Parenteel van Douwes Sieses

 Bijgewerkt op: 2 oktober 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Douwe Sieses.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1754 en 1756. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Witmarsum en Tjerkwerd.

I  Douwe Sieses, wonende te Witmarsum.

Douwe trouwt (gerecht) op 12 mei 1753 te Wonseradeel (met consent van haar vader Hidde Annes), trouwt (kerk) (R.K.) op 6 februari 1753 te Blauwhuis (getrouwd tussen 6 januari en 16 juli) met Trientje Hiddes, dochter van Hidde Annes.

Van Douwe en Trientje zijn twee kinderen bekend:

1  Sieds Douwes Hobma is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 14 november 1754 te Bolsward (doopgetuige was Aafje Gorrits), zie II-A.<1>

2  Hidde Douwes Hobma is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 14 september 1756 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Hidde Annes), zie II-B.<2>


Generatie II

(van 1754 tot 1846)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1784 en 1811. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tirns (6x) en Tjerkwerd.

II-A  Sieds Douwes Hobma, zoon van Douwe Sieses (I) en Trientje Hiddes, arbeider en zonder beroep, wonende te Tjerkwerd, te Dedgum en te Westhem, is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 14 november 1754 te Bolsward (doopgetuige was Aafje Gorrits), is overleden op 4 februari 1846 04.00 uur te Westhem (1 kind nalatende). Sieds werd 91 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<3,4>

Sieds Douwes nam in 1811 als familienaam de naam Hobma aan. Hij woonde toen in Tjerkwerd en gaf 1 ind op.
Akte datum:20 december 1811.

Sieds trouwt (gerecht) op 6 oktober 1809 te Wonseradeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 22 oktober 1809 te Blauwhuis op 54-jarige leeftijd met de 32-jarige Aukjen Lieuwes Donia, dochter van Lieuwe Jans en Aaltje Jans. Aukjen, zonder beroep, wonende te Tjerkwerd en te Dedgum, is geboren op 2 mei 1777 te Workum, is Herv. gedoopt op 8 mei 1777 te Workum, is overleden op 20 april 1844 03.00 uur te Dedgum, is als overleden aangegeven op 20 april 1844 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker en haar zoon Douwe Siedses Hobma (zie II-A.1)). Aukjen werd 66 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<5,6>

Van Sieds en Aukjen is een kind bekend:

1  Douwe Siedses Hobma, boerenknecht, boerenarbeider en arbeider, wonende te Greonterp, te Tjerkwerd, te Wolsum en te Westhem, is geboren op 19 november 1811 te Tjerkwerd, is overleden op 27 maart 1876 06.00 uur te Westhem. Douwe werd 64 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<7>

Douwe trouwt op 18 mei 1850 te Wonseradeel op 38-jarige leeftijd met de 29-jarige Akke Wybes Tolsma, dochter van Wybe Pieters Tolsma en Sietske Gerlofs Gerlofsma. Akke, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, te Wolsum en te Westhem, is geboren op 18 november 1820 te Lutkewierum, is overleden op 10 januari 1886 18.30 uur te Westhem. Akke werd 65 jaar, 1 maand en 23 dagen.<8,9>

II-B  Hidde Douwes Hobma, zoon van Douwe Sieses (I) en Trientje Hiddes, slagter, wonende te Tirns, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 14 september 1756 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Hidde Annes), is overleden op 4 februari 1829 12.00 uur te Tirns. Hidde werd 72 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<10,11>

Hidde Douwes nam in 1811 de naam Hobma aan. Hij woonde toen in Tirns en gaf 4 kinderen op.

Hidde trouwt (kerk) (R.K.) op 18 mei 1783 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Joes Piters en zijn broer Sijs Doues (zie II-A)) op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Gertie Haijes, dochter van Haaije Thomas en Marijke Pieters. Gertie, zonder beroep, wonende te Tirns, is geboren op 7 februari 1764 te Tirns, is R.K. gedoopt op 8 februari 1764 te Roodhuis (doopgetuige was Jan Piters), is overleden op 9 januari 1840 14.00 uur te Tirns (Huis 28B). Gertie werd 75 jaar, 11 maanden en 2 dagen.<12>

Van Hidde en Gertie zijn zes kinderen bekend:

1  Iemkje Hiddes is geboren op 19 december 1784 te Tirns, is R.K. gedoopt op 20 december 1784 te Roodhuis (doopgetuige was haar oom Sys Douwes (zie II-A)).

2  Haye Hiddes is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 27 december 1786 te Roodhuis (doopgetuige was zijn grootmoeder Marijke Pieters), is jong overleden.

3  Douwe Hiddes Hobma is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 28 juli 1791 te Roodhuis (doopgetuige was zijn grootvader Douwe Sieses (zie I)), zie III-A.

4  Trijntje Hiddes Hobma is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 23 november 1795 te Roodhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Trientie Douwes), zie III-B.

5  Haye Hiddes Hobma is R.K. gedoopt op 11 maart 1799 te Tirns (doopgetuige was Durkje Hayes), zie III-C.

6  Pieter Hiddes Hobma, slager en koopman en slager, wonende te Tirns, is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 29 augustus 1803 te Roodhuis (doopgetuige was Hoite Pieters).

Pieter trouwt op 6 mei 1831 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 42-jarige Marijke Hessels Boersma, dochter van Hessel Jans Boersma en Tietje Rommerts Ettema. Marijke, dienstmeid, wonende te Bolsward, te Smallebrugge en te Tirns, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 21 januari 1789 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jan Jansen).


Generatie III

(van 1784 tot 1886)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1823 en 1842. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oosterend - Hennaarderadeel (6x), Hennaarderadeel (4x), Witmarsum (2x) en Tirns.

III-A  Douwe Hiddes Hobma, zoon van Hidde Douwes Hobma (II-B) en Gertie Haijes, boerenknecht en slachter, wonende te Lutkewierum, te Workum en te Tirns, is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 28 juli 1791 te Roodhuis (doopgetuige was zijn grootvader Douwe Sieses (zie I)), is overleden op 3 maart 1835 09.00 uur te Ysbrechtum (onder het beheer van den dorpe Ysbrechtum in het water overleden). Douwe werd 43 jaar, 7 maanden en 3 dagen.<13>

Douwe trouwt op 23 juni 1821 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Korneliske Pieters Reekers, dochter van Pieter Hendriks Reekers en Antje Tjeerds van der Werf. Korneliske, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Harich, te Tirns en te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren te Balk, is R.K. gedoopt op 21 september 1795 te Balk, is overleden op 22 augustus 1881 te Hennaarderadeel. Korneliske werd 85 jaar, 11 maanden en 1 dag.<14>

Van Douwe en Korneliske zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Douwes Hobma is geboren op 31 juli 1823 te Hennaarderadeel.

Antje trouwt op 27 september 1851 te Hennaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Ypke Pieters Huisman, zoon van Pieter Ypkes Huisman en Anke Ypkes Visser. Ypke is geboren op 17 augustus 1817 te Workum.

2  Geertje Douwes Hobma, zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 7 november 1825 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 19 mei 1906 07.30 uur te Oosterend - Hennaarderadeel. Geertje werd 80 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<15>

3  Ymkjen Douwes Hobma is geboren op 6 juni 1828 te Hennaarderadeel, zie IV-A.

4  Hidde Douwes Hobma is geboren op 24 juli 1830 te Oosterend - Hennaarderadeel, zie IV-B.

5  Pietje Douwes Hobma is geboren op 24 juli 1830 te Hennaarderadeel, is overleden op 26 september 1830 te Hennaarderadeel. Pietje werd 2 maanden en 2 dagen.

6  Pietje Douwes Hobma is geboren op 5 december 1832 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 12 april 1919 te Tirns, is begraven op 16 april 1919 te Roodhuis (R.K. Kerkhof). Pietje werd 86 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<16,17>

Pietje trouwt op 16 mei 1868 te Hennaarderadeel op 35-jarige leeftijd met de 40-jarige Jelle Jisses Palsma, zoon van Jisse Pieters Palsma en Attje Douwes Ligthart. Jelle is geboren op 6 januari 1828 te Lutkewierum, is overleden op 6 mei 1880 te Lutkewierum. Jelle werd 52 jaar en 4 maanden.

III-B  Trijntje Hiddes Hobma, dochter van Hidde Douwes Hobma (II-B) en Gertie Haijes, zonder beroep, wonende te Lutkewierum, te Hitzum en te Franeker, is geboren te Tirns, is R.K. gedoopt op 23 november 1795 te Roodhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Trientie Douwes), is overleden op 26 augustus 1871 16.00 uur te Franeker (Wijk E 35). Trijntje werd 75 jaar, 9 maanden en 3 dagen.<18>

Trijntje trouwt op 14 juni 1823 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Johannes Fokkes Ypma, zoon van Fokke Yebs Ypma en Boukje Everts. Johannes, kooltjer, is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 15 november 1787 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Johannes Iepes), is overleden op 16 april 1833 te Hitzum. Johannes werd 45 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Johannes en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Boukjen Johannes Ypma is geboren op 19 april 1824 te Witmarsum.

Boukjen trouwt op 10 mei 1851 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met Douwe Oenes Tadema, zoon van Oene Cornelis Tadema en Sijke Harmens van der Tol. Douwe is geboren te Witmarsum.

2  Geertje Johannes Ypma is geboren op 4 september 1825 te Witmarsum.

Geertje trouwt op 18 mei 1851 te Franeker op 25-jarige leeftijd met Tjerk Jans Jorna, zoon van Jan Sjerps Jorna en Ytje Tjerks Boersma. Tjerk is geboren te Franeker.

3  Fokke Johannes Ypma, wonende te Witmarsum, is geboren op 12 februari 1828, is overleden op 9 september 1828 te Witmarsum. Fokke werd 6 maanden en 28 dagen.<19>

Trijntje trouwt op 2 juni 1838 te Franekeradeel op 42-jarige leeftijd (2) met Johannes Taekes Werkman, zoon van Taeke Harmens Werkman en Sjouwkje Lieuwes. Johannes, boer, wonende te Hitzum.

III-C  Haye Hiddes Hobma, zoon van Hidde Douwes Hobma (II-B) en Gertie Haijes, boerenknecht, arbeider en slager, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân en te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 11 maart 1799 te Tirns (doopgetuige was Durkje Hayes), is overleden op 10 maart 1886 te Roodhuis, is begraven te Oosterend - Hennaarderadeel. Haye werd 86 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<20,21>

Haye trouwt op 30 april 1830 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Tjitske Hessels Jorna, dochter van Hessel Ymkes Jorna en Riemke Joekes Kammena. Tjitske is geboren op 6 augustus 1796, is R.K. gedoopt op 6 augustus 1796 te Wijtgaard, is overleden op 30 mei 1881 te Hennaarderadeel, is begraven te Oosterend - Hennaarderadeel. Tjitske werd 84 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<22..26>

Van Haye en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje Hayes Hobma is geboren op 21 mei 1832 te Tirns, zie IV-C.

2  Hessel Hayes Hobma is geboren op 19 maart 1834 23.00 uur te Oosterend - Hennaarderadeel, zie IV-D.<27>

3  Riemke Hayes Hobma is geboren op 16 september 1836 te Oosterend - Hennaarderadeel, zie IV-E.

4  Hittje Hayes Hobma is geboren op 17 februari 1840 te Hennaarderadeel, is overleden op 5 januari 1922 te Wymbritseradeel. Hittje werd 81 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Hittje trouwt op 13 mei 1871 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Tiete Ruurds Huitema, zoon van Ruurd Riemers Huitema en Riemke Tietes Tromp. Tiete is geboren op 1 oktober 1840 te Dedgum, is overleden op 25 juli 1917 te Tirns, is begraven op 28 juli 1917 te Roodhuis (R.K. Kerkhof). Tiete werd 76 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<28..30>

5  Ymkjen Hayes Hobma, huishoudster, wonende te Dronrijp, is geboren op 30 augustus 1842 te Oosterend - Hennaarderadeel, is ongehuwd overleden op 9 november 1919 12.00 uur te Dronrijp. Ymkjen werd 77 jaar, 2 maanden en 10 dagen.<31>


Generatie IV

(van 1823 tot 1922)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1854 en 1885. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Lutkewierum (6x), Gaasterland (6x), Balk (3x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), Wymbritseradeel, Wonseradeel en Hennaarderadeel.

IV-A  Ymkjen Douwes Hobma, dochter van Douwe Hiddes Hobma (III-A) en Korneliske Pieters Reekers, is geboren op 6 juni 1828 te Hennaarderadeel, is overleden op 23 augustus 1885 te Gaasterland. Ymkjen werd 57 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Ymkjen trouwt op 29 mei 1853 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Martens Homma, zoon van Marten Jans Homma en Idskjen Andries Martena. Johannes is geboren op 2 juni 1823 te Balk, is overleden op 16 december 1904 te Gaasterland. Johannes werd 81 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Van Johannes en Ymkjen zijn negen kinderen bekend:

1  Marten Homma is geboren op 21 februari 1855 te Balk, is overleden op 29 november 1922 te Sloten - Frl.. Marten werd 67 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Marten trouwt op 10 mei 1890 te Gaasterland op 35-jarige leeftijd met de 23-jarige Hielkjen Bergsma, dochter van Andries Jans Bergsma en Henderina Berends Folmer. Hielkjen is geboren op 29 juli 1866 te Harich.

2  Douwe Homma is geboren op 5 september 1856 te Gaasterland, is overleden op 26 september 1856 te Gaasterland. Douwe werd 21 dagen.

3  Korneliske Homma is geboren op 20 november 1857 te Balk, is overleden op 11 januari 1941 te Sloten - Frl.. Korneliske werd 83 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Korneliske trouwt op 8 mei 1892 te Sloten - Frl. op 34-jarige leeftijd met de 36-jarige Hermanus Raterman, zoon van Harmen Raterman en Jantje Hassing. Hermanus is geboren op 4 november 1855 te Munnekeburen.

4  Idskjen Homma is geboren op 20 november 1857 te Gaasterland.

5  doodgeboren zoon Homma is doodgeboren op 2 april 1860 te Gaasterland.

6  Douwe Homma is geboren op 23 mei 1861 te Balk.

Douwe trouwt op 16 mei 1886 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (7e graad) de 21-jarige Arnoldina Hylkema, dochter van Arnoldus Lolles Hylkema en Aaltje Johannes van der Werf. Arnoldina is geboren op 29 september 1864 te Harich.

7  Neeltje Homma is geboren op 28 mei 1865 te Gaasterland, is overleden op 29 mei 1865 te Gaasterland. Neeltje werd 1 dag.

8  Pieter Homma is geboren op 16 juli 1866 te Gaasterland.

9  Folkert Homma is geboren op 12 oktober 1869 te Gaasterland.

IV-B  Hidde Douwes Hobma, zoon van Douwe Hiddes Hobma (III-A) en Korneliske Pieters Reekers, koopman, wonende te Lutkewierum, is geboren op 24 juli 1830 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 30 maart 1912 13.00 uur te Lutkewierum. Hidde werd 81 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Hidde trouwt op 29 september 1853 te Hennaarderadeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Geertje Frederiks Boorsma, dochter van Frederik Johan Boorsma en Berber Jetses. Geertje is geboren op 22 december 1813 te Lutkewierum, is overleden op 3 augustus 1875 te Hennaarderadeel. Geertje werd 61 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Hidde en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Hobma is doodgeboren op 20 maart 1854 te Hennaarderadeel.

2  Johan Hobma is geboren op 27 juni 1855 te Lutkewierum, zie V-A.

Hidde trouwt op 2 maart 1876 te Hennaarderadeel op 45-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Trijntje Hoekstra, dochter van Sietze Jogchums Hoekstra en Dirkje Willems van der Valk. Trijntje is geboren op 29 oktober 1848 te Lutkewierum, is overleden op 12 april 1879 te Hennaarderadeel. Trijntje werd 30 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Hidde trouwt op 22 oktober 1879 te Hennaarderadeel op 49-jarige leeftijd (3) met de 32-jarige Houwkje Tippersma, dochter van Hendrik Rinses Tippersma en Janke Gerlofs Elzinga. Houwkje, zonder beroep, wonende te Lutkewierum, is geboren op 19 mei 1847 te Lutkewierum, is overleden op 17 september 1902 08.30 uur te Lutkewierum. Houwkje werd 55 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Hidde en Houwkje zijn vijf kinderen bekend:

3  Korneluske Hobma is geboren op 23 juli 1880 te Lutkewierum, is overleden op 5 april 1881 03.00 uur te Lutkewierum. Korneluske werd 8 maanden en 13 dagen.

4  Korneliske Hobma is geboren op 17 maart 1882 te Lutkewierum, zie V-B.

5  Janke Hobma is geboren op 3 januari 1883 te Lutkewierum, zie V-C.

6  Douwe Hobma, varensgezel, wonende te onbekend, is geboren op 3 augustus 1884 te Lutkewierum, is overleden op 5 april 1914 06.00 uur te Leeuwarden in het ziekenhuis. Douwe werd 29 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Douwe was gehuwd met Anna Maria Margaretha Andersen.

7  Antje Hobma is geboren op 27 december 1885 te Lutkewierum, is overleden op 16 december 1936 in de gem. Ferwerderadeel. Antje werd 50 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Antje trouwt op 27 mei 1914 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Hessel Kingma, zoon van Jacob Kingma en Taetske Hoekstra. Hessel is geboren op 9 mei 1889 te Finkum, is overleden op 7 december 1957 in de gem. Leeuwarderadeel. Hessel werd 68 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

IV-C  Geertje Hayes Hobma, dochter van Haye Hiddes Hobma (III-C) en Tjitske Hessels Jorna, is geboren op 21 mei 1832 te Tirns, is overleden op 1 augustus 1902 te Almenum, is begraven te Harlingen. Geertje werd 70 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Geertje trouwt op 12 mei 1866 te Barradeel op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Sybren Huites van der Wal, zoon van Huite Johannes van der Wal en Hiltje Jacobs Zeinstra. Sybren, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 18 augustus 1838 te Dronrijp, is overleden op 11 oktober 1905 11.00 uur te Harlingen. Sybren werd 67 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Sybren en Geertje is een kind bekend:

1  Hiltje van der Wal.

IV-D  Hessel Hayes Hobma, zoon van Haye Hiddes Hobma (III-C) en Tjitske Hessels Jorna, is geboren op 19 maart 1834 23.00 uur te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 11 juli 1912 te Hartwerd, is begraven te Blauwhuis. Hessel werd 78 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<32>

Hessel trouwt op 15 mei 1869 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Antje Gerlofs van der Meer, dochter van Gerlof Sjieuwkes van der Meer en Janke Rinzes Boersma. Antje is geboren op 24 april 1837 te Westhem, is overleden op 3 april 1904 te Hartwerd, is begraven te Blauwhuis. Antje werd 66 jaar, 11 maanden en 10 dagen.<33,34>

Van Hessel en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjitske Hobma is geboren op 10 april 1870 te Wonseradeel, is overleden op 17 augustus 1870 te Wonseradeel. Tjitske werd 4 maanden en 7 dagen.

2  Tjitske Hobma is geboren op 30 juni 1871 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 16 maart 1910 te Leiden, is begraven op 19 maart 1910 te Leiden. Tjitske werd 38 jaar, 8 maanden en 14 dagen.<35>

Tjitske trouwt op 27 mei 1899 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Symen Siemensma, zoon van Jarig Sijmonsma en Geertje Witteveen. Symen is geboren op 7 september 1873 te Westhem.

3  Haye Hobma is geboren op 25 december 1874 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 6 oktober 1943 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Haye werd 68 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

4  Ringenerus Hobma is geboren op 15 oktober 1876 te Wymbritseradeel, zie V-D.

IV-E  Riemke Hayes Hobma, dochter van Haye Hiddes Hobma (III-C) en Tjitske Hessels Jorna, zonder beroep, wonende te Dronrijp, is geboren op 16 september 1836 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 20 december 1868 14.00 uur te Dronrijp (Huis 101). Riemke werd 32 jaar, 3 maanden en 4 dagen.<36>

Riemke trouwt op 18 mei 1867 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd met Johannes Huites van der Wal, zoon van Huite Johannes van der Wal en Hiltje Jacobs Zeinstra.

Van Johannes en Riemke is een kind bekend:

1  Hiltje van der Wal.


Generatie V

(van 1854 tot 1949)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1877 en 1912. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Lutkewierum (11x), Hennaarderadeel (2x), Leeuwarden, Harlingen, gem. Rauwerderhem, gem. Hennaarderadeel en Dronrijp. Er is momenteel nog 1 van de 19 kinderen in leven.

V-A  Johan Hobma, zoon van Hidde Douwes Hobma (IV-B) en Geertje Frederiks Boorsma, dorpsreiniger en zonder beroep, wonende te Lutkewierum, is geboren op 27 juni 1855 te Lutkewierum, is overleden op 3 februari 1937 19.30 uur te Lutkewierum. Johan werd 81 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Johan trouwt op 9 mei 1877 te Hennaarderadeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Tettje Tinga, dochter van Tjerk Johannes Tinga en Antje Minnes Feitsma. Tettje is geboren op 5 april 1856 te Lutkewierum, is overleden op 28 mei 1884 06.00 uur te Lutkewierum. Tettje werd 28 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Johan en Tettje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hidde Hobma, wonende te Lutkewierum, is geboren op 13 november 1877 te Lutkewierum, is overleden op 25 maart 1878 12.00 uur te Lutkewierum (Huis 47b). Hidde werd 4 maanden en 12 dagen.

2  Geertje Hobma is geboren op 22 februari 1879 te Lutkewierum, is overleden op 3 maart 1956 in de gem. Baarderadeel. Geertje werd 77 jaar en 10 dagen.

Geertje trouwt op 17 april 1900 te Hennaarderadeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Tiede van der Valk, zoon van Bontje van der Valk en Beitske Jans Wiersma. Tiede is geboren rond 1875 te Lutkewierum.

3  Antje Hobma, zonder beroep, is geboren op 1 maart 1881 te Hennaarderadeel.

Antje trouwt op 25 mei 1904 te Assen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerardus Josephus van Midden, zoon van Johannes van Midden en Elisabeth Jacoba Hazeveld. Gerardus, koperslager, is geboren op 30 augustus 1879 te Assen, is overleden op 9 maart 1931 te Assen. Gerardus werd 51 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

4  Beitske Hobma is geboren op 14 september 1882 te Hennaarderadeel, is overleden op 28 juni 1979, is begraven te Kubaard. Beitske werd 96 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Beitske trouwt op 16 mei 1906 te Hennaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Robijn Heerke Robijn, zoon van Heerke Robijns Robijn en Aaltje Jacobs Zijlstra. Robijn is geboren op 6 december 1881 te Kubaard, is overleden op 5 september 1966, is begraven te Kubaard. Robijn werd 84 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

5  Hitje Hobma, wonende te Lutkewierum, is geboren op 17 mei 1884 te Lutkewierum, is overleden op 11 juli 1884 22.30 uur te Lutkewierum. Hitje werd 1 maand en 24 dagen.

Johan trouwt op 19 augustus 1885 te Hennaarderadeel op 30-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Tjerkje Sipkema, dochter van Johannes Sytzes Sipkema en Erringje Johannes Rosier. Tjerkje, zonder beroep, wonende te Lutkewierum, is geboren op 31 januari 1863 te Burgwerd, is overleden op 26 februari 1935 01.00 uur te Lutkewierum, is begraven te Lutkewierum. Tjerkje werd 72 jaar en 26 dagen.

Van Johan en Tjerkje zijn acht kinderen bekend:

6  Hidde Hobma is geboren op 19 juni 1886 te Lutkewierum, is overleden op 13 januari 1956. Hidde werd 69 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Hidde trouwt op 16 april 1910 te Hennaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Henderica Bosma, dochter van Jelle Bosma en Maaike van der Kamp. Henderica is geboren op 17 mei 1888 te Sneek, is overleden op 18 februari 1964 te Rien, is begraven op 22 februari 1964 te Lutkewierum. Henderica werd 75 jaar, 9 maanden en 1 dag.

7  Johannes Hobma, boerenknecht, wonende te Lutkewierum, is geboren op 5 november 1887 te Lutkewierum, is overleden op 15 oktober 1953 in de gem. Hennaarderadeel. Johannes werd 65 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Johannes trouwt op 13 mei 1911 te Hennaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacobje Faber, dochter van Abe Oenes Faber en Freerkje Jacobs Sipkema. Jacobje, dienstmeid, wonende te Itens, is geboren op 7 juli 1889 te Lutkewierum.

8  Sipke Hobma is geboren op 20 december 1890 te Lutkewierum, is overleden op 10 mei 1985, is begraven te Lutkewierum. Sipke werd 94 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

9  Ernske Hobma is geboren op 2 april 1892 te Lutkewierum, is overleden op 17 mei 1894 te Lutkewierum. Ernske werd 2 jaar, 1 maand en 15 dagen.

10  Elisabeth Hobma, dienstmeid, wonende te Lutkewierum, is geboren op 21 augustus 1893 te Lutkewierum.

Elisabeth trouwt op 23 juni 1915 te Hennaarderadeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jan Faber, zoon van Oege Sipkes Faber en Tietje Jans Boomsma. Jan, werkman, wonende te Oosterlittens, is geboren rond 1894 te Oosterlittens.

11  Ernske Hobma, dienstbode, wonende te Lutkewierum, is geboren op 20 oktober 1897 te Lutkewierum.

Ernske trouwt op 23 januari 1920 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Wiepke van der Meer, zoon van Symen van der Meer en Gatske Koopmans. Wiepke, van boerenbedrijf, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1898 te Wommels.

12  Nieske Hobma, dienstbode, wonende te Oosterlittens, is geboren op 11 september 1900 te Lutkewierum, is overleden op 17 september 1985 te Oosterlittens, is begraven te Oosterlittens. Nieske werd 85 jaar en 6 dagen.

Nieske trouwt op 23 mei 1925 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Rodenhuis, zoon van Evert Jetses Rodenhuis en Wijpkje Tjallings Terpstra. Klaas, arbeider, wonende te Baard, is geboren op 1 mei 1900 te Baard, is overleden op 17 januari 1975 te Oosterlittens, is begraven op 21 januari 1975 te Oosterlittens. Klaas werd 74 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

13  Sytske Hobma, zonder beroep, wonende te Lutkewierum, is geboren rond 1905 te Lutkewierum.

Sytske trouwt op 3 juni 1927 te Hennaarderadeel op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Ype Anne Zijlstra, zoon van Minne Zijlstra en Willemke Faber. Ype, werkman, wonende te Lutkewierum, is geboren rond 1903 te Nijland - Súdwest Fryslân.

V-B  Korneliske Hobma, dochter van Hidde Douwes Hobma (IV-B) en Houwkje Tippersma, is geboren op 17 maart 1882 te Lutkewierum, is overleden op 17 maart 1949 te Leeuwarden. Korneliske werd 67 jaar.

Korneliske trouwt op 3 oktober 1907 te Menaldumadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Douwe van der Schaaf, zoon van Pieter Douwes van der Schaaf en Klaaske Andries Visser. Douwe is geboren rond 1872 te Herbaijum, is overleden op 4 september 1956 in de gem. Hennaarderadeel. Douwe werd ongeveer 84 jaar.

Van Douwe en Korneliske is een kind bekend:

1  Houkje van der Schaaf is geboren op 17 februari 1910 16.00 uur te Dronrijp.

Houkje trouwt op 1 september 1932 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gjalt van der Vegt, zoon van Sytse van der Vegt en Martha de Jong. Gjalt is geboren rond 1908 te Dronrijp.

V-C  Janke Hobma, dochter van Hidde Douwes Hobma (IV-B) en Houwkje Tippersma, is geboren op 3 januari 1883 te Lutkewierum.

Janke trouwt op 16 mei 1908 te Baarderadeel op 25-jarige leeftijd met Marten Bosma, zoon van Jelle Martens Bosma en Maaike Jacobs van der Kamp.

Van Marten en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Jelle Bosma is geboren op 2 november 1908 te Leeuwarden.

2  Hidde Bosma is geboren op 7 april 1910 in de gem. Hennaarderadeel.

3  Houkje Bosma is geboren op 19 augustus 1911 te Harlingen.

4  Jacob Bosma is geboren op 8 november 1912 in de gem. Rauwerderhem.

V-D  Ringenerus Hobma, zoon van Hessel Hayes Hobma (IV-D) en Antje Gerlofs van der Meer, is geboren op 15 oktober 1876 te Wymbritseradeel.

Ringenerus trouwt op 18 februari 1903 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Margaretha Riembetta Stegeman, dochter van Lute Stegeman en Alida Cornelia Jagtman. Margaretha is geboren op 23 augustus 1873 te Bolsward, is overleden voor 12 augustus 1925. Margaretha werd hoogstens 51 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Ringenerus en Margaretha is een kind bekend:

1  N.N.

Ringenerus trouwt op 12 augustus 1925 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd (2) met Baukje Damstra, dochter van Johannes Damstra en Maria Pol.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 2 oktober 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Sieds Douwes Hobma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 4 feb 1846)

2)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Hobma - Jorna, huwelijk (Wymbritseradeel 30 apr 1830)

3)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Sieds Douwes Hobma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 4 feb 1846)

4)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Sieds Douwes Hobma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 4 feb 1846)

5)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Aukjen Lieuwes Donia, overlijdensakte (Wonseradeel 20 apr 1844)

6)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Aukjen Lieuwes Donia, overlijdensakte (Wonseradeel 20 apr 1844)

7)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Douwe Hobma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 28 mrt 1876)

8)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Hobma - Tolsma, huwelijk (Wonseradeel 18 mei 1850)

9)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1886 ovl. - Akke Tolsma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 12 jan 1886)

10)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Hobma - Jorna, huwelijk (Wymbritseradeel 30 apr 1830)

11)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Hobma - Jorna, huwelijk (Wymbritseradeel 30 apr 1830)

12)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Geertje Hayes, overlijdensakte (Wymbritseradeel 9 jan 1840)

13)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Hiddes Hobma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 4 mrt 1835)

14)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Hobma - Reekers, huwelijk (Wymbritseradeel 23 jun 1821)

15)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1906 ovl. - Geertje Hobma, overlijdensakte (Hennaarderadeel 19 mei 1906)

16)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Pietje Hobma (12 apr 1919)

17)  begraven: eigen archief, bidprentje - Pietje Hobma (12 apr 1919)

18)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1871 ovl. - Trijntje Hiddes Hobma, overlijdensakte (Franeker 28 aug 1871)

19)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2015 - Fokke Johannes Ypma, memorie van aangifte successierechten (9 sep 1828)

20)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Hobma - Jorna (10 mrt 1886)

21)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hobma - Jorna (10 mrt 1886)

22)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Hobma - Jorna, huwelijk (Wymbritseradeel 30 apr 1830)

23)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Hobma - Jorna, huwelijk (Wymbritseradeel 30 apr 1830)

24)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Hobma - Jorna, huwelijk (Wymbritseradeel 30 apr 1830)

25)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Hobma - Jorna (10 mrt 1886)

26)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hobma - Jorna (10 mrt 1886)

27)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Hobma - Meer, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1869)

28)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Tjitte Ruurds Huitema (25 jul 1917)

29)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Tjitte Ruurds Huitema (25 jul 1917)

30)  begraven: eigen archief, bidprentje - Tjitte Ruurds Huitema (25 jul 1917)

31)  ongehuwd overleden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1919 ovl. - Ymkjen Hobma, overlijdensakte (Menaldumadeel 10 nov 1919)

32)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Hobma - Meer, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1869)

33)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Hobma - Meer, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1869)

34)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Hobma - Meer, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1869)

35)  begraven: eigen archief, bidprentje - Tjitske Hobma (16 mrt 1910)

36)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1868 ovl. - Riemke Hayes Hobma, overlijdensakte (Menaldumadeel 22 dec 1868)


Opmerkingen:
020E DS

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Douwe Sieses.