Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier


In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Groningen of elders uit Nederland afkomstig zijn.

De Friezen op Java Ned. Indie deel 22 (laatste deel)


BRAKENHOFF, KOERT BERNARD-, geb. Leeuwarden, oud

33 jaar, stafmuzikant 3e kl. korps Muzikanten

te Weltevreden, wedr. van JOHANNA ELIZABETH

NAMDISA huwde Batavia 21 Feb. 1844 ANTONIA

SELLY, oud 35 jaar, geb. Djokja.

A G E S, JELTE- , geb. Lemsterland, oud 38 j., hoofdmachinist

Stoomvaart Mij. Nederland, zn. van

wijlen TJEERD AGES en hv. BERENDINA LACROOY

te `s Gravenhage, huwde Batavia 28 Juni

1912 ALIJDA WILHELMINA REGINA VAN WEEL,

geb. Amsterdam, 23 j., dr. van wijlen LYDA

VAN WEEL.

WERF, JACOB VAN DER-, geb. Leeuwarden, 28 j., commies

P.T.T. te Soerabaja, zn. van PIETER

v. D. W. en hv. SEPKJE VAN DER WERF beiden

JF, huwde Batavia 4 Dec. 1912 ANNA VINGERHOETS,

geb. Tiel, 23 j., dr. van ANTONIUS WILHELMUS

V. overl. en hv. DINA HENDRIKA RAANDERS

te Tiel.

BISSCHOP, Mr. GERARDUS JOHANNES-, geb. Leeuwarden

22 Juni 1869, referendaris bij de Alg. Secretarie

te Buitenzorg, daarna secretaris van het Dep.

van Financiën, Burgemeester van Batavia en

laatstelijk van Hoorn, huwde Delft met Mej,

TEN HARMSEN VAN DER BEEK, geb. te Valburg.

JONG, DOUWE DE-, geb. Harlingen in 1853, Jr 29 Oct.

1897. begr., Poerworedjo.

LREKSMA, `KLAAS-, geb. `Harlingen` 18 Maart 1859, t

Soerabaia 1 Oct. 1916, gehuwd en vader. Hij

werd begr. op Peneleh aldaar graf B 3392.

ZIJLSTRA, ELIZABETH-, huisvr. BOLILIAN, geb. Franeker

5 Mei 1849, i_ Ngadiwono 7 Nov. 1907, begr.

Soerabaia - Peneleh graf no. 2787, liet man en

kinderen na.

ZWART, YST-, geb. Slooten, 35 jaar, huzaar 7e regiment

huzaren in garnizoen te Rijswijk (Batavia), j-

Mil. Hosp, te Weltevreden 31 Aug. 1830.

OOSTERHOF, BERNANDUS GEERTS-, geb. Gorredijk, oud

30 jaar, fuselier Algem. Depot te Weltevreden,

i_ Mil. Hosp. te Weltevreden 1 Sept. 1830.

MULDER, BONNE JACOBS-, geb. Workum, oud 30 j.,

bootsman Part. Ned. Schip Nederlanden wonende

te Amsterdam, gehuwd en zoon van

JACOB BONNES M. en HISKE JACOBS beiden -J-,

overleed ter reede Batavia 31 Jan. 1831, aan

boord van het schip.

HETTEMA, HESSEL-, geb. Goinga 9 Maart 1874, $Pegaden

baroe 9 Mei 1921, begr. Soebang.

VISSER, HENDRIK-, geb. Leeuwarden 24 Oct. 1873, t

Temanggoeng (Kedoe) 5 Jan. 1917; hij was

zn. van CORNELIS V. en HENDRIKA KLEBACH,

voorts gegageerd sergeant ziekenverpleger en

gehuwd met de Inl. Christenvrouw TJIE MINA,

bij doop gen. GONDA.

ZEE, TJF,ERD VAN DER-, geb. Koudum 13 Mei 1854, $

Temanggoeng (Kedoe) 20 Juli 1911, zn. van

S JIRK ROMKES VAN DER Z. en POPK TJEERDS


PAAUW, was handelaar en gehuwd met de Inl.

Christenvrouw MINAH, vroeger genaamd DALITJEM.

DAUM, YMKE PETRUS-, geb. Harlingen 45 jaar, employé

Gouv. transportaannemer, man van CHARLOTTE

MARIA JOSEPHINA THOEROEP, j- Grabak (Magelang)

14 Sept. 1881; hij was zn. van PETRUS

JOHANNES D. te Harlingen.

THOMAS, BOONTJE-, geb. Leeuwarden, t_ Mil. Hosp.

Magelang 29 Sept. 1898, oud 25 j. 3 m. en 12

d., Eur. korporaal teekenaar h/h 2e Depot Bat.

Eerste Subsistenten Comp. te Magelang, zn. van

UILTJE THOMAS en HELENA MARIA BERGMAN.

EERKSTMAN, MARIA-, geb. Leeuwarden, ruim 24 jaar,

dr. van wijlen SJOERD E. en JOHANNA MARIA

ARNOLDI te Magelang, huwde aldaar 28 Maart

1893 HERMAN CORNELIS DE VOOGT, geb. Oldenzaal,

ruim 33 jaar, le luit. Inl. 2e depotbataillon

te Magelang, zn. van TEUNIS DE V. en

ADOLPHINA HENRIETTA HERMANNA SCHOUTEN.

PETERSEN, ANTHONIE-, geb. Harlingen, oud ruim 36

jaar, adj. onderoff. 2e depot bat. te Magelang,

zn. van EVERHARDUS WILHELMUS P. en MAKIA

SOPHIA WALDORP te Marsum, huwde Magelang

24 Dec. 1890 ALIJDA JACOBA HENGSTMENGEL,

oud ruim 33 jaar, wed. GIEL CORNELIS

HOOGENDOORN, dr. van CORNELIS H. en Jav.

vr. KASIEM; zij wettigen bij dit huwelijk ANTON

KOENRAAD SALEMON PETERSEN, geb. Semarang

13 juli 1887.

FRANKEN, JOHANNES-, geb. Augustinusga 5 Maart 18493

le luit. Inf. te Amoentai, zn. van TJEBBE PZETERS

F., gep. rijksontv. te Groningen en GERTJE

JOHANNES HALBESMA, huwde Magelang 13

Maart 1886 JANNE LUCIE LEYDER, geb. Soerabaja

4 Jan. 1860, dr. van JOHANNES LEONARDUS

L. en FRANCINA LUNEL.

MEYER, WILLEM-, geb. Sneek 13 Oct. 1845, hoofdonderwijzer

aan de school voor zonen van Inl.

Hoofden enz., zn. van AUKE M. en MAGTELTJE

HORNSTRA, weduwnaar van HINKE COLLET en

gescheiden van OLIVIA CLEMENTINA ALEXANDER

(Vonnis Raad van lust. te Soerabaja 27 Aug.

1879), huwde Magelang 3 April 1885 EVERDIENA

MARGO RANNEFT, geb. Vledder (Drenthe) 2

April 1855, hoofdonderwijzeres Meisjesschool

te Magelang, dr. van JOHAN EVERHARD R. en

J A N T J E D R I J B E R.

DIEPHUIS, JAN-, geb. Achtkarspelen 24 Mei 1852, opziener

tabaksondern. Balak te Magelang, zn.

van HAJO D., j- Dragten in 1868 en van RINGENERA

VAN KNIJFF aldaar wonende, huwde

Magelang 12 Mei 1877 WILHELMINA CHARLOTTA

FLOBERG, geb. Fort Van den Bosch te Ngawi

1 Maart 1856, dr. van JOHANNES CHRISTOFFEL

F. (t Cheribon 16 Nov. 1874) en WILHELMINA

PAULINA GERLACH te Magelang.

KINGMA, MARTEN-, geb. St. Anna Parochie 28 Aug.

1868, zn. van DIRK K. en NIELTJE KROTTJE,

kwam 18 Mei 1889 met S.S. Semarang naar

Indië als soldaat en j- Weltevreden 2 Sept.

1891 als fuselier.,

BROUWER, GEERT-, geb. Arum-Wonseradeel 22 Aug.,

1849, zn. van SYBRANDUS GEERTS B.en BAAFKE

AGES VAN DER ZE E, kwam 16 Aug. 1884 per

S. S. Noordbrabant als soldaat naar Indië en

j- Oleh-leh 3 Feb. 1886 als idem.

RIJGERSMA, JOHANNES-, geb. Leeuwarden 5 Sept. 1864,

zn. van ANTOON R. en SOPHIA JACOBS~RIEND,

kwam 7 Juni 1884 als soldaat naar Indië met

schip Zuidholland en + a. b. v.h. S.S. Gouverneur-

Generaal `s Jacob 15 Nov. 1885 als idem.

TEENSTRA, SJOUKE-, geb. Balk 6 Feb. 1857, zn. van

JOHANNES PIETEKS T. en AALTJE HYLKES PLANTINGA

vertrok 16 Feb. 1884 met S. S. Semarang

naar Indië als soldaat en f- Padang 19 Nov.

1885 als idem.

SISSEREN, LIJCAS VAN-, geb. Woudsend 27 Mei 1854,

SWAM,

zn. van DANIEL CHRISTIAAN VAN S. en PAKJE

GERBENS AUKER, vertrok 17 Jan. 1883 als soldaat

naar Indië met S. S. Prinses Wilhelmina

en t Weltevreden 26 Dec. 1885 als fuselier.

GERIT-, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert

en Noordwolde) 8 Jan. 1863, zn. van JAN FREDERIK

S. en RIKA MEYER, vertrok 6 Dec. 1884

met S.S. Utrecht naar Indië als korporaal en

f- Weltevreden 30 Dec. 1885.

ENSINK, JAKKELE-, geb. Wommels 14 Maart 1863, zn.

van KATHARINUS GERRITS E. en REINO LOUIOS

VISSER, vertrok 24 Dec. 1881 met S.S. Zeeland

als soldaat naar Indië en t Willem 1 27 Nov. ..-

1885 als fuselier.

.


METZELAAR, WI L L E M-, geb. Harlingen, 38 jaar


wachter bij het Postkantoor te Weltevreden,

zn.' van JOHANNES M. en hv. ANTJE N A U T A,

beiden t, huwde Batavia 7 Jan 1914 de Inl.

Christenvrouw SARINA, bij den doop genaamd

JETJE, geb. Tangerang, oud 34 jaar. Zij wettigden

TJERK JACOB M., geb. Batavia31 Jan.1910.


VEENSTRA, ENGELBERT:, geb. Nijega 13 ApriI.1851, zn.

van MOPKE JOEKES V. en ZWOLTRA.SIJBRIGJEN

WIL'LEMS, vertrok 18 Sept., 1874 als soldaat

naar Indië per S. S. Voorwaarts. en +, 25 Dec.

1885 te Semarang als fuselier.

.


SCHAAFSMA, SJOERD ATZES-,

was gehuwd met ANNA JOSINE JOHANNA SPEER,

geb. Donaueschingen 8 Juni 1849, + Ambarawa

26 April 1918.

HESLINGA, TIBURTIUS G.-, geb. Witmarsum (Wonseradeel)

11 Feb. 1842, kwam 26 Feb. 1877 in Indië

als pater Jezuiee en werd 1 Mei1877 bevestigd

tot hulppastoor te Maoemere; 22 Maart 1883

werd hij erkend als hulppastoor te Larantoeka;

Bron; De Indische Navorscher

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier