Genealogie van Ocke Reins
Bijgewerkt op: 4 maart 2020
Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten 

Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties, waarin alleen de mannelijke lijnen zijn uitgewerkt en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties, inclusief de vrouwelijke lijnen zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Ocke Reins (048)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(tot 1689)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend.

I  Ocke Reins is overleden op 17 augustus 1689 te Folsgare.

Ocke trouwt (kerk) (R.K.) op 25 januari 1687 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Sibren Fongers en Dirck Jans) met de ongeveer 33-jarige Reinske Ottes. Reinske, wonende te Folsgare, is geboren rond 1654, is overleden op 30 mei 1740 te Hartwerd. Reinske werd ongeveer 86 jaar.

Reinske was later gehuwd (2) met Obe Douwes.<1,2>

Van Ocke en Reinske is een kind bekend:

1  Rein Okkes, zie II.


Generatie II

(tot 1757)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1726 en 1740. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Burgwerd (4x) en Bolsward (4x).

II  Rein Okkes, zoon van Ocke Reins (I) en Reinske Ottes, is overleden op 27 maart 1757 te Burgwerd.

Rein trouwt (kerk) (R.K.) op 26 april 1724 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Pier Thomas, Bauckjen Bouwes en Trijntje Gellifs) met Enne Pieters. Enne is overleden op 7 april 1768 te Burgwerd.

Van Rein en Enne zijn acht kinderen bekend:

1  Ocke Reins is R.K. gedoopt op 24 augustus 1726 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Sidske Sibrens i.p.v. Obe Douwes).

2  Pieter Reins is R.K. gedoopt op 4 december 1728 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Siaukie Obes).

3  Pieter Reins is R.K. gedoopt op 2 april 1730 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Sidske Sibrens i.p.v. Obe Douwes), zie III.

4  Tiedske Reins is R.K. gedoopt op 26 januari 1732 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jeldo Obes).

5  Obe Reins is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 10 juli 1734 te Roodhuis (St. Martinus) (doopgetuigen waren Jildouw Obes en Douwe Obes).

6  Tietske Reins is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 1 juli 1736 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jeldo Geerts i.p.v. Trintie Dauwes), is jong overleden.

7  Tyesk Reins is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 24 augustus 1738 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jeldo Geerts i.p.v. Pieter Jelles).

8  Renske Reins is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 3 juni 1740 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Siouke Obes).


Generatie III

(van 1726 tot 1807)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1763 en 1776. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Burgwerd (4x) en Hartwerd (2x).

III  Pieter Reins, zoon van Rein Okkes (II) en Enne Pieters, wonende te Oldeklooster - Frl., is R.K. gedoopt op 2 april 1730 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Sidske Sibrens i.p.v. Obe Douwes), is overleden op 7 september 1807 te Oldeklooster - Frl. (nalatende 3 kinderen). Pieter werd 77 jaar, 5 maanden en 5 dagen.<3>

Pieter trouwt (kerk) (R.K.) op 15 mei 1762 te Bolsward (St. Martinus) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Waltje Sijmons, dochter van Siemen Hettes en Grietje Dirks. Waltje, wonende te Hartwerd, is geboren te Hichtum, is R.K. gedoopt op 4 november 1735 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Waaltie Sietses), is overleden voor 9 mei 1829 te Hartwerd (akte van bekendheid, voor een reeks van jaren overleden). Waltje werd hoogstens 93 jaar, 6 maanden en 5 dagen.<4>

Van Pieter en Waltje zijn zes kinderen bekend:

1  Rein Pieters is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 25 maart 1763 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Gretske Simons (i.p.v. Okke Reins)).

2  Rein Pieters Miedema is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 22 december 1764 te Bolsward (doopgetuige was Renske Foppes i.p.v. Akke Reins), zie IV.

3  Reinske Pieters is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 4 april 1767 te Bolsward (doopgetuige was Intie Reins).

4  Obe Pieters Miedema, boer, wonende te Burgwerd, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 23 december 1769 te Bolsward (doopgetuige was Dautie Fopses i.p.v. Okke Reins), is overleden op 21 mei 1842 23.00 uur te Burgwerd (Huis B 19). Obe werd 72 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<5>

Obe Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Miedema aan.
Hij woonde toen in Oldeklooster en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 20 december 1811.

Obe was gehuwd (1) met Antje Hylkes de Boer, dochter van Hylke de Boer en Sytske Hylkes. Antje, boerin, wonende te Burgwerd, is geboren rond 1766 te Heeg, is overleden op 12 januari 1827 te Burgwerd. Antje werd ongeveer 61 jaar.<6,7> Obe trouwt op 9 mei 1829 te Wonseradeel op 59-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Gatske Wijbrens van der Meer, dochter van Wijbren Simmes van der Meer en Lijsbeth Taekles. Gatske, boerenmeid en boerin, wonende te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 3 juli 1803 te Heeg (doopgetuige was haar grootvader Simme Durks), is overleden op 3 juni 1891 te Bolsward. Gatske werd 87 jaar en 11 maanden.<8>

Gatske was later gehuwd (2) met Tjerk Pieters Kuipers.<9,10>

5  Simen Pieters is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 29 maart 1772 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Gretske Simens).

6  Intje Pieters Miedema, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Oegeklooster, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 1 maart 1776 te Bolsward (doopgetuige was Gerbrich Jans i.p.v. Kuy Klaas), is overleden op 14 januari 1832 te Oldeklooster - Frl., is begraven op 17 januari 1832 te Burgwerd. Intje werd 55 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<11>

Intje gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 12 mei 1799 te Burgwerd, trouwt (kerk) (R.K.) te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Yette Jacobs Flapper, zoon van Jacob Ietes Flapper en Lijsbeth Gerrits Westendorp. Yette, huisman (boer) en boer, wonende te Burgwerd, te Oudega - Wymbr., te Hartwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Oegeklooster, is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 17 februari 1777 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes), is overleden op 10 maart 1835 te Oldeklooster - Frl., is begraven op 14 maart 1835 te Burgwerd. Yette werd 58 jaar en 21 dagen.<12>


Generatie IV

(van 1763 tot 1844)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 9 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1804 en 1820. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Burgwerd (4x), Witmarsum (2x), Bolsward (2x) en Wonseradeel.

IV  Rein Pieters Miedema, zoon van Pieter Reins (III) en Waltje Sijmons, boer, wonende te Burgwerd, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 22 december 1764 te Bolsward (doopgetuige was Renske Foppes i.p.v. Akke Reins), is overleden op 4 april 1844 te Burgwerd. Rein werd 79 jaar, 3 maanden en 13 dagen.<13>

Rein Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Miedema aan. Hij woonde toen in Burgwerd en gaf 4 kinderen op.
Akte datum: 19 december 1811.

Rein trouwt (kerk) (R.K.) op 13 november 1803 te Bolsward (St. Franciscus) op 38-jarige leeftijd met de 25-jarige Tietje Jans Ypma, dochter van Jan Yebs Ypma en Gerritje Hilles. Tietje, boerin, wonende te Burgwerd, is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 5 februari 1778 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was haar oom Fokke Iepes), is overleden op 24 maart 1864 te Bolsward. Tietje werd 86 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Van Rein en Tietje zijn negen kinderen bekend:

1  Waltje Reins Miedema is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 13 oktober 1804 te Bolsward (doopgetuige was haar oudoom Obbe Reyns (zie II.5)), is overleden op 28 maart 1879 te Bolsward. Waltje werd 74 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Waltje trouwt op 2 november 1827 te Hennaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Bauke Dirks de Boer, zoon van Durk Boukes en Bottje Johannes de Boer. Bauke, wonende te Edens, is geboren op 3 januari 1798 te Edens, is R.K. gedoopt op 3 januari 1798 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jan Johannis), is overleden op 13 december 1866 te Edens. Bauke werd 68 jaar, 11 maanden en 10 dagen.<14>

2  Pieter Reins Miedema is R.K. gedoopt op 26 december 1805 te Bolsward (doopgetuige was Intje Itis), zie V-A.

3  Johannes Reins Miedema is geboren op 2 februari 1809 te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 3 februari 1809 te Bolsward (doopgetuige was Ips Jan), zie V-B.

4  Gerritje Reins Miedema, wonende te Burgwerd en te Wommels, is R.K. gedoopt op 23 oktober 1810 te Bolsward (doopgetuige was Didke Jans), is overleden op 25 augustus 1836 te Wommels. Gerritje werd 25 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Gerritje trouwt op 1 juli 1829 te Hennaarderadeel op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Everardus Feikes Yntema, zoon van Feike Johannes Yntema en Bottje Johannes de Boer. Everardus, boer, wonende te Wommels, is geboren op 12 februari 1806 te Wommels, is R.K. gedoopt op 14 februari 1806 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jan ?), is overleden op 4 mei 1887 te Wommels, is begraven op 9 mei 1887 te Wommels. Everardus werd 81 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Everardus was later gehuwd (2) met Murkje Pieters de Boer.<15,16>

5  Okke Reins Miedema is geboren op 15 december 1812 te Witmarsum, is overleden op 22 januari 1813 te Wonseradeel. Okke werd 1 maand en 7 dagen.

6  Okke Reins Miedema is geboren op 21 juli 1814 te Burgwerd, is ongehuwd overleden op 1 september 1833 te Burgwerd. Okke werd 19 jaar, 1 maand en 11 dagen.

7  Symon Reins Miedema is geboren op 19 juni 1816 te Witmarsum, is overleden op 25 november 1856 te Wonseradeel. Symon werd 40 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Symon trouwt op 1 juni 1844 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Sjuttje Ysbrands Galama, dochter van Ysbrand Martens Galema en Tjerkje Taekes Taekema. Sjuttje is geboren op 14 maart 1816 te Workum, is overleden op 21 november 1848 te Burgwerd, is begraven te Burgwerd. Sjuttje werd 32 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

8  Reinskjen Reins Miedema is geboren op 1 mei 1818 te Wonseradeel, is overleden op 3 mei 1888 te Bolsward. Reinskjen werd 70 jaar en 2 dagen.

Reinskjen trouwt op 9 februari 1840 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jelle Sjoerds Postma, zoon van Sjoerd Jelles Postma en Gatske Taekes de Jong. Jelle, timmerman, is geboren op 6 juni 1813 te Burgwerd, is overleden op 26 april 1888 te Bolsward. Jelle werd 74 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

9  Antje Reins Miedema is geboren op 22 maart 1820 te Burgwerd, is overleden op 22 april 1909 te Franeker. Antje werd 89 jaar en 1 maand.

Antje trouwt op 17 mei 1845 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerben Jans Bruinsma, zoon van Jan Tjeerds Bruinsma en Liskjen Sibles van der Werf. Gerben, boerenknecht, is geboren op 6 maart 1822 te Witmarsum, is overleden op 1 januari 1899 te Bolsward. Gerben werd 76 jaar, 9 maanden en 26 dagen.


Generatie V

(van 1804 tot 1909)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1834 en 1858. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wonseradeel (8x), Tjerkwerd (4x) en Burgwerd (3x).

V-A  Pieter Reins Miedema, zoon van Rein Pieters Miedema (IV) en Tietje Jans Ypma, is R.K. gedoopt op 26 december 1805 te Bolsward (doopgetuige was Intje Itis), is overleden op 29 november 1873 te Burgwerd. Pieter werd 67 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Pieter trouwt op 2 juni 1839 te Bolsward op 33-jarige leeftijd met de 22-jarige Wobbeltje Pieters Bruinsma, dochter van Pieter Gosses Bruinsma en Grietje Siebes Yetsinga. Wobbeltje is geboren op 27 december 1816 te Witmarsum, is overleden op 2 april 1896 te Burgwerd. Wobbeltje werd 79 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<17,18>

Van Pieter en Wobbeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Rein Pieters Miedema is geboren op 29 juni 1840 te Burgwerd, zie VI-A.

2  Petrus Pieters Miedema is geboren op 24 oktober 1841 te Burgwerd, is ongehuwd overleden op 23 februari 1919 te Bolsward. Petrus werd 77 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

3  Gerrit Pieters Miedema is geboren op 14 augustus 1843 te Burgwerd, zie VI-B.

4  Okke Pieters Miedema is geboren op 21 februari 1845 te Wonseradeel, is ongehuwd overleden op 7 april 1878 te Wonseradeel. Okke werd 33 jaar, 1 maand en 17 dagen.

5  Grietje Pieters Miedema is geboren op 30 maart 1847 te Wonseradeel, is overleden op 3 november 1909 te Bolsward. Grietje werd 62 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

6  Tjittje Pieters Miedema is geboren op 20 december 1849 te Wonseradeel.

7  Klaas Pieters Miedema is geboren op 31 maart 1853 te Wonseradeel, is overleden op 13 juli 1927 te Bolsward. Klaas werd 74 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

8  Gosse Pieters Miedema is geboren op 14 augustus 1855 te Wonseradeel.

9  Siebe Pieters Miedema is geboren op 13 oktober 1858 te Wonseradeel, is overleden op 16 juni 1862 te Wonseradeel. Siebe werd 3 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

V-B  Johannes Reins Miedema, zoon van Rein Pieters Miedema (IV) en Tietje Jans Ypma, is geboren op 2 februari 1809 te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 3 februari 1809 te Bolsward (doopgetuige was Ips Jan), is overleden op 27 april 1904 te Wons. Johannes werd 95 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Johannes trouwt op 19 oktober 1833 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Janneke Jans Bruinsma, dochter van Jan Tjeerds Bruinsma en Liskjen Sibles van der Werf. Janneke is geboren op 16 november 1813 te Witmarsum, is overleden op 10 januari 1854 te Tjerkwerd. Janneke werd 40 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Johannes en Janneke zijn zes kinderen bekend:

1  Liskje Jans Miedema is geboren op 16 augustus 1834 te Tjerkwerd, is overleden op 22 augustus 1879 te Tjerkwerd. Liskje werd 45 jaar en 6 dagen.

Liskje trouwt op 13 mei 1854 te Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Sybren Bontes Yntema, zoon van Bonte Everts Yntema en Aafke Sybrens Oostra. Sybren is geboren op 22 juli 1831 te Bolsward, is overleden op 23 mei 1896 te Wonseradeel. Sybren werd 64 jaar, 10 maanden en 1 dag.

2  Tietje Jans Miedema is geboren op 15 april 1836 te Tjerkwerd, is overleden op 4 juni 1919 te Sneek. Tietje werd 83 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Tietje trouwt op 7 mei 1859 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Lolles van der Meulen, zoon van Lolle Jans van der Meulen en Doetje Tiettes Tromp. Jan is geboren op 4 juni 1834 te Dedgum.

3  Gerritje Jans Miedema is geboren op 1 oktober 1839 te Tjerkwerd, is overleden op 6 januari 1840 te Tjerkwerd. Gerritje werd 3 maanden en 5 dagen.

4  Jan Jans Miedema is geboren op 2 februari 1841 te Tjerkwerd, is overleden op 22 maart 1841 te Wonseradeel. Jan werd 1 maand en 20 dagen.

5  Gerritje Jans Miedema is geboren op 29 juni 1842 te Wonseradeel, is overleden op 24 maart 1879 te Bolsward. Gerritje werd 36 jaar, 8 maanden en 23 dagen.<19>

Gerritje trouwt op 20 mei 1865 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Theodorus van der Werf, zoon van Willem Hayes van der Werf en Catharina Taekeles Bijlsma. Theodorus is geboren op 8 juni 1841 te Bolsward, is overleden op 25 mei 1871 te Bolsward. Theodorus werd 29 jaar, 11 maanden en 17 dagen. Gerritje trouwt op 30 mei 1875 te Bolsward op 32-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Henderikus Wouters, zoon van Marten Hendriks Wouters en Wijtske Johannes Taekema. Henderikus, schilder, is geboren op 23 mei 1848 te Bolsward.

Henderikus was later gehuwd (2) met Symontje Sijmens Flapper.<20..22>

6  Jan Jans Miedema is geboren op 17 juli 1845 te Wonseradeel, zie VI-C.


Generatie VI

(van 1834 tot 1927)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1870 en 1903. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westhem (9x), Wymbritseradeel (4x), Heeg (3x), Wonseradeel, Wons, Westhem - Blauwhuis, Tjerkwerd, Hennaarderadeel, Burgwerd en Bolsward.

VI-A  Rein Pieters Miedema, zoon van Pieter Reins Miedema (V-A) en Wobbeltje Pieters Bruinsma, is geboren op 29 juni 1840 te Burgwerd, is overleden op 1 februari 1917 te Blauwhuis, is begraven op 5 februari 1917 te Blauwhuis. Rein werd 76 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Rein trouwt op 25 april 1872 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Catharina de Boer, dochter van Johannes Baukes de Boer en Lodewika Lunter. Anna is geboren op 10 februari 1851 te Makkum, is overleden op 26 maart 1935 te Sint Nicolaasga, is begraven te Blauwhuis. Anna werd 84 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Rein en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Wobbelina Miedema, wonende te Greonterp, is geboren op 2 oktober 1877 te Wonseradeel, is overleden op 27 december 1955 te Sneek, is begraven op 30 december 1955 te Workum. Wobbelina werd 78 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Wobbelina trouwt op 5 mei 1900 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Wiebe Rijpma, zoon van Johannes Sjoerds Rijpma en Antje Teyes Brattinga. Wiebe, timmerman en fotograaf, is geboren op 7 oktober 1875 te Hieslum, is overleden op 8 juni 1945, is begraven te Workum. Wiebe werd 69 jaar, 8 maanden en 1 dag.

2  Margaretha Reins Miedema is geboren op 21 mei 1883 te Burgwerd, is overleden op 12 februari 1952 te Exmorra, is begraven te Bolsward. Margaretha werd 68 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Margaretha trouwt op 28 april 1926 te Bolsward op 42-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 37-jarige Okke Pieters Yntema, zoon van Pieter Everts Yntema en Jantje Botes van der Werf. Okke is geboren op 20 juni 1888 te Lutkewierum, is overleden op 3 november 1946 te Exmorra, is begraven te Bolsward. Okke werd 58 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Okke was eerder gehuwd (1) met Trijntje Ages Huitema.<23,24>

VI-B  Gerrit Pieters Miedema, zoon van Pieter Reins Miedema (V-A) en Wobbeltje Pieters Bruinsma, is geboren op 14 augustus 1843 te Burgwerd, is overleden op 4 januari 1915 te Westhem, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Gerrit werd 71 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Gerrit trouwt op 29 april 1869 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Tjitje Jacobs Mulder, dochter van Jacob Jans Mulder en Japke Gerbens de Boer. Tjitje is geboren op 20 augustus 1848 te Franeker, is overleden op 9 april 1885 te Westhem, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Tjitje werd 36 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Gerrit en Tjitje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacoba Agatha Miedema is geboren op 5 februari 1870 te Heeg, is overleden op 10 februari 1934 te Sneek. Jacoba werd 64 jaar en 5 dagen.

2  Petrus Gerrits Miedema is geboren op 20 augustus 1872 te Heeg, is overleden op 7 mei 1927 te Sneek. Petrus werd 54 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

3  Jacob Miedema is geboren op 24 november 1873 te Heeg, is overleden op 1 februari 1950 te Sneek. Jacob werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

4  Wobelina Miedema is geboren op 9 januari 1876 te Wons, is overleden op 20 januari 1944 te Broek op Langedijk. Wobelina werd 68 jaar en 11 dagen.

Wobelina trouwt in 1901 op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Andries Huitema, zoon van Johannes Rientses Huitema en Trijntje Andries Symensma. Andries is geboren op 17 december 1871 te Hieslum, is overleden op 1 maart 1945 te Broek op Langedijk. Andries werd 73 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

5  Jan Gerrits Miedema is geboren op 2 maart 1878 te Bolsward, is overleden op 10 juni 1950 te Tjerkgaast, is begraven te Joure (R.K. Kerkhof). Jan werd 72 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt op 9 mei 1908 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje Flapper, dochter van Maurits Klazes Flapper en Akke Fokkes Homminga. Trijntje is geboren op 2 april 1883 te Hommerts, is overleden op 21 januari 1940 te Joure, is begraven op 25 januari 1940 te Joure (R.K. Kerkhof). Trijntje werd 56 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<25>

6  Catharina Miedema is geboren op 2 januari 1880 te Tjerkwerd, is overleden op 5 december 1949 te Heeg. Catharina werd 69 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

7  Margaretha Miedema is geboren op 8 april 1882 te Westhem, is overleden op 28 september 1953 te Westhem. Margaretha werd 71 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Gerrit trouwt op 20 november 1886 te Wymbritseradeel op 43-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Wietske Huitema, dochter van Johannes Rientses Huitema en Trijntje Andries Symensma. Wietske, boerin, wonende te Heeg, is geboren op 17 februari 1865 te Hieslum, is overleden op 17 maart 1946 te Westhem. Wietske werd 81 jaar en 1 maand.

Van Gerrit en Wietske zijn dertien kinderen bekend:

8  Tjitje Miedema is geboren op 11 januari 1888 te Wymbritseradeel, is overleden op 2 januari 1939 te Heeg, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Tjitje werd 50 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Tjitje trouwt op 27 mei 1911 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 25-jarige Fokke Maurits Flapper, zoon van Maurits Klazes Flapper en Akke Fokkes Homminga. Fokke is geboren op 26 november 1885 te Hommerts, is overleden op 19 december 1978 te Sneek, is begraven op 22 december 1978 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Fokke werd 93 jaar en 23 dagen.<26>

9  Johannes Miedema is geboren op 19 mei 1889 te Wymbritseradeel.

10  Trijntje Gerrits Miedema is geboren op 17 november 1890 te Westhem, is overleden op 6 juni 1930 te Westhem. Trijntje werd 39 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Trijntje trouwt op 24 augustus 1918 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 26-jarige Hugo Everts Wijbenga, zoon van Evert Wybenga en Martha Barendsma. Hugo, kastelein, is geboren op 26 november 1891 te Westhem, is overleden op 29 november 1960 te Sneek, is begraven te Blauwhuis. Hugo werd 69 jaar en 3 dagen.

11  Juliana Gerrits Miedema is geboren op 30 januari 1892 te Westhem, is overleden op 20 juni 1914 te Westhem, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Juliana werd 22 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

12  Johanna Miedema is geboren op 7 januari 1893 te Westhem, is overleden op 12 februari 1943 te Bolsward. Johanna werd 50 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Johanna trouwt op 7 mei 1921 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit Kramer, zoon van Hendrik Kramer en Geertruida Hettinga. Gerrit is geboren op 31 oktober 1892 te Bolsward, is overleden op 31 januari 1941 te Franeker. Gerrit werd 48 jaar en 3 maanden.

13  Rein Gerrits Miedema is geboren op 28 maart 1894 te Wymbritseradeel, is overleden op 24 augustus 1981 te Bolsward. Rein werd 87 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Rein trouwt op 3 mei 1929 te Hennaarderadeel op 35-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 26-jarige Ytje Terpstra, dochter van Wiebe Terpstra en Trijntje Reins Kamstra. Ytje is geboren op 4 november 1902 te Wommels, is overleden op 11 augustus 1971 te Bolsward. Ytje werd 68 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

14  Anna Gerrits Miedema is geboren op 30 april 1895 te Westhem, is overleden op 1 juli 1935 te Westhem, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Anna werd 40 jaar, 2 maanden en 1 dag.

15  Johannes Gerrits Miedema is geboren op 2 januari 1897 te Westhem, is overleden op 17 april 1987 te Blauwhuis. Johannes werd 90 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

16  Klaas Miedema, boerenberoep, wonende te Heeg, is geboren op 3 maart 1898 te Westhem, is overleden op 12 februari 1961 te Heeg. Klaas werd 62 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<27>

Klaas trouwt op 25 oktober 1924 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 23-jarige Akke Huitema, dochter van Thomas Huitema en Gatske van der Meulen. Akke, zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 6 januari 1901 te Sloten - Frl., is overleden op 25 april 1982 te Sneek. Akke werd 81 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

17  Rients Miedema is geboren op 20 juli 1899 te Westhem, is overleden op 26 maart 1986 te Bolsward. Rients werd 86 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

18  Agatha Miedema is geboren op 17 augustus 1900 te Westhem, is overleden op 10 januari 1973 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Agatha werd 72 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Agatha was gehuwd met haar verre neef (9e graad) Sjoerd Huitema, zoon van Thomas Huitema en Gatske van der Meulen. Sjoerd is geboren op 28 november 1898 te Sloten - Frl., is overleden op 24 mei 1971, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Sjoerd werd 72 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

19  doodgeboren dochter Miedema is doodgeboren op 4 augustus 1902 te Wymbritseradeel.

20  Boukje Miedema is geboren op 11 december 1903 te Westhem - Blauwhuis, is overleden op 12 december 1975 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Boukje werd 72 jaar en 1 dag.

VI-C  Jan Jans Miedema, zoon van Johannes Reins Miedema (V-B) en Janneke Jans Bruinsma, veehouder, wonende te Wons, is geboren op 17 juli 1845 te Wonseradeel, is overleden op 28 mei 1913 te Makkum, is begraven te Blauwhuis. Jan werd 67 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Jan trouwt op 13 mei 1871 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharina Jacobs Mulder, dochter van Jacob Jans Mulder en Japke Gerbens de Boer. Catharina, zonder beroep, wonende te Wons, is geboren op 24 april 1850 te Blauwhuis, is overleden op 13 december 1912 te Makkum. Catharina werd 62 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van Jan en Catharina is een kind bekend:

1  Jacoba Miedema, zonder beroep, wonende te Wons, is geboren op 12 januari 1873 te Hennaarderadeel, is ongehuwd overleden op 19 december 1900 19.30 uur te Wons. Jacoba werd 27 jaar, 11 maanden en 7 dagen.<28>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 4 maart 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  Reinske trouwt (kerk) (R.K.) op 22 september 1698 te Roodhuis met Obe.

2)  Obe Douwes. Obe, wonende te Wolsum, is overleden op 15 mei 1734 te Hartwerd.

3)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

4)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

5)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Obe Pieters Miedema, overlijdensakte (Wonseradeel 23 mei 1842)

6)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

7)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

8)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

9)  Gatske trouwt op 20 juni 1844 te Wonseradeel met Tjerk.

10)  Tjerk Pieters Kuipers, zoon van Pieter Tjallings Kuipers en Sitske Tjerks. Tjerk, kuiper, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 4 april 1810 te Bolsward.

11)  begraven: eigen archief, bidprentje - Entje Pieters Miedema (14 jan 1832)

12)  begraven: eigen archief, bidprentje - Yette Jacobs Flapper (10 mrt 1835)

13)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Rein Pieters Miedema, overlijdensakte (Wonseradeel 4 apr 1844)

14)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1866 ovl. - Bauke Dirks de Boer, overlijdensakte (Hennaarderadeel 14 dec 1866)

15)  Everardus trouwt op 27 april 1838 te Hennaarderadeel met Murkje.

16)  Murkje Pieters de Boer, dochter van Pieter Laurens de Boer en Antje Jacobs Mulder. Murkje is geboren op 1 juni 1815 te Wommels, is overleden op 23 februari 1879 te Wommels, is begraven te Wommels. Murkje werd 63 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

17)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1839 H - Miedema - Bruinsma, huwelijk (Bolsward 2 jun 1839)

18)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1839 H - Miedema - Bruinsma, huwelijk (Bolsward 2 jun 1839)

19)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1886 H - Wouters - Flapper, huwelijk (Bolsward 20 jun 1886)

20)  Henderikus trouwt op 20 juni 1886 te Bolsward met Symontje.

21)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1886 H - Wouters - Flapper, huwelijk (Bolsward 20 jun 1886)

22)  Symontje Sijmens Flapper, dochter van Sijmon Yettes Flapper en Teetske Andries Symonsma. Symontje is geboren op 29 februari 1848 te Burgwerd, is overleden op 3 september 1931 te Bolsward. Symontje werd 83 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

23)  Okke trouwt op 2 mei 1914 te Wymbritseradeel met Trijntje.

24)  Trijntje Ages Huitema, dochter van Age Tjittes Huitema en Renske Klazes Flapper. Trijntje is geboren op 6 april 1890 te Tjalhuizum, is overleden op 7 februari 1922 te Exmorra, is begraven te Bolsward. Trijntje werd 31 jaar, 10 maanden en 1 dag.

25)  begraven: eigen archief, bidprentje - Trijntje Flapper (21 jan 1940)

26)  begraven: eigen archief, bidprentje - Fokke Flapper (19 dec 1978)

27)  geboorte: Wietske Tecla Miedema, persoonslijst (16 jun 1995)

28)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1900 ovl. - Jacoba Miedema, overlijdensakte (Wonseradeel 20 dec 1900)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties, waarin alleen de mannelijke lijnen zijn uitgewerkt en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties, inclusief de vrouwelijke lijnen zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Ocke Reins (048)
- of in het Register van familienamen

048