Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java deel 3

ALMA, BERNARDUS, ongeh. 32 j., sergeant-majoor 6e
Comp. 2e Bat. Inf. geb. Leeuwarden, zn. van
HENDRIK A. en J&OI_INA SWAVE te Leeuwarden,
t Semarang Nov. 1839.
BOURICIUS, Mr. ROELAND JAN-, (Vgl. Ned. Patric 1913 bl.
70 sub VIII) Grafschrift op de begraafplaats Tanahabang
te Weltevreden Afd. VI no 76: Mr.
R. J. BOURICIUS/ referendaris/ ter/ Algemeene
Secretarie/ geb. te Leeuwarden/ 19 Maart 1822/
overl. te Batavia 14 December 1854./ en/ zijne
dochter Vrouwe/ L.E.A. SCHREINER geb. BOURICIUS/
geb. te Delft 14 December 1847/ overl.
te Batavia 19 April 1931.
(Zijn test. in Reg. Test. Batavia 1854 fol. 58)
BOURICIUS, LOUIS GERARD BOUDEWIJN-, (Vgl. a.v. bl.
70 sub JX. en Reg Test. a. v. 1878 fol. 17); zijn
grafschrift a. v. no. 75 ; hij was een zoon van
voornoemden Mr. R. J. BOURICIUS; LOUIS GERARD
BOUDEWIJN/ BOURICIUS/ in leven ingenieur
le kl./ bij de B. 0. W.1 gedetacheerd bij de
havenwerken/ te Tandjong Priok/ geb. Februari
1846, overl. 6 Januari 1878.


B RUINIER, Ds. JAN HENDRIK ZENO-, (zie verder Ned.
Patr. 1923 bl. 22) geb. Leeuwarden 9 Mei 1828,
j- Pekalongan 28 Juli 1880; was pred. te Pekalongan
en werd begr. aldaar Nieuwe Begr.
no. 170.
BRUINSMA, TJIBBE- , ongeh. 24 j. 2e stuurman Ned. Part.
schip Java, geb. Warns, zn. van SIJBRANT GE RRIT
Br. en JOOL TJIBBES K IEVIJT te Warns,
-f Semarang 28 Jan. 1839.
CHARICIUS, WILLEM JAN G USTAXF-, geb. Dronrijp 1
Dec. 1870, t Batavia 27 Nov. 1933, begr. Tanahabang
Weltevreden Afd. VI lett. 0; hij was
de echtgenoot van ROSINE ELIZA PANDY.
DIJKSTRA, NIESKE-, geb. Oranjewoud 28 Jan. 1926, -I_
Bandoeng 7 Juli 1934, begr. Batavia (Laanhof
Weltevreden) 9 Juli d. a. v., Afd C. no. 3a, was
dr. van W.~LING D. en ANTJE ADVOCAAT.
FOLKERSMA, JOHAN WYGER-, geb. Workum 7 Nov. 1874,
(zie verder Ned. Patr. 1931 bl. 132) huwde
Djember 19 Juni 1899 ALEIDA MARIA LOUISA
BIRNIE, geb. Djemberkidoe125 Nov. 1877, overl.
4 Juni 1913. begr. Djetnber (Oost Java), graf
no. 100.

GORTER, HARMEN, ongeh. 21j. fourier le Comp. 2e Bat.
Inf. geb. Leeuwarden, zn. van FOLKERT HARMAN
G. en JOHANNA HARMENS DE VRIES t e
Harderwijk, t Semarang 22 Oct. 1838.
HAAS, SIMON DE, 24 j. korp. 5e Comp. 2e Bat. Inf.geb.
Franeker, zn. van ALBERTUS DE HAAS en CATHARINA
REILSMA te Groningen, j- Semarang
12 Dec. 1839.
HARREVELT, ONNO REINT HUGO VAN-, geb. Dokkum
3 Feb. 1846, over]. Weltevreden (Batavia) 14
Dec. 1902, begr. Tanahabang aldaar Afd. V.
no. 288 met zijne echtgenoote Jonkvr. ANNETTA
E. J. A. H. DE ROTTE (1861-1911) (Zie
Ned. Adelsboek 1922 bl. 139) en zijn twee zoons
AN'~ON NICOLAAS EDUARD VAN H. (13 Dec.
1882-9 Oct. 1891) en KAREL WILLEM FRISO
VAN H. (24 Juli 1888-13 Nov. 1901).
HOLWXRDA, KLAAS HIEREN, ongeh. 27 j., flankeur le
Comp. 2e Bat. Inf., geb. Heeg, zn. van HII%E
KLAAS H. en HENKE SIENS te Heeg, -f- Semarang
8 Dec. 1839.
JEPMA,
JELTES, ANNE - geb. Midlum, fuselier Detach. Algem.
Depot, t Palimanan (Cheribon) 8 Aug. 1837,
oud 34 jaar.
OKJX - van Leeuwarden, ondertr. Batavia (als
wede. Ds. Jncouus VAN MEKEREN) op 10 Sept.
1623 PIETER VAN BEUNINGEN; en ondertr.
aldaar (als wede. PIETER VAN BIXUNINGEN) 16
Sept. 1627 ANTHONY HURT.
(Bij den ondertrouw met VAN BEUNINGEN heet
zijd OCTAVIA JEPPEMA.) (Vgl. Troostenburg de
Bruyn, Biogr. Woordenb. O.I. Predikanten.)
YSBRAND - van Hellum, ass. Cie en extra ordin.
gecomm. op Onrust, maakte 20 Dec. 1780 een
codicil en was 6 Aug. 1788 dood.
JAN - van Holwerd, in 1673 in Indië met schip
,,Den Brie]" als soldaat op f 9. `s m., in 1683
koopman, kreeg 25 Juli 1691 een gageverhooging
tot f 75. `s m. met een 3jarig verband.
JEPMA,
JEPPES,
JONG, ARIE ERNST DE-, geb. St. Nicolaasga 8 Mei1895,
over]. Soerabaja 15 Dec. 1927, officier mach.
3e kl. K.N.M. 16 Aug. 1917, id. 2e kl. 22 Dec.
1920, off. Marinestoomvaartdienst 2e kl. 5 April
1923.


Bron: de Indische Navorscher