Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Friezen op java deel 6

VISSER, MACHIEL-, geb. Lemmer, zn. van SIEBE MACHIEL
V. en MACHIELTJE AGES OTTINGA, kok a.b.
Ned. part. schip De Vrienden, ongeh. + a.v.
oud 36 j. 23 Feb. 1850.
KLIJNSMA, ALBERT-, geb. Haskerland, 38 j. fuselier le
Afd. Depot Inf. ongeh., zn. van PIETER ALBERT
K. en TRIJNTJE SIJTZES, i- a.v. 13 Maart 1850.
HEIKENS, HENDERICUS JO H A N N E S-, geb. Leeuwarden,
zn. van JAN H. en CATHARINA S LUITERS, o u d
26 j. flankeur 6e Cc%mp. 13e Bat. Inf., j- Mil.
Hosp. a.v. 12 luni 1850.
DIJKSTRA, WILLEM-, lichtmatroos a b. Ned. Schip De
Zwijger, 22 j. geb. Holwerd, t a.b. van dat
schip ter reede van Batavia 30 April 1850.

SIETZES, JA N- , geb. Harlingen, 45 j. geh. gezaghebber
Brik Le Hros ter reede Batavia, t Weltevreden
ten huize van William Philipps, koopman
op het Koningsplein aldaar, 15 Juni 1829.
GROOT, JAN DE-, geb. Leeuwarden, 20 j., zn. van BARTHELT
YNZES DE G. en AAKJE GERRIT KRAMER,
flankeur van de 6e Comp. le Bat. Inf., t Mil.
Hosp. Welt. 7 Aug. 1850,
SLOOTEN, SIKKE VAN-, geb. Leeuwarden, ruim 55 jaar,
le Algem. Pakhuismeester te Batavia, man van
JACOBA HERMANINA BAGGERS en zn. van RUTGER
VAN S. en ANNA GORTER, beiden t, tRijswijk
bij Batavia 30 Aug. 1850.
MEESTER, FOLKE HARMENS-, geb. Opsterland, laatst
wonende te Ylst, zn. van HARMEN M. en SYTSKE
BOERMA, oud 43 jaar, kavallerist 5e comp. reg.
O.I. cav. in garnizoen te Rijswijk, t Mil. Hosp.
Weltevreden 28 Rec. 1850.
HEIDE,
OUDENDIJK, ULKE WIEBES-, geb. Workum, 47 j. fuselier
Garniz. Bat. le Mil. Afd. op Java, ongeh., zn.
van WIEUE ULKES 0. en SISKE ANES MO L ENAAR,
t a.v. 29 Dec. 1850.
HENDRIK YAN DER-, geb. Leeuwarden, 30 jaar,
handelsemploy, zn. van JAN MICHIEL VAN DER
H., over]. en JANKE SCHURINK te Sappemeer,
huwde Batavia 9 Jan. 1920 JEANNE ADRIENNE
VAN DER LEEUW, geb. Soerabaja, gescheiden
echtgen. van JOHAN PIETER KAREL SCHEUER,
en dr. van AART VAN DER L., notaris te Poerworedjo,
en JANSJE GRIJM, overl.
BRAAKSMA, JAN-, geb. Wier, 36 jaar, kanonnier le kl.,
zn. van NAMMEN BR. werkman te Amsterdam
en hv. TRIJNTJE DE JONG, huwde Batavia 29
Juli 1920 de Inl. vrouw (Christin) MINA, geb.
Batavia oud 30 jaar.
WARNAR, GERRIT-, 30 jaar, geb. Leeuwarden, onderwijzer
Parapattan Weeshuis te Welt. huwde Batavia
4 Juni 1846 MARIA HELENA WOESTHOFF ,
oud 23 j. geb. Amsterdam, wonende bij hare
ouders te Mr. Cornelis.
EERNSTMAN , MARIUS-, geb. Leeuwarden, adj. onderoff.
kwartiermeester te Batavia, oud 36 jaar, zn.
van S~~ZE E. overl. en hv. JOHANNA ROSINA
KERRERT te Alkmaar, huwde Batavia 6 Juli 1910
ANNA MARIA JOSEPHINE DEINGES, geb. Ambarawa,
31 jaar, dr. van de Inl. vrouw CAROLINA
en erkend door JACOBUS DEINGES.

ITTEMA, ITJEN-, van Burum (Kollumerland), werd per
patriaschen brief van 15 Oct. 1770 bevestigd
als onderkoopman en negotieoverdrager; werd
16 Sept. 1774 le suppoost van het generale
visitekantoor; werd diacon der geref. gemeente
van Batavia 10 Jan. 1775; als koopman bevestigd
bij patr. brief van 10 Oct. 1775. Hij ondertr.
Batavia 13 Juni en huwde aldaar 28 Juni 1778
ANNA CLARA DE BRUYN, van Mannheim, wed:
ANTHON AUMUND. Hij + s. h. en werd 20 Juni

1779 op het Holl. kerkhof te Batavia begr. Zijn
broeder was As. An. ITTEMA te Kollum; zijn
weduwe hertr. Batavia 16 Aug. 1780 REYNIER
GEORGE SANDER wedr.. JOHANNA HENDRIKS.
ITTEMA, AAFJE-, van Burum, jongedr. oud 17 jaar,
ondertr. Batavia 2 en, huwde aldaar 19 Aug.
1753JAN KIER& stadsapotheker wonende Binnen
Nieuwpoortstraat te Batavia; zij -J- Batavia, begr.
Holl. kerkhof aldaar 14 Mei 1772.
ITTEMA, MARGKIETA-, geb. Burum, i. dr., ondertr. Batavia
2 Sept. 1762 ARNOLD& AR~NTS, geb. Deventer,
pred. Geref. gemeente op Onrust, begr.
Holl. kerkhof Batavia 24 Oct. 1763 uit zijn
tuinhuis op den weg van Antjol; (Vgl. Biograph.
Woordenboek van O.I. predikanten in voce).
Zij ondertr. 2e Batavia 24 April 1766 REINIER
BOUSCHUT, geb. Amsterdam, 2e verbandmeester
en 5e practizijn in het ,Binnenhospitaal te
Batavia 5 Mei 1758; 4e pract. a.v: 8 Oct. 1761;
3e idem 17 Aug. 1762; 2e idem 7 Mei 1765;
le practizijn a.v. op f 80.- 's tn. 24 Sept. 1771,
begr. als oud le pract. Holl. kerkbofte Batavia
uit zijn dienstwoning in de Binnen Nieuwpoortstraat
5 April 1773, wedr. van ENGEL
ISAI<ELLA JO~IANNA VOGT, van Dordrecht. Zij
hertr. 3e Ratavia (29 Juli 1773 aldaar ondertr.)
15 Aug. 1773 JAN SYRRANDUS BRAAK, vanKollutn;
zie hierna.
JAN SYBRANDUS-, van Kollum, kwam 1765 met
schip D' Vrouw Petronella Maria in Indi onder
den naam JAN SIBRAND BRAAKS en als:wagentnaker.
Hij vroeg 1772 naatnsherstel; werd lid
college van Boedelmeesteren te Batavia 11
Juni 1771; en als zoodanig ontslagen 7 Juni
1774; naar Nederland verlost 5 Aug. 1774; hij,
was ook voorlezer in de hospitaalskerk te Batavia
en huwde aldaar 15 Aug. 1773 (ondertr.
29 Juli 1773) MARGRIETA 1~EMA, geb. Burum;
zie hiervoor Braak


SI K K E N, Dr. W.-, werd 12 Aug. 1904 te Witmarsum geb.:
student Ocl. I 924; cand.,,tot den Heil. dienst Mei
1929; pred. te Made jr Aug. 1930-1 Oct. 1937:
doctor theol. Nov. 1932; promoveerde Juli 1937;
sedert 2 Dec. I 937 pred. in Indi: per I Feb. gepl.
te Madioen. (Uit Alg. Protest. Kerkblad no. 6
van 1938').
DIEMIX, ENGELINA JANI-INA-, geb. Warns 20 Maart i900.
verpleegster, dr. van CASPEI~ D. predikant, en hv.
' TRIJNTJE BI,JPOST te Ouddorp, huwde Batavia
3 o Juli I 9 2 6 LEENDERT SPREY, geb. Zoeterwoude
29 Januari 1902, employ Edelmetaalbedrijven,
zn. van JACOB S . , chef Edelmetaalbedrijven en
M ARIA NEIXTTI-~A BO~AARDTS.
F:OKKI%A. DIJXKS-, geb. Harlingen, 28 jaar, fuselier Algem.
Depot te Welt. .+ Mil. hosp. ald. IO April 1832.
I+.ENSTRA, NUTTIED ,JEI~KES-, geb. Oosterzijl, 26 j., fuselier
Aigem. Depot, t Mil. Hosp. Welt. Batavia J4
Mei ~832.
GIST, RUUI<~ MOXS VAK DER-, geb. Ylst. 36 jaar, schieman
a.b. Z.M. Wachtschip Orestes ter reede Batavia,
man van CATIIARINA EVA VAN GUI~IK, eveneens
wonende a.b. van dat schip, zn. van wijlen MOZES
RUUI~DS v. D. G. en LOLKJEN JACORS. + a.b. a.v.
13 Juni 1832.
SIC:I<I.IX LODEWIJK-. geb. Nijehaske JO April J 747, was i n
J881 Opz. 3e kl. B.O.W. te Poerworedjo (benoemd
bij G.B. 28 Maart I 877 no. J5) gehuwd
en 2 kinderen.
JOUSTRA. MARINUS-, geb. Dokkum 25 Nov. 1866, zn. van
LAMMEI<T GE R K E S J . e n MAGDAIXNA Hooc-
STI1A'l'l:N. was in ~899 infanterist re kl. te Magelang
en Stbk. no. 26434.
,JONG:I. MORI EI.ISA MUNNIKS DE- (Bij K.B. 21 Feb. 1870
vergunning den naam MUNNIKS vr den zijne te
voegen'). geb. Leeuwarden 2 Sept. 1846, zn. van
J A N Jnco~us D E: JONG~I (na z I F e b . 1870
M UNNIKS DE J.) in 1846 oud 38 jaar en hv.
GEERTRUIDA ALETTA M UNNIKS. huwde Mr. Cornelis
23 Sept. I 878 JACOBA A NGELICA SuYcK
geb. Paioeroean 16 Juli J 858, dr. van AD R I A A N
CI+I{ISTIA?,N S. en JOH ANNA A NGENESA EI.IZA
WIFDERI~OT.D.
R.r:EITINl(. .JAN-. geb. I~eeuwardcn I I Juni 1850, re luit. inf.,
wedr. YKE HENDEIIIKA TI~IMER. zn. van GERRIT
JAN R. en hv. ANNA S OPHIA KOOI-I te Haarlem,
huwde Mr. Cornelis J 5 Aug. J 882 ANNA SOPHIA
NIEUWLAND, geb. 's-Gravenhage 20 April 1852,
dr. van PHILIPPUS WILHELMUS N., hoofdcommies
Dep. van Oorlog te 's-Gravenhage. en AN N A
MARIA SA S.
BOERSTRA, MUJ~K-, geb. Sneek 28 NOV. 1883, luit. gen. commandant
van het Leger en Chef van het Departement
van Oorlog in N.I., zn. van RUURD B. en
ANNA PL,EVIER, huwde Tokio 2 7 Maart J 9 2 2
J k v r . B<)NNI: ELISARETH C~NSTANCE WILHEI.-
MINE DE GflnEr;P, geb. Buitenzorg I 3 Feb. J 893,
dr. van Jhr. Mr. ANDRIES C ORNELIS D IRK DE G..
oud gouverneur gen. van N.I., oud minister van
Buitenl. Zaken en Jkvr. C AROLINE ANGLIQUE
VAN DER WYCK.

\~TAL, REINDER D E-, geb. Leeuwaiden 21 Juli 1810, g e d .
aldaar Ned. Herv. Kerk 8 Aug. 18 10, zn. van den
goud- en zilversmid aldaar HENRICUS DE W.
(,b Leeuwarden 2 April 1817, oud 29 jaar) en van
(gehuwd Leeuwarden 29 Juli 1807) KLAASKE
BUYSIN~;. was apotheker te Batavia 1839 en t aldaar
in Maart 1842. Zijn oudste zuster WOAINA


DE W. was gehuwd met FRANoIs JOSEPH MRHIEU,
ridder Ned. L. inspecteur arbeid in 's Rijks gevangenissen
en directeur over den Arbeid in het huis
van reclusie en tuchtiging te Leeuwarden. (Zijn
jongere broeder Mr. JOIIANNES DE WAL zie Jaargang
1934/1935 bl. 154).
RUILING;. JA N-, geb. Lemsterland, oud 57 iaar, wd. commies
ANNEMA,
VEEMAN,
-. .
Fabriek Opiumregie te Mr. Cornelis, zn. van
HENDRII< R. en hv. SIE~;BRUGJE VAN DER W E R F,
huwde Mr. Cornelis 16 Feb. 1929 de Inl. vrouw
SITI SARIDJAH, geb. Soengsang (Palembang) oud
circa 60 jaar, dr. van SARIMAN en hv. S ENA e n
vroeger gehuwd geweest met den Inlander SIKAPI.
JA N-, geb. Beetsterzwaag I I Juli 1903, ass. apotheker,
zn. van SYTZE A. t Beetsterzwaag 2 J u n i
1916, en RINSKJE FOPPES te Beetsterzwaag, huwde
Batavia 12 Aug. I g 2 5 CORNELI LEONORE
L1:IDELMEYEII, geb. Batavip 20 Juni 1885, dr. van
P HILIP MARTINUS L. en hv. Chin. vr. TH U N G
ENG NIO.
AN E-, geb. Marssum 28 Nov. 1896, machin. koopvaardij,
zn. van TJITZE ANES V., smid te Stiens
en JELTJE FOPMA, huwde Batavia 12 Aug. 1925
JANNIGJE VERDOORN, geb. 's-Gravenhage 27 Dec.
I 895, gesch. hv. JOSEP~$US EGIDIUS BE R N A R D U S
VAN B REEMEN en dr. van BASTIAAN V. te Loosduinen
en wijlen JUDIK DE LEEUWERK.
KOIJWBNHOVEN, HENDRIK-. geb. Mirnsen (Bakhuizen in Gaasterland')
I 3 Dec. I 8 6 7 . z n . v a n BARMAN Wr:s-
SELS K. e n GF.ESI<E MAR-r-EN RUh.1, fuselier Stb!<.
28557. Zijn signalement te Magelang I 899. <Familiepapieren
Landsarchief Batavia K 95 5 1.
K U I P E R S, ALDERT-, geb. Stiens in Leeuwarderadeel 30 Jan.
I 875, zn. van FRANS PIETERS K. en LI J S R E T H
DOU~ES IEDEMA, fuselier 7e bat. Inf. te Magelang,
Stamboek no. 36953 (a.v. K. 953).
ZE E, JOHANNES VAN DER-, geb. Harlingen 12 April 1870,
koeliewerver te Magelang vertrok I Dec. ~gr I
vandaar naar Djokjakarta.
SIEGERSMA, YBELE-, geb. in Friesland IO Maart 1874, kwam
5 Juni I 9 14 van Semarang te Magelang met zijn
zoon ANDRIES S., geb. Solo 15 Dec. 1910.
ROSIER, H. _. .-, geb. Leeuwarden g Jan. 1883, onderwijzer
Openb. School, kwam I 8 April rg I 2 van Cheribon
te Magelang.
PEESING, JOHAN G E R A R D-, geb. Bolsward 24 Jan. 1880,
kwam I Maart 191 I van Poerworedjo te Magelang
als adj. controleur Landrente.
B R U G, STEFFEN LAMAERT-. geb. Leeuwarden 29 Juli 1879,
off. van Gezondh. re kl. kwam 22 April Igr I
van Lahat te Magelang. .
HUYSER, JAN G ERARD-. geb. Leeuwarden IO Maart 1832,
,f Buitenzorg 22 Mei 1881, begr. Tjikeumeuh
aldaar graf 67.
G R O E N I E R, ROELOT' UB B O-, geb. Bolsward 16 Juli 1882,
chef kok te Bataria, ,l Weltevreden 4 Maart 1923,
zn. van HARMANNUS G. en FOKELTJE DEINUM,
huwde ALIDA TAKKEN en liet een zoon HANS e n
een dochter GREET.JE na.
NAUFVIANN, JOI-~AN GEORGE-. geb. Leeuwarden 25 Juli 1852,
gegag. sergeant Inf., .f Garoet IO Feb. rg ~2, zn.
van HARMANNUS FRIEDRIC~I GO-I'TLOB N. en
GRIETJE DO N N A. h u w d e MARIA CATHARINA
K O R N, geb. I 5 Nov. I 856, + I April I 92 I , b e g r .
Garoet (:Oude Begr. ).
WI~~XI~S~IA. GERRI-I.-. geb. Surhuisterveen 26 Jan. 1873,
admin. Prov. Ziekenh. te Garoet. .f Garoet 6 Nov.
1926, begr. a.v. no. rg4.
BRINK, FREDERIK-, geb. Leeuwarden, flankeur 7e Bat. Inf. te
ZETSTRA,
Weltcvreden, zn. van S\VE~~'%E B . e n GERDINA
ALBRECI-ITS, ,I Serang I Juli I 850, oud 32 jaar
en 6 m.
SJOUKE P I E R-. (Vgl. Jaarg. 1 bl. 30) was volgens
Reg. Scrnng geb. IC Huizrrm. man van JOtlANNA
ELJSABETI-I BUYN, oud 44 jaar. geb. Amsterdam
en .k Tjimanoek in Bantam.
W A S S E N A A R, L>IRK-, geb. St. Anna Parochie, oud 57 jaar,
boekhouder Fa. Wip, gehuwd met M ARIA BERNARDINA
JOSEPHINE KO K, en zn. van S TENDERT
W. en SIYIENTJE VAN DER MOLEN, ,b Bandoeng.
Nnn~rA, Mr. Dr. S Y B R E N, geb. Franeker 18 April 1880
HOFMAN,
advocaat gen. Hooggerechtshof N.l. te Batavia,
t Bandoeng 27 Jan. rgz8, begr. aldaar Oudste
Begr. afd. 1, no. 962, zn. van HERBERT N. e n
HENDRIKA POI,T_
PIETER, geb. Holwerd g Oct. 1853, notaris te
Bandoeng, ridder O.N.O., t Bandoeng 27 Nov.
I 9 14, man van MAGDALENA .JACOBA DAN STEEL.
B AUKE-, geb. Drachten 19 Dec. 1863, .f Batavia
14 Feb. 1924, begr. Laanhof ald. Afd. G. 60.
SCI~I?OK, KENTJE GERBENS-, geb. Wonseradeel, oud 49 jaar,
kreeg bij G.B. 7 Aug. 1861 no. 3 vergunning tot
inwoning; hij was I 8 Oct. 1860 met S. ,.Rijnbrand"
gczagv. 1'. 1~. Lange in IndiC gekomen.
W ERF, CORNELIS VAN DER-, geb. Leeuwarden, kreeg oud 30
jaar bij G.B. 9 Sept. 1864 no. 55 vergunning tot
inwoning; hij was in April 1861 met S. Akadia.
gezagv. Greefkens in Indi gekomen.
POS-I'MA, AI~I.ERT-, commissaris van Politie te Batavia, geb.
Zrich in Fr. I 7 Sept. I 900 overl. Weltevreden
5 Juni I 933, begr. Laanhof Afd. I no. 244.
PJ,OEG, HENDRIK PIEYrER VAN DER-. geb. Oenkerk 8 Maart
1797, zn. van P IETER H ENDRIK VAN DER P. en
T JETSKE HENDRIKS, werd 8 Aug. 1819 te Batavia
gedoopt.
PI.OEG, ABELIUS VA N DER-, geb. Leeuwarden in 1843 oud
30 jaar, opz. koffie-etablissement te Tjimanok,
huwde PETRONEL.LA HERMANNA VAN E R M E L;
hun zoon HERMAN GIERRARD GusrAAF AD O L F
VAN DER P., geb. Tjipinang (Batavia) 2 Juli 1844,
werd 22 Sept. 1844 te Serang Luthersch gedoopt.
ZUBLI, I~AAK DE CLERCQ-, geb. 0. L. Vrouwenparochie 4
Mei 1837, t Bojolali 8 Jan. 1896, was eerst off.
van Gez. K.N.M., daarna burgergeneeskundige te
Gadok -- Buitenzorg en laatstelijk te Bojolali
(18g4), na van 1889-1894 ze stads geneesheer te
Soerabaja te zijn geweest. (Zie Gen. en Her. Gedenkw.
op Java t.a.p. 1 bl. I 57 en Ned. Patr.
Ig33/34 bl. 486 X11 ter.).
HORNSTRA, GEERT-, geb. Rauwerderhem, 41 jaar, gegag. fusel
i e r , z n . v a n A NNE H. en S~TSKE TELLINGA. ./
Mil. Hosp. Weltevreden 7 Oct. 1881.
T I M M E R,
YKE HENDERIKA-, geb. Harlingen, oud 22 jaar.
echtgen. van J AN REERINK. Ic luit. inf. dr. van
JAN T. en GI:IET.IE Rr-rShqA te Harlingen, .k Mil.
Hesp. Weltevreden zz S e p t . I 880.
DEKKER. PIETEI<-, geb. Menaldumadeel, 34 jaar, Kanonnier
re kl. le Comp. Artillerie, zn. van HA R M E N
FOI<KES D . e n ANI',JE VENSTRA. .1_ M i l . Hesp.
Weltcvreden 8 Nov. 188 J.
KRAK. ISAAK GERARD-. geb. Leeuwarden. 33 j. laatst gewoond
te Soerabaja, zn. van <JAN HENDRIK BERGHUIS K.
e n AMEI.IA C~I<NEI.IA LOUISA BASRAEI.~?), .t
Mil. Hosp. Wcltcvrtden 23 Nov. I 8 8 0 .

BRON: D E  I N D I S C H E N A V O R S C H E R .Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier