Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier

In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Friesland of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Groningers deel 5 en laatste deel

Gequalificeerde en andere V.O.C.-dienaren
te Palembang
Bron: A.R.A., Archief van het Comité tot de Zaken der Oost-Indische
Handel en Bezittingen, inv.nr. 103, Generale lijst van
gequalificeerden en verdere actuele dienaren te Palembang, d.d. 30
juni 1794 (A), 31 dec. 1795 (B) en 30 juni 1796 (C).
Achtereenvolgens worden vermeld:
1. Naam
2. Plaats van herkomst
3. Jaar waarin in Indië gekomen of jaar van laatste
aanstelling/bevordering
4. Kwaliteit waarvoor


gemene zeevarenden
1. Ian Sebers (A+B+C)
2. Groningen
3. 1783 bevorderd tot matroos

-============================

Louise du Puy, geb. Doekoewringin (Tegal) 28 april 1918, tr.
Amsterdam 30 okt. 1946 (scheiding
van tafel en bed ingeschr. Amsterdam 19 juli 1978) Mr. Hendrik
Scholte, geb. Groningen 25 jan. 1903,
advocaat en procureur te Amsterdam, overl. ald. 28 mei 1988, zn. van
Prof. Dr. Jan Hendrik en Marie
Gertrude Else Koebcke (zich ook noemende en schrijvende Else Berner)
en gesch. echtg. van Isabelle
Mary Clinton.Het Rooms-Katholieke trouwboek van Djokjakarta (1860) 18651885
bewerkt door P.A. Christiaans.

Inleiding:
Via een van onze leden, die dit in Indonesië liet fotocopiëren, is
de Indische Genealogische Vereniging
in het bezit gekomen van een kopie van het Rooms-Katholieke
trouwboek van Djokjakarta over de
periode (1860) 1865-1885. Het is blijkbaar het oudst bewaard
gebleven register, hoewel er oudere delen
geweest moeten zijn, want het doopboek vangt al in 1812 aan.
Wij hebben een transcript gemaakt van dit register, onder verwijzing
naar de burgerlijke huwelijksdatum
vermeld in de Regerings Almanuk van Nederlundsch-Zndië [RA]. Alle
voor de ambtenaar van de Burgerlijke
Stand gesloten huwelijken te Djokjakarta zijn beschreven in deel 3
van de Bronnenpublikaties van de
Indische Genealogische Vereniging (`s-Gravenhage 1994) onder de
titel: `Het gereconstrueerde
huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905'. Er wordt dan ook
kortheidshalve daaraan gerefereerd als
BRP/3, gevolgd door de bladzijde. In sommige gevallen geven de
onderstaande inschrijvingen aanvullingen
op de bovengenoemde publikatie. Let wel! Niet in alle gevallen is
het kerkelijk huwelijk op
dezelfde dag gesloten als het burgerlijke huwelijk.
Doordat de pastoor van Djokjakarta ook de wijde omgeving bezocht,
komen in dit register ook huwelijken
voor van buiten Djokjakarta.


[63] [Gombong] AMO 1875 die 27 Aprilis dispensatione habita super
tribus proclamationibus
antenuptialibus quum matrimonium civiliter jam contractum fuerit
matrimonium contraxerunt Harm
Haselhof [RA: Hazelhoffl, ex Groningen, et Johanna Maria de Koord,
ex Djocjocarta. Praesentibus qua
testibus Kain et Timmerman.
[RA 1873, 193; BRP/3, 611Adelaide Dorine Weijergang, geb. Makassar 30 sept. 1848, overl. `s-
Gravenhage 16 juni 1912,
tr. Makassar 25 nov. 1863 Salomon Isak van Coevorden, geb. Groningen
18 dec. 1835, majooronderintendant
le kl. O.I.L., overl. `s-Gravenhage 31 jan. 1901, zn. van ?Gelegenheidsvondsten: Militairen te Banka (11)

Alexander Herema, geb. Groningen 23 nov. 1821 (zoon van Eildert
Lammers Herema en Rolina ter
Wijn), vertrekt als soldaat 12 dec. 1849 met het schip "Anna
Paulowna" naar Indië, overl. (zelfmoord)
Toboali (Banka) 20 mei 1854.
[RA 1855, 5 17; ARA, Suppletietroepen 76091


Landmonsterrol van Java's Noordoostkust
door A.A. Lutter.

1798
Inleiding:
Dit document is bijlage nr. 6 van een missive d.d. Semarang 3 april
1799 die J.F baron van Reede tot
de Parkeler schreef (medeondertekend door Fischer, A.A. Cassa, J.
Rubenkoning, C.P. Wieling,
A. v[an] Lugtenburg en J. Knops) aan de commisarissen-generaal
Sebastiaan Comelis Nederburgh,
Pieter Gerardus van Overstraten en Johannes Siberg en de raden van
Indië. Het was het antwoord van
een schrijven hunnerzijds van 9 november 1798 waarin werd verzocht
om "een beknopte en secrete,
doch niettemin accuraate beschrijving van den tegenwoordigen staat
der respective etablissementen, zoo
ten aanzien van het commercieel bedrijf als met betrekking tot
dezelver innerlijke gesteldheid met relatie
tot de fortificatien en magazijnen, den staat van den land en
zeetroepen, het getal en den toestand der
politique dienaaren en de gesteldheid en de dispositien der Indische
vorsten, en derzelver gezindheid
omtrent de maatschappij , . . ". Deze opgave bevat alle personen,
boven de rang van soldaat, die in dienst
zijn van de "commissarissen-generaal" en zich bevinden op Java's
Noordoostkust. De opmaak van deze
lijst is dezelve als die van de landmonsterrollen, waarvan overigens
de laatste met een opgaaf van
dienaren op Java's Noordoostkust uit 1790 dateert.
1. Naam
2. plaats van herkomst
3. Wanneer in dienst en in welke functie.
4. Huidige functie en/of rang.
1. Soeracarta
Barend Jan van Nieuwkerken, gen. Van Nijvenheim
2. van Groningen
3. 1785 als passagier in dienst
4. opperkoopman en eerste resident

.
.
Friedrich Julius von Balluseck, geb. Soerabaja 21 aug. 1875,
administrateur suikerf. Gedaren te
Klaten (Soerakarta), overl. Pengalengan (Bandoeng) 14 sept. 1938,
tr. le Buitenzorg 21 febr. 1906 Johanna den Berger; tr. 2e Bandoeng
18 april 1925 Hermina Poestkoke, geb. Salzbergen 15 juni 1984,
overl. Groningen 13 nov. 1955, dr. van Marinus Lucas en Beelke de
Jongh en gesch. echtg. van
Hendrikus Anthonius André.
Uit het tweede huwelijk:
Rudolph von Balluseck, geb. Bandoeng 11 febr. 1934, tr. Haren (Gr.)
24 mei 1960 Fenny R. Vos.Het gereconstrueerde huwelijksregister van Sawah Loento 1897-1923
(1937)

Sawah Loento 02.05.1922 Dr. Johan Karel Wilhelm Kehrer, geb.
Gorinchem 28 juli 1885, oud
36 jaar, chef-bedrijfsarts, zoon van Frans Frederik Wilhelm Kehrer
en Cornelia Frederica Stuart, beiden
te `s-Gravenhage; met Zwaantine Tecla Wessels, geb. Hoogezand 23
sept. 1891, oud 30 jaar, dochter
van Wesselinus Bernardus Wessels, te Foxham (Groningen), en Margrita
Wouters.
[RA 1923, 301
-----------------------

UIT HET DOOPBOEK VAN AMBOINA 1765-1772


26-08-1767 Jacobus Johannes, zn. van Jan Bruijns, van Groningen, en
Catharina
Rihata. Getuigen : Jacob Rihata, Cornelia van Dijk.


UIT DE OVERLIJDENSREGISTERS VAN AMBOINA 1829-1904

24-02-1833 Wiltbald Frans Vischer, oud 27 jaar, geb. Groningen,
korporaaltamboer.

19-03-1842 Andries Hijltels Saaij, geb. Groningen, fuselier,
ongehuwd, zn. van
Hulko Andries Saaij en Geertruida Rozeboom.


26-11-1843 Willem Arendssen, ouderdom onbekend, geb. Groningen,
conducteur
2e kl. art., zn. van Martinus Arendssen en Maria Mathijsis.INSCRIPTIES OP GRAVEN VAN NEDERLANDERS
IN DEN VREEMDE (AMBON)


Hier rust Sjoert Reinders, in leven Sergeant Kok a/b H.M. "van
Gogh", geb.
28.2.1888 te Groningen, overl. 30.10.1922 reede Ambon. Zijn
kameraden der
Zee en Landmacht.


HET OVERLIJDENSREGISTER VAN DE RESIDENTIE
CHERIBON 1829-1860

09.05.1854 te Palimanan; Comelis Knijpenga, oud 36 jaar, geb. te
Groningen,
opperwachtmeester bij het detachement Djaijang Sekars te Cheribon,
ongehuwd, zn.
van Steffen Knijpenga en van Marie Doornbos, woonplaats onbekend.


HET GERECONSTRUEERDE HUWELIJKSREGISTER
VAN DJOKJAKARTA
1817-1905

29.08.1857 [RA: 20.08.18571 Jan van der Laan, oud 34 jaar, [geb.
Groningen
15 juni 1824, zoon van Tjasse Jacobs van der Laan en Jantje Isaac
van der Linden];
met Christina Wilhelmina Jacobs, oud 48 jaar, [geb. Amsterdam 14
april 18071,
laatst weduwe van Hubert Pierre Guillaume le Feber, [dochter van
Wietse Jacobs en
Geertruida Wilhelmina Pieterse] .
[RA 1858, 481; ARA, Suppletietroepen, fol. 7330]

27.01.1864 Gerardus Henricus Pernis, geb. [Amsterdam] 17 april 1838,
geZmployeerde
van een onderneming, zoon van Petrum Comelium Pernis en Maria
Catharina Carolina Heijligers, overleden; met Charlotte Elisabeth
Gersom, geb.
[Groningen] 15 juni 1836, dochter van Abraham Gersom, gepensioneerd
kapitein der
infanterie, en Jeanne Louise Royere. Getuigen: Bernard Hendrik
Feltkamp, oud
24 jaar, muziekmeester; Johannes Coenraad Comelium Pernis,
landhuurder, broeder
van de comparant.
[RA 1865, 161

05.06.1869 Eduard [Geert] Dik, geb. [Groningen] 25 okt. 1836,
muziekonderwijzer,
weduwnaar van Augustina Paulina Don Griot, zoon van Geert Pieter Dik,
pianofabrikant te Groningen, en Renskea van der Werf. overleden; met
Sophie
Elisabeth Wilhelmina Ströterhoff, geb. 29 mei 1846, dochter van
Johann Friedrich
Ströterhoff en Anna Wilhelmina Georgine Frowein, beiden overleden.
[RA 1870, 1881

23.10.1875 Eduard [Geert] Dik, geb. [Groningen] 25 okt. 1836,
muziekonderwijzer,
weduwnaar van Sophia Elisabeth Wilhelmina Ströterhoff, won van Geert
Pieter Dik, pianofabrikant te Groningen, en Renskea van der Werf,
overleden; met
Maria Albertina Hemiette Hoen, oud 28 jaar, dochter van Jacob Eibert
Hoen, overleden,
en Dorothea Catharina Elisabeth Raukopff, gepensioneerd
hoofdonderwijzeres.
[RA -- 1


16.07.1877 Popko Moll, oud 27 jaar, [geb. Goes 22 april 18501,
machinist, zoon
van Evert Moll, predikant, en Antjen van Groningen, overleden; met
Wilhelmina
Elisabeth Ernst, oud 17 jaar, [geb. Djokjakarta 16 juli 18601,
dochter van Jan
Willem Ernst, onderadministrateur, en Johanna Carolina Elisabeth
Deeders.
[RA 1878, 206]

17.04.1895 Jacob Tak, geb. Groningen 17 febr. 1859, opnemer-tekenaar
bij de
irrigatiewerken, zoon van Machiel Tak, magazijnmeester, en Maria
Elisabeth
Ellenbergen, overleden; met Christophine Wilhehnine van Bronckhorst,
oud 21 jaar,
[geb. Djokjakarta 19 juni 18741, dochter van Carolus Wijnand Cherrie
van Bronckhorst,
overleden, en Christophina Wilhelmina Bertha Baumgarten Weijnschenk.
[RA 1896, 304]

20.08.1902 Wilhelmus Henderikus Fraiquin, oud 30 jaar, [geb.
Groningen
10 dec. 18711, gegageerd korporaal-ziekenverpleger, [zoon van
Christianus Joannes
Fraiquin en Harmke Roseboom]; met Karolina Dorothea Jacoba Sittrop,
oud 28 jaar.
[RA 1903, 19; ARA, Suppletietroepen, fol. 33658]


10.04.1905 Goswijn Willem Samre van Hasselt, oud 33 jaar, geb. te
Groningen
[4 maart 18721, tuingeëmployeerde, zoon van Mr. Nicolaas van
Hasselt, overleden,
en Margaretha Aatje Johanna Sanne; met Dolly Barzilay, oud 19 jaar,
[geb. Djokjakarta
3 1 okt. 18851, dochter van Joseph Barzilay en Elizabeth Zwaan.
Getuige:
Mr. Johannes Hendrikus van Hasselt, oud 24 jaar, advocaat en
procureur.
IRA 1906, 20; Alederland's Patriciaat 2 (191 l), 219]


BANDOENG
Oudste der nog bestaande begraafplaatsen

Afdeeling I - Aarden graven

107. Hier rust / mijn innig geliefde echtgenoot / D. Ba k k er /
geb. te Groningen / 17 Maart 1869 1 overleden te Bandoeng /
6 September 1918.

626. Hier rust / mijn geliefde echtgenoot / K. La n gedij k /
geb. 13 Dec. 1879 `te Groningen / overl. 8 Dec. 1920 te Batavia !
Rust in vrede.


Afdeeling II - Aarden graven

39.Hier rust / F. Tak / geb. Groningen
/ 7-2-1859 / overl. 20-8-`12.

446 Hier rust / Th.A.J. Croon / geb. te Groningen 17-12-1857 /
overl. te
Bandoeng 25-2-1924.


BATAVIA
Begraafplaats "Laanhof"

Afdeeling A.- Deel voor Israëliten

17. Hier rust in vrede / onze lieve vrouw en moeder / S. Levit-
Marcus / geb. te Groningen 12 Maart 1893 / overl. te Batavia 26
April 1933 / betreurd door
man en kinderen.


Afdeeling. C.
123. Hier rust / Karel Goldbach / geb. te Groningen 4 Aug. 1877 /
overl.
8 Nov. 1927.

Afdeeling F.
125. In Jezus Genade rust veilig / J. Hofland / geb. Groningen 29
Dec. 1862 /
overl. Weltevreden 28 Mei 1923.

Afdeeling G

367. Hier rust / Frederik de Boer / Arts / geboren te Noordhom
(Groningen) / 8
November 1873 / overleden te Batavia / 11 October 1934.


BUITENZORG
Begraafplaats Radjagaloe
Afdeeling 1


41. Hier ligt / Vrouwe / J. W. Doornik / geb. van Doominck.
[Johanna Wilhelmina van Doorninck, geb. ? 16 april 1812, overl.
Buitenzorg
1 1 maart 1875, tr. Batavia 10 febr. 1828 Frederik Hendrik Doornik,
geb. Amsterdam 25 maart 1801, resident van Banjoemas, oven. ald.
3 aug. 1849 (zie: A.A. Vorsterman van Oven, Stam- en Wapenboek van
Aanzienlijke Nederlandsche Familiën I (Groningen, 1885) blz. 2Ol)l

98. Jhr. E.E.H.P.K. van Bevervoorden / geboren te Groningen /
overleden te
Buitenzorg / 29 October 1887 / in den ouderdom van 63 jaren.
[Jhr. Everaard Engelbert Hendrik Pieter Karel van Bevervoorden, geb.
Groningen 26 mei 1824 (Ned. Adelsboek 79 (19881, 52411


144 . (zuil) Den zoon, broeder / vriend en leermeester / Pieter
Cornelis Plugge /
Phil. nat. et med. doctor / Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit / te
Groningen / geb. te Middelburg 12 April 1847 / overl. te Buitenzorg
29 Juni
1897.

CHERIBON
Algemeene Begraafplaats


32. Hier rust / het stoffelijk overschot / van / E.A.C. Timpe /
geliefde
echtgenoote van / N.J. Boelens / geb. te Groningen den 27 April
1824 / en /
overl. te Cheribon den 9 Mei 1864 / R.I.P.


JAPARA
Algemeene Begraafplaats

1111. Hier rust / Lambertus Tak / geboren 30 Juni 1854 / te
Groningen / overleden
8 April 1925 / R.I.P.

MENADO
Het Oude Kerkhof voor Europeanen

100, Hier rust / het stoffelijk overschot / van / Willem Thomas
Ottenhoff / in
leven / Procureur bij de Regtbank / te Samarang / geboren te
Groningen / den
15e February 18 13 / overleden te Menado / op zijne
gezondheidsreis / den
9e July 1845.


124. Grootvader en Kleinzoon / Jan Wolters Kuitert / Groningen / 19
Juli 1821 /
21 Maart 1896 / Menado / 9 Februari 1895 / 23 Januari 1898.


FORT DE KOCK
De Nieuwe Begraafplaats

519. Hier rust /mijn geliefde echtgenoot / J. Velthuis / geb. te
Groningen den
11 Aug. 1837 / overl. te Fort de Koek / den 3 Nov. 1919.LHO'SEUMAWA (Noordkust)
De Oude Begraafplaats (Koeboeran Lama)

4.
George August Marie / Schade I Geboren te Groningen / 4 Mei 1876 J
Overl. : te Lho Seumave 31 Mei 1903.


SOERABAJA
Begraafplaats "Peneleh"


52. Johan Hora Cornets de Groot / Ads. Resident te Soerabaja /
geboren
Groningen 28 Augustus 1796 / overleden 4 November 183 1.


BUITENZORG / BOGOR
Begraafplaats "Cipaku"


Hier rusten / J. Wijnberg / overl. 29 maart 1934 / oma Pinancaän /
overl.
17 juli 1955 / weduwe A. Wijnberg / overl. 25 augustus 195[7?] /
H.F.A. Wijnberg / geb. 15-7-19[11?] / Cheribon / overl. [6?]-12-1959
Buitenzorg / M.J.J. Wijnberg / geb. 29-3-1920 Bogor / overl. 24-12-
1969

Amsterdam. (vak A, nrs. 239 en 398)
[Meijer Jaques Jozef Wijnberg, geb. Buitenzorg 29 maart 1920, overl.
Amsterdam 24 dec. 1969, zn. van Jozef Wijnberg, geb. Groningen
17 sept. 1867 en

BANDA
De Banda-archipel, gesitueerd in het centrale deel van de Molukken,
is een
historisch zeer interessant gebied binnen het voormalige Indië. Door
zijn
voortreffelijke en kostbare notemuskaat- en foelieopbrengsten was
Banda een van
de, zo niet de belangrijkste pijler waarop de VOC financieel was
gegrondvest. In
ieder geval zó belangrijk, dat het in de 17e en 18e eeuw het
bestuurscentrum van
deze organisatie was. Na de afschaffing van het notemuskaatmonopolie
kende
Banda vanaf 1864 een tweede, en grootste, opbloei.
De samensteller van de hierna volgende Bandase grafschriften, P.H.
Hermanus,
heeft deze verzameld gedurende zijn bezoeken in 1984, 1990 en 1992.
Wat de
grote Christelijke begraafplaats betreft, is de verzameling
compleet. Wat de
particulier begraafplaatsjes bij de perken (de notemuskaatplantages)
betreft, is
getracht zo compleet mogelijk te zijn. Het blijft echter mogelijk
dat een aantal
graven over het hoofd is gezien, omdat ze afgelegen lagen of
volledig overwoekerd
waren en de gidsen of de huidige bewoners niet altijd wisten waar de
oude begraafplaatsjes gelegen waren. Grafboeken bleken niet meer
aanwezig te
zijn en ook een grafnummering ontbrak.
Bij zijn laatste bezoek bleek dat van de in 1984 opgetekende graven
er een aantal
inmiddels niet meer intact of verdwenen was. In de loop der jaren
zijn grafstenen
hergebruikt of voor andere doeleinden aangewend. Ook zijn
begraafplaatsjes
geruimd om plaats te maken voor woningen voor de van het hoofdeiland
geëvacueerde bewoners na de vulkaanuitbarsting van 1988.
Tenzij anders vermeld, zijn de grafschriften afkomstig van de grote
begraafplaats.
De grafzerken in de Hervormde kerk te Neira zijn apart opgenomen. De
grafschriften
zijn op alfabetische volgorde van familienaam (gehuwde vrouwen zijn
opgenomen bij de naam van de echtgenoot) weergegeven. Waar een getal
of
woord niet meer te ontcijferen was, is dit tussen vierkante haakjes
met puntjes
weergegeven. Ook de toevoegingen van de samensteller staan tussen
vierkante
haakjes.

356. Hieronder rust het stoffelijk overblijfsel van / Johannes
Verschuir, In
leven Resident van Banda l Geboren te Groningen den 24e Maart 1794 l
Overleden te Banda den 28e April 1841 / R.I.P.Doopregister
waarin de naamen dergenen die door den Heiligen doop,
de Christen Gemeente,
toegedaan de Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenisse
in de colonie van Surinamen ingelijft zijn,
aangetekent staan.


6 Sept. 1790 wierd van F.C. Rinke een kind ten doop gepresenteerd,
genaamd
Christiaan Charles Rincke, geboren den 7. February 1788. De moeder
is Agaatje,
slavin van de plantagie Groningen. Getuigen: Christiaan Hendrik
Windhorst en
Charles Pasch.Buitenzorg.
In den Plantentuin, een paar honderd meter ten Z. W. van het
Paleis van `den Gouverneur Generaal, bevindt zich de daarbij
behoorende begraafplaats:

3. Een marmeren steen in ruitvorm (in vier stukken).

Hier ligtbegraven/Sybrand H e n d r i k Hoven/inleven
gezagvoerder van het Nederlandsche I Barkschip Antoinette / gebn.
te Zuid Horn Groningen 24 Sept. 1841 / overleden 30 Aug. 1876.Soemedang.

2. Hier rust / J. H. L. Bon. d' Aulnis / de Bour ouill /
Kontroleur 3e kl. / bij de Land. Ink. & Kult. / geb. te Groningen I
den 10 Januar. 1840 / overl. te Soemedang / den 11 Octob. 1862
(No. 22).


Batavia
Begraafplaats Tanahabang Weltevreden
(Afdeeling I)

De nummers van de grafschriften zijn dezelfde als die van de
graven waarop zij voorkomen.


33. Hier rust / onze lieveling / B e P t h a S o p h i e d e
M a r s / geb. 14 Maart 1923 / te Groningen / overl. 20 November
1924 / te W'eltevreden.

162. M el a n i e S c i p i o / over]. 4 October 1903 / D e 1 i a
F a b i a n a Scipio/geb.22Juli1873teSemarang/overl.
6 Juli 1927 te Welt. / echtgenoote van / T. A. d e V r i e s R e i-
1 i n g h / die geb. is 15 Mei 1853 te Groningen ] overl. 25 November
1927 / te Weltevreden.

292. J. G r o e n e v e 1 d / geb. D e r k s e m a / Groningen 17
April 1825 / Batavia 10 October 1885 / J. G r o e n e v e 1 d /
Groningen
19 Juni 1824 / Batavia 2 Augustus 1895 / Zalig zijn de
reinen van harte / Want zij zullen God zien / Matth. V vers 8..
Batavia
Begraafplaats op Tanahabang Weltevreden (Afdeeling II)

66. Rustplaats / van / mijn innig geliefden echtgenoot / S j a b b e
J a n F e r i n g a / geb. te Grijpskerk prov. Groningen / den
14 Augustus 1867 / overl. te Weltevreden / 16 Maart 1921 / Rust
zacht, lieve man. / Tot wederziens. (66)Batavia
Begraafplaats op Tanahabang Weltevreden (Afdeeling III)

5 9 . B e r n a r d i n a H e n d r i k a / J a c o b a F r e d e r
i k a
T r i p / S i b e n i u s T r i p / geb. 29 Augustus 1863 / overl.
29 November 1897 / Mr. J. S i b e n i u s T r i p / geb. te Groningen
/ 18 Maart 1830 / overl. 22 Juni 1910.


77. Rustplaats / van / A b r a h a m C o h e n / geb. te
Groningen / 4 September 1836 / overl. 18 November 1899.


1 8 9 . A n n a Elizabet/Tinge-Wichers/`geb.te
Groningen / 5 October 1846 / overl. 21 S'eptember 1881 / Zij had
geen vijanden.


461. Hier rust / J o h a n C h r i s t i a a n / G e r b e r s / geb.
te Groningen / 4 Juni 1852 / over]. 16 Februari / 1883.


620. Hier rust / G e r r i t B u 1 s i n g / in leven / 3de officier
b/d / Konink. Paketvrt / Maatschappij / geb. te Groningen /
16 Maart 1887 / overl. te Batavia / 13 Mei 1911.

730. Rustplaats / van / mijn geliefde echtgenoot J E 1 z o A d `d e s
S t u u r / geb. te Beerta / 17 Mei 1822 / overl. 19 F,ebruari 1893 /
en zijne echtgenoote / W. S t u u r `geb. K a m p h u i s / geb. te
Groningen / 31 Januari 1828 / overl. 6 Mei 1899.


Batavia
Begraafplaats op Tanahabang Weltevreden (Afdeeling IV)

1 3 . E l i z a b e t h M a r i a / S i b e n i u s T r i p / g e b .
S a 1 v e r d a v a n d e La n d e / geb. te Groningen 1 Mei
1831 / overl. 21 Januari 1889 / Ons lief K o o s j e / geb. 27 Juli
1888/overl.9 October 1892/Bernardina W i l h e l m i n a /
N i c o l e t t e S i b e n i u s Trip/geb.6Juni1873/overl.
8 October1896/Vrouwe/Louise Egbertine/Sibenius
T r i p / 25 Dec. 1872-9 April 1933 / Haar kinderen.

108. C h r i s t i a a n A d r i a n i / geb. te Zuidbroek / prov.
Groningen / 3 Januari 1845 / overl. te Batavia / 7 Februari 1865.
(Hij werd 16 Sept. 1863 adelborst le kl.).

199. Hier rust / Vrouwme A n n e R o 1 i n e C a t h e r i n e
Marie/Cornets dme G r o o t / e c h t g e n o o t v a n H e n d r i k
B e t h / geboren te Groningen 22 Febr. 1807 / overleden den
19e January 1833.
(Reg. Test. Batavia 1833 fol. 20, 30, 32).

291. Hier rust/Pieter H e n d r i k K o r s t / g e b o r e n t e
Groningen / 10 October 1878 / overleden ,te Tegowanlgie / 19 Juni
1903. (435)


309. Hier rust / onz,e innig geliefde / echtgenoot en vader / E d e
D o m m e r i n g / geb. te Groningen 6-10-1860 / overl. te Kediri
14-12-1901. (413)

Batavia
Begraafplaats op Tanahabang Weltevreden (Afdeeling V)

120. Hier rust / Mevrouw T i d d e n s / geb. t,e Semarang / overl.
12 Juli 1904 / Pieter Tiddens / geb. te Groningen / den
11 April 1836 / overl. te Batavfia / den 12 April 1912.

Batavia
Begraafplaats op Tanahabang Weltevreden (Afdeeling VI)

34. 35. (Een monument) Aan de voorzijdse: Boven een zandlooper;
Den Generaal Majoor J. H. R. Kö h le r / ridder / der Milt
Willemsorde 4 kl. / B evelhebber le Expeditie / tegen / Atjeh / (een
slang di,e zich in den staart bijt): Rechterzijde: Geboren / te
Groningen
/ 3 Ju:i 1818. ('m een krans: Wij zulen / onzen pligt / doen.
Linkerzijde: Gesneuveld / ( in een krans de Willemsorde) Voor
Atjeh / 14 April 1873. Achterzijde: (Een krans) / Zijne weduwe
vrienden / en vereerders / en / zijne kameraden / van het Ned. Ind.
Leger / 1873 / (Twee gekruiste kanonnen).


38. 39 en 40; 85, 86 en 87. Het mausoleum der familie H o r a
S i c ca m a. Boven het wapen: daaronder op marmeren platen:
J o n k h e e r W i l l e m J o h a n / H e n d r i k H o r a S i c
c a m a /
geboren te Batavia / den 19 April 1840 ; aldaar overleden / den
22 April 1857.
(Vgl. Ned. Adels'b. 1917 jbl. 161).
Vrouwe / A 1 i d a H o r a S i c c a m a 1 geb. d e R o e v e r !
geb.
te Amsterdam 25 Aug. 1854 / over]. tz Batavia 29 Sept. 1877.
(Vgl. a. v. en Reg. `Test. Bat'avia 1877 fol. 223).
J o n k h e e r J o h a n F r a n s / Hora S i c c a m a ridder der
orde
van den Neder!andschen Leeuw / oud Raad van Nderlandsch
Indie: ' geboren te Groningen den 20 December 1799 i overleden
te Batavia den 1 November 1867 / en zijn'e echtgnote , E l i s ab
e t h L i e s a r t / geboren te Batavia den 10 November 1808 /
aldaar overleden den 19 Juli 1885 / R.I. P,
(Vgl. a. v. bl. 160 en Reeg. Test. Batavia 1867 fol. 122-126).
Jonkvrouw/Catharina Johanna/Hora Siccamai
geboren 22 November 1876 / overleden 4 Maart 1883.
(Vgl. a. v. bl. 163).
E l e o n o r e Egbertine/Francoise Hora Siccama/
geboren 15 Februari 1883 / overleden 27 Maart 1883.
Jonkvrouw / E 1 e o n o r e M a r i e E l i s a b e t h j Hora
S 1 c c a m a / geboren te Batavia den 14 January 1847 ! aldaar
overleden / den 9 Juny 1864.
(vgl. a. v. bl. 162 en 161).

Aan de achterzijde:
Familie / H o r a S i c ca m a. En daaronder op marlmeren platen:
Johanna C o r n e l i a M a r i a E l i s a b e t h / B a r o n e s
s e
de Koek / Verbrugh / geboren 8 December 1862 / o v e r -
leden 26 Jan. 1915.
(Vgl. Ned. Adelsb. 1915 bl. 24).
Ter nagedachtenis / van / E 1 e o n o r e M a r i e H o r a
S i c c a m a / geboren te Batavia den 15 April 1832 / overleden
te Besoeki / den 22 Juny 1841 / dochter van / Jonkhr. J o h a n
F r a n s H o r a S i c c a m a 1 6 1 Vrouwe E 1 i s a b e t h
L i e s a r t / R. 1. P. / in deze kelder / bijgezet 7 Nov. 1857.
(~Vgl. Ned. Adelsb. 1931 bl. 97 onderaan).

Batavia
Begraafplaats op Tanahabang Weltevreden (Afdeeling VIII-A)

85. Hier rust / Laurens Jan Houttuin / arts B. G. D. /
geb. 8 Augustus 1889 / te Groningen / overl. 31 Maart 1919 / te
Weltevreden
.
Batavia
Begraafplaats op Tanahabang Weltevreden (Afdeeling IX)

30. Hier rusten / Mr. R. A. E e k h o u t / in leven / Raadsheer
in het Hooggerechtshof / van / Nederlandsch-Indië / geb. te Groningen
2 Mei 1819 / overl. 1 Dsecember 1862 / en / zijn dochtertje /
Wytzia Anna Adriana / geb. te Batavia 15 September
1856 / overl. 14 October 1857.
(Vgl. Wapenheraut 1919 bl. X5/6).

Batavia
Begraafplaats op Tanahabang Weltevreden (Afdeeling X)

8. Hier ligt / mijn innig geliefde / echtgenoot / A n d r i e s
Henry Stadnitski / ridder der M. W. 0. 4e kl. / oud 28
jaren.
(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1912 bl. 216; hij werd geb. 15 Sept. 1849).
8a. Hier ligt / het stoffelijk overschot van / B. S ib en i u s
T r i p / geb. t'e Soerabaja 12 Febr. 1858 / overl. te Batavia 2
April
1919.
(Bernard S. T.).
(Ik teekende nog op: Mr. Jan Sibenius Trip, geb. Wildervank
18 Maart 1830, proc. gen. Hooggerechtshof in N.I., huwde
Groningen 2 Juli 1855 Elisabeth Maria Salverda van
de La n d e. Uit dit huwelijk:
1. J a c o b F r e d e r i k S. T., geb. Weltevreden 4 Dec. 1856.
2. Bernard ,S.T.; zie sub no. 8a.
3. Maria Aletta Louise S.T., geb. 29 Maart 1859.
4 . J a c o b a G u i l e l m a Arnoldina J o h a n n a S . T . ,
geb. 30 Sept. l860, huwde le Batavia 21 Oct. 1882 B e Tna
r d Tr 1 p, geb. Veendam 26 Sept. 1855, le comm. Dep.
van Ein. + vdor 1892, zn. van Mr. Abraham T. en
R e i n h a r d i n a M a r i a E l i s a b e t h W i c h e s s ;
huwde 2e L. E. C o c h e x e ,t. Uit het eerste huwelijk was
een dr. K o o s j e, + 9 Oct. 1892. Uit het 2e huw. was
Marie Cornélie Jeanne, + 2 Oct. 1893 oud 2m.
5. Abraham S.T., geb. 21 Maart 1862.
6 . B e r n a d i n a H e n d e r i c a J a c o b a Frederica . T.
, ge,b. 28 Aug. 1863, huwde N. N. T r i lp, uit welk
huwelijk een zoon geb. Rijswijk Batavia 17 Oct. 1892; en een
`dochter geb. Batavia 30 Oct. 1894.
7. Johanna S. T., geb. 28 Dec. 1864.
8. Cornelia Faancisca S.T., ge,b. 14 Aug. 1866.
9. J an S. T., geb. 17 Jan. 1868.
10. Elisa,bleth M a r i a K a t h a r i n a . A l e t t a S . T . ,
geb. 29 Sept. 1870, ondertr. Weltevreden - Loeboe Sikaping
29 Aug. en huwde Batavia 9 Sept. 1905 A. H. B. A g e rbeek,
toen asp. control. B.B. Volgens annonce verloofden
zij zich 17 Aug. 1904 en was huw. 12 Sept. 1905.
162
11. Louise Egbertine S.T., geb. 25 Dec. 1871, huwde
P. M. Pteyning.
12. B e r n a s d i n e W i l h e l m i n a N.icolett.e-S.T.,
geb. 6 Juni 1873, + 8 Oct. 1896).
C i p r i la n LI s S i b e n i u s werd als pred. ,op Malacca op
12 Oct. 1689 tot den Prot. predikdienst te Batavia beroepen).


46. Hier ligt / het stof,felijk J overschot van / B. S.. A p t r o o
t /
geboren te Leek (Groningen) 7. September 1868 J overleden te
Batavia 11 Juni 1918:.),De geborenen- zijn bestemd te / sterven, de
gestorvenen t'ot het 1 leven terug gebragt te worden.

130. Ter nagedachtenis / aan mijne geliefde echtgenoote /)( Lu
tgerdina
Siermans / Groeneveld / geb. te Groningen
2 November 1851 ! overl. te Batavia 19 Januari 1914 / en onze
kinderen 1 J a n , J a n G e r r i t , F e n n a / e n / Jantien
Winters Si e r m a n s / geb. te Batavia 25 Juni 1874 / overl. 08
Maart1914Klaten (Soerakarta)
(Nieuwe Begraafplaats).

6) Hier rust / zacht en kalm / mijn geliefde echtgenoot / en
vader / J. d e B e e r / geb. te Hoogkerk (Groningen) / den
16-5-1873 / overl. te Klaten / den 22-11-1918.

Rembang
(Nieuwe begraafplaats).


21. Hier rust J het stoffelijk overschot J van den Wel Eerw.
Heer Ds. P. H. W i e r s m a / geb. 9 `October 1846 / te Thesinge
(Groningen) / overleden te Rembang / 11 December 1894.Roomsch-Katholieke begraafplaats te Ambarawa (Willem I).
(Zij ligt achter de Algemeene Begraafplaats, zou ook als een
afdeeling van de vorige Begraafplaats(Ambarawa (Willem I).
(Nieuwe begraafplaats) kurmen worden beschouwd).
Men leest op grafsteenen:

13. Z r. Josephina- Agatha S tumpe / geb. 6 Jan.
Groningen / + 29 Mei 1935 Semarang / R. 1. P.

Begraafplaats te Blitar.

80, Hier rust/onze lieve vader /Matthijs J o s e p h Meyer/
geb. te Groningen / 24 Maart 1860 / overl. te Semarang / 18
November 1918 / Zijn dankbare kinderen. (430)


Begraafplaats te Malang
(Klod jenglor ) .
Deze begraafplaats is verdeeld in 15 afdeelingen, vakken genaamd.

Vak V.
280. Hier rust / onze geliefde vader / D i r k M u 1 d er / geb. te
Groningen 7-8- 1850 / over]. te Malang 16-10-1901. (984)

Vak VIII
414. Hier rust / mijn geliefde vader / J u r r i e n J a n / D e J o
n g !
adjt ond.officier / geb. Groningen 20 Oct. 1853 1 overl.
Malang 29 Dec. 1902 / Tot weerziens vader / Uw U dankbare
zoon / Frits. ( 1 0 7 1 )


Vak X.
567. W. J. v a n G o r k o m / geboren ,te Groningen 1 2 Januari
1868 / overl. te Malang / 19 November 1915. ( 1794)
(Vgl. Ned. Patr. 1916 bl. 252L hij was zn. van W i 1 h e 1 m
Johan van G. en Henriette van Kesteren; hij was
Chef van den dienst der Pestbestrijding en gehuwd met W i 11 emina
C h r i s t i n e H e r m i n e M e y n e r s ) .


Vak XIII
765. Hier rust / A. J o n k er / `overl. 6 Oct. 1914. (1701)
(An d r i e s J., geb. Groningen, 49 j. opz. Gouv. Koffiecultuur te
Poedjon (Malang) zn. van Jenos en Hillegien de Vries).


768. Hier rust / E v e rh a r d u s Ide m a / geb. te `t Zand /
prov. Groningen / den 12 Jan. 1869 / overl. te Malang / den 20 Jan.
1917 / R. 1. P. (1870)

Moentilan
(Kedoe).

Naast het gebouw van het Pet r uS C an is iu s - College
bevindt zich de R. Kath. begraafplaats.
men leest ,hier:

1. + / In pace / P. H. Le e m ke r / 1853 - 1928 / R. 1. P.
(Pater Hermanus H. 80. Leemker, geb. `Groningen
26 Sept. 1853,, kwam 31 Dec. 1884 in Indië, werd 14 Maart 1885
hul,pprediker te Atapoepoe buiten bezwaar van den Lande; 26 Jan.
1887 erkend als ,hulppred. te Larantoeka (Celebes) ; pastoor aldaar
7 Dec. 1892; ondserpastoor aki. 9 N'ov. 1895; onderpastoor
van Padang 20 Feb. 1900; pastoor te Makasser 17 Mei 1903;
onderpastoor te Djokja 15 Aug. 1911; vertrok 18 Juli 1912 wegens
Iangdurigen dienst naar Europa; 19 Aug. 1913 terug en onderpastoor
te Djokja; 27 Nov. 1915 monderpast'oor te Malang; 16 Maart
1918 wederom ,onderpastoor te Djokja, waar hij 29 Jan. 1928
+ begr. te Moentilan).Garoet.
(Oude Begraafplaats in de kotta).
De nummers zijn gelijk aan de nummers van de graven: de grafschriften
volgen in de volgorde van de graven, waarop zij zich
bevinden.

35. Coert Lambertus / Pfeiffer / geb. te Groningen
19 April 1851 / overl, te Garoet 20 Mei 1893.
(Hij was employé S.S. te Bandjar).


Nieuwe Begraafplaats aan &a grooten weg naar Djokjakarta).
Deze begraafplaats is verdeeld in twee afdeelingen voor Europeanen
en een afdeeling voor Inlandsche Christenen. De afdeelingen
voor de europeanen zijn onderverdeeld in vakken. Men leest
op de graven:

Vak II
516. Hier rust / mijn geliefde echtgenoot / en dier kinderen vader /
G. J. S m i t s / geb. te Groningen 14-3-`89 / overl. te Magelang
31-5-`32 / Rust zacht Papa / Sterven is ons lot / Wederzien is
onze hoop. (1791)
Meester Cornelis
(Algemeene Begraafplaats).

17. Hier rust / Dr. J. W o 1 f f / geb. te Groningen / den 20 Aug.
1808 / overleden / te Kampong Melajoe / den 4 Sept. 1885. (26)


2 6 2 . D o r o t h e a a r i a Grashuis /- Pieters /
geboren t21 Mei 1855
gehuwd 22 Mrt 1878
overleden Meester Cornelis 13 Nov 19,3
/ Zij rust in vrede / A l b e r t u s L a m m e r t Grashuis /
geboren te Groningen / 27 April 1851 / overleden te Weltevreden /
25 Februari 1926 / Hij ruste in vrede. (430)


Poerwored jo
(Kedoe).


Vak I A

62. Ter nagedachtenis / aan den / luitenant kolonel / B. T.
R e i g e r / R . M, W . 0 . is overleden 14 Maart 1862 / De
officieren van het garnizoen / Kedong Kebo.
(Bernardus Thimotheus R., ridder M. W. 0. 4e kl.,
geb. Groningen, ruim 49 j., man van Engelina Anthomia
D e k k e r e n z n . v a n A l b e r t u s R . e n L a u r e n t i a
Afdriana margaretha S y p k e n s ) .

146. Hier rust / J. Post h u m u s / gep. onderluit. geb. te
Groningen / 9 Aug. 1859 / overl. 17 Dec. 1917. (810)


Semarang.
( Algemeene Begraafplaats).

120. + / Hier rust / onze dierbare vader / G e r r i t H a r m s /
geboren te Groningen / den 28 Januari 1813 / overleden den
10 Februari 1880.

494. Hier rust J het stoffelijk overschot / van / R ei n o Win d -
R o den b er g geb. te Groningen 25 Oct. 1876 / overl. te
Semarang / 2 Febr. 1900.

533. Hier rust / onze innig geliefde vader / behuwdvader en
grootvadmer
/ W i l l e m R h e i n v a n S i p p a m a g e b o r e n t e
Makasser / op den 15en Februari 1841 / overleden op den / 18en
Januari 1917.
Hier rusten / J. Geerts K r a m / geb. 8 Maart 1765 / overl.
9 Aug? 1816 1 J. A. Nettekoven / geb. 13 Maart 1796 /
overl. 18 April 1826 / en Wed. J. S. v. Sippama / Geerts
K r a m / overl. 11 Maart 1849.
Hier rusten J a c o b G e e r t s K r a m / geb. te Groningen / den
8'e Maart 1765 / overl. te Sam? 9 Aug. 1816 / J e a n A n d r é
Nettekoven / geb. te Amsterdam den 13 Maart 1796
apotheker der le klasse bij het Hospitaal te Sam? en overl. den
18 April 1826.


BRON; INDISCHE NAVORSCHER