Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java Ned. Indie deel 9

ER P, JOHANNES' GERHARDUS VAN-, geb. Leeuwarden, 42 jaar,
AMOVAAL,
stafmuziekant 3e kl. korps Stafmuziekanten te
Welt., zn. van DIKK VAN E. en JOHANNA MARIA
HUURMANS + Mil. Hosp. Welt. 29 Maart 1860.
MINNE CORNELIS-, geb. Leeuwarden, 32 j., korporaal
garnizoensbat. re Mil. Afd. te Welt., zn. van
C O R N E L I S MINNIS A. en GE I R K E JANSMA te
Zwolle, f Mil. Hosp. Welt. 8 Mei 1860.
HOF, JURGEN-, geb. Leeuwarden, oud 43 jaar, korporaal Depot
Compagnie garnizoensbat. re Mil. Afd. te Welt.,
zn. van TJEERD H. en ELISABETH B L O K, t Mil.
Hosp. Welt. 7 Juli 1860.
BOONSTRA. EELRE-, geb. Leeuwarden, laatst gewoond te Middelburg,
zn. van WITSKE JOHANNA B., oud 4g
jaar, fuselier 5e Comp. 12e Bat. te Welt., t Mil.
Hosp. te Welt. 22 Oct. r860.
K O S T E R, TJ A L K E-, geb. Grouw, 40 j., kok a.b. part. N e d .
Schip Doggersbank ter reede Onrust, .f Onrust i n
de Mil. Infirmerie van het garnizoen ald. 13 Juni
1861.
SPERLINGH. KRIST-, geb. Sneek, 25 j., flankeur re Comp. 7e
Dat. inf. te Mr. Cornelis, zn. van CA.THARINA S.,
t Mil. Hosp. Welt. 26 Feb. I 86 I.
BOVINGA. RIENK PIERS-, geb. Warga,. 35 jaar, cavallerist 4e
Comp. Keg. O.I. Cavallerie te Rijswijk (Welt.), zn.


van P IER B. en DIEUWKE BO U M A, t Mil. Hosp.
Welt. 17 Mei 1861.
VISSER, JA N-, geb. Kollum, 26 jaar, cavallerist 5e Comp. Reg.
O.I. cav., zn. van WATZE V. en EELKJE BOOMSM
A, + Mil. Hosp. Welt. 30 Juni I 86 I.
POSTMA, PIETER PIETERSE-, geb. Ferwerderadeel-Blija, 3 6 j.,
zn. van PIETER P. en DIEUWKE TACKES HEENS
T R A, sergeant re comp. div. veldart. te Welt., t
Mil. Hosp. Welt. 3 Feb. 1862.
WILHELMY, JO S E P H-, geb. Leeuwarden, 4 I jaar, artilleriewerkman
2e kl. ge Comp. personeel art. te Weltevreden,
zn. van JAN H ENDRIK W. en ADRIANA
TER H O R S T, t Mil. Hosp. Welt. 26 April 1862.
BRAAKSMA, JELLE-, geb. Oostdongeradeel 14 Dec. 1836, zn.
van JITSE B. en STIJNTJE B R O E R S M A, flankeur
re Comp. I re Bat. Mr. Cornelis, t Mil. Hosp.
Welt. 12 Oct. 1862.
.
REYNDERS. HENDRIK, geb. Dokkum, matroos te Amboina in
r806/7: in I 791 als zoodanig naar Indi gekomen
met S. Constitutie voor de Kamer Hoorn.
(Fam. A. 501 fol. 822 Landsarchief).
FARER. JAN JA~Q~JFS-, geb. Westdongeradeel, 27 j., fuselier
18e Afd. Nat. Inf., 1_ Mil. hosp. Welt. 13 Juni
1829.
RO S, CI~RISTIAAN RIENDS-, geb. Heerenveen, zo j.. fuselier
qe bat. I gc Afd. Inf. te Batavia, t Mil. Hosp. Weltevreden
10 Juli 1829.
VEEN, CHRISTIAAN F. VAN DER-, geb. Leeuwarden, 37 j.,
fuselier 4e bat. a.v., t a.v. 25 Juli 1829.
WALTER. JAN-, geb. Heerenveen, 32 j., flankeur a.v., t a.v.
13 Juli 1829.
FARER. HER~~ANUS-, geb. Sneek, S&nlioek I 6 I 98, fuselier
re Comp. Subsistentenk&& te Batavia, besiemd
voor het 3e bat. Inf. in &rb, zn. van GOSSE F.
en GEERTRUY WEISEMA, + Mil. Hosp. Welt. 14
Nov. 1888.
BOOM-SMA. JACOB GE R B E N S-, geb. Elst, krankbezoeker en
BOOTSMA,
REII~SMA,
REITSMA.
voorlezer te Makasser. oud 39 j. in 1794, huwde
re BERBET T HOMAS en ze. Mdkasser I Juni 1 7 9 4
(ondertr. aldaar 15 Mei t.v.) ELISABETH SCHUT,
van Makasser, weesmeisje, 23 j.
geb. Finkum, 12 Maart 1881, was 15 Juni 1913
onderwijzer te Magelang.
HI<SOI:I,-. geb. Bolsward 19 Maart I 877, zn. van
DOUWE R. en GEERTJE STALUNGA. was sergeant
bij het N.I. Leger, Stamboek 42612.
TJEPKE ONKES-. geb. Stavoren, sergeant in dienst
Comp., werd 4 Maart I 746 op het Buiten Portug.
Kerkhof te Batavia begr. voor rekening van JA N
C H R I S T O F F E L WAGENER uit het huis Zuider
Voorstad.
JONG. DIRK JX-. geb. 't Bildt. 22 j., zn. van JAN DIRKS DE
J. en AALTJE KIXES VAN DER SLUJS, flankeur
re Comp. I ze Dat. Inf. te Welt., t Mil. Hosp.
Welt. 23 Juni 1859.
HEIDE. WIEBE JACOB VAN DER-, geb. Leeuwarden, 29 j.,
sappeur re kl. ge Comp. korps sappeurs, zn. van
LIEUWE v.d. H. en T IETJE M I E D E M A, t Mil.
Hosp. Welt. 28 Aug. 1859.
TASMA, GOSSE-, geb. Dokkum, 38 j., kanonnier re kl. I je
Comp. Personeel art. te Welt. zn. van JOHANNES
T. en MINKE GOSSES BE R G M A N S, i_ Mil. Hesp.
Welt. 3 I Aug. I 859.
STOFFELS, BINSE-, geb. Leeuwarden, 34 j., gezagvoerder a.b.
Ned. Schip Nicolaas Witsen ter reede Batavia. zn.
van T.JITTE ST . en wijlen TRIJNTJE DOUWES
SIEBENGA, gehuwd met ELIZABETH MARGARETHA
WJNKLER te Leeuwarden, t Mil. Hosp. Welt. 18
Sept. 1859.

RI,J~;I!RS~A. ELING HENDKIKUS-, geb. Lemmer. 25 j, 9 m.
***
DIIILK HARTOG'S inscription
(translated from the original in the State Museum, Amsterdam),
This memorialplate was placed here by the commonwealth
Government of Australia in 1938 to commemorate the first
recorded landing of Europeans in Australia.
KLAZINGA
25 d., sergeant subsistentenkader te Batavia, zn. van
ELING HENDRIKUS R. en TRUINTJE GAUKES D E
T OMPE, t Mil. Hosp. Welt. 3 Oct. 1866.
HEINKE-, geb. Smallingerland, 3 I j. 4 m. I I d.
cavallerist 4e Comp. Regiment O.I. cav., zn. van
T JIBBE K. en AALTJE H EINKES VAN DER B I J,
.t Mil. Hosp. Welt. 4 Jan. 1867.
RUWEDEL, JOHANNES JA N S-, geb. Heerenveen, 32 j. 10 m.,
hospitaalbediende subsistentenkader te Batavia, zn.
v a n JAN PIETERS R. en ANKE LANTING, t Mil.
Hosp. Welt. 15 Mei 1867. ZILVEREN GEDACHTENISVOORWERPEN.
(Veroolg Uao bl. 38 van Jaargang 5 j. SMIT, HE N D R I K-, geb. Leeuwarden,
31 j. 8 m: g d.. kanon-
In de ,.Mededeelingen van de Vereeniging van Gezaghebbers
B.B. in Nederlandsch-Indi" van 1939 komt voor ,,Een gezaghebber-
resident; Herinneringen van een bestuursambtenaar
uit den ouden tijd, bewerkt naar de nagelaten bescheiden van
wijlen den Resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
J. J. MEYER" door G. L. T ICHELMAN.
SIBRANDI,
nier je kl. I 8e Comp. der divisie veldart., zn. van
H ENDRIK S. en FROUKJE S T A A L, t Mil. Hesp.
Welt. z Juli I 867.
JA N-, geb. Franekeradeel, 29 j. 7 m. 15 d., korporaal
Subsistentenkader te Batavia, zn. van KLAAS
A LBERT S. en KORNELISKE JANS P IGCHELAAR ,
t Mil. Hosp. Welt. 17 Sept. 1867.
Op bladz. I I 4 van den overdruk van deze interessante publicatie
leest men:
,,Tot besluit is het m;j aangenaam nog te kunnen melden,
,,dat ik. (,d.i. Res. MEYmj ,koq tp_ mijn._komst.,in Nede'rland.,
,.zeer aangenaam werd verrast door een cadeau van de Euro-
,,peesche ambtenaren in de Residentie Zuider- en Oosterafdee-
,,Iing van Borneo, bestaande uit een massief zilver theeservies
.,en schenkblad met de vereerende inscriptie.
Blijk van Hoogachting en Sympathie
den afgetreden Resident der Z.O. afd. van Borneo
J. J. ME Y E R
Ridder der orde v.d. Ned. Leeuw en Eikenkroon
aangeboden door de ambtenaren aldaar
Ao. 1880
De resident J. J. MEYER overleed te Oosthuizen 4 Maart
I g2 I ; weet iemand wellicht waar dit blad zich thans bevindt?
TIEMSTI~A. LE E U W K E-. geb. Franeker, 2g j. 6 m.. fuselier
Subsistentenkader te Batavia. laatst wonende Hengelo,
zn. van ANNE SJOERDS T. en JETSKE LEEUWKES
VAN DER WOUDE, t Mil. Hosp. Welt. 25 Sept.
1867.
SMIT. AAIX-. geb. Blesdijke (Weststellingwerf), 3 I j. en I I m.,
kanonnier 2e kl. 13e Comp. personeel der art. te
Batavia, zn. van VANNES S. en AALTJE ALBERTI,
laatst wonende te Nieuwenhoorn, t Mil. Hosp.
Welt. 7 Oct. 1867.
KRAT;T, JAN MATTHIJS-, geb. Leeuwarden, 27 j. I m., s e r -
geant 2e Comp. 12e Bat. Inf. zn. van FRANCISCUS
K. en POPKJE OSINGA, t Mil. Hosp. Welt. 30
Oct. 1867.
V RIES, SYBREN D E-, geb. Harlingen, 2g j. 6 m., fuselier Ie
Comp. ge Bat. Inf. zn. van SIMON SYBRENS DE V .
en DURKJE S IKKES N I E U W E N H U I S , t Mil. HOST.
Welt. 28 Dec. 1867.
SPOELSTRA, ZACHARIAS-, geb. Leeuwarden, oud 32 j. 6 m.
5 d., fuselier subsistentenkader te Batavia, zn. van
DOUWE S. en ADRIANA VAN DER W I E L E N, t Mil.
Hosp. Welt. I I Aug. 1867.VRIES. JAN DE-, geb. Leeuwarden 4 Juni I 837, hofmeester,
laatst gewoond te Harlingen, zn. van ANDRIES DE
V. en ALBERTJE KEIZER, .I_ (verdronken) bij
Poeloe Laoet a.b. Ned. barkschip Quatre-bras 17
Maart 1868.
VELLENGA, LIEUWE-, geb. Bergum, 24 j. 8 m. fuselier subsistentenkader
te Batavia, zn. van SIJME V. en
A NTJE ROELS BROERS, t Mil. HOST. Welt. 3 0
Dec. 1868.
HEIDE, OENE SJOERDS VAN DER-, geb. Drachten, 29 j. 2 m,
korporaal art. subsistentenkader, te Batavia, laatst
gewoond te Olterterp, zn. van SJOERD VAN DER H.
en WITZKE OENES H A L T, t Mli. Hesp. Welt. g
Jan. 1868.
SCHAAPSMA, GERBEN-, geb. Sexbierum zg j. 20 d., fuselier
re Comp. I re Bat. Inf. laatst gewoond hebbend
te Franeker, zn. van ENTE ARINS S. en JOHANNA
GERBENS DE BOER, t Mil. Hosp. Welt. 26 April
1868.
EISMA, JAN-, geb. Leeuwarden, matroos 3e kl. Z.M. fregat
Prins Alexander der Nederlanden, zn. van ADRIANUS
E. en ELZIJNR STARKE, t Mil. Hosp. Welt. 3 I
Juli 1868.
HOEKSTRA. WYBE-, geb. Leeuwarden, 2g j. 3 m., korporaal
subsistentenkader te Batavia, zn. van ALBERTUS
WYBES H. en JAYKE JONKER, t Mil. Hosp. Welt.
7 Aug. 1868.
KOOPSTRA, EGBERT WIEBES-, geb. Weststellingwerf-Blessum,
3 I j. 5 m, kanonnier ze kl. Comp. v.d. divisie art.,
laatst gewoond in Gaasterland, zn. van W I E B E
TEUNIS K. en HEILTJE HENDRIKS KRAGT, t Mil.
Hosp. Welt. 8 Aug. 1868, t Mil. Hosp. Welt.
8 Aug. 1868.
DRIJFHOUT , HENDRIK JA N-, geb. Oldeberkoop, 25 j. I m.
fuselier 6e Comp. I xe Bat. Inf. laatst gewoond
hebbende te Oldeberkoop, zn. van UILKE JELKES
D. en JAUKE HENDRIKS WAGENAAR, t Mil. Hosp.
Welt. 14 Aug. 1868.
VISSER, FETZE-, geb. Sneek, 27 j. g m., fuselier 6e Comp.
ge Bat. Inf. laatst gewoond te Barradeel, zn. van
JELTE V. en ANTJE BAKKER, t Mil. Hosp. Welt.
14 Aug. 1868.
FABER, AUKE-, geb. Oostdongeradeel, 28 j. 6 m., fuselier 6e
Comp. I re Bat. Inf. zn. van LIEUWE AUKES F.
en AAFKE HARMENS BANIA, + Mil. Hosp. Welt.
rg Sept. 1868.
BOSMA, HENDRIK-, geb. Leeuwarden 3 Juni 1888, overl. Tjimahi
4 Oct. 1918. Hij liet ouders, broedere en
zusters na.
VREENINGEN, ANNE HENDRIK VAN-, geb. Franeker 18 Juni
1879, t Tjimahi 3 Mei 1919.
NOORDBEEK, WOPKE-, geb. Harlingen 27 Oct. 1864, t Tjimahi
5-6-1909.
YDES, JEDPE-, van Harlingen, in 1802 in Indi gekomen met
schip ,,Vrede 8 Rust" als jong matroos op f 8.-
'Sm., werd 13 Dec. I 805 kwartiermeester op
f 20.- 'sm. met 3-jarig verband: op zo Mei 1814
ondertr. hfi te Grissee met MARIA LOUIsA HANKART,
geb. Amsterdam; hij was toen oud 26 jaar en
burger te Soerabaja. Bij den ondertrouw waren getuigen:
E. HULLAERT en hv. M. L. EMHARDT.
(Not. Prot. Grissee 18 14 no. 66 en bijlagen in
Landsarchief te Batavia). Als wedr. van M. L.
HANKART ondertr. hij te Soerabaja I I en huwde
hij aldaar 26 Dec. I 8 I g EVERTJE VAN HUYSTEDEN,
geb. Naarden oud 3 I jaar en wede. HENDRICUS
BERNEVELD. Hij + Soerabaja 6 Juni I 82 I : crediteuren
en debiteuren opgeroepen 26 Juni 1821 door
den eersten executeur J. L. ZANGE.BOER, PAULUS DE-, geb. Leeuwarden, 30 j., sergeant, zn. van
WILLEM DE B. en GEERTJE UILTJES, + in het
Garnizoenshospitaal te Serang I I Juni I 837.
BEYNST, PIETER B ERNARDUS-, geb. ,Harlingen, 32 j., fuselier
Algem. depot detachement te Pandeglang, t a.v.
17 Oct. 1837.
KRAK, FREDERIK-, geb. Leeuwarden, oud 22 j., soldaat, t a.v.
27 Nov. 1837.
BLOEMBERGEN, EVERT-, geb. Leeuwarden zo Juli 1871,
t Bandoeng 26 Oct. 19 I I, employ Kolff 8 Co.
ald., begr. Oudste Algem. Begr. ald. 1 no. 401.
RITMAN, TEUNI-JE-, geb. Leeuwarden 22 Dec. 1894, + Bandoeng
19 Feb. J g2 I. begr. Oudste Algem. Begr.
ald. Afd. 1 no. 630. was onderwijzeres en de hv.
van HINRICH EBERHARR MEYER, particulier onderwijzer
te Bandoeng.
WA L, HERMINA H. . . . . . . . . . VAN DER-, geb. Minnertsga 14
Sept. 1898, t Bandoeng 27 Aug. 1928, begr. Bandoeng
Oudste Begr. Afd. 1 no. 861, was de hv.
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAN ENGEN.
VOERMANS, PHILII>I>US JACOBUS-, geb. Leeuwarden circa I 799,
wonende Soerabaja. j.m., ondertr. aldaar 16 Feb.
1822 en huwde ald. 3 Maart 1822 JOHANNA PETRONELLA

I 80 I, wede. WILLEM KOSTER. Bij 't huwelijk waren
getuigen COIINELIS SOETERS en DOROTHEA
KOIJI'EN E. 1,.
%-EIGSTRA, s. . . . . . . . , . -, geb. Brantgum 22 April 1869,
f Soekaboemi 23 Jan. 1926, begr. Algem. Begr.
ald. no. 1 2 1 0 .
BOSCfIL00, AAI:KE MRRTHA-, hv. SMIJTER, geb. Heerenveen
3 Juni 1860, + Cheribon 3 Maart 1920.
VISSER, JOHANNES-, Azn., geb. Heeg 8 Sept. 1848, t Cheri.
bon 12 Mei 1912.
BLOICI, JAN GELINDE VAN-, geb. Gorredijk 3 Aug. 1850, t
Tandjong Sari (Cheribon) 20 Nov. 1930.
HOEK, BOUWE VAN-, geb. Harlingen, 20 j., matroos 3e kl.,
Zr; Ms. Wachtschip Gedeh, Stbk. 20344, zn. van
SIMON VAN H. en FOKJE VAN OOSTEN, + Mil. HOST.
Welt. Bat. 6 Oct. 1884.
RIENSTRA, DOEKE-, geb. Hindeloopen, 17 j., lichtmatroos van
Zr, Ms. Ramtorenschip Koning der Nederlanden.
zn. van PIETER DOEKE R. en CATHO SJOERDS,
.f a.v. 13 Dec. 1884.
FEEN, VAN DER-, geb. Bolsward, 35 j., opzichter Batav. Haven
werken, t a.v. 2 Jan. 1885.
SISSEREN, LUCAS VAN-, geb. Woudscnd, 3 I j. soldaat-schrijver
je Comp. Subsist. Kader te Batavia, zn. van DANIEL
CHRISTIAAN VAN S. en PAKJE G E R B E N S
AUKES, + a.v. 26 Dec. 1885.
SWAM, GERRIT-, geb. Koudum, 22 j., korporaal 3e Comp.
ge bat. Inf. te Batavia, stbk. no. 19672, zn. van
JAN FREDERIK S. en RIKA MEYER, + a.v. 30 Dec.
1885.
OFFRINGA , JOHANNES-, geb. Deersum (Rauwerderhem), 25 j.
fuselier, Algem. Stbk. 208 14, zn. van JELTJE SJUK
0. en TJITSKE WILLEMS DE Roos, werd 26 Juni
I 886 ter begraving opgenomen in Mil. Hosp. te
Weltevreden (Batavia).
HAAN, JOI~AN GEORGE D E-, geb. Leeuwarden, 44 j., werd
z g Juni I 886 ter begraving opgenomen in het Mil.
Hosp. a.v. Hij was wedr. van JEANNETTE DIDERICA
HULSTKAMP, zn. van RUTGER WIJTSE DE
H. en REGINA MARGARETHA KONING.
WERP, KLAAS VAN DER-, geb. Harlingen, 2e hofmeester a.b.
S.S. Conrad, man van GRIETJE RIKKERS, .t Mil.
Hosp. Weltevreden (Batavia) 16 Juni I 887.
WERF, WATZE VAN DER-, geb. Harlingen, 30 j., kanonnier
re kl., re Comp. divisie Veld- en Bergartillerie, zn.
van SIPKE VAN DER W. en WIKJE OENSTRA, t a.v.
15 Oct. 1888.
FABER, HERMANUS-, geb. Sneek, 36 j., fuselier re Comp.
Subsistentenkader te Batavia, bestemd voor het 3e
bat. Inf. in Atjeh, stbk. 76198, zn. vii GOSSE F.
en GEERTRUY WEISMA, t a.v. 14 Nov. 1888.
DRIJFHOUT, HANS-, geb. Balk in Fr., particulier, t a.v. 23
SONNEGA ,
Dec. 1888.
AAFJE ANNA-, geb. Leeuwarden 18 Oct. I 9 I I,
stenotypiste, gescheiden echtgenoote van FERDINAND
HENDRIK BERGHUYS, dr. van CORNELIS S., handelsemploy
te Bilt en hv. w$en SJOERDTJE
WIERSMA, huwde Batavia 3 April 1936 HERMAN
CARL FRIEDRICH FABRI, geb. Berlijn I 9 Dec. I 903,
handelsemploy, gescheiden echtgenoot van HELENA
HAhfll.TON 01: SILVERTONHILL, zn. van Dr. HERMAN
E,MANUEL F. en hv. CECILE STEVER, beiden
overl.
VRIES, TJITZE DE-, geb. Heerenveen 5 Maart 1894, boekhr.
te Soerabaja, gescheiden man van JACOBA JANTINA
HENDRIKA DE JONGE, zn. van JOOST DE V. en hv.
EYBERTJE HOLTROP te Heerenveen, huwde Batavia
8 Mei I 93 6 MARIA ELISABETH KOENS, geb. 's-Gravenhage
19 Feb. 1890. dr. van wijlen DAVID K.
en hv. PHILIPPINA JOHANNA CORNELIA GERADTS.
HULSEN, JOHAN GERHARD HENRICUS VAN-, geb. Leeuwarden
8 Feb. 1908. handelsemploy, zn. van JOHANNES
HERMANUS BARTHOLOMEUS VAN H., rjksambtr. en
hv. THEODORA CHRISTINA VAN DEN MARKHOF,
huwde Batavia 26 Mei I 93 6 CLARA VAN ENGERS,
geb. Haarlem 25 Juli 190 I, gescheiden hv. HENRI
JOHAN VAN WINSEN, dr. van ABRAHAM VAN E. en
hv. BETJE VRIESLANDER .
ZEYLSTRA, HIELKE-, geb. Franeker 27 Mei I 909, 3e stuurman
Kon. Paketv. Mij., zn. van AUKE Z., commies
P.T.T. en hv. ANTJE BROEKEMA te Delft, huwde
Batavia 16 Juni 1936 JOHANNA TERLAAK, geb.
Amsterdam 15 Juli 19 I 7, dr. van FREDERIK HENDRIK
T., gep. off. van gezondh. en hv. ELISABETH
TRIMI'.
SCHOOT, EVERT VAN DER-, geb. Franeker 26 Mei 1910, handelsemploy,
zn. van JOHANNES VAN DER S., koopman,
en hv. JOHANNA TAMMINGA. huwde Batavia
12 Jan. I g 3 7 LAMBREGTA JACOBA ELISABETH
VALETON, geb. Weerselo 2 Juli I 9 I I, dr. van
Josu JEAN PHILIPPE V., secretaris directeur Vereeniging
Kinderzorg te Zwolle, en overl. hv.
CHRISTINA MARIA HILLEGONDA BLOM VAN GEEL.
NIJDAM, JACOB KLAAS-, geb. Wolvega 2 I April 1909, werktuigkundige
bij de Kon. Paketv. M., zn. van wijlen
H ILLE KORNELIS N. en TRIJNTJE M USCH t e
Idaarderadeel, huwde Batavia IO Juni I 937 WILHELMINA
AMALIA SOPHIA LEMMERS, geb. Batavia
ZI Oct. 1907, dr. van wijlen GERRIT WILLEM L.
en weduwe Mas Ad'jing SOPINAH en gescheiden hv.
HEINRICH TffEODooR Gns.
LINDEN, YNTE VAN DER-, geb. Leeuwarden 23 Aug. 1909.
employ Int. Crediet en Handelsv. Rotterdam te
Batavia. zn. van JAN VAN DER L., koopman te
Leeuwarden, en WYPKJE TIJSMA, huwde Batavia
2 Juli I 93 7 WILHELMINA LAURA GLEENEWINKEL
KAMPERDIJK. geb. Semarang 9 April 1913, dr. van
KAREL WILLEM HENDRIK G. K., particulier te
Semarang, en gesch. echtgen. CHRISTINA CAROLIENA
TEHR, in I 937 oud 40 j., ass. apothecares te Batavia.
HECKMAN, FRANCISCUS -, geb. Dokkum 18 Oct. 1895, handelscommissaris
in de Unie van Zuid Afrika, gescheiden
van BERTHA ALLEGONDA ESTELLE KISSING,
zn. van wijlen JAN HERMANNUS H. en JACOBA
CLARA MEYERINGH, huwde Batavia I 3 Aug. I 93 7
ANNIE LOUISE POOL, geb. Overveen I I Aug. 1905,
gescheiden echtgen. NICOLAAS DE RIDDER en dr
van GOZINE P. te Aken.

SIEX'ES, JA N-. geb. Harlingen, 45 j.. gehuwd, gezagvoerder
van brik Le Hros ter reede van Batavia, + I 5 Juni
1829 ten huize van WILLIAM PHILII~PS. 35 j.,
koopman aan het Koningsplein te Welt.
SPEELMAN, JOHANNES-, geb. Heeg, 23 j., matroos a.b. Ned.,
Part. schip Helena ter reede van Batavia, ,f Mil.
Hosp. Wetcvreden 20 Juni 1829.


Bron ; D E I N D I S C H E N A V O R S C H E RMet Vriendelijke groet van
Anton Musquetier