Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java, Ned. Indie deel 20


LAVERMAN, DIRK-, geb. Leeuwarden, 30 j., leluit.Inf.,

zn. van wijlen PIETER L. en hv. JITSKE VAN

DER PLOEG te Leeuwarden, huwde Batavia 10

Feb. 1908 EUGENIE ADELE VICTORIE ANTOINETTE

CHRISTAN, geb. Bandjermasin, 20 j., dr. '

van 11 ILLEM GERARDUS ANTONIUS CLASINUS

CHR., gen.-majoor Inf. en MARIA KATHARINA

ELISABETH BROERS, beiden te Batavia.

LAP, JOHANNES JACOBUS-, geb. Hollum op Ameland, _,,

31 j., arts te Batavia, zn. van PIETER OLFERTES

L. en hv. REINTJE KLAZEN KIEWIT, huwde

Batavia (aan huis der bruid) 6 Maart 1909

HERMINE ROBERTINE HENRIETTE AZON JACOME-

ITI, geb. Nijmegen, 23 j., dr. van wijlen Mr.

HENRI J. en hv. HELENA FREDERICA JOHANNA

ZINCK, in Duitschland.


TUININGA, ROEL-, geb. Leeuwarden 10 Aug. 1897, onderwijzer

M.U. L. 0. te Mr. Cornelis, zn. van

JOHANNES EELKE T. en NANTJE VAN DER MEISR

EKKELBOOM, huwde Semarang 20 Maart 1922

CECILE LEWIS, geb. Buitenzorg 26 Sept. 1903,

t Koningin Emma-ziekenhuis Tjikini te Welt.

23 Aug. 1930, begr. Tanahabang ald. afd. XXVI

no. 142, dr. van AUGUST JAN L., handelsemploye

en CICILIA LEIELMEYER. Uit dit h u w e -

lijk : 1. ILSE TUININGA, geb. Semarang 25 Dec.

1922.

2. EELKE T., geb. Utrecht 24 Dec. 1925, t Welt.

a. v. 22 Juli 1926.

3. LOUSJE T. en ROEL T., resp. geb. Batavia

29 Sept. 1927 en 14 Oct. 1928.

E D E L M A N, IACOB HENDRIK-, geb. te Leeuwarden 30

JAGER,

JONG,

Maart 1871, + Weltevreden 7 Nov. 1928, begr.

Tanahabang aldaar Afd. XXVI no. 80; hij was

handelsemploy, man van JOHANNA MARIE

PONDER en zn. van JACOB HENDRIK E .

RINKE-, geb. Workum, oud 22 jaar, marinier

3e kl. Z. M. Ramtorenschip Koning der Nederlanden,

zn. van RINZE DE J. en JETSKE WILLEMS

ZEEMANS, + Mil. Hosp. Weltevreden 29

Sept. 1883.

W. J. D E-, geb. Holwerd, tijd. stuurman Batav.

Havenwerken, zn. van U LTJE JANS DE J. en

P IETJE SJOERD DE GR O O T, -t Mil. Hosp. Welt.

(Batavia) 25 Juni 1883.

SCHUITEMAKER, JETSE-, geb. Franeker, oud 21 jaar,

Eur. marinier 3e kl. ter reede Bataviaa.b. Z.M.

fregat Zeeland, zn. van LEEUWKE JETSE S. en

BERLEN VIJVERSTRA, j- Mil. Hosp. Welt. 4 Aug.

1883.

V RIES, WOPKE RUURDS D E-, geb. Harlingen 15 Sept.

1882, t Weltevreden 20 Juni 1927, part. accountant,

man van JOHANNA VAN DROOGE, zn. van

Mevrouw DE VRIES te Leeuwarden.

LEENSTRA, JOHANNES-. geb. Harlingen 21 Aug. 1868, t

Weltevreden 22 Juli 1927, portier Kon. Paketv.

Mij., zn. van JOHANNES L. en DIEUWKE ZEIN,

huwde Batavia 28 Feb. 1912 de Inl. Christenvrouw

NIE, geb. Gombong, oud 35 jaar in 1912,

dr. van RANAL en de Inl. vrouw MINA. Bij

dit huwelijk werd ge.wettigd JOHANNES L., geb.

Batavia 30 Aug. 1903.

BROUWER, ANNA-, geb. Weststellingwerf, oud 24 jaar,

dr. van PIEK REITZES B., koopman te Wolvega

en huisvr. ANTJE TACONIS, huwde Batavia 24

April 1912 ALBERT JOHAN RIETDIJK, geb. Oegstgeest,

le off. Kon. Paketv. Mij., zn: van JOHANNES

FREDERICUS LEONARDUS R. en LUSIEAHELENA

RIDDERHOF . Hij was in 1912 oud 24 j.

BROUWER, GERHARD REELING-, geb. Tietjerksteradeel

in 1858, 2e luit, Inf. N. 1. L., zn. van S YTZE R.B.

en hv. JAUKJE REELING, huwde bij volmacht

Malang - Batavia 29 Nov. 1884 AGATHE GEERTRUIDA

KA M, geb. Amboina in 1861, dr. van

JOSEPH KAREL K;, pred. Prot. Gem. te Batavia

en hv. ELIZABETH ALEXANDRINA CAMSIEK.

KYLSTKA, tlr~INl~IcH JO H A N-, geb. Wijnbritseradeel in

1862, off. van gezondh. 2e kl. N. 1. L., zn. van

R INZES K. overl. en hv. GEPKEA WIEDRANDS

H I T J E R, te Groningen, huwde bij volmacht

Poeloe Raja (Atjeh) - Batavia 14 Oct. 1895

FKANCISCA ADOLPHINE VAN SCHUYLENBURCH,

geb. Benkoelen in 1871, werkzaam in het Gesticht

der Zusters Ursulinen te Weltevreden,

dr. van EDUAK GUSTAAF VAN S., gep. ambtr.

en MARIA ANTOINETTE SCHULTZE.

WAKTENA. LUCIA ALLA HENDERIKA-, geb. Leeuwarden

SMITH,

in 1857, leerares aan de H.B.S. voor meisjes

te Weltevreden (Batavia), dr. van AUKE HEEKES

W., overl. en hv. JOUKJEN LUITZENS VAN DER

SLUIS, wonende te Utrecht, huwde bij volmacht

Batavia - Den Helder 6 Dec. 1895 GOSU~NUS

LEONARDUS 'T HO O F T, geb. Utrecht in 1865,

luit. ter zee 2e kl., zn. van JOHAN STEPHAN 'T

H., plv. lid van het Muntcollege te Utrecht en

hv. JOHANNA PETKONELLA ANDRIESSFN .

THOMAS- , geb. Harlingen, oud 33 j., employ

Mijnb. Mij. Redjang Lebong te Kepahiang, zn.

van RINSE S. en hv. JETSKE H OLSDERBER t e

Rotterdam, huwde bij volmacht Benkoelen -

Batavia 29 Aug. 1900 CHRISTINA MAKIA Wrr.-

HELMINA ELEONORA SCHAGEN, geb. Batavia oud

27 jaar, dr. van NIEN SC H. overl., en hv. MARIA

CHRISTINA PIETEHS.

LIGTHART, JANTJE-, huwde Leeuwarden 7 Oct. 1919

JAN E E F T I N K, le luit. Marchausse te Bondowoso

in 1932; gescheiden Raad van Just.Soerabaja

23 Sept. 1931 no. 378.

WIERSMA, GERHARDUS-, 34 jaar, geb. Huizum, stations-


chef 2e kl. Stoomtramweg in Atjeh, zn. van

EDZE W., koopman te Amsterdam en hv. PAULINE

ANNES DE V R I E S, huwde bij volmacht

Olehleh - Batavia 8 Mei 1901 ANNA CHHISTIENA

ME Y E R, geb. Sumanap, 28 j. dr. van

W ILLEM HENDRJK M. en hv. Inl. vrouw BERNATIE.


M ULDER, WIEBF, JA N- , onderwijzer 2e kl. te Ternate

in 1931, huwde Oostellingwerf 2 Dec. 1929

(gescheiden Raad van Justitie te Makasser 10

April 1931 no. 59) GAITSKR EISINGA, tijd. onderwijzeres

te Ternate in 1931.

HOOMSMA, PIETER-, van Dokkum, fuselier, kwam in

1804 met schip ,,Maria Suzanna" in Indi,

toucheerde in 1805/6 zijn tractement ad Rsd.

3.36 te Batavia.

VEEN, KLAAS VAN DER-, geb. Dokkum 11 Feb. 1870,

gouv. veearts te Buitenzorg (1907), wedr. van

OTTLINE BEI~NAKDINE HELDER, (geb. Dokkum,

j_ bedan 21 Feb. 1903, oud 32 jaren, dr. van

der fabrikant JAN H. en J OHANNA VAN DEK

wmr;), zn. van JACOB VAN DEK V., fabrikant,

es hv. IEFKIC HAVISKSCHMIDT, h u w d e Buitenzng

16 Mei 1907 ANNIE MAKY THISRESA NICHOL,

;eb. Matang-Perak, (Straits-Settlements) oud

18 jaar, gescheiden echtgenoote van GERARDUS

MARTINIJS Geolmc MARIE IN G E N L U Y F F,

dr. van ROf%fSKT N. (1_ Penang 19 Jan. 1906) en

h v . ELI%ABI~:TH ALIDA V O N DEK DEEKEN, i n

, 1907 wonende te Penang.

VIUI~S, WIKTZE HORATIUS DIT-, van Leeuwarden, in 1803

in Indi met schip ,,Minerva" als absoluut assistent

op 24 's m., werd 7 Sept. 1804 boekhouder

op f 30 's In, met 3-jarig verband ; hij t

Batavia en werd 25 Feb. 1805 begr. op de Begr.

Tanah-abang te Weltevreden uit sterfhuis Penn


BOEK, DOUWE DE-, geb. Hindeloopen in 1836;

+ Convalescenten gesticht

te Malang 5 Jan. 1860, was matroos 3e

kl. Z. M. Wachtschip Batavia.

RJJPKEMA, WYBES JANGS-, geb. Oldeboorn 1 April 1840,

zn. van JANGS WIJBES EN DIRKJE HENDRIKS

LANGHOUT, ffankeur 6e Comp. 13e Bat. Inf. te

Soerabaja, Stbk. 52999, + Convalescenten gesticht

te Malang 12 Maart 1865.

TADEMA, Mr. JELTE ZACHARIAS-, geb: Makkum, 35 jaar,

advoc. en proc. te Soerabaja, 1_ Malang 22

Mei 1865.

KUIPERS, JILLEKT GERRITS-, geb. Bolsward 25 Dec. 1835,

zn. van GERRIT K. en AKKE BERENDS KEILMAN,

leerling-werkman artillerie te Soerabaja, Alg.

Stbk. 51627, i_ Convalescenten gesticht Malang

20 Juni 1865.

JELGEKSMA, JETZE-, geb. Bolsward, 34 jaar, zn. van

SOLKE Kuwf<Er,s J. en AALTJE S JEEIDS V E RMEER,

Europ. leerling-werkman personeel Artillerie

te Soerabaja, Stbk. 60666, ongeh. + Malang

in het Mil. Hosp. 22 Oct. 1870.

BE&M~\, PETKUS ADRIANUS-, geb. Makkinga 18 NOV.

FKISO,

1869, admin. Goedo Djombang, huwde Malang

25 Maart 1903 JOHANNA CATHARINA HELENA

BKODHAAG, geb. Soerabaja 31 Mei 1873, dr. van

CHARLES I,OUIS B. en MARY NUTTING. Hij was

zn. van MAKTINUS B. en CATHARINA FREDERIKA

VAN .DELDEN.

M. J.-, matroos 3e kl. a/b Hr. Ms. De Ruyter,

geb. Leeuwarden, verdronk te Malang 21 Maart

1900.

HARTKAMP, DURK- , geb. Oude Haske, 29 Dec. 1867,

overl. Malang 3 Feb. 1904.

HELDOORN, GJSRARDUS ALHERTLJS-, geb. Ylst, 25 j. 9 m.,

zn. van JAN EVEKT L!UJRENS H. en ANTJE LANTINGA,

Eur. fuselier Stbk. 68596, j- Malang Mil.

Hosp. 9 Juni 1912.

20. G. H. Baron von Pluskouw. In een acte,

verleden voor notaris A. v.d. Burgh, Alkmaar (1767,

protocol inventaris no. 632) verklaart MARCUS TETT

I N G H, oud schipper in dienst der Ed. 0. Ind. Compagnie

en Commandeur over de Retourvloot van 1765

ten behoeve van Mr. A. v. WESTHOVEN te Alkmaar,

dat hij gekend heeft GEORGE HENNING Baron VO N

KfSETELL, FRUXIUK J,ODEWIJK-, geb. Leeuwarden 19 PLUSKOUW, die in 1757 of
1758 in dienst dier Com-

Feb. 1878, -f- Malang 22 Mei 1908, man van pagnie voor de Kamer Amsterdam
met het schip

EMMA FHEUDENBEKG, zn. van WILHELMUS Jo- ,,Velsen" uitvoer en volgens
ontvangen bericht op 4

HANNES HENRICUS GREGORIUS K. en FREDRIKA

LOUISA DE LANNOY.

JONG, GEEKT MARTENS DE-, geb. Bergum, 32 jaar 9 m.,

ongeh., fuselier 13e bat. le comp. Inf., zn. van

M ARTEN GEERTS DE J. en SYTSKE JACOBS VAN

DEK VEEN, + Malang (Mil. Hosp.) 27 Oct. 1908.

B EYTSCHAT, J.. . . F.. . .-, geb. Harlingen 23. Juni 1881,

-J- Batavia 25 April 1922, begr. Tanah Abang

ald. Afd. JII no. 598.

OZINGA, TJIEPKE-, geb. Sneek 26 Dec. 1875, j- Malang

8 Juli 1919.

PETERS, JOHANNES- , geb. Leeuwarden 17 April 1857;

j- Malang 20 Oct. 1917, begr. ald. no. 1934.

BE R G, LUCAS VAN DEN-, onderwijzer te Tegal, huwde

MEYER,

Barradeel 4 Aug. 1921 -MARIE ANTOINETTE

VELTHUYZEN ; door echtscheiding werd dit

huwelijk ontbonden bij vonnis van den Raad

van Justitie te Semarang van 16 Mei 1930.

SIEBE JA N-, geb. St. Anna Parochie 6 Dec.

1853, boekhouder te Bandoeng, zn. van KLAAS

M., onderwijzer te St. Anna Parochie en HARMKE

PRAKKEN, huwde Bandoeng 15 Maart 1876 (gescheiden

Raad van Just. Batavia 25 Juni 1880)

MARIE LOUISE HAGENAAR, geb. Batavia 21 Sept.

1858, dr. van wijlen FEDOR CAREL ALEXANDER

H. (+_ in Mil. Hosp. te Batavia 9 Oct. 1867) en

de Inl. vrouw ALIMA.

BERGSMA, Pfmm-, geb. Franekeradeel, oud 32 jaar,

sergeant-majoor-schrijver Topogr. Dienst, zn.

van ANDRIES B. en hv. JAPKE~ELLENGA, huw-,

de Batavia 17 Dec. 1911 de Inl. vrouw KASTAMA,

geb. Djokja, 25 jaar. Zij wettigden bij Hu

welijk: SOPHIE GEERTJE B. geb. Batavia 16

Sept. 1913.

KEYZER, JACOB H E R M E S- , geb. Leeuwarden in 1815,

kwam 1 Dec. 1846 in Ned. Indi, was aldaar

opziener van den Waterstaat en 's Lands gebouwen,

kwam 32 April 1850 van Semarang te

Japara en werd bij G. B. van 7 Juni 1850 no.

12 naar Tjilatjap overgeplaatst, waar hij in

September van dat jaar aankwam.

,_.I POTTER, HERMANUS Douwt+, geb. Peins in 1805, kwam

1 Jan. 1820 in Ned. Indi, kwam 9 Juni 1848

van Probolinggo te Japara en vertrok vandaar

als afgetreden resident van Japara op 27 Mei

1850 naar Semarang.


Bron INDISCHE NAVORSCHER

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier