Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Friezen op Java deel 7

LEEFMANS, SALOMON-, geb. Leeuwarden, ou.d 41 jaar, hoof_d_
van het Zologisch Laboratorium bij het Instituut
voor Plantenziekten te Buitenzorg, gescheiden man
van ANTJE H ELENA R O B I J N, zn. van wijlen
RdozEs L. en hv. DINA H ARTOGS, huwde Buitenzorg
4 Jan. 1926 no. z JANNETJE RA V E S T E I N ,
geb. Bussum, oud 3 I jaar, dr. van ADRIANUS R .
en hv. CA R O L I N E F R E D E R I K A D E J O N G E t e
Naaldwijk.


DRIJFHOUT, PIER-, geb. Witmarsum, oud
dagen, sergeant Subsistentenkader,
71).
32 jaar en 28
zn. van JURGEN
HERRES D. en RINSKE JANS S TIPP, t Mil. Hesp.
Weltevreden (Batavia) 20 Jan. 1873.
PAIS, AiRON-, geb. Harlingen, oud 27 jaar en 22 dagen, zn.
van BENJnhJrN JOSEPH P. en HANNA SAMUEL
KANIS, .(< Mil. Hosp. Welt. (Batavia) 21 Jan. 1873.
MEER. PIETER VAN DER-, geb. Marrum (Ferwerderadeel). oud
24 jaar 2 m. 24 d., fuselier suppletie Depot, ongehuwd,
zn. van JACOB PIETERS VAN DER M. en
BAETSKE JANS KENGMA, t 'Mil. Hosp. Batavia
(Welt.) 15 Maart 1873.
POSTHUMUS, geb. Leeuwarden, oud 27 jaar 4 m. en 25 dagen,
sergeant 3e bat. Inf. in subsistentie bij Subsistentenkader
te Weltevreden, zn. van HERMANUS P. en
AAFFIEN MULDER, t Mil. Hosp. Welt. 6 Juni
1873.
RIEMERSMA, PIEXR-, geb. Oosterend-Hennaarderadeel, oud
29 jaar, 8 m. en 19 d., fuselier Suppletie depot,
zn. van YEDE PYBRINS R. en SYBRIG PIETERS DE
VRIES, t Mil. Hosp. Welt. I I Aug. 1873.
MEYEIC ME I N D E R T-, geb. Winsum, oud 21 jaar 2 m. 4 d.,
fuselier Ie Com. linkerhalf ge Bat. Inf., zn. van
H ALBE R UURDS M.' en T RIJNTJE FICHS VAN
GUNST, t Mil. Hosp. Welt. 31 Oct. 1873.
SFREE, DAVID WILLEM-, geb. Dantumadeel, rg jaar 5 m.
JELLEMA,
23 d., korporaal Comp. Regterhalf ~ze Bat. Inf.,
zn. van T HIJS S. en CAT~IARINA PR O N I S S E T T E,
t Mil. Hosp. Weltevreden 7 Nov. I 873.
AUKE-, geb. Lutkewierum, 25 j. IO m. en 2g dagen,
fuselier Subsistentenkader, zn. van HETTE J.
en Y-I'TJE PIETERS IEIXEMA, t Mil. Hosp. Welt.
Nov. 1873.
HOEKSTEIN, LUCAS-, geb. Leeuwarden, oud 34 j., 6 m., 13 d.,
fourier 6e comp. I Ie bat. Inf., zn. van FRANS
BINNERTS H. en SUSANNA MARIA STOCKER, t Mil.
Hosp. Welt. I I Nov. I 873.
BOKMA, PIETER-, geb. Sneek-, 26 j., fuselier re comp. Linker
half ge Bat. Inf., zn. van ATE B. en GELSKE D E
VI~JFDE, t Mil. Hosp. Welt. I 6 Nov. I 873.
HOEKSTRA, HENDRIK-, geb. 't Meer in Schoterland, oud 42
j., 7 m. en 20 d., fuselier Subsistentenkader, zn.
van JILLE SEEZES H. en TRIJNTJE PIETERSDR.
DE BO T, + Mil. Hosp. Welt. 20 Nov. 1873.
NOOITGEDACIIT, JAN-, geb. in Friesland, + Mil. Hosp. Welt.
21 Nov. 1873.
DEKKER, JAIXB-, geb. Leeuwarden, 24 j.. I m. en 27 dr.,
fuselier Subsistentenkader, zn. van JOHANNES B.
en REINSKE REINDERS. + Mil. Hosp. Welt. 3
Dec. 1873.
GEERTSMA, HEINE-, geb. Rauwerderhem, 25 j., g m. 12 d.,
fuselier linkerhalf ge Bat. Inf., zn. van HENDRIK
G. en YhTlcJE DE BO E R, .f Mil. Hosp. Welt. 1 4
DCC. J873.
BoERsMA, SYREN L~KLES-, geb. Engwierum 4 Aug. 1851,
oud kap. K.N.I.L., oud directeur Bijkantoor
's-Gravenhage van de Nationale Levensverzekeringbank
te Rotterdam, + 's-Gravenhage 26 Oct.
1~36, h u w d e t e Karang Anjar 6 Jan. 1879
CHARLOTTE ANTOINETTE barones VAN REEDE
VAN OUDTSH~~RN (1857-1927) vgl. Ned. Adelsb.
1938 bl. 429.
STEIGSTRA. SYTSE-, geb. Brantgum 22 April 1869, i_ Soekaboemi
14 Aug. 1927, begr. aldaar op de Alg.
Begr. no. J 210; hjj was gep. comm. van politie
2e kl.
ERP. JOHANNES GERARDUS VAN-, geb. Leeuwarden 13 Maart
I 8 18, zn. van DIRK VAN E. en JOHANNA MARIA
HUURMANS, kwam 25 April 1855 uit Nederland
naar Indi als soldaat met schip Johanna Maria
Christina en + Welt. 2g Maart 1860 als stafmuzikant
3e kl. Nalatenschap f 48,81%.
KEMPENAER, Jhr. REGNERUS LIVIUS VAN ANDRINGA DE-, geb.
Leeuwarden 6 Sept. 1804, luit. grenadiers, daarna
eerste luitenant der Inf. N.I.L. en als zoodanig
honorabel ontslagen, werd bij G.B. van eind September
I 837 benoemd tot 3e commies der 2de
klasse op het residentiekantoor te Solo. (Zie Jav.
tour. van I 83 7 no. 77 bl. 2 bovenaan).\~ISSER, HUIIIINUS ~JuR.JF:.N-, geb. Franeker oud 46 jaar,
leeraar K.W. 111 school te Mr. Cornelis, wedr. van
JANKE ANTJE KNOPPERS, zn. van JAN V. te Koog
aan dc Zaan en BET~JE EIIDINA VAN SIDGTEREN.
huwtk Mr. Cornelis 29 Juli I 929 JOANNA HENRICA
GESINA MAIUA HO F F, geb. Amsterdam oud
44 jaar, dr. van BERNARDUS T~~EODORUS WILLEDRORDUS
H. overl. en hv. MA R IA E L I S A B E T H
LEISING en wede. van WILLI JULES VAN RI JN.
DI,JK, .JOI-~ANNES HENDERIKUS VAN-, geb. Leeuwarden, 25 jaar,
hoofdagent van politie, zn. van TEEKE VAN D .
gemeentereiniger en hv. HARMKE STAVORINUS t e
Leeuwarden, huwde Mr. Cornelis 30 Oct. 1929
J ULIANA M ARIA KRELEGER, geb. Poerworedjo,
oud 20 jaar, gescheiden hv. van FREDERIK AN-
1'0~10 N~RONIIA (gescheiden I 5 Oct. I 9271, en
dr. van ~J~IIANNES LA~~REIII'US Kn. ex Inl. vrouw
RAKELT.

SCHROK RENTJE GERRENS-, geb. Wonseradeel, oud 49 jaar,
kreeg bij G.B. 7 Aug. 1861 no. 3 vergunning tot
inwoning: hij was 18 Oct. 1860 met S. Rijnbrand
gczagv. P. F. LANGE in IndiC: gekomen.
D'ERF, CORNELIS VAN DER-, geb. Leeuwarden, kreeg oud 30
jaar bij G.B. g Sept. I 864 no. 55 vergunning tot
inwoning; hij was in April 1861 met S. Akadia,
gezagv. GREEFKENS in Indi gekomen.
POSTAtA, ALLERT-, commissaris van Politie te Batavia, geb.
Zrich in Fr. I 7 Sept. I goo overl. Weltevreden
5 Juni 1933, begr. Laanhof Afd. I no. 244.
PLOEG, HENDRIK PIETER VAN DER-, geb. Oenkerk 8 Maart
I 797, zn. van PIETER HENDRIK VAN DER P. en
TJETSKE HENDRIKS, werd 8 Aug. I 8 I g te Batavia
gedoopt.
PLOEG, ABELIUS VAN DER-, geb. Leeuwarden in 1843 oud
30 jaar, opz. koffie-etablissement te Tjimanok,
huwde PETRONELI.A HERMRNNR VAN E R M E L:
hun zoon HERMAN GIERRARD GUSTAAF ADOLF
VAN DER P., geb. Tjipinang (Batavia) 2 Juli 1844,
werd 22 Sept. 1844 te Serang Luthersch gedoopt.ZURLI. IXAAI< 121:. CI.EI<CQ-, geb. 0. L . V r o u w e n p a r o c h i e 4
Mei 1837, ,k Bojolali 8 Jan. 1896, was eerst off.
van Gez. K.N.M., daarna burgergenecskuncligc te
Gadok-Buitenzorg en laatstelijk tc Bojolali (I 894 ),
na van 1889-1894 ze stadsgeneesheer te Soerabaja
te zijn geweest. (Zie Gen. en Her. Gedenkw. o p
<Java t.a.p. 1 bl. 157 en Ned. Patr. rg3 3 ,"34
b l . 4 8 6 Xllter).
HORNSIXA. GE E R T-, geb. Rauwerderhem, 4 I jaar, gegag.
fuselier, zn. van A NNE H. en SYTSKE TELI.INZA.
<(. Mil. Hosp. Wcltevredcn 7 Oct. 188 I.
TIMMEI~, YI<I: ~~ENDEl<lKA-. geb. H a r l i n g e n , o u d 22 j a a r ,
cchtgcn. van J AN REERINK, re luit. inf.. dr. van
.JAN 7'. cn GI<IET,J t! Rr-r-srvrn tc H a r l i n g e n . ,( M i l .
Ilosp Weltcvt-cdc!l 22 Sept. ,880.
EKKER. Plli,l.t:/<-, geb. Menaldumadecl, 34 jaar. Kanonnier
te kl. IC Comp. Artillerie, zn. van HAllhlEN
Fotxl.rs D . e n AN-~JE VENSIXA. ,\ M i l . Hesp.
Weltevreden 8 Nov. I 88 I.
KRAK, ISAAK GIZAI~D-. geb. Leeuwarden. 33 j., laatst gewoond
te Soerabaja, zn. van JAN HENDIIIK BERGIIUIS K.
e n Ah,IEl,IR COI~NELIA LOUISA BASRAEL c?),
.b Mil. Hoi!,. Weltevreden 123 Nov. I 880.

Bron; De Indische Navorscher

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier