Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier

In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Friesland of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Groningers deel 4

Mr. Willem Arnold Alting, geb. Groningen 11 nov. 1724 (zn. van Mr.
Gerhard Alting en Fokkeline Blencke), koopman O.I.C. 28 juni 1754,
raad-extraordinair van Indië 4 juni 1763, president-schepen van
Batavia 26 mei 1769-14 mei 1776, raad van Indië 18 okt. 1771,
ontvanger-generaal van Indië 14 mei 1776, directeur-generaal 4 okt.
1777, gouverneur-generaal van Indië 2 sept. 1780-17 febr.
1797, overl. Batavia 7 juni 1800, tr. le Batavia 24 nov. 1754
Hendrina Maria Knabe, ged. Batavia 21 febr. 1741, overl. ald. 20
febr. 1774, dr. van Christiaan Ludowich Knabe en Mayke Sijbens; tr.
2e Batavia 19 juni 1776 Susanna Maria Grebel, geb. Batavia 1736/'37,
overl. ald. 4 febr. 1779, dr. van Benjamin Grebel en de vrije vrouw
Susanna van Makassar en wed. van le Gerrit Hendrik Pruymerts
en 2e Huybert van Basel.
Uit het eerste huwelijk:

1. Elisabeth Fockelina Alting, geb. Batavia 6 maart 1756, overl.
ald. 29 aug. 1780, tr. le Batavia 7 mei 1775 Mr. Joachim Wicherts,
geb. Wageningen 17 juni 1742, resident van Cheribon 10 april 1778,
overl. ald. 28 nov. 1778; tr. 2e Batavia 11 nov. 1779 Steven
Poelman, geb. Goes 24 juni 1746, opperkoopman O.I.C. en boekhouder-
generaal 1786, landdrost der Bataviasche Ommelanden 30 april 1790,
raad extraordinair van Indië 24 juni 1794, begr. Batavia 7 nov.
1794, zn. van Mr. Pieter Poelman en Maria Cornelia Pettenius en
wedr. van Anna Maria Tìele, hij tr. 3e Batavia 19 aug. 1781
Philippìna Maria Theodora Senn van Basel, wed. van Mr. Jacob Roeland
Thomaszen.

2. Petronella Gerhardina Alting, geb. Batavia 2 mei 1757, overl.
ald. 20 jan.1818, tr. le Batavia 11 sept. 1774 Mr. Samuel Jan
Abeleven, ged. Batavia 29 aug. 1745, overl. ald. 2 maart 1776, zn.
van Abraham Abeleven en Brigetta de Wìgman; tr. 2e Batavia 14 juli
1776 Joannes Siberg (R.O.U.), geb. Rotterdam 14 okt. 1740, koopman
O.I.C. 1 juli 1773, gezaghebber van Sumatra's Westkust 17 juni 1776,
opperkoopman 17 okt. 1777, gouverneur en directeur van Java's
Noordoostkust 16 febr. 1779, raad extraordinair van Indië 7 dec.
1782, presidentschepen van Batavia 17 april 1787-10 jan. 1794, raad
van Indië 5 mei 1791, waarn. directeur-generaal 25 juni 1793,
commissaris-generaal van Indië 14 dec. 1793-28 sept. 1799,
gouverneur-generaal 22 aug. 1801-15 juni 1805, overl. Batavia
18 juni 1817, zn. van Hendrik Siberg en Anna Theodora Jalink.

3. Maria Wilhelmina Alting, geb. Batavia 28 juni 1758, overl. ald.
jan. 1761.

4. Levenloze zoon, geb. Batavia 12 sept. 1762.

5. Willemina Hendrina Alting, geb. Batavìa 11 okt. 1763, overl. ald.
9 juli 1792, tr. le Batavia 31 mei 1780 Lamoraal van Geusau, geb.
Leeuwarden 4 april 1755, koopman O.I.C., sabandhaar en licentneester
te Batavia 13 mei 1785, overl. ald. 15 juli 1785, zn. van Justus van
Geusau en Antonia Anna Rengers; tr. 2e Batavia 13 jan. 1786 Samuel
van Hoesen, ged. Heusden 23 april 1752, onderkoopman O.I.C. 1777,
tweede administrateur provisiemagazijn 1787, overl. Batavia 10 juni
1792, zn. van Willem Kuysten van Hoesen en Maria Agatha Croiset.

6. Willem Alting, geb. Batavia 7 sept. 1764, overl. ald. 14 okt.
1764.

7. Willem Alting, geb. Batavia 12 nov. 1765, overl. ald. 2 jan. 1767.

8. Johanna Maria Alting, geb. Batavia 1 febr. 1767, overl. Cheribon
10 jan.1789, tr. Batavia 8 dec. 1782 Godfried Carel Gockinga,
resident van Tegal 28 nov. 1783, koopman O.I.C. 14 juli 1785,
resident van Cheribon 1786, verlost naar Nederland 16 maart 1792,
zn. van Scato Gockinga en Alida Jacoba Meurs.

9. Constantina Cornelia Alting, geb. Batavia 23 sept. 1770, overl.
Pérìgueux 16 maart 1840, tr. Batavia 24 juli 1785 Johan Lubbert
Umbgrove, geb. Arnhem 19 Sept. 1759, resident van Tegal, koopman
O.I.C. 2 sept. 1788, resident van Cheribon 16 maart 1792, overl.
Wijhe 28 sept. 1826, zn. van Mr. Johan Umbgrove en Sybilla Snabelius.

10. Pieter Gerhard Alting, geb. Batavia 12 mei 1772, overl. ald. 2
jan. 1773.
Litt.: M.A. van Rhede van der Kloot, "De Gouverneurs-Generaal en
Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888"

('s-Gravenhage, 1891), lll-114; W.Ph. Coolhaas, Aanvullingen en
verbeteringen, in: "NL" 73 (1956), 352.

=========


Willem Fockens, ged. Groningen 7 dec. 1727 (zn. van Nathan Fockens en
Anna Wendelina Sprinkhuisen), gezworen klerk ter generale secretarie,
onderkoopman O.I.C. en dagregisterhouder 16 juni 1750, secretaris van
politie te Semarang 11 sept. 1752, koopman 27 juni 1755,opperkoopman
en geheimschrijver van de gouverneur-generaal 17 dec. 1756, tweede
secretaris van de Raad van Indië 3 juli 1759, eerste secretaris 4
juni 1763, gouverneur en directeur van Ambon 8 sept. 1763-2 dec.
1766, raad extra-ordinair van Indië 8 juni 1768, president van
weesmeesteren 3 sept. 1771, raad van Indië 17 okt. 1777, overl.
Batavia 7 jan. 1779, tr. le Maria Cornelia Greving,ged. Batavia 13
april 1741, overl. ?, dr. van Pieter Greving en Apollonia
Geertruida Kraak; tr. 2e Batavia 24 juli 1768 Catharina Tobison, van
Londen, overl. Batavia 24 april 1781, zij hertr. Batavia 30 maart
1780 David Johannes Smith, wedr. van Hester Petronella Romp.

Uit het eerste huwelijk:
1. Ongedoopt kind, begr. Batavia 7 april 1763.

Uit het tweede huwelijk:
2. Pieter Willem Fockens, ged. Batavia 30 sept. 1770, begr. ald. 26
april1772.

===============

Pieter Greving, ged. Batavia 21 juli 1711 (zn. van Johannes Greving
en Maria Jong(k)waerdt, klerk, onderkoopman O.I.C. 15 mei 1736,
secretaris college van huwelijkse zaken 17 april 1742, secretaris
schepenbank 29 sept. 1744, opperkoopman 20 febr. 1748, baljuw 28
april 1752, kerkmeester 9 mei 1752, behoudens rang en fatsoen als
baljuw ontslagen 30 juli 1756, overl. Batavia 9 dec. 1779, tr. le
Johanna Maria Bosch, ged. Batavia 22 dec. 1705, begr. ald. 26 okt.
1738, dr. van Gillis Bosch en Maria Baptista Groenier; tr. 2e
Apollonia Geertruida Kraak, ged. Batavia 6 juli 1721, begr. ald. 19
febr. 1742, dr. van Jan Kraak en Cornelia Hasenbosch; tr. 3e voor 9
dec. 1744 Elisabeth Sibens, ged. Batavia 22 sept. 1711, begr. ald. 8
aug. 1758, dr. van Cornelis Sibens en Elisabeth Schrijver en wed.
van le Cornelis Wemmers en 2e Hendrik Voegt.

Uit het tweede huwelijk:
1. Maria Cornelia Greving, ged. Batavia 13 april 1741, overl. ?, tr.
Willem Fockens, ged. Groningen 7 dec. 1727, gezworen klerk ter
generale secretarie, onderkoopman O.I.C. en dagregisterhouder 16
juni 1750, secretaris van politie te Semarang 11 sept. 1752, koopman
27 juni 1755, opperkoopman en geheimschrijver van de gouverneur-
generaal 17 dec. 1756, tweede secretaris van de Raad van Indië 3
juli 1759, eerste secretaris 4 juni 1763, gouverneur en directeur
van Ambon 8 sept. 1763-2 dec. 1766, raad extraordinair van Indië
8 juni 1768, president van weesmeesteren 3 sept. 1771, raad van
Indië 17 okt. 1777, overl. Batavia 7 jan. 1779, zn. van Nathan
Fockens en Anna Wendelina Sprinkhuisen, hij hertr. Batavia 24 juli
1768 Catharina Tobison.

2. Elisabeth Geertruida Greving, ged. Batavia 29 dec. 1744, overl. ?
Hij adopteert Batavia 24 jan. 1758:

3. Hestrina Pieters (ex matre Lok van Batavia), ged. Batavia 10 febr.
1758, tr. (ondertr. Batavia 14 april)


===================


Catharina Elisabeth Couperus, geb. Tranquebar 14 aug. 1796, overl.
Banjoemas 13 sept. 1864, tr. le Batavia 15 febr. 1814 Dr. Johan
August van Kerst, geb. --, medr. dr., chirurgijn-majoor te Batavia
1808, deputy-superintendant of the General Hospital ald., overl.
Batavia 1 dec. 1814, wedr. van Elisabeth Johanna Wilhelmina Domis;
tr. 2e Batavia 4 sept. 1815 Willem Nicolaas Servatius, geb.
Coevorden 29 juli 1785, onderkoopman 1804, tweede resident en
boekhouder te Soerakarta 1808, tevens secretaris van de gezant bij
het hof ald., landeigenaar nabij Batavia 1814-1816, waarn. resident
van Cheribon 1816, gouverneur van Celebes te Makassar
1818-1820, resident van Semarang 1820-1822, landeigenaar nabij
Buitenzorg 1822-1826, resident van Rembang 7 febr. 1827 en van de
Preanger Reg. 1827, overl. Tjiandjoer (Preanger Reg.) 24
nov. 1827, zn. van Joan Pieter en Gerhardina Fockelina Engelhard en
wedr. van Sara Catharina van Basel; tr. 3e Batavia 6 nov. 1839 Joan
Jacob van Bulderen, geb. Groningen 24 juni 1792, employe boekhouding
generale directie van financiën te Batavia 1839, tweede commies
Algemene Rekenkamer ald. 1840, commies kantoor van de assistent-
resident van Buitenzorg en vendumeester ald. 1841-1843, secretaris
residentie Banjoemas, van de landraad ald. en fung. notaris en
vendumeester 1844-1847, lid weeskamer te Batavia 1848-1849, overl.
a/b "De Gerardus Jacobus", op reis naar Nederland, 29 juni 1851, zn.
van Mr. Jan Keiser en Catharina Maria Muysken en wedr. van Catharina
Maria Salverda.

=====================

Augustinus Constante Lapre, geb. Bogor 4 okt. 1952, tr. Nieuwegein
24 april 1987 Drs. Jan Lourens Thorbrugger, geb. Groningen 28 febr.
1954, sociaal geografisch drs., beleidsmedewerker Nederl.
Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting te De Bilt, zn. van Jan
en Geertje Neeltje Fokkens.


========================

Charles Henry Lapre, geb. Tegal 5 aug. 1949, oud-filiaalbeheerder
Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank (RABO-bank) te Hoevelaken,
intern controleur RABO-bank Amersfoort -1989, financieel controleur
Lloyd's Bank Plc. te Amsterdam, tr. Odoorn 4 juni 1976 Helena
Margaretha Gerdes, geb. Groningen 29 sept. 1954, ziekenverzorgster,
dr. van Lucas Ferdinandus en Louisa Helena Heller. [Hoevelaken]

Uit dit huwelijk:
1. Barry Alexandre Lapre, geb. Apeldoorn 19 dec. 1978.
2. Mark Henry Lapre, geb. Amersfoort 3 sept. 1981.

==================

Uit De registers van de Burgerlijke Stand van de assistent-
residentie Koeningan (1)
het huwelijksregister van Koeningan 1867-1905

24.01.1901 Hermanus Johannes Waleson, geb. te Delfzijl (Groningen),
oud 38 jaar, controleur B.B. te Koeningan, tevoren gehuwd geweest
met Jeanne Cornelia Nelly Gramberg, overleden, zn. van Jacobus
Marinus Waleson, overleden, en van Alagonda Edonia Offerhaus, zonder
beroep, won. te `s-Gravenhage, en Eleonore Frederica Hariet de Boer,
geb. te Rangkasbitoeng (Bantam), oud 18 jaar, zonder beroep, won. te
Koeningan, dr. van Dirk de Boer, assistent-resident van Koeningan,
en van Bregje Oly, zonder beroep, beiden won. te Koeningan.
Getuigen: Adriaan van der Weide, administrateur der suikerriet- en
bibitonderneming te Koeningan; Louis Philip Alexander Beraud,
opzichter B.O.W., beiden won. te Koeningan.


================


Uit De belangrijkste ambtenaren te Batavia anno 1837, alsmede
een aantal geïnteresseerde officieren

Jhr. (22 maart 1843) Johan Pieter Cornets de Groot (R.N.L.), geb.
Groningen 6 april 1808(zn. van Adriaan David en Louise Catharina
Johanna Hora Siccama), waarn. 1837 algemeen secretaris van Ned.-
Indië 1838-1840, secretaris-generaal dep. van Koloniën 1842-1847,
lid Raad van Ned.-Indië 1847-1851, minister van Koloniën 1861, lid
Raad van State 1862-, overl.`s-Gravenhage 2 juli 1878, tr. Batavia 4
aug. 1830 Sophia Apollonia Helena Godin, geb. `s-Gravenhage 3 juli
1807, overl. ald. 26 juni 1879, dr. van Willem en Maria Zeeger.
===============

Eleonora Maria Horst, geb. Batavia 24 okt. 1831, overl. `s-
Gravenhage 30 okt. 1898, tr. le Batavia 29 mei 1850 Christoph Victor
Emile van Rijneveld, geb. `s-Hertogenbosch 3 okt. 1824,
ingenieur 3e kl. bij de waterstaat, overl. Batavia 30 nov. 1850, zn.
van Jacobus Comelis en Adelaide Heloise Wilhelmina van Ingen; tr. 2e
Batavia 12 juni 1854 Mr. Wilhelmus a Brake1
Reiger, geb. Groningen 6 juli 1821, officier van justitie te
Batavia, overl. `s-Gravenhage 30 jan.
1903, zn. van Mr. Albertus en Laurentia Adriana Margaretha Sypkens.


Helena Hendrika Jacoba van der Poel, geb. Besoeki 29 april 1860,
overl. Scheveningen
8 dec. 1926, tr. Pasoeroean 22 sept. 1877 Koenraad Hovens Greve,
geb. Groningen 13 okt. 1849,
chef firma Hovens Greve te Tegal, commissaris Tegalsche Telefoon
Mij., overl. `s-Gravenhage
12 mei 1923, zn. van Willem en Wilhelmina Charlotte Leendertz.Ronald Mess Lapré, geb. Batavia 30 nov. 1940, administratief
beheerder crediteringen
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., tr. Groningen 27 dec. 1968
Fernanda Valerie
Wagner, geb. Semarang 27 jan. 1945, dr. van Richard en Wilhelmine
Nieper. [Vlaardingen]
Uit dit huwelijk:
1. Janette Mess Lapre, geb. Groningen 11 okt. 1966.
2. Brenda Mess Lapre, geb. Hoogezand 22 april 1970.


Trixje Vacquier Droop, geb. Bandung 31 okt. 1951, tr. Groningen 8
dec. 1978 Hendrik
Roelf Heddema, geb. Groningen 6 maart 1956, administratief ambtenaar
Academisch Ziekenhuis
te Groningen, zn. Hendrik Roelf Westerhof en Sibina Puister


Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier