Parenteel van Ruurd Tietes
Bijgewerkt op: 23 februari 2020
Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten 

Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Ruurd Tietes (012D RT)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(van 1670)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1695 en 1709. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Heeg (2x).

I  Ruurd Tietes, wonende te Heeg, is geboren in 1670.

Ruurd trouwt rond 1690 op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met Atje Gosses, dochter van Gosse Riemers en Yts Jenties. Atje is geboren voor 1690.

Van Ruurd en Atje zijn zes kinderen bekend:

1  Tjitte Ruurds is geboren rond 1695, zie II-A.

2  Gosse Ruurds is geboren rond 1698 te Heeg.

Gosse trouwt (kerk) op 20 april 1727 te Blauwhuis op ongeveer 29-jarige leeftijd met Renske Atses.

3  Riemer Ruurds is geboren rond 1700 te Heeg, zie II-B.

4  Idtske Ruurds is geboren voor 1709.

5  Age Ruurds is geboren voor 1709.

6  Jentje Ruurds is geboren voor 1709, zie II-C.

Ruurd trouwt (Herv.) op 15 november 1706 te Heeg op 36-jarige leeftijd (2) met Tjeerdje Yges. Tjeerdje, wonende te Heeg.

Ruurd trouwt (kerk) (Herv.) op 24 november 1709 te Heeg op 39-jarige leeftijd (3) met Houk Gerbens.

Van Ruurd en Houk is een kind bekend:

7  Gerben Ruurds Fluitman is geboren rond 1709, zie II-D.


Generatie II

(van 1695 tot 1815)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1723 en 1761. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (12x), Woudsend (5x), Ypecolsga (3x), Bakhuizen (3x), It Heidenskip en Balk.

II-A  Tjitte Ruurds, zoon van Ruurd Tietes (I) en Atje Gosses, wonende te Heeg en te It Heidenskip, is geboren rond 1695, is overleden op 9 februari 1775 te Workum. Tjitte werd ongeveer 80 jaar.

Tjitte trouwt (Herv.) op 2 mei 1723 te Heeg, trouwt (kerk) (R.K.) op 4 mei 1723 te Workum op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Bauckje Idses, dochter van Ids Gerbens en Riemkje Jans. Bauckje, wonende te Oudega - Wymbr. en te It Heidenskip.

Van Tjitte en Bauckje zijn acht kinderen bekend:

1  Agatha Tietes is geboren te It Heidenskip, is R.K. gedoopt op 13 januari 1724 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Riemkje Idses), zie III-A.

2  Tjitske Tietes is R.K. gedoopt op 20 februari 1726 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Riemkje Idses (grootmoeder)).

3  Gerben Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 22 juni 1727 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Idse Gerbens), zie III-B.

4  Its Tietes is R.K. gedoopt op 8 september 1731 te Bakhuizen.

5  Rimke Tietes is R.K. gedoopt in maart 1734 te Bakhuizen, zie III-C.

6  Wapke Tietes is R.K. gedoopt op 20 maart 1736 te Bakhuizen.

7  Maria Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 22 februari 1738 te Workum (doopgetuige was Jetske Jentjes), zie III-D.

8  Jan Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 16 december 1739 te Workum (doopgetuige was zijn oom Riemer Ruurds (zie II-B)).

Tjitte trouwt (Herv.) op 10 september 1741 te Nijega - Smal. op ongeveer 46-jarige leeftijd (2) met Trijntje Engels. Trijntje, wonende te Workum.

Van Tjitte en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

9  Cecilia Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 4 juni 1742 te Workum (doopgetuige was haar tante Rinske Atses).

10  Paulus Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 4 augustus 1744 te Workum (doopgetuige was zijn oom Gosse Ruurds (zie I.2)).

11  Antje Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 25 december 1745 te Workum (doopgetuige was Jetske Ruurds).

12  Foeke Tjittes de Wolf is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 30 augustus 1749 te Workum (doopgetuige was zijn oom Remmert Ruurds (zie II-B)), zie III-E.

13  Antje Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 10 mei 1753 te Workum (doopgetuige was haar halfzus Aatje Tietes (zie III-A)).

14  Baukje Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 11 december 1755 te Workum (doopgetuige was Hinke Tietes), zie III-F.

15  Jan Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 27 januari 1759 te Workum (doopgetuige was zijn halfbroer Gerben Tietes (zie III-B)).

16  Ignatius Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 12 september 1761 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Ruurd Tietes (zie I)).

II-B  Riemer Ruurds, zoon van Ruurd Tietes (I) en Atje Gosses, boer en zonder beroep, wonende te Heeg en te Hieslum, is geboren rond 1700 te Heeg, is overleden voor 1785 te Heeg (akte van bekendheid in1835: voor ruim 50 jaren overleden). Riemer werd hoogstens 85 jaar.

Riemer trouwt (Herv.) op 14 april 1720 te Heeg op ongeveer 20-jarige leeftijd met Acke Meinderts, dochter van Meindert. Acke, wonende te Idzega, is overleden voor 1775 te Idzega (akte van bekendheid in1835: voor ongeveer 60 jaren overleden).

Van Riemer en Acke zijn vijf kinderen bekend:

1  Meinert Riemers, zie III-G.

2  Ruurd Riemers, zie III-H.

3  Aatje Riemers, zie III-I.

4  Epke Riemers is geboren in 1723 te Balk, is R.K. gedoopt in 1723, zie III-J.

5  Wopke Riemers, zie III-K.

II-C  Jentje Ruurds, zoon van Ruurd Tietes (I) en Atje Gosses, boer, wonende te Ypecolsga, is geboren voor 1709.

Jentje trouwt rond 1728 op minstens 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 34-jarige Antje Wijbrens, dochter van Wibrant Tialles en Dieuke Durks. Antje, wonende te Exmorra, is geboren te Sexbierum, is R.K. gedoopt op 13 november 1694 te Harlingen (doopgetuige was Trintie Claasens (i.p.v. Trintie Tialles)).

Antje was eerder gehuwd (1) met Pier Sjoerds.<1,2>

Van Jentje en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Ruurd Jentjes Bekema is geboren op 7 maart 1733 te Ypecolsga, zie III-L.

2  Tjeerd Jentjes is geboren rond 1733 te Ypecolsga, zie III-M.

3  Pier Jentjes is afkomstig uit Ypecolsga, is overleden op 17 december 1804 te Workum.

Pier trouwt (gerecht) op 25 september 1768 te Woudsend (huwelijksgetuigen waren Reins Reitses en zijn broer Ruurd Jentjes (zie III-L)), trouwt (kerk) (R.K.) op 25 september 1768 te Woudsend (1) met Jeltje Sikkes. Jeltje is afkomstig uit Teroele. Pier trouwt op 19 november 1776 te Woudsend (huwelijksgetuigen waren Lambert Baukes en Jetske Hendriks), trouwt (kerk) (R.K.) op 10 november 1776 te Woudsend (2) met de ongeveer 22-jarige Trijntje Baukes van der Meer, dochter van Bauke Lammerts en Gatske Sjoerds. Trijntje, huismanske (boerin) en boerin, wonende te Woudsend en te Ypecolsga, is geboren rond 1754 te Bremen - Dld., is overleden op 29 augustus 1838 13.00 uur te Ypecolsga (geen kinderen nalatende). Trijntje werd ongeveer 84 jaar.

Jentje trouwt (kerk) (Herv.) op 30 januari 1757 te Woudsend op minstens 48-jarige leeftijd (2) met Aatje Sytzes. Aatje, wonende te Indijk.

II-D  Gerben Ruurds Fluitman, zoon van Ruurd Tietes (I) en Houk Gerbens, is geboren rond 1709, is overleden op 1 april 1815 te Woudsend (overleden te Ynduck gem. Woudsend in huis van zijn zoon.). Gerben werd ongeveer 106 jaar.

Gerben trouwt op 16 april 1741 te Woudsend op ongeveer 32-jarige leeftijd met de hoogstens 31-jarige Uilkjen Sijtses. Uilkjen is geboren tussen 1709 en 1779.

Van Gerben en Uilkjen zijn acht kinderen bekend:

1  Simon Gerbens Fluitman.

2  Hans Gerbens Fluitman.

3  Gatske Gerbens is geboren rond 1742 te Woudsend, zie III-N.

4  Reinskje Gerbens Fluitman is geboren rond 1745 te Woudsend, zie III-O.

5  Sijtse Gerbens Fluitman is geboren rond 1747, zie III-P.

6  Ruurd Gerbens Fluitman, pastoor, wonende te Westhem, is geboren rond 1748 te Woudsend, is overleden op 3 september 1810 te Westhem. Ruurd werd ongeveer 62 jaar.

7  Houkje Gerbens Fluitman is geboren rond 1750 te Woudsend, zie III-Q.

8  Sipkje Gerbens Fluitman is geboren rond 1752 te Woudsend, zie III-R.


Generatie III

(van 1723 tot 1836)

In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 142 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1744 en 1800. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Woudsend (56x), Heeg (27x), Workum (19x), Tjerkwerd (11x), Idzega (4x), Blauwhuis (4x), Ypecolsga (3x), Oudega - Wymbr. (3x), Heerenveen (3x), Joure (2x), Westhem, Oudehaske, Koudum, Hieslum en Bakhuizen.

III-A  Agatha Tietes, dochter van Tjitte Ruurds (II-A) en Bauckje Idses, wonende te Workum, is geboren te It Heidenskip, is R.K. gedoopt op 13 januari 1724 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Riemkje Idses).

Agatha trouwt (gerecht) op 4 oktober 1743 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 4 oktober 1743 te Workum op 19-jarige leeftijd met Lieuwe Lieuwes. Lieuwe, wonende te Workum, is overleden voor 17 april 1769.

Van Lieuwe en Agatha zijn acht kinderen bekend:

1  Lieuwe Lieuwes van der Meulen is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 30 juni 1744 te Workum (doopgetuige was Lieuwe Harmens), zie IV-A.

2  Siuw Lieuwes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 23 april 1745 te Workum (doopgetuige was Klaaske Harmens).

3  Bauckien Lieuwes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 29 augustus 1746 te Workum (doopgetuige was haar tante Tjitske Tietes (zie II-A.2)).

4  Tiete Lieuwes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 30 augustus 1749 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Tiete Ruurds (zie II-A)).

5  Tiete Lieuwes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 27 november 1750 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Tiete Ruurds (zie II-A)).

6  Marijke Lieuwes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 26 januari 1756 te Workum (doopgetuige was Tjitske Tjebbes).

7  Sikke Lieuwes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 13 april 1758 te Workum (doopgetuige was zijn overgrootvader Ruurd Tietes (zie I)), zie IV-B.

8  Heebeltje Lieuwes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 11 juli 1761 te Workum (doopgetuige was Tietje Tietes).

III-B  Gerben Tietes, zoon van Tjitte Ruurds (II-A) en Bauckje Idses, wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 22 juni 1727 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Idse Gerbens).

Gerben trouwt (gerecht) op 30 april 1754 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 30 april 1754 te Workum op 26-jarige leeftijd met Anke Wabes. Anke, wonende te Oudega.

Van Gerben en Anke zijn acht kinderen bekend:

1  Baukje Gerbens is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 3 juni 1756 te Workum (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Trientje Tietes).

2  Waabe Gerbens is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 28 augustus 1757 te Workum (doopgetuige was Age Wabes).

3  Jan Gerbens is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 9 maart 1760 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Tiete Ruurds (zie II-A)).

4  Bauckje Gerbens is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 5 augustus 1761 te Workum (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Trienjte Engels).

5  Sietske Gerbens is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 11 november 1763 te Workum (doopgetuige was Rooske Baukes), zie IV-C.

6  Cecilia Gerbens is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 24 juni 1766 te Workum (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Trientje ?).

7  Waebe Gerbens is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 25 februari 1768 te Workum (doopgetuige was Age Wabes).

8  Tiete Gerbens is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 10 oktober 1772 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Tiete Ruurds (zie II-A)).

III-C  Rimke Tietes, dochter van Tjitte Ruurds (II-A) en Bauckje Idses, zonder beroep, wonende te Ypecolsga en te Workum, is R.K. gedoopt in maart 1734 te Bakhuizen, is overleden op 29 april 1819 20.30 uur te Workum. Rimke werd 85 jaar en 1 maand.<3>

Rimke trouwt (Herv.) op 21 mei 1758 te Woudsend op 24-jarige leeftijd met Hylke Palzes Tromp. Hylke, wonende te Woudsend.

Van Hylke en Rimke zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Hielkes Tromp, zie IV-D.

2  Pals Hielkes Tromp is geboren rond 1758, zie IV-E.

3  Baukje Hielkes Tromp is geboren rond 1760, zie IV-F.

4  Tiette (Tjitte) Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 9 juli 1763 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Titus Ruurds (zie II-A)), zie IV-G.

5  Cecilia Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 10 december 1765 te Woudsend (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Trintje Tiettis).

6  Geert Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 6 december 1767 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Gerben Tjettes (zie III-B)), zie IV-H.

7  Cits Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 3 november 1769 te Woudsend (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Trintje Tjittes).

8  Harmen Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 5 februari 1771 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Ids Tjites (zie II-A.4)), zie IV-I.

9  Dirk Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 22 augustus 1774 te Woudsend (doopgetuige was Titje Tjittes).

10  Hylke Hylkes Tromp is geboren rond 1777 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 2 december 1778 te Woudsend (doopgetuige was Hieltje Itzes), zie IV-J.

III-D  Maria Tietes, dochter van Tjitte Ruurds (II-A) en Bauckje Idses, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 22 februari 1738 te Workum (doopgetuige was Jetske Jentjes).

Maria was gehuwd met Jelle Oeges.

Van Jelle en Maria is een kind bekend:

1  Bauke Jelles is R.K. gedoopt op 6 juli 1775 te Workum.

III-E  Foeke Tjittes de Wolf, zoon van Tjitte Ruurds (II-A) en Trijntje Engels, boer, wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 30 augustus 1749 te Workum (doopgetuige was zijn oom Remmert Ruurds (zie II-B)), is overleden op 6 april 1836 te Workum. Foeke werd 86 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Foeke was gehuwd met Antje Baukes van der Meer, dochter van Bauke Lammerts en Gatske Sjoerds. Antje, zonder beroep, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 19 april 1759 te Heeg (doopgetuige was Antje Murx).

Van Foeke en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Titte Foekes de Wolf, zie IV-K.

2  Trijntje Foekes de Wolf, zie IV-L.

3  Bauke Foekes de Wolf is R.K. gedoopt op 31 augustus 1790 te Bakhuizen, zie IV-M.<4>

III-F  Baukje Tietes, dochter van Tjitte Ruurds (II-A) en Trijntje Engels, wonende te Oudega - Hem. Old., is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 11 december 1755 te Workum (doopgetuige was Hinke Tietes), is overleden op 4 september 1782 te Workum. Baukje werd 26 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Baukje trouwt (Herv.) op 18 mei 1777 te Oudega, trouwt (kerk) (R.K.) op 11 mei 1777 te Workum (huwelijksgetuigen waren Antje Hendriks, zijn zus Sietse Eelkes en zijn zus Jeltje Eelkes) op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Eelke Eelkes de Jong, zoon van Eelke Eelkes en Grietje Pieters. Eelke, wonende te It Heidenskip, in de Herv. gemeente Nijega - Elahuizen en te Workum, is R.K. gedoopt op 7 september 1746 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Uilke Eelkes), is overleden voor 1811. Eelke werd hoogstens 64 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Hidde Krasburg wonenden in Workum nam in 1811 voor zijn pupillen als familienaam de naam de Jong aan, te weten voor Wijtske, oud 21 jaar, Korneliske en Sijtske oud 15 jaren.
Akte datum: 3 januari 1812.

Eelke was later gehuwd (2) met Sijtske Sijtzes.<5,6> Eelke was later gehuwd (3) met Sibbeltje Jans.<7,8>

Van Eelke en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Eelkes de Jong is R.K. gedoopt op 16 februari 1778 te Workum (doopgetuige was haar tante Jeltje Eelkes), zie IV-N.

2  Tjitte Eelkes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 21 september 1779 te Workum (doopgetuige was zijn oom Foeke Tietes (zie III-E)), zie IV-O.

III-G  Meinert Riemers, zoon van Riemer Ruurds (II-B) en Acke Meinderts, is overleden in mei 1804 (akte van bekendheid) of is overleden op 25 mei 1806 te Heeg (akte van bekendheid).<9,10>

Meinert trouwt (Herv.) op 23 oktober 1763 te Heeg, trouwt (kerk) (R.K.) op 23 oktober 1763 te Heeg met Froukje Meinerts. Froukje is overleden op 26 januari 1795 te Heeg (akte van bekendheid).<11>

Van Meinert en Froukje zijn tien kinderen bekend:

1  Theodorus Meinerts is R.K. gedoopt op 31 augustus 1764 te Heeg (doopgetuige was Meinert Tjerks).

2  Riemer Meinerts is R.K. gedoopt op 11 maart 1767 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Riemer Ruurts (zie II-B)).

3  Meinert Meinerts is R.K. gedoopt op 21 april 1771 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Ruurt Riemers (zie III-H)).

4  Akke Meinerts is R.K. gedoopt op 8 november 1773 te Heeg (doopgetuige was Lollik Gosses).

5  Wijbe Meinerts is R.K. gedoopt op 30 december 1776 te Heeg (doopgetuige was Heute Fongers).

6  Durkje Meinderts Smakman, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Scharnegoutum, te Woudsend en te Bolsward, is R.K. gedoopt op 12 mei 1778 te Heeg (doopgetuige was Meinske Heutes), is overleden op 8 mei 1859 13.00 uur te Bolsward (Huis 276). Durkje werd 80 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Durkje trouwt op 3 november 1815 te Nijland - Súdwest Fryslân op 37-jarige leeftijd met de 57-jarige Jan Jansen Boersma, zoon van Jan Hessels Jansen en Marijke Hendriks. Jan, huisman (boer), boer en rentenier, wonende te Scharnegoutum, te Smallebrugge en te Woudsend, is geboren op 13 juli 1758 te Scharnegoutum, is overleden op 15 oktober 1828 02.00 uur te Woudsend (geen kinderen nalatende). Jan werd 70 jaar, 3 maanden en 2 dagen.<12..14>

7  Thierk Meiners is R.K. gedoopt op 7 maart 1782 te Heeg (doopgetuige was Heute Fongers).

8  Meinske Meinderts Smakman is R.K. gedoopt op 31 augustus 1783 te Heeg (doopgetuige was Heute Fongers), zie IV-P.<15>

9  Thierkje Meinerts is R.K. gedoopt op 7 oktober 1784 te Heeg (doopgetuige was Ansch Ruurts).

Thierkje trouwt op 2 mei 1822 te Leiden op 37-jarige leeftijd met de 23-jarige Lolke Ottes, zoon van Otte Lolkes de Beer en Margaretha (Grietje) Lammerts Buisman. Lolke is R.K. gedoopt op 8 oktober 1798 te Heeg (doopgetuige was Janke Folkers), is overleden op 27 april 1884 te Rotterdam. Lolke werd 85 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Lolke was later gehuwd (2) met Johanna Debora van Kerkhof.<16..19> Lolke was later gehuwd (3) met Sijmetje Deijtelhof.<20,21>

10  Wijbe Meinerts Smakman is R.K. gedoopt op 23 mei 1790 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Wopke Riemers (zie III-K)), is ongehuwd overleden op 10 augustus 1815 te Parijs - Fr. (overleden in het militair hospitaal te Parijs, als fuselier bij het 3e Bataillon Landmilitie Tweede Compagnie). Wijbe werd 25 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

III-H  Ruurd Riemers, zoon van Riemer Ruurds (II-B) en Acke Meinderts, wonende te Oudega - Wymbr., is overleden voor 9 juni 1827 te Oudega - Wymbr. (akte van bekendheid: voor een reeks van jaren overleden).

Ruurd trouwt (kerk) (R.K.) op 11 februari 1755 te Blauwhuis met de 21-jarige Anske Gerkes, dochter van Gerke Sjoukes en Idske Sjoerds. Anske is R.K. gedoopt op 6 oktober 1733 te Blauwhuis (doopgetuige was Sitske Siebes), is overleden voor 9 juni 1827 te Oudega - Wymbr. (akte van bekendheid: voor een reeks van jaren overleden). Anske werd hoogstens 93 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Ruurd en Anske zijn acht kinderen bekend:

1  Riemer Ruurds is geboren te Hieslum, is R.K. gedoopt op 23 juni 1756 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Riemer Ruers (zie II-B)).

2  Akke Ruurds is R.K. gedoopt op 25 augustus 1757 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Attien Kerst (zie III-I)), zie IV-Q.

3  Riemer Ruurds Huitema is R.K. gedoopt op 24 januari 1762 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Roemer Rurs (zie II-B)), zie IV-R.

4  Likeltje Ruurds is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 29 juli 1764 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Idske Gerkes).

5  Jetske Ruurds Huitema is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 24 december 1767 te Blauwhuis (doopgetuige was Akke Meijes), zie IV-S.

6  Gerke Ruurds is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 27 mei 1770 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Gerke Sioukes), zie IV-T.

7  Sjoukje Ruurds is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 6 oktober 1772 te Blauwhuis (doopgetuige was Hilbrants Ates), is overleden voor 21 januari 1816. Sjoukje werd hoogstens 43 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<22>

Sjoukje was gehuwd met Reinder Jans Jilderts, zoon van Jan Jilderts en Marijke Reinders. Reinder, timmerman, wonende te Workum, is gedoopt op 3 juni 1771 te Bakhuizen, is overleden voor 12 juni 1837. Reinder werd hoogstens 66 jaar en 9 dagen.<23,24>

Reinder was later gehuwd (2) met Reintje Thomas Wiersma.<25..36>

8  Gosse Ruurds is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 14 april 1775 te Blauwhuis (doopgetuige was Lolkjen Gosses).

III-I  Aatje Riemers, dochter van Riemer Ruurds (II-B) en Acke Meinderts.

Aatje trouwt (kerk) (R.K.) op 5 november 1745 te Roodhuis met Kerst Hilkes. Kerst, wonende te Tjerkwerd en te Hieslum.

Van Kerst en Aatje zijn elf kinderen bekend:

1  Arien Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 13 augustus 1746 te Blauwhuis (doopgetuige was Imke Hilkes).

2  Aarien Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 26 februari 1748 te Blauwhuis (doopgetuige was Sibbele Hilkes).

3  Riemer Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 3 september 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Riemer Rurs (zie II-B)).

4  Froukje Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 11 november 1751 te Blauwhuis (doopgetuige was Trientien Hebbes).

5  Hilke Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 17 september 1753 te Blauwhuis (doopgetuige was Ipke Hielkes).

6  Akke Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 11 december 1755 te Blauwhuis (doopgetuige was Ake Riemers).

7  Sibbel Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 14 februari 1758 te Blauwhuis (doopgetuige was Broer Riemers).

8  Pieter Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 14 oktober 1760 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Rimer Surs (zie II-B)).

9  Marijke Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 14 oktober 1760 te Blauwhuis (doopgetuige was Ake Riemers).

10  Marijke Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 18 december 1761 te Blauwhuis (doopgetuige was Ake Roemers).

11  Marijke Kerstes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 8 november 1764 te Blauwhuis (doopgetuige was Trientie Hepkes).

III-J  Epke Riemers, zoon van Riemer Ruurds (II-B) en Acke Meinderts, werkman en zonder beroep, wonende te Balk, is geboren in 1723 te Balk, is R.K. gedoopt in 1723, is overleden op 4 mei 1802 te Balk. Epke werd 79 jaar.

Epke trouwt (kerk) (R.K.) op 10 mei 1746 te Blauwhuis op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Vroukje Tjallings, dochter van Tjalling Lases en Aaltje Wiebes. Vroukje is R.K. gedoopt op 20 juni 1724 te Blauwhuis (doopgetuige was Sibbeltien Menses).

Van Epke en Vroukje zijn vier kinderen bekend:

1  Wiebe Epkes is R.K. gedoopt op 21 maart 1747 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Tiallinck Laases).

2  Aaltje Epkes is R.K. gedoopt op 25 april 1748 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Altien Tiallinks), zie IV-U.

3  Riemer Epkes is R.K. gedoopt op 13 januari 1750 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Rijmer Ruurds (zie II-B)).

4  Riemer Epkes Kloosterman is R.K. gedoopt op 1 september 1751 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Rijmer Ruerds (zie II-B)), zie IV-V.

Epke trouwt (kerk) (R.K.) in januari 1757 te Bakhuizen op 34-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Grietje Pieters, dochter van Pieter Johannes en Freerkje Fongers. Grietje, werkvrouw en zonder beroep, wonende te Balk, is geboren te Rijs, is R.K. gedoopt op 27 november 1730 te Bakhuizen, is overleden op 8 december 1808 te Balk 79 jaar. Grietje werd 78 jaar en 11 dagen.

Van Epke en Grietje zijn vier kinderen bekend:

5  Vroukje Epkes is R.K. gedoopt op 24 november 1758 te Heeg (doopgetuige was Akke Riemers).

6  Froukje Epkes is R.K. gedoopt op 15 december 1762 te Heeg (doopgetuige was Grietje Wenders).

7  Akke Epkes is R.K. gedoopt op 18 april 1766 te Heeg (doopgetuige was Acke Riemers).

8  Tjerkje Epkes van der End is geboren te Koudum, is R.K. gedoopt op 25 mei 1769 te Heeg (doopgetuige was haar oom Wopke Riemers (zie III-K)), zie IV-W.

III-K  Wopke Riemers, zoon van Riemer Ruurds (II-B) en Acke Meinderts, wonende te Heeg en te Idzega, is overleden op 22 maart 1801 te Heeg.

Wopke trouwt (Herv.) op 23 mei 1762 te Heeg, trouwt (kerk) (R.K.) op 23 mei 1762 te Heeg (1) met Jeedske Hendriks, dochter van Hendrik Klazes en Jantje Hendriks. Jeedske, wonende te Heeg, is overleden voor 1775 te Heeg (akte van bekendheid in1835: overleden voor ongeveer 60 jaar).

Van Wopke en Jeedske zijn vijf kinderen bekend:

1  Akke Wopkes is R.K. gedoopt op 21 februari 1764 te Heeg (doopgetuige was Atje Riemers).

2  Hendrik Wopkes Rauwerda is geboren op 13 september 1766, is R.K. gedoopt op 14 september 1766 te Heeg (doopgetuige was Claas Hendriks), zie IV-X.

3  Joanna Wopkes is R.K. gedoopt op 5 oktober 1771 te Heeg (doopgetuige was Peijke Hendrix).

4  Akke Wopkes is R.K. gedoopt op 16 augustus 1775 te Heeg (doopgetuige was Otje Kerstens).

5  Riemer Wopkes Ruarda is R.K. gedoopt op 23 april 1769 te Heeg (doopgetuige was Akke Riemers), zie IV-Y.

Wopke trouwt (Herv.) op 2 februari 1777 te Heeg, trouwt (kerk) (R.K.) op 2 februari 1777 te Heeg (2) met de 27-jarige Akke Siberens, dochter van Sibberen Thiebes en Sibbeltje Wijtzes. Akke, wonende te Heeg en te Idzega, is R.K. gedoopt op 5 maart 1749 te Heeg (doopgetuige was Akke Aukes), is overleden op 18 juli 1798 te Heeg. Akke werd 49 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Wopke en Akke zijn negen kinderen bekend:

6  Jitske Wopkes Rauwerda, naaister, wonende te Joure, is geboren op 4 april 1781 te Idzega, is R.K. gedoopt op 9 april 1781 te Heeg (doopgetuige was Gertje Theets), is ongehuwd overleden op 4 augustus 1816 01.30 uur te Joure. Jitske werd 35 jaar en 4 maanden.

7  Sibbeltje Wopkes Rauwerda is geboren op 12 februari 1778, is R.K. gedoopt op 14 februari 1778 te Heeg (doopgetuige was haar tante Vrouwtje Meinderts), zie IV-Z.

8  Ate Wopkes Rauwerda is R.K. gedoopt op 15 september 1783 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Sibberen Thiebbes), zie IV-AA.

9  Jantje Wopkes Rauwerda is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 15 september 1783 te Heeg (doopgetuige was Peije Hendrix), zie IV-AB.

10  Sibrandus Wopkes is geboren op 22 januari 1785, is R.K. gedoopt op 9 maart 1785 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Siberen Thiebbes).

11  Gertje Wopkes is R.K. gedoopt op 20 oktober 1786 te Heeg (doopgetuige was Hieke Gosses).

12  Gosse Wopkes is R.K. gedoopt op 27 maart 1788 te Heeg (doopgetuige was Gosse Reintjes).

13  Gertje Wopkes Rauwerda is geboren op 30 mei 1789 te Heeg, is R.K. gedoopt op 30 mei 1789 te Heeg (doopgetuige was Hieke Gosses), zie IV-AC.

14  Akke Wopkes Rauwerda is R.K. gedoopt op 12 maart 1780 te Heeg (doopgetuige was haar tante Grietje Epkes), zie IV-AD.

III-L  Ruurd Jentjes Bekema, zoon van Jentje Ruurds (II-C) en Antje Wijbrens, wonende te Ypecolsga, is geboren op 7 maart 1733 te Ypecolsga, is overleden op 8 april 1819 te Ypecolsga (nalatende zijn echtgenote Elisabeth Hendriks en vijf meerderjarige kinderen). Ruurd werd 86 jaar, 1 maand en 1 dag.<37>

Ruurd trouwt (Herv.) op 10 juli 1768 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 11 juli 1768 te Woudsend (huwelijksgetuige was Marijke Gerrits) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Liesbeth Hendriks, dochter van Hendrik Piers en Yttje Symens. Liesbeth, boerin, wonende te Ypecolsga en te Woudsend, is geboren rond 1744 te Ypecolsga, is overleden op 30 juli 1826 19.00 uur te Ypecolsga, is als overleden aangegeven op 1 augustus 1826 te Wymbritseradeel (getuigen aangifte overlijden waren Gerrit Aukes Jongbloed en Rouke Lammerts van der Meer). Liesbeth werd ongeveer 82 jaar.<38..41>

Van Ruurd en Liesbeth zijn acht kinderen bekend:

1  Antje Ruurds Bekema, renteniersche, wonende te Woudsend en te Heeg, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 12 oktober 1768 te Woudsend (doopgetuige was Atje Jentjes), is overleden op 16 oktober 1850 te Heeg (geen kinderen nalatende). Antje werd 82 jaar en 4 dagen.

Antje trouwt (Herv.) op 4 mei 1794 te Heeg, trouwt (kerk) (R.K.) op 4 mei 1794 te Heeg op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Eeltje Sakes Rauwerda. Eeltje, rentenier, wonende te Heeg, is geboren rond 1748, is overleden op 28 september 1826 08.00 uur te Heeg (geen kinderen nalatende). Eeltje werd ongeveer 78 jaar.<42>

2  Ytje Ruurds Bekema, boerin, wonende te Woudsend, is geboren te Ypecolsga, is R.K. gedoopt op 14 september 1770 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Jeltje Roelofs), is ongehuwd overleden op 31 augustus 1846 te Woudsend. Ytje werd 75 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<43>

3  Jentje Ruurds Bekema, boer, wonende te Ypecolsga, is geboren te Ypecolsga, is R.K. gedoopt op 15 augustus 1773 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Pier Jentjes (zie II-C.3)), is ongehuwd overleden op 15 januari 1840 03.00 uur te Ypecolsga (Huis 13). Jentje werd 66 jaar en 5 maanden.<44,45>

4  Attje Ruurds Bekema is R.K. gedoopt op 18 maart 1776 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Corneliske Tjeerds), zie IV-AE.

5  Auck Ruurds Bekema is R.K. gedoopt op 26 februari 1779 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Jetsche Hendriks), is jong overleden.

6  Hendrikje Ruurds Bekema is R.K. gedoopt op 26 februari 1779 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Iedje Hendriks), zie IV-AF.

7  Auck Ruurds Bekema is R.K. gedoopt op 6 september 1781 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Jetske Hendriks).

8  Aukje Ruurds Bekema is geboren op 23 februari 1786 te Ypecolsga, is R.K. gedoopt op 23 februari 1786 te Woudsend (doopgetuige was Trientje Piers), zie IV-AG.

III-M  Tjeerd Jentjes, zoon van Jentje Ruurds (II-C) en Antje Wijbrens, slager en slagter, wonende te Woudsend en te Ypecolsga, is geboren rond 1733 te Ypecolsga, is overleden op 15 februari 1795 te Woudsend. Tjeerd werd ongeveer 62 jaar.

Tjeerd trouwt (kerk) (Herv.) op 5 juni 1763 te Woudsend op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met Korneliske Martens. Korneliske, zonder beroep, wonende te Woudsend en te Ypecolsga, is geboren te Ypecolsga, is overleden op 25 september 1780 te Woudsend.

Van Tjeerd en Korneliske zijn zeven kinderen bekend:

1  Marten Tjeerds Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 16 augustus 1764 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Ruurd Jentjes Bekema (zie III-L)), zie IV-AH.

2  Jentje Tjeerds Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 27 april 1766 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Jentje Ruurds (zie II-C)), zie IV-AI.

3  Wopke Tjeerds Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 3 februari 1768 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Pier Jentjes (zie II-C.3)), zie IV-AJ.

4  Nieske Tjeerds van der Ende is R.K. gedoopt op 12 april 1770 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Jeltje Piers), zie IV-AK.

5  Antje Tjeerds van der Werf is R.K. gedoopt op 25 september 1772 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Lisbith Hindriks), zie IV-AL.

6  Neeltje Tjeerds is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 14 juli 1775 te Woudsend (doopgetuige was Ullik Gerbens).

7  Doike Tjeerds is R.K. gedoopt op 23 april 1778 te Woudsend (doopgetuige was Trientje Piers).<46>

Tjeerd trouwt op 11 januari 1784 te Woudsend (huwelijksgetuigen waren Marten Gerbens en Marike Gerbens) op ongeveer 51-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Klaaske Pieters Poel, dochter van Pieter Alberts Poel en Aaltje Pieters. Klaaske, huishoudster, wonende te Bakhuizen, te Mirns en Bakhuizen en te Balk, is geboren op 21 maart 1758 te Ossenzijl, is overleden op 8 juni 1827 te Gaasterland. Klaaske werd 69 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Naamsgeving 1811: gecompareerd Klaaske Pijtters Poel, wonende te Balk, die heeft verklaard dat zij aanneemt de naam van Poel en dat zij heeft twee kinderen, namelijk Korneliske, oud 23 jaar en Aaltie, oud 18 jaar, beiden wonende te Woudsend en in echte gewonnen bij wijlen Tjeerd Jenties.

Klaaske was later gehuwd (2) met Sieberen Jacobs.<47,48> Klaaske was later gehuwd (3) met Pier Jacobs Bosman.<49..51>

Van Tjeerd en Klaaske zijn zeven kinderen bekend:

8  Pieter Tjeerds is R.K. gedoopt op 11 maart 1785 te Woudsend (doopgetuige was Pieter Pieters).

9  Petrus Tjeerds is R.K. gedoopt op 1 maart 1786 te Woudsend (doopgetuige was Pieter Pieters).

10  Corneliske Tjeerds Bekema is geboren te Woudsend, is gedoopt op 13 november 1787 te Workum (doopgetuige was haar halfbroer Marten Tjeerds (zie IV-AH)), zie IV-AM.

11  Aeltje Tjeerds is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 30 april 1789 te Woudsend (doopgetuige was Pieter Pieters).

12  Petrus Tjeerds is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 11 oktober 1790 te Woudsend (doopgetuige was Pieter Pieters).

13  Aeltje Tjeerds is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 22 februari 1792 te Woudsend (doopgetuige was Pieter Pieters).

14  Aaltje Tjeerds Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 7 december 1793 te Woudsend (doopgetuige was haar halfzus Antje Tjeerds (zie IV-AL)), zie IV-AN.

III-N  Gatske Gerbens, dochter van Gerben Ruurds Fluitman (II-D) en Uilkjen Sijtses, wonende te Woudsend, is geboren rond 1742 te Woudsend, is overleden op 22 mei 1783 te Woudsend. Gatske werd ongeveer 41 jaar.

Gatske trouwt (Herv.) op 30 september 1764 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 23 oktober 1764 te Woudsend op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Haring Gerkes. Haring, wonende te Woudsend, is geboren rond 1740, is overleden op 22 juli 1783 te Woudsend. Haring werd ongeveer 43 jaar.

Van Haring en Gatske zijn acht kinderen bekend:

1  Ullik Harings is R.K. gedoopt op 7 augustus 1765 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Reinske Gerbens (zie III-O)).

2  Gerben Harings is R.K. gedoopt op 14 november 1766 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Ruurd Gerbens (zie II-D.6)).

3  Jisk Harings is R.K. gedoopt op 5 november 1768 te Woudsend (doopgetuige was Agneet Citses).

4  Gerke Harings is R.K. gedoopt op 1 april 1770 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Gerben Fleutman (zie II-D)).

5  Sibrin Harings is R.K. gedoopt op 1 juli 1773 te Woudsend (doopgetuige was Simon Sibrins).

6  Jisk Harings is R.K. gedoopt op 19 oktober 1775 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Hauk Gerbens (zie III-Q)).

7  Wopke Harings is R.K. gedoopt op 12 juni 1778 te Woudsend (doopgetuige was haar oom Zitze Gerbens (zie III-P)).

8  Sijtse Harings is R.K. gedoopt op 3 december 1780 te Woudsend (doopgetuige was zijn tante Sepke Gerbens (zie III-R)).

III-O  Reinskje Gerbens Fluitman, dochter van Gerben Ruurds Fluitman (II-D) en Uilkjen Sijtses, wonende te Woudsend, is geboren rond 1745 te Woudsend, is overleden op 24 maart 1825 te Woudsend. Reinskje werd ongeveer 80 jaar.

Reinskje trouwt (Herv.) op 26 april 1772 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 26 april 1772 te Woudsend op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit Cornelis Laagland, zoon van Cornelis Gerrits Laagland en Steventje Jans van Kuijlenburgh. Gerrit, wonende te Utrecht en te Oudehaske, is geboren op 13 mei 1746 te Utrecht, is R.K. gedoopt op 13 juni 1746 te Utrecht, is overleden op 18 oktober 1810 te Woudsend. Gerrit werd 64 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Van Gerrit en Reinskje zijn acht kinderen bekend:

1  Steventje Gerrits Laagland is R.K. gedoopt op 28 mei 1773 te Woudsend (doopgetuige was haar oom Willem Cornelis).

2  Gerben Gerrits Laagland is R.K. gedoopt op 30 augustus 1775 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Gerben Ruurds (zie II-D)), zie IV-AO.

3  Cornelis Gerrits Laagland is R.K. gedoopt op 28 januari 1778 te Heerenveen (doopgetuige was zijn grootvader Gerben Fluitman (zie II-D)), zie IV-AP.

4  Ruurd Gerrits Laagland is R.K. gedoopt op 23 januari 1780 te Heerenveen.

5  Uilke Gerrits Laagland is R.K. gedoopt op 17 januari 1782 te Heerenveen (doopgetuige was haar oom Zietse Fleutman (zie III-P)).

6  Jantje Gerrits Laagland is R.K. gedoopt op 31 maart 1785 te Joure (doopgetuige was haar tante Merte Geerts).

7  Johannes Gerrits Laagland is R.K. gedoopt op 14 mei 1786 te Joure (doopgetuige was zijn oom Wilm Cornelis).

Johannes trouwt op 20 augustus 1812 te Haske op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Roelofs, dochter van Roelof Jans en Swaantje Annes. Grietje is geboren te Heerenveen, is R.K. gedoopt op 30 oktober 1790 te Heerenveen (doopgetuige was Hendrik Annis).

8  Willem Gerrits Laagland is geboren te Oudehaske, is R.K. gedoopt op 25 november 1788 te Joure (doopgetuige was zijn tante Martha Wilms).

Willem trouwt op 14 november 1830 te Aengwirden op 41-jarige leeftijd met de 39-jarige Antje Willems Bokstra, dochter van Willem Kornelis Bokstra en Ykke Lieuwes. Antje is geboren te Nieuwehorne, is R.K. gedoopt op 3 maart 1791 te Heerenveen (doopgetuige was Puy Hielkes).

III-P  Sijtse Gerbens Fluitman, zoon van Gerben Ruurds Fluitman (II-D) en Uilkjen Sijtses, boer, wonende te Indijk, is geboren rond 1747, is overleden op 28 november 1826 te Indijk. Sijtse werd ongeveer 79 jaar.

Sijtse trouwt (kerk) (R.K.) op 9 november 1785 te Woudsend op ongeveer 38-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Durkje Ages Overmeer, dochter van Age Lieuwes en Pierkje Dirks. Durkje, boerin, wonende te Indijk, is geboren rond 1755, is overleden op 29 september 1847 11.00 uur te Indijk. Durkje werd ongeveer 92 jaar.

Van Sijtse en Durkje zijn negen kinderen bekend:

1  Pierik Sitzes is R.K. gedoopt op 28 oktober 1785 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Maria Jacobs).

2  Uilkjen Sytzes Fluitman is geboren op 5 april 1788 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 5 april 1788 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Hauckjen Jans (zie III-Q)), zie IV-AQ.

3  Akke Sitzes is R.K. gedoopt op 18 juli 1790 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Idske Tjipkes).

4  Gaats Sitzes is R.K. gedoopt op 14 september 1791 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Sep Gerbens (zie III-R)).

5  Age Sitzes is R.K. gedoopt op 14 maart 1794 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Age Leuwes).

6  Gerben Sitzes is R.K. gedoopt op 13 april 1795 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Jan Auckes Aukes).

7  Akke Sytzes Fluitman is R.K. gedoopt op 8 februari 1797 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Idske Tjipkes), zie IV-AR.

8  Age Sitzes is R.K. gedoopt op 15 september 1798 te Woudsend (doopgetuige was haar oom Leuw Ages).

9  Sepke Sitzes is R.K. gedoopt op 13 april 1800 te Woudsend (doopgetuige was haar volle nicht Uulk Jans (zie IV-AT)).

III-Q  Houkje Gerbens Fluitman, dochter van Gerben Ruurds Fluitman (II-D) en Uilkjen Sijtses, wonende te Woudsend, is geboren rond 1750 te Woudsend, is overleden op 20 februari 1809 te Woudsend. Houkje werd ongeveer 59 jaar.

Houkje trouwt op 17 januari 1779 te Woudsend op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jan Auckes Aukes, zoon van Aukce Albertsz. en Wobbigje Jans. Jan, mastmaker en mr. mastmaker, wonende te Woudsend, is geboren rond 1752, is overleden op 28 juli 1826 te Amsterdam. Jan werd ongeveer 74 jaar.

Van Jan en Houkje zijn negen kinderen bekend:

1  Wobbigje Jans Aukes is R.K. gedoopt op 24 juni 1780 te Woudsend (doopgetuige was Mariken Siemens), zie IV-AS.

2  Uulk Jans is R.K. gedoopt op 7 november 1781 te Woudsend (doopgetuige was Gadsche Harinks), zie IV-AT.

3  Auck Jans is R.K. gedoopt op 3 januari 1784 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Albert Auckes).

4  Auke Jans Aukes is geboren op 5 juni 1785 te Westhem, is R.K. gedoopt op 5 juni 1785 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Albert Auckes), zie IV-AU.

5  Gerben Jans Aukes is R.K. gedoopt op 30 maart 1787 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Gerben Ruerds (zie II-D)), is overleden op 4 mei 1843 te Woudsend. Gerben werd 56 jaar, 1 maand en 4 dagen.

6  Gatske Jans Aukes is R.K. gedoopt op 6 juni 1789 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Sep Jacobs (zie III-R)), is overleden op 2 november 1861 te Woudsend. Gatske werd 72 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

7  Japikjen Jans Aukes, wonende te Joure, is R.K. gedoopt op 25 juli 1791 te Woudsend (doopgetuige was Iebeltje Alberts), is overleden op 16 april 1861 te Haskerland. Japikjen werd 69 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Japikjen trouwt op 22 juni 1814 te Woudsend op 22-jarige leeftijd met haar verre halfneef (7e graad) de 23-jarige Laas Geerts Tromp, zoon van Geert Hielkes Tromp (IV-H) en Aaltje Lazes. Laas, timmerman, wonende te Woudsend en te Joure, is geboren te onder Oosthem, is R.K. gedoopt op 14 maart 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn verre neef (7e graad) Jacob Frankis).

8  Marijke Jans Aukes is geboren op 15 juni 1793 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 15 juni 1793 te Woudsend (doopgetuige was Marieke Siemens), zie IV-AV.

9  Ruurd Jans Aukes is R.K. gedoopt op 17 oktober 1795 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom R. Fluitman (zie II-D.6)), is overleden op 30 november 1821 te Wymbritseradeel. Ruurd werd 26 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Ruurd trouwt op 3 oktober 1818 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met Fokje Tjisses Jonkman.

III-R  Sipkje Gerbens Fluitman, dochter van Gerben Ruurds Fluitman (II-D) en Uilkjen Sijtses, is geboren rond 1752 te Woudsend, is overleden op 29 augustus 1792 te Woudsend. Sipkje werd ongeveer 40 jaar.

Sipkje trouwt (kerk) (R.K.) op 1 augustus 1784 te Woudsend op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Jacob Ages Tabak. Jacob, zonder beroep, wonende te Woudsend, is geboren rond 1746, is overleden op 6 juni 1815 13.00 uur te Woudsend (Huis 56) (weduwnaar, twee meerderjarige kinderen nalatande). Jacob werd ongeveer 69 jaar.<52>

Van Jacob en Sipkje zijn drie kinderen bekend:

1  Ulck Jacobs is R.K. gedoopt op 16 mei 1785 te Woudsend (doopgetuige was zijn tante Hauckjen Jans (zie III-Q)).

2  Antje Jacobs Tabak is R.K. gedoopt op 29 september 1787 te Woudsend (doopgetuige was Trientje Ages), zie IV-AW.

3  Age Jacobs is R.K. gedoopt op 15 december 1790 te Woudsend (nooddoop door Meino Witzes) (doopgetuige was Antje Ages).


Generatie IV

(van 1744 tot 1875)

In deze generatie zijn 49 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 284 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1770 en 1834. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Woudsend (68x), Workum (52x), Heeg (35x), Dedgum (22x), Balk (16x), Sandfirden (9x), Mirns en Bakhuizen (9x), Gaasterland (9x), Blauwhuis (8x), Abbega (8x), Wymbritseradeel (8x), Tirns (3x), Joure (2x), Oosterend - Hennaarderadeel (2x), Bolsward (2x), Goutum, Harich, Doniawerstal, Idzega, Nieuwe Zijl, onder Oosthem, Oudega, Oudega - Wymbr., Parrega, Teroele, Trophorne en Koudum.

IV-A  Lieuwe Lieuwes van der Meulen, zoon van Lieuwe Lieuwes en Agatha Tietes (III-A), timmerman, wonende te Oudega en te Sandfirden, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 30 juni 1744 te Workum (doopgetuige was Lieuwe Harmens), is overleden op 28 mei 1808 te Sandfirden (akte van bekendheid). Lieuwe werd 63 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Lieuwe trouwt (gerecht) op 17 april 1769 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 17 april 1769 te Workum op 24-jarige leeftijd met Getje Johannes. Getje, wonende te Workum en te Sandfirden, is overleden op 13 december 1805 te Sandfirden (akte van bekendheid).

Van Lieuwe en Getje zijn acht kinderen bekend:

1  Tjitske Lieuwes van der Meulen is R.K. gedoopt op 4 februari 1770 te Heeg (doopgetuige was haar grootmoeder Atje Teetes (zie III-A)), zie V-A.

2  Attien Lieuwes is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 14 januari 1772 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Attien Tietes (zie III-A)).

3  Attien Lieuwes is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 4 april 1773 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Attien Tetes (zie III-A)).

4  Leeuwe Lieuwis is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 11 februari 1776 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Tete Leeuwes (zie III-A.5)).

5  Johannes Lieuwes van der Meulen is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 10 oktober 1778 te Blauwhuis (doopgetuige was Albert Joannis), zie V-B.

6  Lieuwe Lieuwes van der Meulen is geboren op 5 februari 1781 te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 5 februari 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Tite Leeuwes (zie III-A.5)), zie V-C.

7  Marijke Lieuwes van der Meulen is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 17 januari 1785 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Suwke Luwis (zie III-A.2)).

Marike Lieuwes nam in 1811 als familienaam de naam van der Meulen aan. Zij woonde toen in Oudega en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 23 januari 1812.

8  Hebeltje Lieuwes is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 5 november 1788 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Bouk Luwis (zie III-A.3)).

IV-B  Sikke Lieuwes, zoon van Lieuwe Lieuwes en Agatha Tietes (III-A), wonende te Sandfirden, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 13 april 1758 te Workum (doopgetuige was zijn overgrootvader Ruurd Tietes (zie I)), is overleden op 28 december 1802 te Workum. Sikke werd 44 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Sikke trouwt (gerecht) op 13 mei 1791 te Workum (huwelijksgetuige was zijn neef Rintje IJpkes (broer van de bruid)), trouwt (kerk) (R.K.) op 14 mei 1791 te Workum op 33-jarige leeftijd met Marijke IJpkes, dochter van IJpke. Marijke is overleden op 16 maart 1799.

Van Sikke en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Teetske Sikkes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 10 juli 1792 te Workum (doopgetuige was Johannes Iepkes).

2  Atje Sikkes van der Meulen, dienstmeid, wonende te Nijega - Hem. Old., is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 24 oktober 1794 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Aatje Tietes (zie III-A)).

Atje trouwt op 18 mei 1814 te Workum op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Jelle Lieuwes de Jong, zoon van Lieuwe Ages en Jeltje Eelkes. Jelle, boerenknecht, wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 28 juni 1792 te Workum (doopgetuige was zijn oom Iepke Jans).

IV-C  Sietske Gerbens, dochter van Gerben Tietes (III-B) en Anke Wabes, wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 11 november 1763 te Workum (doopgetuige was Rooske Baukes).

Sietske trouwt (gerecht) op 17 januari 1786 te Workum op 22-jarige leeftijd met Rintje Idses. Rintje, wonende te Workum.

Van Rintje en Sietske zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Rintjes Veltman is R.K. gedoopt op 5 mei 1787 te Workum (doopgetuige was Maaike Andries), zie V-D.

2  Anna Rintjes is R.K. gedoopt op 25 december 1788 te Workum (doopgetuige was Maaike Andries).

3  Anke Rintjes is R.K. gedoopt op 5 april 1790 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Anke Wabes).

4  Anke Rintjes is R.K. gedoopt op 26 april 1792 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Anke Wabes).

IV-D  Jan Hielkes Tromp, zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes (III-C), wonende te Dedgum, is overleden voor 29 april 1819.<53>

Jan trouwt (Herv.) op 27 april 1800 te Blauwhuis, trouwt (kerk) (R.K.) op 27 april 1800 te Blauwhuis met de 18-jarige Lutske Klazes Ydema, dochter van Klaas Dooitses Ydema en Waltje Yettes Flapper. Lutske, wonende te Greonterp, is R.K. gedoopt op 25 augustus 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Fokke Ytes), is overleden voor 31 december 1849. Lutske werd hoogstens 68 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Lutske was later gehuwd (2) met Gerard Hendrik ter Braak.<54,55>

Van Jan en Lutske zijn vier kinderen bekend:

1  Hielke Jans Tromp is R.K. gedoopt op 24 januari 1801 te Woudsend (doopgetuige was zijn tante Baukjen Hielkes Tromp (zie IV-F)).

Hielke trouwt op 27 januari 1835 te Wymbritseradeel op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Geeske Andries de Rijk, dochter van Andries de Rijk en Okjen Willems de Boer. Geeske is R.K. gedoopt op 15 september 1804 te Woudsend (doopgetuige was haar achternicht (5e graad) Geeske Ottes de Boer).

Geeske was eerder gehuwd (1) met Albert Sybrens Steenstra.<56,57>

2  Waltje Jans Tromp, wonende te Greonterp, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 28 januari 1803 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Waltie Klazes), is ongehuwd overleden op 9 juni 1842 07.00 uur te Greonterp (Huis G. 9). Waltje werd 39 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

3  Klaas Jans Tromp, boendermaker, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 3 april 1806 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Wiepke Klasis), is overleden op 30 december 1849 08.30 uur te Greonterp. Klaas werd 43 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Klaas trouwt op 1 juni 1844 te Wonseradeel op 38-jarige leeftijd met Froukje Tjallings van der Zee. Froukje is overleden voor 31 december 1849.

4  Riemke Jans Tromp is R.K. gedoopt op 14 februari 1809 te Blauwhuis, is overleden op 25 november 1835 te Wonseradeel. Riemke werd 26 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

IV-E  Pals Hielkes Tromp, zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes (III-C), mr. zeilmaker, wonende te Workum en te Woudsend, is geboren rond 1758, is overleden voor 29 april 1819. Pals werd hoogstens 61 jaar.<58>

Pals trouwt (Herv.) op 8 mei 1781 te Woudsend op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Sipkje Reins. Sipkje, wonende te Wons.

Van Pals en Sipkje zijn twee kinderen bekend:

1  Hielke Palses Tromp is geboren op 12 januari 1785 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 14 januari 1785 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Hielke Palses Tromp).

2  Rein Palses Tromp is geboren op 12 januari 1785 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 14 januari 1785 te Woudsend (doopgetuige was Rein Johannis).

Pals trouwt (Herv.) op 5 februari 1786 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 5 februari 1786 te Woudsend op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met Antje Arjens Ketelaar. Antje, wonende te Woudsend.

Van Pals en Antje zijn negen kinderen bekend:

3  Iebeltje Palzes Tromp, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 29 december 1786 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Baukjen Hielkes Tromp (zie IV-F)).

Iebeltje trouwt op 24 april 1807 te Woudsend op 20-jarige leeftijd met Rein Liskes. Rein, wonende te Dedgum.

4  Riemke Palzes Tromp is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 14 april 1788 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootmoeder Rimke Hielkes (zie III-C)).

5  Hijlke Palzes Tromp is R.K. gedoopt op 30 oktober 1789 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Hielke Palzes Tromp).

6  Sipke Palzes Tromp is geboren op 11 maart 1791 te Workum.

7  Sipkje Palzes Tromp is geboren op 20 september 1792 te Workum.

8  Hielke Palzes Tromp is geboren op 24 november 1793 te Workum, is R.K. gedoopt op 24 november 1793 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Hielke Palzes).

9  Arjen Palzes Tromp is geboren op 24 november 1793 te Workum.

10  Sipkje Palzes Tromp is geboren op 20 april 1795 te Workum.

11  Hielke Palzes Tromp is R.K. gedoopt op 31 juli 1796 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Hielke Palses).

IV-F  Baukje Hielkes Tromp, dochter van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes (III-C), wonende te Nijland - Súdwest Fryslân en te Woudsend, is geboren rond 1760, is overleden voor 28 september 1861. Baukje werd hoogstens 101 jaar.<59>

Baukje trouwt (Herv.) op 25 mei 1783 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 25 mei 1783 te Woudsend op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Jentje Jentjes Groene. Jentje, wonende te Woudsend.

Van Jentje en Baukje is een kind bekend:

1  Riemke Jentjes is R.K. gedoopt op 4 maart 1784 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Rimke Hielkes (zie III-C)).

Baukje trouwt (Herv.) op 4 september 1791 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 4 september 1791 te Woudsend op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Johannes Barteles Marijnen. Johannes, wonende te Kuinre en te Woudsend, is geboren in 1760, is overleden op 13 februari 1843 te Gaasterland. Johannes werd 83 jaar.

Van Johannes en Baukje zijn vijf kinderen bekend:

2  Anna Johannes Marijnen is R.K. gedoopt op 25 juli 1792 te Woudsend (doopgetuige was Anna Bartels).

3  Hielke Johannes Mariani is R.K. gedoopt op 15 mei 1795 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Hielke Palses).

4  Bartel Johannes Mariani is R.K. gedoopt op 27 juli 1797 te Woudsend (doopgetuige was Bartel Mariani).

5  Cicilia Johannes Marijnen is R.K. gedoopt op 23 oktober 1798 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Rimke Hielkes (zie III-C)).

6  Baukje Johannes Marijnen is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 29 maart 1801 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Riemke Hijlkes Tromp (zie III-C)), zie V-E.<60>

IV-G  Tiette (Tjitte) Hielkes Tromp, zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes (III-C), mr. timmerman en timmerman, wonende te Dedgum, is R.K. gedoopt op 9 juli 1763 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Titus Ruurds (zie II-A)), is overleden op 27 november 1831 te Dedgum. Tiette werd 68 jaar, 4 maanden en 18 dagen.<61>

Tiette trouwt (Herv.) op 3 mei 1789 te Dedgum op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Trijntje (Catharina) Klazes, dochter van Klaas Gerbens en Hinke Hessels. Trijntje, wonende te Westhem, is geboren op 2 december 1763 te Scharnegoutum, is R.K. gedoopt op 3 december 1763 te Roodhuis (doopgetuige was Sas Hessels), is overleden op 31 augustus 1803 te Dedgum (akte van bekendheid). Trijntje werd 39 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<62>

Van Tiette en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Henke Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 15 februari 1790 te Blauwhuis (doopgetuige was Henke Joukis).

2  Hinke Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 22 januari 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Boukien Hielkis Tromp (zie IV-F)), zie V-F.

3  Riemke Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 14 maart 1792 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Hielke Hielkes Tromp (zie IV-J)).

4  Hielke Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 15 oktober 1793 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Hielke Hielkes Tromp (zie IV-J)).

5  Klaske Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 12 februari 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was Gerben Klasis), zie V-G.

6  Rienke Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 15 maart 1797 te Blauwhuis.

7  Hielke Tiettes Tromp is R.K. gedoopt op 22 september 1798 te Blauwhuis.

8  Riemke Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 10 juni 1802 te Blauwhuis.

9  Hielke (Hilarius) Tiettes Tromp, r.k. priester (kapelaan) en r.k. pastoor, wonende te Leeuwarden en te Sloten - Frl., is R.K. gedoopt op 1 september 1803 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Pals Hjel Tromp (zie IV-E)), is overleden op 17 mei 1863 16.30 uur te Sloten - Frl. (Huis 158). Hielke werd 59 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Tiette trouwt (kerk) (R.K.) op 8 juni 1806 te Blauwhuis op 42-jarige leeftijd (2) met Oeke Siebolts Walta. Oeke, wonende te Dedgum, is overleden op 17 augustus 1836 te Dedgum.<63>

Van Tiette en Oeke zijn vijftien kinderen bekend:

10  Riemke Tietes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 11 april 1807 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Harmen Hielkis Tromp (zie IV-I)), zie V-H.<64>

11  Doetje Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 6 mei 1808 te Blauwhuis (doopgetuige was Berber Meyis).

12  Siebolt Tiettes Tromp, timmerman en mr. timmerman, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 16 november 1809 te Blauwhuis (doopgetuige was Barber Meyes).

13  Jan Tiettes Tromp is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 11 november 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was Jan Sybolts), is overleden op 23 april 1811 06.00 uur te Dedgum. Jan werd 5 maanden en 12 dagen.

14  Doetje Tiettes Tromp is geboren op 7 maart 1812 te Dedgum, zie V-I.

15  Jan Tiettes Tromp is geboren op 15 mei 1813 te Dedgum, is overleden op 22 juni 1813 11.00 uur te Dedgum. Jan werd 1 maand en 7 dagen.

16  Trijntje Tiettes Tromp is geboren op 15 mei 1813 te Dedgum, is overleden op 11 augustus 1813 16.00 uur te Dedgum. Trijntje werd 2 maanden en 27 dagen.

17  Trijntje Tiettes Tromp is geboren op 8 juli 1814 te Dedgum.

Trijntje trouwt op 7 maart 1839 te Harlingen op 24-jarige leeftijd met Johannes Allard Spree, zoon van David Spree en Geertruida Feenstra.

18  Jantje Tiettes Tromp is geboren op 1 oktober 1816 te Dedgum, is overleden op 18 maart 1817 te Dedgum. Jantje werd 5 maanden en 17 dagen.

19  Harmen Tiettes Tromp, wonende te Dedgum, is geboren op 11 juli 1818 te Dedgum, is overleden op 2 september 1824 te Dedgum. Harmen werd 6 jaar, 1 maand en 22 dagen.<65>

20  Hinke Tiettes Tromp, wonende te Dedgum, is geboren op 29 juni 1819 te Dedgum, is overleden op 13 april 1820 17.00 uur te Dedgum (Huis 15). Hinke werd 9 maanden en 15 dagen.

21  Hinke Tietes Tromp is geboren op 21 november 1820 te Dedgum, zie V-J.

22  Johanna (Jantje) Tiettes Tromp, wonende te Dedgum, is geboren op 29 juni 1822 te Dedgum, is overleden op 5 augustus 1823 10.00 uur te Dedgum. Johanna werd 1 jaar, 1 maand en 7 dagen.

23  Gaatske Tiettes Tromp is geboren op 30 november 1823 te Dedgum, is overleden op 21 september 1824 17.00 uur te Dedgum. Gaatske werd 9 maanden en 22 dagen.

24  Harmen Tiettes Tromp is geboren op 3 april 1825 te Dedgum.

IV-H  Geert Hielkes Tromp, zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes (III-C), wonende te Sandfirden, te Woudsend en te Joure, is R.K. gedoopt op 6 december 1767 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Gerben Tjettes (zie III-B)).

Geert trouwt (gerecht) op 9 juni 1789 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Aaltje Lazes, dochter van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes. Aaltje, wonende te Idzega, is R.K. gedoopt op 4 april 1767 te Blauwhuis (doopgetuige was Aaltien Epkes), is overleden op 5 juni 1796. Aaltje werd 29 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Van Geert en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Riemke Geerts Tromp is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 14 december 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Vroukien Lases).

2  Laas Geerts Tromp, timmerman, wonende te Woudsend en te Joure, is geboren te onder Oosthem, is R.K. gedoopt op 14 maart 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn verre neef (7e graad) Jacob Frankis).

Laas trouwt op 22 juni 1814 te Woudsend op 23-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (7e graad) de 22-jarige Japikjen Jans Aukes, dochter van Jan Auckes Aukes en Houkje Gerbens Fluitman (III-Q). Japikjen, wonende te Joure, is R.K. gedoopt op 25 juli 1791 te Woudsend (doopgetuige was Iebeltje Alberts), is overleden op 16 april 1861 te Haskerland. Japikjen werd 69 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

3  Hielke Geerts Tromp is geboren te Nieuwe Zijl, is R.K. gedoopt op 15 augustus 1792 te Blauwhuis.

4  Hepke Geerts Tromp is R.K. gedoopt op 28 april 1794 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Tallink Laezes), is jong overleden te Woudsend.

Geert trouwt (kerk) (R.K.) op 5 juni 1796 te Woudsend op 28-jarige leeftijd (2) met Trientje Koobs. Trientje, wonende te Woudsend.

Van Geert en Trientje zijn zeven kinderen bekend:

5  Menke Geerts Tromp is R.K. gedoopt op 28 maart 1797 te Woudsend (doopgetuige was Menke Coobs).

6  Hermpje Geerts Tromp is R.K. gedoopt op 29 april 1798 te Woudsend (doopgetuige was haar oom Jan Hielkes Tromp (zie IV-D)).

7  Coob Geerts Tromp is R.K. gedoopt op 4 november 1799 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Tiete Hielkes Tromp (zie IV-G)).

8  Tjebbe Geerts Tromp is R.K. gedoopt op 26 december 1800 te Woudsend (doopgetuige was Duiwke Douwes).

9  Riemke Geerts Tromp is R.K. gedoopt op 2 april 1802 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Riemke Hielkes Tromp (zie III-C)), zie V-K.

10  Baukje Geerts Tromp is R.K. gedoopt op 18 augustus 1803 te Woudsend (doopgetuige was Baukje Joannis).

11  Trijntje Geerts Tromp is geboren op 2 december 1807, is R.K. gedoopt op 3 december 1807 te Woudsend (doopgetuige was Baukje Jans).

IV-I  Harmen Hielkes Tromp, zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes (III-C), wonende te Ferwoude en te Workum, is R.K. gedoopt op 5 februari 1771 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Ids Tjites (zie II-A.4)), is overleden op 19 december 1817 te Workum. Harmen werd 46 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Harmen trouwt (gerecht) op 2 oktober 1796 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 2 oktober 1796 te Workum (huwelijksgetuigen waren Tjeed Reyns en Ruud Johannes) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Ietje Wiebrens, dochter van Wiebren Piers en Trijntje Sietses. Ietje is R.K. gedoopt op 6 maart 1771 te Woudsend (doopgetuige was Jeltje Jentjes).

Van Harmen en Ietje zijn tien kinderen bekend:

1  Trientje Harmens is R.K. gedoopt op 16 juni 1797 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Trientje Sietses).

2  Riemke Harmens Tromp is R.K. gedoopt op 25 november 1798 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Riemkje Tietes (zie III-C)).

3  Wiebren Harmens Tromp is R.K. gedoopt op 14 november 1799 te Workum (doopgetuige was zijn stiefgrootvader Gerben Baukes).

4  Anna Harmens Tromp is R.K. gedoopt op 26 januari 1802 te Workum (doopgetuige was haar tante Sjoukje Wiebrens).

5  Cecilia Harmens Tromp is R.K. gedoopt op 6 februari 1804 te Workum (doopgetuige was haar tante Antje Arjens), zie V-L.

6  Hielke Harmens Tromp is R.K. gedoopt op 9 oktober 1805 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Hielke Palses Tromp).

7  Trientje Harmens Tromp is R.K. gedoopt op 17 oktober 1806 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Trientje Sietses).

8  Hielke Harmens Tromp is R.K. gedoopt op 9 maart 1808 te Workum (doopgetuige was zijn tante Sjoukje Wiebrens i.p.v. Hielke Palses Tromp).

9  Hiltje Harmens Tromp is R.K. gedoopt op 7 augustus 1810 te Workum (doopgetuige was haar grootvader Hielke Palses Tromp).

10  Hielke Harmens Tromp is geboren op 20 augustus 1811 te Workum, is R.K. gedoopt op 21 augustus 1811 te Workum (doopgetuige was haar oom Jentje Hillebrands).

IV-J  Hylke Hylkes Tromp, zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes (III-C), zeilmaker, wonende te Woudsend, is geboren rond 1777 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 2 december 1778 te Woudsend (doopgetuige was Hieltje Itzes).

Hylke trouwt (kerk) (R.K.) op 16 mei 1802 te Woudsend op ongeveer 25-jarige leeftijd met Trientje Lieuwes. Trientje, wonende te Sneek.

Van Hylke en Trientje zijn vier kinderen bekend:

1  Hielke Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 15 oktober 1803 te Woudsend (doopgetuige was zijn vader Hielke Hielkes Tromp (zie IV-J)), zie V-M.

2  Teetske Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 3 september 1805 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Baukjen Maryne (zie IV-F)).

3  Riemke Hielkes Tromp, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 30 september 1807 te Balk, is overleden op 23 maart 1819 te Woudsend. Riemke werd 11 jaar, 5 maanden en 21 dagen.<66>

4  Jan Hielkes Tromp is R.K. gedoopt op 14 september 1809 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Geert Hielkes Tromp (zie IV-H)).

IV-K  Titte Foekes de Wolf, zoon van Foeke Tjittes de Wolf (III-E) en Antje Baukes van der Meer, is overleden op 28 november 1810 te Workum.<67>

Titte was gehuwd met Antje Tjeerds Buwalda, dochter van Tjeerd Jacobs Buwalda en Anke Yntes de Boer. Antje is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 3 maart 1786 te Workum (doopgetuige was Trientje Sietses).

Antje was later gehuwd (2) met Homme Sybrens Reinsma.<68,69>

Van Titte en Antje is een kind bekend:

1  Foeke Tjittes de Wolf is gedoopt op 30 mei 1810 te Workum, zie V-N.<70>

IV-L  Trijntje Foekes de Wolf, dochter van Foeke Tjittes de Wolf (III-E) en Antje Baukes van der Meer, is overleden voor 29 augustus 1838.<71>

Trijntje trouwt op 17 mei 1815 te Koudum met de ongeveer 29-jarige Hendrik Jans Reekers, zoon van Jan Hendriks Rekers en Baukje Gerardus Pluim. Hendrik, smid, wonende te Koudum, is geboren rond 1786, is overleden op 11 maart 1864 te Hemelumer Oldeferd. Hendrik werd ongeveer 78 jaar.

Van Hendrik en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Foeke Hendriks Rekers.

2  Romkje Hendriks Rekers.

3  Jan Hendriks Rekers.

IV-M  Bauke Foekes de Wolf, zoon van Foeke Tjittes de Wolf (III-E) en Antje Baukes van der Meer, slager en arbeider, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 31 augustus 1790 te Bakhuizen, is overleden voor 8 mei 1848. Bauke werd hoogstens 57 jaar, 8 maanden en 7 dagen.<72,73>

Bauke trouwt op 16 juli 1820 te Workum op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Marijke Willems Ydema, dochter van Willem Yedes Yedema en Dieuwke Tjepkes. Marijke, naaister en zonder beroep, wonende te Tjerkwerd en te Workum, is geboren te Eemswoude, is R.K. gedoopt op 3 december 1793 te Blauwhuis, is overleden op 8 mei 1848 23.30 uur te Workum (Huis A57). Marijke werd 54 jaar, 5 maanden en 5 dagen.<74,75>

Van Bauke en Marijke is een kind bekend:

1  Dieuwke Baukes de Wolf.

Dieuwke trouwt op 7 juni 1848 te Workum met de 47-jarige Wiebe Hendriks Postma, zoon van Hendrik Alberts Postma en Zwaantje Piers Postma. Wiebe is R.K. gedoopt op 10 januari 1801 te Workum (doopgetuige was Jitske Wiebes), is overleden op 18 januari 1875 te Workum. Wiebe werd 74 jaar en 8 dagen.

Wiebe was eerder gehuwd (1) met Dieuwke Tjeerds Buwalda.<76..79>

IV-N  Grietje Eelkes de Jong, dochter van Eelke Eelkes de Jong en Baukje Tietes (III-F), wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 16 februari 1778 te Workum (doopgetuige was haar tante Jeltje Eelkes), is overleden voor 2 september 1842. Grietje werd hoogstens 64 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<80>

Grietje trouwt (gerecht) op 5 april 1796 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 5 april 1796 te Workum op 18-jarige leeftijd met de 30-jarige Olfert Taekes van der Pal, zoon van Taeke Olferts en Lijsbeth Dirks. Olfert, huisman (boer), wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 26 mei 1765 te Workum (doopgetuige was Iebeltje Olferts).

Van Olfert en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Taeke Olpherts van der Pal, arbeider, wonende te Dedgum.

2  Eelke Olpherts van der Pal, boerenknecht, wonende te Pingjum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 22 september 1798 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Eelke Eelkes).

3  Bauke Olferts van der Pal is geboren rond 1801 te Workum, zie V-O.

4  Elisabeth Olpherts van der Pal, wonende te Bolsward, is geboren rond 1803 te Workum.

Elisabeth was gehuwd (1) met Sikke Douwes Boomsma. Elisabeth trouwt op 4 juli 1830 te Bolsward op ongeveer 27-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Pieter Willems Kramer, zoon van Willem Yps Kramer en Barbera Jelles Hiemstra. Pieter, arbeider, wonende te Bolsward, is R.K. gedoopt op 6 oktober 1805 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Claas Ips).

IV-O  Tjitte Eelkes de Jong, zoon van Eelke Eelkes de Jong en Baukje Tietes (III-F), huisman (boer), wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 21 september 1779 te Workum (doopgetuige was zijn oom Foeke Tietes (zie III-E)), is overleden op 29 januari 1842 te Workum. Tjitte werd 62 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Tjitte was gehuwd met Jeltje Rinses Veldman, dochter van Rinse Pieters en Sjoukjen Lieuwes van der Pal. Jeltje, wonende te It Heidenskip, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 12 november 1783 te Workum (doopgetuige was Janke Lieuwes), is overleden op 21 maart 1855 te Workum. Jeltje werd 71 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Tjitte en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Rinze Tjittes de Jong.

2  Eelke Tietes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 7 oktober 1807 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Eelke Eelkes).

3  Eelke Tjittes de Jong is geboren rond 1816 te Workum, zie V-P.

4  Pieter Tjittes de Jong.

5  Sjoukjen Tjittes de Jong is geboren rond 1810 te Workum.

Sjoukjen trouwt op 25 mei 1834 te Workum op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Auke Robijns Kuipers, zoon van Robijn Hendriks Kuipers en Jeltje Baukes. Auke, schipper, is geboren rond 1804 te Harlingen.

6  Bauke Tjittes de Jong is geboren op 25 december 1820 te Workum, zie V-Q.

IV-P  Meinske Meinderts Smakman, dochter van Meinert Riemers (III-G) en Froukje Meinerts, dienstmaagd, wonende te Bolsward en te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 31 augustus 1783 te Heeg (doopgetuige was Heute Fongers), is overleden op 28 maart 1835 15.00 uur te Hartwerd (Huis H. 8). Meinske werd 51 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<81,82>

Meinske trouwt op 24 mei 1818 te Bolsward op 34-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Douwes Ligthart, zoon van Douwe Gerrits Ligthart en Riekje Rientses. Hendrik, boerenknecht en arbeider, wonende te Hartwerd en te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren te Lutkewierum, is R.K. gedoopt op 31 januari 1795 te Roodhuis (doopgetuige was Ansck Rienses).<83>

Hendrik was later gehuwd (2) met Antje Sjerps Pietersma.<84..90>

Van Hendrik en Meinske zijn twee kinderen bekend:

1  Douwe Hendriks Ligthart.

2  Meindert Hendriks Ligthart.

IV-Q  Akke Ruurds, dochter van Ruurd Riemers (III-H) en Anske Gerkes, boer, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 25 augustus 1757 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Attien Kerst (zie III-I)), is overleden op 11 januari 1819 01.00 uur te Workum (Huis D14). Akke werd 61 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Akke Ruurds, weduwe van Homme Eelkes de Jong, nam in 1811 voor haar kinderen de familienaam de Jong aan. Zij woonde toen in Workum en gaf 7 kinderen op:
Eelke, oud 24 jaren, Grietje, oud 23 jaren, Anskjen, oud 20 jaren, Andrieske, oud 18 jaren, Jeltje, oud zestien jaren, Ruurd, oud 14 jaren, Pieter, oud 13 jaren en Sijtske, oud 10 jaren.
Akte datum: 2 januari 1812.

Akke trouwt (gerecht) op 22 juni 1784 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 22 juni 1784 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Homme Eelkes de Jong, zoon van Eelke Eelkes en Grietje Pieters. Homme is R.K. gedoopt op 25 juni 1755 te Workum, is begraven op 9 juni 1809 te Workum. Homme werd 53 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Van Homme en Akke zijn dertien kinderen bekend:

1  Eelke Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 4 april 1786 te Workum (doopgetuige was Jelle Sietses), is jong overleden.

2  Eelko Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 7 april 1787 te Workum (doopgetuige was Jelle Sietses), zie V-R.

3  Grietje Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 8 maart 1788 te Workum, zie V-S.

4  Andries Hommes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 3 november 1789 te Workum (doopgetuige was zijn tante Jeltje Eelkes), is overleden voor 2 januari 1812. Andries werd hoogstens 22 jaar, 1 maand en 30 dagen.

5  Anske Hommes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 3 november 1789 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Anskje Gerkes), is overleden voor 2 januari 1812. Anske werd hoogstens 22 jaar, 1 maand en 30 dagen.

6  Anske Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 21 februari 1791 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Anskje Gerkes), zie V-T.

7  Ruurd Hommes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 6 maart 1792 te Workum (doopgetuige was Ruurd Remmerts), is overleden voor 2 januari 1812. Ruurd werd hoogstens 19 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

8  Andrieske Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 28 november 1793 te Workum (doopgetuige was haar tante Jeltje Eelkes), zie V-U.

9  Jeltje Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 30 mei 1795 te Workum (doopgetuige was haar tante Minke Eelkes), is overleden op 13 mei 1817 te Workum. Jeltje werd 21 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

10  Ruurd Hommes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 28 augustus 1796 te Workum (doopgetuige was Ruurd Remmerts), is overleden voor 2 januari 1812. Ruurd werd hoogstens 15 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

11  Ruurd Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 12 september 1797 te Workum (doopgetuige was Ruurd Remmerts), zie V-V.

12  Pieter Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 18 december 1798 te Workum (doopgetuige was zijn oom Lieuwe Ages), zie V-W.

13  Sietske Hommes de Jong is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 13 juli 1801 te Workum (doopgetuige was haar tante Froukje Eelkes), zie V-X.

IV-R  Riemer Ruurds Huitema, zoon van Ruurd Riemers (III-H) en Anske Gerkes, arbeider, wonende te Parrega, is R.K. gedoopt op 24 januari 1762 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Roemer Rurs (zie II-B)), is overleden op 17 januari 1841 te Wonseradeel. Riemer werd 78 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Riemer Ruurds nam in 1811 als familienaam de naam Hoitema aan. Hij woonde toen in Oudega en gaf 6 kinderen op.
akte datum: 24 december 1811.

Riemer trouwt (gerecht) op 19 mei 1795 te Wymbritseradeel op 33-jarige leeftijd met Antje Boukes Kuipers. Antje, wonende te Parrega, is overleden voor 26 september 1843.

Van Riemer en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Janke Riemers is R.K. gedoopt op 17 december 1797 te Blauwhuis.

2  Janke Riemers Huitema is R.K. gedoopt op 21 juli 1800 te Blauwhuis (doopgetuige was Gerben Gossis), zie V-Y.

3  Ruurd Riemers Huitema is R.K. gedoopt op 3 november 1802 te Heeg (doopgetuige was zijn tante Likertje Ruurs (zie III-H.4)), zie V-Z.

4  Anske Riemers Huitema is geboren te Goutum, is R.K. gedoopt op 11 januari 1805 te Heeg (doopgetuige was haar tante Sjoukjen Ruurds (zie III-H.7)).

Anske trouwt op 7 mei 1830 te Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Hendrik Hendriks van Dijk, zoon van Hendrik Hendriks en Antje Geerts. Hendrik is geboren op 27 juli 1793, is R.K. gedoopt op 27 juli 1793 te Wijtgaard (doopgetuige was Tede Hendriks).

5  Baukje Riemers Huitema is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 2 december 1806 te Blauwhuis (doopgetuige was Tietje Baukis).

Baukje trouwt op 25 mei 1839 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 37-jarige Klaas Romkes Hoeksma, zoon van Romke Klazes Hoeksma en Froukjen Johannes Woudboer. Klaas is geboren rond 1802. Baukje trouwt op 21 februari 1846 te Wonseradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Frids Douwes van der Zee, zoon van Douwe Johannes van der Zee en Hyke Taekes Ettema. Frids is geboren op 29 januari 1817 te Dedgum.

Frids was later gehuwd (2) met Lijsbeth Jans Hobma.<91..98>

6  Sjoukje Riemers Huitema is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 15 mei 1808 te Blauwhuis (doopgetuige was Reinder Jans).

IV-S  Jetske Ruurds Huitema, dochter van Ruurd Riemers (III-H) en Anske Gerkes, arbeider, wonende te Heeg, is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 24 december 1767 te Blauwhuis (doopgetuige was Akke Meijes).

Jetske trouwt (gerecht) op 5 juni 1792 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) (Herv.) op 5 juni 1792 in de Herv. gemeente Parrega - Hieslum - Greonterp op 24-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Jacob Frankes, zoon van Frank Beernts Coldewaayer en Aatje Hanses. Jacob is R.K. gedoopt op 16 april 1758 te Bakhuizen, is overleden voor 23 december 1811. Jacob werd hoogstens 53 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Renske Meinders.<99>

Van Jacob en Jetske zijn negen kinderen bekend:

1  Atje Jacobs Coldewaayer, werkvrouw, wonende te Bolsward, is R.K. gedoopt op 28 mei 1794 te Heeg (doopgetuige was Gritje Frankes).

Atje trouwt op 14 juli 1814 te Heeg op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Hendrik Jans Veldkamp, zoon van Jan Berents Veldkamp en Trijntje Jans. Hendrik is geboren rond 1783 te Heerenveen, is overleden voor 9 januari 1843. Hendrik werd hoogstens 60 jaar.<100>

2  Anske Jacobs Coldewaayer, wonende te Bolsward, is R.K. gedoopt op 14 juli 1795 te Heeg (doopgetuige was haar grootmoeder Anske Gerkes).

Anske trouwt op 7 juni 1828 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Ids Baukes Ettema, zoon van Bauke Jans Ettema en Botje Itzes. Ids, arbeider, wonende te Bolsward, is geboren te Sieswerd, is R.K. gedoopt op 10 januari 1798 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Beertje Jans).

3  Aaltje Jacobs Coldewaayer is R.K. gedoopt op 31 januari 1797 te Heeg, zie V-AA.

4  Stientje Jacobs Coldewaayer is R.K. gedoopt op 14 september 1798 te Heeg (doopgetuige was haar tante Siouke Reurts (zie III-H.7)), zie V-AB.

5  Gerke Jacobs Coldewaayer, boer en landbouwer, wonende te Nijhuizum, is R.K. gedoopt op 20 oktober 1800 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Riemer Ruerds (zie IV-R)).

Gerke trouwt op 2 juni 1838 te Wymbritseradeel op 37-jarige leeftijd met de 37-jarige Tjitske Andries Walta, dochter van Andries Ages Walta en Grietje Eelkes de Jong. Tjitske is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 21 januari 1801 te Workum (doopgetuige was haar tante Dieuwke Eelkes).

6  Ruurd Jacobs is R.K. gedoopt op 20 oktober 1800 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Ruerd Riemers (zie III-H)).

7  Ruurt Jacobs is R.K. gedoopt op 19 augustus 1803 te Heeg (doopgetuige was zijn tante Likelke Sijbrens (zie III-H.4)).

8  Ruurt Jacobs Coldewaayer is R.K. gedoopt op 15 september 1805 te Heeg (doopgetuige was Rijnder Jans), zie V-AC.

9  Sjoukje Jacobs Coldewaayer, naaister, wonende te Heeg, is R.K. gedoopt op 4 november 1808 te Heeg (doopgetuige was haar tante Likeltje Ruurts (zie III-H.4)).

Jetske trouwt op 31 mei 1817 te Wymbritseradeel op 49-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Ypke Klazes de Boer, zoon van Klaas Sietses en Sietske Ypkes. Ypke, boerenarbeider, wonende te Heeg, is R.K. gedoopt op 24 december 1779 te Woudsend, is overleden op 12 maart 1838 te Wymbritseradeel. Ypke werd 58 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

IV-T  Gerke Ruurds, zoon van Ruurd Riemers (III-H) en Anske Gerkes, huisman (boer), wonende te Heeg, is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 27 mei 1770 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Gerke Sioukes), is overleden op 17 maart 1800 te Heeg (akte van bekendheid}. Gerke werd 29 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Gerke trouwt (gerecht) op 19 mei 1795 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Vrouk Lazes van der Zee, dochter van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes. Vrouk, boerin, wonende te Idzega en te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 14 oktober 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was Ulck Hepkes), is overleden op 29 november 1820 15.00 uur te Oudega - Wymbr., is als overleden aangegeven op 1 december 1820 te Wymbritseradeel (aangevers overlijden waren Douwe Romkes Wijnia en haar man Dooitse Klazes Ydema). Vrouk werd 52 jaar, 1 maand en 15 dagen.<101,102>

Vrouk Lazes van der Zee werd ook vermeld als Vroukjen Lazes Zijlstra. Zo werd zij onder meer bij haar overlijden - aangegeven door haar echtgenoot Dooitse Klazes Ydema - vermeld als Vroukjen Lazes Zijlstra.

Vrouk was later gehuwd (2) met Dooitse Klazes Ydema.<103,104>

Van Gerke en Vrouk zijn drie kinderen bekend:

1  Anskjen Gerkes Huitema is R.K. gedoopt op 10 februari 1796 te Heeg (doopgetuige was haar grootmoeder Anske Gerkes), zie V-AD.

2  Vouw Gerkes Huitema, wonende te Greonterp, is geboren op 20 maart 1798, is R.K. gedoopt op 21 maart 1798 te Heeg (doopgetuige was zijn grootmoeder Vouw Lazes).

Vouw trouwt op 2 juni 1821 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met Johannes Eeltjes van der Meulen, zoon van Eeltje Lolles van der Meulen en Eva Johannes. Johannes, arbeider, wonende te Greonterp, is geboren te Greonterp.

3  Gerkjen Gerkes Postma, dienstmeid, wonende te Parrega, is R.K. gedoopt op 21 september 1800 te Blauwhuis, is overleden op 8 augustus 1828 02.00 uur te Parrega (Huis P34). Gerkjen werd 27 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

IV-U  Aaltje Epkes, dochter van Epke Riemers (III-J) en Vroukje Tjallings, is R.K. gedoopt op 25 april 1748 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Altien Tiallinks), is overleden op 10 januari 1800 te Heeg (akte van bekendheid). Aaltje werd 51 jaar, 8 maanden en 16 dagen.<105>

Aaltje trouwt (Herv.) op 17 mei 1778 te Heeg, trouwt (kerk) (R.K.) op 17 mei 1778 te Heeg op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Joost Huites Huitema, zoon van Huite Klases en Taetske Sijbes. Joost, boer, wonende te Heeg, is geboren rond 1742, is overleden op 3 oktober 1816 10.00 uur te Heeg (nalatende een weduwe en drie kinderen). Joost werd ongeveer 74 jaar.<106,107>

Joost Huites nam in 1811 als familienaam de naam Hoitema aan. Hij woonde toen in Heeg en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 20 december 1811.

Joost was later gehuwd (2) met Idje Deddes.<108..111>

Van Joost en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Huite Joostes Huitema is R.K. gedoopt op 22 september 1779 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Klaas Heutes), zie V-AE.

2  Epke Joostes is R.K. gedoopt op 4 januari 1782 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Epke Riemers (zie III-J)), is overleden voor 20 december 1811 (kwam niet meer voor in de akte van naamsaanname van zijn vader ). Epke werd hoogstens 29 jaar, 11 maanden en 16 dagen.<112>

3  Epke Joostes is R.K. gedoopt op 19 juli 1783 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Epke Riemers (zie III-J)), is overleden voor 20 december 1811 (kwam niet meer voor in de akte van naamsaanname van zijn vader ). Epke werd hoogstens 28 jaar, 5 maanden en 1 dag.<113>

4  Siebe Joostes is R.K. gedoopt op 11 oktober 1786 te Heeg (doopgetuige was Ulk Heutes), is overleden voor 20 december 1811 (kwam niet meer voor in de akte van naamsaanname van zijn vader ). Siebe werd hoogstens 25 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<114>

5  Wiebe Joostes Huitema is geboren op 24 juli 1790, is R.K. gedoopt op 24 juli 1790 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Riemer Epkes (zie IV-V)), zie V-AF.<115>

IV-V  Riemer Epkes Kloosterman, zoon van Epke Riemers (III-J) en Vroukje Tjallings, schuitevaarder, wonende te Rijs, is R.K. gedoopt op 1 september 1751 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Rijmer Ruerds (zie II-B)), is overleden te Rijs.

Riemer trouwt (kerk) (R.K.) op 27 mei 1771 te Heeg op 19-jarige leeftijd met Willemke Jans. Willemke, werkvrouw, wonende te Rijs, is overleden te Rijs.

Van Riemer en Willemke zijn vijf kinderen bekend:

1  Aantje Riemers is R.K. gedoopt op 26 september 1771 te Heeg (doopgetuige was zijn oudtante Vrouwtje Meinerts).

2  Epke Riemers Kloosterman is R.K. gedoopt op 16 oktober 1772 te Heeg (doopgetuige was zijn stiefgrootmoeder Grietje Epkes).

3  Jan Rimmers Kloosterman is R.K. gedoopt op 8 augustus 1775 te Heeg (doopgetuige was Saakje Jans), zie V-AG.

4  Tjalling Rimmes Kloosterman is R.K. gedoopt op 27 november 1777 te Heeg (doopgetuige was zijn tante Aaltje Epkes (zie IV-U)), zie V-AH.

5  Vroukjen Riemers Kloosterman is geboren rond 1783, is ongehuwd overleden op 19 november 1826 te Sneek. Vroukjen werd ongeveer 43 jaar.

IV-W  Tjerkje Epkes van der End, dochter van Epke Riemers (III-J) en Grietje Pieters, zonder beroep, wonende te Balk, is geboren te Koudum, is R.K. gedoopt op 25 mei 1769 te Heeg (doopgetuige was haar oom Wopke Riemers (zie III-K)), is overleden op 30 januari 1827 11.00 uur te Wijckel (Huis 2). Tjerkje werd 57 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Tjeerkjen Epkes nam in 1811 als familienaam de naam van der Eind aan. Zij woonde toen in Balk.
Zij gaf de volgende kinderen op: Harmen, oud 16 jr. wonende te Indijk, Grietie, oud 13 jr., Anke, oud 9 jr. en 11 maanden,
Jantien, oud 1 jaar en 8 maanden en Akke, oud mede 1 jaar en 8 maanden.

Akte datum: 31-12-1811

Tjerkje trouwt (Herv.) op 18 mei 1794 te Balk, trouwt (kerk) (R.K.) op 18 mei 1794 te Balk op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Obbe Harmens Bosman, zoon van Harmen Jans Bosman en Antje Jelles. Obbe, werkman, wonende te Balk, is R.K. gedoopt op 20 januari 1768 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Geertjen Sipkes), is overleden op 17 februari 1822 te Balk 10.00 uur Huis nr.89. Obbe werd 54 jaar en 28 dagen.

Van Obbe en Tjerkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Harmen Obbes Bosma is R.K. gedoopt op 11 december 1795 te Balk, zie V-AI.

2  Grietje Obbes Bosman, zonder beroep, wonende te Balk, is R.K. gedoopt op 20 oktober 1798 te Balk, is overleden op 10 oktober 1885 18.00 uur te Balk. Grietje werd 86 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<116>

Grietje trouwt op 25 mei 1821 te Doniawerstal op 22-jarige leeftijd met Meindert Pieters de Vries, zoon van Pieter Pieters en Hinke Joostes. Meindert is overleden voor 12 oktober 1885.<117>

3  Antje Obbes Bosman is R.K. gedoopt op 28 februari 1802 te Balk, zie V-AJ.

4  Jantje Obbes Bosman is R.K. gedoopt op 27 januari 1810 te Balk, zie V-AK.

5  Akke Obbes Bosman is R.K. gedoopt op 27 januari 1810 te Balk, zie V-AL.

IV-X  Hendrik Wopkes Rauwerda, zoon van Wopke Riemers (III-K) en Jeedske Hendriks, schipper, rentenier en zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 13 september 1766, is R.K. gedoopt op 14 september 1766 te Heeg (doopgetuige was Claas Hendriks), is overleden op 2 september 1849 11.00 uur te Heeg. Hendrik werd 82 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<118>

Hendrik Wopkes nam in 1811 de familienaam Rauwerda aan. Hij woonde toen in Heeg en gaf 1 kind op.
Akte datum: 21 december 1811.

Hendrik was gehuwd (1) met Rikstje Ypes, dochter van Ype Thomas en Sietske Gerbens. Rikstje is geboren te Parrega, is R.K. gedoopt op 18 november 1764 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Aleit Thomas), is overleden in 1802. Rikstje werd 38 jaar.<119>

Van Hendrik en Rikstje zijn twee kinderen bekend:

1  Ype Hendriks is overleden in 1806.<120>

2  Wopke Hendriks Rauwerda, wonende te Heeg, is R.K. gedoopt op 15 maart 1799 te Blauwhuis, is ongehuwd overleden op 1 mei 1828 te Heeg. Wopke werd 29 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Hendrik trouwt in 1804 op 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 44-jarige Antje Fretzes Zwaga. Antje is geboren rond 1760, is overleden op 13 juni 1835 te Heeg (geen kinderen nalatende). Antje werd ongeveer 75 jaar.<121,122>

Hendrik trouwt op 28 november 1835 te Wymbritseradeel op 69-jarige leeftijd (3) met de 47-jarige Antje Jacobs, dochter van Jacob Tjeerds en Trijntje Obes. Antje, dienstmeid, wonende te Heeg, is geboren op 23 maart 1788 te Greonterp, is overleden op 21 januari 1843 te Heeg (geen kinderen nalatende). Antje werd 54 jaar, 9 maanden en 29 dagen.<123>

IV-Y  Riemer Wopkes Ruarda, zoon van Wopke Riemers (III-K) en Jeedske Hendriks, koemelker en zonder beroep, wonende te Het Meer, is R.K. gedoopt op 23 april 1769 te Heeg (doopgetuige was Akke Riemers), is overleden op 28 juni 1846 01.00 uur te Het Meer. Riemer werd 77 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Jackle Jans, nam als gelastigde voor Rijmer Wopkes in 1811 de familienaam Rouwerda aan.
Er werd 1 kind op gegeven.
Akte datum: 16 december 1811.

Riemer trouwt (kerk) (R.K.) op 7 juni 1795 te Balk op 26-jarige leeftijd (1) met Wytske Sjoerds Heslinga, dochter van Sjoerd Herres.

Wytske was eerder gehuwd (1) met Hilbrand Luurtzes Huisman.<124..126>

Van Riemer en Wytske is een kind bekend:

1  Jetske Riemerts Ruarda, wonende te Sneek, is R.K. gedoopt op 16 november 1796 te Joure (doopgetuige was haar grootvader Wopke Riemers (zie III-K)).

Jetske was gehuwd met Frans Johannes Hoekstra. Frans, slager, wonende te Sneek.

Riemer trouwt op 8 februari 1828 te Doniawerstal op 58-jarige leeftijd (2) met Antje Rintjes Siepenstein, dochter van Rintje Hylkes Sypenstein en Ymkjen Ulbes. Antje, zonder beroep, wonende te Het Meer en te Hommerts.

Van Riemer en Antje is een kind bekend:

2  Iemkjen Riemerts Ruardi is geboren op 26 februari 1829 te Doniawerstal.

IV-Z  Sibbeltje Wopkes Rauwerda, dochter van Wopke Riemers (III-K) en Akke Siberens, zonder beroep, wonende te Heeg en te Sloten - Frl., is geboren op 12 februari 1778, is R.K. gedoopt op 14 februari 1778 te Heeg (doopgetuige was haar tante Vrouwtje Meinderts), is overleden op 1 mei 1858 05.00 uur te Heeg. Sibbeltje werd 80 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Sibbeltje trouwt (kerk) (R.K.) op 19 april 1801 te Heeg op 23-jarige leeftijd met de 38-jarige Dirk Ages Overmeer, zoon van Age Lieuwes en Pierkje Dirks. Dirk is R.K. gedoopt op 19 oktober 1762 te Woudsend (doopgetuige was Japik Durks), is overleden op 21 september 1811 te Heeg. Dirk werd 48 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Dirk en Sibbeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Age Dirks Overmeer is R.K. gedoopt op 21 december 1803 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Age Leuwes).

2  Akke Dirks Overmeer is R.K. gedoopt op 7 juli 1806 te Heeg (doopgetuige was zijn tante Geertje Wopkes (zie IV-AC)), zie V-AM.

3  Pierkje Dirks Overmeer is R.K. gedoopt op 11 februari 1809 te Heeg (doopgetuige was zijn volle nicht Ulck Sietses Fleutman (zie IV-AQ)), is ongehuwd overleden op 7 februari 1836 te Abbega. Pierkje werd 26 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<127>

IV-AA  Ate Wopkes Rauwerda, kind van Wopke Riemers (III-K) en Akke Siberens, is R.K. gedoopt op 15 september 1783 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Sibberen Thiebbes), is overleden op 5 september 1835 te Bolsward. Ate werd 51 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Ate Wopkes nam in 1811 de familienaam Rouwerda aan. Hij woonde toen in Nijland. Hij gaf op geen kinderen of kleinkinderen te hebben.
Akte datum: 28 december 1811,

Ate trouwt op 5 december 1819 te Bolsward op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Sietske Douwes Ynkroon, kind van Douwe Jans en Anna Jans Cramer. Sietske, wonende te Bolsward, is geboren rond 1785 te Bolsward.

Van Ate en Sietske zijn twee kinderen bekend:

1  Akke Ates Rauwerda is geboren op 30 juni 1822 te Bolsward, is overleden op 16 oktober 1824 te Bolsward. Akke werd 2 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

2  Agatha Ates Rauwerda is geboren op 15 december 1824 te Bolsward.

IV-AB  Jantje Wopkes Rauwerda, dochter van Wopke Riemers (III-K) en Akke Siberens, is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 15 september 1783 te Heeg (doopgetuige was Peije Hendrix).

Jantje trouwt op 5 mei 1816 te Langweer op 32-jarige leeftijd met de 46-jarige Sikke Reins Hettinga, zoon van Rein Jacobs Hettinga en Reinskje Wiebes. Sikke is geboren te Ypecolsga, is R.K. gedoopt op 22 maart 1770 te Woudsend (doopgetuige was Marijcke Sickes), is overleden op 8 mei 1827 te Teroele. Sikke werd 57 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Sikke en Jantje is een kind bekend:

1  Rein Sikkes Hettinga, wonende te Heeg, is geboren op 7 juli 1818 te Teroele, is ongehuwd overleden op 28 juli 1840 te Heeg. Rein werd 22 jaar en 21 dagen.<128>

IV-AC  Gertje Wopkes Rauwerda, dochter van Wopke Riemers (III-K) en Akke Siberens, wonende te Heeg, is geboren op 30 mei 1789 te Heeg, is R.K. gedoopt op 30 mei 1789 te Heeg (doopgetuige was Hieke Gosses), is overleden op 1 februari 1830 te Heeg. Gertje werd 40 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Gertje was gehuwd met Hylke Lieuwes Grondstra. Hylke, slager, wonende te Heeg, is overleden op 6 februari 1843 te Wymbritseradeel.

Van Hylke en Gertje zijn acht kinderen bekend:

1  Akke Hylkes Grondstra, wonende te Heeg.

2  Wopke Hylkes Grondstra, boerenknecht, wonende te Heeg.

Wopke trouwt op 18 oktober 1842 te Wymbritseradeel met Jantje Jans Noppert, dochter van Jan Jans Noppert en Pierkjen Sytzes Fluitman.

3  Feike Hylkes Grondstra, boerenknecht, wonende te Abbega.

4  Lieuwe Hylkes Grondstra is geboren op 6 februari 1815 te Wymbritseradeel, zie V-AN.

5  Jitske Hylkes Grondstra is geboren op 23 november 1821 te Heeg.

Jitske trouwt op 31 mei 1845 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Johannes Murks Jellema, zoon van Murk Jelles Jellema en Trientje Johannes de Winter. Johannes is geboren rond 1822 te Heeg. Jitske trouwt op 26 februari 1851 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd (2) met Hendrik Arents van der Beek, zoon van Arent Geerts van der Beek en Sjoukjen Martens Bakker.

6  Feikje Hylkes Grondstra is geboren op 6 september 1825 te Heeg, is overleden op 24 december 1826 te Heeg. Feikje werd 1 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

7  Feikjen Hylkes Grondstra is geboren op 13 december 1827 te Heeg, is overleden op 30 december 1827 te Heeg. Feikjen werd 17 dagen.

8  Hendrik Hylkes Grondstra is geboren op 2 december 1829 te Heeg.

Hendrik trouwt op 26 augustus 1859 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met Reinskjen Jacobs Brouwer, dochter van Jacob Tjallings Brouwer en Wietkse Jacobs Brouwer.

IV-AD  Akke Wopkes Rauwerda, dochter van Wopke Riemers (III-K) en Akke Siberens, werkvrouw, wonende te Idzega, te Mirns en Bakhuizen, te Sloten - Frl. en te Balk, is R.K. gedoopt op 12 maart 1780 te Heeg (doopgetuige was haar tante Grietje Epkes), is overleden op 4 januari 1859 te Gaasterland. Akke werd 78 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Akke trouwt (kerk) (R.K.) op 24 november 1799 te Heeg op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Wouter Aukes Bruinsma, zoon van Auke Jottjes Terpstra en Hetske Wouters Bruinsma. Wouter, werkman, wonende te Balk, te Kuinre en te Mirns en Bakhuizen, is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 14 februari 1776 te Balk, is overleden op 27 februari 1835 21.00 uur te Mirns en Bakhuizen (Huis 37). Wouter werd 59 jaar en 13 dagen.<129>

De vader van Wouter Aukes, te weten Auke Jotjes Terpstra heeft in 1811 als familienaam de naam Terpstra aan genomen. De moeder, te weten Hetske Wouters Bruinsma heeft in 1811 als familienaam de naam Bruinsma aan genomen
Wouter en zijn kinderen zijn gevonden met de familienaam Bruinsma.

Van Wouter en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  Aucke Wouters is geboren te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 9 september 1800 te Roodhuis (doopgetuigen waren zijn grootvader Aucke Jottjes (vaders vader) en Jeltje Teunes), is jong overleden.

2  Wopke Wouters Bruinsma, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 5 mei 1803 te Roodhuis (doopgetuige was zijn oom Sybren Wopkes (moeders broer) (zie III-K.10)), is overleden op 18 juni 1888 22.00 uur te Sneek (Wijk 3 100). Wopke werd 85 jaar, 1 maand en 13 dagen.<130>

De grootvader van Wopke Wouters, te weten Auke Jotjes Terpstra heeft in 1811 als familienaam de naam Terpstra aan genomen. De grootmoeder, te weten Hetske Wouters Bruinsma heeft in 1811 als familienaam de naam Bruinsma aan genomen.
De vader van Wopke en zijn kinderen worden terug gevonden met de famileinaam Bruinsma.

Wopke trouwt op 20 april 1835 te Gaasterland op 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Doetje Sakes van der Hoek, dochter van Sake Eeltjes van der Hoek en Joukje Foppes Hoekstra. Doetje is geboren rond 1809 te Leeuwarden. Wopke trouwt op 11 januari 1866 te Wymbritseradeel op 62-jarige leeftijd (2) met Antje Rosinga. Antje, wonende te Sneek.

3  Auke Wouters Bruinsma, schipper, wonende te Hemelum, is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 3 december 1805 te Roodhuis (doopgetuige was zijn grootvader Aucke Joltjes), is overleden op 18 maart 1871 10.00 uur te Hemelum. Auke werd 65 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<131>

Auke trouwt op 4 mei 1834 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met Fransje Harmens de Vries. Fransje, zonder beroep, wonende te Hemelum.

4  Tiebbe Wouters is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 15 juni 1808 te Roodhuis (doopgetuige was zijn halfoom Rimer Wopkes (zie IV-Y)), is jong overleden.

5  Hetske Wouters Bruinsma is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 14 oktober 1809 te Roodhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Hotske Wouters (vaders moeder)), zie V-AO.

IV-AE  Attje Ruurds Bekema, dochter van Ruurd Jentjes Bekema (III-L) en Liesbeth Hendriks, koemelkster, boerin en zonder beroep, wonende te Gaastmeer, te Akmarijp, te Joure en te Snikzwaag, is R.K. gedoopt op 18 maart 1776 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Corneliske Tjeerds), is overleden op 8 juli 1849 03.30 uur te Joure (Huis 13). Attje werd 73 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<132>

Attje trouwt op 27 april 1800 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Andries Eelkes de Jong, zoon van Eelke Eelkes en Tjitske Seerps. Andries, landbouwer, boer en koemelker, wonende te Workum, te Gaastmeer, te Akmarijp en te Joure, is R.K. gedoopt op 7 november 1771 te Workum (doopgetuige was zijn oom Pieter Seerps), is overleden op 10 juni 1836 te Joure. Andries werd 64 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Andries Eelkes nam in 1811 als familienaam de naam de Jong aan. Hij woonde toen in Elahuizen en gaf 6 kinderen op.

Van Andries en Attje zijn dertien kinderen bekend:

1  Eelke Andries de Jong is R.K. gedoopt op 25 januari 1801 te Workum (doopgetuige was zijn oom Hielke Eelkes), zie V-AP.

2  Ruurd Andries de Jong, boerenknecht, wonende te Hommerts en te Snikzwaag, is R.K. gedoopt op 13 oktober 1802 te Workum (doopgetuige was zijn oom Jentje Ruurds (zie III-L.3)), is ongehuwd overleden op 23 maart 1844 te Snikzwaag. Ruurd werd 41 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<133>

3  Liesebet Andries is R.K. gedoopt op 19 januari 1804 te Workum (doopgetuige was haar tante Antje Ruurds (zie III-L.1)).

4  Tjitske Andries is R.K. gedoopt op 19 januari 1804 te Workum (doopgetuige was haar tante Ietje Eelkes).

5  Froukje Andries de Jong is R.K. gedoopt op 29 april 1805 te Workum (doopgetuige was haar halftante Marijke Eelkes), zie V-AQ.

6  Elisabeth Andries de Jong is R.K. gedoopt op 9 april 1807 te Workum (doopgetuige was haar tante Antje Ruurds (zie III-L.1)), zie V-AR.

7  Tieds Andries de Jong is geboren te Trophorne, is R.K. gedoopt op 13 september 1808 te Balk, zie V-AS.

8  Pier Andries de Jong, soldaat, boerenknecht en winkelier, wonende te Maastricht, te Ypecolsga en te Woudsend, is R.K. gedoopt op 22 september 1810 te Balk.

Pier trouwt op 6 mei 1843 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd met zijn verre halfneef (8e graad) de 24-jarige Sepkjen Jelles Kampstra, zoon van Jelle Eelkes Kampstra en Antje Jacobs Tabak (IV-AW). Sepkjen, naaister, wonende te Woudsend, is geboren op 11 mei 1818 te Woudsend.<134>

9  Aukje Andries de Jong is geboren op 1 december 1812 te Koudum, zie V-AT.

10  Sjieuwke Andries de Jong, boerenknecht en arbeider, wonende te Snikzwaag en te Joure, is geboren op 23 januari 1815 te Workum.

11  Tjeerd Andries de Jong, boerenknecht, wonende te Snikzwaag, is geboren op 2 juni 1816 te Workum, is ongehuwd overleden op 6 januari 1841 te Snikzwaag. Tjeerd werd 24 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<135>

12  Hendrikjen Andries de Jong, dienstmeid, wonende te Snikzwaag, is geboren op 18 augustus 1818 te Workum.

Hendrikjen trouwt op 19 mei 1851 te Haskerland op 32-jarige leeftijd met Haye Meinses van der Velde, zoon van Meinse Ypes van der Velde en Tetje Theunis van der Werf.

13  Antje Andries de Jong is geboren op 20 mei 1821 te Wymbritseradeel, is overleden op 21 juli 1822 te Wymbritseradeel. Antje werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

IV-AF  Hendrikje Ruurds Bekema, dochter van Ruurd Jentjes Bekema (III-L) en Liesbeth Hendriks, is R.K. gedoopt op 26 februari 1779 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Iedje Hendriks), is overleden op 28 april 1817 te Heeg. Hendrikje werd 38 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Hendrikje trouwt op 28 mei 1814 te Wymbritseradeel op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Lieuwes Overmeer, zoon van Lieuwe Jans Overmeer en Afke Meinderts Palsma. Jan, varensgezel, schippersknecht en arbeider, wonende te Heeg, is geboren te Heeg, is gedoopt op 21 februari 1783 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Gosse Meinerts), is overleden op 10 januari 1849 07.00 uur te Heeg. Jan werd 65 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Christina Rudolfs Fisch.<136,137>

Van Jan en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Lieuwe Jans Overmeer, schippersknecht, wonende te Heeg, is geboren op 3 maart 1815 te Heeg.

2  Hendrikjen Jans Overmeer, dienstmeid, wonende te Balk en te Joure, is geboren op 28 april 1817 te Wymbritseradeel.

Hendrikjen trouwt op 20 mei 1846 te Gaasterland op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Evert Piers Vos, zoon van Pier Beints Vos en Marijke Everts Weimans. Evert, koperslager, wonende te Joure, is geboren op 19 mei 1820 te Joure.

IV-AG  Aukje Ruurds Bekema, dochter van Ruurd Jentjes Bekema (III-L) en Liesbeth Hendriks, zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 23 februari 1786 te Ypecolsga, is R.K. gedoopt op 23 februari 1786 te Woudsend (doopgetuige was Trientje Piers), is overleden op 4 mei 1874 te Heeg. Aukje werd 88 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Aukje was gehuwd met Evert Ages de Vries, zoon van Age Everts en Ymkjen Hendriks. Evert, mr. bakker, bakker en zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren rond december 1791 te Lemmer, is overleden op 26 februari 1874 18.00 uur te Heeg. Evert werd ongeveer 82 jaar en 2 maanden.

Van Evert en Aukje zijn negen kinderen bekend:

1  Ymkje Everts de Vries.

2  Jan Everts de Vries, bakkersknecht.

3  Durk Everts de Vries, bakkersknecht.

4  Ruurd Everts de Vries, scheepstimmerknecht, is geboren rond 1809, is ongehuwd overleden op 27 april 1853 te Heeg. Ruurd werd ongeveer 44 jaar.<138,139>

5  Age Everts de Vries, boer, wonende te Ypecolsga, is geboren op 29 december 1810 te Heeg, is overleden op 23 januari 1875 te Teroele. Age werd 64 jaar en 25 dagen.

Age trouwt op 24 mei 1856 te Wymbritseradeel op 45-jarige leeftijd (1) met Tjitske Jacobs Keerdjks. Age trouwt op 27 april 1837 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Aaltje Piers Stornebrink, dochter van Pier Thomas Stornebrink en Antje Durks Terpstra. Aaltje is geboren op 29 maart 1815 te Wijtgaard, is overleden op 10 september 1838 te Wijtgaard. Aaltje werd 23 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Jan Johannes Builsma.<140,141>

6  Michiel Everts de Vries is geboren rond 1816 te Heeg, zie V-AU.

7  Lijsbert Everts de Vries, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren rond 1819 te Heeg.

Lijsbert trouwt op 3 mei 1851 te Wymbritseradeel op ongeveer 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Jantje Sjoerds van der Weide, zoon van Sjoerd Watzes van der Weide en Baukje Jantjes Langendijk. Jantje, boer, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 27 september 1820 te Nijland - Súdwest Fryslân.

8  Aaltje Everts de Vries, wonende te Irnsum, is geboren rond 1823 te Heeg, is overleden op 23 april 1908 te Rauwerderhem. Aaltje werd ongeveer 85 jaar.

Aaltje was gehuwd met Bote Sybrens van Balen, zoon van Sybren Arjens van Balen en Trijntje Gerrits Meinsma. Bote, herbergier, wonende te Irnsum, is geboren te Irnsum.

9  Hendrikje Everts de Vries is geboren rond 1825 te Heeg.

Hendrikje trouwt op 7 mei 1853 te Wymbritseradeel op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Sybolt Sjoerds Brattinga, zoon van Sjoerd Sibolts Brattinga en Antje Sjoerds Jellema. Sybolt, timmerknecht, is geboren op 26 maart 1831 te Idzega.

IV-AH  Marten Tjeerds Bekema, zoon van Tjeerd Jentjes (III-M) en Korneliske Martens, praamschipper en schipper, wonende te Woudsend en te Abbega, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 16 augustus 1764 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Ruurd Jentjes Bekema (zie III-L)), is overleden op 16 april 1817 te Woudsend (nalatende een weduwe en 4 minderjarige kinderen). Marten werd 52 jaar en 8 maanden.<142>

Marten Tjeerds nam in 1811 de naam Zeilstra aan en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 23-12-1811.
Bij zijn overlijden en bij het overlijden van zijn zoon Lolke wordt hij weer Bekema genoemd.
Zoon Pier gaat verder als Zeilstra.

Marten trouwt in 1795 op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Trijntje Lolkes Lolkema, dochter van Lolke Hessels en Hotske Jans. Trijntje, zonder beroep, wonende te Woudsend, is geboren op 8 juli 1768 te Nijland - Súdwest Fryslân, is R.K. gedoopt op 9 juli 1768 te Roodhuis (doopgetuige was Sas Hessels), is overleden op 2 september 1827 te Woudsend. Trijntje werd 59 jaar, 1 maand en 25 dagen.<143>

Van Marten en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Tjeerd Martens Bekema is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 15 juli 1797 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Jentje Tjeerds (zie IV-AI)), is jong overleden.

2  Lolke Martens Bekema is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 24 augustus 1798 te Blauwhuis, is overleden op 3 mei 1815 te Wymbritseradeel. Lolke werd 16 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

3  Cornelia Martens Bekema is geboren rond 1801 te Abbega (akte van bekendheid), zie V-AV.<144>

4  Hotske Martens Bekema is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 15 september 1803 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Ymk Lolkis), zie V-AW.

5  Dula Martens Bekema is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 31 augustus 1805 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Jentje Tjeerds (zie IV-AI)), is overleden voor 23 december 1811. Dula werd hoogstens 6 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

6  Tjeerd Martens Bekema is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 20 november 1807 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Rendert Lolkis), zie V-AX.

7  Pier Martens Zeilstra is geboren op 22 juni 1811 22.00 uur te Abbega, zie V-AY.

IV-AI  Jentje Tjeerds Bekema, zoon van Tjeerd Jentjes (III-M) en Korneliske Martens, koopman, wonende te Woudsend, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 27 april 1766 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Jentje Ruurds (zie II-C)), is overleden op 13 maart 1817 04.00 uur te Woudsend (nalatende 8 minderjarige kinderen, overleden aan de gevolgen van een aanstekende ziekte). Jentje werd 50 jaar, 10 maanden en 14 dagen.<145>

Jentje Tjeerds nam in 1811 de naam Bekema aan. Hij woonde toen in Woudsend en gaf 8 kinderen op.

Jentje trouwt (kerk) (R.K.) op 22 mei 1796 te Woudsend op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Okjen Yntes Kingma, dochter van Ynte Gerrits Kingma en Afke Pieters Jorna. Okjen, zonder beroep, wonende te Woudsend, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 30 augustus 1773 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Bottje Gerrits), is overleden op 17 februari 1817 te Woudsend. Okjen werd 43 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<146>

Van Jentje en Okjen zijn tien kinderen bekend:

1  Tjeerd Jentjes Bekema, koopman, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 16 juli 1797 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Wopke Tjeerds Bekema (zie IV-AJ)), is ongehuwd overleden op 4 december 1869 16.30 uur te Leeuwarden. Tjeerd werd 72 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

2  Aafke Jentjes Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 7 oktober 1798 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Janke Ientes Kingma), zie V-AZ.<147>

3  Ynte Jentjes Bekema is R.K. gedoopt op 12 oktober 1800 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Gerrit Yntes Kingma), zie V-BA.

4  Korneliske Jentjes Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 1 februari 1803 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Nijs Tjeerds (zie IV-AK)), zie V-BB.

5  Pier Jentjes Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 10 oktober 1804 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Marten Tjeerds (zie IV-AH)), is overleden op 10 november 1854 te Wymbritseradeel. Pier werd 50 jaar en 1 maand.

6  Ruurd Jentjes Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 7 september 1806 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Wopke Tjeerds (zie IV-AJ)), zie V-BC.

7  Pieter Jentjes Bekema is geboren op 5 juli 1809 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 5 juli 1809 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Gerrut Yntes), zie V-BD.

8  Jeltje Jentjes Bekema is R.K. gedoopt op 2 september 1811 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Yne Yntes Kingma), is overleden op 30 augustus 1891 te Leeuwarden. Jeltje werd 79 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Jeltje trouwt op 6 oktober 1844 te Leeuwarden op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Ottes van der Meer, zoon van Otte-Ottes van der Meer en Geeske Rinzes. Jan is geboren op 17 mei 1813 te Leeuwarden.

9  Wybren Jentjes Bekema is geboren op 20 juli 1813 te Woudsend, is overleden op 14 april 1814 te Woudsend. Wybren werd 8 maanden en 25 dagen.

10  Wopke Jentjes Bekema is geboren op 19 november 1815 te Woudsend, is overleden op 2 maart 1816 te Woudsend. Wopke werd 3 maanden en 12 dagen.

IV-AJ  Wopke Tjeerds Bekema, zoon van Tjeerd Jentjes (III-M) en Korneliske Martens, koopman, wonende te Woudsend, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 3 februari 1768 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Pier Jentjes (zie II-C.3)), is overleden op 2 mei 1815 te Woudsend (nalatende een weduwe en 5 kinderen.). Wopke werd 47 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Wopke Tjeerds nam in 1811 de naam Bekema (Beekema) aan. Hij woonde toen in Woudsend en gaf 5 kinderen op.

Wopke trouwt op 22 mei 1791 te Woudsend op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Okjen Cornelis, dochter van Kornelis Ydes en Froukje Gerrits Kingma. Okjen, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 28 december 1769 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Kokke Ulkes), is overleden op 23 maart 1812 te Woudsend (Huis 68) (nalatende een weduwnaar en 5 kinderen), is als overleden aangegeven op 24 maart 1812 te Woudsend (aangever overlijden was haar oom Willem Entes de Boer (oom)). Okjen werd 42 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<148,149>

Van Wopke en Okjen zijn acht kinderen bekend:

1  Froukjen Wopkes Bekema is geboren op 20 april 1792 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 20 april 1792 te Woudsend (doopgetuigen waren Femke Gerrits en Hauke Gerrits), zie V-BE.

2  Tjeerd Wopkes is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 25 december 1794 te Woudsend.

3  Cornelis Wopkes Bekema is R.K. gedoopt op 3 november 1797 te Woudsend (doopgetuige was zijn tante Tietje Gerrits), zie V-BF.

4  Corneliske Wopkes Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 16 mei 1799 te Woudsend (doopgetuige was Duike Tjeerds), zie V-BG.

5  Pier Wopkes is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 18 februari 1801 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Gerrit Cornelis).

6  Neeltje Wopkes is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 11 juli 1802 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Nies Tjeerds (zie IV-AK)).

7  Tjeerd Wopkes Bekema, boerenknecht, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 8 mei 1805 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Jentie Tjeerds (zie IV-AI)).

8  Neeltje Wopkes Bekema is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 28 december 1807 te Woudsend (doopgetuige was Okjen Tjeerds).

IV-AK  Nieske Tjeerds van der Ende, dochter van Tjeerd Jentjes (III-M) en Korneliske Martens, wonende te Woudsend en te Sondel, is R.K. gedoopt op 12 april 1770 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Jeltje Piers), is overleden op 30 oktober 1835 19.00 uur te Sondel (Huis 25), is als overleden aangegeven op 31 oktober 1835 te Gaasterland (getuigen aangifte overlijden waren Willem Harmens Asma en Jochum Kornelis Dijkstra). Nieske werd 65 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Nieske trouwt op 18 mei 1806 te Woudsend op 36-jarige leeftijd met Joeke Willems Gongrijp. Joeke, werkman, wonende te Indijk en te Sondel, is overleden op 9 augustus 1826 te Sondel.

Van Joeke en Nieske is een kind bekend:

1  Willem Joekes Gongrijp is R.K. gedoopt op 7 juli 1807 te Balk, is overleden op 16 maart 1874 te Gaasterland. Willem werd 66 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Willem trouwt op 17 december 1831 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Klaaske Johannes de Lange, dochter van Johannes Idses en Grietje Douwes. Klaaske is geboren te Lemmer, is R.K. gedoopt op 29 januari 1801 te Lemmer (doopgetuige was Trientje Likeles), is overleden op 31 oktober 1881 te Sondel. Klaaske werd 80 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<150>

IV-AL  Antje Tjeerds van der Werf, dochter van Tjeerd Jentjes (III-M) en Korneliske Martens, wonende te Nijega - Hem. Old. en te Balk, is R.K. gedoopt op 25 september 1772 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Lisbith Hindriks), is overleden op 12 april 1817 19.00 uur te Balk (Huis 48), is als overleden aangegeven op 13 april 1817 te Gaasterland (getuige aangifte overlijden was Sible Taekes Westendorp). Antje werd 44 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Antje trouwt op 16 november 1794 te Balk, trouwt (kerk) op 16 november 1794 te Balk (huwelijksgetuigen waren Hendrik Kneysing en Getruy Sparo) op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Pieter Hendriks Reekers, zoon van Hendrik Jans en Sjuwke Pieters Pietersma. Pieter, grofsmid, wonende te Balk, is geboren op 30 december 1759 te Balk, is R.K. gedoopt op 30 december 1759 te Balk (doopgetuige was Jan Reekers), is overleden op 4 augustus 1826 19.00 uur te Balk (Huis 48). Pieter werd 66 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<151>

Pieter was later gehuwd (2) met Geische (Geeske) Franses Bouwmans.<152..156>

Van Pieter en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Korneliske Pieters Reekers is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 21 september 1795 te Balk, zie V-BH.

2  Hendrikus Pieters Reekers is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 14 januari 1798 te Balk, zie V-BI.

3  Susanna Pieters Reekers is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 6 oktober 1799 te Balk.

4  Tjeerd Pieters Reekers is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 4 augustus 1801 te Balk, is overleden op 17 augustus 1826 te Gaasterland. Tjeerd werd 25 jaar en 13 dagen.

5  Neeltje Pieters Reekers, dienstmeid, is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 6 december 1803 te Balk.

6  Dieuwke Pieters Reekers is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 18 januari 1808 te Balk, is overleden op 28 april 1813 te Balk. Dieuwke werd 5 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

7  Johanna Pieters Reekers is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 24 oktober 1810 te Balk, is overleden op 22 maart 1814 te Balk. Johanna werd 3 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

8  Djuwke Pieters Reekers, dienstmeid, wonende te Bakhuizen, is geboren op 13 augustus 1814 te Balk.

IV-AM  Corneliske Tjeerds Bekema, dochter van Tjeerd Jentjes (III-M) en Klaaske Pieters Poel, wonende te Mirns en Bakhuizen en te Bakhuizen, is geboren te Woudsend, is gedoopt op 13 november 1787 te Workum (doopgetuige was haar halfbroer Marten Tjeerds (zie IV-AH)), is overleden op 4 oktober 1836 te Mirns en Bakhuizen. Corneliske werd 48 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<157>

Corneliske trouwt op 13 mei 1810 op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Davids van der Werf, zoon van David Jans van der Werf en Leentje Johannes van Es. Johannes, kuiper, herbergier en kuipersknecht, wonende te Mirns en Bakhuizen en te Bakhuizen, is geboren te Workum, is gedoopt op 6 april 1784 te Workum (doopgetuige was Tiers van Hus), is overleden op 23 augustus 1852 te Mirns en Bakhuizen. Johannes werd 68 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Johannes Davids nam in 1811 de naam Werf aan. Hij woonde toen in Woudsend en gaf op dat hij noch kinderen noch kleinkinderen had.
Akte datum 19-12-1811.

Van Johannes en Corneliske zijn tien kinderen bekend:

1  Tjeerd Johannes is R.K. gedoopt op 4 februari 1811 te Woudsend (doopgetuige was zijn halfoom Jentie Tjaerts (zie IV-AI)).

2  David Johannes van der Werf is geboren op 30 juli 1813 te Mirns en Bakhuizen.

3  Tjeerd Johannes van der Werf is geboren op 20 mei 1815 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 30 oktober 1872 17.00 uur te Hemelumer Oldeferd. Tjeerd werd 57 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<158,159>

Tjeerd trouwt op 25 oktober 1843 te Gaasterland op 28-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Baukjen Jans de Lange, dochter van Jan de Lange en Aaltje Jans Monkelbaan. Baukjen is geboren op 21 november 1814 te Wijckel.<160,161> Tjeerd trouwt op 12 oktober 1851 te Hemelumer Oldeferd op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Aaltje Jozephs Gertjes, dochter van Jozeph Machiels Gertjes en Akke Joukes. Aaltje is geboren rond 1821 te Wijckel. Tjeerd trouwt op 21 augustus 1861 te Gaasterland op 46-jarige leeftijd (3) met Anna Jurjens Scheuning, dochter van Jurjen Scheuning en Berendje Lammers Davina.

4  Pieter Johannes van der Werf, kuiper, is geboren op 22 december 1816 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 30 juli 1859 te Mirns en Bakhuizen. Pieter werd 42 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Pieter trouwt op 23 november 1842 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Marijke Jans Monkelbaan, dochter van Jan Jans Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma. Marijke, wonende te Mirns en Bakhuizen, is geboren op 3 oktober 1814 te Wijckel, is overleden op 18 juli 1901 te Gaasterland. Marijke werd 86 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<162>

5  Leentje Johannes van der Werf is geboren op 25 april 1818 te Mirns en Bakhuizen, zie V-BJ.

6  Klaaske Johannes van der Werf is geboren op 30 augustus 1819 te Gaasterland, zie V-BK.

7  Sybrig Johannes van der Werf, boerendienstmeid en zonder beroep, wonende te Warns en te Hemelum, is geboren op 8 juli 1821 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 29 november 1896 23.00 uur te Hemelum. Sybrig werd 75 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Sybrig trouwt op 30 mei 1849 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Johannes Jelles van der Vleugel, zoon van Jelle Sibolts van der Vleugel en Hiltje Lieuwes Gronstra. Johannes, boerenknecht, wonende te Hemelum, is geboren op 22 mei 1814 te Idzega, is overleden op 19 december 1856 te Sloten - Frl.. Johannes werd 42 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<163>

8  Dieuwke Johannes van der Werf, wonende te Mirns en Bakhuizen, is geboren op 5 augustus 1823 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 22 juli 1839 te Mirns en Bakhuizen. Dieuwke werd 15 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<164>

9  Aaltje Johannes van der Werf is geboren op 7 maart 1826 te Mirns en Bakhuizen, zie V-BL.

10  Frans Johannes van der Werf is geboren op 28 september 1829 te Gaasterland, is overleden verm. 18-2-1908.

IV-AN  Aaltje Tjeerds Bekema, dochter van Tjeerd Jentjes (III-M) en Klaaske Pieters Poel, dienstmeid, wonende te Mirns en Bakhuizen en te Sloten - Frl., is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 7 december 1793 te Woudsend (doopgetuige was haar halfzus Antje Tjeerds (zie IV-AL)), is overleden op 7 september 1826 te Mirns en Bakhuizen. Aaltje werd 32 jaar en 9 maanden.<165>

Aaltje trouwt op 10 mei 1817 te Sloten - Frl. op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Harmens Lippes, zoon van Harmen Hendriks Lippes en Reintje Jolles. Hendrik, wever, weversknecht, mr. wever en zonder beroep, wonende te Mirns en Bakhuizen, te Bakhuizen en te Hemelum, is R.K. gedoopt op 10 april 1792 te Bakhuizen (doopgetuige was zijn tante Neeltje Jolles), is overleden op 1 september 1869 te Gaasterland. Hendrik werd 77 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Johanneske Berends de Jong.<166,167>

Van Hendrik en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Tjeerd Hendriks Lippes is geboren op 12 november 1817 te Mirns en Bakhuizen, zie V-BM.

2  Reinskjen Hendriks Lippes is geboren op 17 mei 1819 te Gaasterland, is overleden op 23 oktober 1825 te Mirns en Bakhuizen. Reinskjen werd 6 jaar, 5 maanden en 6 dagen.<168>

3  Klaaske Hendriks Lippes is geboren op 4 december 1820 te Gaasterland, is overleden op 1 mei 1823 te Mirns en Bakhuizen. Klaaske werd 2 jaar, 4 maanden en 27 dagen.<169>

4  Harmen Hendriks Lippes is geboren op 23 mei 1822 te Gaasterland, is overleden op 12 augustus 1896 te Hemelumer Oldeferd. Harmen werd 74 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Harmen trouwt op 5 mei 1852 te Gaasterland op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaaske Karels Zalmstra, dochter van Karel Josephs Zalmstra en Jantje Nannes de Vries. Klaaske is geboren op 29 augustus 1823 te Mirns en Bakhuizen.

5  Klaaske Hendriks Lippes is geboren op 16 juni 1824 te Mirns en Bakhuizen, zie V-BN.

6  Rein Hendriks Lippes is geboren op 14 februari 1826 te Gaasterland, is overleden op 20 maart 1852 te Hemelumer Oldeferd. Rein werd 26 jaar, 1 maand en 6 dagen.

IV-AO  Gerben Gerrits Laagland, zoon van Gerrit Cornelis Laagland en Reinskje Gerbens Fluitman (III-O), is R.K. gedoopt op 30 augustus 1775 te Woudsend (doopgetuige was zijn grootvader Gerben Ruurds (zie II-D)), is overleden op 7 april 1816 10.00 uur te Parrega (nalatende zijn weduwe met drie minderjarige kinderen). Gerben werd 40 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<170>

Gerben Gerryts nam in 1811 als familienaam de naam Laagland aan. Hij woonde toen in Tjerkwerd en gaf 3 kinderen (dochters) op.
Akte datum: 20 december 1811.

Gerben trouwt (kerk) (R.K.) op 25 mei 1800 te Blauwhuis op 24-jarige leeftijd met Grietje Ypes van der Zee. Grietje, zonder beroep, wonende te Parrega en te Greonterp.

Van Gerben en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Stephantje Gerbens Laagland, wonende te Greonterp, is geboren te Parrega, is R.K. gedoopt op 9 maart 1805 te Blauwhuis.

2  Sietske Gerbens Laagland is R.K. gedoopt op 20 november 1807 te Joure (doopgetuige was Yfke Yfkes), zie V-BO.

3  Reinske Gerbens Laagland, wonende te Achlum, is R.K. gedoopt op 16 augustus 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Ulke Laagland (zie III-O.5)), is overleden op 31 augustus 1838 te Achlum (geen kinderen nalatende). Reinske werd 28 jaar en 15 dagen.<171>

Reinske trouwt op 20 juni 1835 te Franekeradeel op 24-jarige leeftijd met de 45-jarige Lieuwe Fokkes Ypma, zoon van Fokke Yebs Ypma en Boukje Everts. Lieuwe is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 28 maart 1790 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn oom Jan Iepes), is overleden op 2 januari 1871 te Achlum. Lieuwe werd 80 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

IV-AP  Cornelis Gerrits Laagland, zoon van Gerrit Cornelis Laagland en Reinskje Gerbens Fluitman (III-O), visser, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 28 januari 1778 te Heerenveen (doopgetuige was zijn grootvader Gerben Fluitman (zie II-D)), is overleden op 1 augustus 1849 23.00 uur te Woudsend. Cornelis werd 71 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Cornelis trouwt (kerk) (R.K.) op 2 mei 1802 te Blauwhuis op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Antje Jelmers, dochter van Jelmer Sybrens en Baukje Meijes. Antje is R.K. gedoopt op 30 april 1773 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Tialtien Ryns), is overleden op 20 september 1806 te Jouswerd. Antje werd 33 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Van Cornelis en Antje is een kind bekend:

1  Gerrit Cornelis Laagland, schipper, wonende te Woudsend.

IV-AQ  Uilkjen Sytzes Fluitman, dochter van Sijtse Gerbens Fluitman (III-P) en Durkje Ages Overmeer, is geboren op 5 april 1788 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 5 april 1788 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Hauckjen Jans (zie III-Q)), is overleden op 15 maart 1875 te Gaasterland. Uilkjen werd 86 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Uilkjen trouwt op 27 mei 1812 te Woudsend (huwelijksgetuigen waren haar volle neef Auke Jans Aukes (neef van de bruid) (zie IV-AU), haar oom Jan Aukes. Aukes (oom van de bruid), Pier Tades Sandstra en zijn zwager Rintje Ypkes Ketelaar (zwager van de bruidegom)) op 24-jarige leeftijd met haar verre halfneef (7e graad) de 31-jarige Lieuwe Lieuwes van der Meulen, zie V-C.

Van Lieuwe en Uilkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Lieuwe Lieuwes van der Meulen is geboren op 2 mei 1813 te Sandfirden, is jong overleden op 7 juni 1818 te Woudsend. Lieuwe werd 5 jaar, 1 maand en 5 dagen.

2  Zytse Lieuwes van der Meulen is geboren op 2 mei 1813 te Heeg, is ongehuwd overleden op 27 augustus 1834 te Wymbritseradeel. Zytse werd 21 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

3  Geertruida Lieuwes van der Meulen is geboren op 12 november 1814 te Sandfirden, zie V-BP.

4  Tjitske Lieuwes van der Meulen, zonder beroep, wonende te Ruigahuizen, is geboren op 20 oktober 1819 te Woudsend, is overleden op 9 oktober 1894 05.30 uur te Gaasterland. Tjitske werd 74 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Tjitske trouwt op 7 juni 1845 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Age Piers Huitema, zoon van Pier Romkes Huitema en IJtje Ages de Boer. Age, schipper, wonende te Woudsend, is geboren rond 1817 te Woudsend.

5  Lieuwe Lieuwes van der Meulen is geboren op 21 juli 1822 te Wymbritseradeel.

6  Lieuwe Lieuwes van der Meulen is geboren op 31 maart 1828 te Wymbritseradeel.

7  Johannes Lieuwes van der Meulen is geboren op 18 juli 1831 te Wymbritseradeel, is overleden op 27 maart 1846 te Wymbritseradeel. Johannes werd 14 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

IV-AR  Akke Sytzes Fluitman, dochter van Sijtse Gerbens Fluitman (III-P) en Durkje Ages Overmeer, zonder beroep en boerin, wonende te Indijk en te Harich, is R.K. gedoopt op 8 februari 1797 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Idske Tjipkes), is overleden op 4 mei 1835 11.00 uur te Harich (Huis 45). Akke werd 38 jaar, 2 maanden en 26 dagen.<172>

Akke trouwt op 8 mei 1824 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Sippe Lammerts van der Meer, zoon van Lammert Baukes van der Meer en Zwaantje Wijpkes. Sippe, boerenknecht, knecht, boer en arbeider, wonende te Trophorne, te Elahuizen en te Harich, is geboren te Kubaard, is R.K. gedoopt op 21 augustus 1793 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Tjepke Wiepkes), is overleden op 11 januari 1848 10.00 uur te Nijega - Hem. Old.. Sippe werd 54 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<173,174>

Sippe was later gehuwd (2) met Sijke Folkerts Jellesma.<175..179>

Van Sippe en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Lammert Sippes van der Meer is geboren op 12 april 1825 te Gaasterland.

Lammert trouwt op 24 mei 1851 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met Berber Harmens Bosma.

2  Durkje Sippes van der Meer is geboren op 19 november 1827 te Gaasterland.

3  Zwaantje Sippes van der Meer is geboren op 6 december 1829 te Harich, zie V-BQ.

4  Sytse Sippes van der Meer is geboren op 12 juni 1833 te Gaasterland.

Sytse trouwt op 16 mei 1857 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met Sytske Douwes Walta.

IV-AS  Wobbigje Jans Aukes, dochter van Jan Auckes Aukes en Houkje Gerbens Fluitman (III-Q), wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 24 juni 1780 te Woudsend (doopgetuige was Mariken Siemens), is overleden op 10 maart 1817 te Woudsend. Wobbigje werd 36 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Wobbigje trouwt (kerk) (R.K.) op 15 april 1804 te Woudsend op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Romke Harings Romkes, zoon van Haring Romkes en Pietje Sijbes. Romke, zeilmaker, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 9 november 1776 te Woudsend (doopgetuige was Japke Ziebes), is overleden op 21 november 1830 te Woudsend. Romke werd 54 jaar en 12 dagen.<180>

Romke was later gehuwd (2) met Cornelia Martens Bekema (zie V-AV).<181,182>

Van Romke en Wobbigje zijn vier kinderen bekend:

1  Haring Romkes is R.K. gedoopt op 17 december 1806 te Woudsend (doopgetuige was Sijberig van Gendt), is jong overleden te Woudsend.

2  Pietie Romkes is R.K. gedoopt op 22 maart 1808 te Woudsend (doopgetuige was Syberig van Gendt), is overleden op 17 mei 1808 te Woudsend. Pietie werd 1 maand en 25 dagen.

3  Jan Romkes is R.K. gedoopt op 26 maart 1809 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Gerben Jans (zie III-Q.5)), is jong overleden te Woudsend.

4  Petronella Romkes is R.K. gedoopt op 6 oktober 1810 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Gadske Jans (zie III-Q.6)), is overleden op 29 november 1810 te Woudsend. Petronella werd 1 maand en 23 dagen.

IV-AT  Uulk Jans, dochter van Jan Auckes Aukes en Houkje Gerbens Fluitman (III-Q), wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 7 november 1781 te Woudsend (doopgetuige was Gadsche Harinks).

Uulk trouwt (R.K.) op 6 juli 1800 te Woudsend op 18-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerben Martens, zoon van Marten Gerbens en Akke Piers. Gerben, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 17 maart 1772 te Woudsend (doopgetuige was Gerbrin Foppes).

Van Gerben en Uulk zijn drie kinderen bekend:

1  Haukjen Gerbens is R.K. gedoopt op 28 juni 1801 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Wobbigjen Jans (zie IV-AS)).

2  Akke Gerbens is R.K. gedoopt op 3 april 1804 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Gieltie Martens).

3  Jan Gerbens Jonkman, mastmakersknecht, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 17 augustus 1806 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Auke Jans (zie IV-AU)).

Jan trouwt op 23 juni 1829 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Catharina Lammerts van der Meer, dochter van Lammert Baukes van der Meer en Zwaantje Wijpkes. Catharina, boerendienstmeid, wonende te Ypecolsga en te Woudsend, is R.K. gedoopt op 30 juli 1796 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar tante Catharina Boukis).

IV-AU  Auke Jans Aukes, zoon van Jan Auckes Aukes en Houkje Gerbens Fluitman (III-Q), mastmaker, mastmakersknecht, mastenmaker en mr. mastmaker, wonende te Woudsend, is geboren op 5 juni 1785 te Westhem, is R.K. gedoopt op 5 juni 1785 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Albert Auckes), is overleden op 28 mei 1849 te Woudsend. Auke werd 63 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Auke trouwt op 25 juni 1812 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (7e graad) de 20-jarige Froukjen Wopkes Bekema, zie V-BE.

Van Auke en Froukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Aukes. Aukes is geboren op 7 mei 1813 te Woudsend, zie V-BR.

2  Okje Aukes. Aukes is geboren op 1 september 1814 te Woudsend.

3  Houkje Aukes. Aukes is R.K. gedoopt op 15 mei 1816 te Woudsend.

4  Wobbigjen Aukes. Aukes is R.K. gedoopt op 28 oktober 1819 te Woudsend, is overleden op 20 september 1881 te Sneek. Wobbigjen werd 61 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Wobbigjen trouwt op 3 juni 1848 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Petrus Jans Buisman, zoon van Jan Lammerts Buisman en Tjeertje Arjens de Graaf. Petrus is geboren op 11 juli 1819, is overleden op 8 maart 1876. Petrus werd 56 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

5  Corneliske Aukes. Aukes, wonende te Parrega, is geboren op 16 november 1821 te Woudsend, is overleden voor 1891. Corneliske werd hoogstens 69 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Corneliske trouwt op 27 november 1852 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 40-jarige Lolke Rinnerts Lolkema, zoon van Rindert Lolkes Lolkema en Klaaske Ypkes Visser. Lolke, wonende te Parrega en te Greonterp, is geboren op 21 februari 1812 te Parrega, is overleden op 7 oktober 1885 te Greonterp. Lolke werd 73 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

6  Wopke Aukes. Aukes, boerin, is gedoopt op 24 mei 1824 te Woudsend.

IV-AV  Marijke Jans Aukes, dochter van Jan Auckes Aukes en Houkje Gerbens Fluitman (III-Q), wonende te Woudsend, is geboren op 15 juni 1793 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 15 juni 1793 te Woudsend (doopgetuige was Marieke Siemens), is overleden op 6 maart 1865 te Woudsend. Marijke werd 71 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Marijke trouwt op 5 juni 1819 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met haar verre halfneef (7e graad) de 21-jarige Cornelis Wopkes Bekema, zie V-BF.

Van Cornelis en Marijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Wopke Cornelis Bekema is geboren op 19 april 1820 te Woudsend, is ongehuwd overleden op 15 juli 1849 te Woudsend. Wopke werd 29 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

2  Jan Cornelis Bekema, zonder beroep, wonende te Woudsend, is geboren op 18 februari 1826 te Woudsend, is overleden op 2 november 1901 01.30 uur te Woudsend. Jan werd 75 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op 31 mei 1862 te Wymbritseradeel op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Grietje Herkes Straatsma, dochter van Herke Johannes Straatsma en Hetske Ottes de Beer. Grietje is geboren op 22 februari 1829 te Sloten - Frl., is overleden op 25 mei 1900 te Woudsend, is begraven op 28 mei 1900 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Grietje werd 71 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<183..185>

3  Aukjen Kornelis Bekema is geboren op 27 augustus 1828 te Woudsend, zie V-BS.

4  Ruurd Rijkes Bekema is geboren op 2 februari 1831 te Woudsend, zie V-BT.

5  Okje Cornelis Bekema is geboren op 21 september 1834 te Woudsend, zie V-BU.

IV-AW  Antje Jacobs Tabak, dochter van Jacob Ages Tabak en Sipkje Gerbens Fluitman (III-R), koemelkster en zonder beroep, wonende te Ypecolsga en te Woudsend, is R.K. gedoopt op 29 september 1787 te Woudsend (doopgetuige was Trientje Ages), is overleden op 31 december 1863 00.30 uur te Woudsend. Antje werd 76 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Antje Jacobs Tabak werd ook vermeld als Antje Jacobs Ages.

Antje gaat in ondertrouw (gerecht) op 5 mei 1810 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 20 mei 1810 te Woudsend op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 40-jarige Jelle Eelkes Kampstra. Jelle, wonende te Ypecolsga, is geboren rond 1770, is overleden op 5 juli 1831. Jelle werd ongeveer 61 jaar.

Jelle Eelkes nam in 1811 als familienaam de naam Kampstra aan.
Hij woonde toen in Woudsen en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 20 december 1811.

Van Jelle en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Trientje Jelles is R.K. gedoopt op 12 februari 1811 te Woudsend (doopgetuige was Reinske Jilkes), is jong overleden.

2  Jilke Jelles Kampstra is geboren op 28 december 1812 te Woudsend, zie V-BV.

3  Jacob Jelles Kampstra is geboren op 6 november 1814 te Woudsend.

4  Jacob Jelles Kampstra is geboren op 3 augustus 1816 te Woudsend.

5  Sepkjen Jelles Kampstra, naaister, wonende te Woudsend, is geboren op 11 mei 1818 te Woudsend.

Sepkjen trouwt op 6 mei 1843 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met zijn verre halfneef (8e graad) de 32-jarige Pier Andries de Jong, zoon van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema (IV-AE). Pier, soldaat, boerenknecht en winkelier, wonende te Maastricht, te Ypecolsga en te Woudsend, is R.K. gedoopt op 22 september 1810 te Balk.<186>

6  Trientje Jelles Kampstra is geboren op 2 november 1822 te Wymbritseradeel.

7  Trijntje Jelles Kampstra is geboren op 20 januari 1826 te Wymbritseradeel.


Generatie V

(van 1770 tot 1911)

In deze generatie zijn 74 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 238 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1877. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (24x), Wymbritseradeel (23x), Woudsend (22x), Balk (14x), Doniawerstal (11x), Hommerts (9x), Dedgum (8x), Sandfirden (7x), Greonterp (6x), Franekeradeel (6x), Leeuwarden (5x), Tjerkwerd (5x), Oudega - Hem. Old. (5x), Bolsward (4x), Delft (4x), Oosterend - Hennaarderadeel (3x), Hennaarderadeel (3x), Hemelumer Oldeferd (3x), Mirns en Bakhuizen (3x), Gaasterland (3x), Heeg (3x), Blauwhuis (3x), Kolderwolde (3x), Lemsterland (3x), Nijega - Hem. Old. (3x), Bakhuizen (2x), Wonseradeel (2x), Lemmer (2x), Nijhuizum (2x), Joure (2x), Sint Nicolaasga (2x), Oudega, Westhem, Warns, 't Haantje, Sneek, Sloten - Frl., Meppel, Rijs, Harich, Haskerland, Hemelum, Zwiggelte, Achlum en Schiedam.

V-A  Tjitske Lieuwes van der Meulen, dochter van Lieuwe Lieuwes van der Meulen (IV-A) en Getje Johannes, is R.K. gedoopt op 4 februari 1770 te Heeg (doopgetuige was haar grootmoeder Atje Teetes (zie III-A)), is overleden op 24 juni 1810 te Sandfirden (akte van bekendheid), is begraven te Sandfirden. Tjitske werd 40 jaar, 4 maanden en 20 dagen.<187,188>

Tjitske trouwt (Herv.) op 17 oktober 1789 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 16 oktober 1789 te Workum op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Rintje Ypkes Ketelaar, zoon van Ypke Hieltjes Ketelaar en Taetske Jarigs. Rintje, boer en huisman (boer), wonende te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 1 maart 1764 te Workum (doopgetuige was Jarig Feddes), is overleden op 12 januari 1836 te Sandfirden. Rintje werd 71 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<189>

Van Rintje en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Teetske Rintjes Ketelaar is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 3 augustus 1790 te Wymbritseradeel (doopgetuige was haar grootmoeder Geertie Luwis), zie VI-A.

2  Geertje Rintjes Ketelaar, wonende te Sandfirden, is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 3 september 1792 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootvader Luwis Luwis (zie IV-A)), is overleden op 15 september 1832 te Wymbritseradeel. Geertje werd 40 jaar en 12 dagen.

Geertje trouwt op 4 mei 1814 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis Feddes Ypma, zoon van Fedde Lieuwes Ypma en Neeltje Cornelis. Cornelis, boerenknecht, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 21 december 1785 te Roodhuis, is overleden op 18 maart 1853 te Tirns. Cornelis werd 67 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Kornelis Feddes nam in 1811 de familienaam Ypma aan. Hij woonde toen in Oudega en gaf op dat hij geen kinderen en kleinkinderen had.
Akte datum: 23 december 1811.

3  Froukjen Rintjes Ketelaar is R.K. gedoopt op 10 augustus 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Johannes Ypkes), is overleden op 23 december 1857 te Workum. Froukjen werd 63 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<190>

Froukjen trouwt op 27 juli 1836 te Workum op 41-jarige leeftijd met de 30-jarige Reijer Fokkes Flapper, zoon van Fokke Ytes Flapper en Stijntje Melis. Reijer, timmerman, arbeider, timmerknecht en timmermansknecht, wonende te Tjerkwerd en te Workum, is R.K. gedoopt op 4 november 1805 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Durk Itis), is overleden op 27 januari 1849 te Workum. Reijer werd 43 jaar, 2 maanden en 23 dagen.<191,192>

Reijer was eerder gehuwd (1) met Rooske Steffens Walta.<193..195>

4  Ypke Rintjes Ketelaar is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 29 september 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Johannes Luwes (zie V-B)), zie VI-B.

5  Haebeltje Rintjes Ketelaar, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 12 januari 1797 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oudtante Boukien Luwis (zie III-A.3)), is overleden op 16 april 1880 12.30 uur te Westhem. Haebeltje werd 83 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Haebeltje trouwt op 3 mei 1834 te Wymbritseradeel op 37-jarige leeftijd met de 24-jarige Gosse Hessels Visser, zoon van Hessel Gosses Visser en Minke Piers Hiemstra. Gosse, schoenmaker, wonende te Blauwhuis en te Westhem, is R.K. gedoopt op 8 maart 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ruurd Gosses).

6  Lieuwe Rintjes Ketelaar is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 13 oktober 1799 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Luwe Luwes (zie IV-A)), zie VI-C.

7  Joseph Rintjes Ketelaar, timmermansknecht, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 9 maart 1808 te Blauwhuis, is overleden op 28 februari 1876 te Workum. Joseph werd 67 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Joseph trouwt op 20 april 1834 te Workum (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Gosse Hessels Visser (goede bekende), Bauke Klazes van der Meer (goede bekende), Jan Kingma en zijn broer Lieuwe Rintjes Ketelaar (broer van de bruidegom) (zie VI-C)) op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (10e graad) de 22-jarige Hieke Ruurds Visser, dochter van Ruurd Gosses Visser en Anske Hommes de Jong (V-T). Hieke, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 18 november 1811 20.00 uur te Workum.<196,197>

V-B  Johannes Lieuwes van der Meulen, zoon van Lieuwe Lieuwes van der Meulen (IV-A) en Getje Johannes, timmerman en molenmaker, wonende te Workum, te Sandfirden en te Zandvoort (Sandfirden), is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 10 oktober 1778 te Blauwhuis (doopgetuige was Albert Joannis), is overleden voor 12 mei 1838. Johannes werd hoogstens 59 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Johannes trouwt (gerecht) op 25 mei 1800 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 25 mei 1800 te Workum op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Taetske Ypes Ketelaar, dochter van Ypke Hieltjes Ketelaar en Reinou Gerbens. Taetske, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 24 november 1780 te Workum (doopgetuige was Maryke Iepkes), is overleden op 30 januari 1812 22.00 uur te Workum (Huis F20), is als overleden aangegeven op 31 januari 1812 te Workum (aangevers overlijden waren haar broer Karst Ketelaar (broer) en haar man Johannes van der Meulen (echtgenoot) (zie V-B)). Taetske werd 31 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Johannes en Taetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Reino Johannes van der Meulen is R.K. gedoopt op 29 maart 1801 te Workum (doopgetuige was haar tante Aatje Iepkes), zie VI-D.

2  Lieuwe Johannes van der Meulen is R.K. gedoopt op 19 februari 1804 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Lieuwe Lieuwes (zie IV-A)).

3  Getje Johannes van der Meulen is R.K. gedoopt op 29 september 1806 te Workum (doopgetuige was haar tante Maryke Lieuwes (zie IV-A.7)).

Getje trouwt op 14 mei 1836 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jetze Taekes Ettema, zoon van Taeke Cornelis Ettema en Froukje Rommerts. Jetze is geboren rond 1807 te Ferwoude.

4  Ypke Johannes van der Meulen is R.K. gedoopt op 27 september 1809 te Workum (doopgetuige was zijn oom Jozef Iepkes).

5  Tjitske Johannes van der Meulen is geboren op 22 januari 1812 te Workum, is R.K. gedoopt op 22 januari 1812 te Workum (doopgetuige was haar grootvader Lieuwe L. van der Meulen (zie IV-A)), zie VI-E.

V-C  Lieuwe Lieuwes van der Meulen, zoon van Lieuwe Lieuwes van der Meulen (IV-A) en Getje Johannes, timmerman en mr. timmerman, wonende te Sandfirden, is geboren op 5 februari 1781 te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 5 februari 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Tite Leeuwes (zie III-A.5)), is overleden op 10 november 1841 te Wymbritseradeel. Lieuwe werd 60 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Lieuwe trouwt op 27 mei 1812 te Woudsend (huwelijksgetuigen waren haar volle neef Auke Jans Aukes (neef van de bruid) (zie IV-AU), haar oom Jan Aukes. Aukes (oom van de bruid), Pier Tades Sandstra en zijn zwager Rintje Ypkes Ketelaar (zwager van de bruidegom)) op 31-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (7e graad) de 24-jarige Uilkjen Sytzes Fluitman, zie IV-AQ.

V-D  Antje Rintjes Veltman, dochter van Rintje Idses en Sietske Gerbens (IV-C), zonder beroep, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 5 mei 1787 te Workum (doopgetuige was Maaike Andries).

Antje trouwt op 16 februari 1814 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 39-jarige Jan Lieuwes Donia, zoon van Lieuwe Jans en Aaltje Jans. Jan, boerenknecht, boerenarbeider en zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 22 augustus 1774 te Workum, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1774 te Workum, is overleden op 18 januari 1825 07.00 uur te Workum (Huis C6). Jan werd 50 jaar, 4 maanden en 27 dagen.<198>

Jan was eerder gehuwd (1) met Dieuwke Eelkes de Jong.<199..207>

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Rintje Jans Donia.

Rintje trouwt op 13 mei 1846 te Workum met Antje Wiebes Spinbaas, dochter van Wiebe Gerrits Spinbaas en Stientje Hendriks Dikkes.

2  Johannes Jans Donia is geboren op 7 augustus 1820 te Workum.

Johannes trouwt op 24 mei 1848 te Workum op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Gatske Symons Adema, dochter van Symon Pieters Adema en Gatske Ytes van der Meer. Gatske is geboren op 8 oktober 1820 te Oldeklooster - Frl..

V-E  Baukje Johannes Marijnen, dochter van Johannes Barteles Marijnen en Baukje Hielkes Tromp (IV-F), logementhoudster, wonende te Woudsend, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 29 maart 1801 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Riemke Hijlkes Tromp (zie III-C)), is overleden op 27 september 1861 07.00 uur te Balk (Huis 230). Baukje werd 60 jaar, 5 maanden en 29 dagen.<208,209>

Baukje was gehuwd met Sybren Aukes Dooper, zoon van Auke Siebrens Dooper en Geertje Johannis. Sybren, boerenknecht en logementhouder, wonende te Hommerts en te Woudsend, is geboren op 14 november 1795 te Scharnegoutum, is overleden op 10 mei 1876 te Balk, is begraven op 13 mei 1876 te Harich. Sybren werd 80 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Sybren en Baukje zijn drie kinderen bekend:

1  Auke Dooper is geboren op 5 december 1830 te Balk, is overleden op 21 december 1905 te New York - U.S.A.. Auke werd 75 jaar en 16 dagen.

Auke trouwt vermoedelijk was Auke Dooper gehuwd met Gertraud, van wie onder de naam Getraud Dooper een bidprentje is aangetroffen. met Gertraud. Gertraud is geboren op 29 maart 1830 te Darmstad, is overleden op 24 januari 1906 te New York - U.S.A.. Gertraud werd 75 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

2  Luitje Sybrens Dooper is geboren op 21 mei 1839 te Balk, zie VI-F.

3  Holkjen Siebrens Dooper is geboren op 21 december 1836 te Balk, zie VI-G.

V-F  Hinke Tiettes Tromp, dochter van Tiette (Tjitte) Hielkes Tromp (IV-G) en Trijntje (Catharina) Klazes, boerin, wonende te Greonterp, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 22 januari 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Boukien Hielkis Tromp (zie IV-F)), is overleden op 2 november 1816 09.00 uur te Greonterp (L.G. No. 18) (nalatende 4 kinderen). Hinke werd 25 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Hinke trouwt (kerk) (R.K.) op 15 mei 1808 te Blauwhuis op 17-jarige leeftijd met de 28-jarige Sieuwke Pieters Pietersma, zoon van Pieter Sjerps en Antie Iemes. Sieuwke, boer, wonende te Greonterp, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 21 oktober 1779 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ulke Eelkes), is overleden op 8 juli 1840 te Greonterp. Sieuwke werd 60 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Sjieuwke Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Pietersma aan. Hij woonde toen in Greonterp en gaf 1 kind op.
Akte datum: 20 december 1811.

Van Sieuwke en Hinke zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Sjieuwkes is R.K. gedoopt op 14 augustus 1809 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Tiete Hielkes Tromp (zie IV-G)).

2  Pieter Sjieuwkes Pietersma, wonende te De Lutte, is geboren op 22 juli 1811 02.00 uur te Greonterp, is overleden op 19 juli 1889. Pieter werd 77 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Pieter trouwt op 12 mei 1838 te Witmarsum op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Barbara Feikes Langedijk, dochter van Feike Meijes Langedijk en Matsen Jacobs Flapper. Barbara is geboren op 15 augustus 1816 te Sneek.

3  Tjiette Sjoukes Pietersma, koemelker, landbouwer en zonder beroep, wonende te Greonterp en te Wirdum - Frl., is geboren op 8 juni 1813 te Greonterp, is overleden op 16 juni 1886 22.30 uur te Wirdum - Frl. (Huis 75). Tjiette werd 73 jaar en 8 dagen.

Tjiette trouwt op 23 april 1846 te Leeuwarderadeel op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Durkje Pieters Stornebrink, dochter van Pier Thomas Stornebrink en Antje Durks Terpstra. Durkje, wonende te Greonterp, is geboren rond 1819 te Wijtgaard.

4  Gerben Sjieuwkes Pietersma is geboren op 16 maart 1815 te Greonterp, zie VI-H.

5  Jan Sjieuwkes Pietersma, arbeider, wonende te Greonterp, is geboren op 27 oktober 1816 te Greonterp, is overleden op 26 september 1871 23.00 uur te Greonterp. Jan werd 54 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Jan trouwt op 12 september 1840 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Elizabeth Feikes Langedijk, dochter van Feike Meijes Langedijk en Matsen Jacobs Flapper. Elizabeth, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 7 oktober 1814 te Sneek, is overleden op 2 november 1883 08.00 uur te Bolsward. Elizabeth werd 69 jaar en 26 dagen.

V-G  Klaske Tiettes Tromp, dochter van Tiette (Tjitte) Hielkes Tromp (IV-G) en Trijntje (Catharina) Klazes, dienstmeid, wonende te Westhem en te Kingmatille, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 12 februari 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was Gerben Klasis).

Klaske trouwt op 6 juni 1818 te Wymbritseradeel (huwelijksgetuigen waren Thomas Ydes Bijkersma, Minze Jans Wijman, Durk Hinnes Koopmans en zijn zwager Sjouke Pieters Pietersma (zwager van de bruid)) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Simmes Andringa, zoon van Simme Tjipkes Andringa en Trijntje Jans. Pieter, boer en boerenknecht, wonende te Folsgare, te Zweins en te Kingmatille, is geboren op 4 november 1793, is R.K. gedoopt op 4 november 1793 te Irnsum (doopgetuige was Trijntje Detmer).<210,211>

Van Pieter en Klaske zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Pieters Andringa.

2  Trientje Pieters Andringa.

V-H  Riemke Tietes Tromp, dochter van Tiette (Tjitte) Hielkes Tromp (IV-G) en Oeke Siebolts Walta, arbeidster en zonder beroep, wonende te Dedgum, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 11 april 1807 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Harmen Hielkis Tromp (zie IV-I)), is overleden op 21 januari 1846 08.00 uur te Dedgum, is als overleden aangegeven op 21 januari 1846 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en haar zwager Meindert Takes van der Ark). Riemke werd 38 jaar, 9 maanden en 10 dagen.<212..214>

Riemke trouwt op 15 juni 1830 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 27-jarige Ruurd Riemers Huitema, zie V-Z.

Van Ruurd en Riemke zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Ruurds Huitema is geboren op 30 april 1838 te Dedgum, zie VI-I.

2  Tiete Ruurds Huitema is geboren op 1 oktober 1840 te Dedgum, is overleden op 25 juli 1917 te Tirns, is begraven op 28 juli 1917 te Roodhuis (R.K. Kerkhof). Tiete werd 76 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<215..217>

Tiete trouwt op 13 mei 1871 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Hittje Hayes Hobma, dochter van Haye Hiddes Hobma en Tjitske Hessels Jorna. Hittje is geboren op 17 februari 1840 te Hennaarderadeel, is overleden op 5 januari 1922 te Wymbritseradeel. Hittje werd 81 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

V-I  Doetje Tiettes Tromp, dochter van Tiette (Tjitte) Hielkes Tromp (IV-G) en Oeke Siebolts Walta, is geboren op 7 maart 1812 te Dedgum.

Doetje trouwt op 29 juni 1833 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 39-jarige Lolle Jans van der Meulen, zoon van Jan Lolles van der Meulen en Maike Watzes. Lolle, slager, boer en landbouwer, wonende te Greonterp en te Dedgum, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 26 maart 1794 te Blauwhuis, is overleden op 12 december 1858 te Bolsward. Lolle werd 64 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Lolle was eerder gehuwd (1) met Itske Meyes Hobbema.<218,219>

Van Lolle en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Lolles van der Meulen is geboren op 4 juni 1834 te Dedgum, zie VI-J.

2  Tiete Lolles van der Meulen is geboren op 21 maart 1837 te Dedgum, is overleden op 3 juli 1904 te Bolsward. Tiete werd 67 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Tiete trouwt op 5 mei 1860 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Duttje Thomas Teppema, dochter van Thomas Gerbens Teppema en Waltje Sybrens Ydema. Duttje is geboren op 22 september 1835 te Tirns, is overleden op 1 december 1911 te Bolsward. Duttje werd 76 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

V-J  Hinke Tietes Tromp, zoon van Tiette (Tjitte) Hielkes Tromp (IV-G) en Oeke Siebolts Walta, zonder beroep, wonende te Greonterp, is geboren op 21 november 1820 te Dedgum, is overleden op 21 juli 1886 te Greonterp. Hinke werd 65 jaar en 8 maanden.

Hinke trouwt op 14 november 1846 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Hepke Tjallings van der Zee, dochter van Tjalling Lazes van der Zee en Atje Ypkes Ketelaar. Hepke, wonende te Nijhuizum en te Greonterp, is R.K. gedoopt op 9 maart 1811 te Bolsward, is overleden op 13 maart 1900 te Westhem, is begraven te Blauwhuis. Hepke werd 89 jaar en 4 dagen.

Van Hinke en Hepke zijn twee kinderen bekend:

1  Attje Hepkes van der Zee is geboren op 10 augustus 1852 te Westhem, zie VI-K.

2  Tjitte Hepkes van der Zee is geboren op 9 augustus 1859 te Greonterp, zie VI-L.<220>

V-K  Riemke Geerts Tromp, dochter van Geert Hielkes Tromp (IV-H) en Trientje Koobs, is R.K. gedoopt op 2 april 1802 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Riemke Hielkes Tromp (zie III-C)).

Riemke trouwt op 21 mei 1834 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Ruurd Rutgerus Posthumus, kind van Christina Geurts of Ruurd Ruurds Posthumus. Ruurd, kleermaker, is geboren rond 1811 te Leeuwarden.

Van Ruurd en Riemke is een kind bekend:

1  Christina Maria Posthumus, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 juni 1843 te Leeuwarden.

Christina trouwt op 1 oktober 1870 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Jetze Jans Bijvoets, zoon van Jan Adriaans Bijvoets en Dieuwke Sjerps Pietersma. Jetze, zilversmidsknecht en zilversmid, wonende te Leeuwarden, is geboren op 4 april 1841 te Workum, is overleden op 14 februari 1922 te Leeuwarden. Jetze werd 80 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Jetze was eerder gehuwd (1) met Anna Juliana Berbera Steggerda.<221,222> Jetze was later gehuwd (3) met Jeltje Jans Andringa.<223,224>

V-L  Cecilia Harmens Tromp, dochter van Harmen Hielkes Tromp (IV-I) en Ietje Wiebrens, is R.K. gedoopt op 6 februari 1804 te Workum (doopgetuige was haar tante Antje Arjens).

Cecilia trouwt op 20 mei 1827 te Workum op 23-jarige leeftijd met Jan Baukes de Boer, zoon van Bauke Jans de Boer en Dieuwke Tjebbes de Boer.

Van Jan en Cecilia is een kind bekend:

1  Bauke Jans de Boer is geboren rond 1831 te Workum.

Bauke trouwt op 7 november 1861 te Workum op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 18-jarige Anna Jans Bijvoets, dochter van Jan Adriaans Bijvoets en Dieuwke Sjerps Pietersma. Anna is geboren op 9 maart 1843 te Workum.

V-M  Hielke Hielkes Tromp, zoon van Hylke Hylkes Tromp (IV-J) en Trientje Lieuwes, is R.K. gedoopt op 15 oktober 1803 te Woudsend (doopgetuige was zijn vader Hielke Hielkes Tromp (zie IV-J)).

Hielke trouwt op 14 december 1830 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met Riemke Wiebes Swart, dochter van Wiebe Jelles Swart en Trijntje Eizes Perdok.

Van Hielke en Riemke is een kind bekend:

1  Jan Tromp is overleden voor 17 juni 1909.

Jan trouwt op 14 november 1880 te Haskerland met de 50-jarige Grietje de Lange, dochter van Lykele Johannes de Lange en Pietje Heins Postma. Grietje is geboren op 10 september 1830 te Lemmer, is overleden op 17 juni 1909 te Joure, is begraven op 21 juni 1909 te Joure. Grietje werd 78 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

V-N  Foeke Tjittes de Wolf, zoon van Titte Foekes de Wolf (IV-K) en Antje Tjeerds Buwalda, boerenknecht en arbeider, wonende te Workum, is gedoopt op 30 mei 1810 te Workum.<225>

Foeke trouwt op 13 mei 1835 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Alderts de Jong, dochter van Aldert Hendriks de Jong en Ester Broers Dikkes. Anna, dienstmeid, wonende te Workum, is gedoopt op 14 juni 1807 te Workum.<226,227>

Van Foeke en Anna is een kind bekend:

1  Geertje Foekes de Wolf, zie VI-M.

V-O  Bauke Olferts van der Pal, zoon van Olfert Taekes van der Pal en Grietje Eelkes de Jong (IV-N), boerenknecht en arbeider, wonende te Dedgum, is geboren rond 1801 te Workum.

Bauke trouwt op 22 november 1837 te Wymbritseradeel op ongeveer 36-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Melis Bergsma, dochter van Melis Tjallings Bergsma en Riemke Wybes. Grietje is R.K. gedoopt op 4 oktober 1808 te Oosterwierum (doopgetuige was Feyke Wybes).

Van Bauke en Grietje is een kind bekend:

1  Grietje van der Pal is geboren op 29 november 1838 te Dedgum, zie VI-N.

V-P  Eelke Tjittes de Jong, zoon van Tjitte Eelkes de Jong (IV-O) en Jeltje Rinses Veldman, is geboren rond 1816 te Workum.

Eelke trouwt op 28 mei 1851 te Workum op ongeveer 35-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (8e graad) de ongeveer 20-jarige Jeltje Lieuwes Hoekstra, zie VII-H.

Van Eelke en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Eelke de Jong is geboren rond 1870 te Nijhuizum, zie VI-O.

2  Reinskjen de Jong is geboren op 29 september 1853, zie VI-P.

V-Q  Bauke Tjittes de Jong, zoon van Tjitte Eelkes de Jong (IV-O) en Jeltje Rinses Veldman, is geboren op 25 december 1820 te Workum, is overleden op 18 oktober 1902 te Heeg. Bauke werd 81 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Bauke trouwt op 26 januari 1850 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Sjoukje Baukes Simonsma, dochter van Bauke Johannes Symonsma en Marike Reinders Jilderts. Sjoukje is geboren op 1 maart 1826 te Workum, is overleden op 4 februari 1897 te Heeg, is begraven te Workum. Sjoukje werd 70 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Bauke en Sjoukje zijn twee kinderen bekend:

1  Tjitte Baukes de Jong is geboren op 30 mei 1851 te Nijhuizum, is overleden op 11 april 1926 te Makkum. Tjitte werd 74 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

2  Eelke de Jong is geboren op 25 september 1860 te Heeg, zie VI-Q.

V-R  Eelko Hommes de Jong, zoon van Homme Eelkes de Jong en Akke Ruurds (IV-Q), huisman (boer), wonende te It Heidenskip, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 7 april 1787 te Workum (doopgetuige was Jelle Sietses).

Eelko trouwt op 2 juni 1813 te Workum op 26-jarige leeftijd (1) met Beitske Pieters Jukkers, dochter van Pieter Jukkers en Dieuwke Piebes.

Van Eelko en Beitske zijn twee kinderen bekend:

1  Dieuwke Eelkes de Jong, zie VI-R.

2  Homme Eelkes de Jong, zie VI-S.

Eelko trouwt op 20 november 1839 te Workum op 52-jarige leeftijd (2) met Jelletje Annes Vogelzang, dochter van Anne Jans en Geertje Jolles.

V-S  Grietje Hommes de Jong, dochter van Homme Eelkes de Jong en Akke Ruurds (IV-Q), is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 8 maart 1788 te Workum.

Grietje trouwt op 25 augustus 1813 te Workum op 25-jarige leeftijd met Folkert Pieters Wagenaar, zoon van Pieter Johannes Wagenaar en Maaike Folkerts. Folkert, timmermansknecht, wonende te Workum.

Van Folkert en Grietje is een kind bekend:

1  Mayke Folkerts Wagenaar, zie VI-T.

V-T  Anske Hommes de Jong, dochter van Homme Eelkes de Jong en Akke Ruurds (IV-Q), wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 21 februari 1791 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Anskje Gerkes), is overleden op 26 oktober 1812 09.00 uur te Workum (Huis F19), is als overleden aangegeven op 26 oktober 1812 te Workum (aangevers overlijden waren haar verre neef (8e graad) Johannes van der Meilen (gebuur) (zie V-B) en haar man Ruurd Gosses Visser (echtgenoot)). Anske werd 21 jaar, 8 maanden en 5 dagen.<228,229>

Anske trouwt (gerecht) op 27 mei 1810 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 27 mei 1810 te Workum op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Ruurd Gosses Visser, zoon van Gosse Reintjes en Hieltje Hessels. Ruurd, boerenknecht, landbouwer, boer en huisman (boer), wonende te Idzega, te It Heidenskip en te Workum, is geboren op 16 mei 1785 te Heeg, is R.K. gedoopt op 16 mei 1785 te Heeg (doopgetuige was Lolk Gosses), is overleden op 15 december 1833 18.00 uur te Workum. Ruurd werd 48 jaar, 6 maanden en 29 dagen.<230,231>

Ruurd Gosses nam in 1811 de naam Visser aan. Hij woonde toen in Workum en gaf 1 kind op.

Ruurd was later gehuwd (2) met Jetske Jans Teekema.<232..236>

Van Ruurd en Anske is een kind bekend:

1  Hieke Ruurds Visser, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 18 november 1811 20.00 uur te Workum.<237>

Hieke trouwt op 20 april 1834 te Workum (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Gosse Hessels Visser (goede bekende), Bauke Klazes van der Meer (goede bekende), Jan Kingma en zijn broer Lieuwe Rintjes Ketelaar (broer van de bruidegom) (zie VI-C)) op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 26-jarige Joseph Rintjes Ketelaar, zoon van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen (V-A). Joseph, timmermansknecht, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 9 maart 1808 te Blauwhuis, is overleden op 28 februari 1876 te Workum. Joseph werd 67 jaar, 11 maanden en 19 dagen.<238>

V-U  Andrieske Hommes de Jong, dochter van Homme Eelkes de Jong en Akke Ruurds (IV-Q), wonende te Gaast, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 28 november 1793 te Workum (doopgetuige was haar tante Jeltje Eelkes).

Andrieske trouwt op 4 mei 1817 te Workum op 23-jarige leeftijd met Albert Hendriks Hoyrink, zoon van Hendrik Hoyrink en Lijsbeth Sjoerds. Albert, boerenarbeider, wonende te Gaast.

Van Albert en Andrieske is een kind bekend:

1  Akke Alberts Hooijenga, zie VI-U.

V-V  Ruurd Hommes de Jong, zoon van Homme Eelkes de Jong en Akke Ruurds (IV-Q), boerenknecht, wonende te It Heidenskip en te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 12 september 1797 te Workum (doopgetuige was Ruurd Remmerts), is overleden voor 4 augustus 1858. Ruurd werd hoogstens 60 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Ruurd trouwt op 9 juni 1827 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Pietrik Sjerps Pietersma, dochter van Sjerp Pieters Pietersma en Jitske Hessels van der Meer. Pietrik, zonder beroep en boerin, wonende te Greonterp en te Nijehaske, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 5 oktober 1805 te Blauwhuis, is overleden op 4 augustus 1858 14.00 uur te Nijehaske (Huis 227). Pietrik werd 52 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Ruurd en Pietrik zijn elf kinderen bekend:

1  Akke Ruurds de Jong is geboren op 14 maart 1828 te Workum, zie VI-V.

2  Sibrandus Ruurd de Jong is geboren op 2 september 1829 te Workum.

3  Jetske Ruurds de Jong, wonende te Workum, is geboren op 9 januari 1831 te Workum, is overleden op 31 juli 1843 te Workum. Jetske werd 12 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

4  IJfke Ruurds de Jong is geboren op 1 januari 1833 14.00 uur te Tjerkwerd, zie VI-W.

5  Anskje Ruurds de Jong, zonder beroep, wonende te Wons en te Workum, is geboren op 5 juli 1834 te Tjerkwerd, is overleden op 12 mei 1922 06.00 uur te Workum. Anskje werd 87 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Anskje trouwt op 6 mei 1882 te Wonseradeel op 47-jarige leeftijd met haar verre halfneef (6e graad) de ongeveer 45-jarige Dominicus Lieuwes Ketelaar, zie VII-F.<239>

6  Jeltje Ruurds de Jong is geboren op 16 juli 1836 10.00 uur te Tjerkwerd.

7  Trijntje Ruurds de Jong is geboren op 5 mei 1838 te Tjerkwerd.

Trijntje trouwt op 9 mei 1869 te Sloten - Frl. op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Folkert Jelles Jellesma, zoon van Jelle Folkerts Jellesma en Aaltje Uiltjes Palsma. Folkert is geboren rond 1841 te Nijega - Hem. Old..

8  Fintje Ruurds de Jong is geboren op 13 februari 1841 01.30 uur te Workum.

Fintje trouwt op 11 juni 1876 te Franeker op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Willem Cornelis Ettema, zoon van Cornelis Taekes Ettema en Sijke Willems Bootsma. Willem is geboren rond 1839 te Workum.

9  Jantje Ruurds de Jong is geboren op 18 januari 1843 te Tjerkwerd.

10  Jetske Ruurds de Jong is geboren op 18 december 1844 te Nijega - Hem. Old..

Jetske trouwt op 24 februari 1878 te Doniawerstal op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Epke Hendriks Meyer, zoon van Hendrik Jans Meyer en Froukjen Epkes Rypkema. Epke is geboren rond 1847 te Sint Nicolaasga.

11  Jantje Ruurds de Jong is geboren op 3 november 1847 te Nijega - Hem. Old..

Jantje was gehuwd met Jan Taekeles Hollander, zoon van Taekele Dirks Hollander en Aafke Rientses Hofma. Jan is geboren te Harlingen.

V-W  Pieter Hommes de Jong, zoon van Homme Eelkes de Jong en Akke Ruurds (IV-Q), boer, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 18 december 1798 te Workum (doopgetuige was zijn oom Lieuwe Ages).

Pieter trouwt op 5 mei 1822 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Jans Dijkstra, dochter van Jan Sijtses Dijkstra en Rinske Lieuwes van de Pol. Jantje, wonende te Pingjum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 8 december 1796 te Workum (doopgetuige was Antje Sietses), is overleden op 27 juni 1841 te Pingjum. Jantje werd 44 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Van Pieter en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Rinske Pieters de Jong, zie VI-X.

2  Homme Pieters de Jong is geboren op 26 september 1824 te Workum, zie VI-Y.

V-X  Sietske Hommes de Jong, dochter van Homme Eelkes de Jong en Akke Ruurds (IV-Q), is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 13 juli 1801 te Workum (doopgetuige was haar tante Froukje Eelkes), is overleden op 14 oktober 1848 te Workum. Sietske werd 47 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Sietske trouwt op 4 november 1827 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Pieter Ydes Ydema, zoon van Yde Pieters Ydema en Jantje Lammerts Buisman. Pieter, boer, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 23 september 1794 te Joure (doopgetuige was zijn oom Joost Pieters), is overleden op 11 september 1859 te Franeker. Pieter werd 64 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Jetske Meyes Plantinga.<240> Pieter was later gehuwd (3) met Hendrikje Harmens IJzenberg.<241..246>

Van Pieter en Sietske zijn drie kinderen bekend:

1  Yde Pieters Ydema is geboren op 13 september 1829 te Workum, is overleden op 21 maart 1858 te Wymbritseradeel. Yde werd 28 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

2  Homme Pieters Ydema is geboren op 1 juli 1831 te Workum, is overleden op 12 november 1854 te Noordwolde - Frl.. Homme werd 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

3  Antje Pieters Ydema is geboren op 9 februari 1836 te Workum, is overleden op 23 juli 1886 te Aengwirden. Antje werd 50 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Antje trouwt op 11 november 1858 te Workum op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de ongeveer 38-jarige Wiebe Uiltjes van der Meer, zoon van Uiltje Wiebes van der Meer en Grietje Eelkes (Margaretha) Veldman. Wiebe is geboren rond 1820 te Workum.

V-Y  Janke Riemers Huitema, dochter van Riemer Ruurds Huitema (IV-R) en Antje Boukes Kuipers, dienstmaagd, wonende te Lutkewierum, is R.K. gedoopt op 21 juli 1800 te Blauwhuis (doopgetuige was Gerben Gossis).

Janke trouwt op 28 februari 1829 te Hennaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 38-jarige Meindert Taekes van der Ark, zoon van Taeke Meinderts en Marijke Sjoukes. Meindert, boerenknecht en arbeider, wonende te Lutkewierum en te Dedgum, is gedoopt op 16 maart 1790 te Leeuwarden (R.K.) (doopgetuige was Doutje Sjoukes).

Van Meindert en Janke is een kind bekend:

1  Marijke Meinderts van der Ark is geboren op 28 december 1838 te Dedgum, zie VI-Z.

V-Z  Ruurd Riemers Huitema, zoon van Riemer Ruurds Huitema (IV-R) en Antje Boukes Kuipers, arbeider, timmerknecht en winkelier, wonende te Dedgum, is R.K. gedoopt op 3 november 1802 te Heeg (doopgetuige was zijn tante Likertje Ruurs (zie III-H.4)), is overleden op 24 september 1843 20.00 uur te Dedgum, is als overleden aangegeven op 26 september 1843 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piens Bakker (bekende) en zijn zwager Meindert Taekes van der Ark). Ruurd werd 40 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Ruurd trouwt op 15 juni 1830 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 23-jarige Riemke Tietes Tromp, zie V-H.

V-AA  Aaltje Jacobs Coldewaayer, dochter van Jacob Frankes en Jetske Ruurds Huitema (IV-S), is R.K. gedoopt op 31 januari 1797 te Heeg.

Aaltje trouwt op 11 juni 1826 te Gaasterland op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Yke Siegers Falkena, zoon van Sieger Jelles Falkena en Romkjen Ykes de Jong. Yke, veldwachter, is geboren rond 1802 te Mirns.

Van Yke en Aaltje is een kind bekend:

1  Sieger Ykes Falkena is geboren rond 1840 te Mirns en Bakhuizen, zie VI-AA.

V-AB  Stientje Jacobs Coldewaayer, dochter van Jacob Frankes en Jetske Ruurds Huitema (IV-S), is R.K. gedoopt op 14 september 1798 te Heeg (doopgetuige was haar tante Siouke Reurts (zie III-H.7)).

Stientje trouwt op 22 juni 1834 te Sloten - Frl. op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Ype Reins Molenaar, zoon van Rein Ypes Molenaar en Lijsbeth Rienzes. Ype, werkman, is geboren rond 1799 te Lemmer.

Van Ype en Stientje is een kind bekend:

1  Rein Molenaar is geboren rond 1835 te Sloten - Frl., zie VI-AB.

V-AC  Ruurt Jacobs Coldewaayer, zoon van Jacob Frankes en Jetske Ruurds Huitema (IV-S), werkman en winkelier, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 15 september 1805 te Heeg (doopgetuige was Rijnder Jans).

Ruurt trouwt op 15 juni 1839 te Wymbritseradeel op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Jeltje Andries Walta, dochter van Andries Ages Walta en Grietje Eelkes de Jong. Jeltje is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 12 maart 1805 te Workum (doopgetuige was haar tante Ietje Eelkes).

Van Ruurt en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Ruurds Coldewaayer is overleden op 30 september 1855 te Workum.<247>

2  Grietje Ruurds Coldewaayer.

V-AD  Anskjen Gerkes Huitema, dochter van Gerke Ruurds (IV-T) en Vrouk Lazes van der Zee, boerendochter, wonende te Oudega - Wymbr. en te It Heidenskip, is R.K. gedoopt op 10 februari 1796 te Heeg (doopgetuige was haar grootmoeder Anske Gerkes).

Anskjen trouwt op 8 augustus 1817 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Willem Cornelis Zwaga, zoon van Cornelis Johannes Zwaga en Riemkje Willems. Willem, schipper, boer en kastelein, wonende te Gaastmeer, te It Heidenskip en te Heeg, is R.K. gedoopt op 15 mei 1793 te Woudsend (doopgetuige was zijn tante Marike Willems).

Van Willem en Anskjen is een kind bekend:

1  Froukje Willems Zwaga is geboren rond 1823 te Joure.

Froukje trouwt op 19 augustus 1875 te Wonseradeel op ongeveer 52-jarige leeftijd met de 55-jarige Taeke Douwes van der Zee, zoon van Douwe Johannes van der Zee en Hyke Taekes Ettema. Taeke, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 29 november 1819 te Dedgum.

Taeke was eerder gehuwd (1) met Martzen Dirks van der Meulen.<248,249>

V-AE  Huite Joostes Huitema, zoon van Joost Huites Huitema en Aaltje Epkes (IV-U), wonende te Heeg, is R.K. gedoopt op 22 september 1779 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Klaas Heutes), is overleden voor 16 februari 1836. Huite werd hoogstens 56 jaar, 4 maanden en 25 dagen.<250>

Huite was gehuwd met Ringetje Hiddes Bakker.

Van Huite en Ringetje zijn zes kinderen bekend:

1  Zwaantje Huites Huitema, zie VI-AC.

2  Joost Huites Huitema, boerenknecht, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân.

3  Aaltje Huites Huitema, dienstmeid.

4  Antje Huites Huitema, dienstmeid, wonende te Scharnegoutum.

5  Jeltje Huites Huitema.

6  Ytje Huites Huitema.

V-AF  Wiebe Joostes Huitema, zoon van Joost Huites Huitema en Aaltje Epkes (IV-U), arbeider, wonende te Heeg en te Workum, is geboren op 24 juli 1790, is R.K. gedoopt op 24 juli 1790 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Riemer Epkes (zie IV-V)).<251>

Wiebe trouwt op 29 april 1814 te Tjerkwerd op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Stijntje Douwes van der Werf, dochter van Douwe Sjoerds van der Werf en Waltje Simmes. Stijntje is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 19 februari 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Obe Simmes van der Meer), is overleden op 10 maart 1848 te Workum. Stijntje werd 57 jaar en 20 dagen.<252>

Van Wiebe en Stijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Joost Wiebes Huitema is geboren op 2 december 1817 te Hemelumer Oldeferd.

2  Douwe Wiebes Huitema is geboren op 6 december 1819 te Nijega - Hem. Old., zie VI-AD.

3  Sietske Wiebes Huitema is geboren op 8 juli 1831 te Workum, is overleden op 8 maart 1873 te Workum. Sietske werd 41 jaar en 8 maanden.

V-AG  Jan Rimmers Kloosterman, zoon van Riemer Epkes Kloosterman (IV-V) en Willemke Jans, schipper, wonende te Mirns, is R.K. gedoopt op 8 augustus 1775 te Heeg (doopgetuige was Saakje Jans).

Jan gaat in ondertrouw (gerecht) op 12 mei 1810 te Hemelumer Oldeferd op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelia Reins Bouma, dochter van Rein Hessels Bouma en Oeke Joukes Joukema. Cornelia, wonende te Mirns, is geboren te Oudemirdum, is R.K. gedoopt op 14 juli 1781 te Bakhuizen.

Van Jan en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Willemke Jans Kloosterman is geboren te Rijs, is R.K. gedoopt op 15 maart 1811 te Bakhuizen.

2  Oeke Jans Kloosterman is geboren op 6 oktober 1812 te Balk.

V-AH  Tjalling Rimmes Kloosterman, zoon van Riemer Epkes Kloosterman (IV-V) en Willemke Jans, werkman, is R.K. gedoopt op 27 november 1777 te Heeg (doopgetuige was zijn tante Aaltje Epkes (zie IV-U)), is overleden op 25 november 1827 te Bakhuizen. Tjalling werd 49 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Tjalling was gehuwd met Jantje Fongers de Vries. Jantje, wonende te Bakhuizen.

Van Tjalling en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Rimmert Tjallings Kloosterman is geboren te Bakhuizen, is R.K. gedoopt op 12 oktober 1807 te Bakhuizen.

2  Fonger Tjallings Kloosterman is geboren op 19 augustus 1810 te Bakhuizen, is R.K. gedoopt op 19 augustus 1810 te Bakhuizen, zie VI-AE.<253>

V-AI  Harmen Obbes Bosma, zoon van Obbe Harmens Bosman en Tjerkje Epkes van der End (IV-W), is R.K. gedoopt op 11 december 1795 te Balk, is overleden op 18 maart 1862 te Gaasterland. Harmen werd 66 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Harmen trouwt op 13 juni 1817 te Doniawerstal op 21-jarige leeftijd met Pietertje Troelstra, dochter van Wobbigje Pieters Troelstra.

Van Harmen en Pietertje zijn drie kinderen bekend:

1  Wobbigje Harmens Bosma is geboren op 8 maart 1818 te Doniawerstal.

2  Andersjen Harmens Bosman is geboren op 25 november 1819 te Doniawerstal.

3  Tjerkjen Harmens Bosman is geboren op 25 november 1819 te Doniawerstal.

V-AJ  Antje Obbes Bosman, dochter van Obbe Harmens Bosman en Tjerkje Epkes van der End (IV-W), zonder beroep, wonende te Balk, is R.K. gedoopt op 28 februari 1802 te Balk, is overleden op 23 december 1884 11.00 uur te Balk. Antje werd 82 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<254>

Antje trouwt op 24 juni 1825 te Doniawerstal op 23-jarige leeftijd met Sake Bruins Agricola, zoon van Bruin Bruins Agricola en Antje Rienks.

Van Sake en Antje is een kind bekend:

1  Antje Agricola is geboren op 19 september 1826 te Doniawerstal.

V-AK  Jantje Obbes Bosman, dochter van Obbe Harmens Bosman en Tjerkje Epkes van der End (IV-W), naaister en zonder beroep, wonende te Balk en te Oudega - Hem. Old., is R.K. gedoopt op 27 januari 1810 te Balk, is overleden op 12 april 1885 06.00 uur te Oudega - Hem. Old.. Jantje werd 75 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<255>

Jantje trouwt op 18 november 1835 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem Jans Schaper, zoon van Jan Willems Schaper en Dottje Aukes Terpstra. Willem, werkman en arbeider, wonende te Oudega - Hem. Old., is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 13 februari 1807 te Balk, is overleden op 30 mei 1849 20.00 uur te Oudega - Hem. Old.. Willem werd 42 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<256,257>

Van Willem en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dotje Willems Schaper is geboren op 24 mei 1837 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 6 februari 1838 te Oudega - Hem. Old.. Dotje werd 8 maanden en 13 dagen.<258>

2  Dotje Willems Schaper is geboren op 25 december 1838 te Oudega - Hem. Old., zie VI-AF.

3  Obe Willems Schaper is geboren op 6 september 1841 te Oudega - Hem. Old., zie VI-AG.<259>

4  Jan Willems Schaper is geboren op 9 februari 1844 te Oudega - Hem. Old., zie VI-AH.

5  Harmen Willems Schaper, arbeider, wonende te Oudega - Hem. Old., is geboren op 14 december 1846 te Oudega - Hem. Old., is overleden op 20 juli 1893 20.00 uur te Oudega - Hem. Old. (Wijk G30). Harmen werd 46 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<260>

Harmen trouwt op 11 mei 1877 te Hemelumer Oldeferd op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Baukje Baukes Boersma, dochter van Bauke Jans Boersma en Wikje Simons Adema. Baukje is geboren op 19 juni 1850 te Wymbritseradeel.

Baukje was later gehuwd (2) met Johannes Ruurds Bekema (zie V-BC.5).<261..266>

V-AL  Akke Obbes Bosman, dochter van Obbe Harmens Bosman en Tjerkje Epkes van der End (IV-W), is R.K. gedoopt op 27 januari 1810 te Balk, is overleden op 18 oktober 1866 te Workum. Akke werd 56 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Akke trouwt op 19 april 1837 te Workum op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Rinse Lieuwes Veldman, zoon van Lieuwe Rinses Veldman en Sebastiane Jacobs de Wit. Rinse, werkman, wonende te Workum, is geboren op 2 juli 1813 te Workum.

Van Rinse en Akke is een kind bekend:

1  Lieuwe Rinses Veldman is geboren op 21 oktober 1838 te Workum.

V-AM  Akke Dirks Overmeer, kind van Dirk Ages Overmeer en Sibbeltje Wopkes Rauwerda (IV-Z), is R.K. gedoopt op 7 juli 1806 te Heeg (doopgetuige was zijn tante Geertje Wopkes (zie IV-AC)).

Akke trouwt op 4 mei 1832 te Doniawerstal op 25-jarige leeftijd met Michael Lykles Nijholt, kind van Lykle Harmens Nijholt en Sjoukjen Ydes Agricola. Michael, wonende te Sint Nicolaasga.

Van Michael en Akke is een kind bekend:

1  Jantje Michiels Nijholt, zie VI-AI.

V-AN  Lieuwe Hylkes Grondstra, zoon van Hylke Lieuwes Grondstra en Gertje Wopkes Rauwerda (IV-AC), scheepstimmermansknecht, wonende te Heeg, is geboren op 6 februari 1815 te Wymbritseradeel, is overleden op 18 juni 1873 te Harlingen. Lieuwe werd 58 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Lieuwe trouwt op 11 mei 1839 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Liskjen Allerts Hogema, dochter van Allert Pieters Hogema en Antje Klazes Indijkstra. Liskjen is geboren op 26 juni 1815 te Workum, is overleden op 25 januari 1900 te Harlingen. Liskjen werd 84 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Van Lieuwe en Liskjen is een kind bekend:

1  Antje Grondstra is geboren op 9 november 1844 te Wymbritseradeel, zie VI-AJ.

V-AO  Hetske Wouters Bruinsma, dochter van Wouter Aukes Bruinsma en Akke Wopkes Rauwerda (IV-AD), is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 14 oktober 1809 te Roodhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Hotske Wouters (vaders moeder)).

Hetske trouwt op 1 augustus 1832 te Gaasterland op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Martens van Vucht, zoon van Marten van Fucht en Dieuwke Jakobs Terpstra. Jan is geboren rond 1807 te Sneek.

Van Jan en Hetske is een kind bekend:

1  Dieuwke Jans van Vucht is geboren te Mirns en Bakhuizen.

Dieuwke trouwt op 20 mei 1866 te Gaasterland met haar verre neef (10e graad) de 35-jarige Anne Hendriks Folmer, zoon van Hendrik Annes Folmer en Aafke Jentjes Bekema (V-AZ). Anne is geboren op 8 augustus 1830 te Balk.

V-AP  Eelke Andries de Jong, zoon van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema (IV-AE), boerenknecht, schipper, winkelier, schipper/winkelier, kastelein, tapper en logementhouder, wonende te Akmarijp en te Hommerts, is R.K. gedoopt op 25 januari 1801 te Workum (doopgetuige was zijn oom Hielke Eelkes), is overleden op 9 mei 1880 te Hommerts. Eelke werd 79 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Eelke trouwt op 6 mei 1828 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Pietje Tjerks Boersma, dochter van Tjerk Johannes Boersma en Baukje Jentjes. Pietje, dienstmaagd en zonder beroep, wonende te Hommerts, is geboren te Bozum, is R.K. gedoopt op 26 november 1804 te Bozum (R.K. par. Oosterwierum) (doopgetuige was haar oom Hille Tjeerds), is overleden op 10 juni 1868 te Hommerts. Pietje werd 63 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Van Eelke en Pietje zijn acht kinderen bekend:

1  Baukjen Eelkes de Jong is geboren op 7 februari 1829 te Hommerts.

2  Baukjen Eelkes de Jong is geboren op 18 april 1830 te Hommerts.

3  Andries Eelkes de Jong, kastelein, wonende te Hommerts, is geboren op 6 september 1831 te Hommerts.

Andries trouwt op 23 augustus 1884 te Wymbritseradeel op 52-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Wilhelmina Frederica Johanna Savonije, dochter van Wilhelmus Savonije en Frederika Fransen. Wilhelmina, zonder beroep, wonende te Hommerts, is geboren rond 1854 te Tubbergen.

4  Tjerk Eelkes de Jong, zonder beroep, wonende te Hommerts, is geboren op 23 juni 1833 te Hommerts.

Tjerk trouwt op 5 mei 1866 te Gaasterland op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Martjen Lieuwes van der Hof, dochter van Lieuwe Jacobs van den Hoff en Jantje Harmens Huizinga. Martjen, zonder beroep, wonende te Oudemirdum, is geboren rond 1841 te Oudemirdum.

5  Attje Eelkes de Jong is geboren op 11 mei 1836 te Hommerts.

6  Akke Eelkes de Jong, zonder beroep, wonende te Sint Nicolaasga, is geboren op 26 maart 1839 te Hommerts.

Akke trouwt op 19 augustus 1871 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd met de 43-jarige Douwe Rintjes Graafsma, zoon van Rintje Folkerts Graafsma en Grietje Douwes Teernstra. Douwe, landbouwer en boerenarbeider, wonende te Tirns en te Sneek, is geboren op 24 februari 1828 te Witmarsum, is overleden op 14 september 1883 21.00 uur te Sneek (Wijk 17 130). Douwe werd 55 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

7  Ytje Eelkes de Jong is geboren op 27 mei 1842 te Hommerts, zie VI-AK.

8  Johanneske Eelkes de Jong, zonder beroep, wonende te Hommerts, is geboren op 11 december 1845 te Hommerts, is overleden op 25 december 1885 te Hengelo - Ov.. Johanneske werd 40 jaar en 14 dagen.

Johanneske trouwt op 26 april 1884 te Wymbritseradeel op 38-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Franciscus Savonije, zoon van Wilhelmus Savonije en Frederika Fransen. Franciscus, bakker, wonende te Woudsend, is geboren rond 1859 te Tubbergen, is overleden op 30 mei 1932 te Hasselo. Franciscus werd ongeveer 73 jaar.

Franciscus was later gehuwd (2) met Arnolda Zwaga.<267,268>

V-AQ  Froukje Andries de Jong, dochter van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema (IV-AE), boerendienstmeid, dienstmeid en boerenmeid, wonende te Woudsend en te Ypecolsga, is R.K. gedoopt op 29 april 1805 te Workum (doopgetuige was haar halftante Marijke Eelkes).

Froukje trouwt op 8 juni 1844 te Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd met haar verre halfneef (8e graad) de 31-jarige Jilke Jelles Kampstra, zie V-BV.

Van Jilke en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Kampstra is geboren op 9 mei 1845 te Wymbritseradeel.

2  Jelle Kampstra is geboren op 13 oktober 1848 te Wymbritseradeel.

V-AR  Elisabeth Andries de Jong, dochter van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema (IV-AE), wonende te Bolsward, is R.K. gedoopt op 9 april 1807 te Workum (doopgetuige was haar tante Antje Ruurds (zie III-L.1)), is overleden op 11 april 1856 te Bolsward. Elisabeth werd 49 jaar en 2 dagen.

Elisabeth trouwt op 22 mei 1836 te Haskerland op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Sipke Sipkes Draaisma, zoon van Sipke Sipkes Draaisma en Anke Jans Prins. Sipke, pottenbakkersknecht, pottenbakker en pottendraaier, wonende te Bolsward, is geboren op 9 juni 1806 te Joure, is R.K. gedoopt op 10 juni 1806 te Joure, is overleden op 13 mei 1852 te Bolsward. Sipke werd 45 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Sipke en Elisabeth is een kind bekend:

1  Sipke Sipkes Draaisma is geboren op 3 november 1841 te Bolsward, zie VI-AL.

V-AS  Tieds Andries de Jong, dochter van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema (IV-AE), winkelierster, wonende te Joure, is geboren te Trophorne, is R.K. gedoopt op 13 september 1808 te Balk.

Tieds trouwt op 1 augustus 1830 te Haskerland op 21-jarige leeftijd met Popke Douwes van Aalzum, zoon van Douwe Popkes van Aalzum en Sytske Pieters Zwaga. Popke, schipper, wonende te Joure, is overleden op 3 januari 1851 te Joure.

Van Popke en Tieds zijn drie kinderen bekend:

1  Agatha Popkes van Aalzum is geboren te Joure.

Agatha trouwt op 17 mei 1863 te Haskerland met de 27-jarige Johannes Annes Reekers, zoon van Anne Jans Reekers en Teetske (Afke) Jans van der Meulen. Johannes is geboren op 22 december 1835 te Joure.

2  Sytske Popkes van Aalsum.

Sytske trouwt op 8 mei 1859 te Haskerland met de 25-jarige Jan Annes Reekers, zoon van Anne Jans Reekers en Teetske (Afke) Jans van der Meulen. Jan is geboren op 9 juni 1833 te Joure.

3  Anna Popkes van Aalzum is geboren rond 1836, is overleden op 19 april 1852 te Joure. Anna werd ongeveer 16 jaar.

V-AT  Aukje Andries de Jong, dochter van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema (IV-AE), dienstmaagd, wonende te Hommerts, is geboren op 1 december 1812 te Koudum, is overleden op 11 april 1848 te Hommerts. Aukje werd 35 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Aukje trouwt op 9 januari 1836 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Johannes Dooper, zoon van Johannes Jakobs Dooper en Jeltje Jans Dijkstra. Jan, arbeider, slager en boerenknecht, wonende te Hommerts, is geboren op 4 maart 1812 te Hommerts, is overleden op 25 november 1892 te Hommerts. Jan werd 80 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<269..271>

Jan was later gehuwd (2) met Akke Pieters Elsinga.<272..274>

Van Jan en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes Jans Dooper, wonende te Hommerts, is geboren op 15 mei 1836 te Haskerland.

2  Andries Jans Dooper, wonende te Hommerts, is geboren op 3 maart 1838 te Wymbritseradeel.

3  Eeltje Jans Dooper is geboren op 27 oktober 1839 te Hommerts, zie VI-AM.

4  Tjeerd Jans Dooper, wonende te Hommerts, is geboren op 12 mei 1841 te Wymbritseradeel.

5  Jeltje Jans Dooper, wonende te Hommerts, is geboren op 27 januari 1843 te Wymbritseradeel.

6  Attje Jans Dooper is geboren op 2 augustus 1845 te Wymbritseradeel, is overleden op 24 mei 1848 te Wymbritseradeel. Attje werd 2 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

7  Rinske Jans Dooper is geboren op 28 november 1847 te Wymbritseradeel, is overleden op 19 mei 1848 te Wymbritseradeel. Rinske werd 5 maanden en 21 dagen.

V-AU  Michiel Everts de Vries, zoon van Evert Ages de Vries en Aukje Ruurds Bekema (IV-AG), klokmaker en zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren rond 1816 te Heeg.

Michiel trouwt op 7 juni 1835 te Haskerland op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Yke Rimbertus Schaap, dochter van Rimbertus Josephs Schaap en Janke Jacobs Kuiper. Yke is geboren rond 1814 te Joure, is overleden voor 21 augustus 1897. Yke werd hoogstens 83 jaar.<275>

Van Michiel en Yke is een kind bekend:

1  Ruurd de Vries, verver, wonende te Westhem, is geboren op 22 mei 1858 te Heeg, is overleden op 15 mei 1930 te Sneek. Ruurd werd 71 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Ruurd was gehuwd (1) met Aagje Zonderland. Aagje is overleden voor 21 augustus 1897.<276> Ruurd trouwt op 21 augustus 1897 te Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Jetske Elzinga, dochter van Hendrik Hilles Elzinga en Hendrika Johanna Theresia Huurmans. Jetske, zonder beroep, wonende te Westhem en te Sneek, is geboren op 22 februari 1851 te Irnsum, is overleden op 25 juli 1928 06.00 uur te Sneek, is begraven op 28 juli 1928 te Sneek (R.K. Kerkhof). Jetske werd 77 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<277..280>

V-AV  Cornelia Martens Bekema, dochter van Marten Tjeerds Bekema (IV-AH) en Trijntje Lolkes Lolkema, naaister, zeilmaker en kasteleinsche, wonende te Woudsend en te Bolsward, is geboren rond 1801 te Abbega (akte van bekendheid), is overleden op 28 februari 1861 te Bolsward. Cornelia werd ongeveer 60 jaar.<281,282>

Cornelia trouwt op 3 mei 1824 te Wymbritseradeel op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met haar verre halfneef (7e graad) de 47-jarige Romke Harings Romkes, zoon van Haring Romkes en Pietje Sijbes. Romke, zeilmaker, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 9 november 1776 te Woudsend (doopgetuige was Japke Ziebes), is overleden op 21 november 1830 te Woudsend. Romke werd 54 jaar en 12 dagen.<283>

Romke was eerder gehuwd (1) met Wobbigje Jans Aukes (zie IV-AS).<284,285>

Van Romke en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Haring Romkes. Romkes is geboren op 25 mei 1824 te Woudsend, zie VI-AN.

2  Katharina Romkes. Romkes is geboren op 6 oktober 1825 te Woudsend, zie VI-AO.

3  Pietronella Romkes. Romkes is geboren op 1 januari 1828 te Woudsend, is overleden op 20 december 1897 te Bolsward. Pietronella werd 69 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Pietronella trouwt op 11 mei 1851 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met Douwe Jelles Postma.

4  Martinus Romkes. Romkes, wonende te Woudsend, is geboren op 29 juli 1830 te Woudsend, is overleden op 7 juli 1831 te Woudsend. Martinus werd 11 maanden en 8 dagen.

Cornelia trouwt op 18 februari 1832 te Wymbritseradeel op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Beerend Jolkes Dijkstra, zoon van Jolke Berends Dijkstra en Hendrika Arends Hofmeyer. Beerend, zeilmaker, wonende te Bolsward, is geboren te Sneek, is R.K. gedoopt op 21 oktober 1801 te Sneek (doopgetuige was Gerben Ypes), is overleden op 9 november 1854 01.00 uur te Bolsward. Beerend werd 53 jaar en 19 dagen.<286>

Van Beerend en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

5  Martinus Berends Dijkstra is geboren op 6 juli 1833 te Wymbritseradeel.

6  Jolke Berends Dijkstra, wonende te Bolsward, is geboren op 28 januari 1836 te Bolsward, is overleden op 18 april 1844 te Bolsward (Grootzand B 170). Jolke werd 8 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<287>

7  Hendrikus Berends Dijkstra is geboren op 30 oktober 1838 te Bolsward.

8  Dieuwke Berends Dijkstra is geboren op 29 november 1842 te Bolsward.

Dieuwke was gehuwd met Jacobus de Vreeze, zoon van Gerrit Lolles de Vreeze en Pietje Lolkes Sikkens. Jacobus is geboren op 6 juli 1839 te Hindeloopen.

V-AW  Hotske Martens Bekema, dochter van Marten Tjeerds Bekema (IV-AH) en Trijntje Lolkes Lolkema, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 15 september 1803 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Ymk Lolkis), is overleden op 14 januari 1886 te Leeuwarden. Hotske werd 82 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Hotske trouwt op 9 juli 1836 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Ypke Tjallings van der Zee, zoon van Tjalling Lazes van der Zee en Atje Ypkes Ketelaar. Ypke, wonende te Nijhuizum, is R.K. gedoopt op 20 april 1806 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Joseph Ypkis), is overleden op 3 juli 1852 te Leeuwarden. Ypke werd 46 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Van Ypke en Hotske zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Ypkes van der Zee is geboren op 25 april 1837 te Wonseradeel.

2  Tjalling Ypkes van der Zee is geboren op 22 juni 1839 te Wonseradeel.

3  Tjalling Ypkes van der Zee is geboren op 31 juli 1840 te Leeuwarden.

4  Atje Ypkes van der Zee is geboren op 17 december 1842 te Leeuwarden.

5  Marten Ypkes van der Zee is geboren op 22 december 1844 te Leeuwarden.

6  Lieuwe Ypkes van der Zee is geboren op 8 mei 1847 te Leeuwarden.

V-AX  Tjeerd Martens Bekema, zoon van Marten Tjeerds Bekema (IV-AH) en Trijntje Lolkes Lolkema, boer en arbeider, wonende te Nijega - Smal. en te Warns, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 20 november 1807 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Rendert Lolkis), is overleden op 6 mei 1859 te Nijega - Hem. Old.. Tjeerd werd 51 jaar, 5 maanden en 16 dagen.<288>

Tjeerd trouwt op 16 april 1837 te Hemelumer Oldeferd op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Johannes Kooiker, dochter van Johannes Annes Kooiker en Feikje IJmes Haarsma. Grietje, wonende te Nijega - Smal., te Elahuizen en te Warns, is geboren op 27 januari 1816 te Ypecolsga, is overleden op 20 maart 1893 15.00 uur te Workum. Grietje werd 77 jaar, 1 maand en 21 dagen.<289,290>

Van Tjeerd en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Marten Tjeerds Bekema is geboren op 5 mei 1838 te Oudega - Hem. Old., zie VI-AP.

2  Feikje Tjeerds Bekema is geboren op 25 oktober 1839 te Oudega, zie VI-AQ.

3  Johannes Tjeerds Bekema is geboren op 14 augustus 1841 te Workum, is ongehuwd overleden op 17 november 1876 te Elahuizen. Johannes werd 35 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

4  Jotje Tjeerds Bekema is geboren op 27 juli 1843 te Warns, zie VI-AR.

5  Lolke Tjeerds Bekema is geboren op 12 juli 1845 te Kolderwolde, zie VI-AS.<291>

6  Trijntje Tjeerds Bekema is geboren op 7 augustus 1847 te Kolderwolde, is overleden op 5 januari 1925 te Workum, is begraven op 7 januari 1925 te Workum (R.K. Kerkhof). Trijntje werd 77 jaar, 4 maanden en 29 dagen.<292..294>

Trijntje was gehuwd met Harmen van Dijk, zoon van Jelmer Christiaans van Dijk en Sjoerdje Jelles Kloosterhof. Harmen, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 31 oktober 1836 te Workum, is overleden op 12 december 1904 11.30 uur te Franeker. Harmen werd 68 jaar, 1 maand en 11 dagen.<295>

7  Hendrikje Tjeerds Bekema is geboren op 10 maart 1850 te Kolderwolde, zie VI-AT.

8  Yme Tjeerds Bekema is geboren op 28 mei 1852 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 24 december 1924 te Workum, is begraven op 27 december 1924 te Workum (R.K. Kerkhof). Yme werd 72 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<296,297>

Yme trouwt op 30 mei 1903 te Workum op 51-jarige leeftijd met de 49-jarige Janke Jongstra, dochter van Bouwe Jans Jongstra en Getje Jens Bonte. Janke is geboren op 16 april 1854 te Workum, is overleden op 3 februari 1940 te Workum. Janke werd 85 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

V-AY  Pier Martens Zeilstra, zoon van Marten Tjeerds Bekema (IV-AH) en Trijntje Lolkes Lolkema, wonende te Sneek, is geboren op 22 juni 1811 22.00 uur te Abbega, is overleden op 11 augustus 1870 23.30 uur te Sneek (995i). Pier werd 59 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Pier trouwt op 11 maart 1854 te Dokkum op 42-jarige leeftijd met de 36-jarige Stijntje Ytsma, dochter van Migchiel Lucas Ytsma en Grietje Tjeerds Zeilstra. Stijntje, wonende te Sneek, is geboren op 26 december 1817 te Noorderdrachten, is overleden op 15 november 1904 03.30 uur te Sneek (Wijk 9 No. 10). Stijntje werd 86 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Stijntje was eerder gehuwd (1) met Geert Jonkhof.<298>

Van Pier en Stijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Martinus Zeilstra is geboren op 3 oktober 1854 te Zwiggelte.

2  Machiel Pier Zeilstra is geboren op 11 april 1857 te 't Haantje.

3  Catharina Zeilstra is geboren op 25 maart 1860 te Sneek.

V-AZ  Aafke Jentjes Bekema, dochter van Jentje Tjeerds Bekema (IV-AI) en Okjen Yntes Kingma, dienstmeid, wonende te Balk, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 7 oktober 1798 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Janke Ientes Kingma), is overleden op 22 juni 1864 te Gaasterland, is als overleden aangegeven op 23 juni 1864 te Gaasterland (aangevers overlijden waren Eelke Pieters de Winter en Harmen Vries). Aafke werd 65 jaar, 8 maanden en 15 dagen.<299..301>

Aafke trouwt op 20 mei 1825 te Gaasterland (huwelijksgetuige was haar achterneef (5e graad) Gerrit Tijesses Bosman (neef van de bruid)) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Annes Folmer, zoon van Anne Annes Folmer en Hitje Hendriks van Echten. Hendrik, werkman, wonende te Balk, is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 14 mei 1798 te Balk (doopgetuige was zijn oom Hendrik Annes Folmer), is overleden op 13 februari 1861 09.00 uur te Balk (Huis 170). Hendrik werd 62 jaar, 8 maanden en 30 dagen.<302..305>

Hendrik Annes Folmer is als enige zoon vrijgesteld van de dienst der Nationale Militie.

Van Hendrik en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1  Jentje Hendriks Folmer is geboren op 14 juni 1826 te Gaasterland.

2  Anne Hendriks Folmer is geboren op 8 augustus 1830 te Balk.

Anne trouwt op 20 mei 1866 te Gaasterland op 35-jarige leeftijd met zijn verre nicht (10e graad) Dieuwke Jans van Vucht, dochter van Jan Martens van Vucht en Hetske Wouters Bruinsma (V-AO). Dieuwke is geboren te Mirns en Bakhuizen.

3  Tjeerd Hendriks Folmer is geboren op 15 november 1834 te Balk.

Tjeerd trouwt op 20 mei 1860 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Elske Lammerts Roodhof, dochter van Lammert Harmens Roodhof en Marijke Jans Schaper. Elske, wonende te Mirns, is geboren op 19 januari 1834 te Mirns en Bakhuizen.

V-BA  Ynte Jentjes Bekema, zoon van Jentje Tjeerds Bekema (IV-AI) en Okjen Yntes Kingma, winkelier, timmermansknecht, timmerknecht en timmerknecht en winkelier, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 12 oktober 1800 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Gerrit Yntes Kingma), is overleden op 1 januari 1853 te Workum. Ynte werd 52 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Ynte trouwt op 18 november 1835 te Workum op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Andrieske Andries Walta, dochter van Andries Ages Walta en Grietje Eelkes de Jong. Andrieske, winkelierster, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 7 januari 1808 te Workum (doopgetuige was Trientje Tjeerds), is overleden op 18 januari 1855 te Workum. Andrieske werd 47 jaar en 11 dagen.

Van Ynte en Andrieske zijn vier kinderen bekend:

1  Jentje Yntes Bekema, wonende te Workum, is geboren op 8 oktober 1836 te Workum, is overleden op 6 november 1846 te Workum. Jentje werd 10 jaar en 29 dagen.

2  Andries Yntes Bekema is geboren op 20 mei 1839 te Workum, zie VI-AU.

3  Age Yntes Bekema is geboren op 1 november 1841 te Workum, zie VI-AV.

4  Okke Yntes Bekema is geboren op 22 januari 1844 te Workum, zie VI-AW.

V-BB  Korneliske Jentjes Bekema, dochter van Jentje Tjeerds Bekema (IV-AI) en Okjen Yntes Kingma, zonder beroep, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 1 februari 1803 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Nijs Tjeerds (zie IV-AK)), is overleden op 10 september 1850 23.00 uur te Haarlem. Korneliske werd 47 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Korneliske is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Beekema is doodgeboren op 17 mei 1838 (Kleine Houtstraat 247).

V-BC  Ruurd Jentjes Bekema, zoon van Jentje Tjeerds Bekema (IV-AI) en Okjen Yntes Kingma, werkman, kuipersknecht en schippersknecht, wonende te Balk, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 7 september 1806 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Wopke Tjeerds (zie IV-AJ)), is overleden op 26 november 1865 te Balk. Ruurd werd 59 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Ruurd trouwt op 9 mei 1839 te Gaasterland op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanneske Pieters de Winter, dochter van Pieter Johannes de Winter en Antje Eelkes de Boer. Johanneske is geboren op 30 mei 1815 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 1 januari 1853 te Balk. Johanneske werd 37 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Van Ruurd en Johanneske zijn vijf kinderen bekend:

1  Okje Ruurds Bekema is geboren op 8 februari 1840 te Balk, zie VI-AX.

2  Pieter Ruurds Bekema is geboren op 20 september 1842 te Balk, is overleden op 9 mei 1862 te Gaasterland. Pieter werd 19 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  Jentje Ruurds Bekema is geboren op 4 september 1845 te Balk, zie VI-AY.

4  Antje Ruurds Bekema, wonende te Rauwerd, is geboren op 1 januari 1849 te Balk, is overleden op 7 augustus 1895 te Rauwerderhem, is begraven te Irnsum (R.K. Kerkhof). Antje werd 46 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<306>

Antje trouwt op 11 april 1877 te Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Ynte Jans Kingma, zoon van Jan Yntes Kingma en Gerbrig Pieters Hoekstra. Ynte, inlandse kramer, wonende te Rauwerd, is geboren op 9 juni 1843 te Rauwerd, is overleden op 18 juni 1934 te Rauwerderhem. Ynte werd 91 jaar en 9 dagen.

5  Johannes Ruurds Bekema is geboren op 25 juli 1851 te Balk.

Johannes trouwt op 11 mei 1877 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Jantje Willems Meijer, dochter van Willem Jans Meijer en Zwaantje Huites Huitema (VI-AC). Jantje is geboren op 24 november 1848 te Wijckel, is overleden op 18 januari 1898 te Ruigahuizen. Jantje werd 49 jaar, 1 maand en 25 dagen.<307,308> Johannes trouwt op 4 mei 1899 te Hemelumer Oldeferd op 47-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (10e graad) de 48-jarige Baukje Baukes Boersma, dochter van Bauke Jans Boersma en Wikje Simons Adema. Baukje is geboren op 19 juni 1850 te Wymbritseradeel.

Baukje was eerder gehuwd (1) met Harmen Willems Schaper (zie V-AK.5).<309..311>

V-BD  Pieter Jentjes Bekema, zoon van Jentje Tjeerds Bekema (IV-AI) en Okjen Yntes Kingma, kleermaker, winkelier en inlandse kramer, wonende te Balk, is geboren op 5 juli 1809 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 5 juli 1809 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Gerrut Yntes), is overleden op 2 april 1877 te Balk, is als overleden aangegeven op 3 april 1877 (getuige aangifte overlijden was Teunis Klazes Bekema). Pieter werd 67 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Pieter trouwt op 5 mei 1839 te Gaasterland op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Catharina Simons Boom, dochter van Simon Rintjes de Boom en Metje Sipkes. Catharina, wonende te Balk, is R.K. gedoopt op 15 maart 1808 te Woudsend (doopgetuige was Diuwke Jilkes), is overleden op 29 november 1841 te Balk. Catharina werd 33 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Pieter en Catharina is een kind bekend:

1  Okje Pieters Bekema is geboren op 9 februari 1840 te Balk, zie VI-AZ.

V-BE  Froukjen Wopkes Bekema, dochter van Wopke Tjeerds Bekema (IV-AJ) en Okjen Cornelis, wonende te Woudsend, is geboren op 20 april 1792 te Woudsend, is R.K. gedoopt op 20 april 1792 te Woudsend (doopgetuigen waren Femke Gerrits en Hauke Gerrits), is overleden op 13 mei 1830 te Woudsend. Froukjen werd 38 jaar en 23 dagen.<312>

Froukjen trouwt op 25 juni 1812 te Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met haar verre halfneef (7e graad) de 27-jarige Auke Jans Aukes, zie IV-AU.

V-BF  Cornelis Wopkes Bekema, zoon van Wopke Tjeerds Bekema (IV-AJ) en Okjen Cornelis, koopman, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 3 november 1797 te Woudsend (doopgetuige was zijn tante Tietje Gerrits), is overleden op 6 maart 1862 16.00 uur te Wymbritseradeel. Cornelis werd 64 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Cornelis trouwt op 5 juni 1819 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (7e graad) de 25-jarige Marijke Jans Aukes, zie IV-AV.

V-BG  Corneliske Wopkes Bekema, dochter van Wopke Tjeerds Bekema (IV-AJ) en Okjen Cornelis, dienstmeid, wonende te Sint Nicolaasga en te Sloten - Frl., is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 16 mei 1799 te Woudsend (doopgetuige was Duike Tjeerds), is overleden op 2 april 1882 te Doniawerstal. Corneliske werd 82 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<313>

Corneliske trouwt op 28 april 1826 te Doniawerstal op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Sikke Hessels Vogelvanger, zoon van Hessel Gerkes Vogelvanger en Johanneske Aukes. Sikke, kuiper, kuipersknecht en mr. kuiper, wonende te Sint Nicolaasga, is geboren op 20 juni 1802 te Sloten - Frl., is R.K. gedoopt op 21 juni 1802 te Balk, is overleden op 24 februari 1879 14.30 uur te Sint Nicolaasga (Huis 48). Sikke werd 76 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Sikke en Corneliske zijn tien kinderen bekend:

1  Okkjen Sikkes Vogelvanger, wonende te Sint Nicolaasga, is geboren op 21 oktober 1824 te Balk, is overleden op 1 augustus 1826 09.00 uur te Sint Nicolaasga (Huis 18). Okkjen werd 1 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

2  Johanneske Sikkes Vogelvanger, wonende te Sint Nicolaasga, is geboren op 5 maart 1826 te Sint Nicolaasga, is overleden op 7 juli 1826 06.00 uur te Sint Nicolaasga (Huis 18). Johanneske werd 4 maanden en 2 dagen.

3  Okjen Sikkes Vogelvanger is geboren op 16 april 1827 te Doniawerstal, is overleden op 21 april 1827 te Doniawerstal. Okjen werd 5 dagen.

4  Hessel Sikkes Vogelvanger is geboren op 21 maart 1829 te Doniawerstal, is ongehuwd overleden op 24 februari 1853 te Sint Nicolaasga. Hessel werd 23 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<314>

5  Froukjen Sikkes Vogelvanger is geboren op 21 september 1831 te Doniawerstal.

6  Wopke Sikkes Vogelvanger, wonende te Sint Nicolaasga, is geboren op 28 juli 1834 te Doniawerstal, is overleden op 22 augustus 1834 te Sint Nicolaasga. Wopke werd 25 dagen.

7  Johanneske Sikkes Vogelvanger is geboren op 8 september 1835 te Sint Nicolaasga, zie VI-BA.

8  Okjen Sikkes Vogelvanger is geboren op 18 januari 1837 te Doniawerstal, is overleden op 6 augustus 1902 te Doniawerstal. Okjen werd 65 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Okjen trouwt op 20 mei 1869 te Doniawerstal op 32-jarige leeftijd met Jan Nijholt, zoon van Harmen Lykles Nijholt en Trijntje Jans Hofmeyer.

9  Dieuwke Sikkes Vogelvanger is geboren op 23 november 1838 te Doniawerstal, is overleden op 23 december 1838 te Sint Nicolaasga. Dieuwke werd 1 maand.<315>

10  Wopke Sikkes Vogelvanger is geboren op 15 mei 1841 te Doniawerstal, is overleden op 29 januari 1915 te Doniawerstal. Wopke werd 73 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Wopke trouwt op 21 mei 1875 te Doniawerstal op 34-jarige leeftijd met Jitske Pot, dochter van Kornelis Hessels Pot en Tied Roelofs de Ree.

V-BH  Korneliske Pieters Reekers, dochter van Pieter Hendriks Reekers en Antje Tjeerds van der Werf (IV-AL), dienstmeid en zonder beroep, wonende te Harich, te Tirns en te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 21 september 1795 te Balk, is overleden op 22 augustus 1881 te Hennaarderadeel. Korneliske werd 85 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Korneliske trouwt op 23 juni 1821 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Douwe Hiddes Hobma, zoon van Hidde Douwes Hobma en Gertie Haijes. Douwe, boerenknecht en slachter, wonende te Lutkewierum, te Workum en te Tirns, is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 28 juli 1791 te Roodhuis (doopgetuige was zijn grootvader Douwe Sieses), is overleden op 3 maart 1835 09.00 uur te Ysbrechtum (onder het beheer van den dorpe Ysbrechtum in het water overleden). Douwe werd 43 jaar, 7 maanden en 3 dagen.<316,317>

Van Douwe en Korneliske zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Douwes Hobma is geboren op 31 juli 1823 te Hennaarderadeel.

Antje trouwt op 27 september 1851 te Hennaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Ypke Pieters Huisman, zoon van Pieter Ypkes Huisman en Anke Ypkes Visser. Ypke is geboren op 17 augustus 1817 te Workum.

2  Geertje Douwes Hobma, zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 7 november 1825 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 19 mei 1906 07.30 uur te Oosterend - Hennaarderadeel. Geertje werd 80 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<318>

3  Ymkjen Douwes Hobma is geboren op 6 juni 1828 te Hennaarderadeel, zie VI-BB.

4  Hidde Douwes Hobma is geboren op 24 juli 1830 te Oosterend - Hennaarderadeel, zie VI-BC.

5  Pietje Douwes Hobma is geboren op 24 juli 1830 te Hennaarderadeel, is overleden op 26 september 1830 te Hennaarderadeel. Pietje werd 2 maanden en 2 dagen.

6  Pietje Douwes Hobma is geboren op 5 december 1832 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 12 april 1919 te Tirns, is begraven op 16 april 1919 te Roodhuis (R.K. Kerkhof). Pietje werd 86 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<319,320>

Pietje trouwt op 16 mei 1868 te Hennaarderadeel op 35-jarige leeftijd met de 40-jarige Jelle Jisses Palsma, zoon van Jisse Pieters Palsma en Attje Douwes Ligthart. Jelle is geboren op 6 januari 1828 te Lutkewierum, is overleden op 6 mei 1880 te Lutkewierum. Jelle werd 52 jaar en 4 maanden.

V-BI  Hendrikus Pieters Reekers, zoon van Pieter Hendriks Reekers en Antje Tjeerds van der Werf (IV-AL), grofsmid, wonende te Balk, is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 14 januari 1798 te Balk, is overleden op 14 februari 1870 te Gaasterland. Hendrikus werd 72 jaar en 1 maand.

Hendrikus trouwt op 26 mei 1833 te Gaasterland op 35-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Pieters de Boer, dochter van Pieter Durks de Boer en Reinskje Tjeerds Buwalda. Trijntje, zonder beroep, wonende te Balk, is geboren op 15 oktober 1812 te Molkwerum, is overleden op 18 juni 1846 08.00 uur te Balk (Huis 48). Trijntje werd 33 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<321>

Van Hendrikus en Trijntje is een kind bekend:

1  Pieter Hendriks Rekers.

Pieter trouwt op 23 juni 1860 te Gaasterland met Durkjen Gerbens Fluitman, dochter van Gerben Sytzes Fluitman en Marijke Pieters de Ree.

V-BJ  Leentje Johannes van der Werf, dochter van Johannes Davids van der Werf en Corneliske Tjeerds Bekema (IV-AM), boerenmeid, wonende te Mirns en Bakhuizen, is geboren op 25 april 1818 te Mirns en Bakhuizen.

Leentje trouwt op 7 mei 1851 te Gaasterland op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Marten Rinkes van der Zee, zoon van Rinke Martens van der Zee en Sijbrig Jans van der Meulen. Marten, werkman, wonende te Mirns en Bakhuizen, is geboren op 12 februari 1824 te Scharl.<322>

Van Marten en Leentje is een kind bekend:

1  Sybrig Martens van der Zee is geboren op 19 oktober 1854 te Mirns en Bakhuizen, zie VI-BD.

V-BK  Klaaske Johannes van der Werf, dochter van Johannes Davids van der Werf en Corneliske Tjeerds Bekema (IV-AM), is geboren op 30 augustus 1819 te Gaasterland.

Klaaske trouwt op 14 mei 1845 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Gauke Jacobs van der Wal, zoon van Jacob Femmes van der Wal en Dieuwke Gaukes Kooistra. Gauke, arbeider, wonende te Hemelum, is R.K. gedoopt op 2 april 1810 te Bakhuizen (doopgetuige was zijn tante Dotje Gaukes).

Van Gauke en Klaaske is een kind bekend:

1  Johannes van der Wal is geboren op 23 december 1847 te Hemelum.

Johannes trouwt op 20 mei 1880 te Gaasterland op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Afke Ymes Haarsma, dochter van Yme Arends Haarsma en Joukje Joukes Bouma. Afke is geboren op 9 november 1850 te Oudemirdum.

V-BL  Aaltje Johannes van der Werf, dochter van Johannes Davids van der Werf en Corneliske Tjeerds Bekema (IV-AM), is geboren op 7 maart 1826 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 13 november 1911 te Gaasterland. Aaltje werd 85 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Aaltje trouwt op 8 mei 1859 te Gaasterland op 33-jarige leeftijd met de 39-jarige Arnoldus Lolles Hylkema, zoon van Lolle Rimmers Hylkema en Aaltje Rintjes van der Beek. Arnoldus is geboren op 29 april 1820 te Warns, is overleden op 1 juli 1864 te Gaasterland. Arnoldus werd 44 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Arnoldus en Aaltje is een kind bekend:

1  Arnoldina Hylkema is geboren op 29 september 1864 te Harich.

Arnoldina trouwt op 16 mei 1886 te Gaasterland op 21-jarige leeftijd met haar verre halfneef (7e graad) de 24-jarige Douwe Homma, zoon van Johannes Martens Homma en Ymkjen Douwes Hobma (VI-BB). Douwe is geboren op 23 mei 1861 te Balk.

V-BM  Tjeerd Hendriks Lippes, zoon van Hendrik Harmens Lippes en Aaltje Tjeerds Bekema (IV-AN), is geboren op 12 november 1817 te Mirns en Bakhuizen.

Tjeerd trouwt op 5 december 1849 te Delft op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Christina Pieters Streep, dochter van Pieter Streep en Hendrica van der Kragt. Christina is geboren rond 1822 te Naaldwijk.

Van Tjeerd en Christina zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendricus Theodorus Lippes is geboren op 6 juni 1846 te Delft.

2  Hendrica Lippes is geboren op 1 april 1849 te Delft.

Hendrica trouwt op 17 mei 1878 te 's-Gravenzande op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Philippus Voogd, zoon van Johannes Voogd en Alida Maria van Wingerde. Philippus is geboren rond 1858 te Monster. Hendrica trouwt op 6 april 1887 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 39-jarige Hendricus Johannes van der Loos, zoon van Antonie van der Loos en Hendrica Noppen. Hendricus is geboren rond 1848 te Den Haag.

3  Aleida Lippes is geboren op 10 maart 1852 te Delft, is overleden op 5 augustus 1852 te Delft. Aleida werd 4 maanden en 26 dagen.

4  Alida Lippes is geboren rond 1854 te Schiedam.

Alida trouwt op 10 december 1884 te Rotterdam op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Florus Johannes Clementinus Verbruggen, zoon van Bernardus Verbruggen en Johanna Maria Elizabeth Brisco. Florus is geboren rond 1857 te 's-Hertogenbosch.

5  Elizabeth Johanna Lippes is geboren op 18 februari 1861 te Delft.

Elizabeth trouwt op 15 juli 1886 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Franciscus Dungelmann, zoon van Heinrich Joseph Bernard Dungelmann en Johanna Maria van der Werf. Franciscus is geboren rond 1861 te Rotterdam. Elizabeth trouwt op 27 juni 1901 te Rotterdam op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 42-jarige Friedrich Ruof, zoon van Matthias Ruof en Dorothea Keck. Friedrich is geboren rond 1859 te Herbrechtingen - Dld..

V-BN  Klaaske Hendriks Lippes, dochter van Hendrik Harmens Lippes en Aaltje Tjeerds Bekema (IV-AN), is geboren op 16 juni 1824 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 1 augustus 1895 te Gaasterland. Klaaske werd 71 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Klaaske trouwt op 10 mei 1855 te Hemelumer Oldeferd op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Aebe Harmens Dijkstra, zoon van Harmen Cornelis Dijkstra en Sjouwkje Aebes van der Wal. Aebe is geboren op 4 juni 1817 te Bolsward.

Van Aebe en Klaaske zijn twee kinderen bekend:

1  Harmen Aebes Dijkstra is geboren op 15 augustus 1858 te Gaasterland.

2  Aaltje Aebes Dijkstra is geboren op 9 oktober 1859 te Gaasterland.

V-BO  Sietske Gerbens Laagland, dochter van Gerben Gerrits Laagland (IV-AO) en Grietje Ypes van der Zee, zonder beroep, wonende te Achlum en te Almenum, is R.K. gedoopt op 20 november 1807 te Joure (doopgetuige was Yfke Yfkes).

Sietske trouwt op 7 mei 1837 te Franekeradeel op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Douwe Harmens van der Tol, zoon van Harmen Ypes van der Tol en Pietie Harmens van der Wal. Douwe, kooltjer, koemelker en zonder beroep, wonende te Midlum en te Almenum, is geboren te Midlum, is R.K. gedoopt op 4 december 1802 te Harlingen (doopgetuige was Harmen Heeres), is overleden op 30 juni 1880 21.00 uur te Almenum. Douwe werd 77 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<323,324>

Douwe was eerder gehuwd (1) met Waltje Yettes Flapper.<325,326>

Van Douwe en Sietske zijn zeven kinderen bekend:

1  Reinskje Douwes van der Tol is geboren op 17 december 1839 te Franekeradeel.

2  Waltje Douwes van der Tol is geboren op 27 oktober 1841 te Franekeradeel, is overleden op 7 november 1866 te Franekeradeel. Waltje werd 25 jaar en 11 dagen.

Waltje trouwt op 14 mei 1864 te Franekeradeel op 22-jarige leeftijd met Johannes Hobbema, zoon van Oege Jans Hobbema en Baukje Hanzes Hoitinga.

3  Gerben Douwes van der Tol is geboren op 28 mei 1843 te Franekeradeel.

4  Grietje Douwes van der Tol is geboren op 23 november 1844 te Franekeradeel.

5  Lijsbert Douwes van der Tol is geboren op 10 augustus 1846 te Franekeradeel.

6  Harmen Douwes van der Tol, zonder beroep, wonende te Almenum, is geboren op 8 december 1847 te Achlum.

Harmen trouwt op 10 mei 1878 te Franekeradeel op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Lijsbeth Koens, dochter van Harmen Harmens Koens en Lijsbeth Alberts Hooyenga. Lijsbeth, dienstmeid, wonende te Herbaijum, is geboren op 21 april 1855 te Westhem.<327>

7  Lijsbeth Douwes van der Tol is geboren op 21 februari 1851 te Franekeradeel.

V-BP  Geertruida Lieuwes van der Meulen, dochter van Lieuwe Lieuwes van der Meulen (V-C) en Uilkjen Sytzes Fluitman (IV-AQ), is geboren op 12 november 1814 te Sandfirden, is overleden op 31 juli 1886 te Balk. Geertruida werd 71 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Geertruida trouwt op 18 april 1837 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Bernardus Casparus Eiling. Bernardus is geboren op 10 maart 1803 te Horstmar (Leer), is overleden op 21 oktober 1858 te Balk. Bernardus werd 55 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Van Bernardus en Geertruida is een kind bekend:

1  Lieuwe Eiling is geboren op 20 november 1848 te Balk, zie VI-BE.

V-BQ  Zwaantje Sippes van der Meer, dochter van Sippe Lammerts van der Meer en Akke Sytzes Fluitman (IV-AR), zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 6 december 1829 te Harich, is overleden op 8 maart 1860 23.00 uur te Workum. Zwaantje werd 30 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Zwaantje trouwt op 20 juni 1858 te Workum op 28-jarige leeftijd met haar volle neef de 28-jarige Arjen Jans Bijvoets, zoon van Jan Adriaans Bijvoets en Dieuwke Sjerps Pietersma. Arjen, koperslager, wonende te Workum, is geboren op 9 maart 1830 te Hieslum.<328>

Arjen was eerder gehuwd (1) met Zwaantje Lieuwes Huisman.<329,330> Arjen was later gehuwd (3) met Oeke Reyers Flapper.<331..339>

Van Arjen en Zwaantje is een kind bekend:

1  Johannes Arjens Bijvoets is geboren op 6 augustus 1859 te Workum.

V-BR  Jan Aukes. Aukes, zoon van Auke Jans Aukes (IV-AU) en Froukjen Wopkes Bekema (V-BE), mastmaker en mastmakersknecht, wonende te Woudsend en te Oudega - Wymbr., is geboren op 7 mei 1813 te Woudsend, is overleden op 15 maart 1883 te Woudsend. Jan werd 69 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt op 23 november 1839 te Woudsend op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jetske Piers Huitema, dochter van Pier Romkes Huitema en IJtje Ages de Boer. Jetske, wonende te Woudsend en te Oudega - Wymbr., is geboren op 4 februari 1815 te Woudsend, is overleden op 25 juli 1904 te Woudsend. Jetske werd 89 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Jan en Jetske zijn negen kinderen bekend:

1  Auke Jans Aukes.

2  Pier Jans Aukes.

3  Ytje Jans Aukes.

4  Maria Jans Aukes.

5  Gatke Jans Aukes.

6  Geeske Jans Aukes.

7  Okje Jans Aukes.

8  Froukje Jans Aukes is geboren rond 1844, is overleden op 26 juli 1856 te Woudsend. Froukje werd ongeveer 12 jaar.<340,341>

9  Anne Jans Aukes is geboren op 3 april 1856 te Woudsend, zie VI-BF.

V-BS  Aukjen Kornelis Bekema, dochter van Cornelis Wopkes Bekema (V-BF) en Marijke Jans Aukes (IV-AV), wonende te Amsterdam, is geboren op 27 augustus 1828 te Woudsend.

Aukjen trouwt op 10 oktober 1858 te Lemsterland op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Willem Stenekes, zoon van Bernardus Berends Stenekes en Geertje Johannes Bijlsma. Willem, boerenknecht, arbeider, schipper en koopman, wonende te Lemmer, is geboren op 31 januari 1823 te Menaldum, is overleden op 22 januari 1878 te Meppel, is begraven op 29 januari 1878 te Meppel (R.K. Kerkhof). Willem werd 54 jaar, 11 maanden en 22 dagen.<342>

Willem was eerder gehuwd (1) met Jantje Lubbertus Reyes Blom.<343,344> Willem was eerder gehuwd (2) met Agnes Johan Kruger.<345,346>

Van Willem en Aukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Stenekes is geboren op 9 oktober 1859 te Lemsterland.

2  Maria Stenekes is geboren op 23 februari 1861 te Lemsterland.

3  Geertruida Stenekes is geboren op 9 juni 1862 te Lemsterland.

4  Johannes Stenekes is geboren op 14 december 1863 te Lemmer, is overleden op 21 augustus 1941 te Smallingerland. Johannes werd 77 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

5  Ruderikus Stenekes is geboren op 24 september 1865 te Lemmer.

6  Agnes Stenekes, wonende te Lemmer, is geboren op 20 juni 1869 te Meppel, is overleden op 1 maart 1871 te Meppel. Agnes werd 1 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<347>

V-BT  Ruurd Rijkes Bekema, zoon van Cornelis Wopkes Bekema (V-BF) en Marijke Jans Aukes (IV-AV), kastmakersknecht, wonende te Westhem, is geboren op 2 februari 1831 te Woudsend, is overleden op 1 november 1890 te Wymbritseradeel. Ruurd werd 59 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Ruurd trouwt op 10 mei 1856 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Grietje Piers Huitema, dochter van Pier Romkes Huitema en IJtje Ages de Boer. Grietje, dienstmeid, is geboren op 6 april 1830 te Woudsend, is overleden op 21 februari 1860 te Wymbritseradeel. Grietje werd 29 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Ruurd en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Kornelis Ruurds Bekema is geboren op 13 april 1857 te Woudsend, zie VI-BG.

2  Pier Ruurds Bekema is geboren op 8 juli 1858 te Wymbritseradeel, is overleden op 13 augustus 1859 te Wymbritseradeel. Pier werd 1 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Ruurd trouwt op 20 juni 1863 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Grietje Lieuwes Overmeer, dochter van Lieuwe Pieters Overmeer en Pietje Jacobs Veldman. Grietje, wonende te Westhem, is geboren op 3 september 1835 te Wijckel, is overleden op 22 november 1916 te Wymbritseradeel. Grietje werd 81 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Ruurd en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

3  Lieuwe Ruurds Bekema is geboren op 7 juli 1864 te Woudsend, zie VI-BH.

4  Wopke Ruurds Bekema, wonende te Blauwhuis, is geboren op 25 februari 1867 te Woudsend, is overleden op 10 juli 1945 te Workum. Wopke werd 78 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Wopke trouwt op 6 november 1897 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Hiske Plantinga, dochter van Jacob Plantinga en Fokje Jonkman. Hiske is geboren op 16 november 1874 te Woudsend.

5  Petrus Ruurds Bekema is geboren op 8 november 1869 te Greonterp, zie VI-BI.

6  Jan Ruurds Bekema is geboren op 13 augustus 1873 te Woudsend, zie VI-BJ.

7  Martinus Ruurds Bekema, wonende te Blauwhuis, is geboren op 4 maart 1876.

V-BU  Okje Cornelis Bekema, dochter van Cornelis Wopkes Bekema (V-BF) en Marijke Jans Aukes (IV-AV), is geboren op 21 september 1834 te Woudsend.

Okje trouwt op 27 mei 1859 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Kornelis Jillerts de Rijk, zoon van Jillert Kornelis de Rijk en Wopkje Tjeerds van der Meer. Kornelis is geboren op 5 februari 1826 te Wartena.

Van Kornelis en Okje zijn negen kinderen bekend:

1  Jildert Kornelis de Rijk, wonende te Sneek, is geboren op 11 april 1860 te Wymbritseradeel.

2  Cornelis Kornelis de Rijk, wonende te Lemmer, is geboren op 21 december 1861 te Wymbritseradeel.

3  Wopkje Maria de Rijk is geboren op 25 februari 1864 te Wymbritseradeel, is overleden op 16 mei 1890 te Wymbritseradeel. Wopkje werd 26 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Wopkje was gehuwd met Lykle Galama.

4  Marijke Kornelis de Rijk, dienstmeid, wonende te Harlingen, is geboren op 30 mei 1866 te Woudsend, is overleden voor 1931. Marijke werd hoogstens 64 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Marijke trouwt op 21 mei 1892 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Dominicus Ettema, zoon van Eelke Jans Ettema en Pietje Douwes van der Tol. Dominicus, arbeider en winkelier, wonende te Harlingen, is geboren op 25 juli 1864 te Achlum, is overleden op 19 juli 1931. Dominicus werd 66 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

5  Tjerk Kornelis de Rijk is geboren op 31 december 1867 te Wymbritseradeel, is overleden op 24 april 1868 te Wymbritseradeel. Tjerk werd 3 maanden en 24 dagen.

6  Jeltje Kornelis de Rijk is geboren op 27 juni 1869 te Wymbritseradeel, is ongehuwd overleden op 16 augustus 1899 te Wymbritseradeel. Jeltje werd 30 jaar, 1 maand en 20 dagen.

7  Tjerk Kornelis de Rijk, wonende te Franeker, is geboren op 29 december 1871 te Wymbritseradeel.

8  Wopke Kornelis de Rijk is geboren op 18 april 1874 te Wymbritseradeel, is overleden op 24 augustus 1877 te Wymbritseradeel. Wopke werd 3 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

9  Jan Kornelis de Rijk, wonende te Franeker, is geboren op 25 april 1877 te Wymbritseradeel.

V-BV  Jilke Jelles Kampstra, zoon van Jelle Eelkes Kampstra en Antje Jacobs Tabak (IV-AW), arbeider, wonende te Woudsend, is geboren op 28 december 1812 te Woudsend.

Jilke trouwt op 8 juni 1844 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (8e graad) de 39-jarige Froukje Andries de Jong, zie V-AQ.


Generatie VI

(van 1790 tot 1945)

In deze generatie zijn 62 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 258 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1812 en 1912. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (66x), Westhem (20x), Bolsward (19x), Hemelumer Oldeferd (18x), Wonseradeel (13x), Gaasterland (11x), Sloten - Frl. (9x), Wymbritseradeel (8x), Tjerkwerd (8x), Balk (7x), Irnsum (6x), Sneek (6x), Lutkewierum (6x), Nijega - Hem. Old. (5x), Koudum (4x), Greonterp (4x), Amsterdam (4x), Molkwerum (4x), Woudsend (4x), Burgwerd (3x), Ruigahuizen (3x), Mirns en Bakhuizen (3x), Tjerkgaast (3x), Snikzwaag (3x), Abbega (3x), Wijckel (2x), Bakhuizen (2x), Hemelum (2x), Hennaarderadeel (2x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), It Heidenskip (2x), Joure (2x), Oldeklooster - Frl., Makkum, Sint Nicolaasga, Hieslum, 't Heidenskip, Blauwhuis en Harlingen.

VI-A  Teetske Rintjes Ketelaar, dochter van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen (V-A), boerenmeid en zonder beroep, wonende te Sandfirden en te Westhem, is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 3 augustus 1790 te Wymbritseradeel (doopgetuige was haar grootmoeder Geertie Luwis), is overleden op 2 november 1875 13.00 uur te Westhem. Teetske werd 85 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Teetske trouwt op 22 mei 1811 te Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met de 37-jarige Jetze Sytzes Dijkstra, zoon van Sytze Jetzes en Teuntje Willems. Jetze, boerenknecht, schipper en zonder beroep, wonende te Abbega en te Westhem, is geboren op 30 oktober 1773 te Wommels, is overleden op 30 november 1858 08.00 uur te Westhem. Jetze werd 85 jaar en 1 maand.

Jetze Sijtzes nam in 1811 als familienaam de naam Dijkstra aan. Hij woonde toen in Westhem en gaf geen kinderen of kleinkinderen op.
Akte datum: 28 december 1811

Van Jetze en Teetske zijn zes kinderen bekend:

1  Sytze Jetzes Dijkstra is geboren op 24 juni 1812 te Westhem, zie VII-A.

2  Tjitske Jetses Dijkstra is geboren op 30 mei 1814 te Nijland - Súdwest Fryslân.

Tjitske trouwt op 11 mei 1839 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Lolke Sjoekes Lolkema, zoon van Sjieuke Lolkes Lolkema en Jantje Klazes Altena. Lolke, van boerenbedrijf, is geboren op 19 februari 1814 te Oudega - Wymbr..

3  Rintje Jetzes Dijkstra is geboren op 23 mei 1816 te Nijland - Súdwest Fryslân, zie VII-B.

4  Johannes Jetzes Dijkstra is geboren op 31 mei 1818 te Westhem, zie VII-C.

5  Teunis Jetzes Dijkstra is geboren op 2 september 1821 te Wymbritseradeel.

6  Antje Jetzes Dijkstra, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 11 oktober 1824 te Westhem.

Antje trouwt op 9 mei 1846 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Johannes Meinderts Engwirda, zoon van Meindert Franzes Engwirda en Gerbrig (Georgia) Sybolts Hiddema. Johannes, bakkersknecht, wonende te Jelsum, is geboren rond 1824 te Nijland - Súdwest Fryslân.

VI-B  Ypke Rintjes Ketelaar, zoon van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen (V-A), koemelker, wonende te Workum, is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 29 september 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Johannes Luwes (zie V-B)), is overleden op 13 februari 1870 20.00 uur te Workum. Ypke werd 73 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Ypke trouwt op 11 mei 1821 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantje Johannes Symonsma, dochter van Johannes Simons Simonsma en Teatske Pieters Andriesma. Jantje, zonder beroep, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 12 mei 1794 te Workum (doopgetuige was haar tante Trienjte Siemens), is overleden in 1871. Jantje werd 77 jaar.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Andries Harkes Vallinga.<348>

Van Ypke en Jantje is een kind bekend:

1  Rintje Ypkes Ketelaar is geboren rond 1823 te Hieslum, zie VII-D.

VI-C  Lieuwe Rintjes Ketelaar, zoon van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen (V-A), mr. timmerman, logementhouder, sluiswachter, timmerman en molenmaker en timmerman, wonende te Workum, is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 13 oktober 1799 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Luwe Luwes (zie IV-A)), is overleden op 13 december 1863 te Workum. Lieuwe werd 64 jaar en 2 maanden.

Lieuwe trouwt op 4 maart 1821 te Workum op 21-jarige leeftijd met de 17-jarige Dorothea Gerbens van der Werf, dochter van Gerben Douwes van der Werf en Dieuwke Eelkes de Jong. Dorothea, logementhouder en dienstmeid, wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 3 mei 1803 te Workum (doopgetuige was Siebrich Aukes), is overleden op 30 december 1878 te Joure. Dorothea werd 75 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<349>

Van Lieuwe en Dorothea zijn vier kinderen bekend:

1  Rintje Lieuwes Ketelaar is geboren in 1822 te Workum, zie VII-E.

2  Gerben Lieuwes Ketelaar, timmerman, aannemer en molenmaker, wonende te Workum, is geboren op 21 april 1822 te Workum, is overleden op 8 augustus 1849 te Workum. Gerben werd 27 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Gerben trouwt op 11 mei 1843 te Workum op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Stijntje Jittes Flapper, dochter van Ytte Fokkes Flapper en Tjitske Dirks Kortrijk. Stijntje, wonende te Workum, is geboren op 1 september 1819 te Oosthem, is overleden op 16 augustus 1843 te Workum. Stijntje werd 23 jaar, 11 maanden en 15 dagen. Gerben trouwt op 16 mei 1846 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Antje Dirks van der Werf, dochter van Dirk Sibles van der Werf en Petronella Fongers Huitema. Antje is geboren op 13 juli 1826 te Longerhouw, is overleden op 20 mei 1886 te Longerhouw. Antje werd 59 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Antje was later gehuwd (2) met Sjoerd Baukes van der Meer.<350,351>

3  Dominicus Lieuwes Ketelaar is geboren rond 1837, zie VII-F.<352>

4  Lieuwe Lieuwes Ketelaar is geboren op 5 november 1839 te Workum, zie VII-G.

VI-D  Reino Johannes van der Meulen, dochter van Johannes Lieuwes van der Meulen (V-B) en Taetske Ypes Ketelaar, is R.K. gedoopt op 29 maart 1801 te Workum (doopgetuige was haar tante Aatje Iepkes), is overleden voor 28 mei 1853. Reino werd hoogstens 52 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Reino trouwt op 19 november 1820 te Workum op 19-jarige leeftijd met Lieuwe Klazes Hoekstra, zoon van Klaas Jacobs Hoekstra en Jeltje Lieuwes. Lieuwe, winkelier en kastelein, wonende te Westhem.

Van Lieuwe en Reino zijn vier kinderen bekend:

1  Lolkje Lieuwes Hoekstra.

Lolkje trouwt op 27 mei 1843 te Wymbritseradeel met de 21-jarige Durk Gerbens Jorna, zoon van Gerben Jans Jorna en Minke Durks de Boer. Durk is geboren op 18 september 1821 te Wonseradeel.

2  Jeltje Lieuwes Hoekstra is geboren rond 1831 te Abbega, zie VII-H.

3  Klaas Lieuwes Hoekstra, kopergieter en zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 30 juli 1825 te Abbega, is overleden op 9 februari 1906 07.00 uur te Westhem. Klaas werd 80 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Klaas trouwt op 28 oktober 1853 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Antje Pieters Nijlan, dochter van Pieter Piekes Nijland en Lydia Bouwes Bandstra. Antje, zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 8 september 1825 11.00 uur te Oudega - Wymbr., is overleden op 9 oktober 1890, is begraven op 14 oktober 1890 te Blauwhuis. Antje werd 65 jaar, 1 maand en 1 dag.

In haar geboorteakte vermeld met familienaam Nijland.
In de huwelijksakte en daarna is de familienaam steeds vermeld als Nijlan.

4  Teatske Lieuwes Hoekstra, dienstmeid, wonende te Greonterp, is geboren op 6 januari 1828 te Abbega, is overleden voor 14 april 1881. Teatske werd hoogstens 53 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Teatske trouwt op 28 mei 1853 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerben Sjerps Pietersma, zoon van Sjerp Pieters Pietersma en Jitske Hessels van der Meer. Gerben, koopman en arbeider, wonende te Westhem en te Greonterp, is geboren op 11 juni 1820 te Dedgum, is overleden op 14 april 1881 21.00 uur te Greonterp. Gerben werd 60 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

VI-E  Tjitske Johannes van der Meulen, dochter van Johannes Lieuwes van der Meulen (V-B) en Taetske Ypes Ketelaar, boerin, is geboren op 22 januari 1812 te Workum, is R.K. gedoopt op 22 januari 1812 te Workum (doopgetuige was haar grootvader Lieuwe L. van der Meulen (zie IV-A)), is overleden op 12 mei 1838 te Burgwerd, is begraven op 16 mei 1838 te Burgwerd. Tjitske werd 26 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<353,354>

Tjitske trouwt op 13 april 1834 te Workum op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Sijmon Yettes Flapper, zoon van Yette Jacobs Flapper en Intje Pieters Miedema. Sijmon, boer en boerenknecht, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Workum, is geboren op 14 december 1808 te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 29 december 1808 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Obe Pieters), is overleden op 25 januari 1848 te Burgwerd, is begraven op 28 januari 1848 te Burgwerd. Sijmon werd 39 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Sijmon was later gehuwd (2) met Teetske Andries Symonsma.<355..359>

Van Sijmon en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Yette Symens Flapper is geboren op 19 juli 1835 te Burgwerd, zie VII-I.

2  Taetske Symons Flapper is geboren op 19 oktober 1836 te Burgwerd, is overleden op 21 oktober 1836 te Wonseradeel. Taetske werd 2 dagen.

3  Johannes Symons Flapper is geboren op 6 mei 1838 te Burgwerd, is overleden op 4 oktober 1860 te Tjerkwerd, is begraven op 8 oktober 1860 te Burgwerd. Johannes werd 22 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<360,361>

VI-F  Luitje Sybrens Dooper, zoon van Sybren Aukes Dooper en Baukje Johannes Marijnen (V-E), is geboren op 21 mei 1839 te Balk, is overleden op 18 mei 1924 te Harich, is begraven op 21 mei 1924 te Balk (R.K. Kerkhof). Luitje werd 84 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Luitje trouwt op 6 mei 1862 te Stavoren op 22-jarige leeftijd met Albertje Everts de Vries, dochter van Evert Berends de Vries en Janke Durks van der Pol.

Van Luitje en Albertje zijn drie kinderen bekend:

1  Baukjen Dooper is geboren op 31 augustus 1864 te Balk, zie VII-J.

2  Johannes Dooper is geboren op 5 november 1874 te Balk, zie VII-K.

3  Berend Dooper is geboren op 24 april 1879 te Ruigahuizen, is overleden op 9 augustus 1918 te Balk, is begraven op 13 augustus 1918 te Balk (R.K. Kerkhof). Berend werd 39 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

VI-G  Holkjen Siebrens Dooper, dochter van Sybren Aukes Dooper en Baukje Johannes Marijnen (V-E), is geboren op 21 december 1836 te Balk, is overleden op 1 mei 1914 te Sint Nicolaasga, is begraven op 4 mei 1914 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Holkjen werd 77 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Holkjen trouwt op 19 mei 1860 te Gaasterland op 23-jarige leeftijd (1) met de 42-jarige Meindert Kornelis Witteveen, zoon van Cornelis Tjebbes Witteveen en Corneliske Lodewijks Zwart. Meindert, van boerenbedrijf, is geboren op 19 augustus 1817 te Snikzwaag, is overleden op 4 juni 1867 te Tjerkgaast, is begraven op 8 juni 1867 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Meindert werd 49 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Van Meindert en Holkjen zijn vier kinderen bekend:

1  Baukjen Witteveen is geboren op 25 januari 1862 05.00 uur te Snikzwaag, is overleden op 3 december 1878 te Doniawerstal. Baukjen werd 16 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

2  Cornelis Witteveen is geboren op 13 mei 1863 17.30 uur te Snikzwaag, zie VII-L.

3  Korneliske Meinderts Witteveen is geboren op 2 september 1864 19.00 uur te Snikzwaag, zie VII-M.

4  Hielkje Witteveen, zonder beroep, wonende te Doniawerstal, is geboren op 15 juni 1866 10.00 uur te Tjerkgaast, is overleden op 19 maart 1909 10.30 uur te Rosmalen in het psychiatrisch ziekenhuis Coudewater, is begraven op 22 maart 1909 te Rosmalen. Hielkje werd 42 jaar, 9 maanden en 4 dagen.<362>

Holkjen trouwt op 13 november 1875 te Doniawerstal op 38-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Jan Annes de Boer, zoon van Anne Gerrits de Boer en Jetske Pieters Bleeker. Jan, veehouder, wonende te Tjerkgaast, is geboren op 19 april 1836 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 18 april 1894 11.30 uur te Tjerkgaast, is begraven op 21 april 1894 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Jan werd 57 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Van Jan en Holkjen zijn twee kinderen bekend:

5  Jetske de Boer is geboren op 24 oktober 1876 te Tjerkgaast, is overleden op 13 september 1965 te Sint Nicolaasga, is begraven op 16 september 1965 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Jetske werd 88 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Jetske trouwt op 5 mei 1898 te Gaasterland op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Yme Durks Haarsma, zoon van Durk Ymes Haarsma en Trijntje Sjoukes Bouma. Yme is geboren op 26 december 1868 te Gaasterland, is overleden op 16 december 1938 te Sint Nicolaasga, is begraven op 20 december 1938 te Sint Nicolaasga. Yme werd 69 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

6  Meindert de Boer is geboren op 25 maart 1878 te Tjerkgaast, zie VII-N.

VI-H  Gerben Sjieuwkes Pietersma, zoon van Sieuwke Pieters Pietersma en Hinke Tiettes Tromp (V-F), zonder beroep en boer, wonende te Greonterp en te Tjerkwerd, is geboren op 16 maart 1815 te Greonterp, is overleden op 1 april 1864 te Tjerkwerd. Gerben werd 49 jaar en 16 dagen.

Gerben trouwt op 28 april 1838 te Witmarsum op 23-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Akke Lolles van der Meulen, dochter van Lolle Jans van der Meulen en Itske Meyes Hobbema. Akke, boerin, wonende te Dedgum en te Tjerkwerd, is geboren op 8 mei 1819 te Dedgum, is overleden op 24 januari 1859 te Tjerkwerd. Akke werd 39 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Van Gerben en Akke zijn negen kinderen bekend:

1  Jitske Gerbens Pietersma is geboren op 6 april 1842 te Tjerkwerd, zie VII-O.

2  Hinke Gerbens Pietersma is geboren op 5 juni 1843 te Tjerkwerd, zie VII-P.

3  Sjieuwke Gerbens Pietersma is geboren op 3 mei 1845 te Tjerkwerd, zie VII-Q.

4  Lolle Gerbens Pietersma is geboren op 28 november 1846 17.00 uur te Tjerkwerd, is overleden op 8 februari 1848 13.00 uur te Tjerkwerd. Lolle werd 1 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

5  Antje Gerbens Pietersma is geboren op 9 april 1849 te Tjerkwerd, zie VII-R.

6  Lolle Gerbens Pietersma is geboren op 21 april 1851 te Wonseradeel, is ongehuwd overleden op 26 januari 1900 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Lolle werd 48 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

7  Dutje Gerbens Pietersma is geboren op 21 februari 1853 te Tjerkwerd, zie VII-S.

8  Ytje Gerbens Pietersma is geboren op 11 juni 1854 te Tjerkwerd, is ongehuwd overleden op 31 juli 1874 te Tjerkwerd, is begraven te Blauwhuis. Ytje werd 20 jaar, 1 maand en 20 dagen.

9  Trijntje Gerbens Pietersma is geboren op 4 januari 1859 te Tjerkwerd, zie VII-T.

Gerben trouwt op 27 september 1860 te Wonseradeel op 45-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Siebrig Cathrinus de Boer, dochter van Catharinus Siebrens de Boer en Aukje Hessels Wesselius. Siebrig, zonder beroep en boerin, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 12 mei 1831 te Westhem, is overleden op 12 februari 1900 te Bolsward. Siebrig werd 68 jaar en 9 maanden.

Siebrig was later gehuwd (2) met Fokke Jans Mulder.<363>

Van Gerben en Siebrig zijn twee kinderen bekend:

10  Bauke Gerbens Pietersma is geboren op 21 september 1861 te Wonseradeel.

11  Catrinus Gerbens Pietersma is geboren op 2 oktober 1862 te Wonseradeel.

VI-I  Trijntje Ruurds Huitema, dochter van Ruurd Riemers Huitema (V-Z) en Riemke Tietes Tromp (V-H), is geboren op 30 april 1838 te Dedgum, is overleden op 20 maart 1928 te Workum. Trijntje werd 89 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Trijntje trouwt op 18 november 1870 te Hemelumer Oldeferd op 32-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 32-jarige Marten Tjeerds Bekema, zie VI-AP.

Van Marten en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Theodorus Martens Bekema is geboren op 12 januari 1872 te Bakhuizen, is overleden op 7 februari 1953 te Workum, is begraven op 10 februari 1953 te Workum (R.K. Kerkhof). Theodorus werd 81 jaar en 26 dagen.

2  Riemke Martens Bekema is geboren op 12 augustus 1873 te Workum, zie VII-U.

3  Ruurd Martens Bekema is geboren op 3 september 1874 te Workum, is overleden op 2 januari 1875 te Workum. Ruurd werd 3 maanden en 30 dagen.

4  Ruurd Martens Bekema is geboren op 31 augustus 1875 te Workum, is overleden op 23 september 1964, is begraven op 28 september 1964 te Witmarsum (R.K. Kerkhof). Ruurd werd 89 jaar en 23 dagen.

Ruurd trouwt op 24 mei 1902 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Ruurda, dochter van Syte Ruurda en Jantje Dijkstra. Anna is geboren op 19 maart 1877 te Oudega, is overleden voor 23 september 1964. Anna werd hoogstens 87 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

5  Grietje Bekema is geboren op 17 juli 1877 te Workum, zie VII-V.

6  Johannes Martens Bekema is geboren op 5 december 1878 te Workum, is overleden op 27 februari 1880 te Workum. Johannes werd 1 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

VI-J  Jan Lolles van der Meulen, zoon van Lolle Jans van der Meulen en Doetje Tiettes Tromp (V-I), is geboren op 4 juni 1834 te Dedgum.

Jan trouwt op 7 mei 1859 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Tietje Jans Miedema, dochter van Johannes Reins Miedema en Janneke Jans Bruinsma. Tietje is geboren op 15 april 1836 te Tjerkwerd, is overleden op 4 juni 1919 te Sneek. Tietje werd 83 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Jan en Tietje zijn tien kinderen bekend:

1  Janneke van der Meulen is geboren op 1 december 1860 te Bolsward.

2  Lolle van der Meulen is geboren op 9 maart 1862 te Bolsward.

3  Doetje van der Meulen is geboren op 26 juli 1863 te Bolsward.

4  Jan van der Meulen is geboren op 26 juli 1863 te Bolsward.

5  Dutje van der Meulen is geboren op 21 september 1866 te Bolsward.

6  Liskje van der Meulen is geboren op 21 september 1866 te Bolsward.

7  Liskje van der Meulen is geboren op 21 april 1870 te Sneek.

8  Theodorus van der Meulen is geboren op 21 december 1872 te Sneek.

9  Oeke van der Meulen is geboren op 10 juni 1875 te Sneek.

10  Maria van der Meulen is geboren op 30 november 1879 te Sneek.

VI-K  Attje Hepkes van der Zee, dochter van Hinke Tietes Tromp (V-J) en Hepke Tjallings van der Zee, dienstmeid, wonende te Greonterp, is geboren op 10 augustus 1852 te Westhem, is overleden op 15 januari 1924 te Roosendaal. Attje werd 71 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Attje trouwt op 17 mei 1879 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Jelte Jans Teernstra, zoon van Jan Johannes Teerenstra en Trijntje Romkes Hoeksma. Jelte, arbeider, wonende te Wolsum, is geboren op 16 april 1849 te Westhem, is overleden op 14 september 1936 te Amsterdam, is begraven op 17 september 1936 te Amsterdam (R.K. Kerkhof Buitenveldert). Jelte werd 87 jaar, 4 maanden en 29 dagen.<364>

Van Jelte en Attje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Teerenstra is geboren op 2 december 1880 te Wymbritseradeel, is overleden op 23 april 1904 te Amsterdam, is begraven op 27 april 1904 te Amsterdam (R.K. Kerkhof St. Barbara). Jan werd 23 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<365,366>

2  Hinke (Henrica) Teerenstra is geboren op 18 november 1883 te Bolsward, is overleden op 13 november 1914 te Amsterdam, is begraven op 16 november 1914 te Amsterdam (R.K. Kerkhof St. Barbara). Hinke werd 30 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Hinke trouwt op 24 augustus 1904 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrus Veenboer. Petrus is geboren op 18 maart 1880 te Assendelft, is overleden op 27 november 1955 te Amsterdam. Petrus werd 75 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

3  Trijntje Teerenstra is geboren op 24 januari 1886 te Bolsward, is overleden op 20 maart 1894. Trijntje werd 8 jaar, 1 maand en 24 dagen.

4  Julius Teernstra is geboren op 22 mei 1888 te Amsterdam, is overleden op 28 maart 1972 te Gennep. Julius werd 83 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

5  Helena Veronica Teernstra is geboren op 20 juli 1888 te Amsterdam, is overleden op 11 oktober 1936 te Roosendaal. Helena werd 48 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Helena trouwt op 8 mei 1913 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met Gerardus van Groenewoud, zoon van Hendricus van Groenewoud en Magdalena Anthonia van der Vring. Gerardus, electricien.

6  Agatha Teernstra is geboren op 30 mei 1893 te Amsterdam, is overleden op 26 oktober 1960 te Amsterdam, is begraven op 31 oktober 1960 te Amsterdam (R.K. Noorderbegraafplaats). Agatha werd 67 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Agatha trouwt op 5 februari 1919 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrus Gerardus Zondervan. Petrus is geboren op 29 april 1894 te Nieuwer-Amstel.

7  Catharinus Sybrandis Teernstra is geboren op 3 augustus 1895 te Amsterdam, is overleden op 24 september 1895 te Amsterdam. Catharinus werd 1 maand en 21 dagen.

VI-L  Tjitte Hepkes van der Zee, zoon van Hinke Tietes Tromp (V-J) en Hepke Tjallings van der Zee, is geboren op 9 augustus 1859 te Greonterp, is overleden op 14 maart 1901 te Westhem, is begraven op 18 maart 1901 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof St. Vitus). Tjitte werd 41 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<367..369>

Tjitte trouwt op 9 mei 1885 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Hobma, dochter van Folkert Jans Hobma en Grietje Jans Monkelbaan. Jantje, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 12 april 1863 te Westhem, is overleden op 14 januari 1904 22.00 uur te Westhem. Jantje werd 40 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<370>

Jantje was later gehuwd (2) met Sietze Epkes Leenstra.<371..374>

Van Tjitte en Jantje is een kind bekend:

1  Grietje van der Zee is geboren op 1 juli 1892 te Wymbritseradeel, is overleden op 21 januari 1929 te Sittard. Grietje werd 36 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Grietje trouwt op 14 mei 1915 te Doniawerstal op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Johannes Antonius de Ree, zoon van Jan de Ree en Antje Werkman. Johannes is geboren rond 1890 te Amsterdam.

VI-M  Geertje Foekes de Wolf, dochter van Foeke Tjittes de Wolf (V-N) en Anna Alderts de Jong.

Geertje trouwt op 15 mei 1864 te Hindeloopen met Johannes Lykles de Lange, zoon van Lykele Johannes de Lange en Pietje Heins Postma. Johannes is overleden op 9 december 1918, is begraven te Bakhuizen (R.K. Kerkhof).

Van Johannes en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pietje de Lange is geboren op 16 april 1865 te Molkwerum, zie VII-W.

2  Anna de Lange is geboren op 24 augustus 1866 te Koudum, is overleden op 19 april 1938 te Bakhuizen, is begraven op 22 april 1938 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Anna werd 71 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Anna trouwt op 7 mei 1891 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd met Lieuwe Melchers, zoon van Kornelis Joukes Melchers en Antje Lieuwes van der Veen.

3  Marijke de Lange is geboren op 26 maart 1868 te Molkwerum, is overleden op 29 mei 1946 te Bolsward, is begraven op 1 juni 1946 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Marijke werd 78 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Marijke trouwt op 2 juni 1893 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd met Johannes Brouwer, dochter van Tjalling Brouwer en Trijntje Groenendal. Johannes is overleden voor 29 mei 1946.

4  Lykle de Lange is geboren op 30 september 1869 te Molkwerum, zie VII-X.

5  Foeke de Lange is geboren op 18 juli 1871 te Koudum, is overleden op 10 april 1945 te Bakhuizen, is begraven op 14 april 1945 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Foeke werd 73 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Foeke was gehuwd (1) met Harmke Vogelzang. Harmke is overleden voor 10 april 1945. Foeke was gehuwd (2) met Ida Posthumus.

6  Tjitte de Lange is geboren op 8 augustus 1875 te Molkwerum, is overleden op 30 juli 1890 te Koudum, is begraven op 1 augustus 1890 te Koudum. Tjitte werd 14 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

7  Joeke de Lange is geboren op 26 april 1878 te Koudum, zie VII-Y.

VI-N  Grietje van der Pal, dochter van Bauke Olferts van der Pal (V-O) en Grietje Melis Bergsma, wonende te Workum, is geboren op 29 november 1838 te Dedgum, is overleden op 20 oktober 1916 te Workum. Grietje werd 77 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Grietje trouwt op 7 mei 1871 te Workum op 32-jarige leeftijd met de 41-jarige Lodewijk Sjoerds Zijlstra, zoon van Sjoerd Klazes Zijlstra en Hibbeltje Lolkes Bijlsma. Lodewijk, schippersknecht, is geboren op 10 november 1829 te Workum, is overleden op 9 mei 1882 te Workum. Lodewijk werd 52 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Lodewijk en Grietje is een kind bekend:

1  Bauke Lodewijks Zijlstra, wonende te Recklinghausen - Dld., is geboren op 25 april 1874 te Workum, is overleden op 3 november 1906 03.00 uur te Recklinghausen - Dld. in het Prosper Hospital of is overleden voor 22 juli 1916. Bauke werd 32 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<375>

Bauke trouwt op 27 mei 1900 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Vallinga, dochter van Age Ottes Vallinga en Marijke Joukes Paus. Anna, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 9 mei 1875 te Bolsward, is overleden op 21 oktober 1944 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Anna werd 69 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Anna was later gehuwd (2) met Sjouke Haarsma.<376..381>

VI-O  Eelke de Jong, zoon van Eelke Tjittes de Jong (V-P) en Jeltje Lieuwes Hoekstra (VII-H), is geboren rond 1870 te Nijhuizum.

Eelke trouwt op 5 mei 1895 te Bolsward op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Margaretha Boersma, dochter van Eelke Boersma en Marijke Tekelema. Margaretha is geboren rond 1871 te Bolsward.

Van Eelke en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Juliana de Jong is geboren op 15 maart 1896 te Workum, zie VII-Z.

2  Juliana Theodora de Jong is geboren op 20 oktober 1897 te Workum, zie VII-AA.

VI-P  Reinskjen de Jong, dochter van Eelke Tjittes de Jong (V-P) en Jeltje Lieuwes Hoekstra (VII-H), is geboren op 29 september 1853, is overleden voor 1914. Reinskjen werd hoogstens 60 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Reinskjen trouwt op 12 november 1876 te Workum op 23-jarige leeftijd met haar verre halfneef (8e graad) de 24-jarige Gerben Siemens Symonsma, zoon van Symen Andries Symonsma en Otje Gerbens Andela. Gerben is geboren op 28 maart 1852 te Tjerkwerd, is overleden op 30 mei 1896 te Workum. Gerben werd 44 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Gerben en Reinskjen zijn acht kinderen bekend:

1  Rooske Symonsma.

2  Eelke Symonsma.

Eelke trouwt op 1 september 1906 te Sneek met Eelkje Bouma.

3  Jule Symonsma.

Jule was gehuwd met Jozef Laagland.

4  Alida Symonsma is geboren rond 1880 te Workum.

Alida trouwt op 9 mei 1903 te Workum op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Arjen Bijvoets, zoon van Petrus Jans Bijvoets en Anke Petrus Oosterbaan. Arjen is geboren rond 1878 te Workum.

5  Siemen Symonsma, bakker, is geboren rond 1884, is overleden rond 1985. Siemen werd ongeveer 101 jaar.

Siemen trouwt op 5 mei 1906 te Gaasterland op ongeveer 22-jarige leeftijd met Durkje Mous.

6  Tjitte Gerben Symonsma is geboren op 8 december 1886 te Workum, zie VII-AB.

7  Tjitske Symonsma is geboren op 24 september 1890, zie VII-AC.

8  Lieuwe Symonsma is geboren op 29 mei 1893 te Workum, zie VII-AD.

VI-Q  Eelke de Jong, zoon van Bauke Tjittes de Jong (V-Q) en Sjoukje Baukes Simonsma, is geboren op 25 september 1860 te Heeg, is overleden op 20 december 1933 te Sneek, is begraven op 23 december 1933 te Bolsward. Eelke werd 73 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Eelke trouwt op 7 mei 1892 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Jetske Teernstra, dochter van Douwe Feddes Teernstra en Reinske Annes de Boer. Jetske is geboren op 8 september 1860 te Tirns, is overleden op 4 maart 1941 te Bolsward, is begraven op 7 maart 1941 te Bolsward. Jetske werd 80 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Van Eelke en Jetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Reinskje de Jong is geboren op 23 mei 1893 te Workum.

Reinskje trouwt op 5 mei 1917 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met Sytze de Boer, zoon van Steffen de Boer en Hiltje Roorda.

2  Sjoukje (Susanna) de Jong is geboren op 29 september 1894 te It Heidenskip, is overleden op 7 april 1972. Sjoukje werd 77 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  Anna de Jong is geboren op 27 oktober 1895 te 't Heidenskip, zie VII-AE.

4  Jeltje de Jong is geboren op 13 april 1897 te Workum, is overleden op 17 mei 1980. Jeltje werd 83 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Jeltje was gehuwd met Pieter Sjoerds Bootsma. Pieter is geboren in 1897, is overleden op 17 mei 1980. Pieter werd 83 jaar.

5  Ferdinand Jong is geboren op 22 oktober 1901 te It Heidenskip, is overleden op 28 januari 1981. Ferdinand werd 79 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Ferdinand was gehuwd met Martha Sierkstra. Martha is geboren op 25 augustus 1904, is overleden op 22 januari 1984. Martha werd 79 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

VI-R  Dieuwke Eelkes de Jong, dochter van Eelko Hommes de Jong (V-R) en Beitske Pieters Jukkers.

Dieuwke trouwt op 11 december 1836 te Hemelumer Oldeferd met Auke Sytzes van der Werf, zoon van Sytze Davids van der Werf en Sybrig Aukes van der Wey. Auke, werkman en arbeider, wonende te Koudum.

Van Auke en Dieuwke is een kind bekend:

1  Sybrigje Aukes van der Werf is geboren op 17 februari 1845 te Koudum, is ongehuwd overleden op 20 februari 1868 00.30 uur te Westhem, is begraven op 24 februari 1868 te Westhem. Sybrigje werd 23 jaar en 3 dagen.<382>

VI-S  Homme Eelkes de Jong, zoon van Eelko Hommes de Jong (V-R) en Beitske Pieters Jukkers.

Homme trouwt op 13 mei 1846 te Workum met de 27-jarige Marijke Jans Bijvoets, dochter van Jan Adriaans Bijvoets en Antje Durks Kortrijk. Marijke, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 25 december 1818 te Westhem, is overleden op 11 mei 1869 18.00 uur te Westhem. Marijke werd 50 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Homme en Marijke zijn zes kinderen bekend:

1  Eelke de Jong is geboren op 23 september 1849 te Workum, zie VII-AF.

2  Anna de Jong is geboren op 31 maart 1851 te Workum.

3  Jan de Jong is geboren op 27 april 1852 te Workum.

4  Beitske de Jong is geboren op 11 juni 1855 te Westhem.

Beitske trouwt op 28 mei 1881 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 41-jarige Theodorus Ydema, zoon van Klaas Dooitzes Ydema en Marijke Harings Hollander. Theodorus is geboren te Parrega, is gedoopt op 20 maart 1840 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Waltje Dooitzes Ydema).

5  Lijsbeth de Jong is geboren op 24 december 1859 te Westhem.

6  Tjitte de Jong is geboren op 6 december 1863 te Westhem.

VI-T  Mayke Folkerts Wagenaar, dochter van Folkert Pieters Wagenaar en Grietje Hommes de Jong (V-S).

Mayke trouwt op 12 april 1837 te Workum met de 27-jarige Jan Tjittes Landman, zoon van Tjitte Foekes Landman en Afke Johannes de Winter. Jan, landbouwer, wonende te Workum, is geboren in de Wouden, is R.K. gedoopt op 30 april 1809 te Bakhuizen.

Van Jan en Mayke is een kind bekend:

1  Tjitte Jans Landman, zie VII-AG.

VI-U  Akke Alberts Hooijenga, dochter van Albert Hendriks Hoyrink en Andrieske Hommes de Jong (V-U).

Akke trouwt op 30 september 1848 te Wonseradeel met de 25-jarige Wiebe Deddes Kooiker, zoon van Dedde Annes Kooiker en Jantje Harmens Asma. Wiebe, werkman, is geboren op 26 januari 1823 te Gaasterland, is overleden op 7 november 1904 te Gaasterland. Wiebe werd 81 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Van Wiebe en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Albertje Kooiker, zie VII-AH.

2  Jantje Kooiker is geboren op 28 augustus 1850 te Wijckel, zie VII-AI.<383>

VI-V  Akke Ruurds de Jong, dochter van Ruurd Hommes de Jong (V-V) en Pietrik Sjerps Pietersma, is geboren op 14 maart 1828 te Workum.

Akke trouwt op 25 april 1850 te Hemelumer Oldeferd op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Folkert Wierds Zijlstra, zoon van Wierd Lykles Zijlstra en Sijke Folkerts Jellesma. Folkert is geboren rond 1827 te Idskenhuizen.

Van Folkert en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Pietertje Folkerts Zijlstra is geboren op 29 maart 1852 te Joure, zie VII-AJ.

2  Yfke Zijlstra, zie VII-AK.

3  Sijke (Cecilia) Folkerts Zijlstra is geboren op 12 november 1853 te Joure, zie VII-AL.

VI-W  IJfke Ruurds de Jong, dochter van Ruurd Hommes de Jong (V-V) en Pietrik Sjerps Pietersma, zonder beroep, wonende te Nijehaske, te Irnsum en te Rauwerderhem, is geboren op 1 januari 1833 14.00 uur te Tjerkwerd, is overleden op 22 juli 1915 te Rauwerderhem. IJfke werd 82 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

IJfke trouwt op 6 mei 1860 te Haskerland op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Hotze Hilles Elzinga, zoon van Hille Hotzes Elsinga en Jetske Hendriks Spoelstra. Hotze, huisschilder, verwer en schilder, wonende te Irnsum en te Rauwerderhem, is geboren op 16 januari 1832 te Irnsum, is overleden op 15 september 1905 te Irnsum, is begraven te Irnsum (R.K. Kerkhof). Hotze werd 73 jaar, 7 maanden en 30 dagen.<384..387>

Van Hotze en IJfke zijn zes kinderen bekend:

1  Hille Hotzes Elzinga is geboren op 26 maart 1861 te Irnsum, zie VII-AM.<388>

2  Hendrik Hotzes Elzinga is geboren op 29 december 1863 te Irnsum, zie VII-AN.

3  Pietje Elzinga is geboren op 28 april 1867 te Irnsum, is overleden op 13 juni 1952 te Joure in het Theresiahuis, is begraven op 17 juni 1952 te Joure (R.K. Kerkhof). Pietje werd 85 jaar, 1 maand en 16 dagen.<389..391>

Pietje trouwt op 9 april 1896 te Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd met de 47-jarige Jan Idses Sybrandy, zoon van Ids Ates Sybrandy en Akke Pieters Bleeker. Jan is geboren op 27 september 1848 te Lutkewierum, is overleden op 31 juli 1908 te Hennaarderadeel, is begraven te Joure (R.K. Kerkhof). Jan werd 59 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

4  Sijbrandus Hotzes Elzinga is geboren op 18 november 1872 te Irnsum, zie VII-AO.<392>

5  Jetske (Henriette) Elzinga is geboren op 11 januari 1875 te Irnsum, zie VII-AP.<393>

6  Ruurd Hotzes Elzinga is geboren op 8 december 1876 te Irnsum, zie VII-AQ.

VI-X  Rinske Pieters de Jong, dochter van Pieter Hommes de Jong (V-W) en Jantje Jans Dijkstra.

Rinske trouwt op 15 mei 1846 te Wonseradeel met de 28-jarige Jan Yettes Flapper, zoon van Yette Douwes Flapper en Antje Jans Ypma. Jan, kastelein en koopman, wonende te Bolsward, is geboren op 11 juni 1817 te Westhem, is overleden op 17 mei 1852 06.30 uur te Bolsward (Huis 692), is begraven op 20 mei 1852 te Bolsward. Jan werd 34 jaar, 11 maanden en 6 dagen.<394>

Van Jan en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Yette Flapper is geboren op 20 april 1847 te Wonseradeel.

2  Petrus Flapper is geboren op 16 maart 1849 te Bolsward, zie VII-AR.

3  Antje Flapper is geboren op 30 oktober 1850 te Bolsward.

VI-Y  Homme Pieters de Jong, zoon van Pieter Hommes de Jong (V-W) en Jantje Jans Dijkstra, schipper, wonende te Bolsward, is geboren op 26 september 1824 te Workum, is overleden op 9 september 1898. Homme werd 73 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Homme trouwt op 18 mei 1850 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Agnietje Pieters Polstra, dochter van Pieter Sjoerds Palstra en Antje Tjerks Huitema. Agnietje, wonende te Bolsward, is geboren op 12 april 1824 te Dronrijp, is overleden op 12 december 1914 te Bolsward, is begraven op 16 december 1914 te Bolsward. Agnietje werd 90 jaar en 8 maanden.

Van Homme en Agnietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Hommes de Jong is geboren op 5 maart 1851 te Bolsward, zie VII-AS.

2  Antje Hommes de Jong is geboren op 20 november 1853 te Bolsward.

3  Jan Hommes de Jong is geboren op 1 juli 1855 te Bolsward.

4  Jan Hommes de Jong is geboren op 11 april 1858 te Bolsward, zie VII-AT.<395>

5  Ruurd Hommes de Jong is geboren op 12 augustus 1861 te Bolsward.

6  Sjoerd Hommes de Jong is geboren op 2 maart 1863 te Bolsward, zie VII-AU.

7  Eelke Hommes de Jong is geboren op 5 januari 1866 te Bolsward.

VI-Z  Marijke Meinderts van der Ark, dochter van Meindert Taekes van der Ark en Janke Riemers Huitema (V-Y), is geboren op 28 december 1838 te Dedgum, is overleden op 9 juni 1864 te Blauwhuis, is begraven te Westhem. Marijke werd 25 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Marijke trouwt op 24 mei 1862 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Sjoerd Jans Hobma, zoon van Jan Meyes Hobma en Agnietje Folkerts Graafsma. Sjoerd, schipper, wonende te Westhem, is geboren op 17 maart 1835 te Idzega, is overleden op 11 juli 1919 te Westhem, is begraven te Blauwhuis. Sjoerd werd 84 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Sjoerd was later gehuwd (2) met Anna Roorda.<396..399>

Van Sjoerd en Marijke is een kind bekend:

1  Jan Hobma is geboren op 30 mei 1864 te Westhem, zie VII-AV.

VI-AA  Sieger Ykes Falkena, zoon van Yke Siegers Falkena en Aaltje Jacobs Coldewaayer (V-AA), is geboren rond 1840 te Mirns en Bakhuizen.

Sieger trouwt op 11 mei 1871 te Gaasterland op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Stijntje Durks Kampen, dochter van Durk Jacobs Kampen en Kornelia Martens Quak. Stijntje is geboren rond 1851 te Mirns en Bakhuizen.

Van Sieger en Stijntje is een kind bekend:

1  Ike Falkena is geboren op 21 maart 1874 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 27 november 1903 te Longerhouw. Ike werd 29 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Ike trouwt op 27 augustus 1898 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Lolke Schaper, zoon van Jan Dirks Schaper en Johanna Pieters Hartog. Lolke is geboren op 14 september 1874 te Molkwerum, is overleden op 18 augustus 1973, is begraven te Arum. Lolke werd 98 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Lolke was later gehuwd (2) met Siementje Wiersma.<400..402>

VI-AB  Rein Molenaar, zoon van Ype Reins Molenaar en Stientje Jacobs Coldewaayer (V-AB), is geboren rond 1835 te Sloten - Frl., is overleden op 12 oktober 1884 te Hemelum. Rein werd ongeveer 49 jaar.

Rein trouwt op 10 september 1875 te Hemelumer Oldeferd op ongeveer 40-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gettje Reins Bouma, dochter van Rein Hessels Bouma en Uilkjen Jozefs Zalmstra. Gettje is geboren rond 1844 te Mirns en Bakhuizen.

Van Rein en Gettje zijn twee kinderen bekend:

1  Stijntje Molenaar is geboren op 23 maart 1877 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-AW.

2  Rein Molenaar is geboren op 21 april 1878 te Hemelum, zie VII-AX.

VI-AC  Zwaantje Huites Huitema, dochter van Huite Joostes Huitema (V-AE) en Ringetje Hiddes Bakker, dienstmeid, wonende te Tjerkwerd.

Zwaantje trouwt op 23 mei 1840 te Wymbritseradeel met Willem Jans Meijer, zoon van Jan Willems Meijer en Luitske Ages de Boer.

Van Willem en Zwaantje is een kind bekend:

1  Jantje Willems Meijer is geboren op 24 november 1848 te Wijckel, is overleden op 18 januari 1898 te Ruigahuizen. Jantje werd 49 jaar, 1 maand en 25 dagen.<403,404>

Jantje trouwt op 11 mei 1877 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Ruurds Bekema, zoon van Ruurd Jentjes Bekema (V-BC) en Johanneske Pieters de Winter. Johannes is geboren op 25 juli 1851 te Balk.

Johannes was later gehuwd (2) met zijn verre nicht (10e graad) Baukje Baukes Boersma.<405..408>

VI-AD  Douwe Wiebes Huitema, zoon van Wiebe Joostes Huitema (V-AF) en Stijntje Douwes van der Werf, is geboren op 6 december 1819 te Nijega - Hem. Old..

Douwe trouwt op 1 mei 1844 te Workum op 24-jarige leeftijd met Teetske Willems Asma, dochter van Willem Harmens Asma en Hinke Jotjes Landman.

Van Douwe en Teetske is een kind bekend:

1  Wiebe Huitema, zie VII-AY.

VI-AE  Fonger Tjallings Kloosterman, zoon van Tjalling Rimmes Kloosterman (V-AH) en Jantje Fongers de Vries, werkman, wonende te Bakhuizen, is geboren op 19 augustus 1810 te Bakhuizen, is R.K. gedoopt op 19 augustus 1810 te Bakhuizen, is overleden op 24 september 1892 te Gaasterland, is begraven op 27 september 1892 te Hemelum. Fonger werd 82 jaar, 1 maand en 5 dagen.<409,410>

Fonger trouwt op 3 mei 1840 te Hemelumer Oldeferd op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Aarnts Schaper, dochter van Arend Lykles Schaper en Attje Aukes Terpstra. Cornelia, boerendienstmeid en zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 20 mei 1813 te Oudemirdum, is overleden op 9 januari 1894 18.00 uur te Bakhuizen, is begraven op 13 januari 1894 te Hemelum. Cornelia werd 80 jaar, 7 maanden en 20 dagen.<411,412>

Van Fonger en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Attje Fongers Kloosterman is geboren op 7 augustus 1841 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-AZ.

2  Jantje Kloosterman is geboren op 25 maart 1843 te Hemelum, zie VII-BA.

3  Antje Kloosterman is geboren op 16 september 1845 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 6 augustus 1846 te Hemelumer Oldeferd. Antje werd 10 maanden en 21 dagen.

4  Antje Kloosterman is geboren op 9 mei 1847 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 17 juni 1889 te Gaasterland. Antje werd 42 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Antje trouwt op 2 mei 1872 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hessel Dölle, zoon van Herman Johan Dölle en Baukje Hessels Bouma. Hessel, wonende te Gaasterland, is geboren op 8 juli 1847 te Bakhuizen, is overleden op 22 mei 1939 te Bakhuizen, is begraven op 26 mei 1939 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Hessel werd 91 jaar, 10 maanden en 14 dagen.<413..415>

Hessel was later gehuwd (2) met Sietske Gorrits Obbema.<416..418>

5  Thomas Tjallings Kloosterman is geboren op 21 december 1849 te Hemelumer Oldeferd.

6  Arendje Kloosterman is geboren op 3 september 1852 te Hemelumer Oldeferd.

VI-AF  Dotje Willems Schaper, dochter van Willem Jans Schaper en Jantje Obbes Bosman (V-AK), zonder beroep, wonende te Makkum, is geboren op 25 december 1838 te Oudega - Hem. Old., is overleden op 14 april 1926 16.00 uur te Makkum. Dotje werd 87 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<419>

Dotje trouwt op 13 mei 1866 te Workum op 27-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Sybrandus Johannes Mensinga, zoon van Johannes Hanses Mensinga en Fokje Martens Galema. Sybrandus, boerenknecht, wonende te Akkrum, is geboren op 10 mei 1830 te Wommels, is overleden op 16 november 1873 te Makkum. Sybrandus werd 43 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Van Sybrandus en Dotje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Sijbrandus Mensinga, koopman, is geboren op 7 mei 1867 te Makkum, is overleden op 8 april 1936 te Andijk. Johannes werd 68 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Johannes trouwt op 19 mei 1895 te Bolsward op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje Pieters Teerenstra, dochter van Pieter Jans Teerenstra en Aaltje Sibles Brandenburg. Trijntje is geboren op 1 februari 1870 te Wolsum, is overleden op 17 oktober 1958 te Bolsward in Huize "St. Martinus", is begraven op 21 oktober 1958 te Bolsward. Trijntje werd 88 jaar, 8 maanden en 16 dagen.<420..422>

2  Willem Sijbrandus Mensinga is geboren op 18 februari 1869 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 26 oktober 1941 te Bolsward, is begraven op 30 oktober 1941 te Bolsward. Willem werd 72 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Willem trouwt op 23 mei 1897 te Bolsward op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Froukje Pieters Teerenstra, dochter van Pieter Jans Teerenstra en Aaltje Sibles Brandenburg. Froukje is geboren op 20 februari 1874 te Wymbritseradeel, is overleden op 13 november 1972 te Bolsward, is begraven te Bolsward (R.K. Kerkhof). Froukje werd 98 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<423,424>

Dotje trouwt op 21 november 1885 te Wonseradeel op 46-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Gerben Sipkes Tuinstra, zoon van Sipke Gerbens Tuinstra en Aafke Cornelis Meijer. Gerben, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 31 januari 1840 te Makkum, is overleden op 12 december 1935 18.00 uur te Bolsward. Gerben werd 95 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<425>

VI-AG  Obe Willems Schaper, zoon van Willem Jans Schaper en Jantje Obbes Bosman (V-AK), arbeider, is geboren op 6 september 1841 te Oudega - Hem. Old., is overleden op 11 november 1929 te Nijega - Hem. Old., is begraven op 15 november 1929 te Balk (R.K. Kerkhof). Obe werd 88 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<426,427>

Obe trouwt op 15 mei 1875 te Hemelumer Oldeferd op 33-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 24-jarige Jantje Kooiker, zie VII-AI.<428>

Van Obe en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Jantje Schaper is geboren op 23 maart 1876 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 26 februari 1961, is begraven op 1 maart 1961 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Jantje werd 84 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<429..431>

Jantje trouwt op 24 mei 1902 te Gaasterland op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Hanzes de Jong, zoon van Hans Johannes de Jong en Gettje Ooyers Postma. Johannes is geboren op 24 juli 1870 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 5 maart 1937, is begraven te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Johannes werd 66 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

2  Wiebe Schaper is geboren op 13 oktober 1877 te Hemelumer Oldeferd.

3  Akke Schaper is geboren op 29 april 1879 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 18 september 1882 te Hemelumer Oldeferd. Akke werd 3 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

4  Willem Schaper is geboren op 17 augustus 1880 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 7 september 1882 te Hemelumer Oldeferd. Willem werd 2 jaar en 21 dagen.

5  Willem Schaper is geboren op 20 mei 1883 te Hemelumer Oldeferd.

6  Harmen Schaper is geboren op 21 april 1886 te Hemelumer Oldeferd.

7  Jan Schaper is geboren op 22 juli 1888 te Hemelumer Oldeferd.

8  Akke Schaper, wonende te Nijega - Hem. Old., is geboren op 8 februari 1892 te Hemelumer Oldeferd, is ongehuwd overleden op 27 februari 1920 te Franeker. Akke werd 28 jaar en 19 dagen.

9  Obe Schaper is geboren op 8 december 1895 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-BB.

VI-AH  Jan Willems Schaper, zoon van Willem Jans Schaper en Jantje Obbes Bosman (V-AK), arbeider en werkman, wonende te Oudega en te Workum, is geboren op 9 februari 1844 te Oudega - Hem. Old., is overleden op 4 december 1909 20.00 uur te Workum, is begraven te Workum. Jan werd 65 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<432>

Jan trouwt op 9 mei 1878 te Hemelumer Oldeferd op 34-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 28-jarige Hendrikje Tjeerds Bekema, zie VI-AT.

Van Jan en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantje Schaper is geboren op 23 augustus 1879 te Workum, zie VII-BC.

2  Grietje Schaper is geboren op 18 maart 1881 12.00 uur te Workum, is als geboren aangegeven op 18 maart 1881 te Workum (aangever geboorte was haar vader Jan Schaper (zie VI-AH); getuigen aangifte geboorte waren haar oudoom Rinse Veltman en haar verre neef (9e graad) Meije Siemonsma), zie VII-BD.<433,434>

3  Willem Jan Schaper is geboren op 27 oktober 1882 te Workum, zie VII-BE.<435>

4  Feikje Schaper is geboren op 22 april 1884 te Workum, is overleden op 23 juli 1884 te Workum. Feikje werd 3 maanden en 1 dag.

5  Feikjen Schaper is geboren op 15 juli 1885 te Workum, is overleden op 15 december 1886 te Workum. Feikjen werd 1 jaar en 5 maanden.

6  Dotje (Dora) Schaper, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 2 mei 1888 te Workum, is overleden op 26 oktober 1977 te Sneek in het St. Antonius ziekenhuis, is begraven op 29 oktober 1977 te Workum (R.K. Kerkhof). Dotje werd 89 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<436,437>

Dotje trouwt op 15 mei 1920 te Workum op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerben de Boer, zoon van Berend de Boer en Marijke van Dijk. Gerben, werkman, wonende te Workum, is geboren op 22 augustus 1891 19.00 uur te Greonterp, is overleden (verkeersongeval) op 19 februari 1976 te Sneek in het St. Antonius ziekenhuis, is begraven op 23 februari 1976 te Workum (R.K. Kerkhof). Gerben werd 84 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<438..440>

7  Tjeerd Schaper is geboren op 15 september 1890 te Workum.

Tjeerd Schaper is in 1924 naar Amerika gegaan en is daar overleden.
Hij is op 7 december 1924 aangekomen op Ellis Island.

VI-AI  Jantje Michiels Nijholt, dochter van Akke Dirks Overmeer (V-AM) of Michael Lykles Nijholt.

Jantje trouwt op 18 mei 1861 te Wymbritseradeel met Ypke Rinkes van der Zee, zoon van Rinke Martens van der Zee en Sijbrig Jans van der Meulen.

Van Ypke en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Akke van der Zee is geboren op 17 november 1863 te Wymbritseradeel, zie VII-BF.

2  Sjoukje van der Zee is geboren op 24 mei 1866 te Westhem, zie VII-BG.

3  Rinkje van der Zee is geboren op 13 april 1868 te Wymbritseradeel, zie VII-BH.

VI-AJ  Antje Grondstra, dochter van Lieuwe Hylkes Grondstra (V-AN) en Liskjen Allerts Hogema, is geboren op 9 november 1844 te Wymbritseradeel, is overleden op 24 juli 1881 te Harlingen. Antje werd 36 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Antje trouwt op 26 mei 1870 te Harlingen op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Bauritius. Johannes is geboren op 5 februari 1845 te Harlingen, is overleden op 10 oktober 1896 te Harlingen. Johannes werd 51 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Antje is een kind bekend:

1  Elisabeth Bauritius is geboren op 27 februari 1871 te Harlingen, zie VII-BI.

VI-AK  Ytje Eelkes de Jong, dochter van Eelke Andries de Jong (V-AP) en Pietje Tjerks Boersma, is geboren op 27 mei 1842 te Hommerts, is overleden op 18 juli 1926 te Bolsward. Ytje werd 84 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Ytje trouwt op 16 februari 1879 te Bolsward op 36-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Johannes Huitema, zoon van Johannes Fongers Huitema en Catrina Sjoerds van der Werf. Jan is geboren op 6 januari 1849 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 23 juni 1913 te Bolsward. Jan werd 64 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Sybrigje Hilles Ydema.<441,442>

Van Jan en Ytje zijn twee kinderen bekend:

1  Pietje Jans Huitema is geboren op 27 oktober 1880 te Bolsward, is overleden op 10 december 1900 te Bolsward. Pietje werd 20 jaar, 1 maand en 13 dagen.

2  Oeke Jans Huitema is geboren op 20 februari 1884 te Bolsward, is overleden op 18 februari 1893 te Bolsward. Oeke werd 8 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

VI-AL  Sipke Sipkes Draaisma, zoon van Sipke Sipkes Draaisma en Elisabeth Andries de Jong (V-AR), scheepsmakersknecht, scheepstimmerknecht en scheepstimmerman, wonende te Bolsward en te Sloten - Frl., is geboren op 3 november 1841 te Bolsward.

Sipke trouwt op 19 mei 1867 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 27-jarige Okje Ruurds Bekema, zie VI-AX.

Van Sipke en Okje zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth Sipkes Draaisma is geboren op 2 april 1868 te Sloten - Frl..

2  Sipke Sipkes Draaisma is geboren op 11 september 1869 te Sloten - Frl..

3  Ruurd Sipkes Draaisma is geboren op 17 januari 1871.

4  Johanna Sipkes Draaisma is geboren op 28 januari 1873 te Sloten - Frl..

5  Agatha Sipkes Draaisma is geboren op 9 oktober 1875 te Sloten - Frl..

6  Harmen Sipkes Draaisma is geboren op 7 januari 1878 te Sneek.

VI-AM  Eeltje Jans Dooper, zoon van Jan Johannes Dooper en Aukje Andries de Jong (V-AT), arbeider en werkman, wonende te Hommerts, te Westhem en te Greonterp, is geboren op 27 oktober 1839 te Hommerts, is overleden op 31 augustus 1928 te Wonseradeel. Eeltje werd 88 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Eeltje trouwt op 19 mei 1866 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Sieuwke van den Berg, dochter van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema. Sieuwke, zonder beroep, wonende te Westhem en te Greonterp, is geboren op 9 juli 1841 te Parrega, is overleden op 10 maart 1927 te Wonseradeel. Sieuwke werd 85 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Eeltje en Sieuwke zijn elf kinderen bekend:

1  Douwe Dooper is geboren op 30 mei 1867 te Wonseradeel.

2  Aukje Dooper is geboren op 3 oktober 1868 te Wymbritseradeel.

3  Jan Dooper is geboren op 25 augustus 1871 te Wonseradeel.

4  Froukje Dooper is geboren op 17 september 1873 te Wonseradeel.

5  Attje Dooper, dienstmeid, wonende te Bolsward, is geboren op 24 november 1875 te Greonterp, is overleden op 10 juni 1973 te Sneek, is begraven te Sneek (R.K. Kerkhof). Attje werd 97 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Attje trouwt op 23 mei 1903 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Frans Roorda, zoon van Doede Roorda en Rinkje Nagehout. Frans, fabrieksarbeider, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 23 september 1872 te Gaastmeer, is overleden in 1971, is begraven te Sneek (R.K. Kerkhof). Frans werd 99 jaar.

6  Margaretha Dooper is geboren op 5 februari 1878 te Greonterp, zie VII-BJ.

7  Jeltje Dooper is geboren op 20 juni 1879 te Wonseradeel.

8  Rinske Dooper is geboren op 30 juli 1880 te Wonseradeel.

9  Aukje Dooper is geboren op 8 september 1869 20.00 uur te Westhem, is als geboren aangegeven op 10 september 1869 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Eeltje Dooper (vader) (zie VI-AM)), zie VII-BK.

10  Jelle Dooper is geboren op 10 december 1882 te Wonseradeel.

11  Jelle Dooper is geboren op 7 mei 1884 te Wonseradeel.

VI-AN  Haring Romkes. Romkes, zoon van Romke Harings Romkes en Cornelia Martens Bekema (V-AV), zeilmaker, wonende te Workum, is geboren op 25 mei 1824 te Woudsend, is overleden op 19 september 1855 te Workum. Haring werd 31 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Haring trouwt op 29 oktober 1845 te Workum op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Dieuwke Fokkes Galema, dochter van Fokke Martens Galema en Grietje Gerbens van der Werf. Dieuwke is geboren op 21 februari 1825 te Workum, is overleden op 8 juli 1847 te Workum. Dieuwke werd 22 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Haring en Dieuwke is een kind bekend:

1  Romke Harings Romkes.

Haring trouwt op 1 december 1849 te Workum op 25-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Jansje Hazeveld, dochter van Reinerus Hazeveld en Maria Opdam. Jansje is geboren rond 1818 te Voorschoten.

Van Haring en Jansje zijn twee kinderen bekend:

2  Maria Cornelia Romkes.

3  Regnerus Harings Romkes.

VI-AO  Katharina Romkes. Romkes, dochter van Romke Harings Romkes en Cornelia Martens Bekema (V-AV), is geboren op 6 oktober 1825 te Woudsend, is overleden op 25 juni 1860 te Bolsward. Katharina werd 34 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Katharina trouwt op 21 november 1849 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerben Fokkes Galema, zoon van Fokke Martens Galema en Grietje Gerbens van der Werf. Gerben, schipper, wonende te Bolsward, is geboren op 12 januari 1819 te Workum, is overleden op 28 januari 1885 te Arnhem. Gerben werd 66 jaar en 16 dagen.

aangifte no. 27 Arnhem 1885:
"Op heden den achtentwintigsten januari des jaars achttienhonderd vijf en tachtig zijn voor ons Zacharias Anne Eekhout, wethouder Ambtenaar van de Burgelijke Stand der Gemeente Arnhem, Porvincie Gelderland, verschenen Fokke Galama, zoon van overledene, oud vierendertig jaren, van beroep schipper en Johannes Alta oud zesenvijftig jaren, van beroep scheepsbevrachter de eerste wonende te Bolsward, de tweede alhier, welke ons hebben verklaard dat op disndag den zevenentwintigsten der maand des avonds ten kwartvoortwaalf ure, Gerben Galama, geboren te Workum, wonende te Bolsward, schipper, echtgenoot van Klaaske de Vries vroeger weduwnaar van Catharina Romkes, zoon van wijlen de echtelieden Fokke Galama in leven landbouwer en Margaretha van der Werff in den ouderdom van zesenzestig jaren op zijn schip in de Haven binnen deze gemeente is overleden.

Gerben was later gehuwd (2) met Klaaske Vries.<443>

Van Gerben en Katharina zijn twee kinderen bekend:

1  Fokke Galema is geboren in 1850 te Workum.

2  Cornelia Galema is geboren in 1852 te Workum.

VI-AP  Marten Tjeerds Bekema, zoon van Tjeerd Martens Bekema (V-AX) en Grietje Johannes Kooiker, boerenknecht, is geboren op 5 mei 1838 te Oudega - Hem. Old., is overleden op 10 mei 1914 te Workum. Marten werd 76 jaar en 5 dagen.

Marten trouwt op 18 november 1870 te Hemelumer Oldeferd op 32-jarige leeftijd met zijn verre nicht (10e graad) de 32-jarige Trijntje Ruurds Huitema, zie VI-I.

VI-AQ  Feikje Tjeerds Bekema, dochter van Tjeerd Martens Bekema (V-AX) en Grietje Johannes Kooiker, dienstmeid, wonende te Workum, is geboren op 25 oktober 1839 te Oudega, is overleden op 26 mei 1912 te Workum, is begraven op 30 mei 1912 te Workum (St. Werenfridus Kerkhof). Feikje werd 72 jaar, 7 maanden en 1 dag.<444,445>

Feikje trouwt op 12 oktober 1866 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de 49-jarige Ypke Symons Boersma, zoon van Siemon Lieuwes Boersma en Grietje Ypkes Huisman. Ypke, boer en landbouwer, wonende te Nijega - Smal. en te Workum, is geboren op 27 april 1817 te Workum, is overleden op 26 mei 1897 te It Heidenskip. Ypke werd 80 jaar en 29 dagen.

Ypke was eerder gehuwd (1) met Rink Tones de Jong.<446,447>

Van Ypke en Feikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Ypkes Boersma is geboren op 2 januari 1869 te Nijega - Hem. Old., zie VII-BL.

2  Cecilia Ypkes Boersma is geboren op 2 juli 1871 te Nijega - Hem. Old..

Cecilia trouwt op 25 mei 1895 te Workum op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 33-jarige Dirk Schoutsen, zoon van Klaas Schoutsen en Geertje Deken. Dirk is geboren rond 1862 te Wervershoof. Cecilia trouwt op 22 mei 1913 te Enkhuizen op 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige Jacob Zalm, zoon van Jan Zalm en Antje Harlaar. Jacob, cafehouder, wonende te Enkhuizen, is geboren rond 1881 te Enkhuizen.

3  Tjitske Ypes Boersma is geboren op 10 december 1872 te Nijega - Hem. Old..

Tjitske trouwt op 25 mei 1895 te Workum op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Sjoerd Deden, zoon van Johannes Leonardus Deden en Jetske Sjoerds Pietersma. Sjoerd is geboren op 19 augustus 1870 te Mirns en Bakhuizen.

4  Hendrina Ypkes Boersma is geboren op 15 juli 1874 te Hemelumer Oldeferd.

5  Lieuwe Ypkes Boersma is geboren op 2 december 1875 te Nijega - Hem. Old..

Lieuwe trouwt op 18 mei 1912 te Wonseradeel op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Grietje Appelhof, dochter van Eeltje Martens Appelhof en Tjitske Hessels Dijkstra. Grietje is geboren op 19 augustus 1884 te Nijega (Ouwster Nijega gem. Doniawerstal).

VI-AR  Jotje Tjeerds Bekema, zoon van Tjeerd Martens Bekema (V-AX) en Grietje Johannes Kooiker, boerenarbeider en los werkman, wonende te Bolsward en te Workum, is geboren op 27 juli 1843 te Warns, is overleden op 27 november 1925 te Bolsward, is begraven op 1 december 1925 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Jotje werd 82 jaar en 4 maanden.<448,449>

Jotje trouwt op 1 juni 1879 te Workum op 35-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Fetje Alberts Heins, dochter van Albert Douwes Heins en Jeltje Sjoerds Hooijenga. Fetje is geboren op 13 september 1851 te Oudega, is overleden op 18 december 1886 te Workum. Fetje werd 35 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Van Jotje en Fetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjeerd Jotjes Bekema, varensgezel, wonende te Workum, is geboren op 12 mei 1880 te Hemelumer Oldeferd, is ongehuwd overleden op 2 februari 1900 te Rotterdam. Tjeerd werd 19 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

2  doodgeboren zoon Bekema is doodgeboren op 1 augustus 1881 te Hemelumer Oldeferd.

3  Jeltje Jotjes Bekema is geboren op 21 december 1882 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-BM.

4  Grietje Jotjes Bekema is geboren op 31 juli 1884 te Workum, zie VII-BN.

5  doodgeboren zoon Bekema is doodgeboren op 9 november 1886 te Workum.

Jotje trouwt op 30 april 1887 te Workum op 43-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Wietske van der Pal, dochter van Sipke van der Pal en Trientje Douwes van der Zee. Wietske, zonder beroep, wonende te Workum en te Sneek, is geboren op 16 februari 1865 te Workum, is overleden op 11 februari 1936 17.45 uur te Sneek. Wietske werd 70 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<450>

Van Jotje en Wietske zijn acht kinderen bekend:

6  Sipke Jotjes Bekema, schippersknecht, wonende te Workum, is geboren op 1 mei 1888 te Workum, is overleden op 28 januari 1921 te Gaast (in de overlijdensakte staat "is overleden bevonden", op het bidprentje staat op noodlottige wijze om het leven gekomen), is begraven op 1 februari 1921 te Workum (R.K. Kerkhof). Sipke werd 32 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<451>

7  Johannes Jotjes Bekema is geboren op 23 mei 1889 te Workum, is overleden op 24 juli 1890 te Workum. Johannes werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

8  Trijntje Jotjes Bekema is geboren op 25 juli 1890 te Workum, is overleden op 18 december 1981 te Sneek. Trijntje werd 91 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

9  Marten Bekema is geboren op 23 juni 1893 te Workum, is overleden op 14 oktober 1970 te Arnhem, is gecremeerd op 19 oktober 1970 te Dieren. Marten werd 77 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Marten trouwt op 30 mei 1919 te Lemsterland op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Woudt, dochter van Jacobus Woudt en Grietje Rampion. Johanna is geboren op 21 april 1899 te Lemmer.

10  Regina Bekema is geboren op 9 januari 1895 te Workum, zie VII-BO.

11  Johannes Bekema is geboren op 20 september 1896 te Workum.

12  Yme Bekema is geboren op 9 augustus 1898 te Workum, is overleden op 27 augustus 1898 te Workum. Yme werd 18 dagen.

13  Hieke Bekema is geboren op 1 april 1900 te Workum, is overleden op 26 mei 1900 te Workum. Hieke werd 1 maand en 25 dagen.

VI-AS  Lolke Tjeerds Bekema, zoon van Tjeerd Martens Bekema (V-AX) en Grietje Johannes Kooiker, arbeider en koopman, wonende te Nijega - Hem. Old. en te Workum, is geboren op 12 juli 1845 te Kolderwolde, is overleden op 30 juni 1904 te Workum, is begraven op 2 juli 1904 te Workum (R.K. Kerkhof). Lolke werd 58 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<452>

Lolke trouwt op 11 mei 1871 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige Sietske Sjaarda, dochter van Pieter Sjoerds Sjaarda en Willemke Klazes de Hei. Sietske, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 29 oktober 1853 te Gaastmeer, is overleden op 4 juni 1872 te Workum. Sietske werd 18 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<453>

Van Lolke en Sietske is een kind bekend:

1  Tjeerd Lolkes Beekema is geboren op 20 maart 1872 te Workum, zie VII-BP.

Lolke trouwt op 20 januari 1873 te Workum op 27-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Trijntje de Boer, dochter van Gerben Romkes de Boer en Luurdske Berends Nagelhout. Trijntje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Koudum en te Workum, is geboren op 16 december 1850 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 25 september 1933 14.30 uur te Workum. Trijntje werd 82 jaar, 9 maanden en 9 dagen.<454..456>

Trijntje was later gehuwd (2) met Jelle Willems Asma.<457..461>

VI-AT  Hendrikje Tjeerds Bekema, dochter van Tjeerd Martens Bekema (V-AX) en Grietje Johannes Kooiker, boerenmeid en zonder beroep, wonende te Elahuizen en te Workum, is geboren op 10 maart 1850 te Kolderwolde, is overleden op 5 juli 1931 05.00 uur te Workum, is begraven te Workum. Hendrikje werd 81 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Hendrikje trouwt op 9 mei 1878 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 34-jarige Jan Willems Schaper, zie VI-AH.

VI-AU  Andries Yntes Bekema, zoon van Ynte Jentjes Bekema (V-BA) en Andrieske Andries Walta, timmerman, wonende te Sneek, te Workum en te Gaast, is geboren op 20 mei 1839 te Workum, is overleden op 4 juni 1892 te Workum, is begraven op 8 juni 1892 te Workum. Andries werd 53 jaar en 15 dagen.

Andries trouwt op 13 mei 1864 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Dieuwke Tjebbes de Boer, dochter van Tjebbe Baukes de Boer en Hendrikje Franses Haarsma. Dieuwke is geboren op 25 januari 1842 te Workum, is overleden op 1 juli 1872 te Workum. Dieuwke werd 30 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Andries en Dieuwke zijn vier kinderen bekend:

1  Andrieske (Anna) Andries Bekema is geboren op 20 april 1865 te Workum, zie VII-BQ.

2  Tjebbe Bekema is geboren op 25 april 1868 te Workum, zie VII-BR.

3  IJnte Andries Bekema is geboren op 29 november 1869 te Workum, zie VII-BS.

4  Frans Andries Bekema is geboren op 30 mei 1871 te Workum, zie VII-BT.

Andries trouwt op 31 oktober 1874 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Grietje Sjoukes Bergsma, dochter van Joukes Hanzes Bergsma en Jeltje Pieters Jongstra. Grietje, wonende te Gaast, is geboren op 19 januari 1836 te Oudemirdum.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Meindert Rommerts Ettema.<462,463>

Van Andries en Grietje zijn twee kinderen bekend:

5  Dieuwke Andries Bekema is geboren op 1 juni 1875 te Wonseradeel, is overleden op 24 juni 1875 te Wonseradeel. Dieuwke werd 23 dagen.

6  Meindert Andries Bekema is geboren op 16 oktober 1876 te Wonseradeel.

VI-AV  Age Yntes Bekema, zoon van Ynte Jentjes Bekema (V-BA) en Andrieske Andries Walta, is geboren op 1 november 1841 te Workum, is overleden op 3 juli 1925 te Workum, is begraven op 6 juli 1925 te Workum (R.K. begraafplaats). Age werd 83 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Age trouwt op 16 mei 1869 te Workum op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Sietske de Vries, dochter van Bauke Bokkes de Vries en Jeltje Folkerts Jellesma. Sietske, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 26 februari 1842 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 2 februari 1926 08.00 uur te Workum. Sietske werd 83 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Age en Sietske zijn zeven kinderen bekend:

1  Andrieske Bekema is geboren op 30 september 1870 te Workum, zie VII-BU.

2  Bauke Bekema is geboren op 9 oktober 1871 04.00 uur te Workum, is overleden op 25 februari 1872 te Workum. Bauke werd 4 maanden en 16 dagen.

3  Jeltje Bekema is geboren op 9 oktober 1871 05.00 uur te Workum, is overleden op 28 november 1871 te Workum. Jeltje werd 1 maand en 19 dagen.

4  Jeltje Bekema is geboren op 3 januari 1874 te Workum, is overleden op 16 januari 1874. Jeltje werd 13 dagen.

5  Jeltje Bekema is geboren op 7 april 1876 te Workum, zie VII-BV.

6  Ynte (Ignatius) Bekema is geboren op 23 april 1878 te Workum, zie VII-BW.

7  Baukje Bekema is geboren op 2 februari 1880 te Workum, is overleden op 8 oktober 1933 te Workum, is begraven op 11 oktober 1933 te Workum (R.K. Kerkhof). Baukje werd 53 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

VI-AW  Okke Yntes Bekema, zoon van Ynte Jentjes Bekema (V-BA) en Andrieske Andries Walta, is geboren op 22 januari 1844 te Workum, is overleden op 16 maart 1928 te Workum, is begraven op 20 maart 1928 te Workum (R.K. begraafplaats). Okke werd 84 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Okke trouwt op 20 mei 1871 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige IJda Tjitskes Zwart, dochter van Tjitske Pieters Zwart en Hendrina Gerbens Teppema. IJda is geboren op 21 juli 1842 te Hennaarderadeel, is overleden voor 15 maart 1928. IJda werd hoogstens 85 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Okke en IJda zijn drie kinderen bekend:

1  IJnte Okkes Bekema, winkelbediende en winkelier, is geboren op 25 mei 1872 te Workum, is overleden op 24 augustus 1946 te Bolsward. IJnte werd 74 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

IJnte trouwt op 1 juli 1900 te Bolsward op 28-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Antonetta Oosterbaan, dochter van Sybrandus Arnoldus Oosterbaan en Nicolaaske Sjieuwkes Kramer. Antonetta is geboren op 2 maart 1867 te Bolsward, is overleden op 5 december 1926 te Bolsward. Antonetta werd 59 jaar, 9 maanden en 3 dagen. IJnte trouwt op 24 mei 1933 te Haarlem op 60-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Helena Maria Hendriks. Helena is geboren op 15 maart 1891 te Zaandam, is overleden op 11 februari 1972. Helena werd 80 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

2  Titus Bekema is geboren op 11 juni 1874 te Hennaarderadeel, zie VII-BX.

3  Andrieske Bekema is geboren op 2 september 1877 te Workum.

Andrieske trouwt op 6 juli 1910 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd met de 44-jarige Johannes Marie Joseph van der Linden, zoon van Gerrit van der Linden en Adriana de Haas. Johannes is geboren op 10 mei 1866.

VI-AX  Okje Ruurds Bekema, dochter van Ruurd Jentjes Bekema (V-BC) en Johanneske Pieters de Winter, wonende te Sneek, is geboren op 8 februari 1840 te Balk, is overleden op 23 december 1878 22.30 uur te Sneek (Huis 362). Okje werd 38 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Okje trouwt op 19 mei 1867 te Gaasterland op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 25-jarige Sipke Sipkes Draaisma, zie VI-AL.

VI-AY  Jentje Ruurds Bekema, zoon van Ruurd Jentjes Bekema (V-BC) en Johanneske Pieters de Winter, winkelier, arbeider en werkman, wonende te Balk en te Ruigahuizen, is geboren op 4 september 1845 te Balk, is overleden op 31 december 1936 te Balk, is begraven op 4 januari 1937 te Balk (R.K. Kerkhof). Jentje werd 91 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Jentje trouwt op 26 mei 1872 te Gaasterland op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Lijkeltje Ymes Haarsma, dochter van Yme Franses Haarsma en Hetske Dirks Schaper. Lijkeltje, winkelier, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Balk, te Nijega (Ouwster Nijega gem. Doniawerstal) en te Ruigahuizen, is geboren op 29 januari 1847 te Hemelum, is overleden op 21 augustus 1925 te Gaasterland. Lijkeltje werd 78 jaar, 6 maanden en 23 dagen.<464>

Van Jentje en Lijkeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ruurd Jentjes Beekema is geboren op 30 september 1873 te Balk, zie VII-BY.

2  Yme Jentjes Bekema is geboren op 2 januari 1875 te Gaasterland, zie VII-BZ.

3  Johanna Jentjes Bekema, wonende te Balk, is geboren op 29 oktober 1876 te Balk, is overleden op 28 januari 1878 te Balk. Johanna werd 1 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

4  Johanna Jentjes Bekema is geboren op 20 augustus 1879 te Ruigahuizen, zie VII-CA.

5  Hetske Jentjes Bekema is geboren op 8 maart 1883 te Ruigahuizen, zie VII-CB.

VI-AZ  Okje Pieters Bekema, dochter van Pieter Jentjes Bekema (V-BD) en Catharina Simons Boom, is geboren op 9 februari 1840 te Balk, is overleden op 6 november 1905 te Balk. Okje werd 65 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Okje trouwt op 17 mei 1868 te Gaasterland op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Wijbren Pieters Thibaudier, zoon van Pieter Thibaudier en Tjipkje Wiebrens van Os. Wijbren, smidsknecht, wonende te Balk, is geboren op 9 april 1841 te Balk, is overleden op 31 januari 1931 te Gaasterland. Wijbren werd 89 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Van Wijbren en Okje zijn vier kinderen bekend:

1  Petrus Wiebrens Thibaudier is geboren op 18 februari 1869 te Gaasterland.

2  Catharina Wybrens Thibaudier is geboren op 12 januari 1871 te Gaasterland.

3  Johannes Wybrens Thibaudier is geboren op 13 april 1876 te Gaasterland.

4  Johannes Wiebrens Thibaudier is geboren op 29 maart 1878 te Gaasterland.

VI-BA  Johanneske Sikkes Vogelvanger, dochter van Sikke Hessels Vogelvanger en Corneliske Wopkes Bekema (V-BG), is geboren op 8 september 1835 te Sint Nicolaasga.

Johanneske trouwt op 21 november 1862 te Doniawerstal op 27-jarige leeftijd met Ruurd Wierdsma, zoon van Wierd Ruurds Wierdsma en Johanna Elisabeth Engelina de Lauwre. Ruurd is geboren te Nijega (Ouwster Nijega gem. Doniawerstal).

Van Ruurd en Johanneske is een kind bekend:

1  Johanna Wierdsma is geboren op 19 oktober 1870 te Sint Nicolaasga, zie VII-CC.

VI-BB  Ymkjen Douwes Hobma, dochter van Douwe Hiddes Hobma en Korneliske Pieters Reekers (V-BH), is geboren op 6 juni 1828 te Hennaarderadeel, is overleden op 23 augustus 1885 te Gaasterland. Ymkjen werd 57 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Ymkjen trouwt op 29 mei 1853 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Martens Homma, zoon van Marten Jans Homma en Idskjen Andries Martena. Johannes is geboren op 2 juni 1823 te Balk, is overleden op 16 december 1904 te Gaasterland. Johannes werd 81 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Van Johannes en Ymkjen zijn negen kinderen bekend:

1  Marten Homma is geboren op 21 februari 1855 te Balk, is overleden op 29 november 1922 te Sloten - Frl.. Marten werd 67 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Marten trouwt op 10 mei 1890 te Gaasterland op 35-jarige leeftijd met de 23-jarige Hielkjen Bergsma, dochter van Andries Jans Bergsma en Henderina Berends Folmer. Hielkjen is geboren op 29 juli 1866 te Harich.

2  Douwe Homma is geboren op 5 september 1856 te Gaasterland, is overleden op 26 september 1856 te Gaasterland. Douwe werd 21 dagen.

3  Korneliske Homma is geboren op 20 november 1857 te Balk, is overleden op 11 januari 1941 te Sloten - Frl.. Korneliske werd 83 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Korneliske trouwt op 8 mei 1892 te Sloten - Frl. op 34-jarige leeftijd met de 36-jarige Hermanus Raterman, zoon van Harmen Raterman en Jantje Hassing. Hermanus is geboren op 4 november 1855 te Munnekeburen.

4  Idskjen Homma is geboren op 20 november 1857 te Gaasterland.

5  doodgeboren zoon Homma is doodgeboren op 2 april 1860 te Gaasterland.

6  Douwe Homma is geboren op 23 mei 1861 te Balk.

Douwe trouwt op 16 mei 1886 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (7e graad) de 21-jarige Arnoldina Hylkema, dochter van Arnoldus Lolles Hylkema en Aaltje Johannes van der Werf (V-BL). Arnoldina is geboren op 29 september 1864 te Harich.

7  Neeltje Homma is geboren op 28 mei 1865 te Gaasterland, is overleden op 29 mei 1865 te Gaasterland. Neeltje werd 1 dag.

8  Pieter Homma is geboren op 16 juli 1866 te Gaasterland.

9  Folkert Homma is geboren op 12 oktober 1869 te Gaasterland.

VI-BC  Hidde Douwes Hobma, zoon van Douwe Hiddes Hobma en Korneliske Pieters Reekers (V-BH), koopman, wonende te Lutkewierum, is geboren op 24 juli 1830 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 30 maart 1912 13.00 uur te Lutkewierum. Hidde werd 81 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Hidde trouwt op 29 september 1853 te Hennaarderadeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Geertje Frederiks Boorsma, dochter van Frederik Johan Boorsma en Berber Jetses. Geertje is geboren op 22 december 1813 te Lutkewierum, is overleden op 3 augustus 1875 te Hennaarderadeel. Geertje werd 61 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Hidde en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Hobma is doodgeboren op 20 maart 1854 te Hennaarderadeel.

2  Johan Hobma is geboren op 27 juni 1855 te Lutkewierum, zie VII-CD.

Hidde trouwt op 2 maart 1876 te Hennaarderadeel op 45-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Trijntje Hoekstra, dochter van Sietze Jogchums Hoekstra en Dirkje Willems van der Valk. Trijntje is geboren op 29 oktober 1848 te Lutkewierum, is overleden op 12 april 1879 te Hennaarderadeel. Trijntje werd 30 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Hidde trouwt op 22 oktober 1879 te Hennaarderadeel op 49-jarige leeftijd (3) met de 32-jarige Houwkje Tippersma, dochter van Hendrik Rinses Tippersma en Janke Gerlofs Elzinga. Houwkje, zonder beroep, wonende te Lutkewierum, is geboren op 19 mei 1847 te Lutkewierum, is overleden op 17 september 1902 08.30 uur te Lutkewierum. Houwkje werd 55 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Hidde en Houwkje zijn vijf kinderen bekend:

3  Korneluske Hobma is geboren op 23 juli 1880 te Lutkewierum, is overleden op 5 april 1881 03.00 uur te Lutkewierum. Korneluske werd 8 maanden en 13 dagen.

4  Korneliske Hobma is geboren op 17 maart 1882 te Lutkewierum, zie VII-CE.

5  Janke Hobma is geboren op 3 januari 1883 te Lutkewierum, zie VII-CF.

6  Douwe Hobma, varensgezel, wonende te onbekend, is geboren op 3 augustus 1884 te Lutkewierum, is overleden op 5 april 1914 06.00 uur te Leeuwarden in het ziekenhuis. Douwe werd 29 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Douwe was gehuwd met Anna Maria Margaretha Andersen.

7  Antje Hobma is geboren op 27 december 1885 te Lutkewierum, is overleden op 16 december 1936 in de gem. Ferwerderadeel. Antje werd 50 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Antje trouwt op 27 mei 1914 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Hessel Kingma, zoon van Jacob Kingma en Taetske Hoekstra. Hessel is geboren op 9 mei 1889 te Finkum, is overleden op 7 december 1957 in de gem. Leeuwarderadeel. Hessel werd 68 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

VI-BD  Sybrig Martens van der Zee, dochter van Marten Rinkes van der Zee en Leentje Johannes van der Werf (V-BJ), zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 19 oktober 1854 te Mirns en Bakhuizen.

Sybrig trouwt op 20 mei 1877 te Workum op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Dooper, zoon van Jan Johannes Dooper en Akke Pieters Elsinga. Pieter is geboren op 16 februari 1852 te Hommerts, is overleden voor 10 augustus 1914. Pieter werd hoogstens 62 jaar, 5 maanden en 25 dagen.<465>

Van Pieter en Sybrig zijn twee kinderen bekend:

1  Leendert Dooper is geboren op 19 april 1887 te Workum, zie VII-CG.

2  Leentje Dooper is geboren op 21 juli 1892 te Workum, is overleden op 31 januari 1949 te Terwinselen. Leentje werd 56 jaar, 6 maanden en 10 dagen.<466,467>

Leentje was gehuwd met haar verre halfneef (8e graad) Ynte (Ignatius) Bekema, zie VII-BW.

VI-BE  Lieuwe Eiling, zoon van Bernardus Casparus Eiling en Geertruida Lieuwes van der Meulen (V-BP), is geboren op 20 november 1848 te Balk, is overleden op 12 januari 1922 te Workum. Lieuwe werd 73 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Lieuwe trouwt op 9 mei 1875 te Balk op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Petrus Pelsma. Jantje is geboren op 18 juni 1851 te Balk, is overleden op 23 augustus 1892 te Workum. Jantje werd 41 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Lieuwe en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Uilkje Eiling is geboren op 17 januari 1887 te Mirns en Bakhuizen, zie VII-CH.<468>

2  Petrus Eiling is geboren op 22 juni 1877 te Mirns en Bakhuizen, zie VII-CI.

VI-BF  Anne Jans Aukes, zoon van Jan Aukes. Aukes (V-BR) en Jetske Piers Huitema, timmerman en arbeider, is geboren op 3 april 1856 te Woudsend, is overleden op 24 januari 1931 te Amsterdam. Anne werd 74 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Anne trouwt op 5 augustus 1883 te Sloten - Frl. op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Jeltje Reekers, dochter van Jan Reekers en Geertje Sibles Vogelzang. Jeltje is geboren op 3 april 1863 te Sloten - Frl., is overleden op 1 januari 1950 te Amsterdam. Jeltje werd 86 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Van Anne en Jeltje is een kind bekend:

1  Auke Aukes is geboren op 26 oktober 1892 te Sloten - Frl., zie VII-CJ.

VI-BG  Kornelis Ruurds Bekema, zoon van Ruurd Rijkes Bekema (V-BT) en Grietje Piers Huitema, wonende te Westhem en te Blauwhuis, is geboren op 13 april 1857 te Woudsend, is overleden op 10 november 1943 te Blauwhuis, is begraven op 15 november 1943 te Sensmeer. Kornelis werd 86 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Kornelis trouwt op 24 mei 1884 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Ymkje Johannes Adema, dochter van Johannes Pieters Adema en Jantje Joukes Bouma. Ymkje, wonende te Westhem, is geboren op 12 april 1852 te Tjerkwerd, is overleden op 24 september 1932 te Blauwhuis, is begraven op 27 september 1932 te Blauwhuis. Ymkje werd 80 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Kornelis en Ymkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ruurd Cornelis Bekema is geboren op 30 april 1886 te Blauwhuis, zie VII-CK.

2  Jantje Cornelis Bekema is geboren op 6 januari 1889 te Wymbritseradeel, is overleden op 20 mei 1890 te Wymbritseradeel. Jantje werd 1 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

3  Johannes Cornelis Bekema is geboren op 26 juli 1891 te Westhem, zie VII-CL.

4  Jantje Cornelis Bekema is geboren op 31 mei 1893 te Woudsend, is overleden op 2 juni 1893 te Woudsend. Jantje werd 2 dagen.

5  Jouke Cornelis Bekema, broeder en verpleger, wonende te Venray, is geboren op 11 april 1898 te Woudsend, is overleden op 10 april 1990 te Tremelo - B., is begraven op 14 april 1990 te Blauwhuis. Jouke werd 91 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

VI-BH  Lieuwe Ruurds Bekema, zoon van Ruurd Rijkes Bekema (V-BT) en Grietje Lieuwes Overmeer, timmermansknecht en arbeider, wonende te Greonterp, is geboren op 7 juli 1864 te Woudsend, is overleden op 11 december 1941 te Bolsward. Lieuwe werd 77 jaar, 5 maanden en 4 dagen.<469>

Lieuwe trouwt op 26 mei 1888 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pietje de Lange, zie VII-W.

Van Lieuwe en Pietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Grietje Lieuwes Bekema is geboren op 25 april 1889 te Greonterp, zie VII-CM.

2  Johannes Lieuwes Bekema is geboren op 6 oktober 1890 te Westhem, zie VII-CN.

3  Ruurd Lieuwes Bekema is geboren op 9 januari 1893 te Westhem, zie VII-CO.

4  Cornelis Lieuwes Bekema is geboren op 27 april 1894 te Westhem, zie VII-CP.

5  Lijkele Lieuwes Bekema is geboren op 21 januari 1896 te Greonterp, is overleden op 30 januari 1988 te Sneek, is begraven op 3 februari 1988 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Lijkele werd 92 jaar en 9 dagen.

Lijkele was gehuwd met Regine Visser. Regine is geboren op 16 maart 1894 te Sint Nicolaasga, is overleden op 4 december 1979, is begraven te Sint Nicolaasga. Regine werd 85 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

6  Wopke Lieuwes Bekema is geboren op 23 januari 1898 te Westhem, zie VII-CQ.

7  Geertruida Maria Bekema is geboren op 3 februari 1902 te Wymbritseradeel.

Geertruida was gehuwd met Johannes Kolkena.

VI-BI  Petrus Ruurds Bekema, zoon van Ruurd Rijkes Bekema (V-BT) en Grietje Lieuwes Overmeer, wonende te Blauwhuis, is geboren op 8 november 1869 te Greonterp, is begraven te Haarlem.

Petrus trouwt op 1 juni 1895 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertje Cornelis Koopman, dochter van Kornelis Sjoerds Koopman en Hiske Oeges Plantinga. Geertje is geboren op 18 januari 1870 te Westhem, is overleden op 10 september 1949 te Haarlem, is begraven te Haarlem. Geertje werd 79 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Petrus en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Bekema is geboren op 3 juli 1896 te Westhem.

2  Grietje (Greetje) Bekema, dienstbode, is geboren op 9 mei 1899 te Westhem, is overleden op 14 september 1976 te Haarlem, is begraven op 17 september 1976 te Haarlem (begraafplaats St. Barbara). Grietje werd 77 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

3  Hiske Bekema is geboren op 20 juni 1904 te Westhem.

4  Ruurd Bekema is geboren op 11 juni 1906 te Westhem.

5  Oege Bekema is geboren op 15 mei 1909 te Westhem, is overleden op 31 mei 1974 te Leeuwarden, is gecremeerd te Goutum. Oege werd 65 jaar en 16 dagen.

Oege was gehuwd met Agatha Helena Damsma. Agatha is geboren op 22 december 1911, is overleden op 28 november 1993 te Leeuwarden, is gecremeerd te Goutum. Agatha werd 81 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

VI-BJ  Jan Ruurds Bekema, zoon van Ruurd Rijkes Bekema (V-BT) en Grietje Lieuwes Overmeer, wonende te Blauwhuis, is geboren op 13 augustus 1873 te Woudsend.

Jan trouwt op 8 oktober 1898 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Taetske Groenendal, dochter van Willem Groenendal en Johanna Langendijk. Taetske is geboren op 3 maart 1876 te Woudsend.

Van Jan en Taetske zijn drie kinderen bekend:

1  Ruurd Bekema is geboren op 22 juli 1899 te Woudsend, is overleden op 10 september 1899 te Woudsend. Ruurd werd 1 maand en 19 dagen.

2  Johanna Bekema is geboren op 20 augustus 1900 te Woudsend, is overleden op 22 november 1918 te Woudsend, is begraven op 25 november 1918 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Johanna werd 18 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

3  Jan Bekema is geboren op 28 november 1912 te Westhem, zie VII-CR.


Generatie VII

(van 1812 tot 1999)

In deze generatie zijn 96 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1846 en 1946. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (65x), Workum (45x), Wymbritseradeel (29x), Gaasterland (26x), Sint Nicolaasga (20x), Westhem (17x), Lutkewierum (11x), Amsterdam (10x), Sneek (9x), Wommels (9x), Doniawerstal (8x), Hemelumer Oldeferd (8x), Rauwerderhem (8x), Leeuwarden (7x), Bakhuizen (7x), Culemborg (6x), Irnsum (6x), Joure (6x), Heeg (6x), Ruigahuizen (6x), Greonterp (6x), Nijhuizum (5x), Teroele (5x), Harich (5x), Haskerland (4x), Mirns en Bakhuizen (4x), Oudega - Wymbr. (4x), Doniaga (3x), Groningen (3x), Buffalo (Erie New York) (3x), Blauwhuis (3x), Schaesberg (3x), Mirns (3x), Hieslum (2x), Hennaarderadeel (2x), Almelo - Stad (2x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), It Heidenskip (2x), Koudum (2x), Makkum (2x), Schoten (2x), Utrecht (2x), Wonseradeel (2x), East Aurora (Erie (New York)) (2x), Burgwerd, Altenessen - Dld., Dronrijp, Balk, Enschede, gem. Hennaarderadeel, gem. Rauwerderhem, Harlingen, Hartwerd, Heerlen, Hidaard, Idzega, Nijega - Hem. Old., Oldeholtpade, Oldeouwer, Sloten - Frl., Wolsum, Wolsumerketting en Huizum. Er zijn momenteel nog 58 van de 394 kinderen in leven.

VII-A  Sytze Jetzes Dijkstra, zoon van Jetze Sytzes Dijkstra en Teetske Rintjes Ketelaar (VI-A), is geboren op 24 juni 1812 te Westhem, is overleden op 5 april 1875 te Blauwhuis, is begraven op 10 april 1875 te Blauwhuis. Sytze werd 62 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<470,471>

Sytze trouwt op 5 mei 1837 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Hittje Pieters Bleeker, dochter van Pieter Jans Bleeker en Trijntje Jans de Boer. Hittje is geboren op 20 mei 1814 te Sneek.

Van Sytze en Hittje zijn twee kinderen bekend:

1  Taeke Sietzes Dijkstra is geboren op 18 mei 1846 te Westhem, is overleden op 26 augustus 1927 te Bolsward, is begraven op 29 augustus 1927 te Bolsward. Taeke werd 81 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<472>

Taeke trouwt op 3 juni 1871 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Sjieuwke Bontes de Boer, dochter van Bonte Franses de Boer en Baukje Ymes Pietersma. Sjieuwke is geboren op 10 november 1844 te Oudega - Wymbr..

2  Catharina Sietzes Dijkstra is geboren op 20 november 1851 te Westhem, is overleden op 28 maart 1884 te Greonterp. Catharina werd 32 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Catharina trouwt op 3 mei 1873 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Joseph Jarings Siemonsma, zoon van Jarig Thomas Symonsma en Marijke Josephs Witteveen. Joseph is geboren op 7 december 1844 te Greonterp, is overleden op 7 maart 1931 te Sint Nicolaasga, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Joseph werd 86 jaar en 3 maanden.

Joseph was later gehuwd (2) met Pietertje Folkerts Zijlstra (zie VII-AJ).<473,474>

VII-B  Rintje Jetzes Dijkstra, zoon van Jetze Sytzes Dijkstra en Teetske Rintjes Ketelaar (VI-A), is geboren op 23 mei 1816 te Nijland - Súdwest Fryslân.

Rintje trouwt op 3 mei 1851 te Baarderadeel op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Yfke Siebrens Ydema, dochter van Sybren Klazes Ydema en Doetje Ypes. Yfke is geboren op 30 oktober 1824 te Wymbritseradeel.

Van Rintje en Yfke is een kind bekend:

1  Siebren Rintjes Dijkstra is geboren op 12 augustus 1866 te Workum, is overleden op 30 september 1956 te Workum. Siebren werd 90 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Siebren trouwt op 5 augustus 1922 te Wymbritseradeel op 55-jarige leeftijd met de 44-jarige Elisabeth Galema, dochter van Nicolaas Jans Galema en Teuntje Terwisscha van Scheltinga. Elisabeth is geboren op 28 december 1877 te Woudsend, is overleden op 13 december 1949 te Workum, is begraven op 17 december 1949 te Workum. Elisabeth werd 71 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

VII-C  Johannes Jetzes Dijkstra, zoon van Jetze Sytzes Dijkstra en Teetske Rintjes Ketelaar (VI-A), zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 31 mei 1818 te Westhem, is overleden voor 10 mei 1879. Johannes werd hoogstens 60 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Johannes trouwt op 29 mei 1841 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Sjuwkes Lolkema, dochter van Sjieuke Lolkes Lolkema en Jantje Klazes Altena. Antje, van boerenbedrijf, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 5 februari 1818 te Oudega - Wymbr., is overleden voor 10 mei 1879. Antje werd hoogstens 61 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Antje is een kind bekend:

1  Rintje Dijkstra, van boerenbedrijf en werkman, wonende te Nijhuizum en te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren rond 1855 te Nijhuizum.

Rintje trouwt op 10 mei 1879 te Wonseradeel op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Trijntje van der Werf, dochter van David Sytzes van der Werf en Akke Ittes Roodhof. Trijntje, van boerenbedrijf, wonende te Tjerkwerd, is geboren rond 1849 te Koudum, is overleden voor 14 augustus 1912. Trijntje werd hoogstens 63 jaar.

VII-D  Rintje Ypkes Ketelaar, zoon van Ypke Rintjes Ketelaar (VI-B) en Jantje Johannes Symonsma, is geboren rond 1823 te Hieslum.

Rintje trouwt op 20 oktober 1847 te Workum op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Marijke Louws Bergsma, dochter van Louw Yedes Bergsma en Riemke Jans de Vries. Marijke is geboren rond 1828 te Makkum.

Van Rintje en Marijke is een kind bekend:

1  Ypke Rintjes Ketelaar is geboren rond 1855 te Workum.

Ypke trouwt op 6 mei 1882 te Leeuwarderadeel op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Cornelia Sjoerds Hoekstra, dochter van Sjoerd Sybrens Hoekstra en Fronica Josephs Bergsma. Cornelia is geboren rond 1858 te Goutum.

VII-E  Rintje Lieuwes Ketelaar, zoon van Lieuwe Rintjes Ketelaar (VI-C) en Dorothea Gerbens van der Werf, is geboren in 1822 te Workum.

Rintje trouwt (kerk) op 6 mei 1848 op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantje Dirks van der Werf, dochter van Dirk Sibles van der Werf en Petronella Fongers Huitema. Jantje is geboren op 16 april 1824 te Longerhouw, is overleden op 13 april 1898 te Bolsward. Jantje werd 73 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van Rintje en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Duttje Ketelaar is geboren op 20 juli 1858 te Bolsward.

2  Pietje Ketelaar is geboren op 13 november 1859 te Bolsward.

VII-F  Dominicus Lieuwes Ketelaar, zoon van Lieuwe Rintjes Ketelaar (VI-C) en Dorothea Gerbens van der Werf, boer, wonende te Nijhuizum, is geboren rond 1837, is overleden voor 12 mei 1922. Dominicus werd hoogstens 85 jaar.<475>

Dominicus trouwt op 1 juni 1862 te Workum op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Grietje Gerkes Kolweijer. Grietje is overleden voor 6 mei 1882.<476>

Van Dominicus en Grietje is een kind bekend:

1  Gerke Douwes Ketelaar is geboren op 9 april 1863 te Nijhuizum, is overleden op 5 november 1942 te Workum, is begraven te Workum. Gerke werd 79 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Gerke trouwt op 12 mei 1889 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaaske Gorrits Obbema, dochter van Gorrit Douwes Obbema en Grietje Reins Hettinga. Klaaske is geboren op 10 oktober 1863 te Bolsward, is overleden op 27 november 1941 te Workum, is begraven te Workum. Klaaske werd 78 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Dominicus trouwt op 6 mei 1882 te Wonseradeel op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met zijn verre halfnicht (6e graad) de 47-jarige Anskje Ruurds de Jong, dochter van Ruurd Hommes de Jong (V-V) en Pietrik Sjerps Pietersma. Anskje, zonder beroep, wonende te Wons en te Workum, is geboren op 5 juli 1834 te Tjerkwerd, is overleden op 12 mei 1922 06.00 uur te Workum. Anskje werd 87 jaar, 10 maanden en 7 dagen.<477>

VII-G  Lieuwe Lieuwes Ketelaar, zoon van Lieuwe Rintjes Ketelaar (VI-C) en Dorothea Gerbens van der Werf, is geboren op 5 november 1839 te Workum, is overleden op 23 maart 1916 te Wymbritseradeel. Lieuwe werd 76 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Lieuwe trouwt op 8 mei 1864 te Workum op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Tjitske Sijtzes Dijkstra, dochter van Sijtze Jelgers Dijkstra en Marijke Klazes Veldman. Tjitske, boerin, wonende te Nijega - Smal., is geboren op 12 maart 1840 te Workum, is overleden op 8 september 1891 te Nijega - Hem. Old.. Tjitske werd 51 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Lieuwe en Tjitske is een kind bekend:

1  Maria Lieuwes Ketelaar is geboren op 30 juni 1865 te Workum, is overleden op 17 januari 1934 te Workum, is begraven te Workum. Maria werd 68 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Maria trouwt op 18 mei 1889 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjipke de Vreeze, zoon van Ulke Christiaans de Vreeze en Juliana Tjipkes Kuipers. Tjipke is geboren op 24 januari 1865 te Workum, is overleden op 15 juni 1945, is begraven te Workum. Tjipke werd 80 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Lieuwe trouwt op 19 november 1892 te Wymbritseradeel op 53-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (8e graad) de 41-jarige Gatske Sjoerds Pietersma, dochter van Sjoerd Sjerps Pietersma en Lijsbeth Gerrits Flapper. Gatske is geboren op 16 januari 1851 te Wolsum, is overleden op 23 augustus 1921 te Wymbritseradeel. Gatske werd 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Gatske was eerder gehuwd (1) met Tjitte Jans Landman (zie VII-AG).<478,479>

VII-H  Jeltje Lieuwes Hoekstra, dochter van Lieuwe Klazes Hoekstra en Reino Johannes van der Meulen (VI-D), is geboren rond 1831 te Abbega.

Jeltje trouwt op 28 mei 1851 te Workum op ongeveer 20-jarige leeftijd met haar verre halfneef (8e graad) de ongeveer 35-jarige Eelke Tjittes de Jong, zie V-P.

VII-I  Yette Symens Flapper, zoon van Sijmon Yettes Flapper en Tjitske Johannes van der Meulen (VI-E), boerenknecht, wonende te Oudega en te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 19 juli 1835 te Burgwerd, is overleden op 2 mei 1901 te Sneek. Yette werd 65 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Yette trouwt op 9 mei 1863 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Tjebbes Witteveen, dochter van Tjebbe Josephus Witteveen en Trijntje Thomas Symonsma. Anna, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 1 november 1842 te Hieslum, is overleden op 16 augustus 1920 te Sneek. Anna werd 77 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Van Yette en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Siemon Yettes Flapper, huisknecht en winkelier, wonende te Arnhem, is geboren op 16 februari 1864 te Westhem, is overleden op 3 januari 1928 23.30 uur te Arnhem. Siemon werd 63 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Siemon trouwt op 20 april 1910 te Arnhem op 46-jarige leeftijd met de 32-jarige Anna Jacoba Bosch, dochter van Johannes Bosch en Cornelia Delsink. Anna is geboren op 13 januari 1878 te Arnhem.

2  doodgeboren zoon Flapper is doodgeboren op 10 december 1866 te Wymbritseradeel.

3  Tjebbe Flapper is geboren op 10 maart 1868 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 30 juni 1868 te Nijland - Súdwest Fryslân. Tjebbe werd 3 maanden en 20 dagen.

4  Tjebbe Flapper, boerenknecht en boerenarbeider, wonende te Oudega en te Sneek, is geboren op 6 juli 1869 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 16 december 1949 te Sneek. Tjebbe werd 80 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Tjebbe trouwt op 5 juni 1892 te Sneek op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Bernardina Fronica Faber, dochter van Boetius Faber en Froukje Vos. Bernardina, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 13 april 1867 te Sneek, is overleden op 5 maart 1931 te Sneek. Bernardina werd 63 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

VII-J  Baukjen Dooper, dochter van Luitje Sybrens Dooper (VI-F) en Albertje Everts de Vries, is geboren op 31 augustus 1864 te Balk, is overleden op 25 november 1933 te Balk, is begraven te Balk (R.K. Kerkhof). Baukjen werd 69 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Baukjen trouwt op 11 mei 1893 te Gaasterland op 28-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 27-jarige Maurens Veltman, zoon van Obe Douwes Veltman en Jetske Flapper. Maurens is geboren op 4 september 1865 te Stavoren, is overleden op 7 december 1945 te Balk, is begraven op 11 december 1945 te Balk (R.K. Kerkhof). Maurens werd 80 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<480>

Van Maurens en Baukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Obe Veltman is geboren op 17 december 1894 te Gaasterland.

2  Luitjen Veltman is geboren op 23 september 1897 te Gaasterland.

3  Douwe Veltman is geboren op 16 april 1901 te Gaasterland.

4  Siebrand Veltman is geboren op 29 september 1905 te Gaasterland.

VII-K  Johannes Dooper, zoon van Luitje Sybrens Dooper (VI-F) en Albertje Everts de Vries, is geboren op 5 november 1874 te Balk, is overleden op 8 mei 1955 te Bolsward, is begraven op 11 mei 1955 te Bolsward. Johannes werd 80 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Johannes trouwt op 30 april 1908 te Menaldumadeel op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietje Jorna, dochter van Franciscus (Frans) Johannes Jorna en Minke Meintes Boersma. Pietje is geboren op 14 juni 1882 te Grouw, is overleden op 27 november 1956 te Sneek, is begraven op 1 december 1956 te Bolsward. Pietje werd 74 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Van Johannes en Pietje is een kind bekend:

1  Franciscus Dooper is geboren op 24 mei 1913 te Sint Nicolaasga, is overleden op 17 juni 1997 te Bolsward, is begraven op 20 juni 1997 te Bolsward (alg. begraafplaats). Franciscus werd 84 jaar en 24 dagen.

Franciscus was gehuwd met zijn verre halfnicht (9e graad) Fettje Ynske Bruinsma, dochter van Gerben Minnes Bruinsma en Susanna Flapper. Fettje is geboren op 30 mei 1922 te Leeuwarden, is overleden op 16 juni 1996 te Bolsward, is begraven op 20 juni 1996 te Bolsward (alg. begraafplaats). Fettje werd 74 jaar en 17 dagen.<481>

VII-L  Cornelis Witteveen, zoon van Meindert Kornelis Witteveen en Holkjen Siebrens Dooper (VI-G), is geboren op 13 mei 1863 17.30 uur te Snikzwaag, is overleden op 27 oktober 1941 te Bakhuizen, is begraven op 31 oktober 1941 te Bakhuizen. Cornelis werd 78 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Cornelis trouwt op 1 mei 1885 te Gaasterland op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Joukje Zalmstra, dochter van Jacob Jozefs Zalmstra en Elske Lammerts de Jong. Joukje is geboren op 21 oktober 1857 te Gaasterland, is overleden op 15 juni 1921 te Bakhuizen, is begraven op 18 juni 1921 te Bakhuizen. Joukje werd 63 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Cornelis en Joukje zijn acht kinderen bekend:

1  Elske Witteveen is geboren op 4 maart 1886 te Doniaga, is overleden op 31 mei 1966 te Franeker, is begraven te Blauwhuis. Elske werd 80 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Elske was gehuwd met Meinte Franciscus Jorna, zoon van Franciscus (Frans) Johannes Jorna en Minke Meintes Boersma. Meinte is geboren op 12 mei 1874 te Terband, is overleden op 18 december 1935 te Franeker, is begraven te Blauwhuis. Meinte werd 61 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Meinte was eerder gehuwd (1) met Hendrina (Henriette) Terwischa van Scheltinga.<482,483>

2  Meindert Witteveen is geboren op 27 februari 1887 te Doniaga, is overleden op 6 maart 1969 te Bakhuizen, is begraven te Bakhuizen. Meindert werd 82 jaar en 7 dagen.

Meindert trouwt op 9 mei 1914 te Gaasterland op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Lucia Maria Graafsma, dochter van Lieuwe Sijbrens Graafsma en Antje Brattinga. Lucia is geboren op 15 februari 1885 te Burgwerd, is overleden op 27 november 1946 te Bakhuizen, is begraven op 30 november 1946 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Lucia werd 61 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

3  Jacob Witteveen is geboren op 23 augustus 1888 te Doniaga, is overleden op 1 mei 1981 te Joure, is begraven op 6 mei 1981 te Bakhuizen. Jacob werd 92 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Jacob trouwt op 15 mei 1919 te Gaasterland op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Attje Tolsma, dochter van Klaas Tolsma en Klaaske van der Hoff. Attje, wonende te Mirns, is geboren op 23 maart 1894 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 24 maart 1985, is begraven te Bakhuizen. Attje werd 91 jaar en 1 dag.

4  Jan Witteveen is geboren op 29 december 1891 te Gaasterland.

5  Jan Witteveen is geboren op 28 juni 1893 te Mirns, is overleden op 9 april 1937 te Bakhuizen. Jan werd 43 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Jan was gehuwd met Hendrina Haarsma, dochter van Sibbele Franzes Haarsma en Jantjen Bergsma. Hendrina is geboren op 27 februari 1902 te Bakhuizen, is overleden op 27 maart 1989 te Koudum, is begraven te Bakhuizen. Hendrina werd 87 jaar en 1 maand.

6  Bouke Witteveen is geboren op 28 oktober 1895 te Mirns, is overleden op 2 juli 1986 te Heerenveen, is begraven op 5 juli 1986 te Bakhuizen. Bouke werd 90 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Bouke trouwt op 8 mei 1920 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna de Jong, dochter van Pieter Hommes de Jong (VII-AS) en Anna Huisman. Anna is geboren op 3 maart 1897 te Workum, is overleden op 9 februari 1956 te Tjalleberd, is begraven op 13 februari 1956 te Bakhuizen. Anna werd 58 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

7  Holkje Witteveen is geboren op 5 oktober 1897 te Gaasterland, is overleden op 14 januari 1984 te Sneek, is begraven op 18 januari 1984 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Holkje werd 86 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

8  Boukje Witteveen is geboren op 26 februari 1899 te Gaasterland, is overleden op 27 maart 1992 te Bolsward, is begraven op 1 april 1992 te Bakhuizen. Boukje werd 93 jaar, 1 maand en 1 dag.

Boukje trouwt op 11 mei 1932 op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Wiebe Hylkema, zoon van Rintje Hylkema en Albertje Kooiker (VII-AH). Wiebe is geboren op 24 oktober 1901 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 19 mei 1979 te Sneek, is begraven op 22 mei 1979 te Bakhuizen. Wiebe werd 77 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

VII-M  Korneliske Meinderts Witteveen, dochter van Meindert Kornelis Witteveen en Holkjen Siebrens Dooper (VI-G), is geboren op 2 september 1864 19.00 uur te Snikzwaag, is overleden op 10 november 1930 te Teroele, is begraven op 14 november 1930 te Teroele. Korneliske werd 66 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Korneliske trouwt op 8 mei 1885 te Doniawerstal op 20-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 27-jarige Wiebe Ynzes Leenstra, zoon van Ynze Sietses Leenstra en Geeske Wiebes Rypkema. Wiebe is geboren op 19 juni 1857 te Sint Nicolaasga, is overleden op 29 maart 1943 te Teroele, is begraven op 2 april 1943 te Sint Nicolaasga. Wiebe werd 85 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Van Wiebe en Korneliske zijn tien kinderen bekend:

1  Ynze Leenstra is geboren op 9 mei 1886 te Doniawerstal, is overleden op 7 maart 1960 te Sint Nicolaasga, is begraven op 11 maart 1960 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Ynze werd 73 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Ynze trouwt op 9 mei 1917 te Lemsterland op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Pietertje Adema, dochter van Pieter Adema en Jantje Monkelbaan. Pietertje is geboren op 8 juli 1883 te Oosterzee, is overleden op 18 februari 1970 te Idskenhuizen, is begraven op 21 februari 1970 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Pietertje werd 86 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

2  Geeske Leenstra is geboren op 20 maart 1889 te Teroele, is overleden op 26 juli 1970 te Hichtum. Geeske werd 81 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Geeske trouwt op 6 mei 1919 te Doniawerstal op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacob Mulder, zoon van Jan Mulder en Jantje Huitema. Jacob is geboren op 26 juni 1888 te Westhem, is overleden op 7 maart 1974 te Hichtum. Jacob werd 85 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

3  Holkje Leenstra is geboren op 24 mei 1890 te Teroele, is overleden op 3 maart 1988 te Blauwhuis. Holkje werd 97 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Holkje was gehuwd met haar verre neef (8e graad) Meinte Bonekamp, zoon van Mevis Bonekamp en Josephina Maria Witteveen. Meinte is geboren op 16 april 1892 te Westhem, is overleden op 10 april 1974 te Blauwhuis. Meinte werd 81 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

4  Meindert Leenstra is geboren op 11 maart 1892 te Teroele, is overleden op 8 april 1952 te Tjerkgaast, is begraven op 11 april 1952 te Sint Nicolaasga. Meindert werd 60 jaar en 28 dagen.

Meindert trouwt op 12 mei 1922 te Langweer op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Geertruida Tadema, dochter van Jan Ruurds Tadema en Aafke Jelles Asma. Geertruida is geboren op 21 oktober 1893 te Leeuwarderadeel, is overleden op 22 januari 1966 te Sneek, is begraven op 27 januari 1966 te Sint Nicolaasga. Geertruida werd 72 jaar, 3 maanden en 1 dag.

5  Reinske Leenstra is geboren op 18 mei 1894 te Doniawerstal, is overleden op 25 augustus 1975. Reinske werd 81 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Reinske trouwt op 12 mei 1922 te Doniawerstal op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Rudolf (Ruurd) Tadema, zoon van Jan Ruurds Tadema en Aafke Jelles Asma. Rudolf is geboren op 1 mei 1895 te Swichum, is overleden op 19 april 1965. Rudolf werd 69 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

6  Klaas Leenstra is geboren op 17 november 1895 te Doniawerstal, is overleden op 6 maart 1969 te Teroele, is begraven op 11 maart 1969 te Sint Nicolaasga. Klaas werd 73 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

7  Jan Leenstra is geboren op 11 juli 1897 te Doniawerstal, is overleden op 24 januari 1973 te Doniawerstal, is begraven te Sint Nicolaasga. Jan werd 75 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Jan was gehuwd met zijn verre nicht (9e graad) Sijke (Cecilia) Vallinga, dochter van Durk Vallinga en Marijke Siemonsma. Sijke is geboren op 25 juni 1899, is overleden op 22 juni 2000, is begraven te Sint Nicolaasga. Sijke werd 100 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

8  Kornelis Leenstra is geboren op 16 juli 1899 te Doniawerstal, is overleden op 28 januari 1978 te Heerenveen, is begraven op 1 februari 1978 te Sint Nicolaasga. Kornelis werd 78 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

9  Wijntje Leenstra is geboren op 18 juli 1901 te Teroele, is overleden op 20 april 1964, is begraven te Sint Nicolaasga. Wijntje werd 62 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

10  Baukje Leenstra is geboren op 16 april 1903 te Teroele, is overleden op 6 januari 1995 te Bolsward, is begraven op 11 januari 1995 te Bolsward. Baukje werd 91 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Baukje trouwt op 30 augustus 1958 te Bolsward op 55-jarige leeftijd met de 65-jarige Ruurd Lieuwes Bekema, zie VII-CO.

VII-N  Meindert de Boer, zoon van Jan Annes de Boer en Holkjen Siebrens Dooper (VI-G), is geboren op 25 maart 1878 te Tjerkgaast, is overleden op 16 december 1944 te Koudum, is begraven op 19 december 1944 te Sint Nicolaasga. Meindert werd 66 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Meindert trouwt op 22 mei 1919 te Castricum op 41-jarige leeftijd met de 35-jarige Anna Elisabeth Smit, dochter van Willem Smit en Hendrika Johanna Pirovana. Anna is geboren op 11 januari 1884 03.00 uur te Wijk aan Zee en Duin (conform geboorteakte), is overleden op 23 oktober 1963 te Teroele, is begraven op 28 oktober 1963 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Anna werd 79 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

De geboortedatum en plaats op het bidprentje zijn niet juist vermeld.

Van Meindert en Anna is een kind bekend:

1  Hendrika Hillegonda de Boer is geboren op 23 september 1921 te Oldeholtpade, is overleden op 3 oktober 1921 te Oldeholtpade, is begraven op 6 oktober 1921 te Wolvega (R.K. Kerkhof). Hendrika werd 10 dagen.

VII-O  Jitske Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma (VI-H) en Akke Lolles van der Meulen, is geboren op 6 april 1842 te Tjerkwerd, is overleden op 27 april 1917 te Bolsward, is begraven op 30 april 1917 te Bolsward. Jitske werd 75 jaar en 21 dagen.

Jitske trouwt op 11 mei 1861 te Wonseradeel op 19-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Gerben Tjeerds Bruinsma, zoon van Tjeerd Jans Bruinsma en Hiske Cornelis Reen. Gerben is geboren op 30 april 1836 te Witmarsum, is overleden op 16 juli 1861 te Wonseradeel. Gerben werd 25 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Van Gerben en Jitske is een kind bekend:

1  Gerben Gerbens Bruinsma is geboren op 4 april 1862 te Wonseradeel.

Jitske trouwt op 1 mei 1864 te Bolsward op 22-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Wilhelmus (Willem) Jacobs van den Oever, zoon van Jacob Bouwes van den Oever en Akke (Agatha) Hayes van der Werf. Wilhelmus is geboren op 7 november 1831 te Bolsward, is overleden op 5 februari 1889 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Wilhelmus werd 57 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van Wilhelmus en Jitske zijn elf kinderen bekend:

2  Agatha van den Oever is geboren op 15 februari 1865 te Heeg, is overleden op 8 maart 1942 te Bolsward, is begraven op 11 maart 1942 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Agatha werd 77 jaar en 21 dagen.<484..486>

Agatha trouwt op 14 mei 1893 te Bolsward op 28-jarige leeftijd met Gerardus Mebius Brandsma, zoon van Mebius Hendriks Brandsma en Geertruida Gerrits Kramer.

3  Jacobus van den Oever is geboren op 11 maart 1866 te Heeg.

4  Anna van den Oever is geboren op 18 april 1867 te Heeg.

Anna trouwt op 6 januari 1912 te Bolsward op 44-jarige leeftijd met Andreas Feikes Jorna, zoon van Feike Jans Jorna en Marijke Sjoerds Palstra.

5  Baukje van den Oever is geboren op 11 april 1868 te Heeg, is overleden op 24 juni 1868 te Heeg. Baukje werd 2 maanden en 13 dagen.

6  Baukje van den Oever is geboren op 27 juni 1869 te Bolsward, is overleden op 10 december 1936 te Haskerland. Baukje werd 67 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Baukje trouwt op 1 augustus 1907 te Rauwerderhem op 38-jarige leeftijd met Ate Gerrits van Balen, zoon van Gerrit Sybrens van Balen en Aaltje Hoites Lycklama A Nijeholt.

7  Jacobus Wilhelmus van den Oever is geboren op 8 januari 1871 te Bolsward, is overleden op 1 januari 1872 te Bolsward. Jacobus werd 11 maanden en 24 dagen.

8  Sjieuwke van den Oever is geboren op 22 januari 1873 te Bolsward, is overleden op 11 juli 1873 te Bolsward. Sjieuwke werd 5 maanden en 19 dagen.

9  Jacob Willems van den Oever, boer, wonende te Duitsland, is geboren op 29 april 1874 te Bolsward, is overleden op 6 mei 1914 te Westphalen - Dld.. Jacob werd 40 jaar en 7 dagen.

10  Sjieuwke Willems van den Oever is geboren op 26 september 1875 te Bolsward, is overleden op 27 november 1875 te Bolsward. Sjieuwke werd 2 maanden en 1 dag.

11  Ytsje Willems van den Oever is geboren op 9 mei 1878, is overleden op 22 januari 1935 te Harlingen in het ziekenhuis. Ytsje werd 56 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

12  Germina van den Oever is geboren op 20 maart 1880 te Bolsward, is overleden op 8 februari 1964. Germina werd 83 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Germina trouwt in 1912 op 32-jarige leeftijd met Dominicus van den Vleugel.

VII-P  Hinke Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma (VI-H) en Akke Lolles van der Meulen, is geboren op 5 juni 1843 te Tjerkwerd, is overleden op 7 september 1906 05.00 uur te Workum. Hinke werd 63 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Hinke trouwt op 3 mei 1862 te Wonseradeel op 18-jarige leeftijd met de 29-jarige Jelle Willems Asma, zoon van Willem Namles Asma en Sibbeltje Mattheus van der Werf. Jelle, veearts, wonende te Workum, is geboren op 1 december 1832 te Koudum, is overleden op 5 juni 1921 16.30 uur te Workum. Jelle werd 88 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<487>

Jelle was later gehuwd (2) met Trijntje de Boer.<488..494>

Van Jelle en Hinke is een kind bekend:

1  Sibbeltje Asma.

Sibbeltje was gehuwd met Bauke Siemonsma.

VII-Q  Sjieuwke Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma (VI-H) en Akke Lolles van der Meulen, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 3 mei 1845 te Tjerkwerd, is overleden op 11 juli 1871 te Bolsward, is begraven op 14 juli 1871 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Sjieuwke werd 26 jaar, 2 maanden en 8 dagen.<495>

Sjieuwke trouwt op 10 mei 1868 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 29-jarige Yette Johannes Flapper, zoon van Johannes Yettes Flapper en Taetske Lolles van der Meer. Yette, fabrieksknecht, boerenknecht, landbouwer en arbeider, wonende te Tjerkwerd en te Idzega, is geboren op 30 september 1838 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 21 maart 1914 01.30 uur te Oudega - Wymbr., is begraven op 24 maart 1914 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Yette werd 75 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<496,497>

Yette was later gehuwd (2) met Jantje Maurens Obbema.<498..500>

Van Yette en Sjieuwke is een kind bekend:

1  Johannes Yettes Flapper is geboren op 9 juni 1870 te Bolsward, is overleden op 17 mei 1871 te Bolsward. Johannes werd 11 maanden en 8 dagen.

VII-R  Antje Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma (VI-H) en Akke Lolles van der Meulen, is geboren op 9 april 1849 te Tjerkwerd, is overleden op 22 april 1906 te Leeuwarden, is begraven te Blauwhuis. Antje werd 57 jaar en 13 dagen.

Antje trouwt op 12 mei 1870 te Bolsward op 21-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 23-jarige Michael Johannes Flapper, zoon van Johannes Yettes Flapper en Taetske Lolles van der Meer. Michael, koemelker, wonende te Bolsward en te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 26 februari 1847 te Workum, is overleden op 24 juni 1881 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Michael werd 34 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<501>

Van Michael en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerben Flapper is geboren op 5 november 1871 te Bolsward, is overleden op 30 augustus 1931 te Bolsward, is begraven op 2 september 1931 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Gerben werd 59 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<502,503>

Gerben trouwt op 28 mei 1899 te Bolsward op 27-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Taetske Meyes Hoekstra, dochter van Meye Lieuwes Hoekstra en Sjuttje Teyes Brattinga. Taetske is geboren op 11 april 1875 te Tjerkwerd, is overleden op 30 juni 1913 te Franeker, is begraven op 4 juli 1913 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Taetske werd 38 jaar, 2 maanden en 19 dagen.<504..506> Gerben trouwt op 7 februari 1914 te Bolsward op 42-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Maria de Boer, dochter van Menardus Jans de Boer en Agnietje Slippens. Maria is geboren op 12 september 1882 te Bolsward, is overleden op 23 juli 1965 te Bolsward. Maria werd 82 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

2  Johannes Flapper, winkelier, wonende te Witmarsum, is geboren op 18 juni 1878 te Idzega.

Johannes trouwt op 23 november 1901 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Akke Brandsma, dochter van Klaas Brandsma en Tjerkje Nota. Akke is geboren op 5 maart 1877 te Blauwhuis, is overleden op 30 juli 1904 te Witmarsum. Akke werd 27 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

3  Teetske Flapper is geboren op 11 maart 1873 te Bolsward, is overleden op 19 juni 1908 te Leeuwarden, is begraven op 22 juni 1908 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Teetske werd 35 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<507,508>

Teetske trouwt op 4 juli 1897 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Nicolaas Potma, zoon van Jan Nicolaas Potma en Teetske Roorda. Nicolaas, kleermaker, wonende te Harlingen en te Leeuwarden, is geboren op 6 juni 1871 te Bolsward, is overleden op 16 maart 1946 te Leeuwarden. Nicolaas werd 74 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Nicolaas was later gehuwd (2) met Wieberta Draaisma.<509,510>

4  Akke Flapper is geboren op 16 augustus 1875 te Bolsward, is overleden op 20 augustus 1878 te Wymbritseradeel. Akke werd 3 jaar en 4 dagen.

VII-S  Dutje Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma (VI-H) en Akke Lolles van der Meulen, is geboren op 21 februari 1853 te Tjerkwerd, is overleden op 12 augustus 1925 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis. Dutje werd 72 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Dutje trouwt op 10 mei 1874 te Bolsward op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Sjoerd Sjoerds van der Wey, zoon van Sjoerd Pieters van der Wey en Anna Sjoerds Palstra. Sjoerd, timmerman en aannemer, is geboren op 2 april 1843 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis.

Van Sjoerd en Dutje is een kind bekend:

1  Akke van der Weij is geboren op 9 november 1881 te Bolsward.

VII-T  Trijntje Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma (VI-H) en Akke Lolles van der Meulen, wonende te Roodhuis, is geboren op 4 januari 1859 te Tjerkwerd, is overleden op 10 september 1919 te Bolsward, is begraven te Roodhuis. Trijntje werd 60 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Trijntje was gehuwd met Johannes Pieters Engwerda, zoon van Pieter Harmens Engwerda en Geertje Sjoerds van der Werf. Johannes, wonende te Roodhuis, is geboren op 26 april 1853 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 30 september 1935 te Bolsward, is begraven te Roodhuis. Johannes werd 82 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Johannes en Trijntje is een kind bekend:

1  Akke Engwerda is geboren op 4 maart 1883 te Burgwerd, is overleden op 29 oktober 1909 te Lutkewierum. Akke werd 26 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Akke trouwt rond 1905 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jan Johannes Klazes Galama, zoon van Klaas Gaeles Galema en Minke Cornelis Witteveen. Jan, wonende te Rien, is geboren op 23 september 1878 te Wons, is overleden op 23 maart 1968 te Sint Nicolaasga. Jan werd 89 jaar en 6 maanden.

Jan was later gehuwd (2) met Lipkje Harings Deelsma.<511,512>

VII-U  Riemke Martens Bekema, dochter van Marten Tjeerds Bekema (VI-AP) en Trijntje Ruurds Huitema (VI-I), is geboren op 12 augustus 1873 te Workum, is overleden op 6 juni 1944 te Sneek, is begraven op 10 juni 1944 te Bolsward. Riemke werd 70 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Riemke trouwt op 16 mei 1896 te Workum op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Sjouke Sybrandy, zoon van Pieter Idses Sybrandy en Jacoba Sjoukes Dijkstra. Sjouke is geboren op 2 januari 1871 te Wijtgaard, is overleden op 1 april 1944 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Sjouke werd 73 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Van Sjouke en Riemke zijn vier kinderen bekend:

1  Petrus Sijbrandij is geboren op 16 maart 1897 te Workum.

2  Marten Sijbrandij is geboren op 22 januari 1899 te Workum.

3  Theodorus Sijbrandij is geboren op 14 mei 1900 te Workum.

4  Catharina Sijbrandij is geboren op 30 juni 1901 te Workum, is overleden op 29 april 1902 te Workum. Catharina werd 9 maanden en 30 dagen.

VII-V  Grietje Bekema, dochter van Marten Tjeerds Bekema (VI-AP) en Trijntje Ruurds Huitema (VI-I), is geboren op 17 juli 1877 te Workum, is overleden op 19 februari 1940 te Sneek, is begraven op 22 februari 1940 te Workum. Grietje werd 62 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Grietje trouwt op 14 mei 1904 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Foppe de Vries, zoon van Marten Klazes de Vries en Antje Huisman. Foppe is geboren op 30 augustus 1874 te Workum, is overleden op 21 januari 1953 te Workum. Foppe werd 78 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Van Foppe en Grietje is een kind bekend:

1  Ruurd de Vries is geboren op 21 februari 1912 te Workum, is overleden op 21 februari 1975 te Workum. Ruurd werd 63 jaar.

VII-W  Pietje de Lange, dochter van Johannes Lykles de Lange en Geertje Foekes de Wolf (VI-M), is geboren op 16 april 1865 te Molkwerum, is overleden op 17 februari 1946 te Bolsward, is begraven op 21 februari 1946 te Bolsward. Pietje werd 80 jaar, 10 maanden en 1 dag.<513,514>

Pietje trouwt op 26 mei 1888 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Lieuwe Ruurds Bekema, zie VI-BH.

VII-X  Lykle de Lange, zoon van Johannes Lykles de Lange en Geertje Foekes de Wolf (VI-M), is geboren op 30 september 1869 te Molkwerum, is overleden op 14 mei 1930 te Sint Nicolaasga, is begraven op 17 mei 1930 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Lykle werd 60 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Lykle trouwt op 3 mei 1895 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Maria Pieters Witteveen, dochter van Pieter Jozefs Witteveen en Elisabeth Landman. Maria is geboren op 1 maart 1866 te Akmarijp, is overleden op 21 juli 1901 te Sint Nicolaasga, is begraven te Sint Nicolaasga. Maria werd 35 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Van Lykle en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Geertruida de Lange is geboren op 2 maart 1896 te Sint Nicolaasga, is overleden op 17 november 1912 te Sint Nicolaasga, is begraven op 21 november 1912 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Geertruida werd 16 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

2  Pieter de Lange is geboren op 24 april 1898 te Sint Nicolaasga, is overleden op 13 april 1990 te Sneek, is begraven op 18 april 1990 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Pieter werd 91 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Pieter trouwt op 1 juni 1922 te Haskerland op 24-jarige leeftijd met Anna Terpstra, dochter van Wybe Baukes Terpstra en Wytske Ekas. Anna is overleden op 15 februari 1988.

3  Elisabeth de Lange is geboren op 24 mei 1900, is overleden op 5 augustus 1990. Elisabeth werd 90 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Lykle trouwt op 23 mei 1902 te Hemelumer Oldeferd op 32-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Beitske Walta, dochter van Rein Douwes Walta en Trijntje Johannes Hettinga. Beitske is geboren op 8 juni 1864 te Workum, is overleden op 15 november 1940 te Sint Nicolaasga, is begraven te Sint Nicolaasga. Beitske werd 76 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

VII-Y  Joeke de Lange, zoon van Johannes Lykles de Lange en Geertje Foekes de Wolf (VI-M), is geboren op 26 april 1878 te Koudum, is overleden op 13 augustus 1963 te Koudum, is begraven op 17 augustus 1963 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Joeke werd 85 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Joeke trouwt op 28 juli 1905 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Willemke Vogelzang, dochter van Auke Johannes Vogelzang en Froukje Gerlofs de Vries. Willemke is geboren op 20 juni 1881 te Laaxum, is overleden op 8 augustus 1951 te Koudum, is begraven op 11 augustus 1951 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Willemke werd 70 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Van Joeke en Willemke zijn twee kinderen bekend:

1  Gerlof de Lange is geboren op 16 maart 1914 te Koudum, is overleden op 12 september 1938 te Koudum, is begraven op 15 september 1938 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Gerlof werd 24 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

2  Auke de Lange is geboren op 15 oktober 1909 te Koudum, is overleden op 16 augustus 1980 te Sneek, is begraven te Bakhuizen. Auke werd 70 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Auke was gehuwd met Jantje Nagelhout. Jantje is geboren op 21 juni 1916, is overleden op 25 september 1983, is begraven te Bakhuizen. Jantje werd 67 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

VII-Z  Maria Juliana de Jong, dochter van Eelke de Jong (VI-O) en Margaretha Boersma, is geboren op 15 maart 1896 te Workum, is overleden op 10 juli 1976 te Sneek. Maria werd 80 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Maria trouwt op 8 mei 1920 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Wopke Lieuwes Bekema, zie VII-CQ.

Van Wopke en Maria zijn elf kinderen bekend:

1  Leonardus Eelke (Leo) Bekema is geboren op 5 mei 1921 te Bolsward, is overleden voor 2 mei 2014. Leonardus werd hoogstens 92 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Leonardus was gehuwd met N.N.

2  Eelke Johannes (Ele) Bekema is geboren op 1 mei 1922 te Bolsward, is overleden op 18 juli 2006 te Bolsward, is begraven op 22 juli 2006 te Bolsward. Eelke werd 84 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Eelke was gehuwd (1) met N.N. Eelke was gehuwd (2) met Catharina Anna Boon. Catharina is geboren op 23 maart 1924, is overleden op 17 februari 1983 te Bolsward. Catharina werd 58 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

3  Johannes Theodorus (Johan) Bekema is geboren op 18 februari 1924 te Bolsward, is overleden op 14 november 2001 te Bolsward. Johannes werd 77 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Johannes trouwt op 4 januari 1949 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Regina Joukje (Giny) Draaisma. Regina is geboren op 1 juni 1926 te Bolsward, is overleden op 25 december 2008 te Sneek. Regina werd 82 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

4  Theodorus Rudolf (Theo) Bekema is geboren op 1 september 1925 te Bolsward, is overleden op 30 november 2003 te Heerenveen, is begraven op 4 december 2003 te Bolsward. Theodorus werd 78 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Theodorus was gehuwd met Marietje Draaisma. Marietje is overleden voor 2 mei 2014.

5  Petronella Margaretha (Nellie) Bekema is geboren op 11 april 1927 te Bolsward, is overleden op 2 mei 2014 te Sneek, is begraven op 7 mei 2014 te Bolsward (alg. begraafplaats). Petronella werd 87 jaar en 21 dagen.

Petronella trouwt op 15 juni 1948 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Bonte Witteveen, zoon van Cornelis Josephs Witteveen en Boukje Pieters de Boer. Bonte is geboren op 4 februari 1923 te Bolsward, is overleden op 9 mei 2010. Bonte werd 87 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

6  Franciscus Eelke (Frans) Bekema is geboren op 12 juli 1928 te Bolsward, is overleden op 17 september 1985 te Bolsward, is begraven op 20 september 1985 te Bolsward. Franciscus werd 57 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Franciscus was sinds 7 mei 1952 gehuwd met N.N.

7  Margaretha Geertruida (Griet) Bekema is geboren op 4 februari 1930 te Bolsward, is overleden op 1 november 2008 te Sneek, is gecremeerd op 6 november 2008 te Goutum. Margaretha werd 78 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Margaretha was gehuwd met Hinne (Hennie) Brander. Hinne is geboren op 8 december 1922 te Pingjum, is overleden op 25 juli 1989 te Sneek. Hinne werd 66 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

8  N.N.

9  N.N.

10  N.N.

11  N.N.

VII-AA  Juliana Theodora de Jong, dochter van Eelke de Jong (VI-O) en Margaretha Boersma, is geboren op 20 oktober 1897 te Workum, is overleden op 25 april 1973 te Bolsward. Juliana werd 75 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Juliana trouwt op 19 mei 1926 te Bolsward op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Cornelis Lieuwes Bekema, zie VII-CP.

Van Cornelis en Juliana is een kind bekend:

1  N.N.

VII-AB  Tjitte Gerben Symonsma, zoon van Gerben Siemens Symonsma en Reinskjen de Jong (VI-P), is geboren op 8 december 1886 te Workum.

Tjitte trouwt op 17 juli 1908 te Workum op 21-jarige leeftijd met Lieuwkje Brouwer.

Van Tjitte en Lieuwkje is een kind bekend:

1  Sebastiana Symonsma is geboren op 11 september 1909 te Workum, is overleden op 5 december 2002, is begraven te Workum (R.K. Kerkhof). Sebastiana werd 93 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Sebastiana was gehuwd met Anthonius Yntema, zoon van Evert Ringenerus Yntema en Cecilia (Sietske) Annes Kooiker. Anthonius is geboren op 24 mei 1907, is overleden op 13 augustus 1970, is begraven te Workum (R.K. Kerkhof). Anthonius werd 63 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

VII-AC  Tjitske Symonsma, dochter van Gerben Siemens Symonsma en Reinskjen de Jong (VI-P), is geboren op 24 september 1890, is overleden op 19 november 1967 te Buffalo (Erie New York), is begraven op 22 november 1967 te St. Bartholomew's Church united German and French Cemetry Section 16, Lot I, Line B, Grave 39, Knapp Funeral Home. Tjitske werd 77 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Tjitske was gehuwd met Berend van der Werf, zoon van Frans Johannes van der Werf en Durkje Hanzes Nagelhout. Berend is geboren op 18 september 1884 te Bakhuizen, is overleden rond 1925 te Buffalo (Erie New York). Berend werd ongeveer 41 jaar.

Van Berend en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Francis B Werf is overleden op 15 september 1959 te Buffalo (Erie New York).

2  George J Vanderwerf is geboren op 22 november 1917, is overleden op 2 mei 1990, is begraven op 5 mei 1990 te ST. Benedict's Church. George werd 72 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

George was gehuwd met Grace Vanderhoff. Grace is geboren op 9 januari 1914, is overleden in mei 1985 te Buffalo (Erie New York). Grace werd 71 jaar en 4 maanden.

VII-AD  Lieuwe Symonsma, zoon van Gerben Siemens Symonsma en Reinskjen de Jong (VI-P), is geboren op 29 mei 1893 te Workum, is overleden op 18 juni 1932 te Buffalo (Erie New York), is begraven op 22 juni 1932. Lieuwe werd 39 jaar en 20 dagen.

Lieuwe was gehuwd met Jantsje Nagelhout, dochter van Fimme Nagelhout en Jeltje Annes Coldewaaijer. Jantsje is geboren op 17 mei 1891 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 18 april 1932 te Buffalo (Erie New York), is begraven op 21 april 1932. Jantsje werd 40 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Van Lieuwe en Jantsje zijn zeven kinderen bekend:

1  Julia Regina Simons is geboren op 30 mei 1918 te East Aurora (Erie (New York)), is overleden op 22 december 1993 te Buffalo (Erie New York). Julia werd 75 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Julia was gehuwd met Frank Healy.

2  Regina Simons is geboren op 29 november 1919, is overleden op 5 oktober 1999 te Hamburg (Erie (New York)). Regina werd 79 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

3  George Francis Simons is geboren op 5 februari 1921 te East Aurora (Erie (New York)), is overleden op 29 juli 1973 te West Seneca (Erie New York). George werd 52 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

4  Henrietta T Simons is geboren op 24 april 1922, is overleden op 19 januari 1999 te West Seneca (Erie New York). Henrietta werd 76 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

5  Vincent Joseph Simons is geboren op 7 april 1924 te Buffalo (Erie New York), is overleden op 15 mei 1930 te Buffalo (Erie New York). Vincent werd 6 jaar, 1 maand en 8 dagen.

6  N.N.

7  N.N.

VII-AE  Anna de Jong, dochter van Eelke de Jong (VI-Q) en Jetske Teernstra, is geboren op 27 oktober 1895 te 't Heidenskip, is overleden op 18 november 1971 te Bolsward. Anna werd 76 jaar en 22 dagen.

Anna trouwt op 5 mei 1926 te Bolsward op 30-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 27-jarige Pieter Terpstra, zoon van Wiebe Terpstra en Trijntje Reins Kamstra. Pieter is geboren op 12 april 1899 te Wommels, is overleden op 3 oktober 1980 te Bolsward. Pieter werd 81 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Pieter en Anna zijn negen kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

9  N.N.

VII-AF  Eelke de Jong, zoon van Homme Eelkes de Jong (VI-S) en Marijke Jans Bijvoets, is geboren op 23 september 1849 te Workum.

Eelke trouwt op 10 mei 1879 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Sytske Jansen, dochter van Tjalling Sakes Jansen en Geertje Sjoerds van der Weide. Sytske is geboren rond 1856 te Tirns.

Van Eelke en Sytske is een kind bekend:

1  Watze de Jong is geboren op 18 maart 1900 te Westhem, is overleden op 26 januari 1981 te Bolsward. Watze werd 80 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Watze trouwt op 19 mei 1928 te Bolsward op 28-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (9e graad) de 26-jarige Agatha Flapper, dochter van Jitte Lodewijks Flapper en Reino Graafsma. Agatha is geboren op 2 oktober 1901 te Bolsward, is overleden op 13 juli 1978 te Sneek, is begraven op 18 juli 1978 te Bolsward. Agatha werd 76 jaar, 9 maanden en 11 dagen.