Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java Ned. Indie deel 18


NAUTA, GERRIT JACOBUS ENGELBERTUS-, geb. Leeuwarden,

25 j., 2e luit. art., zn. van LOUW N.,

leeraar Fransche taal aan het gymnasium te

Leeuwarden en hv. ANNA ELIZABETH REINTJE-.

VAN DEN BERG te Leeuwarden, huwde Batavia

10 Feb. 1887 JEANNE LOUISJE MATHIJSEN, geb.

Willem 1, 21 j. dr. van EVERHARDUS M., majoor

magazijnmeester art. en hv. MARGARETHA ANGELIEKA

BORGEN.

LETTINGA, ROELOF-, geb. Hallum, 39 j., stafmuziekant

le kl., zn. van PIER ROELOFS L., -1_ en hv.

MAAIKE FOLKERTS RIJPSTRA te Amsterdam,

huwde Batavia 24 Sept. 1885 de Inl. vrouw

SIENA, geb. aldaar oud circa 28 jaar.

STELLINGWERFF , MARGARETHA -, geb. St. Anna-Parochie

33 j., wed. JACOUUS ADRIANLJS BOLLEE, dr. van

BOCKE FKANS MENSIS ST. en PIETJE SIJBRENS

VAN ANDRINGA, beiden f-, huwde Batavia 7

Maart 1885 HENRY PHILIP MATTHEUS WACHTELS,

geb. Batavia 48 j., boekhouder bij Taylor

'en Lawson, gescheiden echtg. van HENRITTE

SOPHIA CORNELIA GERSOM, zn. van MATTHEUS

THOMAS CORNELIS W. en hv. HENRIETTE CHRISTINA

MARGARETHA LEYBER, beiden +.


TIMMERMAN, JACOBUS-, geb. Oosterzee, 33 j., leeraar

Koningin Wilhelminaschool te Batavia, zn. van

HENDRIK T. overl., en hv. GEERTJE DE WITH

te Leeuwarden, huwde Batavia 28 Sept. 1909

JOHANNA ELIZA IDA BRASPOT, geb. Charlois,

27 j., dr. van NATHANIL LODEWIJK B. te Putten

,_. __ ., . op- de--Veluwe, en hv. WILHELMINA CORNELIA

VAN DONGEN.

POSTUMA, WOPKE KLAAS-, geb. Bergum, 33 j., sergeantmajoor

schrijver te Batavia, zn. van AALTJE

JANS P. te Leeuwarden, huwde Batavia 20 Dec.

1909 CATHARINA HENDRIKA VALENTIN, geb.

Poerwodadie (Magetan), 26 j., gescheiden hv.

JAN DIRK STELLEMAN, dr. van JOHAN DIEDERICH

V., lichtopzichter Kustverlichting N. I., en

JENNY ELISE CONSTANCE HOEN te Batavia.

OOSTERLOO, HENDRIKJE-, geb. Blesdijke, 33 j., won. te

Batavia, dr. van ALBERT JANS O., en hv. MARGJE

ELLEN, beiden -j-, huwde Batavia 22 Dec. 1909

HERMANUS HENDRIKUS JETTEN, geb. Boxmeer,

31 j., employ Hotel des Indes, zn. van MARTINUS

J. en ALLEGONDA MARGARETHA BEXKENS,

te Nijmegen.

EDELMAN, JACOB HENDRIK-, geb. Leeuwarden, 39 j.,

handelsemploy, zn. van HENDRIK E. en GEERTRUIDA

RONNER, beiden JF, huwde Batavia 29

Maart 1911 JOHANNA MARIA PONDER, geb. Batavia,

23 j., dr. van JOHAN ALEXANDER P. en

hv. LOUISA ALEXANDRINA D'ARNAUD VAN BOEKHOLTZ.

GELDEREN, PAULUS VAN-, geb. Sneek, flankeur le comp.

7e bat. Inf. te Weltevreden, zn. van TIJMAN

VAN G. en SJOUKE SCHUIL te Sneek, -f- Mil.

Hosp. te Weltevreden 14 Juli 1847.

SLOOTEN, THOMAS VAN-, geb. Harlingen, 30 j., man

van JACOBA GKZINA MEEUW, le stuurman a.b.

Ned. Part. schip Nova Zembla, kap. LAMBERTUS

HEYKOOP en laatst wonende te Delfshaven,

8 0

t Mil. Hosp. te Weltevreden (Batavia) 4 Nov.

1847.

FERWERDA, WILLEM JOHANNES JA N-, geb. Heeg, 25 j.,

employ theeonderneming Ardjasarie, te Bandoeng,

zn. van RUKE, F. overl: en hv. MAARTJE

DRIESEN te Apelcloorn, huwde Batavia 15 Nov.

1911 CORNELIA MARIA LOUISA JOHANNES SCHELTES,

geb. Gloenting (Malang) 23 j., nat. erkende

dr. van Erxx ANTOINETIX JOHANNES (41 j.).

Een der getuigen was JAN SCHELTES, koopman

te Batavia oud 58 jaar.

PANSTRA, HIJLKJEN JOHANNES-, geb. Sneek, ruim 44 j.,

wed. PIETIER JOHANNES Blouw~~?, huwde Batavia

6 Juli 1836 ???BUS JOHANNES QUITHOVEN,

geb. Breda, ruim 33 j., flankeur 7e bat.

Inf. te Weltevreden.

DOUWES, GEESKE-, geb. Dokkum, wonende bij hare

ouders te Batavia, geb. 1 Oct. 1815, dr. van

JURGEN BRUGST DOUWES, 49 j., gecommitteerde

bij de Munt te Batavia, huwde Batavia 18 Sept.

1839 JACOBUS HEINRICUS SCHALM, ruim 28 j.,

geb. Nieuweramstel, onderconstructeur op Onrust.

ANGENENT, JOHANNA POSTEMUS-, geb. Leeuwarden,

wonende ten huize van den heer VAN ROOYEN

op Noordwijk, laatst weduwe JOHAN FREDERIKS,

huwde Batavia 21 Oct. 1840 JEAN CHARLES

SAYERS; geb. Mechelen, 29 j., logementhouder

op Molenvliet te Weltevreden.

Ros, CHKISTIAAX RIENDS-, geb. Heerenveen, 20 j., fuselier

19e Afd. Inf. 4e Bat., j- Batavia (Mil. Hosp

Weltevreden) 10 Juli 1829.

Os, PETRUS GERHARDUS VAN-, geb. Leeuwarden, 38

jaar, fuselier Algem. Depot, t Batavia (Mil.

Hosp. Welt.) 21 Dec. 1829.

OSINGA, ARIE FREDRIK-, geb. Menaldum, 40 j., fourier

Algem. Dept laatst gewoond te Leeuwarden,

j- Batavia (Mil. Hosp. Welt.) 5 April 1830.

VRIES, TEKE -, geb. Leeuwarden, korporaal

tamboer le bat. 19e Afd. Inf., j- Batavia (Mil.

Hosp. Welt.) 16 Mei lR30.

PERSEYN, A-, geb. Leeuwarden, 34 j.; fuselier 18e

Afd. Inf. te Weltevreden, t Batavia (Mil. Hosp.

Welt.) 6 Juli 1830.

GOENS, VOLKERT BOYKES VAN-, geb. in Friesland in

1572, j- Batavia 27 Aug. 1629, cornet van een

compagnie kurassiers in dienst van H. H.M.M.

de Staten-Generaal der Vereen. Nederlanden,

was laatstelijk commandant over de soldaten

der 0. 1. Comp. te Batavia en gehuwd met

HILLEGOND JANSDR., geb. Franeker, +Batavia

23 Juli 1630.

KEUCHENIUS, J. JACO? , geb. Sneek 13 Jan. 1832, zn.

van Mr. WILLEM FREDERIK K.,"off. van Justitie

ald. en 2e hv. CLASINA JULIA TE CA T E, was

in Indi o.m. werkzaam bij de Tinmijnen op

Banka en laatstelijk ass. res. van Anjer tot

1866; hij huwde eerst met ANNA HESSELINK en

daarna met ALJDA BAKKER; uit beide huwelijken

kinderen, van welke er in Indi gevestigd

zijn (geweest).

BEENEN, JAANTJE-, hv. VERKUIL-, geb. Steggerda 20

Nov. 1880, t Weltevreden 27 Juni 1917, begr.

Tanahabang, Afd. XXV, no. 118.

ANEMA, TIETJE-, geb. Baard (Baarderadeel) 16Juli 1882,

dr. van WILLEM JOUKES A. en hv. T.

KEIMPES NIJDAM, huwde te Baudoeng 25 Jan.

1911 EVERHARDUS RUTGER VAN DER HOEVEN,

geb. Bentheim 18 Juli 1873, admin. N.V. Plantage

Ardjasqrie, zn. van SANDER JACOBUS WILLEM

AUGUS~ NIKOLAAS VAN DER H. en ELISABETH

HELENA CASI?

KAMMINGH, SJOERD-, geb. Leeuwarden 3 Aug. 1885,

civiel geneesheer te Bandoeng, zn. van ?iNDERT

SJOERDS K., caf-restauranthouder te

Leeuwarden en hv. LEA KLAZES TERPSTRA (1_

Leeuwarden 27 Nov. 1910), huwde Bandoeng

25 Jan. 1913 TINE ADRIENNE VAN VLEUTEN,

geb. Djombang 19 Oct. 1891, dr. van HERMANLJS

LODEWIJK CORNELIS .BERNARD VAN V., ass. res.

van Bandoeng en ADRIANA JACOBA MATHILDE

GROENEMEYER.


Bron; Indische Navorscher

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier