Militairen geboren of wonende in Groningen en overleden in Nederlands Indie

Arends Jan Hendrik Geb. te Den Ham, laatst gewoond hebbende te Den
Ham. Korporaal Overleden te Weltevreden 1837, komt voor op de Lijst
van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de
Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte
(2) totale lijst overledenen (7)


Brugghen, van der D.A.J Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te
Groningen. Sergeant Overleden te Soerabaja (Id) 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)


Ellinkhuizen Seerp Jarig * 05-01-1820 Oudeschans z.v. Ellinkhuizen
Hendrik en Boer de Attjen Seerps Beide overleden , Hij staat vermeld
in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Hindelopen en wel
Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8)
(17)


Hartman Jan Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen.
Korporaal12-7-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

Laan van der Jan Meinderts * Nieuwe Pekela, Hij wordt vermeld op een
Nominative Staat ( met ca. 15) kolommen info van gestraften in
Nederlandsch Indie die na geeindigde ""kruiwagen straf"" met
vervallen verklaring van den militairen stand, met het schip de
Rhijn met Schipper Brandtligt C. naar Nederland teruggezonden en den
28e Mei 1838 in het Nieuwe diep aangekomen. Jaar 1838 (4)


Net Geuchien, Grenadier bij de afdeeling Grenadiers * 01-09-1816
Wildervank, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)


Schuurman Roelof Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te
Groningen. Flankeur Overleden te Amboina 9-11-1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

Sluiter Johannes Joseph Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te
Groningen. Fuselier Overleden te Palembang 7-8-1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

Vos Albertus, Groningen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de
lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

Met vriendelijke groeten
Anton Musquetier