Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java Ned. Indie Deel 16

BAKKER, JAPPE FRANS-, geb. Drachten 17 Februari 1886,
leeraar Kon. Willem 111 school, gesch. echtgen. van
HENDRIKA JULIA CATHARINA BOSMA, huwde Batavia
26 Sept. 1925 CAROLINE DANIELLA BUURM
A N, geb. Semarang 25 Maart 1886, onderwijzeres,
dr. van WILLEM B UURMAN VAN VREEDEN
en hv. HELENA CAROLINA SCHLÜTOW.
Hij WZ zn. van NRNKE B. en HELENA AN T ONIUS;
hij híjwde eerst Rotterdam 7 Nov. 1918,
gesch. R. v. J. Batavia I 8 Jan. 1924 H. J. C.
BOSMA.
V RIES, BARTELE DE-, geb. Suameer 5 Juni 1895, zn. van
KORNELIS LIEUWES DE V., gep. ambtr. en G R I ETJE
DE JONG huwde Batavia 6 Nov. 1925
DOORT~JE NANCY BFER. geb. Padang 20 Juli
1905, dr. van JOHAN A LEXANDER B. en hv.
JENNY MENSEN.
WEPEREN, ALDERT VAN-, geb. Oosterwolde 24 April I 89 I,
boekhouder, zn. van KLAAS ALBERTS VAN W. en
hv. WIETSKE LIEUWES DE VRIES huwde Batavia
6 NOV. ,925 LAURA EUGENIE BEER, geb. Padang
5 Sept. J 901 dr. van JOIIAN ALEXANDER B. en
hv. JENNY HENSEN.
POTTER. SEVERINUS WIJHRANDUS-, geb. Peins, j.m. oud 23
jaar, huwde Soerabaja 22 Jan. 1823 (ondertr. ald.
7 Dec. 1822) GEERTRUIDA PETRONELLA BERKHOLST,
geb. en wonende Soerabaja, oud 23 jaar
j. dr.: de derde huwelijksafk. was 22 Dec. 1822,
gett. JOHAN FREDERIK BRODHAAG en CAROLINA
MUNTER EL. Hij was I 820 uit Hanau te Soerabaja
aangekomen met attestatie en aldaar ingeschreven
als lid der Herv. Kerk.
MEULEN, JELTE VAN DER- . geb. Sneek IG Sept. 1902,
employé Ned. Handelmij., zn. van SYBREN VAN
DER M. verlofhouder en RINSKE DE JONG, beiden
te Hilversum, huwde Batavia I I Jan. 1926 SUSANNE
MAGDALENA WIJNANDA HELEN PENARD,
geb. Fort de Koek 6 Juni 1906, dr. van WIJNAND
ANTHONY P., ambtr. Binn. Bestuur, en MARIA
SUZE MEYER TIMMERMAN THIJSSEN.
WESTERLAAN, TJITSKE-, geb. Bergum I 9 Sept. I 89 1, verpleegster,
dr. van DOUWE W. en WIPKJE DIRKS
BOONSTRA, huwde Batavia 7 April 1926 CORNELlS
CROLL, geb. Haarlem 25 Mei 1889, planter
te Buitenzorg, zn. van JAMES C. en CATHARINA
PE-IXONELLA SCHMID.
WISSEL, JOHANNES VAN DER-, geb. Drachten 21 Feb. I 894,
wd. admin. ambtr. Dep. van Fin. zn. van ANTHONIE
VAN DER W., pred. en GEERTRUI MARIA
HERDERSCHEE te Bilthoven huwde Batavia 5 Mei
1926 FERDINANDA ELISABETH BRAUN, geb. Pontianak
6 Oct. 1902, dr. van LOUIS MATHIJS PAUL
B O N N E P A R T E B.;--gep.ambtr. men CAROLINA~ EREDERIKA
COOKE.
LOOYENGA, JOHANNES-, geb. Grouw 27 Oct. 1896, hoofdcommies
Dep. van Fin., zn. van DIRK L., manufa&
u.riei `ën PIETJE .HIEMS-I!RA, huwde Batavia
3 Sept. 1926 ANNA S'I`ECENGA, geb. Terschelling
28 April 1905, dr. van HERRE S., pred. en ANNE
RUYG.
SCHRAA, WIEGER-, geb. Weststellingwerf 14 Juli 1892, brigadier
ziekenverpleger, zn. van SIEBOLT S. en
AALTJE POSTMA, beiden te Scherpenzeel, huwde
Batavia 8 Sept. rg26 de Inl. vrouw GEMBOEAN,
geb. Tjikarang circa 1893, dr. van IPOEK en IMAH.
BÖGEL, THEODOOR LOURENS NERING:, geb. Bolsward 5 April
1890, planter op Panglédjar, (Bandoeng), zn. van
wijlen JOHAN LOURENS N. B. en ANNA SJOERDINA
VAN DER WEY huwde Batavia 23 Dec. 1926
JOIIANNA HENRIETTE MARIE PO O L, geb. Mr.
Cornelis 22 October Igoo, dr. van G ERARDUS
JACOBUS P. lid Algem. Rekenkamer te Batavia en
HENRIETTE MARIE MEYL,L.
SCHAFT, DOUWE GEERT VAN DER-, geb. Leeuwarden, fuselier
Algem. Depot, .f Mil. Hosp. Welt. (Batavia) 2
Juli 1832.
PASVEER, FEEKE-, geb. Heerenveen, oud 32 jaar, matroos
re kl. a.b. Z.M. Wachtschip Orestes, t mil. Hosp.
Batavia 3 Aug. 1832.
DIJK, JACOBUS VAN-, geb. Sneek 25 Maart 1870, zn. van
TJEERD VAN D. en RUURTJE HOFSTRA was in
,899 le Magclang fusclicr 7e fiat. inf. stbk. 4 7 7 6 2 .
OSSENBI~UGGEN, AN,I-HONY VAN-, geb. Leeuwatdcn 7 Juli I 866,
zn. van DIRK H ENDRIK VAN 0. en SIBBELTJE
SI M O N, was in 1899 fuselier te Magelang, stbk.
45796.

R INTJEMA, JA N-, geb. Aalsum 18 Juli I 877, zn, van BINNE
PIERS R. en SAKF SJOUKES SCHAAP was in 1899
fuselier te Magelang Stbk. 45844.
MEULEN. JARIG VAN D E R-, geb. Huizum 34 jaar, ingenieur
Waterkracht en Electriciteit te Bandoeng man van
CORNELIE KU I L E R?`, zn. van JARIG VAN DER M .
en MARIJKE BOSMA, + Bandoeng in 1920.
GERBI~ANTSEN, ISAAC-, opperbarbier van het fort Solor, j.m.
van Sneek, huwde Solor 26 Dec. I 621 DOMINGA
REMA, j.d. van ADENARE op Solor.
T E R P S T R A, KLAASKE-, geb. Engelurn, 14 Feb. 1886, -i_ Bandoeng
zg Mei 1923, begr. aldaar oudste Algem.
Begr. no. 686 der re Afd., hv., W. J. AN E M A,
afdeelingschef Gemeente Secr. te Batavia, en dr.
v a n RUURD T . , landbouwer en KLAASKE VAN
WIGCHEREN te Marssum.
MEUTER, LAMDERT~S FIIANCISCUS ED U A R D U S-, geb. Dokkum,
31 jaar, laatst wonende te Amsterdam, kwam
15 Juni 1863 in Indië met Schip Sliedrecht, gezagvoerder
FEENSTRA, en kreeg bij G.B. 23 Sept.
1863 no. g vergunning tot inwoning aldaar onder
borgtocht van W. SPECHT GRIJP en Mr. P.C.E.
SPECHT G R I J P.
VELLENGA, JAN JANS-, geb. Witmarsum, 28 jaar, laatst wonende
te Dordrecht, kwam 27 Feb. 1864 in Ned.-
Indië en kreeg bij G.B. van I 5 April I 864 no. I 3 ;
vergunning tot inwoning, het schip heette ,,Wilhelmina"
en kap. was WI E R.
ASBECK, FOKKE VAN-, geb. Koudum, 30 jaar, laatstelijk won.
te Leeuwarden, kwam 16 Juni 1858 met S. Stad
Utrecht in Ned.-Indië en kreeg bij G.B. van 19
Mei I 864 no. 30 vergunning tot inwoning, onder
borgtocht van T. D. R. BARON VAN ASBECK e n
Jhr. Mr. H. G. B. NAHUYS.
R O T T E, Jhr. ANTONIUS M AURITIUS W ILHELMUS D E-, g e b .
Rinsumageest oud 47 jaar, laatst wonende te Gouderak,
kwam 26 Juli 1843 met S. Stad Utrecht
kap. JASKI in Ned.-Indië en kreeg bij G.B. 22 Aug.
1863 no. 18 vergunning tot inwoning onder
borgstelling van F. K. VOORNEMAN en J. VAN
TIIIEL.
WEYTINGH, HERMAN RUDOLF-, geb. Harlingen, oud 33 jaar,
laatst wonende te Heerenveen, 15 Jan. 1867 in
Ned.-Indië gekomen met S. De Stad Leyden gezagvoerder
C. VAN DE POLI,, kreeg bij G.B. 3 I
Juli 1867 no. I vergunning tot inwoning in Ned.-
Indië.
ORRé, EDE J E P P E S-, geb. Schiermonnikoog, oud 34 jaar,
laatst won. te Amsterdam, kwam Dec. 1864 in
Indië met S. Johanna Elizabeth, en kreeg bij G.B.
12 Feb. 1865 no. r7 vergunning tot inwoning.
SctmEUDER, WIGLIUS SCHULTETUS-, geb. Leeuwarden, 48
jaar, laatst wonende te Steenwijkerwold, kwam met
S. ,,Schoonverbond" in Ned.-Indië en kreeg bij G.B.
3 Jan. 1865 no. 17 vergunning tot inwoning.
ZOOIX~RA, FOLKERT DOUWES-, geb. Heerenveen, 50 jaar,
laatstelijk in Ned. dienst, kwam 4 April 1849 in
Ned.-Indië met S. Hendrika en kreeg bij G.B. 12
Feb. 1865 no. 17 vergunning tot inwoning h.t.l.
ZUYDERHOUDT, TEUNIS CH R I S T J A A N-, geb. Harlingen. oud
26 jaar, kwam 28 Maart 1862 met S. Loevesteyn.
kap. Tergast in Indië en kreeg bij G.B. g Maart
1866 no. 23 vergunning tot inwoning, onder
borgtocht van C. D. POTTGER en P. VAN WIJK J r .
ZE E, SYMON MAI~INUS VAN DER-, geb. Anjum 2 1 Juli 1896,
adj. insp. FinanciCn te Batavia zn. van GE R R I T
VAN DER Z., ontv. van `s Rijks directe belast. te
Delft, en wijlen SARA CRTH, huwde Batavia 1 4
Aug. 1g2,2 SUZE SPRUYT, geb. Buitenzorg 5 Nov.
rgor, dr. van GERRIT JOHANNES S., archivaris
hoofdbureau P. T. T. en ELIZABETH C L A R R
LAURENS.


DOOP, GEERT-, geb. Munnekenburen g Aug. 1869, zn. van
VOLKER JANS D. en GEESJE GEERTS WE G G E N,
vertrok met s. ,,Prinses Sophie" 24 Aug. 1895 als
soldaat uit Nederland en ,f Panteh Perak IO Aug.
I 897 als soldaat.
JAGER, SYBE-, geb. Sexbierum Barradeel 20 Juli 1876. zn.
van DIRCK J. en JAI->RE: BIJUMA vertrok met ,,Ardjoeno"
2 Maart 1895 als soldaat uit Nederland
en t Segli 14 Aug. I 897 ais soldaat.
N I E B O R G, JA N-, geb. Leeuwarden Ig Juli 1867, zn. van
KAREL JO~IANNES N. en TEII_A KRANSEN vertrok
uit Nederland met S. ,,Prinses Sophie" 21 Aug.
1895 en + Panteh Perak I Sept. 1897, als soldaat.
IE VR I E S,
verlrok 21 Juli ~883 als soldaat met S.S. ,,Batavia"
naar N.I. en ,f Panteh Perak 25 Nov. 1891 als
fuselier.
KRIP& JOHANNES-, geb. Franekeradeel 8 Mei I 867, zn. van
FRANS JOANNES en AAI,TJE ANKES A U K E M A,
vertrok I I Juni 1887 met S.S. ,,Prinses Wilhelmina"
als soldaat uit Nederland naar N.I. en 4
Padang-Sidempoean 7 Jan. 1892 als sergeant.
KRIST, SY T S E-, geb. Langezwaag zo Nov. 1860, zn. van
SYTSE SYTSES K. en JOHANNA ZONDERKOP , kwam
14 Maart 1885 met S.S. ,,Batavia" als soldaat uit
Nederland naar N.I. en .t Panteh Perak 19 Nov.
1892 als fuselier.
WALLE, JOHANNES JACOBUS CHZUSTIAAN DE-, geb. Tietjerksteradeel
3 I Jan. 1867, zn. van CHIJS ANDRIES
D. W. en ANTJE ZASKIWITZ, vertrok 5 Juli 1890
met S.S. ,,Sumatra" als sergeant naar N.I. en + Padang
5 Jan. 1892 als fuselier.
C OOLSMA, SIERK-, geb. Leeuwarden, kwam 24 April 1865
met S. ,,van Heel" gezagv. Dietz in Indië en kreeg
oud 25 jaar bij G.B. I o Juni I 865 no. 5 vergunning
tot inwoning: borgen Mr. J. J. VAN ANGELBEEK
en W. E. VAN CI~ARANTE.
HARENC~J~SPEL, JOJ-[AN PIETER VAN-, geb. Leeuwarden, kwam
30 Maart ~864 met S. ,,Anna Sophia" gezagv.
Hoekstra in N.I. en kreeg oud 20 jaar bij. G.B.
I 7 Mei 1865 no. 23 vergunning tot inwoning
onder borgtocht van G.G. van Harencarspel en
N. P. van den Berg.
JO N G, FREDERIK A LEXANDER DE-, geb. Leeuwarden laatst
wonende te Hilversum oud 3 I j., kreeg bij G.B.
IO Juni 1865 no. 5 vergunning tot inwoning:
hij was 20 Maart r865 met schip ,,Noordbrabant"
gezagv. J. C. W. Loos in Indië gekomen.
JO N G, SERVAAS CORNELIS DE-, oud 28 jaar in I 865 kwam
eveneens met schip ,,Noortlbrabant" a.v. in IndiC
en kreeg vergunning tot inwoning a.v.
LUIKS, HENDRIK JA N-, geb. Leeuwarden, oud 33 jaar kreeg
bij G.B. 17 Mei 1865 no. 23 vergunning tot inwoning
in N.I. Hi was IO Jan. I 860 met S.S.
,,Vice-admiraal Koopman" comm. de kap. luit. ter
zee Zwaanshals in Indië gekomen.
SIBESMA, SIEBE-, geb. Leeuwarden, oud 40 jaar kreeg bij
G.B. 17 Mei 1865 no. 23 vergunning tot inwoning
hier te lande: hij was 13 Feb. I 849 met s.
,,Jeannette Philippine" in Indië gekomen.

ZUIDERMAN, JO~IANNES-, geb. Franeker, oud 36 jaar, laatst
wonende te Marum, kreeg bij G.B. 12 Sept. 1866
no. zo vergunning tot inwoning in N.I.; hij was
30 April 1855 met S. ,,Vijf Gebroeders" gezagv.
Dekker in N.I. gekomen en werd op advies van
een raad van onderzoek wegens wangedrag als Ie
luit. Inf. uit den Mil. dienst ontslagen.
STAVORINUS, TJIESSE FREERKS-, geb. Dokkum, oud 34 jaar,
laatst wonende te Hellevoetsluis, kreeg bij G.B.
20 Aug. 1865 no. 14 vergunning tot vestiging
hier te lande: hij was met S. ,,Graham" gezagv.
W. J. Chevalier op 20 Sept. 1860 in N.I. gekomen.
.
TEDERKUS VAN-, geb. Dokkum 13 Oct. 1839,
arts, dirig. off. van Gezondh., gen. maj. tit. N.I.L.,
voorzitter van de Geneeskundige Commissie van
het Departement van Koloniën, t `s-Gravenhage
6 Oct. rg 18, zn. van NANNE WiLLEM VAN G .
en GEERTRUIDA VLASKAMP, huwde Ternate IZ
Sept. 1872 SUZANNA JULIE SCHENCK, geb. Padang
2g Mei 1854, + `s-Gravenhage 6 Dec. 1917, dr.
van FREDERIK S., res. van Ternate en Ond. en
JIJI.IE~. EI.ISARE?~H IN `.~`VELD. (Vgl. Ned. Patr.
1938 bl. 242).

JONG, WIEBE PIETERS DE-, geb. Nes op Ameland, 61
jaar, loods te Batavia, wonende Molenvliet
ald., wedr. ANNA MARGARETHA ZWEERS, z n .
van PIETER WIEBES DE J. en H IKKE LIEBES
LA P, huwde Batavia 22 Juli 1868 FREDERIKA
AGNES VAN DER WIELEN,~~~. Ternate 31 jaar,
wonende Molenvliet a.v., wed. ADOLPH AUGUST
FASOLT, dr. van HENDRIK VAN DER W. en overl,
hv. JOHANNA CATHARINA SOPHIA WEINTRÉ.
NIEUWENHUIS, EPEUS-, geb. Leeuwarden, ruim 40 jaar, *
adj. onderoff. schrijver te Batavia (Kampong
Bezaar), zn. van EPEUS RUITINGA N. en hv.
PIETJE BOUMAN, heiden t, huwde Batavia 18
Nov. 1868 MARGÄRETHA TRIEBEL, geb. Nijmegen,
ruim 47 jaar, wonende Batavia op Molenvliet,
wed. CHARLES HENRI J~~ROME ENGEL, dr. van
JAN T. en hv. BERENDINA VAN RIJNS.
BIJLEVELD, GERRIT VAN-, geb. Harlingen. 26 j.. 2e luit.
Inf. te Mr. Cornelis, zn. .vanGERRIT VAN B. en
hv. LOUISA HENRIETTA CHARLOTTA BA R BIERS,
beiden f-, huwde Batavia 10 Feb. 1869 MARIA
BEYNON, geb. Batavia 25 j., wonende Rijswijk
te Batavia, dr. van JACOB WILLEM B. en hv.
JOHANNA PETRONELLA HOOGVELDT, beiden
wonende te Batavia-Rijswijk.
JOHAN GEORG DE-, geb. Leeuwarden, 28 j.,
landheer van Tjikoppo Mayak (Buitenzorg)
zn. van RUTGER WYTZE DE H. te Leeuwarden
en hv. REGINA MARGARETHA KO NIN G, overl.
huwde Batavia 13 Juni 1870 ANTJE STUUR,
geb. Deventer 27 j., dr. ~~~TJAKKO ST., stedelijk
ambtr. te Kampen, en hv. ANTJE HOUTMAN.
JACOB CORNELIS-, geb. Harlingen ruim 35 j.,
mil. ambtr. 2e kl., zn. van GOVERT l<. en hv.
AALTJE JANSEN, beiden +, huwde Batavia 27
Juli 1870 LQUISA MARIA DE BOOY, geb. Batavia
ruim 17 jaar, dr. van de Inl. vrouw NJENA,
erkend door PIETER GEERLING DEB., beiden f-.
`HAAN,
BLOM,
WICHEREN, PETRUS VAN-, geb. Sneek, 34 j., employé
Sf. Paroengdjaja Madjalengka, zn. van JOHAN
NICOLAAS VAN W. en hv. FREDERIKA JOHANNA
KRAK te Sneek, huwde Batavia 9 Jan. 1871

PHII,II'PINA HENRIETTE BURGEMEESTRE, geb. HAANSTRA, WILLEM FREDERIK
GEORGE LODEWIJK-, geb.
in de Zuider en Oosterafd. van Borneo, 25 j., Oosterwierum, 27 $.,
gouvernementsonderwijdr.
van DIEDERIK CHIXXIAAN B. overl. en hv. zer 2e kl., zn. van
WY~KANDUS H. I_ en hv.
JOHANNA ROSINA CAROLINA KNOPS te Soerabaja. ANNA SIEDSES GOINGA te
Leiden, huwde te
PLANTENGA, JOHANNES NICOLAAS-, geb. Metslawier, Batavia 1 Oct. 1874
EGBERDINA MARIANNA Moo-
32 j., sergeant schrijver der garnizoensadmini- LENAAR, geb.
Haarlem, 27 j., dr. van SAMUEL
stratie te Batavia, zn. van NICOLAAS P., overl- M. en hv. JANSJE VAN
GELDER.
en hv. GEERTJE WENNING, huwde Batavia 8 HEUVELDOP, BERNARDUS
MAXIMILIANUS HERMANUS-,
Maart 1871 PAULINE JOSEPHINE COPPIENS, geb. geb. Leeuwarden, 30 j.,
hoofdcommies Alg.
Kedong Kebo (Bagelen) 18 j., dr. van de Inl' Secretarie te Batavia,
zn. van JOHANNES GEvrouw
SAKKEM, overl. en erkend door PIERRE RARDUS H , Part. te Soerabaja
en hv. MARIA
COPPIENS, gep. adj. onderoff, won. Kramat CATHARINA RINKES, overl.,
huwde Batavia 18
Weltevreden. Juli 1876 MARIX HELENA HUBERTINA SCHOTH,
ASSEN,
SEMLEK, Mr. HENDRIK-, geb. Grouw, 37 j., gouv. secr.
te Batavia, zn. van CAKEL WIL&& S., +, en
hv. JANNERE VEEN te Meppel, huwde Batavia
15 Mei 1872 CORNELIA MARIA ELISABETH GRIMM,
geb. Gendringen, 29 j., won. Mr. Cornelis, dr.
van WILLEM G., overl. en hv. CORNELIA JACOBA
MARIA VAN DER KAAY, te Amsterdam.
DAVID WILLEM VAN-, geb. Bolsward, 28 j., opz.
der genie, zn. van WILLEM DAVID VAN A. timmerman
te Bolsward en hv. ANNA MARGARETHA
NAUTA, overl., huwde Batavia 15 Juni 1872
JOSEPHINA ELISABETH BIRKLE, geb. Soerabaja,
21 j., dr. van de Inl. vrouw SINA overl. en
erkend door ANTON B., gep. sergeant majoor
te Arnhem.
geb. Roermond, 21 jaar, dr. vanJOHAN MATHIAS
S., bewaarder van het Kadaster en hv. MARIA
HUBERTINA IDA BERBERS te Batavia.
KLUYSKENS, JACOBUS JOSEPHUS-, geb. Leeuwarden, 32 j.,
le luit. kwartiermeester, zn. van JOHANNES
WILHELMUS K., rentenier, en hv. ANNA ANTHONIA
BOSCH, beiden te Alphen a.d. Rijn, huwde
Batavia 12 Aug. `L876 CASPARINE WILHELMINE
CATHERINE ROLUFS, geb. Amsterdam, 25 j., dr.
van JEAN BATISTE R. en MARIA SARA MEYER
te Rotterdam.
T R O M P, SOLCO WALLE-, geb. Leeuwarden, 23 jaar_
control. 3e kl. Binn. Best. te Telokbetong, zn:
van Mr. SOLKO WALLE T., raadsheer prov.
Gerechtshof van Friesland te Leeuwarden en
hv. ANNA ELISABETH LE MAIRE, huwde Batavia
22 Feb. 1872 HENRIETTE GERTRUDE ZOETELIEF,
geb. Djokjakarta, 20 j., dr. van JOHANNES PETRUS
ZOETELIEF, hoofdinsp. van de Kultures en hv.
CATHARINA JOHANNA MARIA SERVATIUS.
FOKKE HORA-, geb. Leeuwarden 25 Aug. 1837,
off. van Admin. le kl. K. N. M., zn. van JOHAN
HORA A. en hv. WILHELMINA REMELIA B~ENEMA,
beiden i_, huwde Batavia 17 Jan. 1884 Jkvr.
ELEONORE LOUISE ELISABETH HORA SICCAMA,
geb. Batavia 16 Nov. 1850, dr. van wijlen Jhr.
JOHAN FRANS H. S. en ELISABETH LIESART te
Batavia.
WIEBENGA, SIPKE-, geb. op Ameland, 27 j., stuurman
VOGET,
Ned. Ind. Stoomvaartmij, zn. van GERKO WIARDI
W. en hv. AGATHA JANS SIPKES, beiden wonende
te Nes op Ameland, huwde Batavia 9
Nov. 1872 ANNA CHRISTINA FLORA MACDONALD
MUNRO, geb. Solo 31 j., dr. van WILLIAM MUNRO,
overl. en hv. ANNA LOUISA WINTER.
HELENE ALWINE RULTIMAN-, geb. Oudwoude,
19 j., dr. van HERMAN R. V., veldprediker, en
hv. WILHELMINE CHRISTINE ADRIANA FRENTZEN,
huwde Batavia 19 Maart 1873 DIRK HASSELAAR,
geb. Hilversum, 24 j., 2e luit. kwartiermeester
te Mr. Cornelis, zn. van ADRIANUSBERNARDUS
HENDRIK NICOLAAS H. te Piquetberg in de
Kaapkolonie en wijlen hv. SUZANNA ELISABETH
VAN IDSINGA.
SNETHLAGE, WOPKE HENDRIK-, geb. Ee, 34 j., part.
hoofdonderwijzer te Batavia, wedr. van MARRETJE
ANTHONIA .VERUURGT, zn. van ANNE
NOORDENBOS S. en KL~ASKE HENDRIKS SMIDT,
beiden 7_, huwde Batavia 15 Oct. 1873 DÉSIRÉE
JACQLJELINI~: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, geb.
Helder, 29 j., te Batavia, dr. van JACOB CHALMERS
H. VAN P. en hv. CHRISTIANA CATHARINA
MOLTZER, beiden +.
WYBRANDI, YBELTJE-, geb. Leeuwarden, 31 j,!, hulponderwijzeres,
dr. van JENTJE W., koopman, en
hv. SIENTJE VAN DER PLAATS te Leeuwarden,
-huwde Batavia 18 Dec. 1873 WILLEM DOMINICUS
VAN BERCKEL, geb. Batavia, 38 j., koopman,
zn. van WILLEM DOMINICUS VAN B. overl. en
hv. MAKGARETHA JOHAPJNA TIEDEMAN te Buitenzorg.
ADEMA,
BARNSTIJN, BAREND-, geb. Leeuwarden, 35 j., adj. onderoff.
Inf., commandant detach. op Onrust,
zn. van LEVY SALOMON B. overl. en RACHELTJE
LEVY CANTER te Groningen, huwde Batavia
17 Feb. 1877 JANSJE BLESGRAAF, geb. Taloe
(Ayer Bangis), 24 j., won. te Batavia, dr. van
de Inl. vrouw SARINA en erkend door wijlen
ADRIANUS BL.
KUIPERS, MEINDERT-, geb. Workum, 42 j., verificateur
,3e kl. 1. en U. en Accijnzen te Batavia, zn. van
RUURD ALBERTS K. en hv. SJOUKJE WILLEMS
LIJN, beiden +, huwde Batavia 1 Juni 1877
CHRISTINE ADRIANA STAAL, geb. Semarang,
23 j., wonende te Batavia, dr. van CHRISTIAAN
ST. overl. en hv. ELISABETH CATHARINA HOUTBECKERS
te Batavia.
Bron: DE INDISCHE N A V O R S C H E R .

Wordt vervolgd