Kerkdocumenten van Ferwerd 1654 – 1934

Kerkdocumenten van Ferwerd. 1654-1968
 Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Invt. nr. 1 Kerkeraad, Ingekomen stukken 1837-1914
Invt. nr. 2 Lijst van bij de kerkeraad berustende reglementen en instructies 1816-1834
Invt. nr. 3 Huwelijken 1816-1913
Invt. nr. 3 Lidmaten 1772-1924
Invt. nr. 4  Huwelijken 1816-1924
Invt. nr. 4 Lidmaten 1772-1913
Invt. nr. 4 Kerkeraardsnotulen 1817-1873
Invt. nr. 5 Lijst der Lidmaten van 1881
Invt. nr. 6 Kerkeraad, Stukken betreffende de beeindiging van het lidmaatschap van de kerk, 1895
Invt. nr. 7 Register van stemgerechtigde lidmaten 1944-1954
Invt. nr. 8 Stukken betreffende de samenstelling en werkzaamheden van de kerkeraden 1836-1868
Invt. nr. 9 Kerkeraad, Inventarissen van het kerkarchief bijgehouden tot 1926
Invt. nr. 10 Kerkeraad, Stukken in zake de voorbereiding voor een bijeenkomst in de kerkweek voor iedereen in Ferwerd op woensdag 29 september 1944
Invt. nr. 11 Diakonie, Ingekomen stukken en een minuut van een uitgaande brief, 1806-1810
Invt. nr. 12 Diakonie, Contracten en andere stukken betreffende de armvoogdij, 1654-1828
Invt. nr. 13 Diakonie, Akte van schuldbekentenis aan diakenen, 1772, 1819. 1842
Invt. nr. 14 Diakonie, Rekeningen en andere stukken betreffende de bedelaar-kolonist Lubbert Jans Sjordema 1834, 1846-1871
Invt. nr. 15 Diakonie, Besluit van het klassikaal bestuurvan Dokkum, waarbij de diakonie wordt verboden enkele diakoniegoederen te gelde te maken, 1847
Invt. nr. 16 Diakonie, Stukken betreffende de brandverzekering van onroerende goederen 1900-1910
Invt. nr. 17 Diakonie, Correspondentie met de burgelijke gemeente betreffende de armenzorg, 1907
Invt. nr. 18 Diakonie, Akte van verpachting door diakenen aan Hidde Baukes van Dijk te Marrum van een perceel bouwland te Marrum groot ruim 38 are, 1915
Invt. nr. 19 Diakonie, Vragenlijst inzake onderstand met geld en levensbehoeften, 1929, 1932
Invt. nr. 20 Diakonie, Vragenlijsten betreffende het gasthuis van de diakonie, 1931, 1933
Invt. nr. 21 Diakonie, Lijsten met statistische gegevens betreffende de diakonie 1951-1964
Invt. nr. 22 Diakonie, Exemplaren van het kwartaalblad “Fries Diaconaat”, 1958-1966
Invt. nr. 23 Diakonie, Begrotingen 1954-1965
Invt. nr. 24 Diakonie, Kasboek 1716-1774
Invt. nr. 25 Diakonie, Kasboek 1747-1813
Invt. nr. 26 Diakonie, Kasboek 1773-1834
Invt. nr. 27 Diakonie, Kasboek 1814-1894
Invt. nr. 28 Diakonie, Kasboek 1799-1831
Invt. nr. 29 Diakonie, Kasboek 1800-1824
Invt. nr. 30 Diakonie, Kasboek 1825-1843
Invt. nr. 31 Diakonie, Kasboek 1843-1861
Invt. nr. 32 Diakonie, Kasboek 1949-1951
Invt. nr. 33 Diakonie, Kasboek 1952-1954
Invt. nr. 34 Diakonie, Kasboek 1955-1956
Invt. nr. 35 Diakonie, Kasboek van het Gasthuis 1834-1903 met afschriften van Testamenten 1719 en 1720
Invt. nr. 36 Diakonie, Armvoogdijrekeningboek 1670-1692
Invt. nr. 37 Diakonie, Armvoogdijrekeningboe, losse bladen 1705-(na 1785)
Invt. nr. 38 Diakonierekeningen 1724-1747
Invt. nr. 39 Diakonierekeningen 1820-1833
Invt. nr. 40 Diakonierekeningen 1894 (fragment)
Invt. nr. 41 Rekeningboek van de Diakonie 1895-1962 met voorin een lijst met bezittingen
Invt. nr. 42 Rekeningen volgens het model van het Generaal College van Toezicht der N. H. Kerk, 1955-1964
Invt. nr. 43 Notulenboek Kerkvoogdij 1912-1920 en Notabelen 1912-1930
Invt. nr. 44 Notulenboek van de Kerkvoogdij 1930-1950 
Invt. nr. 45 Notulenboek van de Kerkvoogdij 1944-1960
Invt. nr. 46 Ingekomen stukken Kerkvoogdij 1857-1924
Invt. nr. 47 Ingekomen stukken Kerkvoogdij 1930-1942 
Invt. nr. 48 Kerkvoogdij, Minuten van uitgaande stukken, 1937-1938
Invt. nr. 49 Reglementen op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen 1870, 1933
Invt. nr. 50 Reglement op de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag in 1924
Invt. nr. 51 Algemeen reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in Nederland, 1928
Invt. nr. 52 Kerkvoogdij, Inventarissen van kerkelijke goederen, 1825-1946
Invt. nr. 53 Onderhandse akte waarbij J. van der Leij verklaard bekend te zijn met het feit, dat Lieuwe Meintes Hoekstra eigenaar is van graven op het kerkhof te Ferwerd, 1836
Invt. nr. 54 Extract uit de resolutien van burgemeesters en wethouders van Ferwerderadeel betreffende het verlenen van een vergunning voor het leggen van een dam, 1876
Invt. nr. 55 Overeenkomst tussen de kerkvoogd en F. Braaksma, B. N. de Leeuw en B. Braaksma aannemers en timmerlieden te Bergumerdam en Hardegarijp inzakeherstelwerkzaamheden aan de toren, kerk, het lijkenhuisje en andere te Ferwerd, 1877
Invt. nr. 56 Acte van overeenkomst tussen S. R. de Boer, predikant en de kerkvoogdij betreffende diens inkomsten uit de pastoralia, 1850 en een brief, 1881
Invt. nr. 57 Proces-verbaal van een vergadering betreffende de kerkvoogdenbenoeming, 1881
Invt. nr. 58 Proces-verbaal van een vergadering betreffende de benoeming van de notabelen, 1881
Invt. nr. 59 Stukken betreffende het in erfpacht afstaan van een stuk grond aan de gemeente Ferwerderadeel, 1884
Invt. nr. 60 Regeling voor het water halen uit de bak bij de kerk, 1889
Invt. nr. 61 Schuldbekentenis ten gunste van F. C. Wiesenhaan, 1891
Invt. nr. 62 Stukken betreffende het beheer der pastoralia door Ds. IJbema, 1916-1921
Invt. nr. 63 Kerkvoogdij, Stukken betreffende de verkoop van zitplaatsen, 1922-1939
Invt. nr. 64 Stukken betreffende onderhoud en herstelwerkzaamheden aan kerk en toren 1925-1933
Invt. nr. 65 Bestekken en Tekeningen behorende bij de bouwwerkzaamheden aan de kerk en toren met ingetekende graven met de namen van begravene
Invt. nr. 66 Kerkvoogdij, Condioties voor de verhuring van een zathe en land, 1926
Invt. nr. 67 Kerkvoogdij, Obligaties ten laste van de Hervormde Gemeente jaar 1927
Invt. nr. 68 Akte van schuldbekentenis t.b.v. de algemene synode der Ned. Herv. Kerk ten laste van de Ned. Herv. Gemeente te Ferwerd 1927
Invt. nr. 69 Stukken betreffende het predikantstractement 1927-1933
Invt. nr. 70 Proces-verbaal van vergaderingen betreffende de stemming van notabelen 1936, 1942
Invt. nr. 71 Kerkvoogdij, Pachtcontract 1940 (niet openbaar)
Invt. nr. 72 Kerkvoogdij, Lijsten van stemgerechtigden voor het beheer, 1942-1944
Invt. nr. 73 Stukken betreffende de vordering van torenklokken in 1942 
Invt. nr. 74 Akte waarin de Kerkvoogdij enkele graven overneemt in 1948
Invt. nr. 75 Pachtovereenkomst tussen de Kerkvoogdij en diverse pachters jaar 1960
Invt. nr. 76 Verweerschrift van U. H. Huber, advocaat te Leeuwarden, aan de burgelijke gemeente Ferwerderadeel betreffende beëindiging der procedure over de kosterijlanden en de onderwijzerswoning der Ned. Herv. Gemeente, 18e eeuw
Invt. nr. 77 vergelijkende staat betreffende verhuring van kerkelanden te Ferwerd, ongedateerd
Invt. nr. 78 Kerkvoogdij, Lijst van debiteuren, ongedateerd
Invt. nr. 79 Kerkvoogdij, Staat der namen van eigenaars der vastigheden gelegen in de kadastrale gemeente Ferwerd, ongedateerd
Invt. nr. 80 Afschriften uit de florenenregisters van de gemeente Ferwerderadeel, ongedateerd
Invt. nr. 81 Kerkvoogdij, Begrotingen 1876-1967 
Invt. nr. 82 Kerkvoogdij, Besluit betreffende het aanbrengen van enkele wijzigingen in de begroting voor het dienstjaar 1885
Invt. nr. 83 Kerkvoogdij, Stukken betreffende het invorderen van de hoofdelijke omslag 1921-1949
Invt. nr. 84 Stukken betreffende een geschil Tilma en D. G. de Boer over de van hem te vorderen hoofdelijke omslag 1928-1930
Invt. nr. 85 Kerkvoogdij Kasboek 1933-1938 
Invt. nr. 86 Kerkvoogdij Kasboek 1938-1945
Invt. nr. 87 Kerkvoogdij Tabellarisch Kasboek 1948-1954
Invt. nr. 88 Kerkvoogdij Tabellarisch Kasboek 1950-1954
Invt. nr. 89 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1660-1710
Invt. nr. 90 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1711-1755
Invt. nr. 91 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1756-1803
Invt. nr. 92 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1804-1881
Invt. nr. 93 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1881-1916
Invt. nr. 94 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1917-1937 
Invt. nr. 95 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1938-1950
Invt. nr. 96 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1917-1965 

Invt. nr. 97 Kiescollege, Besluit van de klassis Dokkum betreffende protesten tegen de gang van zaken bij de verkiezing van Ds. E. U. Thoden van Velzen jaar 1838
Invt. nr. 98 Kiescollege, stukken betreffende de verkiezing van een opvolger voor Ds. E. U. Thoden van Velzen jaar 1874
Invt. nr. 99 Kiescollege, Processen-verbaal van gehouden verkiezingen 1876-1922 en ongedateerd
Invt. nr. 100 Kiescollege, lijsten van stemgerechtigde lidmaten 1888-1923

Invt. nr. 101 Notulen van het college van Notabelen-1881-1950
Invt. nr. 102 Doopboek 1772-1861
(doop 25 maart tot en met 8 april 1798 is foto no. 12)
Invt. nr. 103 Doopboek 1862-1924
Invt. nr. 104 Doopboek 1812-1869
Invt. nr. 105 Lidmatenboek 1915-1924
Invt. nr. 106 Contra Lidmatenboek 1924-1968 
Invt. nr. 107 Lidmatenboek 1924-1968 
Invt. nr. 108 Register van uitgaande brieven van de Kerkeraad en Kerkvoogdij voornamelijk betreffende de verbouwing en restauratie van de kerk omstr. 1924 en 1924-1927

Invt. nr. 183 Doop van 5 oktober1656 tot en met 26 April 1772
Invt. nr. 183 Lidmaten oktober 1656 tot en met 12 mei 1771 en 23 november 1774 en 5 maart 1791
Invt. nr. 184 Doopboek vanaf 1 mei 1772 tot en met 13 oktober1811
Invt. nr. 185 Trouwboek 1 mei 1772 tot en met 24 februari 1811