Parenteel van Johannes Aukes

 

Bijgewerkt op: 16 juli 2019

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Johannes Aukes.


Generatie I

(van 1731 tot 1807)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1761 en 1781. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Grouw (4x).

I  Johannes Aukes, zoon van Auke Ypes en Wijtske Herkes, wonende te Wirdum - Frl., te Warga en te Grouw, is geboren rond 1731, is overleden op 9 september 1807 te Grouw (gehuwd en nalatende 7 kinderen). Johannes werd ongeveer 76 jaar.<1>

Johannes trouwt (Herv.) op 25 april 1751 te Wirdum - Frl. op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Oentje Heerkes. Oentje, wonende te Wirdum - Frl., is geboren rond 1720, is doopsgezind gedoopt op 30 september 1753 te Grouw (doop op belijdenis), is overleden op 12 november 1763 te Grouw. Oentje werd ongeveer 43 jaar.<2,3>

Van Johannes en Oentje is een kind bekend:

1  Janke Johannes is geboren op 21 april 1761 te Grouw, is Herv. gedoopt op 2 mei 1790 te Vrouwenparochie (doop op belijdenis).

Johannes trouwt (Herv.) op 27 januari 1765 te Grouw op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met Antje Watzes, dochter van Watze Gerbens en Zetske Wijtzes. Antje, wonende te Grouw, is overleden op 1 april 1798 te Grouw.<4>

Van Johannes en Antje zijn drie kinderen bekend:

2  Auke Johannes van der Werf is geboren rond 1765 te Grouw (akte van bekendheid), zie II-A.<5>

3  Bouke Johannes Elzinga is geboren rond 1778 te Grouw, zie II-B.

4  Watze Johannes van der Werf is geboren rond 1781 te Grouw, zie II-C.<6>


Generatie II

(van 1761 tot 1851)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1803 en 1821. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wartena (5x) en Grouw.

II-A  Auke Johannes van der Werf, zoon van Johannes Aukes (I) en Antje Watzes, timmerknecht, scheepstimmermansknecht, scheepstimmerknecht en potschipper, wonende te Woudsend, te Ureterp en te Joure, is geboren rond 1765 te Grouw (akte van bekendheid), is overleden op 23 december 1837 05.00 uur te Woudsend (aan boord van zijn schip overleden). Auke werd ongeveer 72 jaar.<7,8>

Auke was gehuwd (1) met Trijntje Freerks. Trijntje, zonder beroep, wonende te Woudsend, is geboren rond 1753, is overleden op 9 januari 1827 20.00 uur te Woudsend. Trijntje werd ongeveer 74 jaar.<9>

Van Auke en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Aukes van der Werf, potschipper, wonende te Joure, is overleden op 6 september 1849 te Joure (geen kinderen nalatende).<10>

Johannes trouwt op 7 september 1834 te Haskerland met Afke Adriaans Pruiksma, dochter van Arjen Watzes Pruiksma en Geeske Dirks.

2  Antje Aukes van der Werf, wonende te Woudsend.

Antje trouwt op 26 april 1818 te Sneek met Jacob Jans Bleeker, zoon van Jan Wiebrens Bleeker en Reinske Jacobs.

Auke trouwt op 22 juli 1828 te Wymbritseradeel op ongeveer 63-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Grietje Cornelis Fortuin, dochter van Cornelis Jacobs Fortuin en Siebrig Anskes Schots. Grietje, zonder beroep, wonende te Woudsend en te Joure, is geboren op 20 juli 1793 te Sneek.<11,12>

Grietje was eerder gehuwd (1) met Jan Boukes Boukes Boukes.<13..15>

Van Auke en Grietje is een kind bekend:

3  Janke Aukes van der Werf, dienstmeid.

II-B  Bouke Johannes Elzinga, zoon van Johannes Aukes (I) en Antje Watzes, schoenmaker en buitengewoon politiebediende, wonende te Wartena, is geboren rond 1778 te Grouw, is overleden op 13 augustus 1851 te Wartena, is als overleden aangegeven op 14 augustus 1851 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren zijn schoonzoon Berend Taekes IJsselstein (schoonzoon) en zijn schoonzoon Hendrik Taekes Bijlsma (schoonzoon)). Bouke werd ongeveer 73 jaar.<16,17>

Bouke Johannes nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Wartena en gaf 1 kind op.
Akte datum: 28 december 1811.
*.*
Bauke Johannes Elsinga en zijn vrouw Antje Jans doen op 18 mei 1815 belijdenis in Wartena.

Bouke trouwt (kerk) (Herv.) op 9 mei 1802 te Wartena op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Jaaike Sjoerds. Jaaike, wonende te Wartena, is geboren rond 1781, is overleden op 1 juli 1806 te Wartena (nalatende twee kinderen). Jaaike werd ongeveer 25 jaar.<18>

Van Bouke en Jaaike zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Boukes Elzinga, zonder beroep, wonende te Grouw, is geboren in 1803 te Wartena (akte van bekendheid, niet gedoopt, ouders doopsgezind), is overleden op 7 juni 1889 te Grouw. Antje werd 86 jaar.<19>

Antje trouwt op 8 juni 1839 te Idaarderadeel op 36-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Taekes Bijlsma, zoon van Taeke Tietes Bijlsma en Aafke Jelgers. Hendrik, schoenmakersknecht, werkman en zonder beroep, wonende te Grouw en te Wartena, is geboren op 13 juni 1814 te Grouw.

2  Jaike Boukes is geboren rond februari 1806, is overleden op 15 april 1807 te Wartena. Jaike werd ongeveer 1 jaar en 2 maanden.

Bouke trouwt (kerk) (doopsgezind) op 29 juni 1810 te Warga op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met Antje Jans Zeilstra. Antje, zonder beroep, wonende te Wartena en te Drachten, is overleden voor 21 augustus 1877.<20>

Bauke Johannes Elsinga en zijn vrouw Antje Jans doen op 18 mei 1815 belijdenis in Wartena.

Van Bouke en Antje zijn vier kinderen bekend:

3  Jitske Boukes is geboren op 20 april 1811 te Wartena, is Herv. gedoopt op 3 juni 1811 te Wartena, is overleden op 4 september 1811 te Wartena. Jitske werd 4 maanden en 15 dagen.<21>

4  Jitske Boukes Elzinga is geboren op 29 juni 1814 te Wartena, zie III-A.

5  Jan Boukes Elzinga is geboren op 5 augustus 1818 te Wartena, zie III-B.

6  Saakje Boukes Elzinga is geboren op 21 januari 1821 te Wartena, zie III-C.

II-C  Watze Johannes van der Werf, zoon van Johannes Aukes (I) en Antje Watzes, scheepstimmerknecht, wonende te Grouw, is geboren rond 1781 te Grouw, is overleden op 7 oktober 1817 16.00 uur te Grouw (Huis 270), is als overleden aangegeven op 9 oktober 1817 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Jan Aukes Noorderhaven (neef) en Johannes Tjallings Wijma (neef)). Watze werd ongeveer 36 jaar.<22..24>

Watze was gehuwd met Klaaske Heerts Stok, rechtspersoon uit Heert Abes of Tettje Jans. Klaaske, winkelierster, wonende te Grouw, is geboren rond 1773 te Grouw, is overleden op 16 juni 1852 14.00 uur te Grouw, is als overleden aangegeven op 17 juni 1852 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren zijn broer Abe Heerts Stok (broer) en zijn zoon Johannes Watzes van der Werf (zoon) (zie II-C.1)). Klaaske werd ongeveer 79 jaar.<25..27>

Van Watze en Klaaske is een kind bekend:

1  Johannes Watzes van der Werf, verversknecht en winkelier, is geboren te Grouw.

Johannes trouwt op 11 juli 1835 te Idaarderadeel met Baukje Pieters de Jong, dochter van Pieter Piebes de Jong en Sytske Sints. Baukje is geboren te Grouw.


Generatie III

(van 1803 tot 1889)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1863. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wartena (13x) en Idaarderadeel (3x).

III-A  Jitske Boukes Elzinga, dochter van Bouke Johannes Elzinga (II-B) en Antje Jans Zeilstra, boerin, wonende te Warga, is geboren op 29 juni 1814 te Wartena, is overleden op 20 augustus 1877 te Warga, is als overleden aangegeven op 21 augustus 1877 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Ulbe Douwes IJsselstein (bekende) en Eelke Jelles Wiersma (bekende)). Jitske werd 63 jaar, 1 maand en 22 dagen.<28,29>

Jitske trouwt op 30 mei 1839 te Idaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Gosse Arends Kalsbeek, zoon van Arend Alberts Kalsbeek en Aaltje Martens. Gosse is geboren op 18 augustus 1804 te Wartena, is Herv. gedoopt op 9 september 1804 te Wartena, is overleden op 16 maart 1875 te Idaarderadeel. Gosse werd 70 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Van Gosse en Jitske zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Gosses Kalsbeek is geboren op 23 mei 1840 te Wartena.

Johannes trouwt op 13 mei 1874 te Idaarderadeel op 33-jarige leeftijd met de 19-jarige Froukje Tietes Lettinga, dochter van Tiete Tjipkes Lettinga en Hylkje Sybrens van Oostrum. Froukje is geboren op 8 maart 1855 te Warga.

2  Aaltje Gosses Kalsbeek is geboren op 12 september 1842 te Wartena.

Aaltje trouwt op 17 mei 1871 te Idaarderadeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Hessel Jelles Palma, zoon van Jelle Jentjes Palma en Wypkjen Klazes Jorritsma. Hessel is geboren op 1 augustus 1838 te Wijtgaard. Aaltje trouwt op 28 mei 1896 te Idaarderadeel op 53-jarige leeftijd (2) met de 58-jarige Klaas Hiemstra, zoon van Sjoerd Jakobs Hiemstra en Baukje Klazes Budstra. Klaas is geboren op 15 april 1838 te Grouw.

3  Bauke Gosses Kalsbeek is geboren op 15 juni 1845 te Wartena.

Bauke trouwt op 17 mei 1871 te Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Trijntje Sipkes de Boer, dochter van Sipke Wopkes de Boer en Grietje Johannes Terpstra. Trijntje is geboren op 1 april 1850 te Warga. Bauke trouwt op 14 april 1898 te Idaarderadeel op 52-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Neeltje Epema, dochter van Theunis Brugts Epema en Jitske Douwes IJsselstein. Neeltje is geboren op 16 augustus 1854 te Warga.

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Meindert Pieters Dijkstra.<30,31>

4  Reino Gosses Kalsbeek is geboren op 15 mei 1851 te Wartena.

Reino trouwt op 13 mei 1874 te Idaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Tjerk Martens Boersma, zoon van Marten Rientzes Boersma en Jeltje Tjerks Bottinga. Tjerk is geboren op 20 maart 1847 te Roordahuizum.

III-B  Jan Boukes Elzinga, zoon van Bouke Johannes Elzinga (II-B) en Antje Jans Zeilstra, varensgezel en schippersknecht, wonende te Wartena, is geboren op 5 augustus 1818 te Wartena, is overleden op 1 december 1862 te Wartena. Jan werd 44 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<32>

Jan trouwt op 26 januari 1843 te Idaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Beertje Ruurds Knijpstra, dochter van Ruurd Tjibbes Knijpstra en Janneke Johannes de Vries. Beertje, wonende te Wartena, is geboren op 14 februari 1819 te Ureterp.

Van Jan en Beertje zijn drie kinderen bekend:

1  Janneke Jans Elsinga is geboren op 15 september 1843 te Wartena.

Janneke trouwt op 3 februari 1869 te Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Oeds Bijlsma, zoon van Oeds Johannes Bijlsma en Aukje Arends Kalfsbeek. Johannes is geboren op 2 september 1845 te Wartena.

2  Bauke Jans Elsinga is geboren op 3 oktober 1846 te Wartena, is als geboren aangegeven op 5 oktober 1846 te Idaarderadeel (aangifte door haar grootvader, wegens afwezigheid van vader Jan Baukes Elzinga, varensgezel) (aangever geboorte was zijn grootvader Bauke Johannes Elsinga (grootvader) (zie II-B)).<33,34>

3  Ruurd Jans Elzinga is geboren op 24 januari 1850 te Wartena, zie IV.

III-C  Saakje Boukes Elzinga, dochter van Bouke Johannes Elzinga (II-B) en Antje Jans Zeilstra, wonende te Wartena, is geboren op 21 januari 1821 te Wartena, is overleden op 19 maart 1888 te Wartena. Saakje werd 67 jaar, 1 maand en 27 dagen.<35>

Saakje trouwt op 5 mei 1843 te Idaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Berend Taekes IJsselstein, zoon van Taeke Berends IJsselstein en Antje Lieuwes Kooystra. Berend, boer, koemelker en boerenarbeider, wonende te Wartena, is geboren op 22 mei 1819 te Hempens, is overleden op 12 maart 1888 te Wartena. Berend werd 68 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<36>

Van Berend en Saakje zijn negen kinderen bekend:

1  Taeke IJsselstein is geboren op 16 augustus 1844 te Idaarderadeel, is ongehuwd overleden op 8 april 1873 te Idaarderadeel. Taeke werd 28 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

2  Antje IJsselstein is geboren op 18 april 1847 te Wartena.

Antje trouwt op 31 maart 1875 te Idaarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 52-jarige Johannes Johannes Swart, zoon van Johannes Swart en Margrietha Werts. Johannes is geboren op 11 december 1822 te Weidum.

3  Jitske IJsselstein is geboren op 11 juli 1849 te Wartena.

Jitske trouwt op 10 mei 1882 te Idaarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 46-jarige Theunis Kornelis Visser, zoon van Kornelis Minzes Visser en Dieuwke Theunis Kooystra. Theunis is geboren op 8 mei 1836 te Wartena.

Theunis was eerder gehuwd (1) met Hinke Keimpes de Jong.<37,38>

4  Douwe IJsselstein is geboren op 2 mei 1852 te Wartena, is overleden op 24 juli 1885 te Wartena, is begraven te Wartena. Douwe werd 33 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Douwe trouwt op 20 mei 1875 te Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 21-jarige Antje Douwes IJsselstein, dochter van Douwe Taekes IJsselstein en Froukje Ulbes Visser. Antje is geboren op 17 juli 1853 te Wartena, is overleden op 15 mei 1950 te Wartena, is begraven te Wartena. Antje werd 96 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Antje was later gehuwd (2) met Linze Gerrits Adema.<39,40>

5  Boukje IJsselstein is geboren op 4 januari 1855 te Wartena.

Boukje trouwt op 13 mei 1876 te Idaarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Andries Ruurds Douwenga, zoon van Ruurd Andries Douwenga en Antje Jolles Boltje. Andries is geboren op 2 augustus 1851 te Kortezwaag.

6  Geertje IJsselstein is geboren op 16 december 1856 te Wartena.

Geertje trouwt op 3 juni 1882 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Harmen Klazes Oevering, zoon van Klaas Harmens Oevering en Tjerkje Jacobs van der Geest. Harmen is geboren op 9 maart 1854 te Goutum.

7  Rinske IJsselstein is geboren op 20 december 1858 te Idaarderadeel, is overleden op 11 oktober 1859 te Idaarderadeel. Rinske werd 9 maanden en 21 dagen.

8  Lieuwe IJsselstein is geboren op 27 september 1860 te Idaarderadeel, is ongehuwd overleden op 18 december 1881 te Idaarderadeel. Lieuwe werd 21 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

9  Johannes IJsselstein is geboren op 15 april 1863 te Wartena, is overleden op 30 oktober 1940 te Hardegarijp, is begraven te Wartena. Johannes werd 77 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Johannes trouwt op 21 mei 1887 te Idaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Rinske Venema, dochter van Rinze Yges Venema en Wypkjen Douwes Bergsma. Rinske is geboren op 10 mei 1864 te Goïngarijp, is overleden op 5 maart 1946 te Hardegarijp. Rinske werd 81 jaar, 9 maanden en 23 dagen.


Generatie IV

(van 1840 tot 1940)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1877 en 1887. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wartena en Idaarderadeel.

IV  Ruurd Jans Elzinga, zoon van Jan Boukes Elzinga (III-B) en Beertje Ruurds Knijpstra, is geboren op 24 januari 1850 te Wartena, is overleden op 5 juli 1927 te Idaarderadeel. Ruurd werd 77 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Ruurd trouwt op 11 mei 1876 te Idaarderadeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Antje Halbes Feenstra, dochter van Halbe Wybes Feenstra en Aurelia Rienks van Keimpema. Antje is geboren op 9 oktober 1852 te Wartena, is overleden op 10 juni 1877 te Idaarderadeel. Antje werd 24 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Ruurd en Antje is een kind bekend:

1  Halbe Ruurds Elsenga is geboren op 12 maart 1877 te Wartena, zie V.

Ruurd trouwt op 3 juli 1886 te Idaarderadeel op 36-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Kunne Gosses Hiemstra, dochter van Gosse Sytzes Hiemstra en Stijntje Pieters de Bruin. Kunne, wonende te Wartena, is geboren op 10 november 1856 te Tietjerk, is overleden op 10 april 1940 te Leeuwarden. Kunne werd 83 jaar en 5 maanden.

Van Ruurd en Kunne is een kind bekend:

2  Stijntje Elzinga is geboren op 2 juni 1887 te Idaarderadeel.


Generatie V

(van 1877 tot 1919)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1899 en 1915. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wartena (5x).

V  Halbe Ruurds Elsenga, zoon van Ruurd Jans Elzinga (IV) en Antje Halbes Feenstra, is geboren op 12 maart 1877 te Wartena, is overleden op 4 december 1919 te Idaarderadeel. Halbe werd 42 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Halbe trouwt op 14 september 1899 te Idaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Kampen, dochter van Herre Kampen en Harmke Herres Boersma. Grietje, veehoudster, wonende te Wartena en te Leeuwarden, is geboren op 11 juli 1875 te Wartena, is overleden op 11 augustus 1949 te Franeker. Grietje werd 74 jaar en 1 maand.

Grietje was later gehuwd (2) met Jan Jelles Wagenaar.<41,42>

Van Halbe en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ruurd Elsenga is geboren op 31 december 1899 te Wartena, is overleden op 26 februari 1985, is begraven te Wartena. Ruurd werd 85 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Ruurd trouwt op 1 juni 1933 op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Vaartjes, dochter van Geert Everts Vaartjes en Tietje Gerrits Wester. Trijntje is geboren op 6 januari 1907 te Eernewoude, is overleden op 24 februari 1991 te Wartena, is begraven op 28 februari 1991 te Wartena. Trijntje werd 84 jaar, 1 maand en 18 dagen.

2  Harmke Elsenga is geboren op 18 juni 1901 te Wartena.

Harmke trouwt op 15 februari 1923 te Idaarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Sjoerd van der Veen, zoon van Dirk van der Veen en Janke Elsinga. Sjoerd is geboren op 31 december 1899 te Wartena.

3  Antje Elsenga is geboren op 1 april 1906 te Wartena.

Antje trouwt op 19 september 1930 te Ooststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Harm Jan Ludwig, zoon van Johann Bartholt Ludwig en Rinske Herder. Harm is geboren rond 1908 te Haulerwijk.

4  Herre Elsenga is geboren op 27 april 1912 12.30 uur te Wartena, is overleden op 22 februari 1997 te Bergum, is begraven te Wartena. Herre werd 84 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Herre was gehuwd met Geertje Feenstra. Geertje is geboren op 2 november 1912 te Britswerd, is overleden op 30 november 1999 te Bergum, is begraven te Wartena. Geertje werd 87 jaar en 28 dagen.<43>

5  Simon Elsenga is geboren op 5 juli 1915 te Wartena, is overleden op 7 juli 1995 te Bergum, is begraven op 11 juli 1995 te Wartena. Simon werd 80 jaar en 2 dagen.

Simon was gehuwd met Tietje van der Wal. Tietje is geboren op 22 april 1918 te Wartena.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 15 juli 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190708 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Grouw, Dtb. DTB 433a - Johannis Auckes - Oentie Herkes, lidmatenboek

2)  doop: Tresoar, Grouw, Dtb. DTB 433a - Johannis Auckes - Oentie Herkes, lidmatenboek

3)  overlijden: Tresoar, Grouw, Dtb. DTB 433a - Johannis Auckes - Oentie Herkes, lidmatenboek

4)  huwelijk: Tresoar, Grouw, Dtb. DTB 425 - Johannes Aukes - Antje Watses (Grouw 27 jan 1765)

5)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Werf - Fortuin, huwelijk (Wymbritseradeel 22 jul 1828)

6)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Watze Johannes van der Werf, overlijdensakte (Idaarderadeel 9 okt 1817)

7)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Werf - Fortuin, huwelijk (Wymbritseradeel 22 jul 1828)

8)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Auke Johannes van der Werf, overlijdensakte (Wymbritseradeel 23 dec 1837)

9)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Werf - Fortuin, huwelijk (Wymbritseradeel 22 jul 1828)

10)  overlijden: website Tresoar, Heerenveen, Memories van Successie 42 - Johannes Aukes van der Werf, memorie van aangifte successierechten (6 sep 1849)

11)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Werf - Fortuin, huwelijk (Wymbritseradeel 22 jul 1828)

12)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Werf - Fortuin, huwelijk (Wymbritseradeel 22 jul 1828)

13)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Werf - Fortuin, huwelijk (Wymbritseradeel 22 jul 1828)

14)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Werf - Fortuin, huwelijk (Wymbritseradeel 22 jul 1828)

15)  Jan Boukes Boukes Boukes. Jan, wolkammersknecht, wonende te Woudsend, is geboren rond 1784 te Woudsend, is overleden op 30 januari 1827 22.00 uur te Woudsend. Jan werd ongeveer 43 jaar.

16)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Bouke Johannes Elsinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 14 aug 1851)

17)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Bouke Johannes Elsinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 14 aug 1851)

18)  huwelijk kerk: Tresoar, Warga, Wartena en Warstiens, Dtb. DTB 432 - Bauke Johannis - Jaike Sjoerds, huwelijk (Wartena 9 mei 1802)

19)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1889 ovl. - Antje Boukes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 8 jun 1889)

20)  huwelijk kerk: Tresoar, Warga, Dtb. fiche 434 - Bauke Johannes Elzinga - Antje Jans, huwelijk (Warga 24 jun 1810)

21)  geboorte: Tresoar, Warga, Wartena en Warstiens, Dtb. DTB 431 - Jitske Boukes, doop (Wartena 3 jun 1811)

22)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Watze Johannes van der Werf, overlijdensakte (Idaarderadeel 9 okt 1817)

23)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Watze Johannes van der Werf, overlijdensakte (Idaarderadeel 9 okt 1817)

24)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Watze Johannes van der Werf, overlijdensakte (Idaarderadeel 9 okt 1817)

25)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1852 ovl. - Klaaske Heerts Stok, overlijdensakte (Idaarderadeel 17 jun 1852)

26)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1852 ovl. - Klaaske Heerts Stok, overlijdensakte (Idaarderadeel 17 jun 1852)

27)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1852 ovl. - Klaaske Heerts Stok, overlijdensakte (Idaarderadeel 17 jun 1852)

28)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Jitske Boukes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 20 aug 1877)

29)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Jitske Boukes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 20 aug 1877)

30)  Neeltje trouwt op 1 oktober 1881 te Leeuwarderadeel met Meindert.

31)  Meindert Pieters Dijkstra, zoon van Pieter Meinderts Dijkstra en Hiltje Douwes Damstra. Meindert is geboren op 18 mei 1825 te Boksum.

32)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Jan Boukes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 3 dec 1862)

33)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1846 G. - Bauke Elzinga, geboorteakte (Idaarderadeel 5 okt 1846)

34)  aangifte geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1846 G. - Bauke Elzinga, geboorteakte (Idaarderadeel 5 okt 1846)

35)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1888 ovl. - Saakje Boukes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 20 mrt 1888)

36)  huwelijk: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1843 H - IJsselstein - Elzinga, huwelijk (Idaarderadeel 5 mei 1843)

37)  Theunis trouwt op 22 mei 1867 te Idaarderadeel met Hinke.

38)  Hinke Keimpes de Jong, dochter van Keimpe Sikkes de Jong en Akke Jans Terpstra. Hinke is geboren rond 1843, is overleden op 15 juni 1879 te Idaarderadeel. Hinke werd ongeveer 36 jaar.

39)  Antje trouwt op 3 februari 1887 te Idaarderadeel met Linze.

40)  Linze Gerrits Adema, zoon van Gerrit Gerrits Adema en Judichje Sieberens Bijlsma. Linze is geboren op 16 november 1858 te Garijp, is overleden op 25 februari 1938 te Wartena, is begraven te Wartena. Linze werd 79 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

41)  Grietje trouwt op 15 juni 1922 te Grouw met Jan.

42)  Jan Jelles Wagenaar, zoon van Jelle Christoffels Wagenaar en Martzen Hattums Hoekstra. Jan, zeilmaker, wonende te Wartena, is geboren rond 1872 te Oldeboorn, is overleden op 31 oktober 1950 te Leeuwarden. Jan werd ongeveer 78 jaar.

43)  geboorte: Grietje Elsenga, persoonslijst (26 okt 2013)


Opmerkingen:
els005

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Johannes Aukes.