Parenteel van Doede Jochums

 

Bijgewerkt op: 25 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Doede Jochums.


Generatie I

(tot 1826)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1761 en 1781. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wommels - Hidaard (2x), Wommels (2x), Kubaard - Waaxens en Kubaard.

I  Doede Jochums, wonende te Kubaard, is overleden voor 19 december 1826.<1>

Doede trouwt (Herv.) op 9 december 1759 te Kubaard met Saakjen Gaelts. Saakjen, wonende te Kubaard, is overleden voor 19 december 1826.<2>

Van Doede en Saakjen zijn zes kinderen bekend:

1  Jochum Doedes Elzinga is geboren op 4 mei 1761, is Herv. gedoopt op 10 mei 1761 in de Herv. gemeente Kubaard - Waaxens, zie II-A.

2  Gaelt Doedes Kooistra is geboren op 11 maart 1763 te Kubaard, is Herv. gedoopt op 30 april 1763 in de Herv. gemeente Kubaard - Waaxens, zie II-B.

3  Doedje Doedes, zonder beroep, wonende te Burgwerd, is geboren op 13 september 1765, is Herv. gedoopt op 15 september 1765 te Wommels - Hidaard, is overleden op 6 februari 1819 17.00 uur te Wonseradeel (nalatende 3 kinderen). Doedje werd 53 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Doedje was gehuwd met Andries Sybrens. Andries is overleden voor 6 februari 1819.

4  Gerrit Doedes Hiemstra is geboren op 3 oktober 1767 te Wommels, is Herv. gedoopt op 18 oktober 1767 te Wommels - Hidaard, zie II-C.

5  Lysbeth Doedes is geboren op 13 juli 1770, is gedoopt op 29 juli 1770 te Wommels - Hidaard.

6  Tjetske Doedes is geboren op 7 augustus 1781 te Wommels, is Herv. gedoopt op 19 augustus 1781 te Wommels - Hidaard.


Generatie II

(van 1761 tot 1837)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1788 en 1804. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wommels (3x), Arum (2x) en Pingjum.

II-A  Jochum Doedes Elzinga, zoon van Doede Jochums (I) en Saakjen Gaelts, boerenarbeider, werkman en arbeider, wonende te Spannum en te Pingjum, is geboren op 4 mei 1761, is Herv. gedoopt op 10 mei 1761 in de Herv. gemeente Kubaard - Waaxens, is overleden op 19 december 1826 18.00 uur te Pingjum (Huis T 91). Jochum werd 65 jaar, 7 maanden en 15 dagen.<3>

Jochum Doedes nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Pingjum en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 12-12-1811.

. In de huwelijksakte van zijn zoon Doede Jochems de Vries in 1819 wordt hij vermeld als Jochem Doedes de Vries, hij ondertekende met Jochem Doedes Elenga De Vries
. In de huwelijksakte van zoon Doede in 1824 wordt hij vermeld als Jogchem Doedes de Vries, hij ondertekende daar met J.D. de Vries
. Bij zijn overlijden werd hij aangegeven als Jochum Doedes (zonder achternaam).

Jochum trouwt (Herv.) op 13 mei 1787 te Waaksens op 26-jarige leeftijd met Baukjen Sijmons. Baukjen, wonende te Pingjum en te Waaksens, is overleden op 12 mei 1801 te Pingjum (akte van bekendheid).<4>

Van Jochum en Baukjen zijn drie kinderen bekend:

1  Doede Jogchums de Vries is geboren op 13 januari 1788 te Arum, is Herv. gedoopt op 10 februari 1788 te Arum, zie III-A.<5,6>

2  Simon Jochums Elzinga is geboren op 8 juli 1790 te Arum, is Herv. gedoopt op 21 augustus 1790 te Arum.

3  Tiete Jochums Elzinga is geboren op 9 maart 1796 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 10 april 1796 te Pingjum, zie III-B.

II-B  Gaelt Doedes Kooistra, zoon van Doede Jochums (I) en Saakjen Gaelts, arbeider, wonende te Wommels en te Lollum, is geboren op 11 maart 1763 te Kubaard, is Herv. gedoopt op 30 april 1763 in de Herv. gemeente Kubaard - Waaxens, is overleden op 23 december 1835 16.00 uur te Wonseradeel. Gaelt werd 72 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Gjolt Doedes nam in 1811 als familienaam de naam Kooistra aan. Hij woonde toen in Burgwerd en gaf 1 kind op.
Akte datum: 19 december 1811.

Gaelt trouwt (Herv.) op 29 mei 1796 te Wommels op 33-jarige leeftijd met Marijke Jelles. Marijke, wonende te Wommels.

Van Gaelt en Marijke is een kind bekend:

1  Saakjen Gialts Kooistra.

Saakjen trouwt op 4 juni 1820 te Franekeradeel met Robijn Jans Arbeider, zoon van Jan Robijns Arbeider en Jeltje Gerrits.

II-C  Gerrit Doedes Hiemstra, zoon van Doede Jochums (I) en Saakjen Gaelts, werkman en zonder beroep, wonende te Wommels en te Workum, is geboren op 3 oktober 1767 te Wommels, is Herv. gedoopt op 18 oktober 1767 te Wommels - Hidaard, is overleden op 1 januari 1837 11.30 uur te Workum. Gerrit werd 69 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Gerrit Doedes nam in 1811 als familienaam de naam Hiemstra aan. Hij woonde toen in Workum en gaf 1 kind op.
Akte datum: 3 januari 1812.

Gerrit trouwt (kerk) (Herv.) op 6 maart 1791 te Wommels - Hidaard op 23-jarige leeftijd met Tyttje Dirks. Tyttje, wonende te Wommels, is overleden voor 1 januari 1837.

Van Gerrit en Tyttje zijn drie kinderen bekend:

1  Saakje Gerrits is geboren op 7 mei 1791 te Wommels, is Herv. gedoopt op 29 mei 1791 te Wommels - Hidaard.

2  Dirk Gerrits is geboren op 28 oktober 1792 te Wommels, is Herv. gedoopt op 4 november 1792 te Wommels - Hidaard.

3  Tjitske Gerrits Hiemstra is geboren op 18 april 1804 te Wommels, is Herv. gedoopt op 6 mei 1804 te Wommels - Hidaard.

Tjitske trouwt op 15 augustus 1824 te Workum op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Simon Jans Gielstra, zoon van Jan Hendriks Gielstra en Reinskje Simons IJselstroom. Simon, timmerknecht, wonende te Workum, is geboren rond 1804.


Generatie III

(van 1788 tot 1836)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1820 en 1834. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (3x), Wonseradeel en Almenum.

III-A  Doede Jogchums de Vries, zoon van Jochum Doedes Elzinga (II-A) en Baukjen Sijmons, rogmolenaarsknecht, pelmolenaarsknecht en venter, wonende te Workum en te Almenum, is geboren op 13 januari 1788 te Arum, is Herv. gedoopt op 10 februari 1788 te Arum, is overleden op 9 februari 1836 08.00 uur te Workum (Huis A51). Doede werd 48 jaar en 27 dagen.<7..9>

De vader van Doede nam in 1811 voor zichzelf en zijn kinderen als familienaam de naam Elzinga aan.
Doede Jochums Elzinga werd eind 1814 (met familienaam Elzinga) als soldaat in het Leger van Napoleon als vermist geregistreerd. Zijn laatste bericht was van 11 maart 1811 uit het hospitaal in Boulogne.
Bron: Friese militairen onder Napoleon (www.allefriezen.nl).

Bij zijn beide huwelijken in 1819 en 1824 is in de huwelijksakten opgenomen dat jij niet aan zijn verplichting voor de Nationale Militie heeft kunnen voldoen omdat hij buitenslands was.
Na terugkeer uit het leger van Napoleon heeft Doede kennelijk de naam de Vries aangenomen.

Doede trouwt op 29 augustus 1819 te Workum (huwelijksgetuigen waren Geert Wijpkes Roukema (goede vriend), Kasper Klok (goede vriend), Klaas Gerrits van Hingst (goede vriend) en zijn oom Gerrit Doedes Hiemstra (oom van de bruidegom) (zie II-C)) op 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Hiltje Sijbrens Hilsma, dochter van Sijbren Sijbolts Hilsma en Sjoerdtje Scheltes. Hiltje, naaister, wonende te Workum, is geboren rond 1794, is overleden op 2 april 1823 te Workum. Hiltje werd ongeveer 29 jaar.<10,11>

Van Doede en Hiltje is een kind bekend:

1  Sjoerdje de Vries is geboren op 10 mei 1820 te Workum.

Doede trouwt op 12 december 1824 te Workum (huwelijksgetuigen waren Dirk Cornelis de Meer (goede vriend), Kasper Klok (goede vriend), zijn volle neef Simon Jans Gielstra (aangetrouwde neef van de bruidegom) en zijn oom Gerrit Doedes Hiemstra (oom van de bruidegom) (zie II-C)) op 36-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Hijkke Sijbrens Hilsma, dochter van Sijbren Sijbolts Hilsma en Sjoerdtje Scheltes. Hijkke, zonder beroep, wonende te Workum en te Almenum, is geboren op 13 maart 1787 te Workum.<12,13>

Van Doede en Hijkke zijn drie kinderen bekend:

2  Joghem Doedes de Vries is geboren op 3 juli 1825 te Workum, is overleden op 15 juli 1825 te Workum. Joghem werd 12 dagen.

3  Boukjen de Vries, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 30 januari 1828 te Workum.

Boukjen trouwt op 12 juli 1855 te Harlingen op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Pieter Daniels, zoon van Izabella Cornelia Adriana Daniels. Pieter, kantoorbediende, wonende te Harlingen, is geboren rond 1831 te Middelburg.

4  Symentje Doedes de Vries is geboren op 7 juni 1834 22.00 uur te Almenum.

III-B  Tiete Jochums Elzinga, zoon van Jochum Doedes Elzinga (II-A) en Baukjen Sijmons, boerenknecht en winkelier, wonende te Arum en te Harlingen, is geboren op 9 maart 1796 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 10 april 1796 te Pingjum, is overleden op 1 januari 1830 te Harlingen (Wijk F 185). Tiete werd 33 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Tiete trouwt op 12 juli 1823 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Akke Eeltjes Faber, dochter van Eeltje Oeges en Klaasje Ades. Akke, arbeidster, wonende te Arum en te Harlingen, is geboren op 7 juli 1788 te Oude Bildtzijl (doopsgezind, geb. reg. DG Witmarsum), is overleden op 18 december 1847 23.00 uur te Harlingen (Wijk H 91). Akke werd 59 jaar, 5 maanden en 11 dagen.<14>

Akke was eerder gehuwd (1) met Sjerp Rommerts Takema.<15..17>

Van Tiete en Akke is een kind bekend:

1  Jochum Tietes Elzinga is geboren op 28 april 1824 te Wonseradeel.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 25 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Jochum Doedes, overlijdensakte (Wonseradeel 19 dec 1826)

2)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Jochum Doedes, overlijdensakte (Wonseradeel 19 dec 1826)

3)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Jochum Doedes, overlijdensakte (Wonseradeel 19 dec 1826)

4)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 29 aug 1819)

5)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1824 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 12 dec 1824)

6)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 29 aug 1819)

7)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1824 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 12 dec 1824)

8)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 29 aug 1819)

9)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Doede Jogchems de Vries, overlijdensakte (Workum 9 feb 1836)

10)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 29 aug 1819)

11)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1824 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 12 dec 1824)

12)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1824 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 12 dec 1824)

13)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1824 H - Vries - Hilsma, huwelijk (Workum 12 dec 1824)

14)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Faber, huwelijk (Wonseradeel 12 jul 1823)

15)  Akke trouwt op 13 februari 1819 te Wonseradeel met Sjerp.

16)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Faber, huwelijk (Wonseradeel 12 jul 1823)

17)  Sjerp Rommerts Takema, zoon van Rommert Jans en Sijtske Sjerps. Sjerp is geboren rond 1753, is overleden op 17 juni 1822 te Arum. Sjerp werd ongeveer 69 jaar.


Opmerkingen:
elz026

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Doede Jochums.