanne.

35)  Nanne Gerrits Visser, zoon van Gerrit Jans en Sibbeltje Nannes. Nanne is geboren op 19 april 1798 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 27 mei 1798 te Wierum - Frl..

36)  Japikje trouwt op 5 juni 1867 te Baarderadeel met Klaas.

37)  Klaas Jans Fopma, zoon van Jan Fopkes en Trijntje Klazes.

38)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elsinga - Kingma, huwelijk (Hennaarderadeel 31 dec 1846)

39)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1846 G. - Aukjen Kingma, geboorteakte (Hennaarderadeel 13 nov 1846)

40)  aangifte geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1846 G. - Aukjen Kingma, geboorteakte (Hennaarderadeel 13 nov 1846)

41)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1850 G. - Lieuwe Elsinga, geboorteakte (Hennaarderadeel 21 okt 1850)

42)  ongehuwd overleden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1893 ovl. - Anne Wijbes Elzinga, overlijdensakte (Hennaarderadeel 8 dec 1893)

43)  ongehuwd overleden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1884 ovl. - Gatze Wybes Elsinga, overlijdensakte (Hennaarderadeel 17 mei 1884)

44)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elsinga - Vissia, huwelijk (Utingeradeel 9 mei 1852)

45)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elsinga - Vissia, huwelijk (Utingeradeel 9 mei 1852)

46)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elsinga - Vissia, huwelijk (Utingeradeel 9 mei 1852)

47)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1857 H - Elsinga - Albertsma, huwelijksakte (Utingeradeel 21 mei 1857)

48)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1859 G. - Lieuwe Eeuwes Elsinga, geboorteakte (Utingeradeel 1 jul 1859)

49)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1846 G. - Aukjen Kingma, geboorteakte (Hennaarderadeel 13 nov 1846)

50)  aangifte geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1846 G. - Aukjen Kingma, geboorteakte (Hennaarderadeel 13 nov 1846)

51)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1850 G. - Lieuwe Elsinga, geboorteakte (Hennaarderadeel 21 okt 1850)

52)  Foekje trouwt op 5 april 1909 te Assen met Hendrik.

53)  Hendrik Kroeze, zoon van Johannes Kroeze en Marchje Jalving. Hendrik is geboren op 20 maart 1859 te Zweeloo, is overleden op 17 februari 1929 te Assen. Hendrik werd 69 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

54)  ongehuwd overleden: Dr. Arch., Assen, burgelijke stand BS 1933 ovl. - Jacobus Elsinga, overlijdensakte (Assen 17 okt 1933)

55)  Antje de Beer. Antje is overleden voor 14 juli 1952.

56)  Christiaan van Zandbergen, zoon van Auke Wietzes van Zandbergen en Reinouw Rinses Zijlstra. Christiaan, zonder beroep, is geboren rond 1890 in de gem. Baarderadeel, is overleden op 14 juli 1952 te Assen, is als overleden aangegeven op 14 juli 1952 te Assen (aangever overlijden was zijn stiefzoon N.N.). Christiaan werd ongeveer 62 jaar. Christiaan was eerder gehuwd (1) met Antje de Beer.

57)  Albert Drenth. Albert is geboren op 29 januari 1880 te Smilde.

58)  Christiaan Anthonie Munnig Schmidt. Christiaan is overleden op 13 januari 1902 te Peize.

59)  Trijntje trouwt op 23 december 1914 te Assen met Egbert.

60)  Egbert Koops, zoon van Luderis Koops en Grietje Scholten. Egbert is geboren rond 1863 te Rolde, is overleden op 13 april 1920 te Assen. Egbert werd ongeveer 57 jaar. Egbert was eerder gehuwd (1) met Peterdina Timmer.

61)  Maaike Ymes Bouma. Maaike is overleden voor 25 februari 1874.

62)  Bouke trouwt op 3 mei 1862 te Wonseradeel met Uilkjen.

63)  Uilkjen Lolkes de Boer, dochter van Lolke Gerbens de Boer en Akke Jans Faber. Uilkjen is geboren op 20 juni 1839 te Ysbrechtum, is overleden op 12 januari 1877 te Hartwerd. Uilkjen werd 37 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

64)  Arien Cornelis Bankersen. Arien is overleden voor 24 december 1916.

65)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1893 G. - Elisabeth Elsinga, geboorteakte (Franekeradeel 1 apr 1893)

66)  Magdalena trouwt na 14 januari 1941 met Aart.

67)  Aart Giesing, zoon van Sije Giesing en Grietje Houkes. Aart is geboren op 16 juli 1894, is overleden op 7 november 1964. Aart werd 70 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

68)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1922 ovl. - Lieuwe Elzinga, overlijdensakte (Hennaarderadeel 6 jan 1922)

69)  overlijden: Tresoar, IJlst, burgelijke stand BS 1937 ovl. - Geertruida Grunstra, overlijdensakte (IJlst 13 dec 1937)

70)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1904 H - Elsinga - Bakker, huwelijk (Wymbritseradeel 2 jan 1904)

71)  overlijden: Hendrik Elzinga, overlijdensadvertentie (18 apr 1967)

72)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1859 G. - Lieuwe Eeuwes Elsinga, geboorteakte (Utingeradeel 1 jul 1859)

73)  geboorte: Dr. Arch., Assen, burgelijke stand BS 1915 H - Elsinga - Woltjer, huwelijk (Assen 29 sep 1915)

74)  huwelijk: Dr. Arch., Assen, burgelijke stand BS 1915 H - Elsinga - Woltjer, huwelijk (Assen 29 sep 1915)

75)  geboorte: Dr. Arch., Assen, burgelijke stand BS 1915 H - Elsinga - Woltjer, huwelijk (Assen 29 sep 1915)

76)  geboorte: Dirkje Anna Elsinga, persoonslijst (30 okt 2006)

77)  geboorte: Margje Elsinga, persoonslijst (27 okt 2009)

78)  geboorte: Dirkje Anna Elsinga, persoonslijst (30 okt 2006)

79)  overlijden: Dirkje Anna Elsinga, persoonslijst (30 okt 2006)

80)  huwelijk: Dirkje Anna Elsinga, persoonslijst (30 okt 2006)

81)  geboorte: Dirkje Anna Elsinga, persoonslijst (30 okt 2006)

82)  overlijden: Dirkje Anna Elsinga, persoonslijst (30 okt 2006)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Wijbe Klases (029)
- of in het Register van familienamen