Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java. Ned. Indie deel 11

V I S, LAMMERT-, geb. Hoornsterzwaag, oud 24 jaar, laatst
gewoond te Langezwaag, kanonnier 2e kl r8e
comp. divisie Veld- en Bergartillerie. zn. van
W ILLEM G ERRITS V. en WEINTJE P E E T E R S
V E E N, + Mil. Hosp. Weltevreden 23 Aug. 1890.
AR K, SJOERD VAN DER-, geb. Franeker, 48 j., laatst gewoond
te Tjiandjoer, man van CHARLOTTE WILHELMINA
FRESSEL, gegag. adj. onderoff. Inf.. .+ Mil. Hosp.,
Welt. 17 Sept. 1890.

L E T T I N G A, RO E L O F-, geb. Hallum, 46 j., laatst gewoond
aldaar, man van de Inl. vrouw SI E N A, sergeant
majoor van de politie, stafmuzikant re kl., Algem.
Stamb. 63 147, t Mil. Hosp. Welt. 19 Feb. I 891.
(Vgl. Ind. Nav. 11 bl. 40).
KINGMA, MA R T E N-, Stbk. 28779, fuselier Ie comp. ge bat.
Inf. te Batavia, 23 j., laatst gewoond te St. Anna
Parochie in `t Bildt, zn. van DIRK K. en NEELTJE
KROTTJE, + a.v. 2 Sept. 189 I.
GROOT, WILHELMUS PIETER ANDREAS D E-, kanonnier ze kl.
divisie Veld- en Bergart., xe comp. Stamb. I 80 I 6,
34 j., laatst gewoond te Leeuwarden, zn. van
P IETJE DE G. en GRIETJE BROERS, t a.v. 6 Nov.
1891.

MIEDEMA, WY B E-, fuselier Stbk. 3 1833, re Comp. I re Bat.
Inf. te Mr. Cornelis. geb. Barradeel. zn. van KORNELIS
N. en TRIJNTJE VAN WIJK, + a.v. 5 Dec.
r8gr.
LA N G, ANTOON D E-, geb. Leeuwarden, 23 j., korporaal
Exped. Afd. Inf., t Mil. Hosp. Welt. `22 Oct.
1829.
ZETSTRA, SJOUKE PI E R-, (vgl. Jaarg. 1 bl. 30) WIS volgens
Reg. Serang geb. te Huizum, man van JOHANNA
ELISABEUI BUYN, oud 44 jaar, geb. Amsterdam
en ,\ Tjimanoek in Bantam.
W ASSENAAR. DJRR-. geb. St. Anna Parochie, oud 57 jaar,
boekhouder Fa. Wip, gehuwd met MARIA BERNAR~~
NA JOSEPHINE KO K, en zn. van ST E N D E R T
W. cn STIENT~JE VAN DER M O L E N, t Bandoeng.VRIESEMA, GERRIT-, geb. Pingjum (Wonseradeel), 24 jaar,
marinier 3e kl. Korps Mariniers, Stb. 13298, zn.
van KLAAS JANSZ. V. en ANTJE GERRITS ATIMA,
+ Groot Mil. Hosp. Kota Radja I I Juni 1875.
JONKEII, FOIYJE-, geb. Franeker, 30 j., kavalerist Suppletiedepot,
zn. van HANNES J . en ATJE SI K K E S
JONTSMA, t Mil. Hosp. Weltevreden g Juli 1875.
V E E N, KLAAS VAN D E R
A. M. TH. NI C H O L, zijn tweede echtgenoote,
werd geb. te Matang-Perak 14 Dec. 1878.
IT T E M A, AA F J E-, van Burum. oud 17 jaar, j. dr., huwde
OOSTRUM,
Batavia 19 Aug. I 753 (ondertr. 2 Aug. t.v.) JA N
KIER% chirurgijn majoor Art. 27 Juni I 755;
stadsapotheker zo Juli I 759; weesmeester 23 Sept.
1760: als weesmeester ontslagen 2 Juni 1768; als
stadsapotheker en oud-weesmeester naar Nederland
verlost. Hij had bij haar IO kinderen, allen gedoopt
in de Holl. kerk te Batavia; deze kinderen waren:

KIER JOHANNES K., ged. g April I 754, begr.
Holl. Kerkh. IO Juni 1754:.
HENDRIKA K., ged. 21 Aug. I 757:
KIER JANSEN K.. ged. I 6 Mei I 75 g;
S ICCO HENDRIKUS K., ged. 25 Feb. 1761;
J~\N K., ged. g Oct. I 763:
LOURENS K., ged. 26 Mei 1765:
ALBERTUS K., ged. 13 Mei I 767;
H ENDRIK K., ged. 16 Nov. 1768. begr. a.v.
Batavia 24 Sept. 1769:
JACOBUS K.. ged. I April I 770;
ABRAHAM K.,- géd. I 5 Dec. I 771;

AAFJE ITTEMA vd. werd 14 Mei 1772 op het
Holl. Kerkhof te Batavia begraven uit het sterfhuis
in de Nieuwpoortstraat.
(Zie ook Jaargang Ind. Nav. x934/35 bl. I 37).
SYBREN V A N-, geb. Wieuwerd, oud 23 jaar, Eur.
brigadier 14e bat. Inf. te Buitenzorg, zn. van
SJOUKE DAN 0. en hv. AALTJE WIERSMA, koopvr.
te Roorda-huizum, huwde Buitenzorg I o Mei I g3 3
no. 12 AN N I E, geb. Kebondjahe te Batavia-C.,
circa 24 jaar, gescheiden hv. HENDRIKUS GAMELKOORN
en dr. van RAINAM en hv. RAINAH.
LEEFMANS, SALOMON-, geb. Leeuwarden, oud 41 jaar, hoofd
Zoölogisch laboratorium Instituut van Plantenziekten
te Buitenzorg, gescheiden echtgenoot van
ANTJE HELENA R OBIJN, huwde Buitenzorg 4JA(:oI~. geb. Nijega, oud 41 jaar, geb. kap. Inf.,
z n . v a n KE R S T V . e n TAETSKE PIETERSMA,
huwde Buitenzorg I I Feb. 1922 M ARIA FE N S,
geb. Buitenzorg, oud 32 jaar, dr. van L EONARDUS
F. en hv. Inl. vrouw SAUNEM.
D I R K-, geb. Leeuwarden, 37 j. 6 m., korporaal
hoe Bat. Inf., zn. van LAITZEN Z. en RINTJE D E
WOI.~JZ, + Mil. Hosp. Weltevreden 22 Nov. 1875.
SYTS1iMA. JAU~R-, geb. Oostrum, 30 j. 2 m., fuselier Suppletie
depot, zn. van PIETER S. en GEESKE JARKS TER
BRAAK, + Mil. Hesp. Weltevreden 25 Dec. 1875.
WERF, GERHEN VAN D E R-, geb. Bolsward, 35 j. IO m., sergeant
majoor Subsistentenkader, zn. van GERARD~S
HAYES VAN DER W. en JANKE DOEDES BO O D A,
,t Mil. Hosp. Welt. 22 Maart 1876.
RIEMERSMA-, GEERT-, geb. Westergeest (Kollumerland) . 2 6
j., fuselier 4e Comp. 3e Bat. Inf. te Kampong
Gedah, zn. van JAN R. en ANTJE ANNES VAN D E R
V E E N, ,t Groot Mil. Hosp. Kota Radja 13 Jan.
1876.
PO L, MARTINUS VAN D E R-, geb. Workum, 27 j., korporaal
linker half ge Bat. Inf. Ie Comp., zn. van DU R K
SONGERS VAN DER P.. en AKKE LOLLES HIPPERS,
t Gr. Mil. Hosp. te Kota Radja 22 Feb. 1876.
JANSEN, WIGROLT-, geb. Leeuwarden, 45 j. 9 m., korporaal
Geneesk. Dienst in Hosp., zn. van THEUNIS J. en
ELISABETII WIJBOUTS VAN B E R G E N, t Mil. Hosp.
Welt. 13 Juni 1876.
H E I D E, ANNE VAN D E R-, geb. Dokkum. 28 j. 3 m., fuselier
Ioe B a t . Jnf., z n . v a n JAN VAN DER H., en
H ENDRIKJE FEITZES, t Mil. Hosp. Welt. 5 Juli
1876.
H A A K, HENDRIK VAN I~EII-, geb. Kollum, 29 j., kanonnier
2e kl. personeel art., zn. van FEMME VAN DER H.
en JOFIANNA HEIKAMP, + Mil. Hosp. Welt. 6 J u l i
1876.
P~SIXA, REINDER-, geb. Pingjum, 38 j.. marinier 3e kl. in
Atjeh, zn. van P IETER H EINS P. en PI E T J E
R EINDERS RIJPEMA, t Mil. Hosp. Kota Radja
14 Oct. 1874.
HOEKSMA, SIETZE-, geb. Lemmer, 2e stuurman Gouv. Stoomer
Siak, laatst Oostkust van Atjeh, .t Mil. Hosp.
Weltevreden 13 Mei 1877.
NIEUWENHOUT, FOI-`PE-, geb. Vrouwenparochie, 27 jaar, maril
nier 2e kl. Zr. Ms. fregat Zeeland, zn. van SyMON
FOPPE N. en JE T S K E WALINGS FOLSMA, t Mil.
Hosp. Weltevreden 17 Juni 1877.
JONKER, YNZE-, geb. Menaldumadeel, 29 j., fuselier Subsistentenkader,
zn. van MARTINUS J. en SIBBELTJE
JANS MULDER, t Mil. Hosp. Welt. 18 Sept. 1877.
A D E M A, PIEBE-. geb. Welsrijp, 28 j.. fuselier Subsistentenkader,
zn. van JAN GERKES A. en GRIET.JE JELLES
LANGEDIJK, ,f Mil. Hosp. Weltevreden 25 Sept.
1877.
FA B E R, FEDDE MEETII-, geb. St. Jacoba parochie (`t Bildt),
43 j.. gegageerd cavallerist, zn. van EL I S A B E T H
FABER, t Mil. Hosp. Weltevreden IO Oct. 1877.
RI~NSTRA, RI E N T S-, geb. Zürich, 23 j., fuselier Ie Depot
Bat. Inf. te Mr. Cornelis, zn. van RI E N T Z E N
R I E N S T R A, + Mil. Hosp. Welt. IO Oct. 1877.
H UISMAN, FE D D E-, geb. Drachten, 32 j., sergeant I Ie Bat.
Inf. te Welt., zn. van ROELOF FEDDES H. en
B ERBER R EINDERS C R O M K A M P, t Mil. Hosp.
Welt. 15 Oct. 1877.
JO N G, HOTSE PIETERS DE-, geb Haskerland, 24 j., fuselier
4e Comp. linkerhelft ge Dat. Inf., laatst te velde
in Atjeh, zn. van P IETER SAKES DE J. en TE T J E
ARJENS FADER, t a.b. Ziekenschip Kosmopoliet
111 19 Feb. 1871.
HEINRICII-, geb. Leeuwarden, circa 21 jaar, korporaal
art., zn. van MATTHIAS JACOBUS B. en YLTZE
JAYERS, sneuvelde te Penajoeng-Atjeh 20 Dec.
1873.
AEGEL. STEVAN-, geb. Oostdongeradeel, 26 j. 4 m. 6 d., korporaal
kleermaker regter re Bat. Inf. laatst in
garnizoen te Mr. Cornelis, zn. van JOHAN HENDRIK
A. en ANNA C ATHARINA DE G R A A F, stamboek
57615, t a.b. Eng. Stoomschip Scotland gezagvoerder
D. J. Washburn 17 Nov. 1873. (Gewondentransport
van Atjeh naar Batavia)
DIJK, JAN BOUWES VAN-, geb. Heerenveen, 3 8 jaar, 6 m. I 3 d.
JELLEMA,
fuselier regterhalf I ze Bat. Inf. zn. van BO U W E
ANDRIES VAN D. en AFKE JANS B ERKENBOS, Stb.
6 1 138, i_ a.b. Eng. Stoomschip Scotland, gezagv.
D. J. Washburn 29 Nov. 1873. (a.<).
R E I N-, geb. Lutkewierum (Fr.) oud 22 j. 2 m..
fuselier bij het regterhalf 12e Bat. Inf. zn. van
HETTE J . e n YT S J E PIETERS JEPKEMA, t a . b .
Eng. Stoomschip Scotland gezagvoerder D. J.
Washburn, 2 Dec. 1873. (a.v.). Hij had Stamboek
no. 66336.
W IELINGA, JOHANNES-, geb. Franeker, 24 jaar, fuselier re
Comp. linkerhalf 6e Bat. Inf., zn. van AGE JOHANNES
W. en JENNEKEN O V E R M A A L, 1; Mil. H o s p .
Kota Radja 7 Dec. 1874.
SIKKINGA,
SANDER, JA N-, geb. Leeuwarden, 28 j., fuselier linkerhalf 6e
Bat. Inf. te Kota Radja, zn. van PAUI.US S. cn
AUDA HEINS, t Mil. Hosp. Kota Radja 14 Dec.
1874.
GEERT JOHANNES-, geb. Luinjeberd-Aengwirden.
23 j. I I m., fuselier Subsistentenkader, zn. van
JOHANNES GEERTS S. en KEISSE W ILLEMS D E
JO N G, t Mil. Hosp. Welt. I 6 Jan. 1875.
WIJK, EGBERT JANS VAN-, geb. Ooststellingwerf, 30 j., fuselier
re Comp. IO Bat. Inf. te Oeleh-leh, zn. van JA N
G OOITSENS VAN W. en BAAKJE EGBERTS DIJKS
T R A, t Mil. Hosp. Kota Radja 3 Jan. 1875.
JONKMAN, GE R R I T-, geb. Achtkarspelen, 37 j., fuselier Ie
Comp. v.h. rechterhalf 3e Bat. Inf. te Pakan-Atjeh,
zn. van SJOERD H ENDRIK J. en HENDRIKA LESTERHUIS,
t Mil. Hosp. Kota Radja 28 Jan. I 875.
Bron : D E I N D I S C H E N A V O R S C H E R


Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier