Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java deel 21


BOURICIUS, LOUIS GERARD-, geb. Leeuwarden, in 1850

oud 25 jaar, griffier bij den ommegaanden rechter

in de 3e Afdeeling van Java, kwam 9 Aug. 1847 in Ned.

Indi en 24 Maart 1850 van Semarang in Rembang.
BAKE, WILIXM JOHAN ALEXANDER +, geb. Leeuwarden,

in 1850 oud 25 jaar, kwam 20 Juni1845inNed.

Indi en 26 Dec. 1850 van Soerabaja als employ

van de Ked. Handelmaatschappij in de

res. Besoeki.

ADELLIA, WILLIMS REMELXJS-, geb. Rauwerd, in 1895 oud

47 .,, jaar, .gep. controleur 1~ ,kl. B, B ., bij G. B.,

van 8 Nov. l94 no. 22 eervol uit+ Lands dienst

ontslagen, zn. van EPKE H.A. en SAIZA YPEY,

vertrok Maart 1895 met zijn gezin naar Europa,

nl. met zijn echtgenoote ELIZA???? GESINA

UHLENRECK, eerder wed. JOHAN VERSTEEGH,

in leven controleur 2e kl. B.B. op de bezittingen

buiten Java en Madoera, met zijn stiefdochter

WILHELMINA MARIA VERSTEEGH, geb.

Padang 19 Mei 1878 en met zijn dochter SAKA

SUSANNA HoREE ADEMA, geb. 9 Sept. 1889.

BINKSMA, GERRIT-, geb. Leeuwarden 6 Feb. 1866, Chef

zetterij bij 's Lands Drukkerij te Batavia, man

van FKANcxNA VIII<wI5Y, t_ Batavia C. 12 Oct.

1921, begr. Laanhof aldaar Afd. B. no. 22.

RUITENSCHILD, R.-, geb. Leeuwarden 29 nov. 1837, t

Madioen 23 Dec. 1892, huwde B. TH. KLEYBERG,

geb. in Noord Brabant 17 Jan. 1844, t Madioen

1 Jan. 1904.

JOUKES, JOUKE MINNIC-, geb. Molkwerum circa 1801,

ambtenaar toegevoegd aan de commissie ter

vereeniging van Palembang en benkoelen,

kwam 23 Oct. 1823 in Nederlandsch-Indi en

verbleef van 10 Aug. 1841 tot 5 Oct. 1842 te

Paleinbang, om daarna weder naar Batavia

terug te keeren. (Vgl. 1935 bl. 168).

KNOPPERS, JANKE ANTJIS-, hv. VISSER. geb. Franeker 30

Juli 1881, 4 Weltevreden 12 Nov. 1926; had

kinderen. Zij werd begr. Laanhof Welt. Afd.

C. no. 38.

POSTRIA, JEDE JEDES-, geb. Bozum oud 41 jaar in 1842,

gep. onderwijzer, kwam 4 Sept. 1816 in Indi,

kwam 23 Maart 1835 te Randa van Sumanap

en vertrok van Banda 27 April 1842 naar Java

teneinde zich op Sumanap ie vestigen.

BRAKENHOFF, KOERT BISRNARD-, geb. Leeuwarden, in

1841 oud 30 jaar, stafmuzikant te Weltevreden,

huwde Batavia 16 Juni 1841 JOANNA EI,ISA~~~T~~

NANDISA, geb. Semarang, oud 24 jaar. (Vgl.

1935 bl. 122).

RINIA VAN NAUTA, Mr. Bnvrus GIJSBARTUS-, (vgl. 1935

bl. 122); Zijn vrouw JOHANNA M. LANGE was

in 1842 oud 33 jaar en logeerde bij haren

broeder NICOLAUS LANGE, apotheker te Weltevreden

op Rijswijk, oud 34 jaar.

PLOEG, PIETER VAN DIX-, geb. Rauwerd, ingenieur van

den Waterstaat, oud 34 jaar, huwde Batavia

17 Dec. 1842 ANNA GEERTRUIDA KORTMAN, geb.

's Gravenhage, oud 25 jaar, wed. HENDRIK

KRIJGEI<.

TI?,N~:BEIIGI~N, ALLART GERRIT-, geb. Bolsward 12 Juli

1879, in 1903 gep. als 2e luit. N. 1. L., zn. van

A LLART GERRIT T., ingenieur, en CORNELIE

CAROLINE HENRIETTIX NINA D'ENGELBRONNIXR.

TENGUERGEN, STEURECHT ABRAHAM-. geb. Bolsward 20

Oct. 1881, zn. van laatstgenoemde ouders,was

in 1905 employ Padangsche Handelmaatschappij.

MIXJLXN, HEIIRE JELLES VAN IQ+., geb. Akkerswoude

7 Maart 1877, korporaal cav. Stamb. 56453,

laatstelijk fortwachter te Petoekangan (Klender),

wonende te Mr. Cornelis, zn..van JELLE

tAluws VAN DER M. en 'I'I~IJN~'JI~ Eu~s Wou-

S T R A, huwde le CHRISTINE ADKIANE AM A L I A

%IITFI, (gescheiden Raad van Just. Semarang

21 Maart 1930); 2e Mr. Cornelis 15 Juni 1932

JANSJE BEIITHA SIMON, geb. Gedangan (Bojolali)

16 juni 1897, dr. van de Inl. vrouw PILANG

en erkend door JAN B?QTISTIS SIMON.

Bij zijne tweede vrouw had hij twee kinderen,

geboren tijdens het huwelijk met de eerste,

nl. JAN J~LL~S VAN DER M., geb. Bojolali 5

Maart 1925, erkend aldaar 16 April 1925; en

TREINTJE ANNA VAN DI?I~ M., geb. a.v. 17 Aug.

1926, erkend aldaar 14 Jan. 1927.

BOUMA, MIENT MII~NTS-, geb. Wouterswoude, oud 31

jaar, sergeant-majoor kwartiermeester der Mil.

Adm., zn. van MIENT MIENTS B., handelaar en

hv. JOUKJE SAP& KOOISTRA te Wouterswoude,

huwde Batavia 4 Feb. 1914 SOPI~IA CHRISTINE

UHLENUUSCH, geb. Maratoea (Tegal), 23 jaar,

dr. van HEINIIICH FIIIEDRICH WILI-~ELM U. en

hv. VASTHI THOMAS.


OOSTMEYER, PETRUS KLAAS-, geb. Leeuwarden, 26 jaar,

tijd. wd. ontschepingsambtr. te Tandjong Priok,

zn. van HANNES O . , ladingmeester S. S te

Leeuwarden, en ELSKE HENDRIKSZ, overl., huwde

Batavia 10 Aug. 1914 WILHELMINA JACOHA HOLL,

geb. Banda Neira, oud 34 jaar, wed. GERRIT

M I E D E M A, dr. van PIET H. en hv. ELIZABETH

JOHANNA DE NIJS, beiden t. Zij wettigden ELSKE

O., geb. Batavia 11 Juni 1914.


METZ, GEOKGIUS-, geb. Leeuwarden 8 Dec. 1819, kwam

10 April 1862 als pater Jezuiet in Indi en

werd daar 2 Jan. 1863 benoemd tot onderpastoor

te Larantoeka, waar hij 17 April 1863

aankwam; 24 Dec. 1863 werd hij benoemd tot

pastoor van Timor en Onderhoorigheden; 21

Jan. 1880 vertrok hij met ziekteverlof naar

Holland ; 9 Oct. 1881 kwam hij terug en 21

Nov. 1881 werd hij benoemd tot onderpastoor

van Larantoeka ; 24 Maart 1882 pastoor van

Maoemere, waar bij 20 Oct. 1885 over]. tengevolge

van het ongezonde klimaat, de slechte

behuizing en den inspannenden arbeid.

S M I T, GEKARDUS H. F.-, geb. Dokkum 13 Sept. 1856.

WUST,

kwam 4 Nov. 1888 in Indi en werd 14 Dec.

1888 erkend als hulppastoor te Semarang ; 9

Mei 1889 idem te Djokja; 28 Nov. 1894 legeraalmoezenier

op Lombok; na het einde der

Lombok-expeditie keerde hij 4 Jan. 1895 met

de troepen naar Java terug, onderweg de

kranken bijstaande. 15 Jan. 1895 hield hij te

Semarang de lijkrede bij den rouwdienst voor

de gevallen krijgers; 7 Feb. 1895 ontheven van

zijn taak als aalmoezenier; naar Djokja terug.

Daar openbaarde zich spoedig de vreeselijke

pestkoorts, die zooveel slachtoffers heeft gemaakt

onder de deelnemers aan de Lombokexpeditie.

Voor betere verzorging liet men hem

naar Semarang gaan, waar hij 20 Feb. aankwam

; het 'was reeds te laat; den 23 Feb. -t

hij te Semarang.

(Vgl. Pastoor A. 1. VAN AERNSBERGEN S. J. ,De

werkzaamheid der Jezuieten bl. 181).

GEORGIUS-, geb. Dokkum 9 Juni 1852, kwam

6 Nov. 1890 in Indi, werd 19 Jan. 1891 erkend

als hulppastoor te Laora (Soemba) en 24

Juni 1891 als idem te Larantoeka; 3 Juli 1894

hulppastoor te Padang ; 19 Aug. 1895 hulppastoor

te J>arantoeka; vandaar midden 1896

naar Java terug en 31 Maart 1897 naar Holland,

waar hij uit de orde der Jezuieten isgetreden.

HAAGSMA, S. M.-, geb. Heerenveen, 30 jaar, matroos

2e kl. a.b. Z. M. Brik Orestes, _t Mil. Hosp.

Welt. Batavia 6 Oct. 1831.

HOEKSTRA, MARTEN-, geb Leeuwarderadeel 23 Sept.

1832, gep. adj. onderoff, zn. van LIEUWE MART

E N S H, WIJTSCHE JARJENS HIJDAMS, i_ Poerworedjo

1 Juni 1874, was gehuwd met MAGDALENA

THEODORA ECKRINGA, geb. Kedong

Kebo (Poerworedjo) 9 Oct. 1844, + aldaar 8

Sept. 1886, dr. van HERMAN JOHAN RGNERUS

E. en Inl. vrouw JUMIE.

SIPPENS, THOMAS-, geb. Hennaarderadeel 9 Mei 1864,

zn. van PIETER THOMAS S en FOKELTJE TJERKS

WIERSMA, kwam 27 Aug. 1887 met S.S. ,,Batavia"

naar Indi als soldaat en + op Lombok 30

Sept. 1894 als idem. Erfgename zijn dr. JOSEPHIKE

AGNES WILHELMINA SIPPENS te Magelang.

Hij liet J 1.76 na,

SLOTERDIJK , SEMKE-, geb. Franeker 2 Aug. 1864, zn.

van GERBEN S. en NIESKE WAGENAAR, vertrok

12 Sept. 1891 met S.S. ,Koningin Emma" als

kanonnier naar Indi en j- Semarang 15 Jan.

1895 als kanonnier 2e kl. nalatende f 4.04.

VEER, EELKE VAN DER-, geb. Sneek 10 Aug. 1886, zn.

van JAN VAN DER V. en HILTJE HORNSTRA vertrok

28 April 1886 met S.S. ,Prins van Oranje"

als soldaat naar Jndi en + op Lombok 18 Nov.

1894 als idem.

MEULEN, JAN VAN DER-, geb. Westdongeradeel28 Maart

1866, zn. van ALBERT LOLKES v.d. M. en GERRITJE

IDZES BANGE, kwam 2 Sept. 1893 per

S. S. ,,Salak" als korporaal naar Indi en + op

Lombok als idem 27 Aug. 1894.

TEMPEL, ROEL VAN DER-, geb. Bozem, Barradee13 Oct.

1863, zn. van HENDRIK VAN DER T, en HYLKE

DIJKSTRA, vertrok 8 Dec. 1888 per S.S. ,,Prinses

Wilhelmina" als soldaat naar Indi en -t a.b.

S. S. ,,Mahavajrunhis" ter reede Baros (Padang)

19 Maart 1895 als fuselier.

TULLENERS. JOHANNES FRANCISKUS-, geb. Doniawerstal

30 April 1860, zn. van JOHANNES FRANCISKUS

T. en TUTJE BROUWER, kwam 29 Dec. 1811

met S.S. ,Soenda" als soldaat naar Indi en -t

Padang 18 Maart 1895 als ziekenoppasser nalatende

j 68.

WERF, JOHANNES YZAACK VAN DER-, geb. Tietjerksteradeel

20 Juli 1864, zn. van YZAAK ABRAHAM

VAN DER W. en TJITSKE JOHANNES BATEMA,

vertrok 7 Juni 1885 per S.S. ,Prins Frederik"

naar Indi als soldaat en t Soerabaja 4 Dec.

1894 als idem nal. f 8.81.

WYGHAN, WISJE-, geb. Leeuwarden 29 Nov. 1855, zn.

van PIETER W. en SAAKJE VAN DER MEULEN,

vertrok 18 Nov. 1882 als korporaal met S.S.

,Utrecht" naar Indi en _t ter reede Ampenan

a.b. ziekentransportschip ,Maetsuycker" 28 Sept.

1894 als idem nalatende f 15.43.

STEENHUIZEN, FREERK-, geb. Westergeest 31 Juli 1867,

zn. van JAN S. en PIETJE BOSGRAAF vertrok19

Juni 1886 met S.S. ,,Burgemeester den Tex" naar

Indi als korporaal en t Kota Radja 22 Maart

1895 als sergeant majoor nal. f 742.

TEENSTRA, SYTSE-, geb. Leeuwarden 26 Dec. 1863, zn.

van JACOB T. en SYTSKE DE JONG, vertrok 14

Mei 1884 met S.S. ,,Prinses Amalia" als soldaat

naar Indi en t Panteh Perak 15 Feb. 1886

als idem.

ZANDBERGEN, JACOB VAN-, geb. Harlingen 25 Mei 1858,

zn. van MICHIEL VAN Z. en HELTJE WIEDEMA,

vertrok 31 Jan. 1880 met S.S. ,Prins van Oranje"

naar Indi als soldaat en + Padang als idem

25 Dec. 1885.

FRANSBERGEN, JACOB , geb. Beers 3 Feb. 1850, zn. van

HENDRIK SIPPENS F. en SJOERDTJE JACOBS Ku-

PERUS, kwam 9 April 1881 met S.S. ,Madura"


als soldaat naar Indi en + Makasser 5 Mei

1885 als korporaal.

BEEK, LAMMI~KT Vi1N DI<R-, geb. Leeuwarden 25 hIaart

1861, zn. van HILRITRT VAN IXK B. en JOHANNA

M,\RIA STEENHUISEN, kwam 26 Feb. 1887 met

S.S. ,,Prins Alexander" als soldaat naar Indi

en -l- Medan 1 Jan. 1893 als korporaal.

VRIESEMA, ROELOF-, geb. Dantumadeel 7 Dec. 1857, zn.

van PIETIX POPKES V. en BAUKJE PIETERS Pos-

TUMA, kwam 25 Feb. 1888 met schip ,,Utrecht"

naar Indi als soldaat en i_ Willem 1 15 Jan.

1893 als fuselier.

GOETJES, GORT-, geb. Harlingen 29 Oct. 1863,zn. van

TRIJNTJE G., kwam als soldaat met schip ,,Prinses

Marie" op 4 Juli 1891 naar Indi en -l- Edi

2 Jan. 1893 als fuselier.

MEINESZ, GIJS...-, geb. Heerenveen, zn. van Mr. JELLE

ANNES M. en ANNA KLASINA VAN Voss, gegageerd

korporaal te Koetoardjo, j- Poerworedjo

21 Juli 1918 oud 44 jaar, begr. Algem. Begr.

aldaar.

VENEMA, KLAAS- , geb. Leeuwarden 20 Oct. 1914, -I_

Poerworedjo (Kedoe) 15 Aug. 1923.

GROND, For,prs-, geb. St. Anna Parochie 4 Jan. 1861,

zn. van FEDDE en HENDRIKJE Bos, vertrok 15

Jan. 1887 met S.S. ,Koningin Emma" als soldaat

naar Indi en t Padang 8 Jan. 1893 als fuselier.

STINS, ALREKT-, geb. Hindeloopen 7 Feb. 1863, zn. van

JAN ALBERT S. en ANTJE AUKES MANNEVELD,

vertrok 27 Jan. 1892 als kanonnier naar Indi

met S.S. ,Semarangn en t Oeloe Limau Manis

1 Maart 3893 als idem 2e kl.

BOENDER, Smm-, geb. Jubbega-Schurega (Schoterland)

22 April 1857, zn. van HENDRIK B. en JELTJE

DIJ HAAN, vertrok 17 April 1880 als soldaat

naar Indi en t Magelang 28 Maart 1895 als

idem.

ELSINGA, PIETI'R-, geb. Dokkum 16 Juli 1875, zn. van

SIMON E. en AALTJE BROUWER, vertrok 24 Feb.

1894 als soldaat naar Indi per S.S. ,,Prins

Alexander" en 7 Ampenan (Lombok) 16 Feb.

1895 als idem.

HESSEL, JACOBS, geb. Heerenveen 11 Nov. 1850, zn. van

WILLEM H. en RINSJE VAN DER LAAN, vertrok

14 Aug. 1880 als kanonnier 2e kl. naar Indi

met S. S ,,Koningin Emma" en ?? tlmpenan

(Lombok) 19 Nov. 1894 als kanonnier le kl.

MEY, JAN VAN DER-, geh. Barradeel 3 Maart 1867, zn.

van GERRIT VAN DER M. en. AUKJE ELSINGA,

vertrok 15 Dec. 1888 met S.S. ,,Drenthe" als

soldaat naar Indi en i_ Malang 4 Dec. 1894

als idem.

NOORD, JACOB VAN- , geb. Leeuwarden 22 Aug. 1854,

zn. van JAN en JELTJE TEENSTRA, kwam 6 Nov.

1886 als soldaat met S.S. ,,Batavia" naar Indi

I. en + Padang 1 Dec. 1891 als fuselier.

WESTENDORP, JACOR-, geh. Leeuwarden 24 Sept. 1886,

zn. van DIRK MINNE W. en SIJTSKE BRUINSMA,

kwam 28 Feb. 1886 met S.S. ,,Drenthe" naar

Indi als soldaat en + Poeloe Bras 17 Aug.

1891 als fuselier.

KROISS, JOHAN FREDERIK-, geb. Cornjum 10 Oct. 1863,

zn. van GEORGE LODEWIJK K. en RICARDINA

CORNELIA WIJNANDS, kwam 23 Juni 1883 met

S.S. ,,Gelderland" naar Indi als fourier en t

Buitenzorg 25 Aug. 1894 als adj. onderoff.

MIEDEMA, WYRE , geb. Barradeel 7 Dec. 1861, zn. van

KORNELIS M. en TRIJNTJE VAN DIJK, kwam 25

April 1891 met S.S. "Prins Alexander" naar Indi

als soldaat en -1_ Weltevreden 5 Dec. 1891 als

fuselier.

JONG, JELLE DE-, geb. Warga (ldaarderadeel) 2 Aug.

1864, zn. van KEIMPE DE J. en AKKE TERPSTRA,

kwam 2 Mei 1891 met S.S. ,,Ardjoeno" als kanonnier

naar Indi en t Willen 1 17 Nov. 1891

als kanonnier 2e kl.

SLOOTSTRA , ALBERT-, geb. Peperga 6 April 1851, zn,

van DIRK ALBERT S. en SANTJE JOHANNES DE

GRAAF, kwam 26 Feb. 1881 met S.S. ,,Koning

der Nederlanden" als soldaat naar Indi en f

Amoentai 30 Juni 1891.

AGIXMA, FOCKE-, geb. 12 Oct. 1856 te Menaldumadeel,

zn. van RIENST JANS A. en FEMKE RUURDS DE

JONG, kwam 11 Oct. 1884 met S.S. ,Batavia"

als soldaat naar Indi en 3 Kota Radja 5 Oct.

1891 als fuselier.

WERF, REIMER VAN DER-, geb. Baarderadeel 3 Nov.

1862, zn. van H. REIMERS VAN DER W. en

KLAASJE VAN DER Z.?? kwam 15 Dec. 1886 als

korporaal met S.S. ,,Sumatra" naar Indi en +

als idem te Makasser 35 Aug. 1891.

GROOT, WILHELMUS PIETER ANDREAS DE-, geb. Leeuwarden

4 Nov. 1857, zn. van PIETJE DE G. en

GRIETJE BROERS, kwam 24 Dec. 1883 met S.S.

,Zeeland" als kanonnier naar Indi en + Weltevreden

6 Nov. 1891 als kanonier 2e kl. nal.

f 12.446.

HEIDE, HENDRIK VAN DER-, geb. Koudum (Hemelumer

Oldephaert en Noordwolde) 9 Feb. 1862, zn.

van WILLEM VAN IIER H. en TJERUETJE BIJLS,

kwam 6 Nov. 1886 met S.S. ,,t)atavia" naar Indi

als soldaat en j- Telokbetong 22 Juni 1891 als

fuselier.

HASSELT, BARTHOLD THEO~OOR WILHELM VAN-, geb.

Sneek 28 Maart 1849, -j- Bandoeng 15 Dec. 1890,

begr. aldaar oudere Begr. Afd. 1 nl. 69.


Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier