Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier

In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Friesland of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Groningers deel 1

Francisca Antoinette Maria DE TOURTON BRUYNS,
geb. Maastricht 17.11.1870, tr. K. WYCHGEL.
(Bondowoso).
Johanna Maria Henriette Jacqueline DI-. TOURTON
BRUYNS, geb. Groningen 16.V.1872, tr. 1. Henricus
Johannes Elise VAN DER KOP (dit huwelijk werd
door echtscheiding ontbonden); 11. J. Sluimers.
(Soerabaia.)
.
Jan Jakob Willem DE TOURTON BR U Y N S,
wettelijk erkend Salatiga, geb. 19.111.1855, +
Groningen 21.V.1874.ANTONIA NEELTJE VAN R. TE G., geb. Semarang
12 Jan. 1838, tr. ald. 23 Oct. 1861 Mr. A BRAHAM
MARINUS FOKKER, off. van Just., wedr. van MARIA
JOHANNA CHRISTINA DE PAULY, zn. van ABRAHAM
F. en ELISABETH BOOM; zij hertr. Groningen 8 Juli
1874 FREDERIK LEONARD WILLEM BEYERINCK. (Vgl.
uitvoerig Ned. Patric. 1919 bl. 20 en 111, in de
genealogiën BEYJERINCK en FOKKER.)


Uit het oudste grafboek van Semarang
1854.
W IERINGA, RU U R T-, lichtmatroos v/h Ned. Part.
Schip Derkina Titia, 19 j., geb. Groningen,
t a.v. 20 Dec. 1854.

HAAS, SIMON DE, 24 j. korp. 5e Comp. 2e Bat. Inf.geb.
Franeker, zn. van ALBERTUS DE HAAS en CATHARINA
REILSMA te Groningen,
+Semarang 12 Dec. 1839.


BARNSTIJN, BAREND-, geb. Leeuwarden, 35 j., adj. onderoff.
Inf., commandant detach. op Onrust,
zn. van LEVY SALOMON B. overl. en RACHELTJE
LEVY CANTER te Groningen, huwde Batavia
17 Feb. 1877 JANSJE BLESGRAAF, geb. Taloe
(Ayer Bangis), 24 j., won. te Batavia, dr. van
de Inl. vrouw SARINA en erkend door wijlen
ADRIANUS BL.


REIDING, JACOBA-, geb. Kollum, 28 j., te Batavia, dr.
van wijlen JAN R. en hv. ANTHONIA VAN DEN
BERG, te Groningen, huwde Batavia 17 Juni
1930 HENDRIK SJOERS, geb. Wognum, 31 j., le
luit. inf. zn. van BNLJNO S., kweeker te Wognum
en hv. AAFJE SAAL en gescheiden echtg. van
AALTJEN BOGTSRA.

BUUKMA, GERAKDUS-, van Groningen, huwde MARGARETHA
HEIDEGGERS van Garmerwolde, die als
wed. ondertr. Batavia 30 April 1790 ANTHON
G ERHARD GUNTHER, pred. DS. BUURMA + Semarang
kort voor 24, Nov. 1788, na aldaar te
hebben getest. 14 Juni 1788.


Jhr. Mr. JACOBUS JOHANNES AKICIUS QUINTUS, geb.
Groningen 29 Aug. 1823, wethouder van Haren, +Groningen
29 Nov. 1891; gehuwd aldaar 5 April 1860 met:
4. CHRISTINA MARIA WOLDRINGH, geb. Appingedam
27 Maart 1826, j- Groningen 3 Jan. 1907.


Jhr. Mr. WILLEM JAN QUINTUS, geb. Groningen 8
.,... Maart 1778, lid gerechtshof te Groningen, lid prov
Staten van Groningen, lid 2e Kamer, + Groningen
9 Feb. 1839, zn. van Mr. JUSTUS DATHO QUINTUS
( 1 7 3 3 - 1 8 1 7 ) en CATHARINA JOHANNA ALBERDA VAN
EKENSTEIN ; hij huwde Groningen 25 Nov. 1805 :
6. A LEIDA SILBILLA SARA WICHERS, geb. Groningen 2
Sept. 1787, j- Helpman bij Groningen 5 Aug. 1845,
dr. van Mr. JAN WICHERS (1749-1816) en ROELINA
JULLENS.


Mr. JACOB WOLDRINGH, geb. Groningen 17 Dec.
1794, raadsheer Gerechtshof aldaar, + Groningen
25 Aug. 1878, zn. van GERARD GILLES WOLDRINGH
(1756-1806) en ANNA CATHARINA ROORDA, huwde
Groningen 23 April 1824 met:
8. Jkvr.,' CHRISTINA VAN IDDEKINGE, geb. Groningen
19 Oct. 1798, j- aldaar 21 Oct. 1863, dr. van Jhr.
Mr. JEAN FRANCoIs VAN IDDEKINGE (1765-1848) en
CHRISTINA MARIA ALBERDA VAN MENKEMA.


X: HEINRICH BASILIUS Baron BAERMAYER VON B.,
geb. en ged. Groningen (Luth. kerk) 31 Oct 1754, cadet
bij het regiment Van Rechteren 1772, vaandrig 1779,
le luit. 1788, kap. 1792, overgegaan bij het 3e bat. Jagers
1795, tnajoor 1800, luit. kol. bij het le Reg.Inf.1805,in
welk jaar hij gepens. werd. Plaatsel. comm. van Geldersoort
1806, van `s Hertogenbosch 1809, I_ aldaar
3 Sept. 1820, huwde ELISABETH DE VRINDT (VRIENT),
ged. te Utrecht (Jacobikerk) 31 Aug. 1782, -I_ `s Hertogenbosch
5 April 1832, dr. van CASPAR DE VRIEST
en CHRISTINA VERSCHOOFF.KYLSTKA, HEINRICH JO H A N-, geb. Wijnbritseradeel in
1862, off. van gezondh. 2e kl. N. 1. L., zn. van
R INZES K. overl. en hv. GEPKEA WIEDRANDS
H I T J E R, te Groningen, huwde bij volmacht
Poeloe Raja (Atjeh) - Batavia 14 Oct. 1895
FKANCISCA ADOLPHINE VAN SCHUYLENBURCH,
geb. Benkoelen in 1871, werkzaam in het Gesticht
der Zusters Ursulinen te Weltevreden,
dr. van EDUAK» GUSTAAF VAN S., gep. ambtr.
en MARIA ANTOINETTE SCHULTZE.

OOSTINDISCHE
PREDIKANTEN".


LIEFTINCK, ALBERTUS- , geb. Groningen, werd 14 Juni
1773 te Colombo beroepen en werd 16 Juni 1776
naar Batavia gezonden; hij huwde eerst AN N A
MAGDALENA VERHAGEN en 2e (ondertr. Batavia
24 Jan. 1778) SUSANNA CLAUDINA DE VILLIERS,
van Kaap de Goede Hoop, wed. JOHAN HENDRIK
ZINNER. Van 27 Aug. 1776 tot over]. was hij weer
pred. te Batavia ; op 24 Sept. 1776 werd zijn
gage verhoogd tot f 130. Hij werd 10 Maart
1778, lid College Curatoren en Scholarchen en
-t Batavia 8 Oct. 1778, nalatende broeder en
zusters. Hij werd in. den predikantskelder van
de Holl. Kerk te Batavia begr. op 9 Oct. 1778
uit woonhuis van kap. RASCH op Jacatra en
op order van Heeren Weesmeesteren.

FRANKEN, JOHANNES-, geb. Augustinusga 5 Maart 18493
le luit. Inf. te Amoentai, zn. van TJEBBE PZETERS
F., gep. rijksontv. te Groningen en GERTJE
JOHANNES HALBESMA, huwde Magelang 13
Maart 1886 JANNE LUCIE LEYDER, geb. Soerabaja
4 Jan. 1860, dr. van JOHANNES LEONARDUS
L. en FRANCINA LUNEL.

SETTLER, HENRICUS HARMANNUS-, uit Groningen. Zijn
test. in Reg. Batavia d.d. 11 Dec. 1776 nots.
Mr. A. C. VERSPYCK. Hij werd 14 Dec. 1776
in predikantenkelder N. 0. z. 22 op het Hol1
Kerkhof te Batavia begr.


ROMKEMA, SIPKE-, geb. Nijega 5 Juli 1881, korp Inf.
Stbk. 73912, afd. ordonnans wielrijders, z-n.van
JAN RUURDS R. en hv. RICHTJE SIPKES HE J D A
te Groningen, huwde Batavia 8 Dec. 1915 de
Inl. vrouw DJAIMA zich ook noemende JEHINA,
geb. in Bantam. Zij wettigden door dat huwelijk
JOHANNA R., geb. Batavia 7 Aug. 1910 en
JANTJE R., geb. Gombong 24 Juni 1913.


ZILVEREN GEDACHTENISVOORWERPEN.

In het bezit van Dr. H. WALCH te Batavia-C. is een zilveren
bekertje, waarop:
Ter herinnering aan de 25-jarige echtvereeniging van mijn
grootouders D. F. ENGELER en MARJA SCHONEVEL te Groningen
den 23 October 1846.
M.


Prof. Er. Ing. JACOB KRAUS werd op 14 Oct. I 86 I te
Groningen geboren als zoon van den graanhandelaar GERARD
KRAUS en ANNA SALOMEA BRAAK. Hij huwde 9 Aug 1886
FREDERIKA MAGDALENA UITHOF
Van 1890 tot 1898 was hij hoogleeraar aan de Universiteit
van Santiago in Chili, waar onder zijn leiding havenwerken
werden uitgevoerd. In I 898 hoogleeraar Aater directeur van
dz Polytechnische School; in 1905 -toen dit instelling
Techn. Hoogeschool werd -- benoemd tot eerste rector-magnificus.
hij ging opnieuw naar Chili om zich
te belasten met het ontwerpen del havenwerken van Valparaiso;
later maakte hij ontwerpen voor de havens te Callao
en andere steden aan den Stillen Oceaan.
Van 1905 tot1908 was Kr. minister van Waterstaat in
het Kabinet de Meester.
Doch ook Indie heeft een belangrijk aandeel in zijn wcrkzaamheden
als waterbouwkundige gehad.
In 1899 ging hij in opdracht van de Regeering naar Indië,
om rapport uit te brengen over de gestaakte bevloeiingswerken
in de Solovallei. In J g 10 bezocht hij Java om te adviseeren
over den bouw van havens te Soerabaja, Makassar en Tandjong-
Priok. In ziin bestuursfuncties bi Ind. Maatschappien'
maakte hij vervolgens meerdere dienstreizen naar Ned.-Indië.

Bron: Indische Navorscher