Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java. Ned. Indie deel 12

LICHTEVOORT , JAN H ENDRIK VAN-, geb. Schoterland, 26 j.
2 m., fuselier Subsistentenkader, zn. van AMELIA
PIETERS LI C H T E V O O R T, ? Mil. Hosp. Welt. 14
April 1875.
S J A A R D A. JETZE-. geb. Barum. 29 j., fuselier le C o m p
linkerhalf 3e Bat. Inf.. zn. van LUKE JETZES S.
en RUMKE MELLEMA, + Mi1 Hosp. Kota Radja
9 Feb. 1875.
ST O E T T. GERARD H ENDRIK-, geb. Leeuwarden, sergeant 5e
Comp. xoe Rat. te Pakan-Atjeh. zn. FR E D E R I K
ST. en PETRONELLA FO L K E R S M A, t Mil. Hosp.
Kota Radja 15 Feb. 1875.
J O N G, AXE DE-, geb. Bolsward, 25 j., zn. van HOMME
GERRITS DE J. en JOHANNA B RIJNSMA, fuselier 3 e
Comp. regter half hoe Bat. te Mandarsa Poetiet
(Atjeh), t Mil. Hosp. Kota Radja 16 Feb. 1875.
GELDEREN, TIJMEN VAN-, geb. Sneek, 27 j. marinier 3e kl.
4e Comp. rechterhalfbat. Inf. te Kota Radja, zn.
van HARMEN VAN G. en JANKE VAN DER W E R F,
t Groot Mil. Hosp. te Kota Radja 2 Maart 1875.
MEINDERS. SA N D E R-, geb. Leeuwarden, 23 j., fuselier 6e
Comp. roe Bat. Inf. te Pakan (Atjeh) zn. van
P AULUS M. en ALISA H EINS, t Groot Mil. Hosp.
te Kota Radja 4 Maart 1875.


WEELDEREN, JACOB VAN-, 42 j.. geb. Harlingen, + Serang
8 Nov. 1828.
R E N, TJEERDS, geb. Harlingen, ruim 2g j., zn. van TJ E E R D
R. en LIESKE A D A M S, t Anjer (Bantam) in de
kazerne I 5 Sept. I 830.
VREEDEVELD. ANTONIUS-, geb. Leeuwarden, 25 j. en I I m.,
zn. van JOCHEM V. en ELISABETH EINKHOREN,
t in de Infirmerie te Serang 5 Maart 1829.
E S K E S, EGBERTUS-, geb. Sneek I I Jan. 1888, leerling
stafmuziekant,
stbk. 68341, zn. van PIETER E . ,
t Sneek 2g Maart 1892. en ANNA M ARIA V A N
BRUG, huwde Batavia 5 Juli 1916 JOHANNA WILHELMINA
VAN SLOOTEN. geb. aldaar I g Oct. I 898,
erkend aldaar IO Feb. I 904, gewettigd door het
huwelijk der ouders JAN FREDERIK ARNOLD VAN
S., 3e commies Dep. Binn. Best. en de Chin. Chrisi

tenvrouw OEY KIOK NIO. bij den doop genaamd
HELENA PAULINA. (Zie Jaargang V blz. I 7).
PLOEG, ABE VAN DER-, geb. Westdongeradeel 14 Juli 1879,
sergeant schrijver Mil. Adm., Stbk. 53502, zn. van
RENSE RINDERTS VAN DER P., timmerman te `Amsterdam,
en TRIJNTJE ABES VAN DUINEN, huwde
Buitenzorg 25 Nov. 191 I JOHANNA LO E N,
geb. Depok I o Nov. I 882, dr. van ELIA L. en
hv. ANTOINETTE ELIZE JONATHANS: bij dit huwelijk
werd gewettigd: HERBERT MANUEL VAN
DER P. geb. Depok 23 Sept. ~908, erkend te Buitenzorg
8 Nov. 191 I.
VERHEYEN, LOUIS STEPHAN-, geb. Holwerd 27 Oct. 1886,
employé Theeondern. Soemadra te Garoet, zn. van
WILLEM ALPHONSE MARIA V., + Gorinchem z
Feb. ~907, hypotheekbewaarder aldaar, en hv.
HENRIETTE MARIA JEANETTE HUBERTINE WOLTERS
te Breda, huwde Buitenzorg 20 Nov. 19 I z
WILHELMINA COERT, geb. Batadia 26 Dec. I 888,
dr. van wijlen JOHAN CHRISTIAAN WILLEM C.,
-/ Buitenzorg 2 Maart I 907 oud 68 jaar (NICOLAAS
WILI-~ELM COERT zoon ex MARIA ELISABETH
GOLDMAN) en MARIA WILHELMINA WARNAR.
GREBE. WILLEM HENDRIK DE-, geb. Franeker I 5 April I 840,
zn. van Prof. Mr. FRANS DE G., hoogleeraar ald.,
later raadsheer in den Hoogen Raad der Ned. en
pres. (1855-`77) en van EVA JOANNA WILHELMINA
SLUITER, huwde `s-Gravenhage 27 Dec. ~861
EMERANCE LUTHERA ISABELLA barones V A N
HOEVELL. geb. Batavia 6 Aug. 1839, ) `s-Graven-
I r* I hage 4 Oct. J 903, dr. van Dr. WOLTER ROBERT
SCHURER,
Baron VAN H. en ABRAHAMINA JOHANNA TRIP.
Hij was mijn-ingenie'ur en later petroleumexploitant.
(Zie Ned. Patr. 1X blz. I 41 en Ned. Adelsboek
1929 blz. 263).
KLASKE-, hv. PIETER SWART, geb. Drachten IO
Aug. I 892, ontslapen in Jezus te Bandoeng 17
Nov. I 93 I en begr. ald. Oude begr. no. 873. Het
overlijden annonceeren P. SWART, H. P. SWART
en B. K. SWART.
BUUREN. JAKOBUS VAN-, geb. Leeuwarden, 32 j., t Batavia
27 April 188 I in het Mil. Hosp.
HORNSTRA, GEERT-, geb. Rauwerderhem, 41 j., gegageerd
fuselier, zn. van ANNE H. en SYTSKE TELLINGA,
,/ Mil. Hosp. Weit. (Batavia) 7 Oct. I 88 J.
KLlhl, TAEKE-, geb. Oostdongeradeel, 38 j.. gegageerd Europ.
ziekenvader, laatstelijk te Westdongeradeel wonende,
zn. van JOHANNES K. en HAAIKE ZAADSMA, t
Weit. (Batavia) Mil. Hesp. 3 J Oct. J881.
DEKKER, PIETER-, geb. Menaldumadeel. 34 j., kanonnier
le kl. re Comp. art., zn. van HARMEN FOKJES D.
en ANTJE VENSTRA, t Batavia (Mil. Hosp. Welt.)
8 Nov. 188~.
SEMLER, Mr. HEINRICH-. geb. Grouw, 46 j., inspecteur Fin.
N.I., man van CORNELIA MARIA ELISABETH
GRIMM. zn. van CARL WILLEM S. en JOHAN NA
VEEN. t Cannes 17 Feb. 1880.
VOGET, JOHANNA ALWINE WINANDA RULEMAN-, zie ook
Jaargang ~934/5 bl. 95, was wed. van CORSTIAAN
JUSTUS KOK DE JONG.
LEURS, LOLKE. geb. Leeuwarden, oud 2g j., zn. van JACOB L.
en MARIA DE R EUYTER, 2e luit. 7e bar. Inf. te
Serang, t Mil. Hosp. ald. J 3 Sept. ~834.
WIJNGAARDEN, WILLEM, geb. Leeuwarden. 37 j., fuselier detachement
Algem. depot, zn. van CORNELIS W. en
CORINA TOE~IAN, t Mil. Hosp. Serang JO NO V.
1834.
VRIJ, ROELOF DE-, geb. Woudsend. 58 j.. baas-timmerman
a.b. Ned. Schip Sindoro. won. te Amsterdam, zn.
van DIRK DE V. en BAUKJE TEUNEMA, t Mil.
Hosp. Welt. 2 Mei 1882.
LENOS. RINDERT HENDRIKS-, geb. Heerenveen, 32 jaar, marinier
3e kl. 4e Comp. rechterhalf 2e Bat. Inf. zn.
van HENDRIK L. en JANKE T OBIAS H UIZENGA,
t Groot Mil. Hosp. Kota Radja 14 Maart 1875.
VEENSTRA, JAN-, geb. Opsterland, 3 I j. 4 m.. korporaal Geneesk.
Hospitaaldienst, zn. van JAN HENDRIKS V.
en TIETJE IJZEBRANDS VAN DI J K, t Mil. Hosp.
Weltevreden 19 Juni 1875.
VEENSTRA. ROMKE-, geb. Leeuwarden, 43 j., ziekenvader
Hosp. personeel. zn. van ARJEN V. en JELTJE
HOOGERBEETS. t Groot Mil. Hosp. Kota Radja
I z Juli 1875.


A S B E C K, FRE&RIK DOUWE RUUKD baron V A N-, (vgl. le
Jaargang bl.145) Hij noemdezichVAN ASBECK ZU
B ERGEN UND M~NSTERHAUSEN en was bij zijn
huwelijk gemachtigde van den aannemer voor
den afvoer van Gouvernementsproducten te
Magelang. Hij werd begr. in de le Afd. van
de nieuwe begraafplaats te Magelang, Vak 3
no. 56.
LAMMERTSMA, JA N-, geb. Bolsward 4 Feb, 1829, zn van
BLOK,
PRONK,
1
GEIDKE JANS L. vader onbekend, gep. onderofficier
te Djettak (Kedoe), j- Magelang 28 Oct.
1890. Hij was aldaar 5 Sept. 1871 gehuwd met
C HARLOTTA BYON MARTII?N, oud ruim 37 jaar,
wed. HUI:EI<~ DIEUDONNI? (t P e l a n t o e n g a n ,
Semarang 24 Juli 1865) en dr. van JOHANNES
B. M. en ELIZABETH TE R L O U I T.
EDUARD-, geb. Sneek 18 Juni 1859, onderwijzer
school van zoons van Inl. Hoofden en aanzienlijke
Inlanders te Magelang, zn. van JACOB
B. koopman te Amsterdam en EDEL PINO, die
te Sneek 14 Maart1877 overleed, huwde Magelang
24 Aug. 1888 LUCIE CONSTANCE CLAIIA EUGENIE
D'HOLLOSY, geb. Banjoemas 26 Sept. 1866.
dr. van EDMOND ALFRED n'H. en de Jav vrouw
SARIKEM.
DIRK-, geb. Leeuwarden 30 Oct. 1864, t_ Bandoeng
24 Mei 1905, begr. ald. oudste begr. no.
I 269, was gehuwd met ADOLFINE ALIDA WI LDE

MES en de zoon van JAN P. en TIUJN.~JIC VAN
DER tlrit»l<; hij was dir. Opleidingsschool voor
Inl. ambtenaren te Bandoeng.
DIJKSTRA, ANNE JOHANNES-, geb. Oosterwolde 1 Sept.
1848, 7_ l3andoeng 11 Juni 1911, begr. oudste
nog bestaande begraafplaats aldaar Afd. 1 no.
390, zn. van JOHANNES JANS D. en GRIETJE
JANS VEENSTRA en gehuwd met HILLIGJE HESSELS.
WEIDIJK, WILH~SIMLJS THEOIXXUS-, geb. L e e u w a r d e n
10 Mei 1882, j- Bandoeng 2 Mei 1910, ass.apotheker
te Bandoeng, gehuwd metJEANNEjULJE
CAIIOLIN:\ IYI-IAMIXOUIC~ en zoon van HE NDRIK
W. en DUUR~JE VAN REENEN. Hij werd
begr. oudste nog bestaande begr. Afd. 1 no. 365.
RAMKEMA, J.-, geb. Leeuwarden 5 Sept. 1869, "1 Magelang
14 Aug. 1931.
KUIPER, JANSEN-, geb. Heerenveen, oud 20jaar, matroos
a. b. Ned. Patr. Schip ,,Admiraal de Ruiter",
ongeh., laatst gewoond te Rotterdam, j- Mil.
Hosp. Welt. (Batavia) 7 Mei 1831.
BLEEKER, `~.~EEKDJI+, geb. Sneek, zonder beroep wonende
Hôtel de Province op Molenvliet Batavia,
hv. ALI~EIUUS KLAVERWEYDEN, machinist
te Batavia, dr. van WIJLEN JORRIT BL . en
AALTJE WJAICDA te Sneek, t Hôtel de Province
a.v. 7 Mei 1831.
WESI'RA, SYURI:N HERRIS-, geb. Warga, oud 29 jaar,
matroos 2e kl. a b. van schip de brik ,,Astrea"
ter reede Batavia, j- aldaar 30 Mei 1831.
FAICR, D. M.-, geb. Sneek, matroos 2e kl. a.b. van
het schip der Kol. Marine a. v., kap. BRANDLIGT ,
i_ in het Mil. Hosp. te Weltevreden 3 Juni 1831.
VRIES, JOLIANNISS ARIE DE-, geb. Harlingen oud 40 jaar,
gep. korporaal te Welt., -1 Mil. Hosp. ald. 15
Juni 1831.
ROORDA, INZE JA N S-, geb. Makkum, 28 jaar, fuselier
Algem. Depot. te Welt., i_ Mil. Hosp. aldaar
21 Juni 1831.
FEUGEIY, NICOLAAS-, geb. Dokkum, 32 jaar, klerk Algem.
Rekenkamer, zn. van HECTOR F. en ANNA GEKKENS
te Dokkum, -i- Mil. Hosp. Welt. (Batavia)
26 Juni 1831.
STOFFELS, SIMON-, geb. Stavoren, 33 jaar, bootsman
a. b. Z. M. Wachtschip ,,Anna Paulowna",
j- Mil. Hosp. Welt. a.v. 18 Aug. 1831; hij was
geh. met JACOJIA HENRIETTA SCHULTZ en woonde
laatstelijk te Amsterdam.
KRAMER, KORNELIS SUPHRJDUS-, geb. Hindeloopen, oud
26 jaar, sergeant Algem. Depot, t Mil. Hesp.
Welt. Batavia 24 Aug. 1831.
KROTT, PIETER-, geb. Harlingen, korporaal Algem. Depot,
gehuwd met HANNA OT T O, zn. van Jo-
HANNES K. en ANNA CATHARINA SCHUMACHER ,
j- Mil. Hosp. Welt. Batavia 26 Sept. 1831.
S C H R E U R S, J. A.-, geb. Harlingen, 18 jaar, employE
Landelijke Onderneming in Kediri, laatst gewoond
hebbende te Deventer, kwam 9 Oct.
1893 met S.S. ,,Salak", kap. DE GRUITER in
Indië en kreeg bij G. B. 23 Juli 1894 no. 3vergunning
tot verbliji h.t. 1.
KE R K H O F, AUKE HENDKIK-, geb. Leeuwarden 1 Feb.
1898, machinist Kon. Pak. Mij., zn. van HE NDRIK
K., timmerman en hv. PRTKONELLA OLLEMANS
te Leeuwarden, huwde Batavia 12 Jan.
1921 ALWINE PHILIPPINE BASTIAANS , geb. Bojolali
15 Feb. 1897, onderwijzeres, dr. van EDUARD
PHILIP B., kasopnemer Staatsspoorwegen en
hv. CATHARJNA WINTJXR te Batavia.
RENGER, DOUWE JA N-, geb. Drachten 9 Juli 1886, ingenieur,
zn. van HENDRIK R., cand. nots. en
MINKE BROUWERS te Drachten, huwde Batavia
16 April 1921 ADELHEID EMMA WILHELMINA
THERESIA FARUER, geb. Batavia 2 Aug. 1889,
gescheiden hv. FKANÇOJS HENRI JUSTMAN e n
dr. van GEOKG LUDWIG F. en hv. CHRISIINE
POLKIJN.
DEEL, PIET REINOLD TJALKO-, geb. Leeuwarden 23 Jan.
1895, off. gouvernementsmarine te Batavia, zn.
van JEANNE PHILIPPE MARIE D., rijksboekhouder
le kl. Dienst `s Rijks schatkist en hv. GRIETJE
VAN DER PLOEG te Leeuwarden, huwde Batavia
4 Mei 1921 ANTONIA JACOBA LEEMAN, geb.
Amsterdam 10 Dec. 1894, dr. van wijlen ANDRIES
L. en SOPHIA VAN DEN BKRC, verpleegde
in het Krankzinnigengesticht bij Santpoort.
GAASTRA, DEDDE SIMON-, geb. Workum 6 NO V. 1890,
off. machinist Kon. Paketv. Mij., zn. van wijlen
H ENDRIK G. en hv. MAGDALENA BIJLSMA te
Naarden, huwde Batavia 21 Juni 1921 LAMUERTINA
JACORA V E E N, geb. Amsterdam 4 Jan.
1892, dr. van PIETER V. en hv. WILHELMINA _.. _ . __.
JOHANNA HENDRIK~`~VIISCK~ENRROI'CK, beiderït,
en overl. te Naarden resp. 12 Aug. 1918 en 24
Nov. 1908.
MENGER, JOHANNES HENDRIK-, geb. Minnertsga (Barradeel)
27 Dec. 1894, handelsemployé te Djokjakarta,
zn. van wijlen HARM M. en hv. LEVJNA
JOHANNA VELDMEYER te Zaandam, huwde Batavia
ten huize der bruid, Gondangdia, 15 Juli
1921 GEERTJE CATHARINA BIJPOST, geb. Zaandam
17 Nov. 1900, dr. van CORNELIS B.,schilder,
en hv. ANTJE BLAAUBOEK te Zaandam. H.
MENGER f- Westzaan 5 Jan. 1912.
HIEMSTRA, GERRITJE-, geb. Leeuwarden 20 Jan. 1889,
hoofdverpleegster Burg. Geneesk. Dienst te
Batavia, dr. van YEB H. en hv. TIETTJE JELLEMA
te Leeuwarden, huwde Batavia 21 Oct. 1921
WILLEM VAN SEVENTEK, geb. `s Gravenhage 7
Oct. 1899, employé Stoomvaart Mij. Nederland,
zn. van JAN IZAAK BARTUS VAN S., winkelier
en hv. MARIA PALUDANUS te `s Gravenhage.
MINK, HENDRIK- , geb. Heerenveen 4 Jan. 1891, infanterist
le kl. zn. van JOHANNES H ARMENS M . ,
werkman, en hv. AAKJE JENTJES DIJKSTRA,
huwde Batavia 23 Nov. 1921 de Inl. Christenvrouw
ROHATI, bij den doop genaamd JOHANNA,
geb. Wanasepi (Krawang) oud 30 jaar, dr. van
wijlen SAIRAN en RASIMA.
BUU'ENBOS, WYBE-, geb. Wolvega 10 Oct. 1875, onderoff.
admin. le kl. gewapende politie, zn. van
EISE B. te South Dakota en hv. wijlen KLAASJE

KO O P M A N S, huwde Batavia 14 Feb. 1922 de
Amboneesche Christenvrouw J~coun TOMASOWA,
geb. Saparoea 10 Feb. 1880, oud42jaar,
dr van wijlen ANTHONETA TOMASOWA.
PO S T, HICLENA CHRISTINA MARGAKK~HA-, geb. Surhuisterveen
13 Maart 1897, wonende te Batavia,
dr. van HI'NDRIK P. en hv. GRIE'TJI~ HOVING
beiden 1_, huwde Batavia 1 Maart 1922 JO~-IAN
C~IRIS~IAAN VAN WAVEKEN, geb. Hillegom 16
Sept. 1895, handelsemployé, zn. van HENDRIK
ANDRKS VAN W. bloembollenhandelaar te Hil.
legom en A NNA Loum CHRISTINA HA H N. H.
POST en hv. t beiden Deinum 21 Feb. 1909.
VRIES, AUKJI~ DE-, geb. Lemmer 10 Dec. 1888, dr. van
wijlen RIN~TJIS I)E V. en hv. SIPKJE WOUDSTRA
te Amsterdam, huwde Batavia 1 April 1922
MAX OTTO WILHELM FKICKE, geb. Neuhaus
28 Maart 1889, koopman, zn. van 0~r0 F.,
koopman en hv. TEKLA MULLER te Neuhaus.
HOT~`INGA, _J.zN-, geb. Sneek 20 Mei 1891, brirradier te
BEER&
Batjvia, ;Sn. van SJI~:RP H. en hv. BI~~~sKI~ I)E
JONG te Sneek, huwde Batavia 5 April-1922 de
Inl. Christenvrouw SIOA, bij doop genaamd
CAKOLINE, oud 26 jaar, dr. van KROMOS~~O en
DASHIKI te Gombong en geboren Gombongin
1895.
DOUWE-, geb. Harlingen 20 Feb. 1910, Europ.
Inf. le kl. stbk. no. 87586 Kaderschool le Comp.
te Magelang in 1935.
CLAS, JAN GERARD VXN DER-, geb. Schoterland 25 Juni
1909, sergeant tit. 2e Bat. Inf. 3e en subsistentencomp.
stbk. no. 89660 te Magelang 1935.
F R I S O, EIZE-, geb. Ureterp 23 Dec. 1894 was in 1935
onderwijzer te Magelang.
HANENBURG, ROELOF-, geb. Rinsumageest 23 Mei 1905,
was in 1935 te Magelang sergeant stbk. no.
86541.
KAMSTRA, DI R K-, geb. Holwerd 23 Juli 1890, majoor
mil. admin. te Magelang in 1935.
KETELAAR, JOSI~PI+, geb. Workum 10 Maart 1901, was
in 1935 hoofdverpleger bij den Dienst der Volksgezondheid
te Magelang.
KRAMER, MARIE JOHANNES-, geb. Westergeest 14 Maart
1910, was in 1935 brigadier kaderschool le
Comp. stbk. no. 87542 te Magelang.
KUIPERS, KEIMI%-, geb. Drachten 29 April 1896, was in
1935 onderwijzer te Magelang.
SCI-IEEPSTRA, EGIIERT-, geb. Harlingen 26 Maart 1905,
was in 1935 werkman der genie te Magelang.
STERKINGA, HERRIIANUS-, geb. Leeuwarden 4 Oct. 1888,
TABAK,
WEIDE,
was in 1935 predikant te Magelang.
WIEBRAND-, geb. Surhuizum 1 Feb. 1906, was
in 1935 fuselier 2e Bat. 2e Comp. Inf. te Magelang.
ALBERT VAN DER- , geb.' Oostdongeradeel 14
Juni 1888, adj. secr. Immigratiedienst te Batavia,
zn. van wijlen JAN VAN DER W. t Workum
19 Sept. 1899, en JOHANNA CATHARINA BE E K
te Leeuwarden, huwde Batavia 27 Mei 1918
JOH,\NNA ELISAIXTH VAN DER S P R O N G, geb.
Mr. Cornelis 25 Aug. 1894, bureauklerke Staatsspoorwegen
te Batavia, dr. van JOHANNES VAN
DER S., gep. ambtr. en hv. WILHELMINA AKERBEEK
te Bandoeng.
PLOOS
L~STTINGA, ATTE-, geb. Pietersbierum Barradeel 10 Jan.
1892, le off. Kon. Paketvaart-Mij., zn. van JOHANNES
I,,, en hv. H~-~TJE HIRMA te Huizum,
huwde Uatavia 27 Dec. 1918 BOUKJE HOUWINK,
geb. Harlingen 6 Juli 1890, dr. van WILLEM H.
en CATHARINA' MARGARETHA VAN DER ME E R,
beiden i_, de eerste te Harlingen 1 Mei 1911,
oud 65 j., de tweede te Franeker 15 Jan. 1894
oud 43 jaar.
"AN AMSTEL, Jhr. ELISA-, geb. Wons 29 Maart
1896, handelsemployé te Bandoeng in 1919,
thans lid der firma Tiedeman en Van Kerchem
te Batavia, zn. van GERARDUS P.v. A., pred.
en ANNA CA'rHARINA SCHUT beiden in 1919 te
Elburg wonende, huwde Batavia 27 Juni 1919
M ARIA CORNELIA FL O O R, geb. BerkeI en Rodenrijs
17 April 1898, dr. van KI,AAS F. hoofdonderwijzer
te Batavia en ANNA G~XHTKUIDA
PLOOS VAN AMSTEL.
ROOY, MARTINUS DE-, geb. Balk (Gaasterland) 20 Feb.
1865, inspecteur Europ. lager onderwijs ter
beschikking van den Directeur van Onderwijs
enz. te Batavia, wedr. van JOANNA VAN EPEN,
zn. van wijlen JOHANNES BERNARDUS DE R. en
hv. GERTJE MARTINUS KLAVER te Leeuwarden,
huwde Batavia 7 Aug. 1919 GIJSBA~TA JEANNA
AC~INK, geb. Rotterdam 16 April 1872, directrice
van de N. 1. Bond voor ziekenverpleging
te Batavia, gescheiden hv. JOI-IANNES WILHELMUS
SANDEKS en dr. van PIIXER VILKERT A .
(overl.) en GIJSHARTA JEANNA WILLEMSEN t e
Rotterdam. J. VAN EPEN i_ 's Gravenhage 18
Aug. 1914, dr. van WILHELM ~`AKTEL VAN E .
en ADRIANA KLUYTENAAR.
SNIJ»ER, CI-IRISTINA PE T R O N E L L A -, geb. Harlingen 9
Juni 1894, dr. van JOHAN JOACHIM S., directeur
der N. V. D'Olijfboom en hv. TRIJNTJE DE
LANGE te Harlingen, huwde Batavia 15 Sept.
1919 DIRK HERMAN MEYNEN, geb. Leiden 11
Nov. 1893, employé Dordtsche Petrol., zn. van
JOHAN B ERNARD M. te 1,eiden en wijlen hv.
COKNELIA MARIA PA N D E R, die ?_ Zeist 14 Mei
1903.


BRON; DE INDISCHE NAVORSCHER.


Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier