Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier

In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Friesland of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Groningers deel 5

Copie van het Politiek Soldijboek van den Jare 1803 van St. George
d' Elmina

Inleiding:
Het navolgende stamboek bestaat uit 107 folio's, opgemaakt in 1803,
waarbij van een aantal
personen aantekeningen zijn gemaakt van benoemingen beginnende in de
18e eeuw. Dit stamboek
berust bij het Algemeen Rijksarchief, 2e afd. Raad der Amerikaansche
Bezittingen invr. 162.
N.B. : De folio's 40 en 94 bevatten geen tekst.

Fol. 15 Willem Smit Jongbloed, van Groningen - voor de Raad der
Colonie
- gouvernementssecretaris, thans provisioneel magazijnmeester, 1
sept. 1802
- 6 maanden verlof gekregen, 13 aug. 1803
- honorabel ontslagen, 5 nov. 1803
-

Fol. 16 Andreas Heijdelberg, van Groningen - voor de Raad der
Colonie
- assistent, thans provisioneel equipagemeester, 1 juni 1802
- provisioneel fabriekmeester, op honorabele wijze gelicentieerd, 31
maart 1803
- provisioneel vendumeester, 11 mei 1803


Fol 75 Dirk Groenhoff, van Groningen - voor de Kamer van Stad en
Lande
- adsistent, Kamer van Stad en Lande
- vertrokken 1783 met het schip "De Jonge Jan" uit Texel
- commies ter negotie
- overl. 20 apr. 1799


Fol. 77 Luppo Reits, van Groningen - voor Kamer Stad en Lande
- adsistent
- vertrokken 1791 met het schip "De Jongejan"
- overl. 8 febr. 1798


Fol. 80 Jan van Dijk, van Groningen - voor de Generaale Rekening
- adsistent
- vertrokken 1792 met het schip "Vogelsteyn" uit Texel
- 2e resident, 13 aug. 1801
- overl. 17 okt. 1801

Frans Jan Bos, die te
Soerabaja 18 sept. 1852 trouwt met Frederika Augustina Carolina
Dieffenbach, de vader van Jan
Carl Robert Bos, geboren te Soerabaja 10 sept. 1853?
Bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te
Leiden berust een Nominatieve
staat van Europeanen te Soerabaja 1860. Op deze staat treft men aan:
F.J. Bos, geboren in
Groningen, man, oud 39 jaar, opziener der genie; F.A.C. Dieffenbach,
geboren te Soerabaja,
vrouw, oud 29 jaar; J.C.R. Bos, geboren te Soerabaja, man, oud 6%
jaar. Dat wij hier te maken
met de in de vraag gestelde personen moge duidelijk zijn.
Het beroep van de vader leidt gemakkelijk naar het militair
stamboek, berustende bij het
Algemeen Rijksarchief, Min. van Koloniën, inv. nr. 4099. Onder
volgnummer 5771 vindt men:
Frans Jans Bos, geb. Midwolda (Groningen) 22 juli 1819 (zoon van Jan
Derks Bos en Arma Frans
Meijer), soldaat bij het korps mineurs en sappeurs 22 mei 1839,
vertrekt 11 sept. 1839 met het
schip "Schoon Verbond" naar Indië, militair opzichter der genie 2e
kl. 12 mei 1860, adjudantonderofficier
en opzichter der genie le kl., overl. Soerabaja 26 mei 1868.
P.A. Christiaans, `s-Gravenhage.Paulina Susanna Israël, geb. Djokjakarta 24 april 1842, overl.
Bandjermasin (ZO.-Borneo)
4 jan. 1883, tr. le Djokjakarta 24 april 1867 David Marcus Cohen,
geb. Groningen 10 juni 1833,
sergeant inf. O.I.L., overl. Bandjermasin 30 maart 1869, zn. van
Marcus Lipman en Roosje
Davids Timmering%; tr. 2e Bandjermasin 9 maart 1872 Joseph Pereira,
overl. Bandjermasin 4 aug.
1885, [verm. zn. van Francisco Jose en --] en wedr. van Maria Eman.


======================

Lydia Cornelia du Cloux, geb. Semarang 10 febr. 1833, overl.
Loosduinen 4 febr. 1918,
tr. `s-Gravenhage 21 aug. 1867 Pieter Franciscus de Groot, geb.
Antwerpen 19 sept. 1816,
luitenant-kolonel-intendant, overl. Groningen 5 dec. 1880, zn. van
Gualtherus Cornelis en
Jacomina Juliana Hamel en wedr. van Susanna Sophia Antoinetta Elisa
van der Vlist.
5. Charlotta Philippina du Cloux, geb. Semarang 16 mei 1843,
overl. `s-Gravenhage 11 dec.
1930, tr. Arnhem 3 nov. 1864 Willem Bernardus van den Bosch
(R.E.K.), geb. `s-Gravenhage
27 dec. 1839, luitenant-kolonel inf., overl. `s-Gravenhage 24 juni
1920, zn. van Willem Bernardus
en Charlotte Johanna van Goudoever.

========================


Carel Adriaan Palm, geb. Padang 7 febr. 1762, ged. Poeloe Chinco 23
maart 1763q,
vaandrig in het regiment Van Aerssen van Sommelsdijk 1781m, vertrekt
als assistent in dienst der
V.O.C. (kamer Delft) met het schip "Regt door Zee" naar Indië 27
nov. 1787, aankomst ter rede
van Batavia 20 aug. 1788'@, in patria als onderkoopman V.O.C.
aangesteld 9 aug. 1789, diaken
Gereformeerde gemeente te Batavia 7 dec. 1790, tot onderkoopman
hersteld 19 juni 1795,
vaandrig surnumerair en adjudant bij het korps pennisten 8 dec.
1795, begr. Batavia (Hollandse
kerk) 20 aug. 1797, tr. le Nieuweschans (Groningen) 14 febr. 1781
Gesina (ook wel: Josina)
Elisabeth Jarges, ged. Zutphen 22 dec. 1758, begr. Batavia
(Hollandse kerk) 10 maart 1789,
dr. van Coppen, generaal in Statendienst, en Anna Maria Hyma Juliana
Lewe van Matenesse; tr.
2e Batavia (ondertr. ald. 26 sept.) (Hollandse kerk) 18 okt. 1789
Cornelia Catharina de Lopes,
geb. Batavia omstr. 1775, begr. Batavia (Tanahabang) 10 dec. 1804,
dr. van Johannes Ezaias,
burger te Batavia, le vaandrig Gostzijdse burgercompagnie, en
Catharina Draakman, zij hertr.
Batavia 31 (ondertr. ald. 9) aug. 1800 Etienne Firmain Perot.
Uit het eerste huwelijk:
1. Roeland Palm, ged. Groningen 12 mei 1782, begr. Batavia
(Hollandse kerk) 27 febr. 1789.
2. Dochter, geb. -- 17 juni 1783, verm. jong overl.
3. Karolina Elisabeth Palm, ged. Bergen op Zoom 21 nov. 1784,
overl. ?
4. Cornelis Johannes Palm, ged. Nijmegen 19 juli 1786, begr.
Groningen (Regulierskerkhof)
27 maart 1787.
5. Willem Adriaan Palm, geb. a/b van het schip "Regt door Zee" op
weg van Kaap de Goede
Hoop naar Batavia 23 febr. 1788, begr. Batavia (Hollandse kerk) 28
febr. 1789.
Uit het tweede huwelijk:
6. Ongedoopt kind, begr. Batavia 22 okt. 1792.


-==========================

Ir. Louis Wilhelm Nauta, geb. Ketapang Doea 4 juli 1896, scheikundig
ingenieur,
chemiker suikerondem. Assembagoes te Sitoebondo (Besoeki) (1925),
chemiker suikerondern.
Poerworedjo te Djenar (Soerakarta) (1926-1927), fabricagechef
suikerondem. Balongbendo te
Krian (Soerabaja) (1929), tuinemploye suikerondem. Poerworedjo te
Poerworedjo (1930, 1932),
overl. Haren 6 aug. 1956, tr. Rijswijk 17 jan. 1924 Johanna
Petronella de Bruijn, geb. Den
Helder 29 nov. 1899, overl. Egmond aan Zee 21 sept. 1974, dr. van
Gerardus en Johanna
Petronella Moelee.
Uit dit huwelijk:
1. Egberdine Johanna Nauta, geb. Modjokerto (Soerabaja) 9 febr.
1927, tr. `s-Gravenhage
12 dec. 1947 J.C.E. Helle.
2. Robijn Ruurd Nauta, geb. Djenar 1 juni 1931, tr. Groningen 13
juli 1957 M.M. van der
Burg.

================

Mr. Louise Irene Martens, geb. Meester Cornelis 4 dec. 1893, overl.
Haarlem 20 febr.
1979, tr. Amsterdam 23 maart 1920 Prof. Dr. Izaäk Johannes Brugmans
(R.N.L.), geb.
Groningen 6 nov. 1896, dr. geschiedenis en staatswetenschappen
(Amsterdam 1925),
hoofdambtenaar dep. van Onderwijs en Eeredienst te Batavia 1929-
1937, secretaris 1937-1940,
61
hoogleraar geschiedenis Universiteit van Batavia en voorzitter
faculteit der letteren ald. 1940-1946,
hooglelaar economische geschiedenis Universiteit van Amsterdam 1947-
, overl. `s-Gravenhage
19 dec. 1992, zn. van Prof. Dr. Hajo en Maria Keizer.


=========================

Johan Fredrik Gaspard Maurer, geb. Padang 4 okt. 1885,
electrotechnisch ambtenaar bij
de Ombilin kolenmijnen te Sawah Loento'*`, overl. `s-Gravenhage 27
juli 1934, tr. Groningen
26 aug. 1909 Matje Nijdam, geb. Groningen 15 juni 1887, overl.
Moentilan (Kedoe) 7 juli 1945,
dr. van Siese Harms en Matje Veenekamp.
Uit dit huwelijk:
Anna Maurer, geb. Sawah Loento 24 sept. 1910.

==========================
Vrijmetselaren van het eerste uur te Batavia

De initiatiefnemers van de loge "La Choisie"


Mr. Pieter Ras
ged. Alkmaar 7 nov. 1736 (zoon van Emanuel Ras en Johanna ter
Himpel), jur. dr.
(Harderwijk 1754), vertrekt als kadet 2 nov. 1754 met het
schip "Amelisweert" naar Indië,
aankomst ter rede van Batavia 31 mei 1755, onderkoopman 24 dec.
1756, 3e carga van de handel
op China 13 juni 1758, 2e administrateur in de suikerpakhuizen te
Batavia 7 dec. 1759, resident te
Grisee 11 mei 1764, koopman 11 mei 1766, le administrateur in het
graanmagazijn te Batavia 5
mei 1769, geassumeerd lid Raad van Justitie ald. 16 maart 1773,
ouderling gereformeerde
gemeente ald. 10 jan. 1775, naar Bantam in de ambassade van de heer
Breton 29 juli 1777,
provisioneel waterfiscaal te Batavia 10 april 1778, lid college van
curatoren en scholarchen 14
april 1778, censor van de drukkerij ald. 12 okt. 1778, als
waterfiscaal bij patriase missive van 23
okt. 1779 bevestigd 4 juli 1780, als waterfiscaal ontslagen 5 juli
1780, begr. Batavia 26 april
1781, tr. le Batavia 10 febr. 1760 Anna Wendelina Fockens, ged.
Groningen 2 april 1741, overl.
[Grisee ?], dr. van Nathan en Francoise Harmine van Aalst; tr. 2e
Batavia (ondertr. ald. 23 dec.
1769) Helena Amerentia Runstorff, ged. Galle 9 juli 1747, dr. van
Barent Frederick en Geertruida
Kerfbijlz', zij hertr. Batavia 16 maart 1783 Francisco Felix
Carossina.

Vrijmetselaren van het eerste uur te Batavia


De oprichters van de loge "De Opregtheid" of "La Candeur" te Galle

Jan Appengh
van "Haaren", vertrekt als onderkoopman 18 okt. 1750 met het
schip "Slot van Kapelle" naar
Indië, aankomst ter rede van Batavia 4 juni 1751, gaat om emplooi
naar Coromandel 27 juli 1751,
opperhoofd van Bimlipatam 18 juni 1756-14 aug. 1758, weer naar
Coromandel gezonden ter
afwachting van emplooi 13 juli 1762, dispencier te Negapatnam 14
maart 1771, overl. ald. 2 juni
1779, tr. Elizabeth Florentina van Maneil, geb. Groningen 18 dec.
1718, overl. a/b "Sloten", op
reis van Malakka naar Coromandel, 5 febr. 1752, begr. Sadras'), dr.
van Warmolt Ackema en
Maria Albertina von Hartlieb genaant Walsport?`).

===========================
De oprichters van de loge "De Ster in het Oosten" te Batavia
beide huwelijken geen kinderen.
Dirk Frederik Hermanus Helbach
geb. `s-Hertogenbosch 23 jan. 1785 (zoon van Antonie Hermanus
Helbach en Petronella
Cornelia de Meij), resident van Ternate, overl. Breda 5 nov. 1858,
tr. le Zoelen 21 aug. 1808
Gesina Wilhelmina van Nieuwenhoven, geb. Tiel 1 nov. 1787, overl.
Batavia 4 sept. 1833, dr.
van Willem Gesinus en Juliana Sophia Louisa Chasse; tr. 2e Semarang
19 dec. 1838 Johanna
Christina Simonnin, geb. Amsterdam 17 okt. 1805, over]. Apeldoorn 20
dec. 1885, dr. van Jean
en Christina Johanna Schröder en wed. van Hendricus Johannes Dieben.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anthonie Hermanus Helbach (R.M.W.0.3, R.N.L., (J)), geb.
Amsterdam 27 april 1808,
luitenant-kolonel inf. O.I.L., resident van [o.a.] de Padangse
Bovenlanden, overl. Delft 17 mei
1866, tr. Soerabaja 26 nov. 1845 Maria Catharina Junytak, geb.
Soerabaja 6 juni 1818, overl.
Delft 28 maart 1889, dr. van de inlandse vrouw Setira en wed. van
William Melsum Nanninga.
2. Juliana Anna Elisabeth Helbach, geb. Amsterdam 31 aug. 1810,
overl. Nijmegen 21 aug.
1877, tr. Semarang 22 okt. 1829 Willem Paulus Jean Carel Brunet de
Rochebrune, geb. Ginneken
6 jan. 1799, majoor art. O.I.L., overl. Nijmegen 29 aug. 1873, zn.
van Carel Lodewijk en
Eleonore Gabrielle Jeanne Seyna van Dopff.
3. Petrus Jacobus Johannes Comelis Helbach, geb. Amsterdam 9 juni
1812, overl. Batavia
10 mei 1821.
4. Gesina Wilhelmina Maria Carolina Helbach, geb. `s-Gravenhage 25
juni 1814, overl.
Groningen 8 febr. 1893, tr. Batavia 1 nov. 1832 Johannes Verschuir,
geb. Groningen 21 maart
1794, resident van Banda, overl. ald. 28 april 1841, zn. van Mr.
Hendrik Jan en Gepke Durleu en
wedr. van Magdalena Elisabeth Lodewijks Heijnis.
5. Hendrik Pieter Frederik Helbach, geb. `s-Gravenhage 29 jan. 1816,
overl. ?
6. Pietemella Cornelia Helbach, geb. `s-Gravenhage 4 juli 1818,
overl. Batavia 15 nov. 1822.
7. David Hendrik Helbach, geb. Batavia 21 nov. 1820, overl. ald. 26
mei 1821.
8. Mr. Petrus Jacobus Joannes Cornelis van Nieuwenhoven Helbach,
geb. Batavia 14 nov.
1822, griffier Hooggerechtshof van Ned.-Indië, over]. Beek 23 nov.
1887, tr. le Batavia 29 maart
1854 Femmina Koster, geb. Amsterdam 8 april 1829, overl. Semarang 22
aug. 1864, dr. van
Albertus en Trijntje van Egmond en wed. van Cornelis Hendrik Jacobus
de Gaaij Fortman; tr. 2e
Amsterdam 28 okt. 1869 Catharina Alberta Canne, geb. Amsterdam 31
juli 1848, overl. Delft
17 febr. 1919, dr. van Hendrik Oudenhoff en Engeltje Koster.

De oprichters van de loge "De Ster in het Oosten" te Batavia

Nicolaas Wilhelmus Coert
geb. Grisee (Soerabaja) 27 juli 1811 (zoon van Joachim Frederik
Coert en Sara Antonia
Theodora Poelman), 2e gezworen klerk Raad van Justitie te Batavia
(1837), commies Weeskamer
te Semarang, overl. Batavia 21 maart 1853, tr. Batavia 18 jan. 1835
Jkvr. Maria Elizabeth
Goldman, geb. Batavia 2 dec. 1805, over]. Besoeki 15 april 1876, dr.
van (sinds 19 nov. 1838)
*Jhr. Johan Christiaan en Wilhelmina Dorothea Coert en wed. van
Arnold Franco van
IJsseldijk`").
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Dorothea Coert, geb. Batavia 11 juni 1836, overl.
Batavia 7 mei 1916, tr.
Tangerang (Batavia) 7 juli 1870 Albertus Reiger, geb. Groningen 11
okt. 1840, substituut-griffier
en tijdelijk deurwaarder te Besoeki, overl. ald. 9 aug. 1886, zn.
van Mr. Henricus en Wilhelmina
Louisa de Jongh4a.
2. Maria Nicoline Coert, geb. Batavia 5 okt. 1837, overl. ald. 20
april 1838.


=========================

Maria Aletta van Angelbeek, geb. Utrecht 23 febr., ged. ald. 18
maart 1804, overl. Eelde
13 sept. 1887, tr. Groningen 9 mei 1827 Jhr. (16 dec. 1876) Mr.
Johan Rengers Hora Siccama, heer van
Farmsum en Oosterbroek, geb. Groningen 3 sept. 1801, burgemeester
van Hoogezand, overl.
Paterswolde 25 jan. 1891, zn. van Mr. Wiardus Siccama, heer van
Farmsum, ten Post en Oosterbroek,
en Odilia Amelia Rengers').

=========================

Naamlijst der oprichters van de loge "Mats Hari" te Padang


Hendrik Ravenswaaij
vermeld als leerling van de loge "De Ster in het Oosten" te Batavia
1847-1850;
geb. Gorinchem 4 juli 1808 (zoon van Antony Ravenswaaij en
Geertruida Evertman), chirurgijn 3e
kl. O.I.L. 30 april 1834, vertrekt als zodanig met het
schip "Diligence" 30 juli 1834 naar Indië,
aankomst te Batavia 23 nov. 1834, geplaatst bij het hospitaal te
Soerabaja 13 dec. 1834, doet mee aan de
campagnes op Sumatra's Westkust 1836-1837, ontslagen bij vonnis van
het Hoog Militair Gerechtshof
18 sept. 1838'l), tijdelijk belast met de geneeskundige dienst te
Tjiandjoer (Preanger Reg.) 3 okt. 1838,
belast met de waarneming van de functie van boekhouder bij het
magazijn van `s Rijks Geneesmiddelen
te Batavia 27 jan. 1839, apotheker 3e kl. bij de 2e militair
geneeskundige dienst met de bepaling dat hij
in de betrekking van waarnemend boekhouder bij het magazijn van `s
Rijks Geneesmiddelen zal blijven
13 mei 1840, apotheker 2e kl. 25 juli 1849, geplaatst bij het
hospitaal te Padang 5 aug. 1853, twee jaar
verlof naar Nederland verleend 30 nov. 1859, keert met het
schip "Johanna Elisabeth" terug naar Indië,
geplaatst bij `s Rijks magazijn van geneesmiddelen te Batavia 12 mei
1862, eervol ontslagen onder
toekenning van de rang van apotheker le kl. 16 febr. 186p), overl.
Semarang 13 aug. 1878, tr. Batavia
12 dec. 1851 Fransina Johanna Catharina Bleumink, overl. Batavia 24
juli 1865, [dr. van Pieter
Arnoldus en Helena Somblé] en wed. van Carolus Johannes Franssen.
Zijn kinderen bij (de inlandse vrouw ?) Hendrika Doorkaas, overl.
Batavia 25 aug. 1844:
1. Bernard Huibert Ravenswaaij, geb. Soerabaja 3 jan. 1836, overl.
ald. 6 jan. 1836.
2. Willem Jacob Ravenswaaij, geb. Padang 16 dec. 1836, overl. ?
3. Hubertina Ravenswaaij, geb. Tjiandjoer 9 nov. 1838, overl.
Semarang 2 aug. 1863, tr. Padang
26 febr. 1857 Wilhelm Joachemus August Visser (R.M.W.0.4), geb.
Groningen 25 aug. 1825, vertrekt
als korporaal 1 aug. 1842 met het schip "Elisabeth en Antoinette"
naar Indië, luitenant-kolonel inf.
O.I.L. -1870, overl. ?, zn. van Douwe Elias en Vrouwina Margriete
Hajemaz).

==========================


Personalia en historisch-genealogische bronnen
betreffende in Azië dienend personeel gedurende de Bataafs-Franse
tijd

A. De Bataviase V.O.C.-top in 1795

Mr. Willem Arnold Alting
gouverneur-generaal van Ned.-Indië 1780- 1796 en
commissaris-generaal over Ned.-Indië en Kaap de Goede Hoop 1793-1796
geb. Groningen 11 nov. 1724 (zn. van Mr. Gerhard Alting en Fokkeline
Blencke), vertrekt 18 okt.
1750 als onderkoopman in dienst der V.O.C. met het
schip "Middelburg" naar Indië en komt 17 juli
1751 ter rede van Batavia aan l), koopman en geheimschrijver van de
gouverneur-generaal 28 juni 1754,
geassumeerd lid in de Raad van Justitie te Batavia 1754, 2e
secretaris der Hoge Regering 7 sept. 1756,
in dat ambt bevestigd 25 maart 1757, kapitein der Kasteelspennisten
14 juni 1757, le secretaris der Hoge
Regering 3 juli 1759, bij patriase missive van 11 nov. 1762 benoemd
tot raad-extraordinair van Ned.-
Indië (bekend gemaakt bij res. GG en Raden van) 4 juni 1763,
president van schepen te Batavia 23 mei
1769, kolonel der Bataviase burgerij 27 maart 1770-1776, bij
patriase missive van 18 okt. 1771 benoemd
tot raad-ordinair van Ned.-Indië (bekend gemaakt bij res. GG en
Raden van) 11 juli 1772, als president
van schepenen ontslagen en aangesteld tot ontvanger-generaal van
Ned.-Indië 14 mei 1776, eerste raad
en directeur-generaal van Ned.-Indië 4 okt. 1777, bij patriase
missive van 9 okt. 1778 als zodanig
geapprobeerd (bekend gemaakt bij res. GG en Raden van) 21 juni 1779,
waarnemend gouverneur-generaal
van Ned.-Indië 21 maart 1780, gouverneur-generaal 2 febr. 1780,
vanuit patria bevestigd 5 mei 1783,
commissaris-generaal over Ned.-Indië en Kaap de Goede Hoop 29 juni
1791, als zodanig opgetreden
99
15 nov. 1793, als gouverneur-generaal en commissaris-generaal eervol
ontslagen 16 aug. 1796, overl.
Batavia 7 juni 1800, tr. le Batavia 24 nov. 1754 Hendrina Maria
Knabe, ged. Batavia 21 febr. 17412),
overl. ald. 20 febr. 1774, dr. van Christiaan Lodewijk Knabe en
Maijke Sijbens; tr. 2e Batavia 19 juni
1776 Maria Susanna Grebel, geb. Batavia 17360737, overl. Batavia 4
febr. 1779, dr. de inlandse vrouw
Susanna van Macasser en geadopteerd door Benjamin Grebel en wed. van
(1) Gerhard Hendrik Pruijmers
en (2) Huijbert van Basel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elsabeth Fockelina Alting, geb. Batavia 6 maart, ged. ald. 8
maart 1756, begr. Batavia 29 aug.
1780, tr. le Batavia 7 mei 1775 Mr. Joachim Wicherts, geb.
Wageningen 17 juni 1742, bij patriase
missive van 23 april 1772 aangesteld tot extraordinair raad van
justitie te Batavia (bekend gemaakt bij
res. GG en Raden van) 26 nov. 1772, vertrekt 12 mei 1772 als
extraordinair raad van justitie te Batavia
in dienst der V.O.C. met het schip "Ridderkerk" naar Indië en komt
26 jan. 1773 ter rede van Batavia
aar?), als ordinair raad van justitie voorgedragen 16 febr. 1773,
bij patriase missive van 20 okt. 1773 als
zodanig bevestigd (bekend gemaakt bij res. GG en Raden van) 19 juli
1774-1777, pro-interim
waterfiscaal te Batavia 19 juni 1775-1777, scholarch te Batavia 19
dec. 1775, oud-ordinair raad van
justitie 1777-1778, bij patriase missive van 14 nov. 1776 als
waterfiscaal bevestigd (bekend gemaakt bij
res. GG en Raden van) 7 juni 1777, lid van curatoren en scholarchen
te Batavia 25 nov. 1777, resident
te Cheribon 10 april 1778, overl. ald. 28 nov. 1778; tr. 2e Batavia
11 nov. 1779 Steven Poehnan, geb.
Goes 24 juni 1746, vertrekt 9 april 1753 als jongen in dienst der
V.O.C. met het schip "Rhoon" naar
Indië en komt 8 nov. 1753 ter rede van Batavia aan4), onderkoopman,
wordt bibliothecaris en archivaris
te Batavia 29 jan. 1765, 2e administrateur in het kledenpakhuis 1
okt. 1771, klein-winkelier 16 maart
1773, 2e administrateur in de Westzijdse pakhuizen 25 aug. 1775, le
administrateur met voordracht tot
koopman 7 febr. 1777, ouderling van de gereformeerde gemeente te
Batavia 2 dec. 1777 en 2 dec. 1783,
bij patriase missive van 9 okt. 1778 als koopman geapprobeerd
(bekend gemaakt bij res. GG en Raden
van) 21 juni 1779, opperhoofd van het generaal soldijcomptoir -1786
en president van boedelmeesters te
Batavia -1787 met voordracht tot opperkoopman 7 sept. 1784,
boekhouder-generaal van Ned.-Indië
1786-1790, drossaard der Bataviase Ommelanden 30 april 1790-1794,
raad-extraordinair van Ned.-Indië
24 juni 1794,' president van curatoren en scholarchen te Batavia 24
juni 1794, als zodanig bevestigd
14 juli 1794, begr. Batavia 7 nov. 17945), zn. van Mr. Pieter
Poehnan en Maria Cornelia Pettenius en
wedr. van Anna Maria Tiele, hij tr. 3e Batavia 19 aug. 1781
Philippina Maria Theodora Senn van Basel.
2. Petronella (Pieternella) Gerhardina Alting, geb. Batavia 2 mei,
ged. ald. 3 mei 1757, begr.
Batavia 20 jan. 1818, tr. le Batavia 11 sept. 1774 Mr. Samuel Jan
Abeleven, ged. Batavia 29 aug. 1745,
vertrekt 20 mei 1770 als onderkoopman in dienst der V.O.C. met het
schip "Damzicht" weer naar Indië
en komt 19 nov. 1770 ter rede van Batavia aan @, 11 juli 1772 op het
visite-comptoir te Batavia geplaatst,
kassier der kostpenningen ald. 4 mei 1773-1774, 2e adjudant der
Kasteelspennisten 29 juni 1773, 3e
vaandrig 1 juli 1774, 2e administrateur in de pakhuizen naast de
Waterpoort te Batavia 21 okt. 1774, le
administrateur met voordracht tot koopman 13 dec. 1774, bij patriase
missive van 10 okt. 1775 als
zodanig bevestigd (bekend gemaakt bij res. GG en Raden van) 28 mei
1776, overl. Batavia 2 maart
1776, zn. van Abraham Abeleven en Bregitta de Wigman; tr. 2e Batavia
14 juli 1776 Joannes Siberg (zie
blz. 126).
3. Maria Wilhelmina Alting, geb. Batavia 28 juni, ged. ald. 3 juli
1758, overl. Batavia in jan. 1761.
4. Doodgeboren zoon, Batavia 12 sept. 1762.
5. Wilhelmina Hendrina Alting, geb. Batavia 11 okt., ged. ald. 19
okt. 1763, overl. Batavia 9 juli
1810, tr. le Batavia 31 mei 1780 Lamoraal von Geusau, geb.
Leeuwarden 4 april 1755, vertrekt 19 jan.
1777 als onderkoopman met het schip "`t Loo" naar Indië en gaat 1
juli 1777 aan Kaap de Goede Hoop
aan land'), gaat over op het schip "Huis ter Meijen" en komt 12 jan.
1778 ter rede van Batavia aan'),
blijft aanvankelijk buiten emplooi en wordt 20 okt. 1780 2e
administrateur in de suikerpakhuizen te
Batavia, 2e adjudant der Kasteelspennisten 25 juni 1781, luitenant 5
juli 1782, diaken van de
gereformeerde gemeente te Batavia 3 dec. 1783, sabandhaar en
licentmeester onder toevoeging van de
rang van een commissaris en met voordracht van koopmansgage 13 mei
1783, bij patriase missive van
15 mei 1784 als zodanig bevestigd (bekend gemaakt bij res. GG en
Raden van) 19 maart 1785, overl.
Batavia 15 juli 1785, zn. van Justus von Geusau en Antonia Anna
Rengers; tr. 2e Batavia 13 jan. 1786
Samuel van Hoesen, geb. Amsterdam -- , vertrekt 28 dec. 1776 als
onderkoopman in dienst der V.O.C.
met het schip "Patriot" naar Indië en komt 12 aug. 1777 ter rede van
Batavia aan9), buiten emplooi te
Batavia -1780, boekhouder in de paardenstal ald. 1780-1784, 2e
administrateur in het nieuwe
100
kledenpakhuis 1784-1787, 2e administrateur in het provisiemagazijn
1787, koopman en provisioneel le
administrateur 1791-1792, overl. Batavia 10 juni 1792, zn. van
Willem Kuijsten van Hoesen en Maria
Agatha Croiset.
6. Willem Alting, geb. Batavia 7 sept. 1764, begr. ald. 14 okt. 1764.
7. Willem Alting, geb. Batavia 12 nov., ged. ald. 17 nov. 1765,
overl. Batavia 2 jan. 1767.
8. Johanna Maria Alting, geb. Batavia 1 febr., ged. ald. 7 febr.
1767"), overl. Cheribon 10 jan.
1789, tr. Batavia 8 dec. 1782 Godfried Carel Gockinga, geb.
Groningen 21 juli 1761, vertrekt 28 okt.
1780 als onderkoopman in dienst der V.O.C. met het schip "Hof ter
Linden" naar Indië en komt 30 mei
1781 ter rede van Batavia aan") diaken van de gereformeerde gemeente
te Batavia 3 dec. 1782, 2e ,
administrateur in de suikerpakhuizen 13 mei 1783, 2e administrateur
in het provisiemagazijn 6 juni 1783,
resident te Tegal met voordracht tot koopman 28 nov. 1783, bij
patriase missive van 27 nov. 1784 als
koopman geapprobeerd (bekend gemaakt bij res. GG en Raden van) 14
juli 1785, opziener der Gale
Corle (Ceylon) 14 juli 1785, resident te Cheribon 1786-1792,
provisioneel opperkoopman 1790,
repatrieert in 1792 met het schip "Gouverneur-Generaal Mossel" en
komt 25 juni 1793 in Nederland aan,
overl. Groningen 6 mei 1816, zn. van Scato Gockinga en Alida Jacoba
Meurs, hij hertr. Haren 14 maart
1793 Constantia Geertruida Nobel.
9. Constantia Cornelia Alting, geb. Batavia 23 sept., ged. ald. 30
sept. 1770, overl. Périgueux
16 maart 1840, tr. Batavia 24 juli 1785 Johan Lubbert Umbgrove, geb.
Arnhem 19 sept. 1759, vertrekt
24 juni 1783 als onderkoopman in dienst der V.O.C. met het
schip "Prinses van Oranje" naar Indië en
komt 11 maart 1784 ter rede van Batavia aan `*) boekhouder in de
paardenstal te Batavia 23 nov. 1784, ,
administrateur in de kleine winkel 1 maart 1785, 2e administrateur
in de pakhuizen naast de Waterpoort
7 juni 1785, koopman en resident te Tegal 1786-1792, resident te
Cheribon 1792-1797, repatrieert in
1797, overl. Wijhe 28 sept. 1826, zn. van Mr. Johan Umbgrove en
Sibilla Snabelius.
10. Pieter Gerhard Alting, geb. Batavia 12 mei, ged. ald. 17 mei
1772, overl. Batavia 2 jan. 1773.
Litt. : M.A. Rhede van der Kloot, De gouverneurs-generaal en
commissarissen-generaal van
Nederlandsch-Indië 1610-1888 (`s-Gravenhage 1891) 111-114.

B. De gezagsdragers op de buitencomptoiren in Azië sedert 1795
tot aan de Engelse verovering van Java

Jacob Groenhoff van Woortman
resident te Palembang 1809-( 18 10)
geb. Groningen -- , onderkoopman buiten emplooi te Semarang 1803-
1805, 2e resident, scriba en
tractementsboekhouder te Djokjakarta 1805-1808, secretaris van de
minister aan het hof ald. 1808-1809,
resident te Palembang 1809-( 1810), overl. ?

E. Naamrol der Christenen te Djokjakarta van 1807
Bij het Centraal Bureau voor Genealogie berust sedert enige tijd de
collectie genealogische
aantekeningen van kolonel Ph. Lach de Bère. Deze zeer uitgebreide
collectie bevat ondermeer twee
naamrollen (1804 en 1807) van de te Djokjakarta aanwezige (Europese)
Christenen. De naamrol van
1804 werd reeds gepubliceerd in de De Indische Nuvorscher 4 (1991).
De volledige titel van de hierna
gepubliceerde naamrol luidt alsvolgt: `Naamrolle van alle zodanige
Christenen als zig ten deezen
comptoire bevinden met aanwijzing welken godsdiens dezelven
belijden, alsmeede het getal der
getrouwden en kinderen'. De rol is gedagtekend Djokjakarta 30
september 1807 en bevat de namen van
199 personen (twee residenten, acht pennisten, vier geneeskundigen,
twee kerkelijke "bediendens", drie
vrijburgers, 43 vrouwen, 10 diverse dienstdoenders, 55
cavalleristen, 63 infanteristen, zeven artilleristen
192
en twee gegageerden). Onder de 43 vrouwen bevonden zich vier
weduwen, 37 gehuwden en één jonge
dochter, terwijl bij twee van hen geen naam van een echtgenoot was
vermeld. De rol bevat de namen
van 156 mannen, waarvan 123 (79%) militairen in de lagere rangen
(vaandrig en lager). Binnen die
laatste groep waren er slechts 18 (15%) gehuwd. De overige groep
mannen (33) telde 19 (58%)
gehuwden. De rol vermeldt in totaal 63 "onechte" kinderen, d.w.z. de
moeder was een inlandse vrouw.
De militairen in de lagere rangen hadden samen 42 (67%) "onechte"
kinderen. De niet-militairen (29)
waren afkomstig uit Djokjakarta (8), Nederland (7), Duitsland (4),
onbekend (5), elders van Java (2),
België (2), Kaap de Goede Hoop (1). Als plaats van herkomst van de
militairen (127) worden ondermeer
Djokjakarta (15), andere plaatsen op Java (20), Colombo (1). Het
overgrote deel der militairen kwam
echter uit de Duitstalige gebieden in Europa.
Achtereenvolgens worden per persoon vermeld:
1. naam;
2. kwaliteit;
3. geboorteplaats;
4. godsdienst;
5. naam echtgeno(o
6. aantal wettige kinderen;
7. aantal "onechte" kinderen.

Resident;
1. Jacob Groenhoff van Woortman
2. onderkoopman en 2e resident
3. Groningen
4. gereformeerd
5.?
6---
7---


Naar Nederland vertrokken
1. P. Muntinge
2. Groningen
3. luitenant-kolonel
4. Rds. 583:16
5. Illinois
6. 1808
7. kapitein


=======================

Egbert Simons Smit
opperhoofd van het generale soldijcomptoir
en curator ad lites 1795-1808
geb. Scheemda okt. 1761, vertrekt op 26 juli 1783 als matroos in
dienst der V.O.C. met het schip
"Bredenrode" naar Indië en komt op 25 april 1784 ter rede van
Batavia aan140), le visitateur op het logevisite-
comptoir te Batavia met voordracht tot koopman 1791, bij brief van
commissarissen-generaal aan
de Hoge Regering van 19 febr. 1794 bevestigd als koopman en le
visitateur der soldijen te Batavia,
opperhoofd van het generale soldijcomptoir en curator ad lites -1808
met bevordering tot opperkoopman
(res. CCGG) 25 april 1795, president van huwelijkse en kleine
gerechtszaken (res. CCGG) 16 mei 1795-
1807, regent van het gesticht der permisten 1795-1807, buitenregent
over de hospitalen 1799-1807,
opperkoopman buiten emplooi 1808-( 18 10) , ouderling van de
gereformeerde gemeente 1809-( 18 lO),
overl. Groningen 11 maart 1825.

BRON DE INDISCHE GENEALOGISCHE VERENIGING