Intern nummer

Deze pagina is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik ten behoeve van het onderhoud van de database en de website.
Nieuwe pagina voor Intern Nummer
 
009C Descendants report of Johannes Voorvaart bijgewerkt op: 2014-10-28
019 Parenteel van Wijpke Freerks • bijgewerkt op:
 
020E DS Parenteel van Douwe Sieses (Hobma) • bijgewerkt op:
020E JO Parenteel van Jan Obes (Hobma)• bijgewerkt op:
021 B Parenteel van Jan Hendriks Breuring 
022 Parenteel van Harmen Abels (Breuring)
024B Parenteel van Pijtter Pieckes (Nijland - Piekema)
26D Parenteel van Harm Bijlholt
027 AL Parenteel van Andries Lammerts Booy (startpagina)
027 CJ Parenteel van Cornelis Jacobs Booy (startpagina)
027 DJ Parenteel van Dirk Jacobsz. Booij (startpagina)
027 HB Parenteel van Hendrik (Fake Booijs Hendriks, startpagina)
027 HK Parenteel van Hendrik Kleyses (Booij, startpagina)
027 JA Parenteel van Jacob Ariensz. Booij (startpagina)
027 JB Parenteel van Jan Booij (startpagina)
027 PJ Parenteel van Petrus Jacobus Booij (startpagina)
027 RJ Parenteel van Remmelt Jans Booij (startpagina)
027 RK Parenteel van Remmelt Klaassen Booij (startpagina)
028 Else Jans (Beerta)
029 Wijbe Klases
030 Jan Ennes van Boerum
031 Evert Eizes Elzinga
032 Marten Willems (Winsum - Fr.)
033 Johannes Pieters Elzinga (Huizum)
034 Jacob Elsing 
035 Jan Arents Elsinga
037 Parenteel van Anne Hendriks (Flapper - Vlapper)  bijgewerkt op: 2017-01-11
038 Christiaan Fransen
039 Klaas Eltjes (Blijham)
040 Jan Eltjes Elzinga
041 Jan Roelofs
042 Parenteel van Eise Uilkes (Booi - Boom - Top)
044 Parenteel van Dirk Pieters (Flapper)
048 Genealogie van Ocke Reins (Miedema)  bijgewerkt op: 2017-12-11
9001 Parenteel van Pieter Siebes (Huitema-Ydema -startpagina)
9004 Parenteel van Reddemer Tewes (Amsing - startpagina)
9006 Parenteel van Heinrich Bröring (startpagina)
9007 Parenteel van Harm Christiaans Smid (startpagina) 
9009 Parenteel van Jan Uilkes Elsma (Elsma-Elsinga; startpagina)
9010 Jan Folkerts
9011 Parenteel van Johann Bernd Süttmann (startpagina)
9012 Parenteel van Wubbe Jabben (Elsinga - Elzinga)
9013 Evert Johannis Elzenga
9014 Parenteel van Hermannus Bült (startpagina)
els001 Folkert Arents
els002 Freerk Fokkes


els005 Johannes Aukes
els007 Andries Durks
els008 Gerben Douwes
els011 Sjoerd Folkerts Elzinga
els012 Sijbren Fongers
els013 Tjerk Jacobs  bijgewerkt op: 2017-08-08
els015 Obe Sioerts
els016 Jouke Pieters  bijgewerkt op: 2018-04-02
els017 Wate Harmens
els018 Harnd Leenderts Elsinga
els019 Jan Geerts
els020 Anne Sybes  bijgewerkt op: 2017-08-06
els021 Hendrik Karsten Elsinga
els023 Klaas Hendriks Elzinga
els024 Sjoerd Hotzes
els026 Petrus Jacobs
els027 Allert Dirks
els029 Alle Minderts
els030 Johannes Herres
els032 Idserd Harmens
els035 Klaas Lucas
els036 Benedix Gerbens  bijgewerkt op: 2018-04-01
els037 Klaas Lammerts
els038 Claes Lammerts  bijgewerkt op: 2018-04-01
els040 Lucas Jans
els041 Marten Jacobs
els042 Oene Jelles
els043 Schelte Ottes
els044 Rintje Gosses 
els045 Pieter Yetes
els046 Cornelis Heres
els048 Wybe Annes
els049 Roelof Arends
els050 Sijbe Jans
els051 Metske Sapes
els052 Sible Harings Elsinga
els053 Folkert Sijbes
els054 Rients Simons
els056 Rienk Jacobs
els057 Lykle Annes
els059 Egbert Geerts
els060 Jelle Reiners
els062 Rykle Baukes
els064 Sybren Clasen  bijgewerkt op: 2018-02-11
els065 Johannes Bootes
els066 Wigbolt Augustinus
els067 Jan Phllippus Elsinga
els068 Pier Pieters Elsinga
els100 Jan Oedses
els101 Melle Jans
els102 Jan Cornelis
elz001 Minne Alberts
elz002 Arjen Pieters   
elz003 Jakob Bartles
elz005 Willem Baukes
elz006 Bouwe Ynzes
elz007 Daniel Durks
elz008 Philippes Dirks  bijgewerkt op: 2019-03-31
 
elz013 Joeke Gerrits
elz014 Eibert Harmens
elz020 Hendrik Lucas Elsinga
elz021 Hendrik Thyssens
elz022 Jimke Roelofs Elzinga
elz026 Doede Jochums
elz027 Kornelis Jochems
 
elz030 Sape Abes
elz031 Hattum Eeuwes
 
elz034 Albert Pieters
elz036 Wijbren Hessels
elz037 Jelle Hessels
elz038 Gerrit Tjeerds
elz042 Willem Willems Elzinga
elz045 Pieter Arjens 
elz047 Albert Fokkes  bijgewerkt: 2017-09-26
elz048 Jan Arends 
elz049 Geert Geerts 
elz050 Albert Lubberts Elzinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

@Sietze Elsinga