Kerkdocumenten van Dongjum 1694-1970

Kerkdocumenten van Dongjum 1694-1970
Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Kerkeraad:
Invt. nr. 1 Handelingen 1838-1893
Invt. nr. 2 Handelingen 1893-1919
Invt. nr. 3 Handelingen 1949-1970
Invt. nr. 4 Betreft de vereniging van Klooster Lidlum met Dongjum 1860-1864 en de grensafscheiding tussen Klooster Lidlum Oosterbierum-1847-1969
Invt. nr. 5 Doopboek 1772-1972
Invt. nr. 5 Trouwboek 1772-1969
Invt. nr. 6 Doopboek 1811-1970
Invt. nr. 6 Trouwboek 1811-1970
Invt. nr. 7 Doopboek elders 1869-1929
Invt. nr. 8 Lidmatenboek 1772-1971
Invt. nr. 9 Lidmatenboek 1772-1919
Invt. nr. 10 Lidmaten 1772-1890
Invt. nr. 11 Lidmaten 1919-1927
Invt. nr. 12 Lidmaten 1919-1968 (Niet openbaar i.v.m. vertrekdata ledematen)
Invt. nr. 13 Lidmaten en huisgezinnen van voor 1841
Invt. nr. 14 Lijsten van stemgerechtigde leden 1917-1927 en 1972
Invt. nr. 15 Stukken betreffende beeindiging van lidmaatschap 1844, 1909 en 1926
Invt. nr. 16 Plaatselijk reglement op de benoeming van Ouderlingen enz. 1878 en 1923
Invt. nr. 17 Lijst van Predikanten sedert 1580
Invt. nr. 18 Stukken betreffende vakatures 19e eeuw
Invt. nr. 19 Betreft het onderhoud van een weduwe en het verstrekken van geneeskundige hulp 1871 en 1879
Invt. nr. 20 Machtiging van het Classicaal Bestuur om f. 200,- kapitaal te gebruiken-1895

Diaconie:
Invt. nr. 21 Liggers van de Diakoniegoederen 1797 en 1923
Invt. nr. 22 Koopakte met met bijbehorende reversaal brief 1732
Invt. nr. 23 Ingekomen stukken 1814-1868
Invt. nr. 24 Rekeningenboek Ontvangsten 1697-1787
Invt. nr. 24 Rekeningenboek Uitgaven 1697-1787
Invt. nr. 25 Rekeningenboek Ontvangsten 1788-1835
Invt. nr. 25 Rekeningenboek Uitgaven 1788-1835
Invt. nr. 26 Rekeningenboek Ontvangsten en Uitgaven 1835-1878
Invt. nr. 27 Kasboek 1913-1925
Invt. nr. 28 Kasboek 1958-1972

Kerkvoogdij:
Invt. nr. 29 Plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke goederen 1881 en 1923
Invt. nr. 30 Notulenboek 1870-1886
Invt. nr. 31 Floreenregisters van Dongjum met extracten daaruit-1838-1864
Invt. nr. 32 Registers van de Graven 1773 en 1844
Invt. nr. 33 Register van de Graven opgemaakt in 1870 maar met datums voor en na 1870
Invt. nr. 34 Bijlagen bij de Grafregisters-1808-1931
Invt. nr. 35 Koopakten-1717-1921
Invt. nr. 36 Stukken betreffende ruiling en overdracht van eigendommen 1858-1924
Invt. nr. 37 Stukken betreffende de dam bij de “kerkeplaats” 1803 en 1872
Invt. nr. 38 Stukken betreffende het Predikantstraktement, 1857 en 1921
Invt. nr. 39 Instrukties voor de doodgraver en de koster, 1806, 1920 en 1923
Invt. nr. 40 Rekeningboek 1717-1864
Invt. nr. 40 Register van Graven aangelegd in 1725
Invt. nr. 41 Rekeningboek 1865-1903
Invt. nr. 42 Rekeningboek 1904-1970
Invt. nr. 43 Journaal 1891-1923
Invt. nr. 44 Kasboek 1924-1972
Invt. nr. 45 Inventarislijsten van het archief van de N.H. Gemeente te Dongjum, 1919 en 1926
Invt. nr. 46 Ingekomen stukken 1893-1921
Invt. nr. 47 Ingekomen stukken 1922-1926
Invt. nr. 48 Ingekomen stukken 1927-1931
Invt. nr. 49 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1919-1943
Invt. nr. 234 Doopboek  Dongjum 27 juli 1671 – 10 mei 1748
Invt. nr. 234 Doopboek van te Boer 17 september 1676-1696 en 1703
Invt. nr. 234 Lidmaten Dongjum en te Boer 1694-1749
Invt. nr. 234 Trouwboek 30 september 1671 tot en met 17 juni 1714
Invt. nr. 235 Doopboek 6 december 1750 tot en met 8 maart 1772
Invt. nr. 235 Lidmatenboek 1750-1752
Invt. nr. 235 Benoeming van ouderlingen en diakenen 1751-1792
Invt. nr. 235 Trouwboek 1 augustus 1751 tot en met 19 mei 1771
Invt. nr. 236 Doopboek 5 juli 1772 tot en met 13 oktober 1811
Invt. nr. 237 Trouwboek 20 juni 1773 tot en met 16 december 1810