Parenteel van Freerk Fokkes

Bijgewerkt op: 6 januari 2020
Ga naar de
Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Freerk Fokkes (els002)
- of in het Register van familienamen.


Generatie I

(tot 1829)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1776. Het kind is afkomstig uit Boksum.

I  Freerk Fokkes, zoon van Fokke, wonende te Leeuwarden, is overleden voor 28 maart 1829 (akte van bekendheid, voor méér dan 25 jaren overleden, niet ver van Oostermeer).<1>

In de akte van bekendheid, opgemaakt ten behoeve van zijn overlijden, is vermeld dat de namen van zijn ouders niet bekend zijn.

Freerk trouwt (kerk) (Herv.) op 7 januari 1776 te Leeuwarden (Galileeër kerk) met de ongeveer 38-jarige Froukje Annes. Froukje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1738 te Opeinde - Frl., is overleden op 18 november 1827 te Leeuwarden. Froukje werd ongeveer 89 jaar.<2,3>

In de overlijdensakte van Froukje is vermeld dat ze weduwe is van Folkert en dat de namen van haar ouders niet bekend zijn.

Van Freerk en Froukje is een kind bekend:

1  Anne Freerks Elsinga is geboren op 17 december 1776 te Boksum, is Herv. gedoopt op 2 maart 1777 te Boksum (doopgetuigen waren zijn grootvader Fokke (grootvader) en zijn moeder Vroukje Annes (moeder)), zie II.


Generatie II

(van 1776 tot 1839)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1808 en 1819. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Rijperkerk (4x) en Hardegarijp.

II  Anne Freerks Elsinga, zoon van Freerk Fokkes (I) en Froukje Annes, schoenmaker en mr. schoenmaker, wonende te Hardegarijp en te Rijperkerk, is geboren op 17 december 1776 te Boksum, is Herv. gedoopt op 2 maart 1777 te Boksum (doopgetuigen waren zijn grootvader Fokke (grootvader) en zijn moeder Vroukje Annes (moeder)), is overleden op 29 mei 1839 te Rijperkerk. Anne werd 62 jaar, 5 maanden en 12 dagen.<4>

Anne Freerks nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Rijperkerk en gaf 2 kinderen op.

Anne trouwt (Herv.) op 10 mei 1807 te Rijperkerk op 30-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Janke Liebbes Hoekstra, dochter van Liebbe Lourenses Hoekstra en Jetske Bouwes. Janke, wonende te Rijperkerk, is geboren op 6 november 1775, is Herv. gedoopt op 14 december 1775 te Rijperkerk, is overleden op 5 februari 1828 te Rijperkerk (Huis 48). Janke werd 52 jaar, 2 maanden en 30 dagen.<5>

Van Anne en Janke zijn zes kinderen bekend:

1  Freerk Annes Elsinga is geboren op 31 juli 1808 te Rijperkerk, is Herv. gedoopt op 28 augustus 1808 te Rijperkerk, is overleden op 7 juni 1817 te Rijperkerk. Freerk werd 8 jaar, 10 maanden en 7 dagen.<6>

2  Liebbe Annes Elsinga, schoenmakersgezel en mr. schoenmaker, wonende te Rijperkerk, is geboren op 12 mei 1811, is Herv. gedoopt op 2 juni 1811 te Rijperkerk, is overleden op 14 december 1875 te Tietjerksteradeel. Liebbe werd 64 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Gegevens afkomstig uit een familiebijbel:
"Anno 1811 den 12 mei zijn geboren Liebbe en Louwrens Annes Elzinga, zijnde tweelingen."
Louwrens is in het DTB boek niet te vinden, zijn broer Liebbe is op 2 juni 1811 gedoopt, op die datum was Louwrens dus al overleden.

Liebbe trouwt op 16 mei 1863 te Tietjerksteradeel op 52-jarige leeftijd met Jitske Visser, dochter van Jan Jochums Visser en Janke Rykeles van der Veen.

3  Louwrens Annes Elsinga is geboren op 12 mei 1811, is overleden op 22 mei 1811. Louwrens werd 10 dagen.

Gegevens afkomstig uit een familiebijbel:
"Anno 1811 den 12 mei zijn geboren Liebbe en Louwrens Annes Elzinga, zijnde tweelingen."
Louwrens is in het DTB boek niet te vinden, zijn broer Liebbe is op 2 juni 1811 gedoopt, op die datum was Louwrens dus al overleden.
In diezelfde familiebijbel is vermeld dat Louwrens 22 mei 1811 is overleden.

4  Froukjen Annes Elzinga, wonende te Rijperkerk, is geboren op 18 augustus 1813 te Hardegarijp, is ongehuwd overleden op 5 mei 1838 te Rijperkerk. Froukjen werd 24 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<7>

5  Lourens Annes Elsinga is geboren op 7 januari 1816 te Rijperkerk, zie III-A.<8>

6  Freerk Annes Elzinga is geboren op 6 februari 1819 te Rijperkerk, zie III-B.<9>

Anne trouwt op 28 maart 1829 te Tietjerksteradeel op 52-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Berber Harkes Veninga, dochter van Harke Tjeerds Veninga en Beitske Sytses Miedema. Berber, zonder beroep, wonende te Rijperkerk en te Oenkerk, is geboren op 30 december 1796 te Oudkerk - Tietj., is Herv. gedoopt op 29 januari 1797 te Oudkerk - Tietj., is overleden op 5 september 1859 12.00 uur te Oenkerk. Berber werd 62 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<10..13>


Generatie III

(van 1808 tot 1901)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1839 en 1867. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Utingeradeel (13x), Rijperkerk (2x) en Tietjerksteradeel.

III-A  Lourens Annes Elsinga, zoon van Anne Freerks Elsinga (II) en Janke Liebbes Hoekstra, boerenknecht en arbeider, wonende te Rijperkerk, is geboren op 7 januari 1816 te Rijperkerk, is overleden op 24 april 1886 te Tietjerksteradeel. Lourens werd 70 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<14>

Lourens trouwt op 18 mei 1839 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Baafke Bouwes Bouma, dochter van Bouwe Jacobs Bouma en Eelkje Geerts van der Veen. Baafke is geboren op 6 juni 1819 te Rijperkerk, is overleden op 30 november 1901 te Rijperkerk. Baafke werd 82 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<15>

Van Lourens en Baafke zijn drie kinderen bekend:

1  Janke Elsinga is geboren op 5 augustus 1839 te Tietjerksteradeel, is overleden op 17 mei 1919 te Tietjerksteradeel. Janke werd 79 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Janke trouwt op 11 mei 1861 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd met Wytzes Sybes Boersma, zoon van Sybe Jacobs Boersma en Henke Wytzes Holwerda.

2  Bouwe Lourens Elzinga is geboren op 18 mei 1843 te Rijperkerk, zie IV-A.

3  Froukje Sytske Elsinga is geboren op 16 december 1862 te Rijperkerk, is overleden op 18 augustus 1863 te Tietjerk. Froukje werd 8 maanden en 2 dagen.

III-B  Freerk Annes Elzinga, zoon van Anne Freerks Elsinga (II) en Janke Liebbes Hoekstra, verversknecht, huisverver en glazenmaker en huisschilder, wonende te Lioessens, te Rijperkerk, te Oldeboorn en te Den Haag, is geboren op 6 februari 1819 te Rijperkerk, is overleden op 18 november 1901 te Tietjerksteradeel. Freerk werd 82 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<16>

Freerk trouwt op 12 mei 1844 te Utingeradeel op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Bontje Jannes Winters, dochter van Jannes Ybes Winters en Trijntje Tjibbes van Houten. Bontje, zonder beroep, wonende te Oldeboorn, is geboren op 1 januari 1825 te Oldeboorn, is overleden op 27 oktober 1893 te Den Haag. Bontje werd 68 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<17,18>

Van Freerk en Bontje zijn dertien kinderen bekend:

1  Anne Freerks Elzinga is geboren op 27 februari 1845 te Utingeradeel, is overleden op 18 juni 1845 te Utingeradeel. Anne werd 3 maanden en 22 dagen.

2  Anne Freerks Elzinga is geboren op 12 augustus 1847 te Utingeradeel, is overleden op 2 april 1848 te Utingeradeel. Anne werd 7 maanden en 21 dagen.

3  Trijntje Freerks Elzinga is geboren op 20 augustus 1849 te Utingeradeel, is overleden op 30 augustus 1849 te Utingeradeel. Trijntje werd 10 dagen.

4  Trijntje Freerks Elzinga is geboren op 11 november 1851 te Utingeradeel, zie IV-B.

5  Janke Freerks Elzinga is geboren op 11 december 1852 te Utingeradeel, is overleden op 8 juli 1853 te Utingeradeel. Janke werd 6 maanden en 27 dagen.

6  Janke Freerks Elzinga is geboren op 22 januari 1854 te Utingeradeel, is overleden op 28 juli 1856 te Utingeradeel. Janke werd 2 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

7  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 22 april 1855 te Utingeradeel.

8  Janke Freerks Elzinga is geboren op 20 oktober 1856 te Utingeradeel, is overleden op 6 september 1857 te Utingeradeel. Janke werd 10 maanden en 17 dagen.

9  Janke Freerks Elzinga is geboren op 10 oktober 1858 te Utingeradeel, is overleden op 24 februari 1860 te Utingeradeel. Janke werd 1 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

10  Anne Freerks Elzinga is geboren op 10 januari 1862 te Utingeradeel, is overleden op 15 januari 1863 te Utingeradeel. Anne werd 1 jaar en 5 dagen.

11  Janke Freerks Elzinga is geboren op 18 november 1863 te Utingeradeel, zie IV-C.

12  Anne Freerks Elzinga is geboren op 3 januari 1865 te Utingeradeel, is overleden op 24 januari 1866 te Utingeradeel. Anne werd 1 jaar en 21 dagen.

13  Anne Freerks Elzinga is geboren op 26 april 1867 te Utingeradeel, zie IV-D.


Generatie IV

(van 1839 tot 1924)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1869 en 1899. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Utingeradeel (5x), Tietjerksteradeel (5x), Rijperkerk (3x), Loosduinen (2x), Amsterdam (2x), Roodkerk, Oldeboorn, Lemsterland en Den Haag.

IV-A  Bouwe Lourens Elzinga, zoon van Lourens Annes Elsinga (III-A) en Baafke Bouwes Bouma, is geboren op 18 mei 1843 te Rijperkerk, is overleden op 23 december 1924 te Roodkerk, is begraven te Oenkerk. Bouwe werd 81 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Bouwe trouwt op 28 november 1868 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Foekje Gosses van Dijk, dochter van Gosse Feikes van Dijk en Fintje Harigs van der Kooi. Foekje is geboren op 12 maart 1847 te Giekerk, is overleden op 1 augustus 1923 te Roodkerk, is begraven te Oenkerk. Foekje werd 76 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Van Bouwe en Foekje zijn negen kinderen bekend:

1  Baafke Bouwes Elzinga is geboren op 6 september 1869 te Tietjerksteradeel, is overleden op 19 juni 1911 te Rijperkerk. Baafke werd 41 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Baafke trouwt op 30 april 1892 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met Geert van der Veen, zoon van Gosse Halbes van der Veen en Baukje Barteles Reitsma.

2  Gosse Bouwes Elzinga is geboren op 4 maart 1871 te Rijperkerk, zie V-A.

3  Louwrens Bouwes Elzinga is geboren op 20 april 1873 te Rijperkerk, zie V-B.

4  Fintje Bouwes Elzinga is geboren op 24 februari 1875 te Rijperkerk, is overleden op 5 mei 1945 te Murmerwoude, is begraven te Akkerwoude (kerk). Fintje werd 70 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Fintje trouwt op 2 september 1897 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hedzer van der Kooi, zoon van Tjeerd Hedzers van der Kooi en Sjoukje Aants Woudsma. Hedzer is geboren op 28 augustus 1873 te Raard, is overleden op 19 december 1962 te Akkerwoude, is begraven te Akkerwoude (kerk). Hedzer werd 89 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

5  Janke Bouwes Elzinga is geboren op 15 mei 1876 te Tietjerksteradeel, is overleden op 23 december 1880 te Tietjerksteradeel. Janke werd 4 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

6  Antje Bouwes Elzinga is geboren op 26 juli 1878 te Tietjerksteradeel, is overleden op 23 november 1918 te Tietjerksteradeel. Antje werd 40 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Antje trouwt op 9 mei 1903 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Kornelis Harings de Boer, zoon van Haring Klazes de Boer en Yke Cornelis Sikma. Kornelis is geboren op 8 maart 1881 te Oudkerk - Tietj..

7  Anne Bouwes Elzinga is geboren op 15 september 1880 te Tietjerksteradeel, zie V-C.

8  Janke Bouwes Elzinga is geboren op 24 april 1882 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 2 mei 1900 te Dantumadeel. Janke werd 18 jaar en 8 dagen.

9  Dirk Elzinga is geboren op 20 december 1887 te Roodkerk, zie V-D.

IV-B  Trijntje Freerks Elzinga, dochter van Freerk Annes Elzinga (III-B) en Bontje Jannes Winters, zonder beroep, wonende te Utingeradeel, is geboren op 11 november 1851 te Utingeradeel, is overleden op 23 september 1893 te Lemmer. Trijntje werd 41 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Trijntje trouwt op 26 januari 1871 te Utingeradeel op 19-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Atte Heeres Blinksma, zoon van Heere Attes Blinksma en Akke Sjoukes Bruinsma. Atte, schipper, wonende te Oldeboorn, is geboren op 18 mei 1846 te Akkrum, is overleden op 6 mei 1877 22.00 uur te Oldeboorn. Atte werd 30 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<19>

Van Atte en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Freerk Attes Blinksma is geboren op 15 november 1871 te Utingeradeel, zie V-E.

2  Akke Attes Blinksma is geboren op 11 juli 1873 te Utingeradeel, is overleden op 10 september 1874 te Oldeboorn. Akke werd 1 jaar, 1 maand en 30 dagen.

3  Akke Attes Blinksma is geboren op 15 februari 1875 te Oldeboorn, zie V-F.

4  Bontje Attes Blinksma is geboren op 17 juli 1876 te Utingeradeel, is overleden op 12 augustus 1877 te Utingeradeel. Bontje werd 1 jaar en 26 dagen.

Trijntje trouwt op 14 juni 1878 te Utingeradeel op 26-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Sybolt Heeres Blinksma, zoon van Heere Attes Blinksma en Akke Sjoukes Bruinsma. Sybolt, los werkman en schipper, wonende te Lemmer en te Utingeradeel, is geboren op 18 augustus 1848 te Akkrum, is overleden op 14 mei 1936 te Lemmer, is begraven te Lemmer (oude begraafplaats). Sybolt werd 87 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Sybolt en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

5  Heere Atte Blinksma is geboren op 17 juni 1878 te Utingeradeel, is overleden op 20 juli 1878 te Amsterdam. Heere werd 1 maand en 3 dagen.

6  Heere Atte Blinksma is geboren op 11 augustus 1879 te Utingeradeel, is overleden op 14 december 1883 te Lemsterland. Heere werd 4 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

7  Bonne Blinksma is geboren op 24 september 1884 17.00 uur te Amsterdam, is als geboren aangegeven op 26 september 1884 te Amsterdam (aangever geboorte was zijn vader Sijbolt Heeres Blinksma (vader)), is overleden op 13 augustus 1955 te Sneek, is begraven te Lemmer (oude begraafplaats). Bonne werd 70 jaar, 10 maanden en 20 dagen.<20,21>

8  Heere Blinksma is geboren op 24 september 1884 16.30 uur te Amsterdam (geboren in het schip van zijn vader, liggende Oude Waal N), is als geboren aangegeven op 26 september 1884 te Amsterdam (aangever geboorte was zijn vader Sijbolt Heeres Blinksma (vader)), zie V-G.<22,23>

9  Janke Blinksma is geboren op 21 december 1889 te Lemsterland, zie V-H.

IV-C  Janke Freerks Elzinga, dochter van Freerk Annes Elzinga (III-B) en Bontje Jannes Winters, wonende te Den Haag en te Loosduinen, is geboren op 18 november 1863 te Utingeradeel.

Janke trouwt op 3 november 1897 te Loosduinen op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjibbe Jacobs Gaastra, zoon van Jacob Tjibbes Gaastra en Piertje Ottes Vleeshouwer. Tjibbe, wonende te Loosduinen, is geboren op 12 januari 1871 te Utingeradeel.

Van Tjibbe en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Piertje Gaastra is geboren op 7 oktober 1898 te Loosduinen.

2  Jacob Tjibbes Gaastra is geboren op 18 december 1899 te Loosduinen.

IV-D  Anne Freerks Elzinga, zoon van Freerk Annes Elzinga (III-B) en Bontje Jannes Winters, huisschilder, wonende te Den Haag, is geboren op 26 april 1867 te Utingeradeel.

Anne trouwt op 22 mei 1895 te Den Haag op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna van Egmond, dochter van Leendert van Egmond en Neeltje van Gessel. Anna, zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren op 19 juli 1869 te Rijnsburg.<24>

Van Anne en Anna is een kind bekend:

1  Antoon Frederik Elzinga is geboren op 10 maart 1896 te Den Haag, zie V-I.


Generatie V

(van 1869 tot 1992)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1897 en 1933. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (9x), Den Haag (6x), Tietjerksteradeel (3x), Bergum (3x), Purmerend (2x), Oenkerk (2x), Dantumadeel (2x), Staphorst, Smallingerland, Rijperkerk, Oosterhesselen en Leeuwarden. Er zijn momenteel nog 3 van de 43 kinderen in leven.

V-A  Gosse Bouwes Elzinga, zoon van Bouwe Lourens Elzinga (IV-A) en Foekje Gosses van Dijk, veehouder, wonende te Bergum, is geboren op 4 maart 1871 te Rijperkerk, is overleden op 21 maart 1929 te Dantumadeel. Gosse werd 58 jaar en 17 dagen.

Gosse trouwt op 6 mei 1899 te Dantumadeel op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Klaaske Harings de Boer, dochter van Haring Klazes de Boer en Yke Cornelis Sikma. Klaaske is geboren op 31 maart 1879 te Tietjerksteradeel.<25>

Van Gosse en Klaaske zijn negen kinderen bekend:

1  Foekje Elzinga is geboren op 18 februari 1901 te Bergum, is overleden op 28 juli 1940 te Tietjerksteradeel, is begraven te Bergum (kerk). Foekje werd 39 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Foekje trouwt op 8 mei 1924 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend Sikkema, zoon van Albert Feyes Sikkema en Tietje Berends Apol. Berend is geboren op 21 juni 1899 te Tietjerksteradeel, is overleden op 9 november 1972, is begraven te Bergum (kerk). Berend werd 73 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

2  Haring Elzinga is geboren rond 1903, is ongehuwd overleden op 15 september 1926 te Dantumadeel. Haring werd ongeveer 23 jaar.

3  Yke Elzinga is geboren in 1904, is overleden op 24 september 1904 te Tietjerksteradeel.

4  Bouwe Elzinga, wonende te Canada, is geboren op 27 september 1905 09.00 uur te Bergum, is als geboren aangegeven op 29 september 1905 te Tietjerksteradeel (aangever geboorte was zijn vader Gosse Bouwes Elzinga (zie V-A)), is overleden in 1994, is begraven te Jarvis - Ontario - Canada (Knox Presbyterian Cemetery). Bouwe werd 89 jaar.

Bouwe trouwt in 1930 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hinke Talsma. Hinke is geboren in 1905, is overleden op 25 augustus 1990, is begraven te Jarvis - Ontario - Canada (Knox Presbyterian Cemetery). Hinke werd 85 jaar.

5  Kornelis Elzinga is geboren rond januari 1907, is overleden op 24 augustus 1907 te Tietjerksteradeel. Kornelis werd ongeveer 7 maanden.

6  Kornelis Elzinga is geboren op 7 oktober 1909 te Bergum, is overleden op 18 oktober 1984 te Leeuwarden, is begraven op 22 oktober 1984 te Oudkerk - Tietj.. Kornelis werd 75 jaar en 11 dagen.<26,27>

Kornelis trouwt op 12 juni 1930 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Aaltje Stienstra. Aaltje, wonende te Oenkerk, is geboren op 20 augustus 1912 te Tietjerksteradeel, is overleden op 14 november 2002 te Oenkerk. Aaltje werd 90 jaar, 2 maanden en 25 dagen.<28,29>

7  Lourens Elzinga is geboren rond 1911, is overleden op 23 maart 1912 te Tietjerksteradeel. Lourens werd ongeveer 1 jaar.

8  Baafke Elzinga is geboren rond december 1912, is overleden op 15 juli 1913 te Tietjerksteradeel. Baafke werd ongeveer 7 maanden.

9  Lourens Elzinga is geboren rond mei 1914, is overleden op 29 juli 1914 te Tietjerksteradeel. Lourens werd ongeveer 2 maanden.

V-B  Louwrens Bouwes Elzinga, zoon van Bouwe Lourens Elzinga (IV-A) en Foekje Gosses van Dijk, landbouwer, is geboren op 20 april 1873 te Rijperkerk, is overleden op 31 januari 1940 te Zuidwolde - Dr., is begraven te Oenkerk. Louwrens werd 66 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Louwrens werd op 12 mei 1914 boer op de Klencke nr. 90 te Oosterhesselen. Later ging hij naar Veenhuizen bij Dalen, waar zijn echtgenote is overleden. Louwrens is overleden te Zuidwolde. Voor hem en zijn broer werden er 2 boerderijen op de Klencke gebouwd.

Louwrens trouwt op 14 mei 1898 te Dantumadeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Sybrigje van der Veen, dochter van Gosse Halbes van der Veen en Baukje Barteles Reitsma. Sybrigje is geboren op 3 februari 1874 te Roodkerk, is overleden op 8 september 1928 te Dalen, is begraven te Oenkerk. Sybrigje werd 54 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van Louwrens en Sybrigje zijn vier kinderen bekend:

1  Bouwe Elzinga is geboren op 4 maart 1899 te Rijperkerk, is overleden op 23 maart 1899 te Rijperkerk. Bouwe werd 19 dagen.

2  Bouwe Elzinga, wonende te Gees, is geboren op 30 juli 1900 te Tietjerksteradeel, is overleden op 25 januari 1968 te Gees, is begraven te Oosterhesselen. Bouwe werd 67 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Bouwe trouwt met Jantina Gezina Katerberg, dochter van Albert Katerberg en Aaltien Wolting. Jantina, wonende te Gees, is geboren op 17 juni 1902 te Zwinderen, is overleden op 17 november 1984 te Hoogeveen, is begraven te Oosterhesselen. Jantina werd 82 jaar en 5 maanden.

3  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 17 september 1902 te Tietjerksteradeel.

4  Gosse Elzinga is geboren op 25 augustus 1905 te Oenkerk, is overleden op 27 juli 1969 te Canada. Gosse werd 63 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Gosse Elzinga is in 1951 in Canada aangekomen. Naam echtgenote VanderVeen, familie grootte: 6, besteming Abbotsford in Britisch Columbia.

Gosse was gehuwd met Hinke van der Veen. Hinke is geboren op 21 december 1903.

Hinke Vander Veenvis in 1951 in Canada aangekomen. Naam echtgenote Elzinga, famiie grootte: 1, besteming Abbotsford in Britisch Columbia.

V-C  Anne Bouwes Elzinga, zoon van Bouwe Lourens Elzinga (IV-A) en Foekje Gosses van Dijk, is geboren op 15 september 1880 te Tietjerksteradeel, is overleden op 3 december 1930 te Tietjerksteradeel. Anne werd 50 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Anne en zijn vrouw kwamen op 19 mei 1914 op de Klencke te Oosterhesselen. Voor hem en zijn broer werden er 2 boerderijen op de Klencke gebouwd.

Anne trouwt op 13 mei 1905 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige IJke Harings de Boer, dochter van Haring Klazes de Boer en Yke Cornelis Sikma. IJke is geboren op 25 februari 1882 te Tietjerksteradeel, is overleden op 12 december 1933 te Leeuwarden. IJke werd 51 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Anne en IJke zijn vier kinderen bekend:

1  Bouwe Elzinga is geboren rond 17 augustus 1906, is overleden op 26 augustus 1906 te Tietjerksteradeel. Bouwe werd ongeveer 9 dagen.

2  Bouwe Elzinga, wonende te Tersoal, is geboren op 18 januari 1908 te Oenkerk, is overleden op 25 april 1994 te Beetsterzwaag, is begraven op 29 april 1994 te Beetsterzwaag (alg. begraafplaats). Bouwe werd 86 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Bouwe trouwt op 19 mei 1932 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Dieuwke de Vries, dochter van Pieter Jans de Vries en Antje Tietes Kooi. Dieuwke, wonende te Tersoal en te Beetsterzwaag, is geboren op 14 december 1908 te Giekerk, is overleden op 8 augustus 1994 te Beetsterzwaag, is begraven te Beetsterzwaag (alg. begraafplaats). Dieuwke werd 85 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

3  IJke Elzinga, wonende te Rijperkerk, is geboren op 24 februari 1913 te Tietjerksteradeel, is overleden op 9 november 2006 te Tietjerksteradeel. IJke werd 93 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

IJke trouwt op 7 mei 1938 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Wietze Dijkstra. Wietze, wonende te Rijperkerk, is geboren op 9 juni 1914 te Tietjerksteradeel, is overleden op 13 september 1986 te Tietjerksteradeel. Wietze werd 72 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

4  Foekje Elzinga is geboren op 27 juli 1918 te Oosterhesselen, is overleden op 19 juni 1967 te Bergum, is begraven te Oudkerk - Tietj.. Foekje werd 48 jaar, 10 maanden en 23 dagen.<30>

V-D  Dirk Elzinga, zoon van Bouwe Lourens Elzinga (IV-A) en Foekje Gosses van Dijk, wonende te Roodkerk, is geboren op 20 december 1887 te Roodkerk, is overleden op 22 mei 1958 te Roodkerk, is begraven te Oenkerk. Dirk werd 70 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Dirk trouwt op 30 april 1914 te Dantumadeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Saakje Annes Bruinsma, dochter van Anne Bruinsma en Jantje Luksen. Saakje is geboren op 23 januari 1892 te Oenkerk, is overleden op 13 februari 1953 te Roodkerk, is begraven op 18 februari 1953 te Oenkerk. Saakje werd 61 jaar en 21 dagen.

Van Dirk en Saakje zijn vier kinderen bekend:

1  Bouwe Elzinga, wonende te Bergum, te Drachten en te Baarn, is geboren op 3 juli 1915 te Smallingerland, is overleden op 22 juli 1981 te Baarn. Bouwe werd 66 jaar en 19 dagen.

Bouwe was gehuwd met Trijntje (Tine) Deelstra. Trijntje, wonende te Bergum, te Drachten en te Baarn, is geboren op 15 juni 1916 te Smallingerland, is overleden op 8 september 2006, is begraven te Ermelo. Trijntje werd 90 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

2  Jantje Elzinga, wonende te Tersoal, is geboren op 26 februari 1918, is overleden op 3 februari 1967 te Tersoal, is begraven op 7 februari 1967 te Tersoal. Jantje werd 48 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Jantje was gehuwd met Ale Riedstra. Ale, wonende te Tersoal en te Nij Beets, is geboren op 21 november 1916, is overleden op 10 september 1990 te Drogeham, is begraven op 14 september 1990 te Drogeham (Wuweklooster). Ale werd 73 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Ale was eerder gehuwd (1) met Anna Smidt.<31>

3  Foekje Elzinga, wonende te Bartlehiem, te Appingedam, te Winsum - Gr. en te Bedum, is geboren op 11 juli 1921 te Dantumadeel, is overleden op 25 februari 2003 te Middelstum, is begraven op 1 maart 2003 te Bedum. Foekje werd 81 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Foekje trouwt op 5 mei 1949 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Siebren Rosier. Siebren, wonende te Bartlehiem, te Appingedam, te Winsum - Gr. en te Bedum, is geboren op 3 maart 1922 te Dantumadeel, is overleden op 20 februari 2009, is begraven te Bedum. Siebren werd 86 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

4  Anne Elzinga, wonende te Roodkerk, te Oenkerk en te Zwaagwesteinde, is geboren op 28 december 1925 te Dantumadeel, is overleden op 28 april 2010 te Oldebroek, is begraven op 3 mei 2010 te Oenkerk. Anne werd 84 jaar en 4 maanden.<32..34>

Anne trouwt op 10 mei 1950 te Noorddijk op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Ytje Sikma. Ytje, wonende te Roodkerk en te Oenkerk, is geboren op 1 juni 1925 te Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op 4 oktober 2005 te Zwaagwesteinde, is begraven op 8 oktober 2005 te Oenkerk. Ytje werd 80 jaar, 4 maanden en 3 dagen.<35..37>

V-E  Freerk Attes Blinksma, zoon van Atte Heeres Blinksma en Trijntje Freerks Elzinga (IV-B), schippersknecht, wonende te Purmerend, is geboren op 15 november 1871 te Utingeradeel, is overleden op 9 augustus 1945 te Rotterdam. Freerk werd 73 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Freerk trouwt op 7 november 1896 te Purmerend op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertje Groot, dochter van Beek Groot en Antje Fokker. Geertje, dienstbode, is geboren op 4 april 1876 te Purmerend, is overleden op 31 mei 1946 te Rotterdam. Geertje werd 70 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Freerk en Geertje zijn tien kinderen bekend:

1  Beek Blinksma is geboren op 12 februari 1897 te Purmerend.

Beek trouwt op 14 mei 1919 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met Alida Gerardina Roukens, dochter van Gerrit Jacobus Roukens en Frederika Hatenboer.

2  Trijntje Blinksma is geboren op 23 maart 1899 te Purmerend, is overleden op 26 januari 1904 te Rotterdam. Trijntje werd 4 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

3  Atte Heeres Blinksma is geboren op 4 februari 1902.

Atte trouwt op 16 oktober 1929 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Geertrui Stehouwer, dochter van Hendrik Stehouwer en Johanna Andeweg. Geertrui is geboren rond 1908 te Rotterdam.

4  Siebelt Blinksma is geboren op 2 juli 1905 te Rotterdam.

Siebelt trouwt op 9 november 1927 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Janna van Nes, dochter van Bastiaan van Nes en Pietertje van der Ent. Janna is geboren rond 1906 te Rotterdam.

5  Simon Blinksma is geboren op 10 november 1907 te Rotterdam.

Simon trouwt op 27 juni 1934 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrika Cornelia Gouw, dochter van Andries Gouw en Elizabeth Cornelia Streefkerk. Hendrika is geboren rond 1909 te Rotterdam.

6  Antje Blinksma is geboren op 13 maart 1910 te Rotterdam.

Antje trouwt op 28 september 1932 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Pieter Knippel, zoon van Pieter Jan Knippel en Adriana Magdalena Vink. Pieter is geboren rond 1895 te Rotterdam.

7  Trijntje Blinksma is geboren op 9 december 1912 te Rotterdam.

8  Jan Blinksma is geboren op 11 oktober 1915 te Rotterdam.

9  N.N.

10  Gerard Frederik Blinksma is geboren op 5 juni 1925 te Rotterdam.

V-F  Akke Attes Blinksma, dochter van Atte Heeres Blinksma en Trijntje Freerks Elzinga (IV-B), is geboren op 15 februari 1875 te Oldeboorn.

Akke trouwt op 15 november 1899 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Johan Arnold Houtman. Johan is geboren op 11 februari 1877 te Zwolle.

Van Johan en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Johan Arnold Houtman is geboren op 2 april 1900 te Den Haag.

Johan trouwt op 17 mei 1922 te Schoonhoven op 22-jarige leeftijd met Aaltje Brouwer, dochter van Hendrik Brouwer en Gerrigje Borst.

2  Trijntje Houtman is geboren op 31 januari 1902 te Den Haag.

3  Petronella Maria Geertruida Houtman is geboren op 9 maart 1904 te Den Haag.

Petronella trouwt op 5 augustus 1931 op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Hermanus Gerardus van Teijlingen. Hermanus is geboren op 2 augustus 1905.

4  Alexander Houtman is geboren op 12 maart 1906 te Den Haag.

V-G  Heere Blinksma, zoon van Sybolt Heeres Blinksma en Trijntje Freerks Elzinga (IV-B), bootwerker, wonende te Rotterdam, is geboren op 24 september 1884 16.30 uur te Amsterdam (geboren in het schip van zijn vader, liggende Oude Waal N), is als geboren aangegeven op 26 september 1884 te Amsterdam (aangever geboorte was zijn vader Sijbolt Heeres Blinksma (vader)), is overleden op 8 juni 1957 te Rotterdam. Heere werd 72 jaar, 8 maanden en 15 dagen.<38,39>

Heere trouwt op 26 juni 1912 te Vlaardingen op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Adriana Brobbel, dochter van Hugo Brobbel en Adriana Langendoen. Adriana, zonder beroep, wonende te Vlaardingen en te Den Helder, is geboren op 26 september 1880 te Vlaardingen, is overleden op 24 september 1960 07.40 uur te Amersfoort. Adriana werd 79 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van Heere en Adriana zijn drie kinderen bekend:

1  Sijbolt (Siem) Blinksma is geboren op 8 september 1913 te Rotterdam.

2  Adriana Blinksma is geboren op 1 januari 1915 te Rotterdam, is overleden op 7 maart 2005 te Terschelling. Adriana werd 90 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Adriana trouwt op 14 december 1938 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Smit, zoon van Joost Smit en Maria Boer. Jan is geboren op 2 mei 1911 te Rotterdam, is overleden op 10 december 1979 te Terschelling. Jan werd 68 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

3  Trijntje Freerks (Truus) Blinksma is geboren op 17 september 1916 te Rotterdam.

V-H  Janke Blinksma, dochter van Sybolt Heeres Blinksma en Trijntje Freerks Elzinga (IV-B), huishoudster, wonende te Leeuwarden, is geboren op 21 december 1889 te Lemsterland.

Janke trouwt op 4 september 1912 te Leeuwarden (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 11 september 1919 te Leeuwarden) op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 46-jarige Gerardus Heijsters, zoon van Gerardus Nicolaas Heijsters en Agatha Maria de Jong. Gerardus, winkelier, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1866 te Leeuwarden.

Janke trouwt op 22 december 1920 te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Douwe Sixma, zoon van Thomas Sixma en Pietertje de Haan. Douwe, onderwijzer, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1894 te Friens.

Van Douwe en Janke is een kind bekend:

1  N.N.

V-I  Antoon Frederik Elzinga, zoon van Anne Freerks Elzinga (IV-D) en Anna van Egmond, is geboren op 10 maart 1896 te Den Haag, is overleden op 8 januari 1992. Antoon werd 95 jaar, 9 maanden en 29 dagen.<40>

Antoon was gehuwd (1) met Jannetje van Strijland, dochter van Hartger van Strijland en Teuntje van Manen. Jannetje is geboren op 27 januari 1907, is overleden op 19 februari 2006 te Beilen, is begraven te Beilen. Jannetje werd 99 jaar en 23 dagen.<41,42>

Jannetje was eerder gehuwd (1) met Jan Vos.<43>

Antoon trouwt op 22 november 1922 te Voorschoten op 26-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Lena Brauckman, dochter van Jan Dirk Brauckman en Sophia Johanna van Ingen. Lena is geboren op 12 februari 1893 te Voorschoten, is overleden op 12 februari 1970 te Beilen, is begraven op 16 februari 1970 te Beilen. Lena werd 77 jaar.

Van Antoon en Lena zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Anna (Anneke) Elzinga is geboren op 13 november 1923 te Den Haag, is overleden op 16 oktober 2016 te Groningen. Anna werd 92 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<44,45>

Anna was van 29 januari 1948 tot 22 mei 1963 gehuwd (1) met N.N. Anna was sinds 21 april 1965 gehuwd (2) met N.N.

3  Jan Dirk Elzinga is geboren op 26 september 1926 te Den Haag, is overleden op 10 augustus 2002 te Rotterdam. Jan werd 75 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Jan was van 7 juli 1946 tot 10 februari 1971 gehuwd met N.N.

4  Frederik Antoon Elzinga is geboren op 30 september 1933 te Staphorst, is overleden op 11 april 2007 te Groningen. Frederik werd 73 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Frederik was sinds 30 juli 1959 gehuwd met N.N.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 6 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Elsinga - Veninga, huwelijk (Tietjerksteradeel 28 mrt 1829)

2)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Elsinga - Veninga, huwelijk (Tietjerksteradeel 28 mrt 1829)

3)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Elsinga - Veninga, huwelijk (Tietjerksteradeel 28 mrt 1829)

4)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1844 H - Elsinga - Winters, huwelijk (Utingeradeel 12 mei 1844)

5)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Elsinga - Veninga, huwelijk (Tietjerksteradeel 28 mrt 1829)

6)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Freerk Annes Elsinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 7 jun 1817)

7)  ongehuwd overleden: website Tresoar, Kollum, Memories van Successie 42.10004 - Froukjen Annes Elzinga, memorie van aangifte successierechten (5 mei 1838)

8)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1839 H - Elsinga - Bouma, huwelijk (Tietjerksteradeel 18 mei 1829)

9)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1844 H - Elsinga - Winters, huwelijk (Utingeradeel 12 mei 1844)

10)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Elsinga - Veninga, huwelijk (Tietjerksteradeel 28 mrt 1829)

11)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Elsinga - Veninga, huwelijk (Tietjerksteradeel 28 mrt 1829)

12)  doop: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Elsinga - Veninga, huwelijk (Tietjerksteradeel 28 mrt 1829)

13)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Berber Harkes Veninga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 6 sep 1859)

14)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1839 H - Elsinga - Bouma, huwelijk (Tietjerksteradeel 18 mei 1829)

15)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1839 H - Elsinga - Bouma, huwelijk (Tietjerksteradeel 18 mei 1829)

16)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1844 H - Elsinga - Winters, huwelijk (Utingeradeel 12 mei 1844)

17)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1844 H - Elsinga - Winters, huwelijk (Utingeradeel 12 mei 1844)

18)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1844 H - Elsinga - Winters, huwelijk (Utingeradeel 12 mei 1844)

19)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Ate Heeres Blinksma, overlijdensakte (Utingeradeel 8 mei 1877)

20)  geboorte: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1884 G. - Bonne Blinksma, geboorteakte (Amsterdam 26 sep 1884)

21)  aangifte geboorte: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1884 G. - Bonne Blinksma, geboorteakte (Amsterdam 26 sep 1884)

22)  geboorte: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1884 G. - Heere Blinksma, geboorteakte (Amsterdam 26 sep 1884)

23)  aangifte geboorte: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1884 G. - Heere Blinksma, geboorteakte (Amsterdam 26 sep 1884)

24)  huwelijk: Haags gem. arch., 's-Gravenhage, burgelijke stand BS 1855 H - Elzinga - Egmond, huwelijk (Den Haag 22 mei 1895)

25)  geboorte: Kornelis Elzinga, persoonskaart (18 okt 1984)

26)  geboorte: Kornelis Elzinga, persoonskaart (18 okt 1984)

27)  overlijden: Kornelis Elzinga, persoonskaart (18 okt 1984)

28)  geboorte: Freerk Elzinga, persoonslijst (16 aug 2010)

29)  overlijden: Aaltje Stienstra, overlijdensadvertentie (14 nov 2002)

30)  overlijden: Foekje Elzinga, overlijdensadvertentie (19 jun 1967)

31)  Anna Smidt. Anna, wonende te Nij Beets en te Drogeham, is geboren op 4 februari 1923, is overleden op 13 augustus 2003, is begraven te Drogeham. Anna werd 80 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

32)  geboorte: Anne Elzinga, persoonslijst (28 apr 2010)

33)  overlijden: Anne Elzinga, persoonslijst (28 apr 2010)

34)  begraven: eigen archief, overlijdensadvertenties - Anne Elzinga, overlijdensadvertentie (28 apr 2010)

35)  huwelijk: Anne Elzinga, persoonslijst (28 apr 2010)

36)  geboorte: Anne Elzinga, persoonslijst (28 apr 2010)

37)  overlijden: Anne Elzinga, persoonslijst (28 apr 2010)

38)  geboorte: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1884 G. - Heere Blinksma, geboorteakte (Amsterdam 26 sep 1884)

39)  aangifte geboorte: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1884 G. - Heere Blinksma, geboorteakte (Amsterdam 26 sep 1884)

40)  overlijden: Jannetje van Strijland, overlijdensadvetentie (19 feb 2006)

41)  geboorte: Jannetje van Strijland, overlijdensadvetentie (19 feb 2006)

42)  overlijden: Jannetje van Strijland, overlijdensadvetentie (19 feb 2006)

43)  Jan Vos, zoon van Roelof Alberts Vos en Klaasje Dina Regina van Raalte. Jan, gemeenteambtenaar, wonende te Beilen, is geboren op 14 januari 1903 te Hoogeveen, is overleden op 3 oktober 1962 14.40 uur te Groningen, is begraven te Beilen. Jan werd 59 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

44)  geboorte: Anna Elzinga, persoonslijst (16 okt 2016)

45)  overlijden: Anna Elzinga, persoonslijst (16 okt 2016)


Opmerkingen:
els002

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Freerk Fokkes (els002)
- of in het Register van familienamen.