Parenteel van Bouwe Ynzes Elzinga

 

Bijgewerkt op: 24 augustus 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens zie:
Parenteel van Bouwe Ynzes Elzinga.

Generatie I

(van 1777 tot 1847)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1802 en 1805. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Grouw (2x).

I  Bouwe Ynzes Elzinga, schoenmakersgezel en schoenmaker, wonende te Grouw, is geboren rond 1777 te Grouw, is overleden op 28 maart 1847 10.00 uur te Tietjerk (namen ouders onbekend). Bouwe werd ongeveer 70 jaar.<1,2>

Bouwe Ynzes nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Grouw en gaf 3 kinderen op.
Akte datum 28-12-1811.
Hij ondertekende met Bouwe Ynses Elsynga.

Bouwe Ynzes is mogelijke een broer van Folkert Ynzes Elzinga, gehuwd met Aaltje Jobs Faber.
De ouders van Folkert waren Ynze Folkerts en Albertje Bouwes.

Bouwe trouwt (Herv.) op 15 februari 1801 te Grouw, trouwt (kerk) (doopsgezind) op 15 februari 1801 te Grouw op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige IJmkje Haijes, dochter van Haije Dirks en Aaltje Tietes. IJmkje, wonende te Grouw, is geboren rond 1768 te Grouw, is overleden op 16 november 1811 te Grouw, is als overleden aangegeven op 16 november 1811 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Folkert Ynzes (neef) en haar man Bouwe Ynzes (echtgenoot) (zie I)). IJmkje werd ongeveer 43 jaar.<3..5>

Van Bouwe en IJmkje zijn drie kinderen bekend:

1  Ynze Bouwes Elzinga, wonende te Grouw, is geboren rond 1802, is overleden op 12 februari 1814 te Grouw (Huis 244). Ynze werd ongeveer 12 jaar.<6>

2  Haye Bouwes Elzinga is geboren op 2 april 1802 te Grouw (akte van bekendheid, doopsgezind en niet gedoopt), zie II-A.<7>

3  Attje Bouwes Elzinga is geboren rond 1805 te Grouw, zie II-B.


Generatie II

(van 1802 tot 1866)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1825 en 1865. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Arum (9x), Wonseradeel, Sint Annaparochie, Makkum, Hindeloopen, Het Bildt, Hennaarderadeel, Franeker, Dronrijp en Bolsward.

II-A  Haye Bouwes Elzinga, zoon van Bouwe Ynzes Elzinga (I) en IJmkje Haijes, stoelwinder en arbeider, wonende te Wieuwerd, te Grouw, te zonder vaste woon of verblijfplaats, te Arum en te Makkum, is geboren op 2 april 1802 te Grouw (akte van bekendheid, doopsgezind en niet gedoopt), is overleden op 4 april 1866 te Arum. Haye werd 64 jaar en 2 dagen.<8,9>

Van Haye Bouwes Elzinga en Klaaske Kornelis van Gelderen zijn 4 kinderen bekend, waaronder een zoon met de naam Bouwe.
Van alle 4 de kinderen is Haye aangever en erkent hij de vader te zijn.
Na het overlijden van Klaaske Kornelis van Gelderen in 1837, zijn er 4 kinderen bekend van Trijntje Siebes Lemstra.
Bij alle kinderen is Haye Bouwes Elzinga, aangever, alleen bij dochter Pietje staat in de akte dat zij door hem erkend wordt. Bij de andere 3 kinderen van Trijntje Siebes Lemstra is wel vermeld dat ze in zijn huis en in zijn aanwezigheid zijn geboren.
Na het overlijden van Trijntje Siebes Lemstra in 1849, trouwt Haye met Antje Arjens Jenema.

Dat Haye niet getrouwd is met Klaaske Kornelis van Gelderen en Trijntje Siebes Lemstra, komt mogelijk omdat hij geen geboorte of doop akte kon produceren.
Ook zijn zus Attje Bouwes Elzinga was niet gehuwd en had kinderen.

Aanwijzingen dat het bij Haye Bouwes om één en dezelfde persoon gaat:
- de enige dochter van Haye en Klaaske Kornelis van Gelderen wordt Grietje genoemd naar de moeder van Klaaske
- de eerste dochter van Trijntje Siebes Lemstra wordt Pietje genoemd naar de moeder van Trijntje
- de tweede dochter wordt Ymkje genoemd naar de moeder van Haye
- bij de geboorte van de meeste kinderen wordt voor Haye als woonplaats Arum vermeld en als zijn beroep stoelwinder

Haye had een relatie (1) met Trijntje Siebes Lemstra, dochter van Siebe Bouwes Lemstra en Pietje Jans. Trijntje, zonder beroep, wonende te Arum en te Hitzum, is geboren op 25 september 1813 te Arum, is ongehuwd overleden op 27 juni 1849 07.00 uur te Arum. Trijntje werd 35 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<10>

Van Haye en Trijntje zijn vier natuurlijke kinderen bekend:

1  Siebe Lemstra, arbeider, wonende te Arum, is geboren op 29 november 1838 20.00 uur te Arum (Huis A123), is als geboren aangegeven op 30 november 1838 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Haije Bouwes Elzinga (zie II-A)), is ongehuwd overleden op 4 januari 1870 17.00 uur te Arum. Siebe werd 31 jaar, 1 maand en 6 dagen.<11..13>

Aangever van de geboorte van Siebe was Haije Bouwes Elzinga, in wiens huis het kind is geboren en die daarbij aanwezig was. In de akte staat niet vermeld dat Haije de vader is.
In de overlijdensakte van Siebe is vermeld dat de vader onbekend is.

2  Pietje Elzinga, dienstmeid, is geboren op 9 mei 1844 18.00 uur te Arum, is als geboren aangegeven op 10 mei 1844 te Wonseradeel (aangever geboorte was haar vader Haye Bouwes Elzinga (vader) (zie II-A)), is ongehuwd overleden op 13 augustus 1872 19.00 uur te Arum. Pietje werd 28 jaar, 3 maanden en 4 dagen.<14..16>

Bij haar geboorte wordt zij aangegeven door haar vader Haye Bouwes Elzinga, die heeft verklaard dat zij is geboren uit hem en zijn huisvrouw Trijntje Siebes Lemstra.
Een huwelijk tussen hem en Trijntje Siebes Lemstra is tot op heden niet gevonden.
Bij haar overlijden aangegeven als Pietje Lemstra, ongehuwde dochter van Trijntje Lemstra, de vader onbekend.

3  Ymkje Lemstra, zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 2 januari 1847 18.00 uur te Arum (Huis A123), is als geboren aangegeven op 4 januari 1847 te Wonseradeel (aangever geboorte was haar vader Haye Bouwes Elzinga (zie II-A)).<17,18>

Aangever van haar geboorte was Haije Bouwes Elzinga, in wiens huis het kind is geboren en die daarbij aanwezig was. In de akte staat niet vermeld dat Haije de vader is.
Bij haar huwelijk is in de akte vermeld dat de vader onbekend is.

Ymkje trouwt op 22 november 1877 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd met Lieuwe Piso, zoon van Harmen Sybrens Piso en Sijtske Sijbrens Dijkstra. Lieuwe, arbeider, wonende te Arum.<19>

Lieuwe was eerder gehuwd (1) met Joukje van der Meer.<20,21>

4  Romke Lemstra, arbeider, wonende te Arum, is geboren op 14 juni 1849 07.00 uur te Arum (Huis A123), is als geboren aangegeven op 15 juni 1849 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Haije Bouwes Elzinga (zie II-A)).<22,23>

Aangever van zijn geboorte was Haije Bouwes Elzinga, in wiens huis het kind is geboren en die daarbij aanwezig was. In de akte staat niet vermeld dat Haije de vader is.
Bij haar huwelijk is in de akte vermeld dat de vader niet bekend is.

Romke trouwt op 30 april 1874 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met Lijsbeth Kuiken, dochter van Gerrit Jans Kuiken en Dooitje Dirks Broersma. Lijsbeth, zonder beroep, wonende te Arum.<24>

Haye had een relatie (2) met Klaaske Kornelis van Gelderen, dochter van Grietje Klazes. Klaaske, zonder beroep en werkvrouw, wonende te Wieuwerd, te Grouw, te zonder vaste woon of verblijfplaats en te Vrouwenparochie, is geboren rond 1798 te Stiens, is overleden op 16 maart 1837 23.00 uur te Vrouwenparochie (Huis 88). Klaaske werd ongeveer 39 jaar.<25,26>

Bij de geboorte van zoon Bouwe (1825) geen vast domiclie.

Van Haye en Klaaske zijn vier natuurlijke kinderen bekend:

5  Bouwe Hayes Elzinga, wonende te Wieuwerd, is geboren op 22 oktober 1825 te Hennaarderadeel, is overleden op 2 juli 1828 01.00 uur te Wieuwerd (Huis 3). Bouwe werd 2 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<27,28>

6  Bouwe Hayes Elzinga is geboren op 5 juli 1831 02.00 uur te Makkum (Huis C 258), is als geboren aangegeven op 5 juli 1831 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Haye Bouwes Elzinga (erkend de vader te zijn) (zie II-A)), zie III-A.<29,30>

7  Grietje Hayes Elzinga is geboren op 15 november 1833 04.00 uur te Sint Annaparochie (Huis 198) (geboren te Sint Annaparochie, terwijl de ouders zich daar, volgens de geboorte akte, toevallig op hielden. Een woonplaats van de ouders is niet vermeld.), is als geboren aangegeven op 15 november 1833 te Het Bildt (aangever geboorte was haar vader Haije Bouwes Elzinga (erkend de vader te zijn) (zie II-A)), is overleden op 20 november 1834 te Leeuwarderadeel. Grietje werd 1 jaar en 5 dagen.<31,32>

8  Jan Hayes Elzinga, arbeider, wonende te Arum, is geboren op 14 oktober 1835 11.00 uur te Dronrijp (Huis 156), is als geboren aangegeven op 15 oktober 1835 te Menaldumadeel (aangever geboorte was zijn vader Haaije Bouwes Elzinga (zie II-A)), is ongehuwd overleden op 22 november 1883 02.00 uur te Arum. Jan werd 48 jaar, 1 maand en 8 dagen.<33..35>

Haye trouwt op 12 juni 1852 te Wonseradeel op 50-jarige leeftijd (3) met de 26-jarige Antje Arjens Jenema, dochter van Arjen Klazes Jenema en Meindertje Hettes van Hettinga. Antje, zonder beroep en arbeidster, wonende te Arum, is geboren op 12 januari 1826 te Arum, is overleden op 29 januari 1913 06.00 uur te Arum. Antje werd 87 jaar en 17 dagen.<36..38>

Van Haye en Antje zijn zes kinderen bekend:

9  Arendje Hayes Elzinga is geboren op 12 juli 1853 06.00 uur te Arum, is als geboren aangegeven op 12 juli 1853 te Wonseradeel (aangever geboorte was haar vader Haije Bouwes Elzinga (zie II-A)), zie III-B.<39,40>

10  Hette Hayes Elzinga, arbeider, wonende te Arum, is geboren op 26 april 1855 20.00 uur te Arum, is als geboren aangegeven op 27 april 1855 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Haije Bouwes Elzinga (zie II-A)), is ongehuwd overleden op 15 oktober 1877 21.30 uur te Arum. Hette werd 22 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<41..43>

11  Tjitske Hayes Elzinga is geboren op 20 november 1859 te Arum, is overleden op 15 juli 1942 te Arum. Tjitske werd 82 jaar, 7 maanden en 25 dagen.<44,45>

Tjitske trouwt op 23 november 1887 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met Jan Dijkstra.

12  Klaas Hayes Elzinga, wonende te Arum, is geboren op 23 januari 1862 01.00 uur te Arum, is als geboren aangegeven op 23 januari 1862 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Haije Bouwes Elzinga (zie II-A)), is overleden op 17 april 1863 06.00 uur te Arum, is als overleden aangegeven op 17 april 1863 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Bauke Falkena en zijn oom Klaas Arjens Jenema). Klaas werd 1 jaar, 2 maanden en 25 dagen.<46..49>

13  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 18 oktober 1863 te Wonseradeel.

14  Klaaske Elzinga is geboren op 20 september 1865 18.00 uur te Arum, is als geboren aangegeven op 21 september 1865 te Wonseradeel (aangever geboorte was haar vader Haije Bouwes Elzinga (zie II-A)).<50,51>

II-B  Attje Bouwes Elzinga, dochter van Bouwe Ynzes Elzinga (I) en IJmkje Haijes, zonder beroep, is geboren rond 1805 te Grouw, is ongehuwd overleden op 12 juli 1849 21.30 uur te Leeuwarden. Attje werd ongeveer 44 jaar.<52>

Attje had een relatie met Roelof Harmens Teinstra, zoon van Harmen Hendriks Teinstra en Janke Roelofs. Roelof, stoelenmatter, wonende te Leeuwarden, is geboren in 1809 te Schiermonnikoog, is overleden op 8 april 1890 04.00 uur te Leeuwarden. Roelof werd 81 jaar.<53,54>

Roelof was eerder gehuwd (1) met Dieuwke van der Meulen.<55,56>

Van Roelof en Attje zijn drie natuurlijke kinderen bekend:

1  Ymkjen Roelofs Teinstra is geboren op 15 augustus 1832 te Hindeloopen.

2  Harmen Roelofs Teinstra is geboren op 11 maart 1835 te Het Bildt.

3  Hendrik Roelofs Teinstra is geboren op 11 augustus 1839 te Franeker.

Van Attje is een kind bekend:

4  Jentje Elzinga is geboren op 18 juni 1831 te Bolsward.


Generatie III

(van 1825 tot 1942)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1856 en 1885. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Arum (4x) en Wonseradeel (3x).

III-A  Bouwe Hayes Elzinga, natuurlijke zoon van Haye Bouwes Elzinga (II-A) en Klaaske Kornelis van Gelderen, arbeider, wonende te Arum, is geboren op 5 juli 1831 02.00 uur te Makkum (Huis C 258), is als geboren aangegeven op 5 juli 1831 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Haye Bouwes Elzinga (erkend de vader te zijn) (zie II-A)), is overleden op 9 juni 1899 06.00 uur te Arum. Bouwe werd 67 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<57..59>

Bouwe trouwt op 16 juni 1855 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Johantje Klazes Holkeboer, dochter van Klaas Jacobs Holkeboer en Yetske Sjoerds Mensonides. Johantje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 28 oktober 1820 12.30 uur te Tzum, is overleden op 24 mei 1871 15.00 uur te Arum. Johantje werd 50 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<60..62>

Van Bouwe en Johantje zijn vier kinderen bekend:

1  Haye Bouwes Elzinga, arbeider, veldarbeider en zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 6 maart 1856 22.00 uur te Arum, is als geboren aangegeven op 7 maart 1856 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Bouwe Haijes Elzinga (zie III-A)), is overleden op 2 september 1927 01.00 uur te Arum. Haye werd 71 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<63..65>

Haye trouwt op 15 september 1888 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 45-jarige Iefke Hidma, dochter van Sjoerd Watzes Hidma en Lijsbeth Gerbens Rijpma. Iefke, werkster en zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 2 november 1842 te Witmarsum, is overleden op 17 januari 1907 01.00 uur te Harlingen. Iefke werd 64 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<66,67>

Iefke was eerder gehuwd (1) met Ynte Faber.<68,69>

2  Klaas Bouwes Elzinga is geboren op 22 november 1858 te Arum, zie IV-A.<70>

3  Idske Bouwes Elsinga is geboren op 1 oktober 1861 te Arum, zie IV-B.

4  Klaaske Bouwes Elzinga is geboren op 24 juli 1864 te Arum, zie IV-C.

Bouwe trouwt op 23 januari 1873 te Wonseradeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Suurtje Dijkstra, dochter van Durk Abrahams Dijkstra en Geertje Jans van Tuinen. Suurtje, arbeidster, wonende te Arum, is geboren op 4 december 1830 te Winsum - Frl..<71>

Suurtje was eerder gehuwd (1) met Jentje Sytses Katstra.<72..74>

III-B  Arendje Hayes Elzinga, dochter van Haye Bouwes Elzinga (II-A) en Antje Arjens Jenema, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 12 juli 1853 06.00 uur te Arum, is als geboren aangegeven op 12 juli 1853 te Wonseradeel (aangever geboorte was haar vader Haije Bouwes Elzinga (zie II-A)), is overleden op 20 januari 1924 23.00 uur te Arum. Arendje werd 70 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<75..77>

Arendje trouwt op 13 mei 1876 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Dijkstra, zoon van Thomas Pieters Dijkstra en Trijntje Dirks Stremler. Pieter, boerenknecht, wonende te Witmarsum, is geboren op 12 juni 1851 te Ferwoude.<78>

Van Pieter en Arendje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Dijkstra is geboren op 31 januari 1877 te Wonseradeel.

2  Antje Dijkstra is geboren op 23 mei 1880 te Wonseradeel.

3  Antje Dijkstra is geboren op 4 september 1885 te Wonseradeel.


Generatie IV

(van 1856 tot 1927)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1889 en 1902. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wonseradeel (9x), Harlingen (3x), Barradeel en Arum.

IV-A  Klaas Bouwes Elzinga, zoon van Bouwe Hayes Elzinga (III-A) en Johantje Klazes Holkeboer, arbeider, wonende te Arum, is geboren op 22 november 1858 te Arum, is overleden op 19 mei 1909 te Groningen. Klaas werd 50 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<79,80>

Klaas trouwt op 23 maart 1889 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Siepkjen Wiersma, dochter van Ynze Bernardus Wiersma en Taekje Poppes bij de Weg. Siepkjen, zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 27 januari 1866 te Pingjum, is overleden op 27 september 1927 18.00 uur te Arum. Siepkjen werd 61 jaar en 8 maanden.<81..83>

Van Klaas en Siepkjen zijn tien kinderen bekend:

1  Taekje Elzinga is geboren op 11 juli 1889 te Wonseradeel.

2  Johantje Elzinga is geboren op 11 juli 1889 te Wonseradeel.

3  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 15 augustus 1890 te Wonseradeel.

4  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 12 juni 1891 te Wonseradeel.

5  Johantje Elzinga is geboren op 6 juni 1892 te Wonseradeel, is overleden op 6 juli 1892 te Wonseradeel. Johantje werd 1 maand.

6  Bouwe Elzinga is geboren op 31 augustus 1893 te Wonseradeel.

7  Ynze Elzinga, wonende te Arum, is geboren op 9 april 1895 te Arum, is overleden op 9 juli 1952 te Arum, is begraven te Arum. Ynze werd 57 jaar en 3 maanden.

Ynze was gehuwd met Martha van der Laan, dochter van Sake van der Laan en Eentje Ploegsma. Martha is geboren op 17 mei 1896 te Almenum, is overleden op 29 juli 1983 te Dokkum, is begraven te Arum. Martha werd 87 jaar, 2 maanden en 12 dagen.<84>

8  Haye Elzinga, wonende te Dokkum, is geboren op 9 februari 1897 te Wonseradeel, is overleden op 29 augustus 1978 te Arum. Haye werd 81 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<85>

Haije Elzinga is één van de oprichters en oud-direkteur van B.V. Aannemers- en Wegenbouwbedrijf v/h Gebr. Elzinga te Dokkum.
Bron: overlijdensadvertentie.

Haye trouwt op 10 juni 1925 op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Antje van der Zee, dochter van Jan van der Zee en Maria Piebenga. Jantje, wonende te Dokkum, is geboren op 25 december 1899 te Bolsward, is overleden op 2 november 1975 te Dokkum, is gecremeerd op 6 november 1975 te Goutum. Jantje werd 75 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<86,87>

9  Johantje Elzinga is geboren op 4 januari 1899 te Wonseradeel.

10  Allertje Elzinga, wonende te Arum, is geboren op 29 juli 1901 te Wonseradeel.

IV-B  Idske Bouwes Elsinga, dochter van Bouwe Hayes Elzinga (III-A) en Johantje Klazes Holkeboer, is geboren op 1 oktober 1861 te Arum.

Idske trouwt op 11 mei 1889 te Hennaarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Klaas Hibma, zoon van Riemer Anes Hibma en Jakke Sippes van der Zee. Klaas is geboren op 20 december 1861 te Sexbierum.

Van Klaas en Idske is een kind bekend:

1  Japke Hibma is geboren op 1 juni 1891 te Barradeel.

IV-C  Klaaske Bouwes Elzinga, dochter van Bouwe Hayes Elzinga (III-A) en Johantje Klazes Holkeboer, is geboren op 24 juli 1864 te Arum.

Klaaske trouwt op 21 november 1897 te Franeker op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Sikke Jellema, zoon van Douwe Jellema en Trijntje Bergsma. Sikke, wonende te Harlingen, is geboren op 13 oktober 1872 te Arum, is overleden op 26 augustus 1918 te Amsterdam. Sikke werd 45 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Sikke en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Johantje Jellema is geboren op 15 februari 1898 te Harlingen.

2  Douwe Jellema is geboren op 24 maart 1900 te Harlingen.

Douwe trouwt op 17 november 1921 te Harlingen op 21-jarige leeftijd met Ida van der Meer, dochter van Jacob van der Meer en Alida Fluitsma. Ida is geboren te Almenum.

3  Trijntje Jellema is geboren op 3 mei 1902 te Harlingen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 20 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Bouwe Ynzes Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 28 mrt 1847)

2)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Bouwe Ynzes Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 28 mrt 1847)

3)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1811 ovl. - Ymkje Hayes, overlijdensakte (Idaarderadeel 16 nov 1811)

4)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1811 ovl. - Ymkje Hayes, overlijdensakte (Idaarderadeel 16 nov 1811)

5)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1811 ovl. - Ymkje Hayes, overlijdensakte (Idaarderadeel 16 nov 1811)

6)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1814 ovl - Ynze Bouwes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 12 feb 1814)

7)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elzinga - Jenema, huwelijk (Wonseradeel 12 jun 1852)

8)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elzinga - Jenema, huwelijk (Wonseradeel 12 jun 1852)

9)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1866 ovl. - Haye Bouwes Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 5 apr 1866)

10)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Trijntje Siebes Lemstra, overlijdensakte (Wonseradeel 28 jun 1849)

11)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1838 G - Siebe Lemstra, geboorteakte (Wonseradeel 29 nov 1838)

12)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1838 G - Siebe Lemstra, geboorteakte (Wonseradeel 29 nov 1838)

13)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1870 ovl. - Siebe Lemstra, overlijdensakte (Wonseradeel 6 jan 1870)

14)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 G. - Pietje Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 9 mei 1844)

15)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 G. - Pietje Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 9 mei 1844)

16)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1872 ovl. - Pietje Lemstra, overlijdensakte (Wonseradeel 15 aug 1872)

17)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 G. - Ymkje Lemstra, geboorteakte (Wonseradeel 2 jan 1847)

18)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 G. - Ymkje Lemstra, geboorteakte (Wonseradeel 2 jan 1847)

19)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Piso - Lemstra, huwelijk (Wonseradeel 22 nov 1877)

20)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Piso - Lemstra, huwelijk (Wonseradeel 22 nov 1877)

21)  Joukje van der Meer. Joukje is overleden voor 22 november 1877.

22)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1849 G. - Romke Lemstra, geboorteakte (Wonseradeel 14 jun 1849)

23)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1849 G. - Romke Lemstra, geboorteakte (Wonseradeel 14 jun 1849)

24)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, Dtb. BS 1874 H - Lemstra - Kuiken, huwelijk (Wonseradeel 30 apr 1874)

25)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1825 G - Bouwe Elzinga, geboorteakte (Hennaarderadeel 23 okt 1825)

26)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Klaasje van Gelder, overlijdensakte (Het Bildt 17 mrt 1837)

27)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1825 G - Bouwe Elzinga, geboorteakte (Hennaarderadeel 23 okt 1825)

28)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Bouwe Hayes Elsinga, overlijdensakte (Baarderadeel 3 jul 1828)

29)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 G - Bouwe Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 5 jul 1831)

30)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 G - Bouwe Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 5 jul 1831)

31)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1833 G - Grietje Elzinga, geboorteakte (Het Bildt 15 nov 1833)

32)  aangifte geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1833 G - Grietje Elzinga, geboorteakte (Het Bildt 15 nov 1833)

33)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 G - Jan Elzinga, geboorteakte (Menaldumadeel 15 okt 1835)

34)  aangifte geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 G - Jan Elzinga, geboorteakte (Menaldumadeel 15 okt 1835)

35)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Jan Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 23 nov 1883)

36)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elzinga - Jenema, huwelijk (Wonseradeel 12 jun 1852)

37)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elzinga - Jenema, huwelijk (Wonseradeel 12 jun 1852)

38)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1913 ovl. - Antje Jenema, overlijdensakte (Wonseradeel 29 jan 1913)

39)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1853 G - Arendje Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 12 jul 1853)

40)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1853 G - Arendje Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 12 jul 1853)

41)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1855 G - Hette Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 27 apr 1855)

42)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1855 G - Hette Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 27 apr 1855)

43)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Hette Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 16 okt 1877)

44)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Tjitske Elzinga (15 jul 1942)

45)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Tjitske Elzinga (15 jul 1942)

46)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1862 G - Klaas Elzinga, geborteakte (Wonseradeel 23 jan 1862)

47)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1862 G - Klaas Elzinga, geborteakte (Wonseradeel 23 jan 1862)

48)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1863 ovl. - Klaas Hayes Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 17 apr 1863)

49)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1863 ovl. - Klaas Hayes Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 17 apr 1863)

50)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1865 G - Klaaske Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 21 sep 1865)

51)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1865 G - Klaaske Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 21 sep 1865)

52)  ongehuwd overleden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Attje Bouwes Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 12 jul 1849)

53)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Roelof Harmens Teinstra, overlijdensakte (Leeuwarden 8 apr 1890)

54)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Roelof Harmens Teinstra, overlijdensakte (Leeuwarden 8 apr 1890)

55)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Roelof Harmens Teinstra, overlijdensakte (Leeuwarden 8 apr 1890)

56)  Dieuwke van der Meulen. Dieuwke is overleden voor 8 april 1890.

57)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 G - Bouwe Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 5 jul 1831)

58)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 G - Bouwe Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 5 jul 1831)

59)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1899 ovl - Bouwe Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jun 1899)

60)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1855 H - Elzinga - Holkeboer, huwelijk (Wonseradeel 16 jun 1855)

61)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1855 H - Elzinga - Holkeboer, huwelijk (Wonseradeel 16 jun 1855)

62)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1871 ovl. - Johantje Holkeboer, overlijdensakte (Wonseradeel 24 mei 1871)

63)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1856 G - Haye Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 7 mrt 1856)

64)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1856 G - Haye Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 7 mrt 1856)

65)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1927 ovl. - Haye Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 2 sep 1927)

66)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1888 H - Elzinga - Hidma, huwelijk (Wonseradeel 15 sep 1888)

67)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1907 ovl. - Iefke Hidma, overlijdensakte (Wonseradeel 21 jan 1907)

68)  Iefke trouwt op 12 mei 1866 te Wonseradeel met Ynte.

69)  Ynte Faber, zoon van Sikke Yntes Faber en Aafke Baukes Tacoma. Ynte is geboren rond 1840 te Pingjum.

70)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1889 H - Elzinga - Wiersma, huwelijk (Wonseradeel 23 mrt 1889)

71)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1873 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Wonseradeel 23 jan 1873)

72)  Suurtje trouwt op 21 mei 1861 te Menaldumadeel met Jentje.

73)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1873 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Wonseradeel 23 jan 1873)

74)  Jentje Sytses Katstra, zoon van Sytse Jentjes Katstra en Tettje Taekes. Jentje is overleden voor 23 januari 1873.

75)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1853 G - Arendje Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 12 jul 1853)

76)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1853 G - Arendje Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 12 jul 1853)

77)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1924 ovl. - Arendje Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 20 jan 1924)

78)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1876 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Wonseradeel 13 mei 1876)

79)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1889 H - Elzinga - Wiersma, huwelijk (Wonseradeel 23 mrt 1889)

80)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1909 ovl. - Klaas Elzenga, overlijdensakte (Wonseradeel 5 jun 1909)

81)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1889 H - Elzinga - Wiersma, huwelijk (Wonseradeel 23 mrt 1889)

82)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1889 H - Elzinga - Wiersma, huwelijk (Wonseradeel 23 mrt 1889)

83)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1927 ovl. - Siepkjen Wiersma, overlijdensakte (Wonseradeel 28 sep 1927)

84)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Martha van der Laan, overlijdensadvertentie (29 jul 1983)

85)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Haije Elzinga, overlijdensadvertentie (29 aug 1978)

86)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jantje Antje van der Zee, overlijdensadvertentie (2 nov 1975)

87)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jantje Antje van der Zee, overlijdensadvertentie (2 nov 1975)


Opmerkingen:
elz006

Dit overzicht is beperlkt tot 4 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elzinga -:
Parenteel van Bouwe Ynzes Elzinga.