Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java Ned. Indie. deel 1


AERTSZ., JA N- , van Heeg, baas metselaar in Compagnie%

dienst, j.m. oud 30 jaar, ondertr.

Batavia 21 Mei en tr. aldaar 7 Juni 1671

ME'I:IE WEY'TSMA, van Leeuwarden, wed.

HENIIRIK RAPENBURG, sergeant Cie.; in het

Testamentenreg.` van Batavia 1686/88 fol.

227 heet zij METJE CANT.

P L A N T E N G A; op de begraafplaats te Tanahabang

(Weltevreden) leest men op een grafsteen

in de Afdeeling 111 no 218:

Rustplaats/ van/ onzen innig geliefden/ echtgenoot

en vader/ JOHANNES N I C O L A A S/

PLANTENGA/ geb. te Metslawier-Friesland/

15 October 1838/ overl. 29 September 19101

en van zijne ecbtgenoote/PAULINAJOSEPHINA/

geb. COPI~IENS/ overl. den 19 Mei 1915/ in

den ouderdom van bijna/ 63 jaren.

H E L D E R, HA R M A N U S-, /geb. te Aalzum (Friesland/

8 Maart 18731 overleden te Weltevreden/

20 December 1919. (Grafschrift Tanahabang

Welt. Afd. IA no. 1).

VLIETSTRA; op een grafsteen in de Afdeeling IA op

de Begraafplaats Tanahabang te Welt.: Hier

rust/ onze lieve echtgenoot en vader/

F R E D E R I K VLIETSTRA/ geb. te Heeg/ den

9 Februari 1877/ overleden den 10 Februari

1920/ HENDRIKA CORNELIA/ VLIETSTRA geboren/

VAN OOSTERWIJ$ overleden 22 Mei

1921/ Rust zacht lieve doode. (92)

ADEMA, WILLEM REMELIUS-, geb. Rauwerd. oud 30 i.,


ANKRINGA, ELISABETH MARIA-, 27 j. dr. van JACOB A.

en CORNELIA V AN D U R A, afk. huw.

Pasoeroean 1 Feb. 1891 met JACOB DERK

KOBUS; haar wapen: Gedeeld; 1 de Friesche

adelaar ; 11 doorsneden : a een anker schuinsrechts

geplaatst; b een klaverblad.

BRUIN, PIETER DE-, geb. Dokkum 5 Dec. 1851, overl. oud

64 jaar als concierge Sanatorium Staatspoorwegen

te Tegalrandoe-Banjoewangi, ongehuwd

op 8 Juni 1916, nalatende:

1. FREDERIKA DE B R . geb. Gondosoeli

(Poespo, Pasoeroean) 13 Juni 1894.

2. JAN KLAAS DE BR. geb. a.v. 16 Feb. 1896.

3. AAFKE DE BR. geb. `a. v. 28 April 1900,

geh. 18 April 1916.

4. ALBERTHA DE BR. geb. Goenoeng Sari

(Tjoerahdami-Bondowoso) 5 Feb. 1905.

Deze kinderen woonden in 1916 te Loemadjang.

KRAK, JACOl Jusrus-, geb. Leeuwarden 1 ILfei 1845,

f Weltevreden 3 Sept. 1922, nalatende

kinderen; hij begr. Tanahabang ald. Afd. 1

no 60.

BOER, JACOU DE-. geb. Leeuwarden 19 Sept. 1853,

overl. Bat. Centrum 5 Jan. 1903, begr.

Tanahabang ald. Afd. 11 no. 104.

ID~ÁRDI, HETTO-, geb. Leeuwarden `-12 Oct. 1816,

overl. 8 Mei 1887, nalatende kinderen en

begr. Tanababang a.v. Afd. 11 no. 301.

ZETSTRA. Op het kerkhof te Serang leest men: Rustplaats/

van/ S. P. ZETSTRA/ le Luit. Kommandant/

der Djayang Secars/ geb. te

Leeuwarden 30 Oct. 1804/ overl. den 20

Mei 1848/ (no. 126).

HENGEVELDT , GERARDUS- van Leeuwarden, opperchir

en hospitalier te Amboina test. ald. 5 April

1749 met zijn hv. JOHANNA FREDRIKA VAN

RIJSWIJK, van Amboina dr. van toen wijlen

O TTO VAN R. en zijne wed. CO R N E L I A

HELENA SWARTSHOF. Hij kwam 1749 met

schip Ouernes als oppermeester op f 36.

`s m. naar Indië voor de Kamer Amsterdam.

(Test. Reg. Amboina 1762 bl. 1).

DIJKSTRA, JAN JOHANNES-, geb. Oosterwolde; 33 jaar,

gehuwd en 6 kinderen in 1868; 12 Sept.

1862 dienststaat als ingenieur 3e kl. te

Pasoeroean; hij huwde 10 Maart 1856.

HARTHOLT, JOHANNES- van Sneek, pred. vertrok in 1721

naar Java en ondertr. Batavia 1 April 1723

CORNELIA WESTHOVEN, bij wie twee dochters,

nl. PHILIPPINA CORNELIA H. en MARIA

REINIERA H, welke laatste ged. Batavia 9

Dec. 1727 in de Holl. kerk: hij werd 30

Maart 1728 begr. op het Binnen Portugeesch

kerkhof te Batavia; zijn weduwe hertr. le

DS. WARNERUS VAN Loo, zn. van COENRADUS

COLLARD,

TEENSMA,

WANDERS,

VAN L. te Nederm,eer in Oostfriesland, met

wien zij 18 Oct. 1734 te Ambon testeert.

Ds. VAN LOO over]. kort daarna te Ambon.

Zij was in 1738 de hv. van LUBERTUS

VERMEHR.

EDUARD MATHIJS-. geb. Leeuwarden, oud

85 jaar particulier, wedr van JOSEPHINE

MARIA VAN DIJCK, zn van JOHANNES JACOBUS

C. en CATHARINA TRUMPER, overl. Batavia

(Parapattan) 20 Nov. 1923.

HAIKA ABRAHAMS-, geb. Schiermonnikoog

11 Oct. 1851, was in 1884 ongeh. en lichtopzichter,

4de kl. op flOO.- `Sm. op Zwaantjesdroogte

(Banjoewangi).

WANDER-, sergeant detachement Alg. Depot

te Besoeki, oud 39 jaar, man van TRIJNTJE

CANNEGIETER, zn. van WANDER TIESSENS

en TIEKE HARMS te Lijk in Friesland, overl.

fort Utrecht te Banjoewangi 14 Mei 1834;

hij was geb. te Lijk.

WIEBENGA, SIPKE-, oud 48 jaar geb. op -Ameland, zn.

van GERKO WIARDI W. en AGATHA JANS

SIPKES, wonende te Soemberpaken (Djember),

man van A NNA CHRISTINA FL O R A

MACDONALD MUNRO, overl. in Oost Java

13 Sept. 1894.

WOUDE, NAMLE VAN DER-, geb. Harlingen 22 Jan. 1874,

directeur Opleidingsschool Inl. Ambtenaren

te Probolinggo in 1918.

WOUDSTRA, DORUS-, geb. Leeuwarden 12 April 1876,

diende 18 jaar in het N. 1. leger en werd

.. gepensioneërd al8 sergeant majòokinstructeur

Inf.; in 1918 was hij administrateur van het

pasarwegen te Probolinggo.

ZIJLSTRA, PIETER-, geb. Harlingen, in 1864 employé

in de tabak, zn. van DIRK CORNELIS Z. en

EVA FONTEIN, huwde Djember 16 Juni 1898

MAGDALENA MARGARETHA MECHTELD

STEENMEYER, geb. Soerabaja in 1873, dr

van REINI~R S. en MARGARETHA MECHTELD

VAN DER GANT, weduwe van FRANS HERMAN

OCEANUS TELANAX `POPKENS. .

SYNJA, LIEUWE REINDERS-, regeerend burgemeester

van Dokkum, was geh. met BETSKE B~TNIA.

Hun zoon NANNE S. was raad extraord. van

Justitie te Batavia (11 April 1774) wonende

Tijgersgracht, vanwaar hij 26 Aug. 1777 op

het Holl. kerkhof aldaar werd begr. in zijn

eigen kelder no. 15. Na zijn dood, bij patriaschen

brief van 10 Oct. 1777, kwam zijn

benoeming tot raad ord. vd. Van hem stamt

af O-rro JULLIUS FRANCOIS SYNJA, die 10

Juli 1875 -j- en 8 volle broeders had, O.W.

den bekenden spoorwegaannemer W. A. P.

F. J. SYNJA, aldaar 1 April 1930 overl. oud

66 jaar. Zij waren zoons van JOHANNES

W ILLEM S. en L. M. EEKHOUT. Hunne

afstammelingen leven nog in Indië.

Bron: De Indische Navorscher