Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton MusquetierGRAFSCHRlFlEN JAVA / BANDOENG

Klasse I , Grafkelders


135--Hier rust / Jasper Woudstra / geb. Franeker (Friesland) / 10-6-
1867 / overl.

Bandoeng í 27-6-1936.GRAFSCHRlFlEN JAVA / BATAVIA

Afdeling G.

60--Hier rust / Bauke Hofman / geb. te Drachten (Friesland) / 19
Dec. 1863 /

overl. den 14 Februari 1924.GRAFSCHRlFlEN JAVA / BATAVIA

Afdeling H.

240--Hier rust / L.J. Woudsma / geb. te Oldelamer (Friesland) / 20
Maart 1891 /

overl. te Bat.C. / 30 November 1934.

314--Rustplaats / van / Balthazar Koop Hollander / geb. te Oude Haske

(Friesland) / 23 April 1895 / overl. te Batavia / 4 October 1935.GRAFSCHRlFlEN JAVA / BATAVIA

Afdeling I

244-- Hier rust / Allert Postma / in leven / Commissaris van
Politie / geb.

17 Sep. 1900 / overl. 5 Juni 1933 / Zürich (Friesland) /
Weltevreden / Hij

ruste in vredeGRAFSCHRlFlEN JAVA / CHERIBON


Algemene Begraafplaats

Afdeling I

85--Hier rust / H. Plantema / geboren te Peperga / Friesland den
2lsten

February 1833 / overleden den 5den Juny 1874.

GRAFSCHRlFlEN JAVA / SOEKABOEMI

Oude Begraafplaats436---Hier rust / mijn zoo innig geliefde echtgenoot / Wilhelm
Herman Ruleman

Voget / geboren te Oudwoude-Friesland / den 6en October 1856 /
overleden

te Soekaboemi / den 1 len Juni 1907 / Zijn leven was liefde.1210--- Sytze Steigstra / geb. te Brantgum (Friesland) / 22 April
1869 / overl. te

Soekaboemi / 14 Augustus 1927.

GRAFSCHRlFlEN SUMATRA / PAJACOMBOTer nagedachtenis / aan / D.H. W. Beekhuis / Arts, Officier van
Gezondheid 2e kl.

/ geboren den 19en December 1858 / te Hempens (Friesland) /
overleden den 21en

Juli 1895 / te Paya Combo / Zijne Collega's.

GRAFSCHRlFlEN JAVA SOERABAJA

Hier rust / K. Buwalda / oud 47 jaren / geb: Aan den Lemmer
(Friesland)

/ overl: 30 july 1866.Batavia

Begraafplaats Tanahabang Weltevreden

(Afdeeling 1 A)

H a r m a n u s H e 1 d e r / geb. te Aalzum (Friesland) /

8 Maart 1873 / ,s>erleden te Weltevreden / 20 December 1919.Batavia

Begraafplaats Tanahabang Weltevreden

( Afdeeling 111)

218.--- Rustplaats / van / onzaen innig geliefden / echtgenoot en

vader/Joha,nnes N i c o l a a s / P l a n t e n g a / g e b . t e

Metslawier-Friesland / 15 October 1838 / overl. 29 September

1910 / en van zijne echtgenoote / P a u li n a J o s e p h i n a /

geb. C o p p i e n s / over]. den 19 Mei 1915 / in den ouderdom

van bijna / 63 jaren / L a m b e r t u s S e r v a t i u s / J a n s
s e n/

geb. te Maastricht / overl. te Batavia / 20 Dec. 1927 / oud drie

en tachtig jaar / R. 1. P.Begraafplaats te Malang

(Klod Jenglor ) .

Vak V

269.--- Hier rust / Dur k Har tk,am p / geb. te Oude Haske /

(Friesland) 29-12-1867 / overl. te Malang 3-2-1904 / R. 1. P. (1119)Soebang

( Algemeene Begraafplaats).

25--- Hier rust / H e s s e 1 H e t t e m a / geboren 9 Maart 1874 !

te `G'oenga Friesland / overleden 9 #Mei 1921 / te Pegadenbaroe.Bandoeng.

(Oudste der nog bestaande Begraafplaatsen).

390. Hier rust / A. J. Dij k s t r a / geb. 1 September 1848 / te

Oosterwolde - Friesland / overl. 11 Juni 1911.

(Anne Johannes D. zn. van Johannes Jans D. en

` G r i e t j e J a n s V e e n s t r a e n `man v a n H i l l i g j
e

H e s s e l s ) .


Bron: Indische Navorscher