Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java Ned. Indie Deel 15E S T, HERMINA JACOB VAN DER-, geb. Harlingen I I Mei

1884, dr. van JAN JACOB VAN DER E. en hv. MARIA

C ORNELIA HERMANS, beiden +, huwde Batavia 17

April 1917 FRANçoIs HOMMES. geb. Rotterdam 4

Mei 1886, particulier, zn. van CORNELIUS H. en

JOHANNA C ATHARINA D E K K E R. '

BOOTSMA, ALLEGONDA SUSANNA MA R I A-, geb. Leeuwarden

I Mei I 8g I, dr. van wijlen DOMINICUS B. t Leeuwarden

I I M a a r t 1898, en EUPHROSINA AN N A

RÜDING winkelierster te Leeuwarden, huwde Batavia

18 Juni 19 17 THOMAS P HILIP ALLEN DE G R A A F,

geboren te Utrecht I 7 Feb. 1887, employé, fa. J.

M. van Kempen en Zonen, zn. van SIJME DE GR .

en hv. LEONARDA G EERTRUIDA PORSUL te Voorschoten.

WASSINGTON . JOUKE-, geb. Leeuwarden zo Sept. I 893, handelsemployé,

zn. van THIJS W. en hv. JA N T J E

V LIETSTRA te Rotterdam, huwde te Batavia 7 Juli

rg I 7 JACOBA G EORGINE SMACGE, geb. Malang 24

Feb. 1899, dr. van HENRI G EORGE SM ., gep. kap.

Inf. en CHARLOTTE A NTOINETTE DE LEAU, verloskundige

te Batavia.

V ISSER, JA N-, geb. Ameland zo Juli 1892, stuurman Kon.

HAAN,

MEER,

Paketv. Mij., zn. van wijlen DOUWE V. en hv. JANKE

DE B OER te Ameland, huwde Batavia 4 Dec. 1922

A AGJE RUYGH, geb. Amsterdam 14 Oct. 1893, dr.

van JA N. R., chef wagenbestuurder Gemeentetram

te Amsterdam en SYTSKE BAKKER.

JELLE D E-, geb. Westergeest 25 Maart 1865, zn.

van POLLE DE H. en JOHANNA SIERKS K O O P, vertrok

5 Jan. 1889 met S.S. ,,Sumatra" als soldaat

naar Indië en t Padang 28 Aug. 189 I als fuselier.

F. . . . . VAN DER-, geb. Marrum 18 Sept. 1869. zn.

van JAN J ACOBS VAN DER M. en HUISKE TJAMES

V O L K, vertrok 24 Mei 1890 als korporaal met S.S.

,,Prinses Marie" naar Indië en t Melaboeh 24 April

189 I als fuselier nalatende f 5.-.

SCHOL.TE, JACOB E VERTS-, geb. Tjalleberd I o Aug. .,,_18 6 3,

zn. van EVERT E GBERTS S. en JANTJE JANS B A KKER,

vertrok 21 Juni 1890 met S.S. ,,Prins Frederik"

als soldaat naar Indië en t Soekaboemi zg Dec. 1894

als fuselier nalatende, f 5.5 1% .

SPORREL, JITZE GEERTS-, geb. Tjalleberd 29 Sept. 1867.

zn. van GEERT ARENDS S. en KORNELISKE KORNELIS

P O L A K, vertrok 7 Feb. 189 I met S.S. ,,Prinses

Sophie" als soldaat naar Indië en + Soerabaja IZ

Dec. 1894 als fuselier, nalatende f 1.12.

WOUDE, YPE VAN D E R-, geb. Drachten 30 Juli 1860, zn.

van ZWEITSE VAN DER W. en FOPSKEN J U R J E N S

N AUTA, vertrok 28 April 1888 als soldaat met S.S.

,,Prins Alexander" naar Indië en sneuvelde bij Tjakranegara

op Lombok 27 Aug. 1894 als fuselier,

nalatende f 6.76%.

H E S S E L, JA C O B-, geb. Heerenveen I I Nov. 1850, zn. van

WILI,EM H. en RINSJE VAN DER LA A N, kwam 14

Aug. 1880 als kanonnier 2e kl. met S.S. ,,Koningin

Emma" naar Indië en t Ampenan (Lombok) 19

Nov. 1894 als kanonnier 1e kl. nalatende f 6.94.

H O V E N I E R, JOHANNES W ILHELMUS -, geb. Harlingen i Feb.

1859, zn. van JAN H. en ANNA DIJKMAN, k w a m

3 Nov. 1880 als soldaat met S.S. ,,Soenda" naar

Indië en + Willem 1 I I Sept. I 894 als tamboer

nalatende f 46.67.

H EERINGA, SIJTZE-, geb. Oostdongeradeel 4 Dec. 1869 zn.

van PIETER H. en TJITSKE O OSTERBAAN. kwam 4

Feb. 1893 als soldaat met S.S. ,,Ardjoeno" n a a r

Indië en t Biloel 26 Aug. 1894 als fuselier.

R OORDA, RUURD-, geb. Hallum in Ferwerderadeel 26 Feb.

VEEN,

1870, zn. van JAN R. en AAFKE FREERKS KLOOSTERMAN,

kwam 6 Juli 1895 met S.S. ,,Ardjoeno"

als soldaat naar Indië en t Weltevreden 5 Maart

I 896 als fuselier.

SYTZE ANDRIES VAN DER-, geb. Oostermeer in Tietjerksteradeel

I I Feb. 1854, zn. van ANDRIES JA N

VAN DER V. en SABKE KORNELIS ZI J N S T R A, kwam

18 Dec. 1881 met S.S. ,,Madura" als soldaat naar

Indië en t als idem Magelang 18 Feb. I 896 nal.

f 59.87.

ADEMA, GE R L O F-, geb. Franeker I o Feb. I 872 zn. van

RUURD A. en HENDRIKJE VAN DER M E U L E N, kwam

12 Mei 1894 als soldaat met S.S. ,,Salak" naar Indië

en t Ampenan I Nov. I 895 als kanonnier nalatende

f 12.71.

JELLEMA, WIJBE-, geb. Midlum in Franekeradeel 13 Oct.

I 8 7 1, zn. van PIETER JANS J. en FOEKJE GRARDUS

G R A A T, kwam g Jan. 1892 als soldaat met S.S.

,,Ardjoeno" naar Indië en t als idem Kota Radja

25 Maart 1896.

LOURENS, GERRIT-, geb. Oldeberkoop 20 Oct. 1859, zn. van

A NNE JANS L. en AALTJE LhMh4ERS MU L D E R,

kwam I I Oct. 1874 als soldaat naar Indië en i

Anagaloeng 7 Maart 1896 als idem nal. f 60.--.

STOELINGA, HERMANUS-, geb. Nijehaske 27 Juli 1869, zn.

van REINDER S. en CATHARINA KELLER, kwam 27

Oct. 1894 als soldaat naar Indië met S.S. ,,Ardjoeno"

en t I 7 April 1896 te Anagaloeng als idem.

U ILKEMA, TJITRE-, geb. Irnsum in Rauwerderhem 12 April

1866, zn. van BETJE R INTJES U. en JANKE YNZES

O ETSMA, kwam 18 Feb. I 893 als soldaat naar Indië

met S.S. ,,Batavia" en t Anagaloeng 17 April 1896

als fuselier.

B E R S M A, PI E T-, geb. Hollum op Ameland 5 Maart 1895,

was in rg33/4 kap. mil. Admin, te Magelang.

BO E R, SIJTZE D E-, geb. Dokkum z Maart 1906, was in 1933

brigadier 7e Bat. Inf. 1e Comp. stbk. 86007 te

Magelang.

B OONSTRA. SJ O E R D-, geb. Harlingen 7 Feb. 19 I 1, was in

1933 fuselier 2e Bat. Inf. 2e Comp. stbk. no. 89634

te Magelang.

B RANDENBURG, JA N-, geb. Joure 6 Sept. r g I 1, was in r 933

fuselier ze Bat. ze Comp. stbk. 89037 te Magelang.

KASEMIER, TJEERD JA N-, geb. Dragten I 8 Feb. 191 I, was

in 1933 fuselier ze Bat. Inf. 2e Comp. stbk. 8861 I

te Magelang.

N OORDENBOS, CORNELIS-, geb. Franeker 7 Sept. I 883, was

in I g3 3 leeraar/Midd. Opleidingsschool voor Inl.

Ambtr. (Mosvia) te Magelang.

POSTMA, JAN JOHANNES-, geb. Irnsum 15 Maart 19 10, fuselier

2e Bat. 2e Comp. Inf. stbk. no. 87002, in

garnizoen te Magelang in 1933.

R ENEMA, JOHAN T EDDY-, geb. Wommels 2 Aug. I g I I, was

in 1933 Infanterist re kl. ze Bat. 2e Comp. Inf. in

garnizoen te Magelang.

SP O E L S T R A, THIJS-, geb. Grijpskerk 4 Aug. I g 10, was i n

`933 fuselier kaderschool te Magelang s t b k .

no. 88746.

STEFFENS. CLAES WI~JBE-, geb. Hijlaard 12 Aug. 1905, was

in 1933 fourier te Magelang.

SUPHEERT, KASPER-, geb. St. Jacobaparochie 7 Maart 1892,

in I 933 insp. van Fin. te Magelang.

CORNELIZEN, ME N N E-, geb. Cornjum, hospitaalmeester te

Amboina, gep. bij G.B. I Aug. 1823 no. 5, werd

bij Res. I 6 Dec. I 835 belast met de administratie

van het koffiepakhuis te Bangil; in 1843 was hij

7 1 jaar, gehuwd en had hij 2 kinderen: in I 849

was hij nog pakhuismeester te Bangil.

G A T S O N I D E S , YSBRAND en SIDRAND-, geb. te Dokkum, in

1863 resp. oud 2 1 en 23 jaar, kwamen met het

schip , ,Anna Sophia" IO Feb. 1863 in Indië en

verkregen bij G.B. 24 April 1863 no. 21 vergunning

tot vestiging in Indië.

B ROUWER, Mr. JOHAN SJOERD-, geb. Leeuwarden 23 Dec.

rgo4, adj. insp. Financiën te Batavia-C., huwde

GASPERINA C ORNELIA D OROTHEA O UWEHAND, geb.

Batavia 27 Mei 1912.

B ROUWER, SJOUKJE-, geb. Oudeschoot 3 I Dec. I go I, was

in I 930-1936 part. verpleegster te Batavia.

B R O U WE R, DI R K-, geb. Sneek 18 Feb. 1904, arts, huwde

ILSE HERMINE CARLITA BUSSE, geb. Chefoo (China)

15 Juli 1914; uit dit huwelijk W ALTHER HELMUT

B ROUWER, geb. Batavia 2 Mei I g3 6.

B ROUWER, GERRIT U ILKE-, geb. IJsbrechtum 30 April rgo8,

was 1930 3e stuurman K.P.M. te Batavia-C.

B R O U W E R, POPKE-, geb. Hennaarderadeel 30 Maart 1899,

arts te Mr. Cornelis, thans te Malang, huwde ALEIDA

R OELINA REIDING, geb. Apeldoorn 24 Juli 1900.

Uit dit huwelijk: I. ROBERT B R O U W E R, geb. Batavia

24 Oct. 1927. 2. ANNIE M ARGARETHA BR O UW

E R, geb. a.v. 19 Dec. I 928.

T IMMERMAN, ADOLI:-, geb. Oosterwolde (Oostellingwerf) ,

' FA B E R,

zn. van REINDER ADOLF T. en AN.?JE GE R R I T S

OOSTERHOF, .t als matroos oud 30 jaar Padang 14

Oct. 1890, nalatende f 62.49 en een gouden ring.

T EDDE M E E T H-, geb. St. Jacobaparochie 21 Aug.

1834, zn. van ELISABETH F., kwam 28 Feb. 1863

met S.S ,,Princes Amalia" in Indië als soldaat en f

Weltevreden IO Oct. 1877 als gegag. cavalerist nalatende

f 50,44$$.

SCHELTEMA, AU K E-, geb. Franeker 27 Mei I 845, zn. v a n

SIPKE EVERTS S. en JANSJE DRAAYSMA kwam x7

April 1864 met S.S. ,,Gerard Pieter Servatius" als

sergeant naar Indië en + Siboga 26 April 1878 als

re luit. nalat. f 1 3 8 8 . 2 4 .

W A G E N M A K E R S, WI J B R E N-, geb. Sneek, kwam 24 April

1 8 . . met S.S. ,,Solo" in N.I. en kreeg bij G.B. 29

Sept. 1863 no. 28 vergunning tot verblijf in N.I.:

hij was toen 41 jaar oud.


!&P, JOHANNES GERHARD~S VAN-, geb. Leeuwarden, oud 42

jaar. stafmuzikant 3c kl. te Weltevreden, zn. van

DIRK VAN E. en JOHANNA MARIA HUURMANS,

+ Mil. Hosp. ald. zg Maart 1860.

AM~VAAL, MINNE CORNELIS-, geb. Leeuwarden, 32 jaar,

Eur. korporaal Garnizoens Bat. Ic Mil. Afd. op

Java te Welt. zn. van CORNELIS MINNIS A. en

GEIRKE JANSMA te Zwolle, ,f Mil. Hosp. Welt.

8 Mei 1860.

HOI:, JURGEN-, geb. Leeuwarden, 42 jaar, Europ. Korp. Depot

Cie in garnizoen te Welt. zn. van TJEERD H. en

ELISABETH BLOK, .+ Mil. Hosp. Welt. 7 Juli 1860.

BOONSTRA, EELKE-, geb. Leeuwarden, 4g jaar, Europ. fuselier

5c Comp. x2c. Bat. te Welt. zn. van WITSKE

JOtIANNIs B. (vader onbekend), t Mil. Hosp. Welt.

22 Oct. 1 8 6 0 ,

JONGE. T.. . . . DE LA COURT DE-, geb. Leeuwarden 14 Dec.

I 856, overl. te Bandocng 24 Dec. I 936.

NIEUWBUIJR~. JOHANNES PIETER-, geb. Leeuwarden, scrgcant

Algem. Depot te Weltevreden, zn. v. HAIM N.

en BARBARA BROKSKIN., ,f oud 42 jaar Mil. Hosp.

Weltevreden 2g Dec. 1838.

DOUMA, GEERT, geb. Sneek 8 Dec. 1903, zn. van SAPE

RINZES D. en GERLOFKE FABER, hoofdagent van

politie 2c kl.; opz. bij het gevangeniswezen te Scmarang,

huwde aldaar g Febr. 1926 CHARLOTTE

CLARENBACH , geb. Sf. Bcsito bij Koedoes 25 Apr.

Igoo, van rgI8-Feb. 1926 klerkc Res. kantoor

te Semarang, dr. van ALEXANDER NICOLAAS C .

en Inl. christen vrouw LEONIE, voor haren doop

gehcetcn KASILAH.

Uit dit huwelijk:

I. LOUISE D., geb. Salatiga 7 Nov. 1926.

2. LEONIE D., geb. a.v. 14 Dec. 1928.

3. JACOBA D. geb. Scmarang g Mei I 93 I, .\ ald.

12 Mei 1931.

TERPSTRA, FRANCISCUS THEODORUS-, geb. Franeker 2.1 Jan.

I go6, brigadier paardenverpleger Ic Escadron Cavalerie

te Batavia, .1. Batavia 27 Mei I g3 3, begr.

Laanhof Afd. K no. 246, zn. van SYBRANDUS T.

en THEODORR RIEPSTRA te Franeker.

DLJKSTRA, WILHELMINA-, geb. Leeuwarden 25 Juli 1893,

+ Welt. 26 Juli 1935, hv. V. JOHAN A L B E R T U S

CONRAD DE MAREE, technisch ambtr. P.T.T.,

dr. van CHRISTIAAN D. en GRIETJE RIEMERSMA.

HOLLANDER, BALT~IAZAR KOOP-, geb. Oudchaskc 23 April

1895, f Batavia 4 Oct. 1935, man van ELISABETH

NJTLTJ IA SUZANNA ~~EENSI:N, ZII. van ~1. HOL_

LANDFX en C. WESSELINK te Leeuwarden.

DIJK, CORNELIS WILLEM VAN-, geb. Bolsward I I Jan. 1881,

.f Batavia zo Sept. 1928, zn. van JOHANNES VAN

D. en AKKE DRAAISMA te Amsterdam,

GOEDEMOED. ORTILLIA-, geb. Leeuwarden 20 Mei I 889,

+ Welt. 27 Feb. I 93 o, hv. v. CORNELIS BLEYENDURG.

bouwkundige, dr. van BAUKE G. en MAAIKE

VISSER.

I'OSl`h+A, ALUERT-, geb. Zurich brJ Harlingen 17 Sept. 1900,

comm. van politie, + Batavia 5 Juni 1933.

WEIDE, MARTEN VAN DER-, geb. Harlingen 24 Jan. I 88 I,

procuratiehouder der fa. Visser 8 Co., zn. v a n

ALBERT VAN DER W. en JETSKE ALTA, beiden +,

huwde Batavia in het Hertogspark ten huize van

de bruid 3 Nov. 19 I g MARIA LOUISA CLASINA

SCHAPPERT. geb. Soerabaja 17 Juli 1895, dr. van

LODEWLJK THEOPHILUS S. en hv. MARIA CLASINA

VAN DER GRONDEN, beiden ,t in 191 g, L. T. SCH.

+ Mil. Hosp. Batavia 14 Sept. 1897, oud 44 jaar,

geb. Amsterdam: M. C. VAN DER G. ,k `s-Gravcnhage

5 Jan. I g I 5, dr. van WOUTER TIEMAN VAN

DER G. cn MARIA CLASINA HIJNS; zij was geb.

Amsterdam en oud 5 1 jaar in I g I 5.

SCHEER, PETRUS VAN DER-, geb. Dokkum 30 Juli 1882, inspecteur

Gemeentefinanciën te Batavia, zn. van

DUBBELD HEMSINGH VAN DER S. en HINKE VAN

DER WE R F, huwde Batavia 8 Nov. 1919 CORNELIA

MARGARETHA ELIZABETH BOEKHOUDT, geb.

Bondowoso I Aug. 1895, dr. van Mr. WILLEM

B. en hv. HENRIETTE CHARLOTTE VAN DER VEER.

OOSTERHOFF, WYBE JACOBUS VAN GYBLAND-, geb. Marssum

(Mcnaldumadcel) 26 Jan. 1842, arts off. van Gczondh.

re kl. N.I.L. (1888) gepens. 1890, ridder

M.W.O. 4e kl., t `s-Gravenhage 8 April 1923

was zoon van KLAASZ O., notaris laatstelijk te

Makkum, en ELSKE PIEBES TANIA. Hij kreeg bij

K.B. 8 Mei 191 I vergunning den naam VAN

GYBLAND voor den zijne te voegen en was 24 Feb.

1876 te Tjilatjap gehuwd met DIANE SUSANNE

JéHENNE FRéDéRIQUE NEYS, geb. Kcdiri 3 Sept.

1854, dr. van CAREL WILLEM FREDERIK N. en

SUSANNA CAROLINA GERTRUDE MARIANNE D E

WILDT (vgl. Ned. Patr. 1938 blz. 223).

KROL. JAN THEODOOR-, geb. Beetsterzwaag I 6 Maart 1886,

TUINSMA,

adviseur Cultuurzaken Firma John Peet `?4 Co.,

zn. van JAN ANTON THEODOOR K. en hv. JACOBA

PIETERNELLA MARIA VAN DIENBROEK, beiden t,

huwde Batavia 26 Jan. 1925 ANNA CATHARINA

HUBERTINA KA M P, geb. Porz (Duitschland) I

Maart 1898, dr. van GERHARD JOSEPH HUBERT

K. en hv. CATHARINA GEHLEN. Hij had een broeder

Mr. LEENDERT GERARD K., rechterlijk ambtr.

oud 43 j.

FREDERIK-, geb. Tzum zo Aug. 1898, kanonnier

2c kl. Stbk. 82979 zn. van SAKE T., werkman

en hv. JELTJE T I N G A, t Tzum 4 Nov. 19 I 8

huwde Batavia 19 Feb. 1925 de Inl. Christcnvrouw

MARIE SABERA, geb. Scmarang circa 1905,

dr. van SABAR en LATYA.

BORGER, MARIA HERMANDA-, geb. Jourc in Haskerland 23


BOEKI~OUI

HATTINK,

Aug. 1900, dr. van SYMON B., houthandelaar

en hv. MARIA MAGDALENA KIRRWALD, beiden +,

huwde Batavia 23 Feb. 1925 FREDDY H U G O

FRAEYHOVEN, geb. Buitenzorg 7 Aug. 1899,

koopman, zn. van ALEXANDER PAUL FR E D E R I K

LODEC~JIJK F . , hoofdstationschef S.S., en hv.

DOROTI-~EA FRANCINA JACOBA VO E R M A N S.

PIETER-, geb. Harlingen I 7 Mei 1877, ambtr.

Topogr. Dienst, zn. van WIETSKE B, huwde Batavia

I I Mei 1925 de Inl. vr. MA R S I E L L A, geb.

Solo, dr. van KARTODIMEDJO en KA S Y E M; zij

wettigden SIELA B. geb. Batavia 17 April 1925,

erkend ald. I Mei I 925.

Mr. REINIER-, geb. Bergum 23 Mei 1879, onderhoofd

van het Kantoor van Reiswezen, gescheiden

man van WILHELMINA ADRIANA VAN S ANTWIJK,

zn. van JAN H. en JOHANNA SARA QUIRINA ROESSINGH,

huwde Batavia ~3 Juli 1925 FR O U K E

CATJ-~ARINA BOERhlA, geb. Zuidhorn (Gr.) 25

Jan. 189 I, dr. van ROELT: B. arts en ROLINA

HERMANNA BOERMA. Zij was leerares Prins Hendrikschool

te Batavia.

VOORT-IOEVE, AIIASVERUS-, geb. Rotterdam 3 I Jan. 1899,

bankemployé, zn. van GEERTRUDUS H ERMANUS

V. en CORNELIA VOORHOEVE te Baarn, huwde

Batavia 25 Juli 1925 HENRIETTE C ORNELIE TEN

B RUGGENCATE, geb. Leeuwarden 5 Aug. 1893,

predikante, dr. van KAREL TEN B. en CORNELIE

H ENRIETTE M ARIE V ORDERMAN.


GhASTRA, SJOERD B A U K E-, geb. Workum 25 April 1894.

handelsemployé zn. van BAUKE G. en hv. NOLKJE

SCHOTANUS te Leeuwarden, huwde Batavia 27 Jan.

I 923 JANKE T ROMP G ERRITSEN, geb. Workum 26

Juli 1897, dr. VAN H ENDRIK GERLOFS G. en ALBERTJE

HAITSMA te Workum.

COOLE~~. TRIJNT.JE-, geb. Schiermonnikoog 8 Oct. 1900, dr.

van JAN C., wethouder aldaar, en ORSELTJE JACOBSM

A, huwde je Warffum 16 Jan. 1917 Jhr. REINIER

F R E D E R I K O TTO G R O E N I N X V A N ZOELEN, g e b .

`s-Gravenhage 7 Juli 1878. oud-luit. ter zee re kl.

adj. ref. tit. bij het Hoofdkantoor van Scheepvaart te

Batavia, thans in Nederland, zn. van Jhr. Mr. FR EDERIK

W ILLEM E DUARD G. v. Z. en Jkvr. AG N E T A

H ENDRIKA VAN DE POLL; (dit huwelijk werd te Batavia

6 Jan. 1922 door echtscheiding ontbonden) ; zij

huwde 2e Batavia IO Maart 1923 OTTO C A R E L

LOCHMANN VAN B ENNEKOM, geb. Nijmegen 7 Jan.


1898, handelemployé, zn. van wijlen JOHAN O T T O

ANTON L. v. B. en hv. ELIZABETH MARIA SCHWARZ.

VEEREN, FRANCES EDWARD-, geb. Leeuwarden 4 Mei 1893,

planter rubberondern. Pasir Kopo onder Rangkasbetoen&

zn. van wijlen W ILLEM ADRIAAN C ONSTANT

I J N V. en GERTRU~E NATALIE AL E W I J N FAURE

te Ubbergen, huwde Batavia 14 Mei 1923 AN N A

ELSA FAURE, geb. Kortrijk 28 Maart 1898, dr. van

LOUIS H ENRY FREDERIK A. F. en hv. GEERTRUIDA

M ARIA ADRIANA STOOP.

EGER, NICOLAAS GEORGE-, geb. Franeker 3 I Maart 1884,

particulier, zn. van JOHANNES GEORGE COENRAAD

E., overleden, en NIERSJE PIETERS te Chicago, huwde

Batavia 28 Mei 1923 de Inl. vrouw MARYATI,

geb. Batavia oud 27 jaar, dr. van KASAN en SAMPOERA,

beiden t.

D RIJBER, Mr. BEREND H ARMANUS-, geb. Akkerwoude 26

Feb. 18771 adviseur der directie Borneo Sumatra

Handel Mij., gescheiden echtg.`van EMILLE JOSEFINE

ANTOINETTE MAGDALENE M ARGARETHE A N N A

LUTZOW, huwde Batavia 3 I Mei 1923 CH R I S T I N E

LOUISE VAN ~IXICHT, geb. Arnhem 6 Juli 1887, dr.

van ALEID GERHARD VAN T. gep. gen. majoor en

JOHANNA MARIA TER HAAR te Oosterbeek. Mr. B. H.

DRIJBER was de zoon van ROELOF HARMANDUS D.,

em. pred. te Zutphen en ANNA SCHUIRLINGA.

LAMMERTSMA , SIEBRIG.JE MhIITHA-, geb. Bolsward 13 NO V.

J893, verpleegster, dr. van HESSEL L. te Enschede

en hv. wijlen ANNA H A M B U R G, huwde Batavia

21 Maart 1924 HENDRIK H ENNINK, geb. Rotterdam

27 Juli 1897, machinist Kon. Paketv. Mij., zn. van

HENDRIK H., modelmaker en hv. ELLISRBETH VISSER

te Rotterdam.

KOUWE, JhN WILL.EM VAN DER-, geb. Ferwerd 3 I Dec. I 896,

onderwijzer, zn. van wijlen JAN W ILLEM VAN DER

K. pred., en hv. AALTJE WOUTHUIS te Zwolle. huwde

Batavia 28 Mei 1924 EMILIE KA L, geb. Mr. Cornelis

24 Sept. 1900, dr. VAN E MILE T HEODORE K .

oud 5 I jaar boekhouder, en hv. WILHELMINA PERD

I J K, oud 5 I jaar.

STENEKES, BEREND-, geb. Dokkum, 24 Dec. 1891, kanonnier

je kl. te Batavia, zn. van BERNARDUS ST., schipper

en hv. EKE E LDERHUIZ te Amsterdam, huwde Batavia

17 Dec. 1924 de Inl. Christenvrouw EM M I

R OTINSULU, geb. Loempias (Menado) 5 Mei 1894,

dr. van ALEXANDER R. en hv. SARAH KA L A L O

te Menado.

KR A M E R, LODEWIJK H E N D R I K-, geb. Leeuwarden 8 Maart

1843, t Bandoeng 24 Aug. 1923, gep. hoofdondcrwijzer

Openb. Lag. Ond., wedr. van MARIA CHARLOTTA

CATHARINA THEPASS en zn. ~~~_I?IETER K.

en CAROLINA RINSKIA VAN LO O N.

B LOEMBERGEN , EVERT-, geb. Leeuwarden 20 Juli 1817,

t Bandoeng 26 Oct. 191 I, employé Kolff V Co. te

Bandoeng.

DIJKSTRA, ATZE HARMENS-, geb. Heerenveen, 23 jaar, laatst

gewoond hebbende te Rotterdam, kwam 22 J a n .

1864 met S. .,Van Heel", gezagvoerder Dietz in N.I.

en kreeg bij G.B. van 27 Maart I 864 no. 21 vergunning

tot inwoning ald.Bron: DE INDISCHE NAVORSCHER.Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier