Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.


De Friezen op Java Ned. Indie deel 10

GOOT, HENDRIK VAN DER-, geb. Hindeloopen, 28 j. 6 m., fuselier
I Ie Bat. re Camp. Inf., zn. JOUTZE HENDRIKS
VAN DER G. en CORNELIA RIENKS SLEESWIJK , t
Mil. Hosp. Welt. 2 Oct. 1868.
BIJVOET% BO N I F A C I U S-, geb. Sneek, 23 j. 7 m., sappeur Ie
kl. 5e Comp. Korps Sappeurs, laatst wonende
Bolsward. zn. van JOHANNES B. en ELISABETH D E
JONG, f Mil. Hosp. Welt. 15 Oct. 1868.
SCHERMER, GERHARDUS FREDERIKUS-, geb. Leeuwarden, 26 j.
I m., korporaal re Comp. I Ie Bat. Inf., zn. van
ARZOON S. en BEATRIX W EYDEMA, t Mil. Hosp.
Welt. 20 Oct. 1868.

WOUDE, JAN VAN DER-, geb. Birdaard (Dantumadeel), 17 j.,
jongen a.b. Z.M. fregat Prins Alexander der Nederlanden.
zn. van PIETER WIEGERS VAN DER W .
en GRIETJE JAN NIJDAM, + Mil. Hosp. Welt. 2 2
Oct. r868.
STRAATSMA, MATHIJS-, geb. Harlingen, 33 j., werkman bij
den vuurtorenbouw op het eiland Noordwachter, f
Mil. Hosp. Welt. 4 Dec. 1868.
JONGH, DERNARDUS DANIEL DE-, geb. Leeuwarden, oud zg j.
en I nr., sergeant ze Comp. I re Bat. Inf., zn. van
JAN J A C O B U S D E J. en GEERTRUIDA A L E T T A
MUNNIKS, t Mil. Hosp. te Welt. 2 Oct. 1868.
WIJK, HENDRIK JANS VAN-, geb. Ooststellingwerf, oud rg jaar
en I maand, fuselier 6e Comp. I re Bat. Inf., zn.
van JAN GOORTSEN VAN W. en BAUKJE EG B E R T S
D I J K S T R A, t Mil. Hosp. Welt. 2 Juni 1869.
GROEN, JAN FOKKE&, geb. Heerenveen, 33 j. en 3 m., brigadier
4e Comp. Reg. O.I. cav., zn. van FO K K E
HEND~IKS G. en CATHARINA YMES BOORNSTRA, t
Mil. Hosp. Welt. 25 Juni r 869.
N A U T A, AREND W I L T Z E S-, geb. Heerenveen, 21 j., 8 m..
korporaal Subsistentenkader, zn. van WILTZE
ARENT N. en TRIJNTJE JOHANNA Vos, t Mil.
Hosp. Welt. 21 Aug. 1869.
WIERSEMA, GE R B E N-, geb. Hallum, 27 j., 5 m., 20 d., fuselier
12e Bat. Inf., zn. van P IETER W. en TEUNTJE
GERBENS KEIZER te Hallum, t Mil. Hosp. Welt.
9 Sept. 1869.
SCHAAFSMA. ANDRIES-, geb. Zürich (Wonseradeel), kanonnier
2e kl. re Comp. divisie Veld-art.. zn. van BROER
A N D R I E S S. en EELKJE KL A R E S POORSTRA, t
Mil. Hosp. Welt. 17 Sept. 1869.
BOVERMAN. SILVESTER WILHELM-, geb. Utingeradeel, 3 8 j.,
sergeant mariniers a.b, Z.M. fregat Prins Alexander
der Nederlanden, zn. van WILHELM LUTGERUS B .
en HILTJE SIBLES JO R N A, "i Mil. Hosp. Welt. 17
Sept. I 869.
KAMLIINGA, KLAAS-, geb. Harlingen, oud 23 j., 3 m., fuselier
6e Comp. hoe Bat. Inf. zn. van JOHANNES YMKES
K. en JENNE DOUWES DE Roos, t Mil. Hosp.
Welt. 16 Oct. 1869.
DOESEN, TAEKE VAN-, geb. Leeuwarden, 39 j., ridder M.W.O.
4e kl., waterschout te Batavia, wedr. van AN N A
O OSTERWEGHEL, zn. van JAN VAN D., bezemmaker
en TRIJNTJE T AEKES R ENEMA, t Leeuwarden
I Aug. 1869.
ANDRIES-, geb. Leeuwarden, 23 j., IO m., I 2 d.,
sergeant 3e Comp. ge Bat. Inf., zn. van JAN YPES
L. en WILHELMINA E LISABETH JENTINK, t Mil.
Hosp. Welt. 24 Sept. 1870.
LOJENGA,

SIDERIUS, PIETER-, geb. St. Jacoba Parochie (t'Bildt), 28 j.,
g m., 3 d., brigadier 4e Comp. Reg. O.I. cav.,
zn. van DOUWE PIETERS S. en GRIETJE SCHULTETUS,
f Mil. Hosp. Welt. g Nov. 1870.
WAGENAAR. PIETER-, geb. Welsrijp, . . . j., IO m., 22 d., fuselier
re Comp. ge Bat. Inf., zn. van KLAAS GERRITS
W. en GRIETJE PIETERS ALGEREL te Franeker,
t Mil. Hosp. Welt. 4 Dec. 1870.
JONG, WOUTER POSTHUMUS D E-, geb. Joure 10 Mei 1845,
sergeant Subsistentenkader op Onrust (Batavia),
zn. van ROELOF DE J. en A ALTJE G E R R I T S
VEENSTRA, t Mil. Hosp. Welt. (Batavia) I Jan.
1871.
VISSER, HILLE-. geb. Leeuwarden, 20 j., matroos 3e kl. Zr.
Mr. Stoomschip Amsterdam, zn. van POPPE V. en
MARTHA WIJTSES, t Mil. Hosp. Welt. 27 Sept.
1871.
SCHOFPELMEER, CHRISTIAAN -, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel),
38 j., fuselier Subsistentenkader te Batavia.
zn. van TAKE CHRISTIAANS S. en MARIA
BARBERA ELISABETH HUIVING, t Mil. Hesp. Welt.
2g Sept. 1871.
KOOISTKR, SIES-, geb. Almenum in Barradeel. 31 j., flankeur
6e Comp. 12e Bat. Inf. te Welt., zn. van ANNE
K. en ANTJE SIEDS RENEMA, t Mil. Hosp. Welt.
24 Feb. 1859.
ASHECK. HANS W ILLEM VAN-. geb. Koudum (Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde). 28 j., sergeant 6e
Comp. hoe Bat. Inf. te Welt., zn. van TJALLING
MENNO WATZE VAN A. en ELBRIG BIENEMA, te
Leeuwarden, + Mil. Hosp. Welt. 28 April 1859.
(Vgl. Ned. Adelsb. 1940 bl. 7 I sub XIV, 5).
WIEBENCA, IDA WIEBES-, geb. Gorredijk, 37 j., kok a.b. Ned.
SWERMS,
Schip Vriendentrouw ter reede Batavia, zn. van
wijlen WYBE JEDES W. en TRUITJE JOHANNA
WESTVEER. geh. met SYTJE PAULUS SOUI~ETES(?),
rial. een minderj. kind., t Mil. Hesp.
Welt. rg Juni r 859.
REIN-, geb. Bolsward, ongeh. zn. van WEGERUS
JANS S. en GEERTJE ANTONY ANTONIDES, t in
het Militaire Hospitaal te Weltevreden op 26
Februari 185 I, oud 2g j., walbusschutter re comp.
re Bat. Inf. te Mr. Cornelis.
WAL. WYBE VAN DER-, geb. Roordahuizen, 36 j., kanonnier
je kl. re Comp. personeel der art. te Weltevreden.
+ ín het Mil. Hosp. ald. 3 Maart 185 I, zn. van
EVERT v. D. W. en JOUKE JELGERHUIS .
VEER. JAN VAN DER-, geb. Oudhuizen, 32 jaar, korporaal
ge comp. personeel art. te Welt., zn. van JACOB
v. D. V. en MARIA GOES, t Mil. Hosp. Welt. 23
Maart I 85 I.
HUIZINGA. , JOCHEMUS-. geb. Leeuwarden, oud 33 jaar, flankeur
5e Comp. 13e Bat. Inf., zn. van DOEDE H.
en MARIA STEVINGER, ) Mil. Hosp. Weltevreden
I 5 April I 85 I.
RUURD GERRITS-, geb. Hindeloopen, oud 27 jaar,
matroos a.b. Ned. part. schip Doelwijk, zn. van
ROOSJEN,
GERRIT R. en ISAAK RUURDS, t Mil. Hosp. Welt.
2 Mei r851.
VLIETSTRA, CHRISTIAAN -, geb. Franeker, oud 25 jaar, zn.
van JACDB C HRISTIAAN V. en EMKJE JA N S
TUNSTKA, t Mil. Hosp. Welt. 23 Juni I 85 I.
VEEN, GERRIT DOEYENT VAN DER-, geb. Weststellingwerf,
26 jaar, flankeur re Comp. I re Bat. Inf. te Welt.
zn. van DOEYE GERRITS VAN DER V. en ANTJE
JELLES VAN DER H U L S T, i_ Mil. Hesp. Welt. I C
Sept. 1851.
NIEHOF; ENTE AEYKS-, geb. Harlingen, 45 jaar, gezagvoerder
van het Ned. Part. Schip Claudius Civilis, gehuwd
met SIEBERKJE DIRK BUISMAN, wonende te Amsterdam,
zn. van AEYKE ENTES N. en KAATJE
PIETERS TOLLINGEN, + Mil. Hosp. Welt. 23 Sept.
1851.
KROEGER, CHRISTOFFEL-, geb. Franeker, 25 jaar, flankeur
re Comp. I re Bat. Inf. te Mr. Cornelis, zn. van
A TSE CHRISTOFFEL K. en DJEUWKE LYTSES
JONKMAN, t Mil. Hosp. Weltevreden (Batavia),
6 Oct. 1851.
WERP. JACOB RUURT VAN DER-, geb. Leeuwarden, zn. van
JACOB RUURT VAN DER W. en ELISABETH JACOBS.
oud 37 jaar sergeant, t Mil. Hosp. Welt. g Nov.
1851.
HAMSTRA, FOCKE MEINTS-, geb. Anjum, 24 jaar, flankeur
6e Comp. I re Bat. Inf. te Mr. Cornelis, zn. van
MEINT H. en BAUKJEN TJERKS VELDA, t Mil.
Hosp. Welt. 2 I Nov. I 85 I.

V E E N, HENDRIK H ARMEN VAN DER-, geb. Mildam, Schoterland,
oud 26 j., fuselier garnizoensbat. Ie Mil.
Afd. Weltevreden, zn. van HARMEN HENDRIK VAN

DER V. en AUKJEN SIERDS HEMSTRA, -+ Mil. Hosp.
Welt. 8 Dec. 1853.
KIESTRA, JAN-, geb. Dokkum, 28 j.. flankeur re Comp. I re
Bat. Inf. te Weltevreden, zn. van LIEUWE K. en
ANTJE WIEBERS PARTMUS, + Mil. Hesp. Weltevreden
7 Maart 1854.
WASSENAAR JAKOB-, geb. Harlingen. 39 j., matroos a.b. Ned.
part. schip ter reede Batavia, zn. van PIETER W.
en IORDJE DANIELS, t Mil. Hosp. Weltevreden
17 April 1854.
OOSTERBAAN, JACOBUS-, geb. Harlingen, 26 j., walbusschieter
re Comp. re Bat. Inf. te Buitenzorg, zn. van
JACOBUS 0. en PETRONELLA LEERS, + Mil. Hesp.
Welt. 16 Juni 1854.
ZWERVER, GERRIT JACOB-, geb. Smallingerland, 34 jaar,
flankeur 6e Comp. xe Bat. Inf. te Welt., zn. van
JACOB 2. en TREINTJE GERRITS RE I T S M A, t
Mil. Hosp. Welt. 26 Juli 1854.
VERWERDh, SJOERD JANS-, geb. Bolsward, 42 j., wachtmeester
4e comp. O.I. Cav. te Rijswijk (Welt.),
zn. van JRN V. en JOWANTJE SJ O E R D, + Mil.
Hosp. Welt. zo Oct. 1854.
JONG, ARIE DE-. geb. Franeker, 2.9 jaar, opperstuurman a.b.
Ned. Part. schip MALVINA ter reede van Batavia,
zn. van ARIE DE J. en ALIDA PRODANG, t Mil.
Hosp. Welt. 30 Oct. 1854.
RODENBURG, RUT~XRUS-, geb. L_eeuwarden, oud 60 jaar, behoeftig
persoon uit het armengesticht op Molenvliet
(thans Landsarchief), zn. van MARKUS R. en
ROLIKJE BOUMAN, + Mil. Hesp. Welt. 14 NOV.
1854.
PITST-RA. JAN SIKKFS-. geb. Achtkarspelen, 48 j., cavalerist
4e Comp. O.I. cav. op Rijswijk (Welt.), zn. van
SIINE JAN P. en DIEUWKE LUITZENS DE V R I E S,
+ Mil. Hosp. Welt. 15 Nov. 1854.
IJZELSTEIN, MINNE BARENDS-, geb. Scharnegoutum. oud 30
jaar, flankeur 6e Comp. re Bat. Inf. te Welt., zn.
van RUURD Y. en JOUKJE JOUKES SCHILSTRA, t
Mil. Hosp. Welt. 24 Jan. 1853.
BUWALDA TAEKE JOHANNES-, geb. Franeker, oud 30 jaar,
sergeant garnizoensbat. re Mil. Afd. op Java te
Welt., zn. van ANE FOUWORTS B. en EKE BERTRA&
I, t Mil. Hosp. Welt. I 7 Juni 1855.
SLOOTEN, ANE VAN-, geb. Harlingen, oud 23 jaar, matroos
a.b. part. schip Nederland ter reede Batavia, zn. van
MARTINUS VAN S. en HEUKE MOLENAAR, ? Mil.
Hosp. Welt. 2g Juni 1855.
SIKKEN& LAMMERT GEIKES-, geb. Achtkarspelen, 44 jaar, zn.
van ABEL HENDRIK S. en GEERTJE BERENDS VAN
DER HEYDT, fuselier garnizoensbat. in de re Mil.
Afd. te Welt., t Mil. Hosp. Welt. I Juli 1855.
GILTA, FREDERIK WILLEM NICOLAAS-, geb. Hollum o p
Ameland, 24 jaar, zn. van LOUIS JAN G. en HENDRIKA
CATHARINA VAN DER HEUVEL, flankeur 6e
Comp. re Bat. Inf. te Welt., t Mil. Hosp. aldaar
10 OCC. 1855.
WOUDSTRA, WILLEM CORNELIS-, geb. Nyega, 39 jaar, sergeant
ge comp. personeel Art. te Welt., zn. van
C ORNELIS POOTEN W. en GEERTJE WILLEMS
TEN BRINK, t Mil. Hosp. Welt. 27 Nov. I 855.
BRAAK, TJIPKE GERRIT%, geb. Morra (Oostdongeradeel) oud
26 jaar, flankeur re Comp. I re Bat. Inf. te Welt.,
zn. van GERRIT JARIGS B., t Mil. Hosp. Welt.
rg Dec. 1855.
GLASIUS, WIERD-, geb. Dokkum, 22 jaar, fuselier garnizoensbat.
re Mil. Afd. te Welt., zn. van P I E T E R
WIERDE G. en HARMKE ROUWERDA, t Mil. Hosp.
Welt. 13 April 1856.
VENENDAL, DOUWE-, geb. Leeuwarden, 35 jaar, flankeur 4e
Comp. reg. O.I. cav. te Rijswijk (Welt.), zn. van
GIJSBERTUS V. en LIETJE BUURSMA, t Mil. Hosp.
W e l t . 2 1 M e i 1856,
LEEST, BEREND DURKS-, geb. Achtkarspelen, 3 I jaar, zn. van
D URK BEREND L. en SIJKE KLAZES VAN DER
SCHUIT, wonende te Rottevalle. kanonnier re kl.
re Comp. personeel art. te Welt., t Mil. Hosp.
Welt. g Juni 1856.
JOEKES, ALBERT HENDRIK-, geb. Leeuwarden, gep. sergeant,
zn. van HENDRIK J. en FOKJE JE T T E S, t Mil.
Hosp. Welt. 3 Dec. I 85 I.
JONGE, PETER PETERS DE-, geb. Haske. laatst gewoond hebbende
te Giethoorn, vader onbekend en moeder
ANNETJE JANS GROEN, oud 42 jaar, cavalerist
5e comp. O.I. cav. te Rijswijk t Mil. Hosp. te
Weltevreden 15 Febr. 1852.
SPOELSTRA, JAN JOHANNES-, geb. Idaarderadeel, 34 jaar sergeant
5e Comp. sappeurs te Weltevreden, laatst gewoond
te Workum, zn. van JOHANNES JANS S .
en CATHARINA KOEMANS, t Mil. Hesp, Weltevreden
I 3 April I 852.
VEEN, HILLEBRAND VAN DER-, geb. Dokkum, oud 47 jaar,
SIEBENGA,
korporaal Garnizoensdienst in de re Mil. Afd. te
Welt., zn. van PIETER VAN DER V. en HELTJE
MERRIT, t Mil. Hosp. Welt. 3 Aug. I 852.
ANDRIES-, geb. Beneden Knijpe, oud 30 jaar, flankeur
re Comp. 7e Bat. Inf. te Mr. Cornelis, zn.
van SIEBE ANDRIES S. en GRIETJE G E R R I T S
BROUWER, t Mil. Hosp. Welt. 23 Aug. 1852.
BRANTSMA, HENDRIK~~S GIJSBERTUS-, geb. Leeuwarden, 3 3
jaar, 2e luit. 5e Comp. I re Bat. Inf. te Welt.,
vader onbekend en moeder SYBRIGJE BRANDSMR,
werd ter begraving opgenomen in het Mil. Hosp.
te Welt. 2g Aug. 1852.
BROERTYE, HUBERT JOUKES-, geb. Gaasterland, 25 jaar, korporaal
2e Comp. I re Bat. Inf. te Welt., zn. van
JOUKE B. en ANNA JOHANNES MARIJNEN, + Mil.
Hosp. Welt. 2 Sept. I 852.
Roos, . , . . . . DE-, geb. Engwierum, 42 jaar, korporaal 4e
Comp. Regterhalf ge Bat. Inf. t Groot Mil. Hosp.
Kota Radja I 7 April I 874.
SOETER, JA N-, geb. Leeuwarden, 26 j., fuselier 4e Comp.
linkerhalf ge Bat. Inf., zn. van JAN S. en ANTHONIA
SE M M E R, t Mil. Hosp. Kota Radja 24 April
1874.
KEYSER, PAULES-, geb. Harlingen, 24 j., fuselier 4e Comp.
linkerhalf ge Bat. Inf., zn. van PAULES K. en
CATHARINA PANBAKKER , t Mil. Hosp. Kota Radja
25 April 1874.
MENGES, PETRUS-, geb. Leeuwarden, 32 j., fuselier re Comp.

regterhalf 3e Bat. Inf., zn. van PHILIPP M. en
BERNARDINA A P P E L, .b Mil. Hosp. Kota Radja
18 Mei 1874.
WIETSMA, LUIT-, geb. Smallingerland, 23 j., fuselier Ie Comp.
linkerhalf ge Bat. Inf., zn. van RINZE TJ E E R D S
W. en .BAUKJE LUITS BOELENS, f M i l . H o s p .
Kota Radja rg Mei I 874.
PAIS, LEVI-, geb. Harlingen, zg j., korporaal hospitaalbediende
Geneeskundige Hospitaaldienst te Kota Radja, zn.
van BENJAMIN JOZEPH P. en HANNA SA M U E L
KANIS, t Mil. Hesp, Kota Radja 29 Mei 1874.
WOUDE, JOHANNES VAN DER-, geb. Beetsterzwaag, 32, jaar,
kanonnier 2e kl. 3e Comp. personeel artillerie te
Kota Radja, zn. van DIRK VAN DER W. en TJERKZEN
FOKKES DE V RIES, t Mil. Hosp. Kota Radja
12 Juni 1874.
STEENSMA, GERARD-, geb. `t Meer (Schoterland), 25 j., fuselier
je Comp. linkerhalf ge Bat. Inf. te Kota Radja
zn. van THEUNIS YAIS ST. en ANTJE JACOBA TEN
C A T E, t MiI. Hosp. Kota Radja 18 Juni 1874.
R EINSTRA, RI N G E-, geb. Koudum, 26 j., fuselier Ie Comp.
regterhalf ge Bat. Inf. te Kota Radja, zn. van
LYKEL A TTES R., t Mil. Hosp. Kota Radja 21
Juli 1874.
B ANDA, RIENK-, geb. Leeuwarden, 47 j. 5 m., kanonnier 2e
kl. art., zn. van RITSKE JANS B. en JANKES Dou-
WES BLEEKER, ) Mil. Hosp. Welt. I g Aug. I 874.
VRIES, MELIS DE , geb. Ferwerderadeel, 2 I j., fuselier
Suppletiedepot,
zn. van IJSBRAND DE V R . en AN T J E
M ELIS VAN SLOTEN, t Mil. Hosp. Welt. 26 Sept.
1874.
BOERSMA, CORNELIS-, geb. Franeker, 3.0 j., fuselier 2e Comp.
regterhalf 2e Bat. Inf., zn. van STEVEN JAN `B. en
Y MKE GEERTS HOUWING, t Mil. Hosp.' Kota
Radja 20 Sept. 1874.
V E E N, GERHARDUS WIJBRANDUS VAN DER-, geb. Harlingen,
20 j., fuselier re Comp. linkerhalf ge Bat. Inf.,
zn. van MARK WYBES VAN DER V. en IJS J E
G ROENEWOUD. t Mil. Hosp. Kota Radja I Nov.
r 874.

KOOIMAN, J E L T E-, geb. Gaasterland, 24 j. en 20 d., ziekenoppasser
Geneeskundige Hospitaaldienst, zn. van
ROELOF K. en PIETERTJE MEINDERTS DIJKSTRA.
.f Mil. Hosp. Welt. I Oct. 187 1.
,-"- _..__ _._-... -_. ,__._ .__
D I K, Romr:-, geb. Leeuwarden, 28 j. 7 m. 25 d., fuselier
Ie Comp. 12e Bat. Inf., zn. van PIE?`EII DE R K S
D. en HILJE ROELI:S HOOYES, .f Mil. Hosp. Welt.
30 Sept. 1872.
DRIJI%OUT, PIER-, geb. Witmarsum, 32 j. 28 d., sergeant
Subsistentenkader, zn. van JUI~JEN HERIUXS D. en
RINSKE JANS STII>P, ,+ Mil. Hosp. Welt. zo Jan.
1873.
PAIS, AaItoN-, geb. Harlingen, 27 j. 22 d., fuselier 6e Comp.
9e Bat. Inf., zn. van B ENJAMIN JOSEPH P. en
HANNA SAMUEL K A N I S, ,t Mil. Hesp. Welt. 2 1
Jan. 1873.
M E E R, PIETER VAN DER-, geb. Marrum (Ferwerderadeel).
24 j. 2 m. 24 d., fuselier Suppletiedepot, zn. van
JACOB PIETEIIS VAN DER M. en B AETSKE JA N S
K E N G M A, + Mil. Hesp. Welt. I o Maart 1873.
POSTHUMUS, WY P K E-, geb. Leeuwarden, 27 j. 4 m. 25 d.,
sergeant ge Bat. Inf. in subsistentie bij het Subsistentenkader
te Batavia, zn. van HERMANUS P. en
A APFIEN M U L D E R, .t Mil. Hosp. Welt. 6 Juni
1873.
R IEMERSMA, PIETER-, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) ,
29 j. 8 m. 19 d., fuselier Suppletiedepot, zn. van
YEDE PYBRINS R. en SYBURG PIETERS DE V R I E S,
.t Mil. Hosp. Welt. I I Aug. I 873.
ME Y E R, MEINDERT-, geb. Winsum, 21 j. 2 m. 4 d., fuselier
Ie Comp. Linkerhelft 9e Bat. Inf., zn. van HALBE
RUIRDS M. en TRIJNTJE F IEHS VAN G U N S T, +
Mil. Hosp. Welt. 3 I Oct. 1873.
JE L L E M A, AU K E-, geb. Lutkewierum, 25 j. IO m. 29 d..
fuselier Subsistentenkader, zn. van HETTE J. en
Y TTJE PIETERS IE P K E M A, t Mil. Hesp. W e l t .
8 Nov. 1873.
H OEKSTEIN, LUCAS-, geb. Leeuwarden, 34 j. 6 m. 13 d.,
fourier 6e Comp. I Ie Bat. Inf., zn. van FR A N S
B I N N E R T S H. en SUSANNA MARIA STOCKER, +
Mil. Hosp. Welt. I I Nov. I 873.
BOKMA, PIETER-, geb. Sneek, 26 j., fuselier 4e Comp. linkerhelft
9e Bat. Inf., zn. van ATE B. en GELSKE DE
V I J F D E, t Mil. Hosp. Welt. 16 Nov. 1873.
HOEKSTRA, HENDRIK-, geb. `t Meer (Schoterland), 42 j. 7 m.
20 d., fuselier Subsistentenkader, zn. van JILLE
S E E Z E S S E N e n TRIJNTJE PIETERS DE B O T, 1;
Mil. Hosp. Welt. 20 Nov. I 873.
NOOITGEDACHT , JAN-, geb. in Friesland, oud 3 I jaar, + Mil.
Hosp. Welt. in behoeftige omstandigheden op 21
Nov. 1873.
DEKKER, JACOB-, geb. Leeuwarden, 24 j. I m. 27 d., fuselier
Subsistentenkader, van JOHANNES B. en REINSKE
R IJNDERS VAN DER K A M P, .+ Mil. Hesp. Welt.
3 Dec. 1873.
GEERTSMA, HEINE-, geb. Rauwerderhem, 25 j. g m. 12 d.,
fuselier Linkerhalf ge Bat. Inf., zn. van HENDRIK
G. en YMKJE DE BOEI{, + Mil. Hesp. Welt. 14
Dec. 1873.
FEENSTRA, HILLE-, geb. Harlingen, 34 j., Mil. apotheker 3e
kl. O.I.L., ,tot herstel van Gezondheid op reis naar
Europa, + a.b. Ned. Barkschip Jacob Roggeveen,
kap. J. C. ROLFP, op 23' 36'Z.B. en 84" 3o'O.L.
op 23 Maart I 872. Zijn ouders woonden toen te
Harlingen.

VEEN, FOKKE `VAN-, 24 j. geb. Lemsterland, wonende Rotterdam,
t ter reede van Batavia a.b. te Rotterdam
thuis behoorend barkschip Elly 31 Oct. 1873.
BAARDA, THOMAS AUICE-, geb. Leeuwarden, ruim 25 j., fuselier,
zn. van DIKK B. en DIEUWKE VAN KAMMEN, +
a.b. S.S. Sumatra ZI Nov. 1873. (Blijkbaar was
dit schip met gewonden op reis van Atjeh naar
Batavia) ,
ZIJLSTRA, SJOERD- , geb. Menaldum, 21 j. I I m., fuselier
7e Comp. 10 Bat. Inf., zn. van ROELOF HORTES
Z. en AAKJE SJOERDS VEENSTRA, + Mil. Hosp.
Welt. 2g Maart 1874.
VEENSTRA, JACOBUS-, geb. Smallingerland, 30 j. 8 m., fuselier
ge Bat. Inf., zn. van ANTJE JOUKES VEENSTRA,
t Mil. Hosp. Welt. I 5 Mei x874.
KNIKKER, ABE-, geb. Harlingen, 27 j.. fuselier 4e Comp. Ize
Bat. Inf., zn. van PIETER K. en JACO~A JANS DE
GOEDE, + Mil. Hosp. Welt. I 7 Mei I 874.
RUDOLPHI, LOUW-, geb. Jutrijp, 2g j. g m., fuselier
Subsistentenkader,
zn. van TJEERD JOHANNES R. en
HENDRIKA PETRINELLA JULIANA FROELING, +
Mil. Hosp. Welt. 23 Mei 1874.
DIJKHOFF, . . . . . .-, geb. Leeuwarden, 24 j., fuselier re Comp.
linkerhalf 3e Bat. Inf. te Kota Radja, zn. van
HERMANS D. en MIETJE LENBEEKS, t Mil. Hosp.
Kota Radja 2 Oct. 1874.
POSTMA, REINDER-, geb. Pingjum, 38 j., marinier 3e kl. te
Kota Radja, zn. van PIETER HEINS P. en PIETJE
REINDERS RIJPEMA, + Mil. Hosp. Kota Radja
14 Oct. 1874.
. SPAN, DOEDE-, geb. Dronrijp, 26 j.. kanonnier art., zn. van
SIMON BAVIUS S. en ANTJE: HEILKES KAMMINGA, t
Mil. Hosp. Welt. 7 Dec. 1874.
MASSE, JACOBUS JOHANNES LAMBERTUS-, geb. Harlingen,
32 j., korporaal Subsistentenkader, zn. van DAVID
MATTHIJS M. en JEANNETTE FRANCOISE SUSANNA
DE KONING, ? Mil. Hosp. Welt. 28 Dec. 1874.
KOSTER, HENDRIK-, geb. Leeuwarden, 27 j. 8 m., fuselier
Subsistentenkader, zn. van ANDRIES K. en ESTER
BARIES, + Mil. Hosp. Welt. 2g Dec. 1874.
SMITS, BERNARDUS-, geb. Wonseradeel, 34 jaar, fuselier linkerhalf
ge Bat. Inf. laatst te velde in Atjeh, zn.
van WILLEM BERNARDUS S. en GEESKE AUKES
KOLDEWAYER, t a.b. Ziekenschip Kosmopoliet 111
I I Jan. 1874 (gedurende het transport van gewonden
van de tweede Atjehexpeditie van Atjeh naar
Batavia) .
FABER, PIETER YDES-, geb. Leeuwarden, 46 jaar, sergeant
garnizoensbat. in de Ie' Mil. Afd. te Weltevreden,
zn. van YDE JANS F. en TJIETEKE PIETERS, t
Mil. Hosp. Welt. 12 Sept. 1852.
BERENDS, JAN-, 42 jaar, fuselier garnizoensbat. Ie Mil. Afd.
te Welt., geb. Opheide in Friesland, laatst wonende
te Zwolle, zn. van HENDRIK B. en AKRE G~RRITS,
+ Mil. Hosp. Weltevreden 21. Oct. 1852.
ZIJLSTRA, SYTZE EVERTSE-, geb. Utingeradeel, oud 42 jaar,
sappeur re kl. 5e Comp. sappeurs te Welt., zn. van
EVERT Z. en LIJSBET TAKES, + Mil. Hosp. Welt.
23 Oct. 1852.
JONG, HAGE HENDRIKS DE-, oud 25 jaar, flankeur re comp.
7e Bat. Inf. te Mr. Cornelis, geb. Blya-Ferwerderadeel,
zn. van HENDRIK DE J. en TJITSKE HENDRIKS
BOKKINGA, t Mil. Hosp. Weltevreden 4
Dec. 1852.
TOLSMA, JAN PIETERSZ-, geb. Menaldumadeel, 2g jaar, flankeur
6e comp. I Ie Bat. Inf. te Welt. zn. van
PIETER STIEDES T. en JOUKE JANS OLTHUIS, t
Mil. Hosp. Welt. IO Dec. 1852.
AKKERMAN, JACOB EVERTS-, geb. Aengwirden, 33 jaar, flankeur
Ie Comp. I Ie Bat. Inf. te Welt. zn. van
EVERT A. en JENTJE JACOBS DE JO N G, t Mil.
Hosp. Welt. I 3 Jan. I 853.
STRAUS, NICOLAAS-, geb. Harlingen, 44 j., fourier garnizoensbat.
te Weltevreden, zn. van JAN HERMANS S. en
JOHANNA MAGDALENA DEUTZ, t Mil. Hosp. Welt.
Ig Maart 1853.
WEDDEMAN, HENDRIK JOCHUM-. geb. Smallingerland, 31 j.,
fuselier garnizoensbat. te Welt. zn. `van JOCHUM
W. en JEANNE EELVES VAN DER V E E N, t Mil.
Hosp. Weltevreden 27 Maart I 853.
STEENWIJK, CORNELIS VAN-, geb. Harlingen, 41 jaar, kanonnier
je kl. 6e Comp. personeel artillerie te Weltevreden,
zn. van CORNELIS VAN S. en BARBARA DE
KONING, t Mil. Hosp. Weltevreden z I Mei I 853.
KLOMPSTRA , WYTZE JAN-, geb. Dantumadeel, laatst gewoond
te Tietjerksteradeel, zn. van JAN K. en MINKE JANS,
oud 3 I jaar, flankeur 6e Comp. I re Bat. Inf. te
Batavia, + Mil. Hosp. Weltevreden I 6 Juni I 853.
VAES, FRANCISCUS -, geb. Leeuwarden, 39 jaar, zn. van
PETRUS JACOBUS V. en ANNA MARGARETHA
LINNES, sergeant garnizoensbat. re Mil. Afd. te
Weltevreden, + Mil. Hosp. Weltevreden 27 Juni
1853.
SCHIERE. DIRK HENDRIK-, geb. Bolsward, 25 jaar, zn. van
HENDRIK S. en GEESKE JANS LAFEBER, flankeur
re Comp. 7e Bat. Inf. te Mr. Cornelis, t Mil.
Hosp. Welt. 8 Juli 1853.
BRONS, ALBERT-, geb. Leeuwarden, 32 jaar, kanonnier re kl.
ge Comp. personeel art. te Weltevreden, zn. van
TJERK B. en HENDRIKJE OLTMANS, t Mil. Hesp.
Weltevreden I 5 Juli I 85 3.
DROS, LODEWIJK-, geb. Leeuwarden, 37 jaar, flankeur 4e
Comp. 13e Bat. Inf. te Mr. Cornelis, laatst gewoond
te Ommerschans, zn. van WILLEM D. en
A NTJE D EKKINGA, t Mil. Hesp. Welt. 3 I Juli
1853.
SILON, ABEL MEINDERT-, geb. Leeuwarden 28 jaar, onderoff.
wapen controleur Geweermakersschool te Mr.
Cornelis, zn. van MACHIEL S. en JAANTE MEINDERS
BAANSTRA, t Mil. Hosp. Welt. 18 Aug.
1853.
BURGHGRAAF. FRANS RUDOLF-, geb. Franeker, oud 25 j.,
OTTEMA,
fourier re Comp. 7e Bat. Inf. te Mr. Cornelis,
laatst gewoond te Harlingen, zn. van FRANS HENDRIK
B. en HERMANA MARIA N AUTA, t Mil.
Hosp. Weltevreden 2 I Sept. I 853.
JOHANNES HARMEN-, geb. Wonseradeel, 26 j.,
korporaal 4e Comp. 7e Bat. Inf. te Mr. Cornelis,
laatst gewoond te Wonseradeel, zn. van HARMEN
0. en TJITSKE GERRITSMA , -/ Mil. Hosp. Weltevreden
10 Nov. 1853.
KRUIT, JAN JANS-, geb. Appelscha, laatst gewoond te Heeren7

veen, zg j., flankeur re Comp. 7e Bat. Inf. te Mr.
Cornelis, zn. van JAN GEERTS K. en GEERTJE
ALBERS KROEMKAMP, t Mil. Hosp. Weltevreden
15 Nov. 1853.
P HEIFER, DAVID JOHANIS-, geb. Westdongeradeel. zg jaar,
sappeur re kl. 5e Comp. sappeurs te Welt., zn. van
JOHANNIS DANIELS P. en BEKTEKE H E N D R I K S
BERSMA, + Mil. Hesp. Welt. 22 Nov. 1853.


Bron : D E I N D I S C H E N A V O R S C H E R

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier