Parenteel van Joeke Gerrits

Bijgewerkt op:18 februari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Joeke Gerrits (elz013)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(van 1736 tot 1810)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1768 en 1776. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oosterbierum (3x).

I  Joeke Gerrits, wonende te Sexbierum, is geboren rond 1736, is overleden op 24 juni 1810 te Tzummarum. Joeke werd ongeveer 74 jaar.

Joeke trouwt (Herv.) op 22 juni 1766 te Sexbierum op ongeveer 30-jarige leeftijd met Grietje Sapes. Grietje, wonende te Sexbierum, is overleden voor 24 juni 1810.

Van Joeke en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Janke Joekes Elzinga is Herv. gedoopt op 18 september 1768 te Oosterbierum, zie II-A.

2  Gerrit Joekes Elsinga is geboren op 2 juni 1772 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 28 juni 1772 te Oosterbierum, zie II-B.

3  Saape Joekes is geboren op 22 januari 1776 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 17 maart 1776 te Oosterbierum, is ongehuwd overleden op 19 februari 1810 te Oosterbierum. Saape werd 34 jaar en 28 dagen.


Generatie II

(van 1768 tot 1841)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1796 en 1823. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oosterbierum (10x) en Tzummarum (3x).

II-A  Janke Joekes Elzinga, dochter van Joeke Gerrits (I) en Grietje Sapes, arbeidster, wonende te Oosterbierum en te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 18 september 1768 te Oosterbierum, is overleden op 7 september 1835 11.00 uur te Tzummarum (Huis F. 32). Janke werd 66 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<1>

Janke trouwt (Herv.) op 19 mei 1793 te Oosterbierum op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik IJpkes Ypma, zoon van IJpke Annes en Lolkje Hendriks. Hendrik, arbeider en zonder beroep, wonende te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 3 juli 1768 te Minnertsga, is overleden op 3 juli 1843 te Tzummarum. Hendrik werd 75 jaar.<2>

Hendrik Ypkes nam in 1811 de naam Ypkma aan. Hij woonde toen in Tzummarum en gaf 3 kinderen op.

Van Hendrik en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Hendriks Ypma is geboren op 11 juni 1796 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 10 juli 1796 te Tzummarum, zie III-A.

2  Ypke Hendriks Ypma, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren op 20 november 1798 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 23 december 1798 te Tzummarum, is overleden op 30 september 1832 13.00 uur te Tzummarum (Huis F. 129), is als overleden aangegeven op 1 oktober 1832 te Barradeel (aangevers overlijden waren Bindert Jobs Wassenaar (niet verwant) en zijn oom Gerrit Joekes Elzinga (oom) (zie II-B)). Ypke werd 33 jaar, 10 maanden en 10 dagen.<3..6>

Ypke trouwt op 30 juni 1827 te Barradeel op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Houkje Tjeerds Heringa, dochter van Tjeerd Lieuwes Heeringa en Reintje Jans Post. Houkje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Tzummarum, is geboren op 22 december 1806 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 25 januari 1807 te Oosterbierum, is overleden op 4 maart 1855 16.00 uur te Tzummarum (Huis 6). Houkje werd 48 jaar, 2 maanden en 10 dagen.<7..9>

Houkje was later gehuwd (2) met Tjepke Pieters Hamersma.<10..12>

3  Joeke Hendriks Ypma, wonende te Tzummarum, is geboren op 22 februari 1802 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 28 maart 1802 te Tzummarum, is overleden op 10 augustus 1831 te 's-Hertogenbosch (schutter bij het 2e Bataillon 1e afdeling Vriesche schutterij). Joeke werd 29 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<13>

II-B  Gerrit Joekes Elsinga, zoon van Joeke Gerrits (I) en Grietje Sapes, schoenmaker en mr. schoenmaker, wonende te Oosterbierum en te Ried, is geboren op 2 juni 1772 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 28 juni 1772 te Oosterbierum, is overleden op 7 december 1841 te Oosterbierum, is als overleden aangegeven op 7 december 1841 te Barradeel (aangevers overlijden waren zijn schoonzoon Haantje Uiltjes Vormsma (schoonzoon) en zijn zoon Jouke Gerrits Elsinga (zoon) (zie III-D)). Gerrit werd 69 jaar, 6 maanden en 5 dagen.<14,15>

Gerryt Joekes nam in 1811 als familienaam de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Oosterbierum en gaf 1 kind op.
Akte datum: 28-02-1812.

Gerrit trouwt (kerk) (Herv.) op 25 september 1803 te Oosterbierum op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaaske Joukes Joukema, dochter van Jouke Willems en Joukje Jans. Klaaske, arbeidster en zonder beroep, wonende te Oosterbierum, te Ried, te Sexbierum en te Tzummarum, is geboren op 19 oktober 1778 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 8 november 1778 te Tzummarum, is overleden op 10 maart 1860 14.00 uur te Oosterbierum (Huis 11). Klaaske werd 81 jaar, 4 maanden en 20 dagen.<16,17>

Van Gerrit en Klaaske zijn elf kinderen bekend:

1  Joeke Gerrits is geboren op 30 augustus 1804 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 7 oktober 1804 te Oosterbierum, is overleden op 22 augustus 1807 te Oosterbierum. Joeke werd 2 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

2  Joukje Gerrits is geboren op 13 december 1805 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 12 januari 1806 te Oosterbierum, is overleden op 9 december 1806 te Oosterbierum. Joukje werd 11 maanden en 26 dagen.

3  Joukje Gerryts Elsinga is geboren op 7 mei 1807 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 24 mei 1807 te Oosterbierum, zie III-B.

4  N.N. Gerrits is geboren rond 9 februari 1810, is overleden op 26 februari 1810 te Oosterbierum. N werd ongeveer 17 dagen.

5  Grietje Gerrits Elsinga is geboren op 27 november 1812 te Oosterbierum, zie III-C.<18>

6  Joeke Gerrits Elsinga, wonende te Oosterbierum, is geboren op 19 november 1815 03.00 uur te Oosterbierum, is overleden op 21 april 1816 04.00 uur te Oosterbierum (Huis 20). Joeke werd 5 maanden en 2 dagen.<19,20>

Geboorteakte:
"In het jaar eenduizen achthondert vijftien, den eenentwintigste dag der maand november des voormiddags ten tien uren is voor ons Schout, Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Sexbierum, Provincie Vriesland, gecompareerd Gerryt Joekes Elzinga, oud tweeenveertig jaren, meester schoenmaker wonende te Oosterbierum, welke ons twee kinders beide van het Mannelijk geslacht heeft voorgesteld, den negentiende dag van deze lopende maand november eenduizend achthondertvijftien te drie uren des morgens uit hem Declarant en Klaaske Joukes desselve huisvrouw geboren en aan hetwelke hij verklaard heeft de voornamen van Joeke en Jouke te willen geven."

7  Jouke Gerrits Elsinga, wonende te Oosterbierum, is geboren op 19 november 1815 03.00 uur te Oosterbierum, is overleden op 24 augustus 1816 24.00 uur te Oosterbierum (Huis 20). Jouke werd 9 maanden en 5 dagen.<21,22>

Geboorteakte:
"In het jaar eenduizen achthondert vijftien, den eenentwintigste dag der maand november des voormiddags ten tien uren is voor ons Schout, Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Sexbierum, Provincie Vriesland, gecompareerd Gerryt Joekes Elzinga, oud tweeenveertig jaren, meester schoenmaker wonende te Oosterbierum, welke ons twee kinders beide van het Mannelijk geslacht heeft voorgesteld, den negentiende dag van deze lopende maand november eenduizend achthondertvijftien te drie uren des morgens uit hem Declarant en Klaaske Joukes desselve huisvrouw geboren en aan hetwelke hij verklaard heeft de voornamen van Joeke en Jouke te willen geven."

8  Jouke Gerrits Elsinga is geboren op 19 mei 1817 te Oosterbierum, zie III-D.<23>

9  Joeke Gerrits Elsinga, wonende te Oosterbierum, is geboren op 26 juni 1819 te Oosterbierum, is overleden op 30 augustus 1819 te Oosterbierum. Joeke werd 2 maanden en 4 dagen.<24,25>

10  Joeke Gerrits Elsinga, wonende te Oosterbierum, is geboren op 30 maart 1821 03.00 uur te Oosterbierum, is overleden op 4 september 1827 te Oosterbierum. Joeke werd 6 jaar, 5 maanden en 5 dagen.<26,27>

11  Janke Gerrits Elsinga, wonende te Oosterbierum, is geboren op 7 augustus 1823 te Oosterbierum, is overleden op 4 april 1830 te Oosterbierum. Janke werd 6 jaar, 7 maanden en 28 dagen.<28>


Generatie III

(van 1796 tot 1875)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1823 en 1859. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sexbierum (7x), Oosterbierum (2x) en Tzummarum.

III-A  Grietje Hendriks Ypma, dochter van Hendrik IJpkes Ypma en Janke Joekes Elzinga (II-A), arbeidster en zonder beroep, wonende te Tzummarum, is geboren op 11 juni 1796 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 10 juli 1796 te Tzummarum, is ongehuwd overleden op 14 april 1874 23.00 uur te Tzummarum (Huis 33). Grietje werd 77 jaar, 10 maanden en 3 dagen.<29>

Van Grietje is een kind bekend:

1  Janke Ypma, wonende te Tzummarum, is geboren op 22 december 1823 12.00 uur te Tzummarum (Huis 129), is als geboren aangegeven op 24 december 1823 te Barradeel (aangever geboorte was Suardes Posthuma (chirurgijn en vroedmeester); getuigen aangifte geboorte waren Jan Johannes Faber en Kornelis de Zee).

III-B  Joukje Gerryts Elsinga, dochter van Gerrit Joekes Elsinga (II-B) en Klaaske Joukes Joukema, dienstmeid, wonende te Oosterbierum, is geboren op 7 mei 1807 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 24 mei 1807 te Oosterbierum, is overleden op 29 maart 1838 te Oosterbierum. Joukje werd 30 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Joukje trouwt op 12 mei 1837 te Barradeel op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Tiete Hayes de Vries, zoon van Haije Johannes de Vries en Baukje Douwes Reitsma. Tiete, kooltjer, wonende te Oosterbierum, is geboren op 1 mei 1810 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 3 juni 1810 te Tzummarum.<30..32>

Tiete was later gehuwd (2) met Gatske Heins Postma.<33..36>

Van Tiete en Joukje is een kind bekend:

1  Gerrit de Vries is geboren op 20 maart 1838 te Oosterbierum.

III-C  Grietje Gerrits Elsinga, dochter van Gerrit Joekes Elsinga (II-B) en Klaaske Joukes Joukema, zonder beroep, wonende te Sexbierum en te Oosterbierum, is geboren op 27 november 1812 te Oosterbierum, is overleden op 18 september 1854 te Sexbierum (Huis 136). Grietje werd 41 jaar, 9 maanden en 22 dagen.<37,38>

Grietje trouwt op 2 september 1837 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Haantje Uilkes Vormsma, zoon van Uilke Haantjes Vormsma en Minke Eelkes Ruth. Haantje, kooltjer, schipper, bakkersknecht en arbeider, wonende te Oosterbierum en te Sexbierum, is geboren op 30 oktober 1814 te Dokkum, is overleden op 2 februari 1855 07.00 uur te Sexbierum (Huis 136). Haantje werd 40 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<39,40>

Van Haantje en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Minke Haantjes Vormsma, wonende te Sexbierum, is geboren op 28 november 1837 te Oosterbierum, is overleden op 23 maart 1844 te Sexbierum (Huis 6). Minke werd 6 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

2  Klaaske Haantjes Vormsma is geboren op 13 februari 1840 te Sexbierum, zie IV-A.

3  Uilke Haantjes Vormsma is geboren op 1 maart 1842 te Sexbierum, zie IV-B.

4  Minke Haantjes Vormsma, zonder beroep, wonende te Pietersbierum, is geboren op 24 september 1844 te Sexbierum, is overleden op 21 augustus 1869 04.00 uur te Pietersbierum (Huis 56). Minke werd 24 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Minke trouwt op 15 mei 1869 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met Jan Nauta. Jan, landbouwer, wonende te Pietersbierum.

5  Sjoerdtje Haantjes Vormsma is geboren op 13 november 1848 te Sexbierum.

Sjoerdtje trouwt op 15 mei 1875 op 26-jarige leeftijd met Douwe de Boer.

III-D  Jouke Gerrits Elsinga, zoon van Gerrit Joekes Elsinga (II-B) en Klaaske Joukes Joukema, arbeider en boerenknecht, wonende te Oosterbierum en te Sexbierum, is geboren op 19 mei 1817 te Oosterbierum, is overleden op 31 december 1875 te Sexbierum (Huis 52). Jouke werd 58 jaar, 7 maanden en 12 dagen.<41,42>

Jouke trouwt op 19 mei 1843 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Tiettje Harmens van Dijk, dochter van Harmen Heins van Dijk en Antje Martens de Boer. Tiettje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oosterbierum en te Sexbierum, is geboren op 10 november 1816 te Sexbierum, is overleden op 23 februari 1906 17.00 uur te Sexbierum. Tiettje werd 89 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Van Jouke en Tiettje zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Joukes Elsinga is geboren op 5 april 1844 te Sexbierum, zie IV-C.

2  Klaaske Joukes Elsinga is geboren op 29 december 1849 te Sexbierum, zie IV-D.

3  Gerrit Joukes Elsinga is geboren op 11 januari 1859 te Sexbierum, zie IV-E.


Generatie IV

(van 1823 tot 1933)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1866 en 1894. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sexbierum (17x), Barradeel (12x) en Pietersbierum.

IV-A  Klaaske Haantjes Vormsma, dochter van Haantje Uilkes Vormsma en Grietje Gerrits Elsinga (III-C), zonder beroep, wonende te Pietersbierum, is geboren op 13 februari 1840 te Sexbierum, is overleden op 21 oktober 1879 23.00 uur te Pietersbierum. Klaaske werd 39 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Klaaske trouwt op 19 mei 1866 op 26-jarige leeftijd met Petrus van der Brug.

Van Petrus en Klaaske is een kind bekend:

1  Harmen van der Brug is geboren op 8 december 1866 te Pietersbierum, zie V-A.

IV-B  Uilke Haantjes Vormsma, zoon van Haantje Uilkes Vormsma en Grietje Gerrits Elsinga (III-C), arbeider en winkelier, wonende te Sexbierum, is geboren op 1 maart 1842 te Sexbierum, is overleden op 10 februari 1923 te Barradeel. Uilke werd 80 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Uilke trouwt op 1 augustus 1878 te Barradeel op 36-jarige leeftijd met de 39-jarige Gerritje van der Zee, dochter van Rients Douwes van der Zee en Aaltje Dirks Osinga. Gerritje, winkelierster en zonder beroep, wonende te Sexbierum, is geboren op 23 september 1838 te Pietersbierum, is overleden op 9 februari 1915 15.00 uur te Sexbierum. Gerritje werd 76 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Gerritje was eerder gehuwd (1) met Harmannus Out Gerdijk.

Van Uilke en Gerritje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Vormsma is geboren op 18 november 1879 te Sexbierum, is overleden op 4 november 1963 in de gem. Barradeel. Grietje werd 83 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Grietje trouwt op 21 mei 1903 te Barradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Rintje Schoelier, zoon van Hille Schoelier en Reintje Dooyema. Rintje is geboren rond 1879 te Pietersbierum.

2  Aaltje Vormsma is geboren op 1 juli 1881 te Sexbierum, is overleden op 7 augustus 1881 15.00 uur te Sexbierum. Aaltje werd 1 maand en 6 dagen.

3  doodgeboren zoon Vormsma is doodgeboren op 21 maart 1883 te Barradeel.

IV-C  Antje Joukes Elsinga, dochter van Jouke Gerrits Elsinga (III-D) en Tiettje Harmens van Dijk, arbeidster, wonende te Sexbierum, is geboren op 5 april 1844 te Sexbierum, is overleden op 16 mei 1909 te Sexbierum. Antje werd 65 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Antje trouwt op 20 mei 1869 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Pieter Jelles Wiersma, zoon van Jelle Pieters Wiersma en Antje Pieters Ruim. Pieter, koopman, arbeider en kooltjer, wonende te Sexbierum, is geboren op 26 juli 1836 te Sexbierum, is overleden op 7 februari 1894 15.00 uur te Sexbierum. Pieter werd 57 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Van Pieter en Antje zijn elf kinderen bekend:

1  Tjiettje Wiersma is geboren op 12 maart 1870 te Sexbierum, is overleden op 28 oktober 1956 te Franeker. Tjiettje werd 86 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Tjiettje was gehuwd met Jacob Bosma. Jacob is overleden voor 28 oktober 1956.

2  Antje Wiersma is geboren op 17 november 1871 te Sexbierum, is overleden op 2 oktober 1955 te Sexbierum. Antje werd 83 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Antje was gehuwd met Anne Siebesma.

3  Jelle Wiersma is geboren op 26 juni 1873, is overleden op 10 april 1960 te Harlingen. Jelle werd 86 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Jelle trouwt op 28 mei 1898 te Barradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Hiltje Nieuwenhuis, dochter van Minne Douwes Nieuwenhuis en Wijke Obbes Hofma. Hiltje is geboren rond 1873, is overleden voor 20 maart 1930. Hiltje werd hoogstens 57 jaar. Jelle trouwt op 20 maart 1930 te Barradeel op 56-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 48-jarige Jantje Klein, dochter van Reinder Klein en Lolljen Stellingwerf. Jantje is geboren rond 1882 te Makkum.

4  Klaaske Wiersma is geboren op 31 december 1874 te Sexbierum, is overleden op 15 juni 1875 te Sexbierum. Klaaske werd 5 maanden en 15 dagen.

5  Klaaske Wiersma is geboren op 7 april 1876 te Sexbierum, is overleden op 18 mei 1876 te Sexbierum. Klaaske werd 1 maand en 11 dagen.

6  doodgeboren zoon Wiersma is doodgeboren op 11 juni 1877 te Barradeel.

7  Jouke Wiersma is geboren op 8 juli 1878 te Sexbierum, is overleden op 22 april 1951 te Sexbierum. Jouke werd 72 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<43>

Jouke trouwt op 12 juni 1909 te Barradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Johanna Tjallingi, dochter van Tjalling Tjallingi en Jetske Osinga. Johanna is geboren rond 1880 te Oosterbierum.

8  Riemer (Richard) Wiersma is geboren op 5 oktober 1879 te Sexbierum, is overleden op 30 september 1960, is begraven te Grandville - Michigan - U.S.A. (Grandville Cemetery). Riemer werd 80 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<44>

Riemer trouwt op 12 maart 1907 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Elisabeth Metz, dochter van Ourens (Owen) Metz en Sipkje (Sadie) Bierema. Elisabeth is geboren op 7 november 1885 te Sexbierum, is overleden op 18 november 1951 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Grandville - Michigan - U.S.A. (Grandville Cemetery). Elisabeth werd 66 jaar en 11 dagen.

Ourens Metz is op 3 februari 1903 met zijn vrouw Sipkje Bierema en hun kinderen Riemer, Jan, Ane, Elisabeth en Hijke vanuit Barradeel (woonplaats Sexbierum) vertrokken naar Amerika.
Bron: www.allefriezen.nl

9  Gerrit Wiersma is geboren op 16 maart 1882 te Sexbierum, is overleden in maart 1976 te Kent County - Michigan - U.S.A.. Gerrit werd 94 jaar.

10  doodgeboren zoon Wiersma is doodgeboren op 16 juli 1884 te Barradeel.

11  Janke Wiersma is geboren op 28 augustus 1886 te Sexbierum.

Janke trouwt op 24 mei 1913 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Douwe Mollema, zoon van Cornelis Mollema en Ytje Feenstra. Douwe, wonende te Harlingen, is geboren op 26 augustus 1883 te Sexbierum, is overleden op 22 februari 1965 te Harlingen. Douwe werd 81 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

IV-D  Klaaske Joukes Elsinga, dochter van Jouke Gerrits Elsinga (III-D) en Tiettje Harmens van Dijk, wonende te Sexbierum, is geboren op 29 december 1849 te Sexbierum, is overleden op 29 april 1912 te Sexbierum. Klaaske werd 62 jaar en 4 maanden.

Klaaske trouwt op 18 mei 1872 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Arjen Sjoerds Douma, zoon van Sjoerd Sijtzes Douma en Maaike Arjens Schaafsma. Arjen, boerenknecht en arbeider, wonende te Sexbierum en te Oosterbierum, is geboren op 14 november 1843 te Oosterbierum, is overleden op 5 december 1910 te Sexbierum. Arjen werd 67 jaar en 21 dagen.<45>

Van Arjen en Klaaske zijn tien kinderen bekend:

1  Jouke Douma is geboren op 6 februari 1873 te Sexbierum.<46>

2  doodgeboren zoon Douma is doodgeboren op 8 februari 1873 te Barradeel.

3  Maaike Douma is geboren op 6 april 1874 te Sexbierum.<47>

Maaike trouwt op 22 mei 1897 te Barradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jarig de Haan, zoon van Nanne Pieters de Haan en Geertje Keimpes Faber. Jarig is geboren rond 1874 te Tzummarum.

4  Sjoerd Douma is geboren op 12 maart 1876 te Sexbierum.<48>

5  Tietje Douma is geboren op 9 maart 1878 te Sexbierum.<49>

6  Tietje Douma, wonende te Oosterbierum, is geboren op 20 oktober 1880 te Barradeel, is overleden op 27 april 1965 te Oosterbierum. Tietje werd 84 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Tietje trouwt op 31 augustus 1907 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Melle Houtsma, zoon van Bote Houtsma en Jantje Stellingwerf. Melle is geboren rond 1877 te Oosterbierum.

7  Sjoerdtje Douma is geboren op 21 december 1882 te Barradeel.

Sjoerdtje trouwt op 22 mei 1909 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Frans Norder, zoon van Johannes Norder en Trijntje Douma. Frans is geboren rond 1878 te Pietersbierum.

8  Grietje Douma is geboren op 30 juli 1885 te Barradeel.

Grietje trouwt op 30 november 1907 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Foppe Althof, zoon van Foppe Althof en Akke Bruinsma. Foppe is geboren rond 1883 te Franeker.

9  Antje Douma is geboren op 5 november 1887 te Barradeel.

10  Anna Douma is geboren op 6 december 1890 te Sexbierum.

Anna trouwt op 10 juni 1920 te Het Bildt op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Sjoerd Terpstra, zoon van Libbe Terpstra en Antje Woude. Sjoerd, rijksambtenaar, wonende te Harlingen, is geboren op 17 december 1892 te Vrouwenparochie.<50>

IV-E  Gerrit Joukes Elsinga, zoon van Jouke Gerrits Elsinga (III-D) en Tiettje Harmens van Dijk, wonende te Sexbierum, is geboren op 11 januari 1859 te Sexbierum, is overleden op 7 december 1933 te Barradeel, is begraven te Minnertsga. Gerrit werd 74 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Gerrit trouwt op 10 mei 1884 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Willemke Aukema, dochter van Wijbren Freerks Aukema en Trijntje Tjerks Zwerver. Willemke is geboren op 22 november 1859 te Sexbierum, is overleden op 26 april 1918 te Barradeel, is begraven te Minnertsga. Willemke werd 58 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Gerrit en Willemke zijn zes kinderen bekend:

1  Jouke Elsinga is geboren op 11 januari 1885 te Barradeel.

2  Wybren Elsinga is geboren op 25 november 1885 te Barradeel.

3  Wybe Elsinga is geboren op 13 december 1886 te Barradeel.

4  Freerk Elsinga is geboren op 26 januari 1889 te Sexbierum, zie V-B.

5  Trijntje Elsinga is geboren op 24 juli 1892 te Sexbierum, is overleden op 14 juni 1969 te Barradeel. Trijntje werd 76 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

6  Tietje Elsinga is geboren op 1 januari 1894 te Barradeel.


Generatie V

(van 1866 tot 1976)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1894 en 1922. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Venlo (6x) en Barradeel.

V-A  Harmen van der Brug, zoon van Petrus van der Brug en Klaaske Haantjes Vormsma (IV-A), is geboren op 8 december 1866 te Pietersbierum, is overleden op 23 oktober 1928 te Arnhem. Harmen werd 61 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Harmen trouwt op 9 januari 1894 te Venlo op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Catharina Alexandrina Schoenmakers, dochter van Peter Joseph Schoenmakers en Maria Catharina Rouwet. Maria is geboren op 25 maart 1871 te Gulpen, is overleden op 24 juli 1959 te 's-Hertogenbosch. Maria werd 88 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Harmen en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Catharina Johanna Petronella van der Brug is geboren op 26 oktober 1894 te Venlo.

Catharina trouwt op 20 juli 1920 te 's-Hertogenbosch op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Anton Wilhelm Ostermann, zoon van Rudolph Ostermann en Maria Winkeler. Anton is geboren rond 1896 te Haselünne - Dld., is overleden op 25 januari 1933 te Voorburg. Anton werd ongeveer 37 jaar.

2  Petrus Joseph Johannes van der Brug is geboren op 31 januari 1896 te Venlo, is overleden op 23 februari 1896 te Venlo. Petrus werd 23 dagen.

3  Hubertina Clasina Josephina van der Brug is geboren op 14 april 1897 te Venlo, is overleden op 18 mei 1923 te 's-Hertogenbosch. Hubertina werd 26 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Hubertina trouwt op 24 april 1920 te Tilburg op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Henricus Joannes Cornelis Hamers, zoon van Jan Baptist Hendrikus Hamers en Elisabeth Judoka van der Sanden. Henricus is geboren rond 1896 te Tilburg.

4  Clasina Josephina Theresia van der Brug is geboren op 15 oktober 1899 te Venlo, is overleden op 8 december 1968 te 's-Hertogenbosch. Clasina werd 69 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Clasina was gehuwd met Johannes Cornelis Wilhelmus Antonius Marie Scheffers.

5  Petrus Wilhelmus Hubert van der Brug is geboren op 14 november 1901 te Venlo, is overleden op 19 april 1966 te Weert. Petrus werd 64 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Petrus was gehuwd met N.N.

6  Joseph Johannes Peter van der Brug is geboren op 4 april 1904 te Venlo.

V-B  Freerk Elsinga, zoon van Gerrit Joukes Elsinga (IV-E) en Willemke Aukema, is geboren op 26 januari 1889 te Sexbierum, is overleden op 22 september 1968 te Harlingen. Freerk werd 79 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Freerk trouwt op 5 juni 1919 te Barradeel op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje van der Zee, dochter van Jacob van der Zee en Jintje Douma. Trijntje is geboren op 21 september 1890 te Tzummarum, is overleden op 8 februari 1951 te Zuidlaren. Trijntje werd 60 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Freerk en Trijntje is een kind bekend:

1  Gerrit Elsinga is geboren op 2 januari 1922 te Barradeel, is overleden op 10 september 1982, is begraven te Minnertsga. Gerrit werd 60 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Gerrit was gehuwd met Jeltje Stoer, dochter van N.N. Stoer. Jeltje is geboren op 29 mei 1919 te Sexbierum, is overleden op 15 september 2014 te Dokkum, is begraven op 20 september 2014 te Sexbierum. Jeltje werd 95 jaar, 3 maanden en 17 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 11 februari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Janke Joekes Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 6 sep 1835)

2)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1843 ovl - Hendrik Ypkes Ypma, overlijdensakte (Barradeel 3 jul 1843)

3)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 H - Ypma - Heringa, huwelijk (Barradeel 30 jun 1827)

4)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 H - Ypma - Heringa, huwelijk (Barradeel 30 jun 1827)

5)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Ypke Hendriks Ypma, overlijdensakte (Barradeel 1 okt 1832)

6)  aangifte overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Ypke Hendriks Ypma, overlijdensakte (Barradeel 1 okt 1832)

7)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 H - Ypma - Heringa, huwelijk (Barradeel 30 jun 1827)

8)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 H - Ypma - Heringa, huwelijk (Barradeel 30 jun 1827)

9)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 H - Ypma - Heringa, huwelijk (Barradeel 30 jun 1827)

10)  Houkje trouwt op 5 juni 1841 te Barradeel met Tjepke.

11)  Rinske Jelles. Rinske is overleden voor 5 juni 1841.

12)  Tjepke Pieters Hamersma, zoon van Pieter Ofkes Hamersma en Pietje Tjepkes. Tjepke, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren op 8 juli 1789 te Bolsward, is Herv. gedoopt op 23 juli 1789 te Bolsward, is overleden op 16 oktober 1856 te Barradeel. Tjepke werd 67 jaar, 3 maanden en 8 dagen. Tjepke was eerder gehuwd (1) met Rinske Jelles.

13)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Joeke Hendirks Ypma, overlijdensakte (Barradeel 27 jul 1832)

14)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Gerrit Joekes Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 7 dec 1841)

15)  aangifte overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Gerrit Joekes Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 7 dec 1841)

16)  huwelijk kerk: Tresoar, Oosterbierum, Dtb. DTB 103 - Gerrit Joekes - Claaske Joukes, huwelijk (Oosterbierum 25 sep 1803)

17)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Klaaske Joukes Joukema, overlijdensakte (Barradeel 10 mrt 1860)

18)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Vormsma - Elsinga, huwelijk (Barradeel 2 sep 1837)

19)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 G - Jouke en Joeke Elzenga, geboorteakte (Barradeel 19 nov 1815)

20)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Joeke Gerryts Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 22 apr 1816)

21)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 G - Jouke en Joeke Elzenga, geboorteakte (Barradeel 19 nov 1815)

22)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Jouke Gerrits Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 25 aug 1816)

23)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Jouke Elsinga, geboorteakte (Barradeel 20 mei 1817)

24)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1819 G. - Joeke Elzinga, geboorteakte (Barradeel 26 jun 1819)

25)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Joeke Gerrits Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 1 sep 1819)

26)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Joeke Gerrits Elzinga, geboorteakte (Barradeel 30 mrt 1821)

27)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Joeke Gerrits Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 5 sep 1827)

28)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 G. - Janke Elzenga, geboorteakte (Barradeel 7 aug 1823)

29)  ongehuwd overleden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1874 ovl. - Grytje Hendriks Ypma, overlijdensakte (Barradeel 15 apr 1874)

30)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Vries - Elsenga, huwelijk (Barradeel 12 mei 1837)

31)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Vries - Elsenga, huwelijk (Barradeel 12 mei 1837)

32)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Vries - Elsenga, huwelijk (Barradeel 12 mei 1837)

33)  Tiete trouwt op 23 mei 1840 te Barradeel met Gatske.

34)  Gatske trouwt op 14 mei 1836 te Wonseradeel met Doede.

35)  Doede Pieters Dijkstra, zoon van Pieter Doedes Dijkstra en Dieuwke Douwes Bleeker. Doede, arbeider, wonende te Oosterbierum, is geboren op 1 augustus 1814 te Almenum, is overleden op 15 september 1838 te Oosterbierum. Doede werd 24 jaar, 1 maand en 14 dagen.

36)  Gatske Heins Postma, dochter van Hein Baukes Postma en Renske Pieters Koopmans. Gatske is geboren op 7 december 1812 te Arum. Gatske was eerder gehuwd (1) met Doede Pieters Dijkstra.

37)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Vormsma - Elsinga, huwelijk (Barradeel 2 sep 1837)

38)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1854 ovl. - Grietje Gerrits Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 20 sep 1854)

39)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Vormsma - Elsinga, huwelijk (Barradeel 2 sep 1837)

40)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Vormsma - Elsinga, huwelijk (Barradeel 2 sep 1837)

41)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Jouke Elsinga, geboorteakte (Barradeel 20 mei 1817)

42)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Jouke Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 31 dec 1875)

43)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1878 G. - Jouke Wiersma, geboorteakte (Barradeel 9 jul 1878)

44)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1879 G. - Riemer Wiersma, geboorteakte (Barradeel 6 okt 1879)

45)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1872 H. - Douma - Elsinga, huwelijk (Barradeel 18 mei 1872)

46)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1873 G. - Jouke Douma, geboorteakte (Barradeel 7 feb 1873)

47)  geboorte: Tresoar, Barradeel, bevolkingsregister BS 1874 G. - Maaike Douma, geboorteakte (Barradeel 6 apr 1874)

48)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 G. - Sjoerd Douma, geboorteakte (Barradeel 13 mrt 1876)

49)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1878 G. - Tietje Douma, geboorteakte (Barradeel 9 mrt 1878)

50)  huwelijk: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1920 H - Terpstra - Douma, huwelijk (Het Bildt 10 jun 1920)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Joeke Gerrits (elz013)
- of in het Register van familienamen

elz013