Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier

In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Friesland of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Groningers deel 2

DE FAMILIEWAPENS IN HET LANDSARCHIEF
TE BATAVIA.

Laclé, Hendrik Nicolaas-. koopman te Batavia, daarna
te Leeuwarden 1801 en te Groningen.
Op een blauw veld een schuinslinks geplaatste sleutel,
baard boven, en naar rechts, vergezeld van twee lelies.
één boven en een beneden de sleutel: helmt. de sleutel
paalsgewijze, baard boven, naar rechts.

SERANG.
(DE EERSTE OVERLIJDENSREGÌSTERS VAN
BANTAM) (1828 - 1840).

+ 29 Aug. 1832 HERMANUS JOHANNES MEULMANS, geb.
Groningen, 34 j., zn. van THEODORUS M. en ELISABETH
TILLER, sergeant det. personeel art.

+ 5 Oct. I 836 LUCAS DIRK KOK, 47 j., geb. Groningen,
fuselier Algem. Depot.


+ I e Dec. I 837 BARTELS JACOB KEMPER, geb. Venden
in Groningen, 28 j.. fuselier Alg. Dep. a.v.

+ JO Juni J 838 JACOBUS BROEKSMIT. geb. Groningen,
22 j.. fuselier.

.

BUITENZORG.
(DE EERSTE OVERLIJDENSREGISTERS)
(1828 - 1840).

I Nov. 1830 + Buitenzorg PIETER DE BOER, geb.
Groningen, 26 j.,
hv. CAROLINA EHRENCRON.

3 I Mei 183 I +_ Buitenzorg NICOLAUS ENGELHARD,
gewezen gouv. en directeur van Java's Noord 0. Kust,
oud 69 j. geb. Groningen, wedr. van WILHELMINA
SENN VAN BASEL.

8 Oct. I 83 I + op het land Kedong Allang CHRISTIAAN
SWALUE, landeigenaar, geb. Groningen, oud 60 j.

26 Aug. 1838 + Buitenzorg, WILLEM ADRIAAN SENN
VAN BASEL, geb. Groningen, 35 j., zn. van ANTHONIE
WILHELMUS S. v. B., gep. generaal majoor, en wijlen
JOHANNA MARIA WIERINGA.

I Sept. 1838 + Kampong Tjocrock Lontar op het Land
Tjampca (Buitenzorg), GERRIT KLAASSEN, 41 j., opziener
bij den landeigenaar van Tjampca, geb. Orgenhuizen
in Groningen, ongeh.


3 Febr. 1840 + in de Infirmerie te Buitenzorg, GARRIT
ROELFS, geb. Groningen, 28 j., fuselier 3e Comp. I2e
Bat. Inf., zn. van JAN R. en AALTJE DAWIETS.


BATAVIA
DE EERSTE OVERLIJDENSREGISTERS
(1828 - 1840).

+ 5 Maart 1829 in Mil. Hosp. Welt. HENDRIK MARIS,
geb. Groningen, 33 j., korporaal Algem.

+ 22 Maart I 829 ten huize van den logementhouder op
Molenvliet-Batavia, JOHANN JOSEPH HUBERTUS HELLERMANN,
oud 42 j., W. SPARREBOOM, geb. Groningen.
26 j., 1 e stuurman Schip Hortense (Kap. HENRICUS JOHANNES
NETSCHER, 45 j.).

+16 Juni 1829 a.v. ADAM JETZEMA, geb. Groningen,
32 j., flankeur 18e Afd. Nat. Inf.

+ a.v. ANTOON BELTMAN, geb. Groningen, 26 j.,
marinier 2e kl. Zr. Ms. fregat Bellona.

+ 26 Aug. I 829 Mil. Hosp. Weltevreden, JASPAR JA N S
SMIT, geb. Groningen, 38 j., fuselier I8e Afd. Inf.

+ 26 Aug. I 829 a.v. JOHANNES HENDRIKUS BRUINS,
geb. Groningen, 3 I j., botteliersmaat a.b. Zr. Ms.
Wachtschip Anna Paulowna.

T+28 Oct. 1829 a.v. JAN SPIES, geb. Groningen, 24 j.,
2e kanonnier 5e bat. art.

Bron : DE INDISCHE NAVORSCHER.ADRIANA CAROLINA EHRENCRON, geb. Grisseee . . . . . . .
I 809, + Batavia 16-12-1860, huwde re G r i s s e e . . . . . .
t,ondertr. 20-10-1827) PIETER DE B O E R, geb. Groningen
. . . . . . . . < 1804, overl. Buitenzorg 1-1 1-1830: 2e Buitenzorg
I 8- I - I 83 2 met CHARLES LODEWIJK BRUGMAN, geb. Batavia
26-5-1808, ged. Weltevreden t4-5-
1809, .+ . . . . . . . . . . . . . . . .
in I 832 klerk Ass.-Residentiekantoor te Buitenzorg, laatstelijk
Concierge Paleis te Weltevreden.
Het 1e huwelijk bleef kinderloos: uit het 2e huwelijk
werden geboren:
SUSANNA WILHELMINA, gehuwd: 1 e . . . . . . . . GLASER,
2e GEORGE WILLEM
ANTHONYzn.
JOHANNA CAROLINA, , , : A. F. G. DE PINEDA.
DIRK ( FREDERIK? ) : . . . . . . . . . . . . ? . . . . . . . . . .
Uit deze 3 (?) kinderen moet een talrijke nakomelingschap
zijn voortgekomen.


MARIA THERESIA LION, geb. Schiedam 30 Aug.
1860, tr. den Haag 9 Mei 1884 JOHAN CASDAR
WILHELM FI S C H E R, geb. Heerenveen zg April
1842, ingeschreven als student in de medicijnen te
Groningen 18 Sept. 1863, gepromoveerd tot doctor
medicinae et artis obstetriciae volgens diplomata
van 2 Febr. 1867 en 8 Oct. 1868. Officier van
gezondheid 3e kl. bij den Mil. Geneeskundigen
dienst der Landmacht in Oost-Indië 24 Mei 1870,
ze klasse 3 I Aug. 187 I, 1e klasse I 3 Aug. I 878,
gerechtigd tot het dragen van het Eereteeken voor
belangrijke krijgsbedrijven (op Atjeh 1873-1876),
Ridder 3e kl. der Orde van St. Anna, overleden
Maastricht 18 Dec. 1885, weduwnaar van PETRONELLA
HOENERBACH, zoon van JOHAN LÖRENS
FISCHER en JULIANA BE K K E R.

GODFRIED CAREL GOCKINGA
:zoon van SCATO GOCKINGA,
gezworene en taalman te Groningen,
en ALIDA JA C O B A
MEURS), geb. Groningen 2 1Juli 1761, koopman der O.I.
C., Resident van Cheribon, +Groningen 6 Mei 1816, X
Batavia 8 Dec. 1782 (ondertr. aldaar I11 Nov. I 782) JOHANNA
MARIA ALTING (dochter van MR. WILLEM A R N O L D ALTING,
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië en HENDRINA
MARIA KNABE), geb. BataviaI Febr. 1767, ged. aldaar
(Hall. Kerk) 7 Febr. 1767, +Cheribon 10 Jan. 1789.

Godfried Carel Gockinga, geboren te
Groningen op 21 juli 1761, vertrok in 1780
als onderkoopman voor de kamer Amsterdam
der VOC met het schip "`t Hoff ter Linden"
naar Indië. Hij werd op 28 nov. 1783 resident
te Tegal met voordracht tot koopman en op
14 juli 1785 opziener der Gale Corle op
Ceylon. Hij werd door zijn huwelijk (Batavia
8 dec. 1782) met Johanna Maria Alting t%n
der schoonzoons van GouverneurGeneraal
Hij overleed te Groningen op 6 mei
1816.


RICHARD ANDREAS LUDOLPHI NOBEL, geb. I 777,
Lid van den Raad van Kampen. t Oldebroek
I Nov. 1839, x Groningen 29 Juli 1805 AR-
! NOLDA JOHANNA GOCKINGA, geb. Semarang 24
Mei 1787 + Kampen 19 April 1872.

FRANS WILLEM VAN DAALEN, tr. LOUISE DE VRIES
REILINGH, dochter van TAMMO ADRIAAN DE VRIES
REILINGH (geb. Groningen 15 Mei I 853, Directeur
der Praauw Maatschappij van het eiland Amsterdam,
+ Weltevreden 25 Nov. 1927) en van zijne
tweede echtgenoote DELIA FABIANA SCIPIO (geb.
Semarang 22 Juli 1873, + Weltevreden 6 Juli
1927).
Uit dit huwelijk:
a. E MILE C. VAN DAALEN, tr. L. K. V A N D E R
BENT.
b. R AOUL G. VAN DAALEN, tr. . . . . . . . . .Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier