Parenteel van Wijbren Hessels

 

Bijgewerkt op: 29 juni 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Wijbren Hessels.


Generatie I

(van 1737 tot 1803)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1768. Het kind is afkomstig uit Stiens.

I  Wijbren Hessels, mr. schoenmaker, wonende te Stiens, is geboren rond 1737 (geschat ongeveer 30 jaar voor zijn huwelijk), is Herv. gedoopt op 12 mei 1768 te Stiens (doop op belijdenis), is overleden in 1803 te Stiens. Wijbren werd ongeveer 66 jaar.<1>

Wybren Hessels wordt op 1 mei 1772 vermeld als lidmaat en vermeld als overleden in 1803.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Stiens (www.allefriezen.nl).

Wijbren trouwt (Herv.) op 3 mei 1767 te Stiens op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met Reinou Clasis. Reinou is overleden voor 30 januari 1842.

Van Wijbren en Reinou is een kind bekend:

1  Rein Wijbrens Elzinga is geboren op 29 maart 1768 te Stiens, is Herv. gedoopt op 22 mei 1768 te Stiens, zie II.

Wijbren trouwt (Herv.) op 20 mei 1770 te Stiens op ongeveer 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Antie Cornelis. Antie, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1740, is begraven op 16 oktober 1808 te Stiens. Antie werd ongeveer 68 jaar.

Antie Cornelis, huisvrouw van Wijbren Hessels wordt op 28 mei 1772 op belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat en op 22 oktober 1808 als overleden.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Stiens (www.allefriezen.nl).

Volgens het register van overledenen van de Grietenij Leeuwarderadeel is zij op 16 oktober 1808 (oud 68 jaar) begraven.
(www.allefriezen.nl)


Generatie II

(van 1768 tot 1842)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 9 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1798 en 1822. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Stiens (9x).

II  Rein Wijbrens Elzinga, zoon van Wijbren Hessels (I) en Reinou Clasis, schoenmaker, arbeider en werkman, wonende te Stiens, is geboren op 29 maart 1768 te Stiens, is Herv. gedoopt op 22 mei 1768 te Stiens, is overleden op 30 januari 1842 14.00 uur te Stiens (Huis 107). Rein werd 73 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Rein Wybrens nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Stiens en gaf 4 kinderen op: Wybren 13 jaar, Sytse 9 jaar, Rins 4 jaar en Baukje 44 weken.
Akte datum: 29 december 1811.

Rein trouwt (kerk) (Herv.) op 11 juni 1797 te Stiens op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Grietje Sijtses. Grietje, wonende te Vrouwenparochie en te Stiens, is geboren rond 1775, is overleden op 27 november 1808 te Stiens (nalatende 3 kinderen). Grietje werd ongeveer 33 jaar.<2,3>

Van Rein en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Wijbren Reins Elzinga is geboren op 22 mei 1798 te Stiens, is Herv. gedoopt op 10 juni 1798 te Stiens, zie III-A.<4,5>

2  Sijtse Reins Elsinga is geboren op 6 september 1802 te Stiens, is Herv. gedoopt op 26 september 1802 te Stiens, zie III-B.<6,7>

3  Reinder Reins is geboren op 15 november 1804 te Stiens, is Herv. gedoopt op 2 december 1804 te Stiens, is overleden op 21 februari 1806 te Stiens. Reinder werd 1 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<8,9>

4  Reinder Reins is geboren op 10 juni 1807 te Stiens, is Herv. gedoopt op 5 juli 1807 te Stiens, is begraven op 25 januari 1809 te Stiens. Reinder werd 1 jaar, 7 maanden en 15 dagen.<10,11>

Rein trouwt (kerk) (Herv.) op 22 oktober 1809 te Stiens op 41-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Trijntje (Trijntje Jans Luxen) Jans de Boer, dochter van Jan Symens en Baukje Hendriks. Trijntje, zonder beroep, wonende te Stiens en te Hallum - Frl., is geboren op 16 februari 1783, is Herv. gedoopt op 20 april 1783 te Stiens, is overleden op 27 maart 1854 03.00 uur te Hallum - Frl. (Huis 265). Trijntje werd 71 jaar, 1 maand en 11 dagen.<12,13>

Van Rein en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

5  Baukje Reins Elzinga is geboren op 17 februari 1811 te Stiens, is Herv. gedoopt op 24 maart 1811 te Stiens, is overleden op 24 juli 1812 te Stiens. Baukje werd 1 jaar, 5 maanden en 7 dagen.<14..16>

6  Baukje Reins Elzinga is geboren op 24 maart 1813 te Stiens, zie III-C.<17>

7  Reinder Reins Elzinga, grenadier, wonende te Stiens, is geboren op 3 december 1815 te Stiens, is overleden op 30 mei 1838 te Den Haag (in de garnizoens ziekenzaal). Reinder werd 22 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<18>

8  Jan Reins Elzinga, werkman, wonende te Stiens, is geboren op 30 september 1818 te Stiens, is ongehuwd overleden op 1 maart 1860 02.30 uur te Stiens (Huis 53), is als overleden aangegeven op 2 maart 1860 te Leeuwarderadeel (aangevers overlijden waren Albert Gerbens van der Steeg en Gerben Wiemers van der Woude). Jan werd 41 jaar en 5 maanden.<19>

9  Pieter Reins Elzinga is geboren op 16 november 1822 te Stiens, zie III-D.<20>


Generatie III

(van 1798 tot 1883)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1831 en 1861. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (6x), Ferwerderadeel (5x), Oosterbierum (4x), Leeuwarderadeel (3x), Stiens, Hallum - Frl. en Barradeel.

III-A  Wijbren Reins Elzinga, zoon van Rein Wijbrens Elzinga (II) en Grietje Sijtses, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 mei 1798 te Stiens, is Herv. gedoopt op 10 juni 1798 te Stiens, is overleden op 20 juni 1874 te Leeuwarden (Huis E 141). Wijbren werd 76 jaar en 29 dagen.<21,22>

Wijbren trouwt op 7 juni 1835 te Leeuwarden op 37-jarige leeftijd met de 22-jarige Saakje Pieters Wygarda, dochter van Pieter Freerks Wygarda en Dieuwke Reins Loyinga. Saakje, wonende te Leeuwarden, is geboren op 27 mei 1813 te Wirdum - Frl., is overleden op 7 februari 1852 te Leeuwarden. Saakje werd 38 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<23,24>

Van Wijbren en Saakje zijn zes kinderen bekend:

1  Rein Wybrens Elzinga is geboren op 13 februari 1836 te Leeuwarden, is overleden op 12 maart 1836 te Leeuwarden. Rein werd 28 dagen.

2  Rein Wybrens Elzinga is geboren op 7 januari 1838 te Leeuwarden, zie IV-A.

3  Pieter Wybrens Elzinga is geboren op 29 november 1840 te Leeuwarden, zie IV-B.

4  Grietje Wybrens Elzinga is geboren op 7 juni 1843 te Leeuwarden, is overleden op 9 juni 1930 te Leeuwarden. Grietje werd 87 jaar en 2 dagen.

5  Frederik Wybrens Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 23 februari 1846 te Leeuwarden, is overleden op 20 september 1847 22.30 uur te Leeuwarden. Frederik werd 1 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

6  Dieuwke Wybrens Elzinga is geboren op 24 juni 1849 te Leeuwarden.

III-B  Sijtse Reins Elsinga, zoon van Rein Wijbrens Elzinga (II) en Grietje Sijtses, wagenmakersknecht en wagenmaker, wonende te Hallum - Frl. en te Oosterbierum, is geboren op 6 september 1802 te Stiens, is Herv. gedoopt op 26 september 1802 te Stiens, is overleden op 9 september 1881 19.00 uur te Oosterbierum. Sijtse werd 79 jaar en 3 dagen.<25,26>

Sijtse trouwt op 15 april 1830 te Ferwerderadeel (huwelijksgetuigen waren Rense Renses Postma (niet verwant), zijn zwager Teunis Alberts Roorda (broer van de bruid), zijn schoonvader Albert Taekes Roorda (vader van de bruid) en zijn vader Reinder Wijbrens Elzinga (vader van de bruidegom) (zie II)) op 27-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Dieuwke Alberts Roorda, dochter van Albert Taekes Roorda en Aukje Theunis Scheersma. Dieuwke, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oosterbierum en te Hallum - Frl., is geboren op 27 november 1802 te Marrum, is Herv. gedoopt op 19 december 1802 te Marrum, is overleden op 9 december 1854 te Oosterbierum. Dieuwke werd 52 jaar en 12 dagen.<27,28>

Van Sijtse en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Rein Sytses Elsinga, wagenmakersknecht, wonende te Tzummarum, is geboren op 23 maart 1831 te Oosterbierum, is ongehuwd overleden op 4 januari 1857 te Tzummarum. Rein werd 25 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<29>

2  Aukje Sijtses Elzinga is geboren op 13 januari 1833 te Oosterbierum, is overleden op 6 maart 1833 te Oosterbierum. Aukje werd 1 maand en 21 dagen.<30>

3  Albert Sytzes Elzinga is geboren op 25 februari 1834 te Oosterbierum.<31>

Albert trouwt op 18 april 1861 te Het Bildt op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Grietje van Dijk, dochter van Douwe Klazes van Dijk en Tetje Jans Meijer. Grietje is geboren op 29 mei 1841 te Sint Jacobiparochie.

4  Auke Sytzes Elzinga is geboren op 17 september 1836 te Barradeel, is ongehuwd overleden op 27 september 1898 te Dantumadeel. Auke werd 62 jaar en 10 dagen.<32>

5  Wybren Sytses Elsinga is geboren op 20 april 1842 te Oosterbierum, is ongehuwd overleden op 14 januari 1918 te Dantumadeel. Wybren werd 75 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<33>

Sijtse trouwt op 26 mei 1860 te Barradeel op 57-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Meintje Sijbes Westra, dochter van Sijbe Jetzes Westra en Trijntje Nannings. Meintje, arbeidster, wonende te Sexbierum, is geboren op 2 december 1804 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 22 december 1804 te Tzummarum.<34..36>

Meintje was eerder gehuwd (1) met Pieter Lases van der Ploeg.<37..41>

III-C  Baukje Reins Elzinga, dochter van Rein Wijbrens Elzinga (II) en Trijntje (Trijntje Jans Luxen) Jans de Boer, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 24 maart 1813 te Stiens, is overleden op 17 januari 1883 05.00 uur te Stiens (Huis 377). Baukje werd 69 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<42>

Baukje trouwt op 16 juni 1836 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Teunis Alberts Roorda, zoon van Albert Taekes Roorda en Aukje Theunis Scheersma. Teunis, kleermaker, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 30 oktober 1804 te Marrum, is Herv. gedoopt op 18 november 1804 te Marrum, is overleden op 22 februari 1878 te Ferwerderadeel. Teunis werd 73 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Teunis en Baukje zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Theunis Roorda is geboren op 29 april 1837 te Ferwerderadeel, is overleden op 18 juli 1885 te Ferwerderadeel. Albert werd 48 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Albert trouwt op 21 mei 1864 te Ferwerderadeel op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Tetje Alefs Rinsma, dochter van Alef Folkerts Rinsma en Dieuke Jans Sterkenburg. Tetje is geboren op 24 januari 1841 te Blija, is overleden op 14 maart 1887 te Ferwerderadeel. Tetje werd 46 jaar, 1 maand en 18 dagen.

2  Rein Theunis Roorda is geboren op 19 oktober 1839 te Ferwerderadeel, is overleden op 7 november 1839 te Ferwerderadeel. Rein werd 19 dagen.

3  Auke Theunis Roorda is geboren op 19 oktober 1839 te Ferwerderadeel, is overleden op 4 november 1839 te Ferwerderadeel. Auke werd 16 dagen.

4  Trijntje Theunis Roorda is geboren op 9 juli 1846 te Hallum - Frl., zie IV-C.

5  Rein Theunis Roorda is geboren op 8 mei 1849 te Ferwerderadeel, is overleden op 25 juli 1849 te Ferwerderadeel. Rein werd 2 maanden en 17 dagen.

6  doodgeboren zoon Roorda is doodgeboren op 16 mei 1854 te Ferwerderadeel.

III-D  Pieter Reins Elzinga, zoon van Rein Wijbrens Elzinga (II) en Trijntje (Trijntje Jans Luxen) Jans de Boer, arbeider en werkman, wonende te Stiens, is geboren op 16 november 1822 te Stiens, is overleden op 1 februari 1880 te Leeuwarderadeel. Pieter werd 57 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<43>

Pieter trouwt op 17 maart 1854 te Leeuwarderadeel op 31-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Jitske Joekes Joekema, dochter van Joeke Scheltes Joekema en Ymkje Jippes van der Ploeg. Jitske, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 8 oktober 1820 te Stiens, is overleden op 6 september 1861 te Leeuwarderadeel. Jitske werd 40 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<44,45>

Van Pieter en Jitske zijn vier kinderen bekend:

1  Joeke Pieters Elzinga is geboren op 24 december 1854 te Stiens, zie IV-D.

2  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 5 april 1857 te Leeuwarderadeel.

3  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 19 februari 1859 te Leeuwarderadeel.

4  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 5 september 1861 te Leeuwarderadeel.

Pieter trouwt op 17 februari 1865 te Leeuwarderadeel op 42-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Jeltje Gepkes Ynema, dochter van Gepke Ynes Ynema en Jeltje Meinderts Boersma. Jeltje, werkvrouw en zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 26 juni 1818 te Stiens, is overleden op 19 januari 1902 03.00 uur te Stiens (Huis 140). Jeltje werd 83 jaar, 6 maanden en 24 dagen.<46>

Jeltje was eerder gehuwd (1) met Meinte Rienders Zijlstra.<47,48>


Generatie IV

(van 1831 tot 1931)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1869 en 1892. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (7x), Leeuwarderadeel (3x), Stiens (2x), Ferwerderadeel (2x), Het Bildt en Engwierum.

IV-A  Rein Wybrens Elzinga, zoon van Wijbren Reins Elzinga (III-A) en Saakje Pieters Wygarda, olieslagersknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren op 7 januari 1838 te Leeuwarden, is overleden op 12 juli 1920 te Leeuwarden. Rein werd 82 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Rein trouwt op 9 juni 1867 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina Maria Scherstra, dochter van Sierk Gosses Scherstra en Fokje Fopkes Hagersma. Catharina, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 december 1838 te Leeuwarden, is overleden op 26 augustus 1885 te Leeuwarden. Catharina werd 46 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Rein en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Wijberen Elzinga is geboren op 23 februari 1869 te Leeuwarden, zie V-A.

2  Sierk Elzinga is geboren op 7 januari 1871 te Leeuwarden, zie V-B.

3  Fopke Elzinga is geboren op 14 mei 1873 te Leeuwarden, zie V-C.

4  Sake Elzinga is geboren op 14 mei 1873 te Leeuwarden, is overleden op 19 oktober 1873 te Leeuwarden. Sake werd 5 maanden en 5 dagen.

5  Sake Elzinga is geboren op 31 maart 1876 te Leeuwarden, is overleden op 15 april 1953 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Sake werd 77 jaar en 15 dagen.

Sake trouwt op 21 oktober 1899 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Sjoukje de Jong, dochter van Dirk de Jong en Klaartje Aukema. Sjoukje is geboren op 4 april 1878 te Bolsward, is overleden op 20 april 1934 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Sjoukje werd 56 jaar en 16 dagen.

IV-B  Pieter Wybrens Elzinga, zoon van Wijbren Reins Elzinga (III-A) en Saakje Pieters Wygarda, fabrieksarbeider, olieslagersknecht, werkman, arbeider en zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 29 november 1840 te Leeuwarden, is overleden op 10 september 1931 18.30 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 12 september 1931 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren Bauke Ros en Sijbren Wijbrandi (portier aan het stadsverzorgingshuis)). Pieter werd 90 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<49,50>

Pieter trouwt op 24 juni 1871 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Antje Wassenaar, dochter van Jacob Jolles Wassenaar en Grietje Johannes Folkertsma. Antje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden (Haniasteeg G7), te Leeuwarden (Huis M. 246), te Hallum - Frl. en te Leeuwarden, is geboren op 18 mei 1841 te Ferwerd, is overleden op 19 oktober 1930 22.30 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 21 oktober 1930 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren Tjeerd van der Meer en Sijbren Wijbrandi (portier aan het stadsverzorgingshuis)). Antje werd 89 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Pieter en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Elzenga is geboren op 23 maart 1872 te Leeuwarden, zie V-D.

2  Saakje Elzenga is geboren op 18 maart 1875 te Leeuwarden, zie V-E.

IV-C  Trijntje Theunis Roorda, dochter van Teunis Alberts Roorda en Baukje Reins Elzinga (III-C), is geboren op 9 juli 1846 te Hallum - Frl..

Trijntje trouwt op 7 mei 1870 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaas Bilkert, zoon van Arjen Jarigs Bilkert en Marijke Klazes Lamringh. Klaas is geboren op 25 juli 1840 te Vrouwenparochie.

Van Klaas en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Baukje Bilkert is geboren op 29 maart 1871 te Het Bildt.

2  Marijke Bilkert is geboren op 1 maart 1873 te Ferwerderadeel.

3  Arjen Bilkert is geboren op 11 maart 1875 te Ferwerderadeel.

4  Teuntje Bilkert is geboren op 4 juli 1880 te Leeuwarderadeel.

5  Theuntje Bilkert is geboren op 4 februari 1883 te Leeuwarderadeel.

IV-D  Joeke Pieters Elzinga, zoon van Pieter Reins Elzinga (III-D) en Jitske Joekes Joekema, arbeider, wonende te Blija, is geboren op 24 december 1854 te Stiens, is overleden op 1 november 1912 te Ferwerderadeel. Joeke werd 57 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Joeke trouwt op 19 mei 1881 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Grietje Arjens Stienstra, dochter van Arjen Jans Stienstra en Klaaske Sybrens van der Meer. Grietje, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 24 oktober 1850 te Stiens, is overleden op 12 maart 1949 in de gem. Kollumerland C.A.. Grietje werd 98 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Joeke en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaaske Elzinga is geboren op 22 juli 1882 te Stiens, zie V-F.

2  Jitske Elzenga is geboren op 9 november 1886 te Stiens, zie V-G.

3  Pietje Elzinga is geboren op 16 januari 1889 te Engwierum.

4  Antje Elzenga is geboren op 18 maart 1892 te Leeuwarderadeel.

Antje trouwt op 16 mei 1914 te Kollumerland op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Wessel Veenstra, zoon van Wiebe Wessels Veenstra en Janke Reitskes Kiersma. Wessel is geboren rond 1887 te Driesum.


Generatie V

(van 1869 tot 1963)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 35 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1895 en 1918. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (17x), Vrouwenparochie (4x), Mülheim-Styrum - Dld. (3x), Stiens (2x), Haren - Gr. (2x), Groningen (2x), Deventer en Blija.

V-A  Wijberen Elzinga, zoon van Rein Wybrens Elzinga (IV-A) en Catharina Maria Scherstra, gardenier, wonende te Leeuwarden, is geboren op 23 februari 1869 te Leeuwarden, is overleden op 7 januari 1958 te Leeuwarden, is begraven op 11 januari 1958 te Huizum. Wijberen werd 88 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Wijberen trouwt op 19 mei 1894 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Ruurdtje Bantema, dochter van Feye Rientzes Bantema en Fettje Klazes Bruining. Ruurdtje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 januari 1870 te Franekeradeel, is overleden op 28 maart 1963, is begraven te Huizum. Ruurdtje werd 93 jaar en 2 maanden.

Van Wijberen en Ruurdtje zijn zeven kinderen bekend:

1  Rein Elzinga is geboren op 13 juli 1899 te Leeuwarden, is overleden op 8 februari 1956 te Leeuwarden, is begraven op 13 februari 1956 te Huizum. Rein werd 56 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Rein trouwt op 11 juni 1927 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaaske Hesseling, dochter van Andries Hesseling en Antje Hovinga. Klaaske is geboren op 22 juni 1900 te Het Bildt, is overleden op 15 mei 1976 te Leeuwarden, is begraven te Huizum. Klaaske werd 75 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

2  Feye Elzinga is geboren op 3 januari 1902 te Leeuwarden.

3  Wijtske Elzinga is geboren op 18 maart 1904 te Leeuwarden.

4  Fettje Elzinga is geboren op 19 mei 1906 te Leeuwarden, is overleden op 8 september 1998 te Leeuwarden. Fettje werd 92 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

5  Aaltje Elzinga is geboren op 3 december 1909 te Leeuwarden, is overleden op 27 maart 2005 te Leeuwarden. Aaltje werd 95 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

6  Catharina Maria Elzinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1895 te Leeuwarden, is overleden op 28 november 1983 te Oenkerk, is gecremeerd op 2 december 1983 te Goutum (Leeuwarden). Catharina werd ongeveer 88 jaar.

Catharina trouwt op 22 mei 1918 te Leeuwarden op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Pieter Kievit, zoon van Rein Kievit en Pietertje Pieters van der Meulen. Pieter, pakhuisknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1894 te Bergum, is overleden op 21 november 1973. Pieter werd ongeveer 79 jaar.

7  Wijberen Elzinga is geboren op 8 januari 1912 te Leeuwarden, is overleden op 23 februari 2003 te Leeuwarden. Wijberen werd 91 jaar, 1 maand en 15 dagen.

V-B  Sierk Elzinga, zoon van Rein Wybrens Elzinga (IV-A) en Catharina Maria Scherstra, stoker, gardeniersknecht en zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 7 januari 1871 te Leeuwarden, is overleden op 12 maart 1960 05.02 uur te Leeuwarden. Sierk werd 89 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<51>

Sierk trouwt op 23 juni 1894 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Roelfke de Vos, dochter van Jochum de Vos en Heike Kamphuis. Roelfke, arbeidster, wonende te Stiens en te Hoogkerk, is geboren op 13 augustus 1866 te Hoogkerk, is overleden op 13 november 1909 te Leeuwarden. Roelfke werd 43 jaar en 3 maanden.

Roelfke was eerder gehuwd (1) met Klaas Duizenstra.<52,53>

Van Sierk en Roelfke zijn acht kinderen bekend:

1  Catharina Maria Elzinga is geboren op 30 januari 1895 te Leeuwarden, is overleden op 19 februari 1895 te Leeuwarden. Catharina werd 20 dagen.

2  Rein Elzinga is geboren op 17 november 1896 te Leeuwarden, is overleden op 17 februari 1897 te Leeuwarden. Rein werd 3 maanden.

3  Rein Elzinga is geboren op 14 april 1898 te Leeuwarden, is overleden op 26 mei 1898 te Leeuwarden. Rein werd 1 maand en 12 dagen.

4  Heike Elzinga is geboren op 4 januari 1900 te Leeuwarden, is overleden op 31 augustus 1900 te Leeuwarden. Heike werd 7 maanden en 27 dagen.

5  Sake Elzinga, banketbakker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 6 april 1901 te Leeuwarden, is overleden op 13 juni 1977 te Kollum, is gecremeerd op 16 juni 1977 te Goutum. Sake werd 76 jaar, 2 maanden en 7 dagen.<54>

Sake trouwt op 19 augustus 1922 te Huizum op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Nieske Kinderman, dochter van Gerke Romkes Kinderman en Maaike Boersma. Nieske, wonende te Kollum, is geboren op 17 maart 1902 te Huizum, is overleden op 27 november 1995 te Leeuwarden, is gecremeerd op 30 november 1995 te Goutum (Leeuwarden). Nieske werd 93 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<55>

6  Rein Elzinga is geboren rond 1903, is overleden op 26 juni 1961 te Leeuwarden, is begraven op 28 juni 1961 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Rein werd ongeveer 58 jaar.

7  Fopke Elzinga is geboren rond augustus 1906, is overleden op 14 maart 1907 te Leeuwarden. Fopke werd ongeveer 7 maanden.

8  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 14 maart 1909 te Leeuwarden.

Sierk trouwt op 20 oktober 1915 te Leeuwarden op 44-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Grietje Nieuwhof. Grietje is geboren op 26 mei 1866 te Lekkum, is overleden op 8 januari 1946 te Leeuwarden, is begraven te Lekkum. Grietje werd 79 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

V-C  Fopke Elzinga, zoon van Rein Wybrens Elzinga (IV-A) en Catharina Maria Scherstra, is geboren op 14 mei 1873 te Leeuwarden, is overleden op 18 november 1949 te Leeuwarden. Fopke werd 76 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Fopke trouwt op 11 november 1899 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Johanna Margaretha Gerbenzon, dochter van Johannes Elsertus Gerbenzon en Elisabeth Amiabel. Johanna is geboren op 16 januari 1866 te Leeuwarden, is overleden op 15 maart 1900 te Leeuwarden. Johanna werd 34 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Fopke trouwt op 20 oktober 1906 te Leeuwarden op 33-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Maria Magdalena Knip, dochter van Jacob Knip en Klaske Drijver. Maria is geboren op 28 augustus 1877 te Leeuwarden, is overleden op 13 oktober 1942 te Leeuwarden. Maria werd 65 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van Fopke en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Klaske Elzinga is geboren op 8 augustus 1907 te Leeuwarden.

2  Catharina Maria Elzinga is geboren op 8 augustus 1907 te Leeuwarden, is overleden op 23 maart 1968 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Catharina werd 60 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Catharina trouwt op 20 juni 1928 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Jorna, zoon van Pieter Jan Jorna en Geertje Cuperus. Hendrik is geboren op 7 april 1900 te Leeuwarden, is overleden op 6 januari 1954 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Hendrik werd 53 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

3  Jacoba Elzinga, wonende te Amsterdam en te Leeuwarden, is geboren op 28 augustus 1912 te Leeuwarden, is overleden op 10 juli 2003 te Leeuwarden. Jacoba werd 90 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Jacoba trouwt op 27 maart 1947 te Oostdongeradeel op 34-jarige leeftijd met de 38-jarige Frans Schreiber. Frans, wonende te Leeuwarden, is geboren op 8 februari 1909 te Oostdongeradeel, is overleden op 3 februari 1993 te Leeuwarden. Frans werd 83 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

4  Rein Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 7 december 1914 te Leeuwarden, is overleden op 17 juni 2006 te Leeuwarden, is gecremeerd op 21 juni 2006 te Goutum (Goutum). Rein werd 91 jaar, 6 maanden en 10 dagen.<56>

Rein trouwt op 28 oktober 1939 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Henderika Nicolai, dochter van N.N. Nicolai. Henderika, wonende te Leeuwarden, is geboren op 20 december 1916 te Leeuwarden, is overleden op 25 juli 2007 te Leeuwarden, is gecremeerd op 28 juli 2007 te Goutum (Goutum). Henderika werd 90 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<57,58>

V-D  Jacob Elzenga, zoon van Pieter Wybrens Elzinga (IV-B) en Antje Wassenaar, onderbaas, op een gloeilampenfabriek, wonende te Leeuwarden (Huizing L254), te Groningen en te Eindhoven, is geboren op 23 maart 1872 te Leeuwarden, is overleden op 22 januari 1959 te Eindhoven, is begraven op 25 januari 1959 te Eindhoven (St. Catharinakerkhof). Jacob werd 86 jaar, 9 maanden en 30 dagen.<59,60>

Jacob trouwt op 30 mei 1900 te Deventer op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina Göbel, dochter van Heinrich Göbel en Anna Maria Ram. Catharina, wonende te Eindhoven, is geboren op 8 augustus 1871 te Leeuwarden, is overleden op 12 december 1951 te Eindhoven. Catharina werd 80 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Van Jacob en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Anna Maria Elzenga, stenotypiste, wonende te Eindhoven, is geboren op 7 maart 1901 te Deventer, is overleden op 18 april 1983 te Eindhoven. Antje werd 82 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Antje trouwt op 20 september 1923 te Eindhoven op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Marinus Hendrikus (Marinus) van Rijn, zoon van Nicolaas van Rijn en Maria Anna de Groot. Marinus, rijksambtenaar, wonende te Eindhoven, is geboren op 28 januari 1898 te Demen.

2  Hendrika Maria Elzenga is geboren op 8 december 1902 te Mülheim-Styrum - Dld..

Hendrika trouwt op 3 augustus 1945 op 42-jarige leeftijd met H.L.J. Rijken.

3  Margaretha Elzenga is geboren op 30 januari 1904 te Mülheim-Styrum - Dld..

4  Pieter Elzenga is geboren op 26 september 1905 te Mülheim-Styrum - Dld., is overleden op 8 mei 1980 te Eindhoven. Pieter werd 74 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Pieter was gehuwd met Marcella Hendrika Harks, dochter van Wilhelmus Harks en Anna Maria van Weert. Marcella is geboren op 23 januari 1905 te Sint - Oedenrode, is overleden op 29 juni 1998 te Eindhoven. Marcella werd 93 jaar, 5 maanden en 6 dagen.<61>

V-E  Saakje Elzenga, dochter van Pieter Wybrens Elzinga (IV-B) en Antje Wassenaar, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Leeuwarden (Huizing L254), te Hilversum, te Leeuwarden, te Schiedam en te Groningen, is geboren op 18 maart 1875 te Leeuwarden, is overleden op 5 maart 1963 te Groningen. Saakje werd 87 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Saakje trouwt op 9 mei 1903 te Haren - Gr. op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Adriaan Wolters, zoon van Gerrit Wolters en Grietje Elders. Adriaan, spoorwegwerker, agent van politie en majoor, van politie, wonende te Haren - Gr. en te Groningen, is geboren op 21 december 1876 te Glimmen, is overleden op 12 december 1961 te Groningen. Adriaan werd 84 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Van Adriaan en Saakje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Wolters, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 20 februari 1904 te Haren - Gr..

Grietje trouwt op 3 oktober 1929 te Groningen (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Pieter Wolters (broer van de bruid) (zie V-E.2) en zijn broer Jannes Wiegers (broer van de bruidegom)) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Hielko Jan Wiegers, zoon van Gerrit Wiegers en Grietje Bresters. Hielko, boekhouder, wonende te Groningen, is geboren rond 1902 te Groningen.

2  Pieter Wolters, kantoorbediende en agent van politie, wonende te Groningen en te Den Haag, is geboren op 30 januari 1905 te Haren - Gr..

Pieter trouwt op 12 januari 1933 te Groningen (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jan Nienhuis (zwager van de bruid) en zijn zwager Hielko Jan Wiegers (zwager van de bruidegom)) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Henke Carels, dochter van Jurrien Carels en Pieterke Koorndijk. Henke, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren rond 1906 te Groningen.

3  Aaltje Wolters is geboren op 14 september 1906 te Groningen.

4  Antje Wolters is geboren op 18 oktober 1910 te Groningen.

V-F  Klaaske Elzinga, dochter van Joeke Pieters Elzinga (IV-D) en Grietje Arjens Stienstra, is geboren op 22 juli 1882 te Stiens, is overleden op 20 september 1951 in de gem. Het Bildt. Klaaske werd 69 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Klaaske trouwt op 19 mei 1906 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 38-jarige Worp Westerhuis, zoon van Jacob Worps Westerhuis en Sjoukje Hendriks Tolsma. Worp, zonder beroep, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 22 april 1868 te Leeuwarderadeel, is overleden op 1 juli 1942 19.30 uur te Sint Annaparochie. Worp werd 74 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Worp en Klaaske zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Westerhuis is geboren op 10 januari 1907 te Stiens.

2  Jacob Westerhuis is geboren op 17 september 1908 te Stiens.

V-G  Jitske Elzenga, dochter van Joeke Pieters Elzinga (IV-D) en Grietje Arjens Stienstra, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 9 november 1886 te Stiens.

Jitske trouwt op 15 juni 1907 te Ferwerderadeel op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Jarig Jongboom, zoon van Willem Jongboom en Klaasje Boterhoek. Jarig, arbeider, wonende te Sint Annaparochie, is geboren rond 1887 te Sint Annaparochie.

Van Jarig en Jitske zijn zes kinderen bekend:

1  Klaaske Jongboom is geboren op 3 oktober 1907 te Blija.

2  Grietje Jongboom is geboren op 20 december 1908 te Vrouwenparochie.

3  Joeke Jongboom is geboren op 14 november 1910 te Vrouwenparochie.

4  Willem Jongboom is geboren op 13 oktober 1912 te Vrouwenparochie.

5  Pietje Jongboom is geboren op 24 september 1915 te Vrouwenparochie.

6  Sijke Jongboom is geboren rond september 1918, is overleden op 16 november 1918 te Vrouwenparochie. Sijke werd ongeveer 2 maanden.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 25 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Wijbren Hessels, doop (Stiens 12 mei 1768)

2)  huwelijk kerk: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens - Grietje Sijdzes, huwelijk (Stiens 11 jun 1797)

3)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Wygarda, huwelijk (Leeuwarden 7 jun 1835)

4)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens, doop diverse kinderen (Stiens 1768/1811)

5)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Wygarda, huwelijk (Leeuwarden 7 jun 1835)

6)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

7)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

8)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens, doop diverse kinderen (Stiens 1768/1811)

9)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens, doop diverse kinderen (Stiens 1768/1811)

10)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens, doop diverse kinderen (Stiens 1768/1811)

11)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens, doop diverse kinderen (Stiens 1768/1811)

12)  huwelijk kerk: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens - Trijntje Jans, huwelijk (Stiens 22 okt 1809)

13)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1854 ovl. - Trijntje Jans de Boer, overlijdensakte (Ferwerderadeel 29 mrt 1854)

14)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens, doop diverse kinderen (Stiens 1768/1811)

15)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens, doop diverse kinderen (Stiens 1768/1811)

16)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Baukje Reins Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 24 jul 1812)

17)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1813 G. - Baukje Elzinga, geboorteakte (Leeuwarderadeel 25 mrt 1813)

18)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1815 G. - Reinder Elzinga, geboorteakte (Leeuwarderadeel 5 dec 1815)

19)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1818 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Leeuwarderadeel 2 okt 1818)

20)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Pieter Elzinga, geboorteakte (Leeuwarderadeel 16 nov 1822)

21)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Rein Wijbrens, doop diverse kinderen (Stiens 1768/1811)

22)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Wygarda, huwelijk (Leeuwarden 7 jun 1835)

23)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Wygarda, huwelijk (Leeuwarden 7 jun 1835)

24)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Wygarda, huwelijk (Leeuwarden 7 jun 1835)

25)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

26)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

27)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1830 H - Elzinga - Roorda, huwelijk (Ferwerderadeel 15 apr 1830)

28)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

29)  ongehuwd overleden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1857 ovl. - Rein Sytses Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 5 jan 1857)

30)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Aukje Sytses Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 6 mrt 1833)

31)  geboorte: eigen archief, prive archief - Barradeel, tienjarentafel geboorten 1833 - 1842 (Barradeel)

32)  geboorte: eigen archief, prive archief - Barradeel, tienjarentafel geboorten 1833 - 1842 (Barradeel)

33)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 H - Wybren Elsinga, geboorteakte (Barradeel 22 apr 1842)

34)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

35)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

36)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

37)  Meintje trouwt op 15 juni 1850 te Barradeel met Pieter.

38)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Westra, huwelijk (Barradeel 26 mei 1860)

39)  Pieter trouwt op 14 maart 1821 te Barradeel met Liesbeth.

40)  Liesbeth Gellius Dijkstra, dochter van Gellius Klases Dijkstra en Trijntje Gerbens. Liesbeth, dienstmeid, wonende te Sexbierum, is geboren op 26 januari 1797 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 5 februari 1797 te Sexbierum, is overleden voor 15 juni 1850. Liesbeth werd hoogstens 53 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

41)  Pieter Lases van der Ploeg, zoon van Laas Pieters en Trijntje Jans Fijlstra. Pieter, boerenknecht en arbeider, wonende te Sexbierum, is geboren op 2 augustus 1798 te Sint Jacobiparochie, is Herv. gedoopt op 19 augustus 1798 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 23 juli 1859 te Sexbierum. Pieter werd 60 jaar, 11 maanden en 21 dagen. Pieter was eerder gehuwd (1) met Liesbeth Gellius Dijkstra.

42)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1813 G. - Baukje Elzinga, geboorteakte (Leeuwarderadeel 25 mrt 1813)

43)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Pieter Elzinga, geboorteakte (Leeuwarderadeel 16 nov 1822)

44)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1854 H - Elzinga - Joekema, huwelijk (Leeuwarderadeel 17 mrt 1854)

45)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1854 H - Elzinga - Joekema, huwelijk (Leeuwarderadeel 17 mrt 1854)

46)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1865 H - Elsenga - Ynema, huwelijk (Leeuwarderadeel 17 feb 1865)

47)  Jeltje trouwt op 16 mei 1846 te Leeuwarderadeel met Meinte.

48)  Meinte Rienders Zijlstra, zoon van Riender Jans Zijlstra en Antje Meintes. Meinte is geboren op 25 februari 1817 te Stiens, is overleden op 17 juli 1862 te Stiens. Meinte werd 45 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

49)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1931 ovl. - Pieter Elzenga, overlijdensakte (Leeuwarden 12 sep 1931)

50)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1931 ovl. - Pieter Elzenga, overlijdensakte (Leeuwarden 12 sep 1931)

51)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1960 H - Sierk Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 15 mrt 1960)

52)  Roelfke trouwt op 7 juni 1884 te Leeuwarderadeel (is gescheiden op 8 juli 1893 te Leeuwarderadeel) met Klaas.

53)  Klaas Duizenstra, zoon van Watte Duizenstra en Tjitske Rienstra.

54)  geboorte: Rein Elsinga, persoonslijst (14 dec 2009)

55)  geboorte: Rein Elsinga, persoonslijst (14 dec 2009)

56)  crematie: Rein Elzinga, overlijdensadvertentie (17 jun 2006)

57)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Henderika Nicolaď, overlijdensadvertentie (25 jul 2007)

58)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Henderika Nicolaď, overlijdensadvertentie (25 jul 2007)

59)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Jacob Elzenga (22 jan 1959)

60)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jacob Elzenga (22 jan 1959)

61)  geboorte: Petrus Jacobus Wilhelmus Marinus Elzenga, persoonslijst (14 sep 2013)


Opmerkingen:
elz036

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Wijbren Hessels.