Parenteel van Tiete Jans

 

Bijgewerkt op: 31 mei 2018

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerben Pieters.


Generatie I

(tot 1818)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 9 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1746 en 1766. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit EE (4x), Westergeest (2x), Birdaard - Janum (2x) en Birdaard.

I  Tiete Jans, wonende te Anjum, is overleden voor 4 april 1818.<1>

Tiete was gehuwd met Dominica Annes. Dominica, wonende te Anjum, is overleden voor 4 april 1818.<2>

Van Tiete en Dominica zijn negen kinderen bekend:

1  Anne Tietes is Herv. gedoopt op 10 april 1746 te Birdaard.

2  Rinse Tietes is Herv. gedoopt op 5 mei 1748 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum.

3  Jan Tietes is Herv. gedoopt op 29 maart 1750 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum.

4  Rindert Tietes is Herv. gedoopt op 3 april 1752 te Westergeest.

5  Lijsbet Tietes is Herv. gedoopt op 7 december 1755 te Westergeest.

6  Ymkjen Tietes is Herv. gedoopt op 15 mei 1758 te EE.

7  Tjeerd Tietes Obma is Herv. gedoopt op 8 juni 1760 te EE, zie II.<3>

8  Grietje Tietes is Herv. gedoopt op 14 augustus 1763 te EE.

9  Catharina Tietes Obma, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 26 februari 1766 te EE, is overleden op 16 juni 1837 10.30 uur te Leeuwarden (Wijk M 168). Catharina werd 71 jaar, 3 maanden en 21 dagen.<4>

Catharina was gehuwd met Dirk Jans Cuperus. Dirk is overleden voor 17 juni 1837.<5>


Generatie II

(van 1746 tot 1837)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1793 en 1811. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Hallum - Frl. (6x).

II  Tjeerd Tietes Obma, zoon van Tiete Jans (I) en Dominica Annes, timmerman en mr. timmerman, wonende te Lichtaard, is Herv. gedoopt op 8 juni 1760 te EE, is overleden op 1 april 1818 17.00 uur te Lichtaard. Tjeerd werd 57 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<6,7>

Tjeerd Tietes nam in 1811 als familienaam de naam Obma aan. hij woonde toen in Hallum en gaf 6 kinderen op.
Akte datum: 30 januari 1812.

Tjeerd trouwt (Herv.) op 11 november 1792 te Hallum - Frl. op 32-jarige leeftijd met Baukje Sikkes Steenhuis. Baukje, koopvrouw en inlandse kramerse, wonende te Lichtaard en te Hantum, is overleden voor 15 oktober 1859.<8>

Van Tjeerd en Baukje zijn zes kinderen bekend:

1  Tiete Tjeerds Obma is geboren op 2 oktober 1793 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 20 oktober 1793 te Hallum - Frl., zie III-A.

2  Sikke Tjeerds Obma is geboren op 5 juni 1796 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 26 juni 1796 te Hallum - Frl., zie III-B.

3  Minke Tjeerds Obma is geboren op 26 maart 1799 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 14 april 1799 te Hallum - Frl., zie III-C.

4  Rinnert Tjeerds Obma is geboren op 7 september 1803 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 25 september 1803 te Hallum - Frl., zie III-D.

5  Tjeerd Tjeerds Obma is geboren op 12 januari 1808 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 31 januari 1808 te Hallum - Frl., zie III-E.

6  Dominicus Tjeerds Obma is geboren op 26 juni 1811 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 28 juli 1811 te Hallum - Frl., zie III-F.


Generatie III

(van 1793 tot 1884)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 40 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1819 en 1870. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westdongeradeel (11x), Hantum (5x), Holwerd (4x), Hallum - Frl. (3x), Brantgum (3x), Raard, Nes - bij Wierum, Hijum, Dokkum, Dantumadeel, Bolsward en Birdaard.

III-A  Tiete Tjeerds Obma, zoon van Tjeerd Tietes Obma (II) en Baukje Sikkes Steenhuis, verwer, wonende te Holwerd, is geboren op 2 oktober 1793 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 20 oktober 1793 te Hallum - Frl., is overleden op 14 oktober 1859 01.00 uur te Holwerd (Huis 83). Tiete werd 66 jaar en 12 dagen.<9>

Tiete trouwt op 7 juli 1818 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Anne Geertruid Ypes Viersen, dochter van Ype Jans Viersen en Sybrigjen Harings Feenstra. Anne is geboren op 19 december 1795 te Rinsumageest, is Herv. gedoopt op 10 januari 1796 te Rinsumageest, is overleden op 27 juli 1826 te Holwerd. Anne werd 30 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Tiete en Anne zijn twee kinderen bekend:

1  Tjeerd Tietes Obma is geboren op 17 april 1819 te Westdongeradeel, zie IV-A.

2  Ype Tietes Obma is geboren op 25 maart 1826 te Westdongeradeel, is overleden op 13 juli 1826 te Holwerd. Ype werd 3 maanden en 18 dagen.

Tiete trouwt op 14 januari 1829 te Westdongeradeel op 35-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Rinske (Hinke) Pieters Koopmans, dochter van Pieter Hyltjes Koopmans en Klaaske Idzes. Rinske, zonder beroep, wonende te Holwerd, is geboren op 23 augustus 1796 te Holwerd.

Rinske was eerder gehuwd (1) met Reinder Walings Leistra.<10..12>

Van Tiete en Rinske zijn vijf kinderen bekend:

3  Baukje Tietes Obma, zonder beroep, wonende te Holwerd, is geboren op 7 november 1829 te Holwerd, is overleden op 27 januari 1906 07.00 uur te Holwerd. Baukje werd 76 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<13>

4  Klaas Tietes Obma is geboren op 14 januari 1832 te Westdongeradeel, zie IV-B.

5  Sikke Tietes Obma is geboren op 7 mei 1834 te Nes - bij Wierum, zie IV-C.

6  Klaaske Tietes Obma, wonende te Holwerd, is geboren op 2 april 1840 te Westdongeradeel, is overleden op 25 april 1842 16.00 uur te Holwerd (Huis 69). Klaaske werd 2 jaar en 23 dagen.

7  Ids Tietes Obma, wonende te Holwerd, is geboren op 19 juli 1845 te Holwerd, is overleden op 7 april 1918 te Leeuwarden. Ids werd 72 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

III-B  Sikke Tjeerds Obma, zoon van Tjeerd Tietes Obma (II) en Baukje Sikkes Steenhuis, is geboren op 5 juni 1796 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 26 juni 1796 te Hallum - Frl., is overleden op 26 maart 1830 te Dantumadeel. Sikke werd 33 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Sikke trouwt op 22 februari 1821 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Saapke Ytzens Zwaanstra, dochter van Ytzen Dirks Zwaanstra en Sytske Lubberts. Saapke, arbeidster, wonende te Jislum, is geboren op 21 juni 1800 te Wanswerd, is Herv. gedoopt op 17 augustus 1800 te Wanswerd.

Van Sikke en Saapke zijn vier kinderen bekend:

1  Tjeerd Sikkes Obma is geboren op 30 december 1821 te Dokkum.

2  Ytzen Sikkes Obma is geboren op 4 oktober 1823 te Bolsward, is overleden op 29 april 1825 te Dantumadeel. Ytzen werd 1 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

3  Baukjen Sikkes Obma is geboren op 29 juli 1826 te Dantumadeel, zie IV-D.

4  Ytsen Sikkes Obma is geboren op 18 oktober 1829 te Birdaard, zie IV-E.

III-C  Minke Tjeerds Obma, dochter van Tjeerd Tietes Obma (II) en Baukje Sikkes Steenhuis, is geboren op 26 maart 1799 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 14 april 1799 te Hallum - Frl., is overleden op 31 maart 1884 te Ferwerderadeel. Minke werd 85 jaar en 5 dagen.

Minke trouwt op 18 mei 1820 te Ferwerderadeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Wybren Paulus Hoekema, zoon van Paulus Siedses Hoekema en Trijntje Wijbrens. Wybren, gardenier, wonende te Hallum - Frl., is geboren rond 1793 te Westernijkerk, is overleden op 29 november 1844 te Hallum - Frl.. Wybren werd ongeveer 51 jaar.

Van Wybren en Minke zijn negen kinderen bekend:

1  Paulus Wybrens Hoekema is geboren te Hijum.

Paulus trouwt op 1 januari 1848 te Ferwerderadeel met de 37-jarige Dirkje Pieters Roorda, dochter van Pieter Taekes Roorda en Trijntje Sijbrens. Dirkje is geboren op 3 november 1810 te Marrum, is Herv. gedoopt op 11 november 1810 te Marrum.

2  Tjeerd Wybrens Hoekema is geboren rond 1823 te Hallum - Frl., is overleden op 17 februari 1875 te Ferwerderadeel. Tjeerd werd ongeveer 52 jaar.

Tjeerd trouwt op 18 mei 1850 te Ferwerderadeel op ongeveer 27-jarige leeftijd met Jantje Hendriks van der Kooy, dochter van Hendrik Jans van der Kooy en Antje Andries Hittema. Jantje is geboren te Hallum - Frl..

3  Sytze Wybrens Hoekema is geboren rond 31 maart 1825, is overleden op 27 april 1825 te Ferwerderadeel. Sytze werd ongeveer 27 dagen.

4  Sytze Wybrens Hoekema is geboren rond februari 1827, is overleden op 14 maart 1827 te Ferwerderadeel. Sytze werd ongeveer 1 maand.

5  Sytze Wybrens Hoekema is geboren rond 1828, is overleden op 28 augustus 1831 te Ferwerderadeel. Sytze werd ongeveer 3 jaar.

6  Sikke Wybrens Hoekema is geboren rond 1831, is overleden op 21 augustus 1859 te Ferwerderadeel. Sikke werd ongeveer 28 jaar.<14>

Sikke trouwt op 21 november 1857 te Ferwerderadeel op ongeveer 26-jarige leeftijd met Janke Jakobs Bisschop, dochter van Jakob Philippus Bisschop en Richtje Freerks van der Ley.

7  Trijntje Wybrens Hoekema is geboren rond 1837, is overleden op 17 maart 1842 te Ferwerderadeel. Trijntje werd ongeveer 5 jaar.

8  Baukje Wybrens Hoekema is geboren rond 1838, is overleden op 4 oktober 1840 te Ferwerderadeel. Baukje werd ongeveer 2 jaar.

9  Bauke Wybrens Hoekema is geboren rond 1841, is overleden op 13 februari 1875 te Ferwerderadeel. Bauke werd ongeveer 34 jaar.

Bauke was gehuwd met Lijsbert Sipkes Kooistra.

III-D  Rinnert Tjeerds Obma, zoon van Tjeerd Tietes Obma (II) en Baukje Sikkes Steenhuis, schipper en soldaat, bij de achtste afdeling infanterie, wonende te Holwerd, is geboren op 7 september 1803 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 25 september 1803 te Hallum - Frl., is overleden op 18 juni 1877 te Westdongeradeel. Rinnert werd 73 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Rinnert trouwt op 13 februari 1834 te Westdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Klaaske Annes Martens, dochter van Anne Martens en Antje Harmens Zadema. Klaaske, zonder beroep en arbeidster, wonende te Holwerd en te Brantgum, is geboren rond 1807, is overleden op 13 april 1872 04.00 uur te Brantgum (Huis 36). Klaaske werd ongeveer 65 jaar.<15>

Van Rinnert en Klaaske zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Rinderts Obma, wonende te Holwerd, is geboren op 23 december 1829 16.00 uur te Holwerd (als moeder is vermeld Klaaske Annes Martens, ongehuwd en inwonende bij Rindert Tjeerds Obma, schipper), is overleden op 29 december 1829 05.00 uur te Holwerd (Huis 5) (in overlijdensakte vermeld als onecht kind van Rindert Tjeerds Obma en Klaaske Annes Martens, oud 6 dagen). Antje werd 6 dagen.<16>

2  Baukje Rinderts Obma is geboren op 23 december 1829 16.00 uur te Holwerd (als moeder is vermeld Klaaske Annes Martens, ongehuwd en inwonende bij Rindert Tjeerds Obma, schipper), is overleden op 2 januari 1830 te Holwerd. Baukje werd 10 dagen.<17>

3  Antje Obma, zonder beroep, wonende te Raard, is geboren op 25 juni 1835 te Raard, is overleden op 15 juli 1922 06.00 uur te Raard. Antje werd 87 jaar en 20 dagen.<18,19>

Antje trouwt op 13 mei 1861 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met Harke Douwes Huizinga. Harke is overleden voor 17 juli 1922.<20>

4  Tjeerd Rinnerts Obma is geboren op 24 juni 1839 te Brantgum, zie IV-F.

5  Baukje Obma, zonder beroep, wonende te Oostrum, is geboren op 2 november 1841 te Brantgum, is ongehuwd overleden op 18 januari 1931 18.00 uur te Oostrum. Baukje werd 89 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<21>

6  doodgeboren dochter Obma is doodgeboren op 18 maart 1846 te Westdongeradeel.

7  Ymkje Obma, zonder beroep, wonende te Oostrum, is geboren op 15 februari 1848 te Brantgum, is overleden op 19 april 1912 08.30 uur te Oostrum. Ymkje werd 64 jaar, 2 maanden en 4 dagen.<22>

Ymkje trouwt op 26 november 1874 te Oostdongeradeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Jans Boersma, zoon van Jan Jans Boersma en Sieuwke Gerrits Rispens. Pieter, mr. bakker, wonende te Oostrum, is geboren op 3 juni 1851 te Morra, is overleden op 24 februari 1923 te Oostrum. Pieter werd 71 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

III-E  Tjeerd Tjeerds Obma, zoon van Tjeerd Tietes Obma (II) en Baukje Sikkes Steenhuis, boerenknecht en arbeider, wonende te Hantum, is geboren op 12 januari 1808 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 31 januari 1808 te Hallum - Frl., is overleden op 7 juni 1865 te Westdongeradeel. Tjeerd werd 57 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Tjeerd trouwt op 7 mei 1836 te Westdongeradeel op 28-jarige leeftijd met Baukje Jans de Jong, dochter van Jan Pieters de Jong en Sytske Pieters van Driesum. Baukje, dienstmeid, arbeider en arbeidster, wonende te Hantumhuizen en te Hantum, is geboren te Driesum.<23>

Van Tjeerd en Baukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sytske Obma is geboren op 8 april 1837 te Westdongeradeel, is ongehuwd overleden op 20 april 1863 te Westdongeradeel. Sytske werd 26 jaar en 12 dagen.

2  Tjeerd Obma is geboren op 19 september 1838 te Westdongeradeel, is ongehuwd overleden op 15 februari 1865 te Westdongeradeel. Tjeerd werd 26 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

3  Jan Obma is geboren op 26 december 1840 te Hantum, zie IV-G.

4  Sikke Obma is geboren op 8 mei 1845 te Hantum, is overleden op 11 juni 1864 te Westdongeradeel. Sikke werd 19 jaar, 1 maand en 3 dagen.

5  Bauke Tjeerds Obma is geboren op 11 februari 1848 te Hantum, zie IV-H.

6  Antje Tjeerds Obma, wonende te Hantum, is geboren op 14 februari 1851 te Hantum, is overleden op 27 maart 1857 02.00 uur te Hantum (Huis 28). Antje werd 6 jaar, 1 maand en 13 dagen.<24>

7  Aukje Obma is geboren op 8 oktober 1854 te Westdongeradeel, is overleden op 17 mei 1933 te Westdongeradeel. Aukje werd 78 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Aukje trouwt op 13 mei 1875 te Westdongeradeel op 20-jarige leeftijd met Pieter Westra.

III-F  Dominicus Tjeerds Obma, zoon van Tjeerd Tietes Obma (II) en Baukje Sikkes Steenhuis, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 26 juni 1811 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 28 juli 1811 te Hallum - Frl., is overleden op 8 januari 1870 te Ferwerderadeel. Dominicus werd 58 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Dominicus trouwt op 31 mei 1838 te Ternaard (huwelijksgetuige was haar oom Klaas Gerrits Elzinga) op 26-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Antje Jans Elzinga, dochter van Jan Gerrits Elzinga en Liskje Ages Braaksma. Antje, arbeider en arbeidster, wonende te Ternaard en te Hallum - Frl., is geboren op 15 april 1808 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 8 mei 1808 te Ternaard, is overleden op 27 december 1858 13.00 uur te Ternaard (overleden in Huis No. 43 te Ternaard, maar wonende te Hallum). Antje werd 50 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<25,26>

Van Dominicus en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjeerd Dominicus Obma is geboren op 27 september 1840 te Westdongeradeel.

2  Tjeerd Dominicus Obma is geboren op 3 februari 1842 te Westdongeradeel.

3  Liskje Dominicus Obma is geboren op 12 september 1845 te Hantum, zie IV-I.

4  Baukje Dominicus Obma is geboren op 25 december 1849 te Westdongeradeel, is overleden op 25 augustus 1861 te Ferwerderadeel. Baukje werd 11 jaar en 8 maanden.

Dominicus trouwt op 5 november 1864 te Ferwerderadeel op 53-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Luutske Oeges Dijkstra, dochter van Oege Douwes Dijkstra en Lijsbeth Teunis van der Wielinga. Luutske is geboren rond 1836, is overleden op 16 mei 1909 te Ferwerderadeel. Luutske werd ongeveer 73 jaar.

Van Dominicus en Luutske zijn twee kinderen bekend:

5  Oege Obma is geboren rond 1868 te Hallum - Frl., is overleden op 31 oktober 1949 te Ferwerderadeel. Oege werd ongeveer 81 jaar.

Oege trouwt op 25 mei 1901 te Ferwerderadeel op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Hendrikje Zijlstra, dochter van Evert Jans Zijlstra en Trijntje Thijsses de Jong. Hendrikje is geboren rond 1860 te Beetgum, is overleden op 18 januari 1924 te Ferwerderadeel. Hendrikje werd ongeveer 64 jaar.

6  Dominicus Obma is geboren op 29 mei 1870 te Hallum - Frl., zie IV-J.


Generatie IV

(van 1819 tot 1949)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1842 en 1910. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westdongeradeel (5x), Hallum - Frl. (5x), Hantum (4x), Holwerd (2x), Driesum (2x), gem. Ferwerderadeel, Dantumadeel en Brantgum.

IV-A  Tjeerd Tietes Obma, zoon van Tiete Tjeerds Obma (III-A) en Anne Geertruid Ypes Viersen, arbeider en dagloner, wonende te Driesum, is geboren op 17 april 1819 te Westdongeradeel, is overleden op 2 juli 1868 te Dantumadeel. Tjeerd werd 49 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Tjeerd trouwt op 3 maart 1844 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Durkje Klases Wiersma, dochter van Klaas Hendriks Wiersma en Jeltje Ruurds van der Meer. Durkje, wonende te Driesum, is geboren op 27 januari 1819 te Dantumadeel, is overleden voor 20 januari 1931. Durkje werd hoogstens 111 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<27>

Van Tjeerd en Durkje zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Obma is geboren op 7 april 1842 te Driesum, zie V-A.

2  Klaas Obma, wonende te Driesum, is geboren op 29 mei 1844 te Driesum, is ongehuwd overleden op 10 oktober 1913 te Leeuwarden. Klaas werd 69 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

IV-B  Klaas Tietes Obma, zoon van Tiete Tjeerds Obma (III-A) en Rinske (Hinke) Pieters Koopmans, arbeider, wonende te Holwerd, is geboren op 14 januari 1832 te Westdongeradeel, is overleden op 29 oktober 1906 15.00 uur te Holwerd. Klaas werd 74 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Klaas trouwt op 17 mei 1860 te Westdongeradeel op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Grietje Simons Klok, dochter van Siemen Jans Klok en Renske Fokkes Boersma. Grietje is geboren rond 1835 te Blija.

Van Klaas en Grietje is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter Obma is doodgeboren op 28 februari 1869 te Westdongeradeel.

IV-C  Sikke Tietes Obma, zoon van Tiete Tjeerds Obma (III-A) en Rinske (Hinke) Pieters Koopmans, is geboren op 7 mei 1834 te Nes - bij Wierum, is overleden op 20 oktober 1912 te Westdongeradeel. Sikke werd 78 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Sikke trouwt op 16 mei 1863 te Westdongeradeel op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Sjoukje Jans Dijkstra, dochter van Jan Jansen Dijkstra en Nieske Paulus Hoekstra. Sjoukje is geboren rond 1834 te Holwerd.

Van Sikke en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

1  Renske Obma is geboren rond 1866 te Holwerd.

Renske trouwt op 22 mei 1897 te Westdongeradeel op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Klaas Miedema, zoon van Pieter Klazes Miedema en Renske Jans Noorderbaan. Klaas is geboren rond 1866 te Holwerd.

2  Baukje Obma is geboren rond 1870 te Holwerd, zie V-B.

3  doodgeboren zoon Obma is doodgeboren op 9 november 1872 te Westdongeradeel.

IV-D  Baukjen Sikkes Obma, dochter van Sikke Tjeerds Obma (III-B) en Saapke Ytzens Zwaanstra, is geboren op 29 juli 1826 te Dantumadeel, is overleden op 14 maart 1912 te Leeuwarden. Baukjen werd 85 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Baukjen trouwt op 12 juli 1855 te Ferwerderadeel op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Johannes Rienks. Rienks, zoon van Rienk Tijsses Rynks en Sytske Johannes Rynks. Johannes is geboren op 11 juli 1822 te Hallum, is overleden op 22 januari 1871 te Ferwerderadeel. Johannes werd 48 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Johannes en Baukjen zijn twee kinderen bekend:

1  Sytsje Johannes Rienks is geboren rond april 1861, is overleden op 11 augustus 1861 in de gem. Ferwerderadeel. Sytsje werd ongeveer 4 maanden.

2  Aukje Johannes Rienks is geboren rond 14 januari 1868, is overleden op 28 januari 1868 te Ferwerderadeel. Aukje werd ongeveer 14 dagen.

IV-E  Ytsen Sikkes Obma, zoon van Sikke Tjeerds Obma (III-B) en Saapke Ytzens Zwaanstra, is geboren op 18 oktober 1829 te Birdaard, is overleden op 25 juli 1863 te Ferwerderadeel. Ytsen werd 33 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Ytsen trouwt op 4 oktober 1862 te Ferwerderadeel op 32-jarige leeftijd met de 39-jarige Antje Tjeerds Visbeek, dochter van Tjeerd Klazes Visbeek en Trijntje IJsbrands Hoekstra. Antje is geboren op 9 februari 1823 te Hallum - Frl..

Antje was later gehuwd (2) met Andries Abes Jepkema Postma.<28..30>

Van Ytsen en Antje is een kind bekend:

1  Ytsen Ytsens Obma is geboren op 30 oktober 1863 te Hallum - Frl., zie V-C.

IV-F  Tjeerd Rinnerts Obma, zoon van Rinnert Tjeerds Obma (III-D) en Klaaske Annes Martens, arbeider, wonende te Holwerd, is geboren op 24 juni 1839 te Brantgum, is overleden op 3 oktober 1908 03.00 uur te Holwerd. Tjeerd werd 69 jaar, 3 maanden en 9 dagen.<31>

Tjeerd trouwt op 29 mei 1873 te Westdongeradeel op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Dirkje Dirks Unema, dochter van Dirk Idzes Unema en Trijntje Johannes Ram. Dirkje, wonende te Holwerd, is geboren rond 1837 te Blija.

Van Tjeerd en Dirkje is een kind bekend:

1  Trijntje Obma is geboren rond 1879 te Brantgum.

Trijntje trouwt op 1 juni 1922 te Westdongeradeel op ongeveer 43-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Rense Bouma, zoon van Sytse Gerrits Bouma en Ybeltje Feddes Sonnema. Rense is geboren rond 1879 te Ternaard.

IV-G  Jan Obma, zoon van Tjeerd Tjeerds Obma (III-E) en Baukje Jans de Jong, arbeider, wonende te Hantum, is geboren op 26 december 1840 te Hantum, is overleden op 18 juli 1922 te Westdongeradeel. Jan werd 81 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Jan trouwt op 12 mei 1866 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met Jantje Taekes Smits, dochter van Taeke Freerks Smids en Dieuke Doekes Folkertsma. Jantje, dienstmeid, wonende te Hantum, is geboren te Holwerd.<32>

Van Jan en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Obma is doodgeboren op 5 september 1867 te Westdongeradeel.

2  Baukje Obma is geboren op 4 november 1868 te Hantum, zie V-D.

3  Taeke Obma is geboren op 19 december 1869 te Hantum.

4  Dieuke Obma is geboren op 6 maart 1871 te Hantum, is overleden op 10 maart 1871 te Westdongeradeel. Dieuke werd 4 dagen.

5  doodgeboren zoon Obma is doodgeboren op 12 november 1876 te Westdongeradeel.

6  Dieuke Obma is geboren op 23 januari 1879 te Hantum.

7  doodgeboren zoon Obma is doodgeboren op 5 september 1897 te Westdongeradeel.

IV-H  Bauke Tjeerds Obma, zoon van Tjeerd Tjeerds Obma (III-E) en Baukje Jans de Jong, is geboren op 11 februari 1848 te Hantum, is overleden op 19 januari 1926 te Dantumadeel. Bauke werd 77 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Bauke trouwt op 20 mei 1875 te Westdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Aukje Sybrens Talsma, dochter van Sybren Hendriks Talsma en Ymkje Hendriks Prins. Aukje is geboren rond 1846 te Birdaard.

Van Bauke en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Obma is doodgeboren op 19 juni 1876 te Dantumadeel.

2  doodgeboren dochter Obma is doodgeboren op 7 oktober 1879 in de gem. Ferwerderadeel.

IV-I  Liskje Dominicus Obma, dochter van Dominicus Tjeerds Obma (III-F) en Antje Jans Elzinga, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hallum - Frl. en te Anjum, is geboren op 12 september 1845 te Hantum, is overleden op 17 juli 1923 07.00 uur te Anjum. Liskje werd 77 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<33>

Liskje trouwt op 23 juni 1883 te Ferwerderadeel op 37-jarige leeftijd met de 28-jarige Jelle Elzenga, zoon van Reinder Jelles Elzenga en Fokje Jacobs Helder. Jelle, arbeider, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 12 februari 1855 te Hallum - Frl..<34>

Van Liskje is een kind bekend:

1  Antje Obma is geboren rond 1882 te Hallum - Frl..

Antje trouwt op 26 mei 1906 te Westdongeradeel op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Geert de Graaf, zoon van Dirk de Graaf en Korneliske Geerts van der Zweep. Geert is geboren rond 1883 te Brantgum.

IV-J  Dominicus Obma, zoon van Dominicus Tjeerds Obma (III-F) en Luutske Oeges Dijkstra, is geboren op 29 mei 1870 te Hallum - Frl..

Dominicus trouwt op 29 april 1893 te Ferwerderadeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Alles de Vries, dochter van Alle Bouwens de Vries en Adriaantje Ypes Zondervan. Antje is geboren op 18 december 1868 te Marrum, is overleden op 19 februari 1947 te Ferwerderadeel. Antje werd 78 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Van Dominicus en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Alle Obma is geboren te Hallum - Frl..

Alle trouwt op 24 april 1920 te Ferwerderadeel met Stijntje Stienstra, dochter van Jan Gerrits Stienstra en Pietje Sipkes van Sinderen. Stijntje is geboren te Ternaard.

2  Adriaantje Obma is geboren op 10 februari 1897 te Hallum - Frl..

Adriaantje trouwt op 18 mei 1922 te Het Bildt op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Eibert Andringa, zoon van Jetse Andringa en Janneke Bloemsma. Eibert is geboren op 20 juni 1894 te Sint Annaparochie.

3  Oege Obma is geboren rond 1898, is overleden op 30 oktober 1902 te Ferwerderadeel. Oege werd ongeveer 4 jaar.

4  Baukje Obma is geboren op 28 maart 1900 te Hallum - Frl..

Baukje trouwt op 25 mei 1922 te Het Bildt op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Marten Santhuizen, zoon van Willem Santhuizen en Janke Zijlstra. Marten is geboren op 5 oktober 1896 te Hallum - Frl..

5  Oege Obma is geboren rond maart 1910, is overleden op 19 juni 1910 te Leeuwarden. Oege werd ongeveer 3 maanden.


Generatie V

(van 1842 tot 1931)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1866 en 1901. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westdongeradeel (2x), Hallum - Frl., Driesum en Den Andel.

V-A  Antje Obma, dochter van Tjeerd Tietes Obma (IV-A) en Durkje Klases Wiersma, zonder beroep, wonende te Driesum, is geboren op 7 april 1842 te Driesum, is overleden op 19 januari 1931 16.30 uur te Driesum. Antje werd 88 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<35>

Antje trouwt op 18 mei 1865 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met Pieter Kramer, zoon van Rindert Pieters Kramer en Gertje Lolkes Westra. Pieter is overleden voor 20 januari 1931.<36>

Van Pieter en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Kramer, wonende te Driesum, is geboren rond 1866 te Driesum, is overleden op 23 juni 1915 te Leeuwarden. Geertje werd ongeveer 49 jaar.

2  Dirkje Kramer is geboren rond 1870, is overleden op 23 augustus 1904 te Dantumadeel. Dirkje werd ongeveer 34 jaar.

V-B  Baukje Obma, dochter van Sikke Tietes Obma (IV-C) en Sjoukje Jans Dijkstra, is geboren rond 1870 te Holwerd.

Baukje trouwt op 9 juli 1898 te Westdongeradeel op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Gerrit van den Bos, zoon van Atze Freerks van den Bos en Trijntje Kornelis Brunia. Gerrit is geboren rond 1857 te Wierum - Frl..

Van Gerrit en Baukje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon van den Bos is doodgeboren op 30 april 1901 te Westdongeradeel.

V-C  Ytsen Ytsens Obma, zoon van Ytsen Sikkes Obma (IV-E) en Antje Tjeerds Visbeek, is geboren op 30 oktober 1863 te Hallum - Frl..

Ytsen trouwt op 18 mei 1889 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jitske Tjipkes Bennema, dochter van Tjipke Jans Bennema en Dieuwke Hendriks Meyer. Jitske is geboren op 2 februari 1863 te Hallum - Frl..

Van Ytsen en Jitske is een kind bekend:

1  Dieuwke Obma is geboren op 11 juli 1892 te Hallum - Frl..

Dieuwke trouwt op 29 mei 1919 te Het Bildt op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Tjeerd Bijlsma, zoon van Tjerk Bijlsma en Tjitske van der Veen. Tjeerd is geboren op 4 augustus 1890 te Sint Annaparochie.

V-D  Baukje Obma, dochter van Jan Obma (IV-G) en Jantje Taekes Smits, is geboren op 4 november 1868 te Hantum.

Baukje trouwt op 17 april 1897 te Usquert op 28-jarige leeftijd met Bernardus Sijtsma, zoon van Louw Bernardus Sijtsma en Dieuwke Walings Meulenaar.

Van Bernardus en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Louwe Sijtsma is geboren rond 1891 te Westdongeradeel, is overleden op 12 april 1892 te Den Andel. Louwe werd ongeveer 1 jaar.

2  Louw Sijtsma is geboren op 16 april 1894 te Den Andel.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 31 mei 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Tjeerd Tietes Obma, overlijdensakte (Ferwerderadeel 4 apr 1818)

2)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Tjeerd Tietes Obma, overlijdensakte (Ferwerderadeel 4 apr 1818)

3)  doop: Tresoar, Ee, Dtb. DTB 534 - Tjeerd Tietes, doop (EE 8 jun 1769)

4)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Katharina Tietes Obma, overlijdensakte (Leeuwarden 17 jun 1837)

5)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Katharina Tietes Obma, overlijdensakte (Leeuwarden 17 jun 1837)

6)  doop: Tresoar, Ee, Dtb. DTB 534 - Tjeerd Tietes, doop (EE 8 jun 1769)

7)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Tjeerd Tietes Obma, overlijdensakte (Ferwerderadeel 4 apr 1818)

8)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Tiete Tjeerds Obma, overlijdensakte (Westdongeradeel 15 okt 1859)

9)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Tiete Tjeerds Obma, overlijdensakte (Westdongeradeel 15 okt 1859)

10)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Leistra - Koopmans, huwelijk (Westdongeradeel 11 apr 1820)

11)  Rinske trouwt op 11 april 1820 te Westdongeradeel met Reinder.

12)  Reinder Walings Leistra, zoon van Waling Freerks Leistra en Neeltje Reinders Appeldoorn. Reinder, landbouwer, wonende te Genum, is geboren op 8 april 1794 te Genum, is Herv. gedoopt op 18 mei 1794 te Genum, is overleden op 7 september 1826 te Westdongeradeel. Reinder werd 32 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

13)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1906 ovl. - Baukje Tietes Obma, overlijdensakte (Westdongeradeel 27 jan 1906)

14)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Sikke Wybrens Hoekema, overlijdensakte (Ferwerderadeel 22 aug 1859)

15)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1834 H - Obma - Martens, huwelijk (Westdongeradeel 13 feb 1834)

16)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Antje Rinderts Obma, overlijdensakte (Westdongeradeel 29 dec 1829)

17)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1829 G. - Baukje Rinderts Obma, geboorteakte (Westdongeradeel 24 dec 1829)

18)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1835 G. - Antje Obma, geboorteakte (Westdongeradeel 27 jun 1835)

19)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1922 ovl. - Antje Obma, overlijdensakte (Westdongeradeel 17 jul 1922)

20)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1922 ovl. - Antje Obma, overlijdensakte (Westdongeradeel 17 jul 1922)

21)  ongehuwd overleden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1931 ovl. - Baukje Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 20 jan 1931)

22)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1912 ovl. - Ymkje Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 20 apr 1912)

23)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1836 H - Obma - Jong, huwelijk (Westdongeradeel 7 mei 1836)

24)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1857 ovl. - Antje Tjeerds Obma, overlijdensregister (Westdongeradeel 27 mrt 1857)

25)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 H - Obma - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 31 mei 1838)

26)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1858 ovl. - Antje Jans Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 28 dec 1858)

27)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1931 ovl. - Anna Obma, overlijdensakte (Dantumadeel 20 jan 1931)

28)  Antje trouwt op 24 augustus 1867 te Ferwerderadeel met Andries.

29)  Baukje Luitsens Hoekstra. Baukje is overleden voor 24 augustus 1867.

30)  Andries Abes Jepkema Postma, zoon van Grietje Andries Postma. Andries was eerder gehuwd (1) met Baukje Luitsens Hoekstra.

31)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1908 ovl. - Tjeerd Rennerts Obma, overlijdensakte (Westdongeradeel 3 okt 1908)

32)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1866 H - Obma - Smids, huwelijk (Westdongeradeel 12 mei 1866)

33)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1923 ovl. - Liskje Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 18 jul 1923)

34)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1883 H - Elzenga - Obma, huwelijk (Ferwerderadeel 23 jun 1883)

35)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1931 ovl. - Anna Obma, overlijdensakte (Dantumadeel 20 jan 1931)

36)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1931 ovl. - Anna Obma, overlijdensakte (Dantumadeel 20 jan 1931)


Opmerkingen:
013e

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerben Pieters.