Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java Ned. Indie deel 19


HAGA, JA N-, geb. Oldeboorn, 29 j., off. van Gez. 2e

kl. te Batavia, zn. van HENDERICUS H., pred.

Doopsgez. gem. te Arnhem, en hv. JOHANNA

MARIA TEN CATE, huwde Batavia 8 Nov. 1882

C AROLINE LOUISE E LISABETH P FEIFFER, geb.

Batavia 20 j., dr. van KAREL LODEWIJK P F. ,

generaal majoor N. I. L., en CAROLINE LOUISE

VAN POLANEN PETEL.

HOEVERS, SWEBERTUS PETRUS H ENDRIK-, geb. Gorredijk

41 j., handelsemploy, won. te Batavia,

zn. van WILLEM H. en hv. GEERTRUIDA JoDE


HANNA BIJLEVELD, huwde Batavia 6 April 1898

CHRIS TINA FLORA JACOBA FREDERIKA MEREN&

geb. Soerabaia, 24 j., gescheiden hv. van HENRI

CHARLES AUGUSTE POULLON, dr. van THIERRY

EDOUARD CHRISTIAAN M. en hv. FREDERIKA DE

ROSAIRO, beiden 5_.

ROOSEBOOM,. JOHANNES WYBRANDUS-, geb. Leeuwarden,

26 j., chef Afd. Secretarie Hoofdbureau

Jav. Bank, te Batavia, zn. van AREND JOHANNES

R., industrieel te Leeuwarden en CHRISTINA

JACOBA TROMP, beiden aldaar, huwde Batavia

15 Juni 1898 ALIDA ALBARTA WILLEMINA VAN

DER REST, geb. Batavia, 22 j., dr. van WILLEM

VAN DER R., ingenieur le kl. Kadaster, Chef

van dien Dienst en hv. PAULINA PARMENTIER,

te Batavia. .

BOER, DIRK DE-, geb. Bolsward, 35 j., adj. onderofficier

schrijver, zn. van RIENTS DIRK DE B., particulier

en hv. FETJE HETTES FLEDDERUS te Bolsward,

huwde Batavia 30 Dec. 1898 de Inl. vrouw

IRA, geb. Tjiboeboer (Buitenzorg), 23 j., dr. van

SIMIN en Inl. vrouw SIEM, beiden j-; zij wettigden

FETTY DE BOER, geb. Batavia 7 Nov.

1897 en door de ouders erkend.

HELDER, HAKMANUS-. geb. Aalsum, 26 j., handelsemploy

te Batavia, zn. van HARMANLJS H. en

hv. FKEDERIQUE CHRISTOFFINE HENRIETTE VAN

ZIJLL D.: JONG, beiden j-, huwde Batavia 16

Aug. 1899 JOSEPHINA SUZANNA MARGADANT,

. geb. Batavia, 27 jaar, dr. van HELENUS M.,

koopman te Batavia en hv. SOPHIA MUTTER.

MEULEN, HENDRIKJE ELISE VAN DER-, geb. Leeuwarden,

KAMP,

JONG,

48 j., gescheiden echtgenote van BAREN;

POCHGE, dr. van JOHANNES VAN DER M. en hv.

JULIA JACOBA ORANGE, huwde Batavia 8 Maart

1894 JAN VAN,DEN BERG, geb. Amsterdam, 43

J., schilder te Batavia, zn. van CHRISTOFFEL

VAN DEN B., j-, en hv. CATHARINA HUTTER, te

Amsterdam.

QARTHOLOMEUS-, geb. Oosterlingwerf, 33 j., 3e

commies Dep. van Marine, zn. van MARTEN K.

en hv. MARIA ELISABETH CASPER te Franeker,

huwde Batavia 9 Mei 1900 GEERTRUIDA MIMI

VAN OVERVEST, geb. Batavia, 26 j., dr. van JAN

BAREND VAN 0. j- en hv. MARIA GEERTRUIDA

VAN GELDER te Batavia.

ANDRIES DE-, geb. Leeuwarden, 32 j., sergeant

staftamboer Inf., zn. van wijlen GRIETJEROMKES

DE JONG, huwde Batavia 24 Oct. 1900 de

Inl. vrouw ROEMIAH, geb. Batavia, 26 j., dr. van

ALIMAN en Inl. vrouw MINA, beiden j-; Bij dit

huwelijk wettigden zij :

1. ANDREAS IOHANNES EDUARD DE J., geb. Panteh

Perak 15 Nov. 1894.

2. WILHELMINA DE J., geb. Kota Radja 31 Aug.

1896.

3. JOHANNA DE J., geb. Batavia 14 Dec. 1899.

HOUTSMA, GERRIT JAN-, geb. Harlingen, 25 j., employ

Ned. Handel Mij., zn. van TJARDUS H., fabrikant

te Amelo en ANNA HENDRIKA WY E R S,

huwde Batavia 31 Oct. 1901 JEANNA ANNA

HOORWEG, geb: Mr. Cornelis 29 j., dr. van

NIC(.)LAAS JOHANNES H. en hv. TJALDA PETERNELLA

LEESEKAMP te Nijmegen.

HALBERTSMA, Dr. ANTOON-, geb. Sneek 13 Nov. 1857,

off. van gezondheid 1; kl. N. 1. L., zn. van KLAAS

TJALLINGS H. en HESTERINA TEN CATE, huwde

bij volmacht Lambaroe (Atjeh) - Buitenzorg

2 Aug. 1891 ANNE VAN OSENBRUGGEN, geb.

's Gravenhage 5 Maart 1855, dr. van CAREL

VAN 0. en ANNE BURNS MARSHALL.

LUIKS, HENDRIK JAN-, geb. Leeuwarden, 69 j., le waterschout

te Batavia, wedr. van CORNELIA VAN

ZWIETEN, zn. van JAN L. en hv. JANKE I~ENDRIKS

DB BOER, beiden t, huwde Batavia 30

April 1902 de Japansche vrouw OH ITO, geb.

Nagasaki, 32 j., dr. van Jo JEIS en OH JAT,

beiden j-.

WIJBRANDI, ADRIANUS TIGLER-, geb. Leeuwarden, 29

j., procuratiehouder Int. Cred. en Handelsver.

Rotterdam, zn. van CORNELIS T. W., koopman

en hv. GAATSKE CANNEGIETER te 's Gravenhage,

huwde Batavia 23 Mei ~~~~EVERARDINA

ERNESTINE WENNEKENDONK, geb. Semarang 25

j., dr. van LODEWIJK CAREL W. overl. en hv.

HERMINE JEANNETTE EMELIE KLERKS te Baarn

(de laatste thans huisvr. CAREL ELIZA VAN

KESTEREN, dir. Kediri Stoomtram te Baarn).

ZEE, KLAAS VAN DER-, geb. Leeuwarden, 24 j., le off.

Kon. Pak. Mij., zn. van HENDRIK v. D. Z., part.

te Leeuwarden en hv. JAPKE BANGA, huwde

Batavia 25 Mei 1903 CAROLINE LEONIE IDADE

JEER, geb. Fort de Koek, 18 j., dr. van FE RDINAND

LE0 JOHANNES DE J., overl. en hv. Jo-

HANNA HELENA MARI/\ MATTHIJSSEN te Batavia.

ZEE, JOHANNES VAN DER-, geb. Harlingen, 33 j., korpo-

ZWAAN,

raal ziekenverpleger, zn. van- WABE v. D. ZEE

en hv. SJUTTJE PALSTIIA, beiden j-, huwde

Batavia 23 Dec. 1903 de Inl. Christenvrouw

SUSANNA, geb. Boeboetan, 19 j., dr. van den

Inl. TIDERONO, en SAKIM, beiden 1_.

JOHANNES SYBREN VAN DER-, geb. Leeuwarden,

33 j., conducteur 2e kl. art., zn. Van JOHAN

PHILIP VAN DER Z. en hv. GEERTJE VAN SWEDEN,

beiden f-, huwde Batavia 16 Feb. 1905 de Inl.

vrouw MOT, geb. Batavia, 38 j., dr. van SIE

ALI en de inl. vrouw MEA, beiden -1_; zij wettigden

bij dit huwelijk :

1. JAN VAN DER Z , geb. Padang 26 Juni 1897;

2. GEERTJE VAN DER Z., geb. Soerabaja 19 Maart

1900 ;

3. WILLEM VAN DER Z., geb. Oele Lheue (Atjeh)

28 Juni 1902.

WESSELINK, ELLARD GILLIS-, geb. Schoterland, 24 j.,

luit. ter zee 2e kl., zn. ELLARD GILLIS W.,

pred. te Oudeschoot, en hv. WILHELMINA CATHARINA

ROOSTER, huwde Batavia 15 Juni 1905


CATHAKINA SCHOUTENDORP, geb. Makasser, 21

j., dr. van Mr. JONAS S., landsadvocaat te Batavia

en hv. JOSEPHINE CATHARINA WILHELMINA

VAN HAFTEN.


BEYERINCK, DIRK-, geb. Leeuwarden, 29 j., won. te

Blitar, chemisch adviseur, zn. van FREDERIK

LEONARD B., overl. en hv. EGBERTA TJAMKE

,PETERS te '~Gravenhage, huwde Batavia 26

Juni 1907 MARIA CORNELIA DE HONDT, geb.

Zoeterwoude, 24 j., dr. van DIRK JOHANNES

MICHIEL DE H., hoofd eener Openb. school te

Leiden en hv. MARIA CORNELIA STIGTER.


BRUG, STEFFEN LAMBERT-, geb. Leeuwarden, 28 j., off.

van gez. 2e kl., zn. van FREDERIK WILLEM B . ,

overl. en hv. JACOBA VAN DER MEULEN te Zwolle,

huwde Batavia 29 Mei 1908 JULIE DE GELDER,

geb. Salemba (Weltevreden), 23 j., dr. van My.

WILLEM DE G. en hv. ANNA MATHILDA OVERDIJK
Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier