Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Friezen op java deel 5

MOLENAAR, LUUERTUS-, geb. Rauwerderhem 11 Jan
1842, ?_ Semarang 2 Juni 1862, eervol ontslagen
als adelborst 3e kl. op 17 Maart 1857; werd
8 Aug. 1857 fuselier Ned. Ind. Leger, en 16
April 1858 korporaal a.v.; hij -f- als sergeant_
WAUBERT DE PUISEAU, Jhr. FREDERIC HE N R I, geb.
Leeuwarden 7 Nov. 1813, zn. van Jhr. LOUIS
MARIE AD~~LAIDF, W. DE P. en CORNELIE JACOBA
FRESE, (Zie Ned. Adelsb. 1918 bl. 290); werdin
den nacht van den 13den December.1845 op
het land Tijkandie Oediek vermoord te gelijk
met de gansche familie van den landheer en
den administrateur; te Tanara ziet men nog
hunne graftombes. (Zie No. 9, pag. 68 van dit
maandblad).
BIJLEVELD, G. VAN-, geb. Harlingen 9 Dec. 1841, over].
Batavia 28 Maart 1890, begr. Tanahabang
Weltevreden Afd. X11 no. 215,. geh. met
M. BEYNON, geb. 12 Mei 1843, overl. Batavia
6 Juni 1934, begr. a.v.; hij was oud kap. Inf.
en ridder M.W.O. 4e kl. Hun dochter MARIA
ELISABETH JOHANNA VAN B. geb. Amsterdam
5 Mei 1877, t Batavia 4 Jan. 1878, begr. a.v.
ALBARDA, Mr JAN CAREL COENRAAL>, geb.Leeuwarden
15 April 1832, lid Raad van Justitie te Batavia,
5 Weltevreden 27 Feb. 1878, begr. aldaar
Tanahabang Afd. X11 no. 263.
FERWERDA, WILLEM JOHANNES JAN-, geb. Heeg 27 Oct.
1886, zn. van AUKE POLLIUS F. en MAARTJE
DRIESSEN, hoofdadmin. N.V. Cultuurmij ,,Pondok
Gedeh" te Tjigombong, gehuwd met CO~NELIA
MARIA LOUISE SCHELTES. Uit dit huwelijk:
1. WILLEM JOHANNES JAN F.; 2. JOHANNA
ELISE EUG~NIE F. en NELLY F.
SCHIPPERS, SICCO-, geb. Oudega 24 Maart 1871,
1_ Weltevreden 11 April 1922, gehuwd en kinderen,
begr. Tanahabang Weltevreden, Afd.
X111 no. 252.
WIJBINGA, EGBERT EGBERTS-, van Leeuwarden, boekhouder
O.I. C., gehuwd met MARIA VAN HEES,
van Amsterdam, die 30 April 1685 als weduwe
voorkomt.
Van hen werden in de Holl. kerk te Batavia
gedoopt:

ANNA W., op 14 Juni 1662, gett. GERRIT
VAN DER MEER, JOHANNES WOLPHERSZ. ,
A NNA VAN M EECKEREN en CATHARINA
VAN HAAREN.
HERBERT W., op 16 Sept. 1666, gett. GERRIT
JANSZ. VAN DER M EER en JANNETJE NUYS.
JOHANNA W., op 21 Juni 1668, huwde PIETER
FRANSDOM; bij haren doop gett. JACOBUS
VERSOOLEN, JAN JANSZ. DE RUYTER,.NEELTJE
WACKERS en JANNETJE WITLOO ; haar test. in
Reg. Batavia 1694/6 fol. 236.
EGBERT W., op 19 Oct. 1673; gett. JAN DE
HARDE en JOANNA SCHENE.
HERPINA W., op 21 Maart 1675; gett. HENDRIK
YSBRANTS en hv. MARIA MALY.
H ERMANUS W., op 26 Aug. 1677, gett.
BASTIAAN PITTAVIN en MARIA REYERS.


WIJBRANTSZ.. CORNELIS-, van Harlingen, huwde GRIETIE SICKENGA,
ELBERTS. Uit dit huwelijk :
WIBRANT W., ged. Hall. kerk te Batavia
26 Dec. 1634, gett. JURIAEN JURIAENSZ. VAN
DER STEUR en CASPER THIJSZ. en.
HENDRIK W., ged. a.v. 28 Mei 1637; gett.
HANS BISSCHOP en WILLERI KEYSER,
'ACOB-, geb. Weststellingverf 13 Sept. 1882
Soerabaja 28 Feb. 1916, adelborst le kl.
10 Sept. 1904, luit. ter zee 2e kl. 10 Sept. 1906,
eervol ontslagen 16 Oct. i913; admin. Part.
Prauwenveer Soerabaja, later koopman te
Soerabaja.
WAGENAAR, ANTJE MARTINUS-, huisvr. VERLOOP, geb.
Heerenveen 15 Feb. 1825, over]. Batavia 35
Feb. 1872, begr. Tanahabang Weltevreden
Afd. XIV. no. 159; bij haar werd begr.
GERARD NICOLAAS VERLOOP, geb. Utrecht 19
Maart 1854 overl. 13 Sept. 1907.
SYTZAMA, HENRY BARON VAN-, geb. Friens 27 Maart 1796,
-j- Semarang 17 Feb. 1828, 2e luit. kurassiers
Ned. leger, le luit. inf. NI L., zn. VanJOHANNES
G ALENUS bn. VAN S. en diens le echtgen.
ANNA MARIA MACLAINE.
TACONIS, HENDRIK-, was lidmaat der Herv. gem. te
Leeuwarden tot vertrek naar Indi 12 Sept. 1861.
JONG, ANTJE DE-, geb. Ex-Morra 22 Maart 1887, i- Buitenzorg
5 Maart 1923, begr. Batavia (Tanahabang
Weltevreden Afd. XV no. 86). was hv.
van H.J. J. MEISCHKE.
OLDENBURGER, P.-, geb. Harlingen 24 Juni 1858, +
Batavia 3 Maart 1921, begr. Afd: XVI no. 129
Begraatpl. Tanahabang Weltevreden.
LYCKLAMA a NYEHOLT, ALBERTUS-, geb. Bolsward
(Vgl. Ned. Patric. 1925 bl. 289), t Semarang 7
Feb. 1828, huwde Esens,l Mei 1809 YNSEKE
CATHARINA (Komt ook voor als MARIA) BEEKER.
Hij liet 5 kinderen na, had er evenwel 7 gehad,
nl. behalve de 5 genoemd op vd. bl. 289 nog
een kind begr. Weltevreden 19 Oct 1827 en
een zoon JOHANNES LEONARD L. N., geb.
Batavia 15 Aug. 1827, geb. na doode vader
Weltevreden 27 April 1828.
BERKENBOSCH, PIETER-, geb. Peperga (Weststellingwerf),
zn. van LYKEL PIETERS B. en ARNOLDA MARGRETHA
WOUDBERG, sergeant majoor Inf. te
Serang, -j- aldaar ongeh. oud 27 j. 3 m. en
1 d. op 28 Juni 1903.
_HOEKSTRA, BOUKE SYTZES-, geb. Stiens (Leeuwarderadeel),
zn. van SEITJE JANS H. en BAAKJE JACOBS
VEENSTRA, fuselier N. I. L., t oud 45 jaar Serang
ongeh. 30 Oct. 1871.
NIEUWENHUIS, TAEKE BOUMA-, geb. Leeuwarden, oud
43 J. 8 m. en 24 d., korporaalschrijver' Mil.
Admin. N. 1. L., ongeh. zn. van EFRENS RUITINGA

N. en PIETJE BOUMA, + Mil. Hosp. te Serang
12 Sept. 1864.
BOSWIJK, TAEKE Dz.-, geb. Dronrijp 27 Maart 1878,
officier bij de Kon. Paketv. Mij., + Batavia 14
Jan. 1898.
JONGSMA, MR. NICOLAAS-, geb. Leeuwarden, gouverneur
en directeur van Amboina, test, aldaar 29 Maart
1751 voor den onderkoopman en secretaris
van politie aldaar Daniel Lacaze van Rotterdam;
zijn huisvr. ANNA BONNEMA; haar overl. dochter
ANNA MARGARETHA CRAMERS; zijn broeder
GERRARDUS JONGSMA koopman te Londen
kreeg een legaat van f. 3000.; zijn broer CORNELIS
JONGSMA, koopman te Rotterdam kreeg
zijn zware gouden degen; zijn vader was wijlen
CORNELIS JONGSMA, in leven reg. schepen en
oudste raad in de vroedschap van Leeuwarden;
zijn moeder heette ALEGONDA.. . . . . . . .
JELLEMA, AUKE-, geb. Lutkewieruti, oud 25 jaar, fuselier
subsistentenkader, -t ongeh. en ab. intest. Batavia
8 Nov. 1873.
JELGER JAN-, van Dokkum, bottelier Comp. j. m. oud
26 jaar, ondertr. Batavia 6 Aug. en huwde
aldaar 23 Aug. 1671 JANNETJE ANDRIES, van
Haarlem, j. dr. oud 19 jaar.
FERWERDA, SJOUKJE-, geb. Sneek 7 Dec. 1904, dr. van
VAREL,
VELDS,
HESSEL F. en AUKJE FEENSTRA, huwde Magelang
22 Juli 1925 JOHANNES EHRENCRON, geb. Ngawi
6 Maart 1903, landbouwopzichter Krankzinnigengesticht
te Magelang, zn. van CHARLES
LODEWIJK E. en de Inl. vrouw MILAH.
ANDRIES VAN-, geb. Harlingen, oud 25 j. matroos
a. b. Ned. Schip Doggersbank ter reede Batavia,
zn. van HENDRIK VAN V. en AKKEDIRKSTOLSTRA,
t Batavia Mil. Hosp. 26 Aug. 1848.
WIJNANDT-, geb. Leeuwarden, 26 j., off. van
gez. 3e kl. op Z.M. Korvet Nehalennia ter reede
Batavia, zn. van STEVEN V. en HENDRIKA
BRANDER, j- Mil. Hosp. Batavia 3 Mei 1848.
MENALDUM, Mr. SIBRANDUS-, j.m. geb. Franeker, opperchir.
in dienst der O.I. Comp. ondertr.
Tayouan (Formosa) 14 Maart en huwdealdaar
1 April 1660 HADEWICH VAN DEN HOVE, j.dr.
geb. te Delft.
SMIT, UILKE-, geb. Koudum 22 Jan. 1879,tPangkalan
Soesoe 3 April 1923; empl. B.P.M.
Roos, WILLEM DE- , geb. Leeuwarden 22 Jan. 1890, t
Pangkalan Brandan 17 Aug. 1930, employ
B.P.M. (afd. Hospitaal).
ROTTE, Jhr. ANTONIUS MAURITIUS WILHELMUS. DE-,
geb. Tjaerdastate onder Rinsumageest 29 Maart
1816, Adj. onderoff. N.I.L., opziener bij het
brievenvervoer te Tjiloear. 1_ Buitenzorg 20
Jan. 1879, huwde le NEELTJE FREDERIKA HUGHSON,
geb. Ternate 7 Aug. 1828, ged. aldaar
21 Dec. 1828 gett. DANIEL HENGST en NE~LTJE
PELLENKAHU; zij was dr. van ROBERT H. geb.
Lerwick in 1806, die 25 Maart 1827 teTernate
huwde met MAGDALENA COENRAAD, geb. Ternate
in 1811; ROBERT HUGHSON was eerst stuurman
in de part. vaart 'en later gezagvoerder
van de part. schoener Sirius, aan boord van
welk schip hij t te Kema (Menado) 17 Jan. 1840.HUI~EKOPER, ALIDA MARIA-, geb. Harlingen 24 Mei
1871, j- Deventer 28 Jan. 1932, dr. van PIETER
H. en NIESKEA REINIERA WENTHOLT, huwde
le '~Gravenhage 11 Feb. 1897 JACOB ADRIAAN
FERDINAND DEERNS, geb. Menado 3 Sept. 1870
werkzaam op een suikerfabriek, $ op zee 8
Aug. 1901, zn. van ADRIAAN WILLEM D. en
ENGELINA FRANCINA BENDSNEYDER .
JONG, JAN DE-, geb. Leeuwarden, fuselier ziekenoppasser
van het garnizoensbataillon der Ze Mil. Ad.
op Java te Semarang, ongehuwd, zn. van CORNELIS
DE J. en YKE PAS, _t Semarang 4 Maart
1859 oud 34 jaar.
BEKGSMA, Mr. ADRIAAN-, ged. te Dokkum 9 Aug. 1702,
zn. van PIETER ARKlitNS, later BEHGHSMA en
TRIJNTJE WENT, later DE WENDT, raad en
adv. fiscaal van N. 1. 3 Aug. 1734; door de
Heeren Majores naar Nederland gelicentieerd
23 Juli 1739; commandeur der retourvloot 8
Sept. 1739; hem werd in 1740 wegens bewezen
diensten door de O.I. C. een gouden gedenkpenning
vereerd; later in Nederland burgem.
van 1 Sneek, lid gedep. Staten van Friesland,
lid en voorzitter der Staten Generaal, t 25
Juli, begr. Groote Kerk te 's Gravenhage 29
Juli 1780; huwde eerst te Batavia in Jan. 1737
MARGARETHA VAN BERENDREGT, geb. 5 Mei
1707, ged. aldaar 8 Mei d. a. v , -f 30 Dec. 1737,
begr. Batavia 2 Jan. 1738, dr. van Mr. CORNELIS
VAN B. en HILLEGO.\DA SWAERDECROON .
RINIA VAN NAUTA, Mr. BAVIUS GIJSBARTUS-, geb. Leeuwarden,
54 jaar, Ridder M. W. 0. 3e kl., ambtr.
met verlof, wonende in het logement van Stelling
op Rijswijk te Batavia, huwde Batavia 30
Maart 1842 JOHANNA MAURITSZ. LANGE, geb.
Zaltbommel, gelogeerd bij haren broeder den
heer LANGE op Rijswijk.
BRAKENHOFF, KOERT BERNARD-. geb. Leeuwarden, 33
jaar, stafmuzikant 3e kl. te Weltevreden wedr.
van ;OHANNA ELISABETH NANDISA, -huwde Batavia
21 Feb. 1844 ANTONIA SELLY, geb. Djokja,
oud 35 jaar.
FONTEIN, Mr. FREDERIK GEORGE-, geb. in Friesland,
J. m., huwde Batavia 11 Mei 1828 JOANNA
PETRQNELLA LANGE.
BAI?GER, JAN BERENDS-, sergeant 7e Comp. art. te Semarang,
geb. Wolvega (Weststellingwerf) oud
33 jaar, ongeh., zn. van BEEREND MINTIS B. en
HARMJEN JUNSD~JS, t Semarang 13 April 1859.
BRAND, GERRIT-, van Leeuwarden, kanonnier le kl. 7e
Comp. art. te Semarang, zn. van HENDRIK B.
en TIZIJNTJE AMIQZOSIUS JANSMA, j- Semarang
5 Juli 1859 oud 49 jaar.
SWARTZ, RUURD-, geb. Leeuwarden, fourier 6e comp.
4e bat. Inf., ongeh. oud 32 j. zn. van W ILLEM
SIXTUS S. en MARTHA VEEGERS KLESTERMAN,
j- Semarang Mil. Hosp. 30 Juli 1859.
HOELVOET, THEUMOTEUS-, geb. Leeuwarden, oud 39 j.,
konstabelsmaat a. b. Wachtschip Anna Paulowna,
t Mil. Hosp. Weltevreden 30 Jan. 1829. SCHARSTRA, JEAN-, geb. Joure, 40 j.
matroos a.b:Z.M.
fregat Bellona, t a. v. 24 April 1829.
, BOSCHA, RUWRODINGS-, geb. Nes op Ameland, 29 j.
fuselier bij de Expedit. afd., -J- a.v. 7 Juni 1829.
SPEELMAN, JOHANNES-, geb. Heeg, matroos a. b. Ned.
Schip Helena, t a.v. 20 Juni 1829.
HORSI', TJITSKE HENDRIK TER-, geb. Harlingen, 33 j.
gehuwd met JOHAN MNNiCH, constabel op
Z.M. Koloniale brik Siewa, dr. van HENDRIK
t. H. en GRIET ELSKES, i- a:v. 28 Jan. 1836.
GORTER, I.;IRK JAN D'-, geb. Sneek, 33 j. partic. wonende op Rijswijk (gat.)
zn. van JAN DIRK D'G. en JETJE GOOSSENS, t_ a.v. 22 Juni 1836.

Bron; De Indische Navorscher

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier