Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier

De Friezen op Java deel 4

In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.
JORRITSMA, DIRK-, geb. Joure, 42 j., f- Semarang 30
Mei 1854 in Mil. Hosp., was flankeur v/h 12e
Bat. le Comp. Inf.
MAANEN, OTTO VAN-, geb. Sneek 24 Sept. 1882, j-
Soemedang 21 Juni 1905, begr. aldaar graf no. 56.
MARTENSZ., MEYNDERT, van Harlingen, huwde le MARIA
MONTANJE; ondertr. 2e Batavia 21 Nov.
en huwde aldaar 22 Dec. 1669 MAGDALENA
PARCELUS, geb. Amsterdam, wed. JOHANNES
BORNIES, onderkoopmaan.
MARTENSZ, SIERT, geb. Hindeloopen, kwam in Juni 1790
met schip Hougly in Indië, als timmerman op
f 14 `s m., werd daarna 2e luit. art. op f 40. `s m.
en op, 19 Febr. 1805 le luit. art. op f 50 `s m.
en een 5 jarig verband; hij ondertr. Batavia 22
Nov. en huwde ald. in de Buiten Portug. kerk
op 9 Dec. 1804 SUSANNA MOSES, van Batavia
wed. PIETER BAPTIST. Hij was in 1813 en volg.
jaren woonachtig te Cheribon, waar hij 17
Nov. 1813 acte van verblijf vroeg; op 5 Oct.
1825 was hij dood; alsdan zijn boedel bij de
Weeskamer te Batavia; erfgenaam JOHANNES
GERARDUS MARTENS; nalatenschap was f 2058.60.
Evengenoemde J.G. MARTENS was 12 Mei 1803
te Batavia geb. ex de Jav. vrouw MINA, werd
12 Nov. 1802 door zijn vader SIERT M. geadopteerd
en werd 14 Nov. 1802 ged. te Batavia.
SIERT M. was toen ordin. vuurwerker zware
art. Van de Jav. vrouw MINA adopteerde hij
nog te Batavia op 7 Juni 1804 ANNA ELIZABETH
MARTENS, die oud 8 m. op 10 Juni 1804 te
tjatavia in de Maleische kerk werd ged.
Uit zijn huwelijk met S. MOSES werd op 3
Aug. 1805 te Batavia geb. JAN ANDRIES MARTENS,
ged. aldaar 18 Aug. 1805.
Eindelijk adopteerde hij nog een zoon van
de Maleische vrouw MEINTJE, nl. CHRISTIAAN
M., geb. 3 Febr. 1815; ged. te Cheribon 35
Nov. 1816. Bij de adoptie van ANNA ELIZABETH
M. in 1804 wordt hij genoemd onderluit rijdende
art. te Weltevreden.
MOLENAAR, LUBERTUS-, geb. Rauwerderhem 11 Jan.
3842, overl. Semarang 2 Juni 1862, adelbolst
K.N.M. te Nieuwediep in 1856, eervol ontslagen
als adelborst 3e kl. 17 Maart 1857, fuselier Ned.
Ind. Leger 18 Aug, 1857, korporaal 16 April
1858, sergeant.OENES, JAN-, matroos le kl. Z.M. koloniale schoener
Argo, 61 j., geb. Leeuwarden, zn. van JAN 0.
en ANTJE HEMMES te Leeuwarden, j- Semarang
25 Sept. 1835.
POEL, JAN VAN DER-, geb. Anjum, Oostdongeradeel,
1 Sept. 1891, thans hoofdvertegenwoordiger
van Lindeteves Stokvis te Batavia, huwde
aldaar 27 Jan. 1915 JEANNETTE JOHANNA ELISABETH
VAN BUUREN.
SCHAAFSSMA , SJOERD ATZES-, ged. Harlingen 9 Oct. 1848,
overl. Salatiga 10 Dec. 1918, begr. ald., was
oud Hoofdinspect. Staatsspoorwegen en officier
der orde van Oranje Nassau.
SICKENGA, JACOB-, geb. Weststellingwerf 13 Sept. 1882,
overl. Soerabaja 28 Feb. 1816, adelborst le kl.
10 Sept. 1904, luit. ter zee 2e kl. 10 Sept. 1906,
eervol ontslagen 16 Oct. 1933. administrateur
Prauwenveer te Soerabaja en laatstelijk koopman.
VRIES, HESSELS SIJMENS DE-. ongeh. 26 j., sappeur le kl.
3e Comp., geb. Ferwerderadeel, zn. van SIJMEN
HESSEL DE V. en TRIJNTJE A UKES BORGER
aldaar t Semarang 11 April 1838.
WARNAR, GERRIT-, geb. te Leeuwarden 24 Jan. 1816,
over. te Gadok (boven Buitenzorg) 8 Oct. 1875,
begr. Weltevreden (Tanahabang Afd. VI
noT 337).
WESSELINK, GILLES PIETER-, geb. Oudeschoot 8 Feb.
1884. overl. Soerabaja 8 ,Dec. 1906, adelborst
le kl. 10 Sept. 1904, luit ter zee 2e kl. 10
Sept. 1906.


PIETER-, van Leeuwarden, ondercbirurgijn,
ondertr. als jm. Batavia 19 April en huwde
ald. 6 Mei 1770 in de Binnen Port. Kerk ALIDA
COSTER, geb. Batavia j. dr. Hij werd 12 Oct.
1776 op het Holl. kerkhof te Batavia begr. uit
sterfhuis Roea Malacca; zijn weduwe ondertr.
Batavia en huwde ald. Buit. Port. kerk resp.
27 Maart en 17 April 1777 CYPRIANUS JACOBUS
CARELS, wedr. REBECCA DONKER.
ALMA, JAN OLPHERSE-, geh. Molkwerum,onderstuurman,
gehuwd met JUDICK VAN MELLEGOM, test.
Batavia 18 Mei 1656; hij stond op punt om
via Tayouan naar Japan te navigeeren; zij had
zusters te Amsterdam.
MEINDERS. SANDER-, geb. Leeuwarden oud 23 j., fuselier
10e Bat. Inf., -/= Pakan-Atjeh 4 Maart 1875.
MEYNDERTS, A. J.-, geb. Ditzum 19 Dec. 1806, t Soemedang
23 Maart 1853, begr. ald. no. 25.
MI~INSMA, EPEUS-, geb. Leeuwarden, soldaat en ongeh.
test. Batavia 2 Aug. 1695, was dood 26 Jan.
1696. Zijn moeder MECH~ELD DE SWART.
VOGET, WIrmxm HER~~AN RULEMAN-, geb. Oudwoude
6 Oct. 1856, t Soekaboemi 11 Juni 1907,
begr. in graf no. 436, zn. van den pred. te
Oudwoude, later in Ned. Indië, HERMAN R. V. en
WILHELMINA ADRIANA CHRISTINA FRENTZEN.
VOGET, J. A. W. RLJLEMAN-, echtgen. KOK DE JO N G,
geb. Oudwoude 8 Feb. 1852, t_ Soekaboemi
25 Juni 1905, begr. graf no. 402, zuster `van
den voorgaande.
PLANTEMA, H.-, geb. Peperga 21 Feb. 1833 + Cheribon
5 Jan. 1874, begr. ald. graf no. 26.

VRIESEMA, GERRIT-, geb. Pingjum (Wonseradeel), 24 jaar,
marinier 3e kl. Korps Mariniers, Stb. 13298, zn.
van KLAAS JANSZ. V. en ANTJE GERRITS ATIMA,
+ Groot Mil. Hosp. Kota Radja I I Juni 1875.
JONKEII, FOIYJE-, geb. Franeker, 30 j., kavalerist Suppletiedepot,
zn. van HANNES J . en ATJE SI K K E S
JONTSMA, t Mil. Hosp. Weltevreden g Juli 1875.
P.

BOLLEN, LAMI~I%YUS MARTINUS-, geb. Leeuwarden, 25
j., flankeur 7e comp. 13e bat. Inf. te Weltevreden,
zn. van G ERARDUS 13. en JOHANNA SERMON,
t_ Mil. Hosp. aldaar 3 Ang. 1849.
WESTPALM, MICHIEL-, geb, Ameland, -j- Batavia 24 Aug.
1734, oud 50 j. llm. 24 d.; zie zijn grafschrift,
dienststaat enz in Gen. Heral. Gedenkwaardigh.
Europeanen op Java bl. 62/63 van Deel 1.
AMENT, T~ALLING-, geb. Dokkum 3 Dec. 1801, -j- Batavia
(Weltevreden) 16 Jan. 1870, zn, van HARMEN
TIE»EN A. en SJOUKJE GONGRIJP, die 14 Juli
1799 te Metslawier huwden. Zie uitvoerig Willem
Vincent Helvetius van Riemsdijk Zijne naaste
familie en zijne afstammelingen bl. 172.
HELVOET, TH~MOTIXJS-, geb. Leeuwarden, 39 j.,
constabelsmaat a. b. Z. M. Wachtschip Anna
Paulowna, t Mil. Hosp. Batavia 30 Jan. 1829.
SCHARSTKA, JEAN-, geb. Joure, 40 j., matroos Z. M.
fregat Bellona, t a.v. 24 April 1829.
BOSCHA, RUWRO~INGS-, geb. Nes in Friesland, 29 j.,
fuselier Exped. Afd., j- a.v. 7 Juni 1829.
SIETZES, JAN-, geb. Harlingen, gehuwd, 45 j. gezagvoerder
brik Le Héros ter reede Batavia, + Koningsplein
Welt. Batavia ten huize koopman
William Philipps op 15 Juni 1829.
SPEELMAN, JOI~ANNES-, geb. Heeg, matroos a. b. Ned.
Part. Schip Helena, 23 j., t a.v. 20 Juni 1829.
PRENGER, FREDERIK JAN;, geb. Nijwolde (mogelijk is
dit Nieuwwolda,en dan is hij een Groninger),
30 j., fuselier Alg. Depot, j- a.v. 21 Juni 1829.
Ros, CHRISTIAAN RIENDS-, geb. Heerenveen, 20 j.,
fuselier 19e Afd. Inf. 4e Bat. t a. v. 10 Juli 1829.
WALTER, JAN-, geb. Heerenveen, 32 j. fiankeur a.v.,
f a. v. 14 Juli 1829.
VEEN, C~-IRISTIAAN F. VAN DER-, geb. Leeuwarden, 37
j., fuselier a. v., + a.v. 25 Juli 1829.
STOELTJE, HERMANUS FOKKES-, geb. Sneek, 27 j.
korporaal Expedit. Afd., -f- a.v. 17 Nov. 1829.
RIJGERSMA, HENDRIK VAN-, (zie bl. 38 van dezen jaargang)
geb. Sneek 28 Mei 1829, werd bij besl.
van den Minister van Koloniën van 8 Juli
1845 benoemd tot .stuurmansleerling bij de
Koopvaardij in Ned. Indië; vervolgens was
hij van 1853 werkzaam in diverse rangen bij
de douane; op 23 Dec. 1873 werd hij control.
der In- en Uitvoerrechten te Cheribon. Hij
was gehuwd met ,ANNA LOUISE WASCH en
had 5 kinderen.
VISSC~IISH, `l'AMM1711US CAN'IXK-, geb. Pingjum 11 hg.
1729, kwam in 1751 naar Indië met schip
Sparenrijk, als ass. in dienst der O.I. Cie., hij
was later opperhoofd en pakhuismeester te
Cassimbesar, opperkoopman en secunde der
Bengaalsche directie en 7_ Kalkapur in Voor-
Indië 31 Jan. 1778. Zijn hv. CAROLINA SUSANNA
SIMONS, die 11 Oct. 1813 f, schonk hem 5
zoons, die een uitgebreide nakomelingschap
hebben. Hij was kleinzoon van TAMMERUS
VISSCHER med. dr. te Harlingen, wiens echtgen.
CANTEIZ heette.
MEULEN, HENDKIKJE ELISIS VAN DER-, geb. Leeuwarden
2 Sept. 1845, j- Buitenzorg 21 Mei 1931, begr.
Tanahabang Weltevreden Afd. Vl11 no. 33,
weduwe JAN VAN DEN BERG, geb. Amsterdam
17 Feb. 1851, 7 1 Juni 1908, begr. a.v.
RUITENGA, PIETER-, geb. Langweer 11 Feb. 1833, zn.
van DOUWE R. en HILLE JOOSTES ALDERTS,
vertrok 22 Nov. 1856 als off. ,van gezondh.
naar Indië en -j- Bonthain (Celebes) i3 April
1860 als off. van gezondh. 3e klasse, ab intestato;
zijne nalatenschap F. 639.83.
BAKKER, HERMAN TEUNIS-, geb. Ameland, kok Schip
Marie, gehuwd met MARIA RUIF, wonende te
Terschelling, zn. van TEUNIS JANSEN en AALTJE
HARMENS, beiden -j-, t_ oud 41 jaar in het Mil.
Hosp. te Batavia 17 Juli 1840.
WOLFF, HERMANUS FRANCISCUS -, geb. Harlingen, fourier
12 Bat. Inf., ongeh. zn. van CORNELIS JOHANNES
W. en NELTJE HOFFINS, -J- 29 j. in Mil. Hosp.
te Batavia 4 Jan. 1840.
RANG, JAN-, geb. Ameland, le kuiper op Z. M. Wachtschip
van Speyk, zn. van ANNE EVERTS R. en
ANTJE TJA RKS ETSEN, oud 33 jaar, + Mil. Hosp.
Batavia 3 Sept. 1840.
AI~I~A~IAMI C)I< MELVI~RI)A. ANNIUS-, geb. Kollum 8 Feb.
1790, ging 26 Sept. 1816 naar Indië, werd 1827
res. Japara en -t Salatiga 3 Jan. 1844; hij huwde
JACOBA MARIA Vos en had bij haar 12 kinderen.
ABRAHAMI DE MELVERDA, CORNELIS JOHANNES ADKIANUS-,
geb. de Lemmer, 15 Jan. 1816, zoon van
den voorgaanden, kwam 21 Sept. 1835 in Indië,
werd 1837 contr. B.B. 3e kl; contr. B.B. 2e kl.
1840; contr. B.B. le kl. 1842; ass. res. Ngawi
1847, lid Wees- en Boedelkamer te Semarang
1854, te Batavia 1868, gep. in 1869; huwde
le Semarang 20 April 1848 Jkvr. LOUISE
JEANNE GUILLEMINE VAN A LPHEN ( Z i e N e d .
Adelsb. 1931 en 1912); en hertr. Semarang
21 Juni 1864 de inl. vrouw SALJINAH, bij wie
7 kinderen. Hij + Semarang 18 Oct. 1869.

Bron Indische Navorscher


Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier