Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java deel 2

(Tieruolg uar~ No. 4 blz. 30)
WIERSMA, JAN NANNES, geb. Arum, 29 jaar, laatst
wonende te Rotterdam ; kwam 10 April 1862
met schip Johannes Lodewijk in Indië;
kreeg bij G.B. 22 Mei.1862 no. 40 vergunning
tot verblijf aldaar.
RZ\»~<~~~31~? yNZr:-, pred. Evang. gem. te Batavia, geb.
Workum 9 Feb. 1840, t 3 April 1896, begr.
Tnnahabang Weltevreden Afd.lX.

Roos, WILLEM-, geb. Dronrijp 12 Juni 1868,+Bekassie
29 Aug. 1893, begr. Tanahabang Weltevreden
Afd, X.
PRINS, FEY~ CORNELIS-, geb. Sneek 4 Mei 1873, + 22
Maart 1912 te- Weltevreden, begr. aldaar
op Tanahabang Afd. X11 no. 74, echtgen.
van B. KEUNING.
BEEKHUIS, GEERTRUIDA WILHELMINA-, geb. Buitenpost,
t Batavia 17 Sept. 1913, geh. met JAN VERSLUYS
; zij werd begr. Tanahabang Weltevreden
Afd. XXIV.
, LOON, kt.
SLOOTEN,
W. WEENINK VAN-, geb. Leeuwarden 9 Oct.
1837, t Batavia 19 Aug. 1918, begr. Tanahabang
Weltevreden Afd. VIII.
SIKKE VAN-, geb. Leeuwarden 1 April 1795,
t Batavia 30 Aug. 1850, begr. a.v. Afd. VI;
zijn weduwe JACOBA HERM~~NINA BAGGERS,
geb. Batavia 29 Aug. 1810, $- Batavia 27 Mei
1875, begr. a.v., hertr. c. C. COORENGEL.
FERWERDA, S.-, geb. Westerterp, j- Buitenzorg 26 Oct
1880, begr. Tjikeumeuh ald.
TIGLER WYBRANDI, LEENDERT N.-, geb. Leeuwarden
27 Aug. 1877, t Oenarang 8 Juni 1898, begr.
ald. Nieuwe Begraafplaats bij Paal 13.
MAASS, JACOBUS-, geb. Leeuwarden 25 Oct. 1840, t
Tjilatjap 26 April 1896, begr. ald. no 218,
zn. van PIETER M. en GRIETJE BRINK, beiden
toen -t en gehuwd met G~ERTRUIDA WILHELMINA
VAN DOORN.
1854 begr. a. v., uit a. v. ; hij was gep. soldaat
van het Oude Mannenhuis.
GELDERSMA, JAN-, geb. Franeker, oud 31 j. werd 18
Aug. 1854 begr. a.v. uit a. v.; hij was
flankeur van het 12e bat. 1nf:le Comp.
RIJGERSMA , HENDRIK VAN-, geb. Sneek 28 Mei 1829,
overl. Batavia 19 Sept. 1895. begr. Tanahabang
Weltevreden Afd. V no. 83.
ABRAHAMI, SIBRANDUS-, geb. Kollum, pred. in Indië '
(Zie Troostenburg de Bruyn, Biographisch
Woordenboek van O.I. Predikanten) werd
22 Dec. 1761 naar Ambon beroepen en was
daar van af 18 Feb. 1762 werkzaam. Hij
huwde als wedr. van GRIETJE JANSZ en
LOLKJEN EGBERTS 3e ANNA CATHARINA DE
WITS, begr. Holl. Kerkh. Batavia 5 Feb. 1769.
BARTOU, JOHANNES-, geb. Leeuwarden (zie a.v.) begr.
Binn. Port. Kerkhof te Batavia 7 Mei 1722,
sterfhuis W. zijde Rhinocerosgracht.
BROUWER, SIRARDUS-, (zie a. v.) geb. in Friesland,
wonende Nieuwpoortstraat te Batavia, werd
berg. Batavia Holl. Kerkhof 11 Jan. 1755
als predikant. Zijn test. werd 26 Mei 1756
WIERDA, STEPHANUS-, geb. Joure 16 Oct. 1862, + Tjimahi
26 Dec. 1902, begr. graf no. 4, gehuwd.
VENING, JEAN ANNE-, geb. Leeuwarden 23 Feb. 1843,.
kap. ter zee K.N.M. ridder M.W.O., j-
Tosari 26 April 1893, begr. ald.
BIJLSMA, SIPKE PIERS-, geb. Beneden Knijpe 31 Aug.
1848, + Maros 30 Aug. 1899.
HERKLOTS, J. H.-, huisvr. van den Res. van Menado
A. J. VAN OLPHEN, geb. Harlingen 14 Dec
1816, j- 16 Sept. 1849, begr. Menado.
HAGA, H-, geb. Harlingen 26 April 1852, t Kema 29
Sept. 1879, controleur B.B. te Kema, begr.
aldaar.
PETERS, JOANNES-, geb. Leeuwarden, `ongehd., oud 29
jaar, werd bij G.B. van 24 Oct. 1885 no. 9
schout te Malang.
PRINS, PIER-, geb. Oude Biltzijl (St. Anna Parochie) 54
jaar hoofd Europ. Lagere school te Loemadjang,
t aldaar 1 Oct. 1911, man van
BRUNETTA HENDRIKA MAGDALENA VINK.
MEULEN, JACOB HENDRIK FREDERIK TER-, Ass. res. te
Bangil bij G.B. 3 Mei 1895 na ..,_ 17, geb.
Oudemirdum, was in 1896 oud 45 jaar en
had toen 4 kinderen.
MENTZ, JOHANNES HENRIKUS-; geb. Oosterbierum, commies
controleur 1, U. A.; zijn dienststaat ao.
1865 in het Landsarchief.
KRUYER, CORNELIS-, geb. Joure, oud 42 j., werd 30Mei
1854 te Semarang begr. uit het Militair
Hospitaal; hij was fuselier ziekenoppasser
van het 2e garnizoensbat. Depot.
SCHAAP, MARTIN-, geb a.v., oud 54 j., werd 4 Juni
bij de Weeskamer te Batavia gedeponeerd.;
hij huwde LAURANTIA JOHANNA ADOLPHINA
D UBOIS DE CHAILLOU; hun dr. JACOBA
THEO»ORA werd 3 Mei in de Holl. kerk te
Batavia gedoopt.
CAMMINGA, GELLIUS-, (zie a.v.) werd 7 Jan. 1688 als
pred. naar Ternate beroepen.
CANTER VISSCHER, JACOBUS-, (zie a. v.) geb. Harlingen,
COLUMBA,
COLUMBA,
huwde MARIA ELISA&?-H ?g LAHAYE, begr:
Binnen Portug. Kerkhof Batavja 13 Mei
1726; huwde 2e ANTHONIA ADRIANA TURNHOUT,
die 11 April 1754 werd begr. a.v.
Hijzelf werd begr. Holl. Kerkhof Batavia
1 Jan. 1736 Hij ging 17 Sept. 1717 naar
Cochin, werd 7 Sept. 1723 naar Batavia
overgeplaatst en 28 Dec. benoemd bij de
Portug gemeente aldaar.
PETRUS-, (zie a. v.) geb. Aalsum; zijn wede.
SAAPKE JOUWSMÁ, begr. Holl. kerkhof
Batavia 13 April 1777.
SIBRANDUS-, (zie a.v.), geb. Dokkum, woonde
1757 op de Rhinocerosgracht te Batavia;
huwde le MARIA ANNA FALCK, begr. Holl.
Kerkhof Batavia 21 Feb. 1757; haar test.
bij Weeskamer ingediend 6 April 1757 ; hij
ondertr. 2e Batavia 21 Jan. 1758 SARA HENDRIE~
A LELIVELD, van Ternate, wede. ordin.
lid Raad van lust. Mr. JACOB WILLEM BAKE,
en dr. van MARTEN L. en HENDRIETTA
MARGARETHA VAN RHEE; zij begr. Holl.
kerkhof Batavia 22 Aug. 1760 uit woonhuis
Rhinocerosgeracht vd.; hij ondertr. 3e Batavia
4 Sept. 1762 FROUW CATHARINA DE
JONG, van Sloten, wede. opperkoopman
GEORCE AUGUST VAN KONINGSFELD .
COPSMA, CORNELIUS-, (zie Troostenburg de Bruijn
Biographisch Woordenboek van O.I. Predikanten)
was gehuwd met CHRISTINA VAN DER
VOORT, van Leeuwarden, die als weduwe hertr.
Tayouan(Formosa) 7 Jan. 1652 (ondertr. 17 Dec.
1651) CORNELIS PLOCKHOY.
FABER, WILHELMUS FERDINANDUS-, (zie a.v), geb. Menaldum,
begr. Hall. kerkhof Batavia 12 April
1745; zijn huisvr. ANNA CATHARINA ELISABETH
GERKEN, begr. aldaar 25 Mei 1742.

GEESTDORP, CORNELIUS-, (zie a.v.); geb. Leeuwarden,
vertrok met zijn hv. HESTER PLANCIUS naar
Indië; zijn hv. maakte 6 Aug. 1649 haar test.
a.b. schip `t Wapen van Zutfen en overl.
kort daarna aan boord; hij hertr. Batavia 9 Dec.
1649 ELISABETH WILSOET van Haarlem, j.dr.;
als wede. hertr. zij Batavia 9 Juni 1650
JOANNES SONNESCHIJN.
PARS, JEREMIAS JOHANNUS-, geb. Leeuwarden , (zie a.v)
werd 13 Dec. 1715 naar Banda beroepen, werd
14 Sept. 1717 naar Batavia ontboden, en 24 Feb.
1719 bij de Portug. gem. aldaar beroepen; hij
was eerst geh. met REGINA- ELISABETH COOP
À GROEN en daarna met (ondertr. Batavia 2 Nov.
1726) LUCRETIA SIMONSZ van Batavia, wed.
opperkoopman ALEXANDER VAN WIJN.
PLESMAN, CHRISTIAAN WYARDI-, geb. Pitsum, (vgl. a.v.),
werd 27 Juni 1726 naar Qalakka beroepen en
12 Dec. 1730 naar Onrust in de baai van Batavia ;
hij huwde eerst met SUZANNA VOLTELEN, begr.
Holl. kerkhof te Batavia 15 Juni 1736 en daarna
aldaar 14 Juli 1737 (ondertr. 29 Juni 1737) met
PETRONELLA DE VOOGT, van Batavia, wed
Eerw. Heer PETRUS HOEVENAGEL; hij was met
Suz. VOLTELEN 27 Sept. 1725 te Batavia ondertr
zij was geb. te Cochin en wed. binnenregent
;
Chin. hospitaal te B~~~~~~ELDERT ONGEWASSEN.
POTTER, HERELIUS-, geb. Dokkum, (vgl. a.v. ) ; bij Gouv.
Besl. van 7 Jan. 1820 werd hij pred. te Soerabaja,
waar hij 10 Maart 1820 aankwam en
26 Maart d.a.v. zijn dienst aanvaardde.
RADERSMA, YNZK-, geb. Workum 9 Feb. 1840, overl.
Batavia 3 April 1896(vgl. a.v.) ; hij was geh. met
JOHANNA VEENSTRA en zn. van JOHANNES
R. en GEERTJE SMEDING.
RIEMERSMA, NICOLAAS-, werd 28 April 1710 onder
conditie en 15 Mei 1711 effectief naar Nederland
verlost; hij was geb. Bolsward (vgl. a.v.)
ROORDA VAN EYSINGA, SYTSE-, geb. Sneek, (vgl. a.v.);
zijn le vrouw IJDA CATHARINA PIERS, begr.
Buiten Port. Kerkhof Batavia 5 Jan. 1821; zijn 2e
vrouw GEERTRUIDA DIBBETZ, wier moeder
was MARIA CATHARINA VAN DER SPOEL. t
Soerabaja 28 Sept. 1827. Kinderen van hem
zijn te Batavia en te Buitenzorg gedoopt o.a.
3 Jan. 1827.
SINDIXRIXN, ULPIANUS VAN-, geb. Dokkum. (vgl. a.v.),
werd geëxamineerd en gequalificeerd voor
den Ind. dienst opa 17 Jan. 1758.Bron De Indische Navorscher