Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java Ned. Indie Deel 14


JONG, ANTJE DE-, geb. Exmorra 22 Maart 1886, dr. van

THEUNIS DE J. en hv. JELTJE A N D E L A, beiden

t, huwde Batavia 26 Juli 1917 HEIKO JACOBUS

JOHANNES MEISCHKE, geb. Raamsdonk 26 NOV.

1890, koopman, zn. van JOH,%N COENRAAD VALENTIJN

M., emeritus pred. te 's Gravenhage

en HEIKA ALEIDA BOERMA, overl. te 's Gravenhage

28 April 1915.WOUDSTRA, AREND-, geb. Leeuwarden, laatst wonende

aldaar, kwam 19 Feb. 1844 in Indi met sch.

,,Jeannette" en kreeg bij G.B. 10 Jan. 1864 no.

32 vergunning tot vestiging in N. 1. Hij was

toen 47 jaar.


AUKEMA, JAN-, geb. Pingjum 18 April 1903, was in

1934/35 sergeant Inf. te Magelang. 3

BOTTINGA, GERRIT-, geb. Leeuwarden 22 Juni 1908

was 1934135 sergeant Inf. te Magelang,vertrok

in 1935 naar Leeuwarden.

DEKKEN, JII~LI~ AAN VAN-, geb. Oostermeer 15 Jan. 1 918

was 1934/35 brigadier tit. 2e Bat. Inf. stb. 89850,

in garnizoen te Magelang.

DRIJBER, KATHARINUS JAKOKUS JAN-, geb. Schiermonnikoog

13 Nov. 1897, was 1934/35 kap. Inf. te

Magelang, vertrok in 1935 naar Nederland.

HALMA, GERBEN-, geb. Dronrijp 9 Aug. 1906 was 1934/35

sergeant stb. 87327 te' Magelang.

HANSMA, AUKIS-, geb. Surhuisterveen 18 Dec. 1909, was

1934135 brigadier kaderschool le Comp. stb.

89665 te Magelang.

HEERINGA, TJI'PKE-, geb. Westdongeradeel 1 Juli 1893,

was 1934/35 adj. Onderoff. stb. 75379 kaderschool

le Comp. te Magelang; in 1935 onderluit.

aldaar.

HESLINGA, JACOR-, geb. Berlikutn 28 Juni 1910, was

1934/35 fuselier kaderschool 2e Comp. stb. 88105

te Magelang.

KLEIN, SAKIX FOKKE-, geb. Harlingen 1 juni 1904, was

1934135 onderwijzer te Magelang.

KRAMER, FREDERIK-, geb. Brantgum (Westdongeradeel)

26 Oct. 1901, was 1934/35 sergeant ziekenverpleger

stb. 82914 te Magelang; 1935 naar Semarang.

LeES'r, REINDER VAN IIER-, geb. Leeuwarden 10 Oct.

1909, was 1934/35 2e luit. Inf. te Magelang.

LEISTRA, PIETER-, geb. Hallum 26 Juli 1908, was 1934/35

fuselier kaderschool 2e Comp. stb. 87976 te

Magelang.

MIJLLIJMA, Jrrze-, geb. Dokkum 1 Jan. 1882, was 1934/35

gep. onderotf. te Magelang.

NOREL, SAKE-, geb. Harlingen 10 April 1906, was 1934/35

sergeant stb. 86543 te Magelang.

PL,OEG, DIRK JACOB VAN DEK-, geb. Leeuwarden 3 Sept.

1877, was 1934/35 gep. onderoff. te Magelang.

RENEMA, ANDRIES-, geb. Wommels 2 Aug. 1911, was

1934/35 brigadier kaderschool te Magelang stb.

89816.

SCHWANTJE, DIRK-, geb. Achtkarspelen 20 Dec. 1890,

was 1934/35 onderwijzer M.U.L.O. te Magelang.

SLOB, JAN-, geb. Nijehaske 22 Mei 1902, was 1934/36

te Magelang sergeantmajoor admin. stb. 80456.

SLUYTER, JOHANNES WILLEM-, geb. Sneek .29 Maart

1897, was 1934135 le luit. adj. Inf. te Magelang;

vertrok in 1935 naar Nederland.

STENEKES, BEHEND-, geb. Dokkum 24 Dec. 1891, was

1934/35 gep. mil. te Wates (Magelang).

VRIES, JACOBUS DE-, geb. Drachten 4 Oct. 1906, was

1934/35 onderwijzer Holl. Inl. school te Magelang.

WIERINGA, CHRISTOFFEL-, geb. Leeuwarden 23 Jan

1869, part. te Magelang, t aldaar 6 Jan. 1934.


WISDOM, JAN WI~,~,EM-, geb. Heerenveen 24 Juli 1888,

was 1934/36 onderluit. Mil. Admin. te Magelang.

WOUDE, JAN VAN DI+, geb. Sijbrandahuis (Dantumadeel)

10 Feb. 1909, was 1934135 brigadier kaderschool,

stb. 87838 te Magelang.

SCHOONHOFF , G. J.-, geb. Bolsward 2 Sept. 1904, trad

21 Oct. 1925 in Indi in het noviciaat der Societeit

van Jezus en vertrok in Aug. 1933naar

Holland.

VELDE, AMATUS B. VAN DE-, geb. Koudum (Hemelumer

Oldephaert en Noordwolde) 12 Juli 1851,

kwam 8 Jan. 1876 in Indi als broeder in de

Sec. van Jezus; en werd geplaatst te Maoemere

; hij overleed 14 April 1898 te Lela (Midden-

Flores) na met grooten ijver en algeheele

toewijding meer dan 20 j. te hebben gestaan

aan het hoofd der jongensschool, eerst te

Maoemere en daarna te Lela.

TKOMP, JAN CISPEK EVEKHAKD-, geb. Woudsencl, oud

34 jaar in 1874, ongeh. verificateur 5e kl. te

Soerabaja ; conduite staat 1874 in Landsarchief

te Batavia.

VOORT, CHRISTINA VAN-, van Leeuwarden huwde Tayouan

7 Jan. 1652, (ondertr. 17 Dec. t.v.) CORNI?

LIS PLOCKHOY; zij was toen wed. van domin

CORNELIUS COPSMA.

COUPEKUS, MOLLERUS- , geb. Leeuwarden. in 1740, zn.

van ABRAHAM C. en GI;SINA HOPPINGA, was

in 1787 met schip ,Voorschoten" als pred. op

f 100 's m. voor de Kamer Amsterdam naar

Indi gekomen en was 20 April 1788 dood. Te

Malakka test. hij 12 April 1788. (Vgl. Ned. Leeuw

1908 bl. 212); bij studeerde te Franeker in de

theol. ; proponent te Leeuwarden 15 April

1760; pred. te Wons en Engwier 17 Juli 1763;

idem te Parrega, Hieslum en Greonterp; 9

Oct. 1768; hij werd in 1787 beroepen tot pred.

te Malakka, ten tijde dat zijn broeder AIIRAHAM

C. (zie hierna) aldaar secunde enz. was.

Hij huwde eerst GERBRIG BANGMA en daarna

SIJTSKE BANGMA. Zijn afstammelingen wonen

in Friesland.

COUPITRUS, ABRAHAM-, geb. te Leeuwarden 20 Sept. 1752,

DEDEM

1_ Soerabaja in Juli 1813, huwde te Malakka

in 1785 CATHAKINA JOHANNA KOEK, geb. aldaar

in 1763, t Buitenzorg 11 Feb. 1843, dr. van

JOZUA K. en G ESINA GEULER. Zie voor zijn

dienststaat Mdbl. Ned. Leeuw 1908 bl. 213. Hij

was laatstelijk vr de bezetting van Java door

de Engelschen, raad van Indi (1809-1811) en

onder het Engelsche bewind wd. pres. Raad

van Just. te Soerabaja.

VAN DRIF,.SB&RG, CONSTANTINA JO H A N NA Au-

GUSTA barones VAN-, geb. Leeuwarden 3 Jan.

1902, huwde Semarang 14 Nov. 1931 GEORGE

FREDRICK GELSTHORP, geb. Grimsargh in EngeD


POEL,

KROL,

VRIESland 22 Juli 1904, secr. British American Tobacco

Comp. te Semarang, zn. van GEORGE

ALISXANDRK G. en ALKX GODI~KEY. (Vgl. Ned.

Adelsboek 1936 bl. 387 bovenaan).

JAN VAN DE&, (Vgl. jaargang 1 bl. 77), zn. van

AKIE ANTONIIS VAN DIXR P., hoofd eener bijzondere

school en hv. WILHELMINA TULP) in

1915 te Naaldwijk) huwde Batavia J. J. E. VAN

BUURF,N, geb. Ngawi 22 Oct. 1890, dr. van

HENDRIK GJJSIIEKT VAN B., gep. kap. Inf. en hv.

ELISAJ~ETH ALIDA CORNET.

JOHANNES BERNARDUS-, geb. Leeuwarden 23

Juli 1891, instrumentmaker Post-, T. en T., zn.

van BRAND K. te 's Gravenhage en hv. CATHANINA

CHRISTINA KRONENIXJRG, huwde Batavia

23 Juli 1915 MAHIE CLEMENTJNE LANGBOOM,

geb. Pringondani (Malang) 9 Dec. 1895, dr. van

MAIIIA MAGDALENA L.

WJL.HIPL,MUS E-, geb. Harlingen 5 April 1887,

boekhouder Ned. Ind. Esc. Mij., zn. van BARTHOLOMEUS

DE V. en hv. C ECILIA SWART,

huwde Batavia 1 Sept. 1915 MARIE JEANNE HENRIETTE

BROUWER, geb. Tjiledoek (Cheribon)

2 Dec. 1887, dr. van ELISE CHARLES JACQUE

B., gep. ambtr. en hv. ANNIAH. (Dit huwelijk

werd door den Raad van Just. van Semarang

bij vonnis van 2 Mei 1930 door echtscheiding

ontbonden)

ROMKEMA, SIPKE-, geb. Nijega 5 Juli 1881, korp Inf.

Stbk. 73912, afd. ordonnans wielrijders, z-n.van

JAN RUUR~S R. en hv. RICH~~JE SJPKES HE J D A

te Groningen, huwde Batavia 8 Dec. 1915 de

Inl. vrouw DJAIMA zich ook noemende JEHINA,

geb. in Bantam. Zij wettigden door dat huwelijk

JOHANNA R., geb. Batavia 7 Aug. 1910 en

JANTJE R., geb. Gombong 24 Juni 1913.

KKUSEMAN, JOI-IAN CASITR-, geb. Leeuwarden, portret-

ASSEN,

schilder, oud 28 jaar, kwam Juli 1833 in Indi,

23 Oct. 1834 te Batavia en vertrok 22 April

1836 vandaar naar Semarang.

DIRK ANDRINGA VAN-, geb. in Friesland, oud

26 jaar in 1836, ambtenaar, kwam Maart 1834

te Batavia en vertrok vandaar 13 Mei 1836

naar Padang.

RINIA \TAN NAUTA, Mr. BAVIUS GIJSBARTUS-, (Vgl. Jaargang

1 bl. 122) geb. Leeuwarden, lid Hof in

1836, kwam Nov. 1827 in Indi, Sept. 1835 te

Batavia en vertrok 29 April 1836 naar Solo.

PANNENHURG, 1. . . . . . .-. geb. Leeuwarden, kwam Jan.

1835 in Indi en woonde van af 1840 (hij was

toen 16 jaar) te Fort Van der Capellen (Padangsche

Bovenlanden).

PLOEG, PIETER VAN DER-, geb. Rauwerd, ambt. met

verlof, kwam 1834 in Indi en vestigde zich 24

Juni 1842 oud 34 jaar te Cheribon.

WAL, Mr. JOHANNES DE-, geb. Leeuwarden circa 1817,

advocaat en procureur, kwam 17 Maart 1841

in Indi en 5 Juli 1841 van Batavia te Soerabaja.

RAMKEMA, KLAAS JANS-, geb. Nyehaske, oud 38 jaar,

commandeur der Timmerwerf te Soerabaja,

t aldaar 8 Aug. 1842 behoeftig. Hij was 16 Sept.

1829 in Indi gekomen en 1 Oct. 1839 te Soerabaja.

POSTMA, IEDE IKDES-, geb. Bozum 7 Feb. 1791, + Grissee

28 Mei 1847, was 4 Sept. 1816 in Indi gekomen

en kwam 23 Maart 1835 van Sumanap te

Banda; vandaar ging hij 27 April 1842 naar

Java; hij woonde eenigen tijd te Sumanap en

vertrok vandaar 14 Juli 1842 naar Grissee.

In 1829 was hij onderwijzer van 's Lands lagere

school te Rembang. Hij was toen gehuwd met

DOROTHEA ALETTA HULSTHOPF, die in 1864 te

Modjokerto woonde en kreeg 30 Juli 1829 te

Rembangteen zoon ALOISIUS BENEJXT P. Hij

had nog een zoon bij D. A. HULSTHOF~; nl.

IJSDE IEDES P. oti. v. Gezondh. 2e kl., oud 31

jaar in 1864, toen deze ondertr. met AUGUSTA

CAMILLA DARMST~DTER, oud 23 j. le afk. Ambon

4 Dec. 1864.

POSTMA, LUCAS-, van Heerenveen, boekhouder Graanmagazijn

te Batavia, t Weltevreden 22 Sept.

1806, begr. uit sterfhuis Utrechtsche straat voor

rekening Curator ad lites, huwde Batavia 16

April 1806, ondertr. 20 Maart t.v. (huwelijk

ingezegend door Ds. Ross) CATHARJNA ALIDA

HENRICA TAKENS, geb. Batavia 4 Jan. 1788,dr.

van SIMON PETRUS T. en ANNA CATHARINA

KLEYN.

POSTMUS, JAN MENSIS-, geb. Leeuwarden, meesterkn&

ht timmerma& later constructiewinkel te

Soerabaja, 31 jaar, ondertr. aldaar 19 Juni 1818

JOHANNA CATHARINA ELIZABETH, van Solo.

vroeger 'genaamd SAKINA, ud 22 jaar. De afkondigingen

van dit huwelijk te Soerabaja 21,

28 Juni en 5:Juli 1818. Hij j- Soerabaja 13 Mei

1821 en zijn wed. hertr. Soerabaja in Dec. 1822

JOHAN GESWIND.

KALT, HENDRIK JAN-, geb. Leeuwarden 17 Sept 1887,

vertegenwoordiger in N. 1. van de Holland Java

Export Mij. te Amsterdam, zn. van HENDRIK

JOCHUMS K. Insp. Holl. IJzeren Spoorw. Mij.

en JJKE REITSMA, huwde Batavia 19 Mei 1916

A NTOINETTE WIEMANS, geb. aldaar 12 Feb.

1896, dr. van ANTON JOAN GERARD ANDRIES

W., lid Algem. Rekenkamer en EMILIE ADOLPHJNE

VON DE WALL.

ESKES, EGBEHTUS-, geb. Sneek 11 Jan. 1888, stafmuzikant

3e kl., zn. van PIETER E. en hv. ANNA

MARIA VAN BRUG, huwde Batavia 5 Juli 1916

-JOHANNA WILHELMINA VAN SLOOTEN, geb. aldaar

19 Oct. 1898, erkend ald. 10 Feb. 1904,

dr. van de Chin. vrouw OEY KIOK NIO en

erkend door JAN FREDERIK ARNOLD VAN SL.,

3e commies Dep. van Binn. Best.

BRUGGENCATE, CORNELIS TEN-, geb. Leeuwarden 12

Aug. 1885, redacteur Batav. Nieuwsblad, zn.

van KAREL TEN B., insp. Middelbaar Onderwijs

te 's Gravenhage en HENRIETTE LORNELIE VORDERMAN,

huwde Batavia 3 Aug. 1916 ANNA

ROSA MARGARITA NAEF, geb. Pinto Santiago

(Argentini) 1 Oct. 1892, dr. van JOHANNES N.,

procurist, en hvjSAHA JENNY te Zrich. J. NAEF,

+ Diaconessenhuis Neumnster 1 Juni 1904.

BE R G, I,oursE VAN-, geb. Gorredijk 6 Maart 1886, dr.

van BENJAMIN v. B. en hv. GRIETE SC H A A P,

huwde Batavia 10 Oct. 1916 PIETER JOHANNES

KIVERON, geb. Weesp 5 Maart 1891, employ

theeondern. Sindang Sarie (Djampangtengah-

Soekaboemi), zn. van PIETER JOHANNES K . ,

musicus, en hv. AAL'IJE JANS ZAAGMANS.

RUYTER, JACOUUS BE-, geb. Haskerland 21 Maart 1891,

off. van Gez. 2e kl. N. 1. L., zn. van JAN HERMAN

DE R., hoofd eener school te Woerden en

hv. JACOBA OHMSTEDE, huwde Batavia 29 Dec.

1916 EUCII~NIE MARGARETHA VAN VELTHOVEN,

geb. Kampong Bethet (Rodjonegoro) 17 Jan.

1895, erkend Bindjey 10 Dec. 1901, dr. van de

Inl. vrouw FRANCINA en erkend doorTHEODOR

MARTIEUVAN V., admin. koffieonderneming

Pangoeng Kalak bij Toeloengagoeng-Kediri

Bron ; DE INDISCHE NAVORSCHER.

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier